Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015"

Transkript

1 Administrationen 11. oktober 2014 Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler for De endelige driftsaftaler for 2015 forelægges på Forretningsudvalgets møde den 24. november 2014 og til endelig godkendelse på Regionsråd mødet den 11. december Sygehusenes driftsaftaler har samme struktur som tidligere år. Den overordnede struktur er 1. Indledning - Overordnet rammer for driftsaftale 2. Sygehusets profil herunder de sygehusspecifikke indsatser 3. Budget og aktivitetsmål 4. Generelle indsatser og mål- service og kvalitetsmål, herunder Værdi for borgeren 5. Opfølgning på driftsaftalen Pkt. 2. Sygehusets profil herunder de sygehusspecifikke indsatser. De sygehusspecifikke indsatser arbejder sygehusene med at få konkretiseret. På det somatiske område omhandler det f.eks. de besluttede udvidelser indenfor koloskopieområdet samt dialyse- og høreapparatsbehandling. Dertil kommer etablering af brystkræftkirurgi- Center of excellence samt realisering af hjemtag indenfor strålebehandling, behandling af prostatakræft og kardiologi inkl. akut PCI m.m. På det psykiatriske område omfatter de sygehusspecifikke indsatser, ibrugtagning af GAPS samt udmøntningen af indsatserne indenfor mere kapacitet og mindre tvang i Psykiatrien. Det drejer sig bl.a om opgradering af medarbejdernes kompetencer på psyko- fysiske område, udbredelse af akutteam, brugerstyret psykiatri m.m. Forslag til udmøntning af pkt. 3 og pkt. 4 i driftsaftalen I det følgende gennemgås de foreslåede mål og indsatser for Pkt. 3. Budget og aktivitetsmål for perioden Her fastsættes særlige krav til aktivitetsudviklingen m.m. De somatiske sygehuse: Videreførsel af indsatsen fokus på målrettet aktivitet fra driftsaftalen I løbet af 2014 er der på de enkelte sygehuse identificeret på hvilke sygehusafdelinger der giver mening, at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov. I 2015 fortsættes indsatsen. Side 1

2 I forbindelse med opfølgningen pr. 31. marts 2015 gives en status på de omlægninger af driften, der er implementeret fuldt ud i driften i I forbindelse med opfølgningen pr. 31. august giver sygehusenes en status på de områder der er identificeret i løbet af 2015 afledte af egne initiativer eller inspireret fra de andre sygehuse. Psykiatrien: I løbet af 2015 identificeres område, hvor det nuværende aktivitetsmål (ambulante besøg og udskrivninger) med fordel kan afløses af pakkeforløb og der igangsættes pilotprojekter herom. Pkt. 4. Generelle indsatser og mål De somatiske sygehuse: Ingen overnattende medicinske patienter på gangene. Alle overnattende patienter skal have plads på en patientstue jf. budgetaftalen. Pr. 31. marts 2015 giver sygehuset en samlet status på realiseringen af målsætningen, herunder evt konkrete handleplaner for de områder/afdelinger, hvor der fortsat er overnattende patienter på gangene. Ved opfølgningen pr. 31. august 2015 gives en status på realiseringen af de beskrevne handleplaner fra ultimo marts Alle sygehusene Erfarede ventetider Indførsel af udredningsretten m.m. må fortsat ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede ventetid fra De erfarede ventetider fra henvisning til behandling opgøres månedligt og udviklingen følges i 2015 med henblik på at vurdere eventuelle tiltag, der sikrer at ventetiden for patientgruppen ikke stiger. Forskning Sygehusene vil i 2015 at arbejde videre med udvikling og udbredelse af forskningsmiljøerne på sygehusene. Sygehusene forpligter sig til: At arbejde for at synliggøre forskningsindsatsen gennem formidling af initiativer og resultater. At sikre at alle afdelinger har udpeget en forskningsansvarlig overlæge. At alle læger i uddannelsesstillinger tilbydes at deltage i forskningsprojekter. At bidrage til at der opslås og ansættes professor- og forskningslektorer inden for de aftalte specialer i samarbejde med Den regionale Forskningsenhed. At oprette og understøtte Forskningsstøtteenheder på sygehusene i samarbejde med Den Regionale Forskningsenhed. At udarbejde en forskningsstrategi med afsæt i regionens Politik for sundhedsforskning Patienttilfredshed De somatiske sygehuse: På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammen- Side 2

3 ligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2014 offentliggøres maj På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. Psykiatrien: På det psykiatriske område gennemføres patienttilfredshedsundersøgelser. Formålet med undersøgelsen er at identificere og sammenligne forskelle i patienternes oplevelser indenfor udvalgte temaer og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen indsatsområder til kvalitetsforbedringer samt handle- og tidsplaner for samme. Sundhedsinnovation Sygehusene forpligter sig til: at indgå i de regionale innovationsprojekter, som fx projekter om Træning af svage partienter, mpsyk og Dysfagi under OPI platformen, der prioriteres i regionens Styregruppe for sundhedsinnovation, at udarbejde egne mål for innovation med afsæt i regionens Strategi for sundhedsinnovation. Værdi for borgeren I lighed med tidligere år etableres der en incitamentspulje, der skal sikre målopfyldelse og dermed sygehusenes kontinuerlige fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Incitamentspuljen udgør 1,5 % af sygehusenes budget 2015 svarende til ca. 102,8 mio. kr. Somatikken har i alt 8 indsatser og Psykiatrien har 7 indsatser. Målopfyldelsen for de enkelte indsatser dokumenteres løbende i driftsaftaleopfølgningerne samt i opfølgningen ved udgangen af Overordnet skal sygehuset ved udgangen af 2015 dokumenterer, at der er arbejdet med alle indsatserne. Én eller flere indsatser kan således ikke udelades. Alle indsatser vægtes budgetmæssigt ens. Ved manglende dokumentation for målopfyldelse af en eller flere indsatser ved udgangen af 2015, vil der ske en proportional reduktion i sygehusets budget Puljen udmøntes ved den første budgetopfølgning pr. 31. marts Nedenfor beskrives de enkelte indsatser og mål for samme. Indsatser for de somatiske sygehuse: 1. Opfølgning på Akkrediteringen 2. Patientsikkert Sygehus og reduktion af dødelighed (Somatik) a. Sikker Psykiatri (Psykiatri) 3. Høj faglig kvalitet RKKP 4. Driftsoptimering LEAN i stor skala (Somatik) a. Driftsoptimering LEAN i stor skala (Psykiatri) 5. Patienten som partner 6. Kræft- og Hjertepakker 7. Udrednings- og behandlingsret 8. Medicinafstemning ift. det fælles medicinkort. Indsatser for Psykiatrien: 1. Opfølgning på Akkrediteringen 2a. Sikker Psykiatri (Psykiatri) 3. Høj faglig kvalitet RKKP 4a. Driftsoptimering LEAN i stor skala (Psykiatri) 5. Patienten som partner 6. Udrednings- og behandlingsret Side 3

4 7. Medicinafstemning ift. det fælles medicinkort. 1. Opfølgning på Akkrediteringen Alle sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland bliver akkrediteret hvert tredje år efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM). Seneste survey fandt sted i juni I 2014 indgik Akkreditering for første gang som en indsat i Værdi for borgeren, hvor målet bl.a. var, at alle sygehusene blev vurderet som akkrediteret af Akkrediteringsnævnet. I Værdi for borgeren 2015 vil journalaudit være et relevant mål. I den regionale retningslinje vedr. journalaudit er det p.t. et krav, at sygehusene afholder journalaudit to gange årligt. Sygehusene skal have en målopfyldelse på min. 80 % på alle spørgsmål. Ligeledes vil afholdelse af samt opfølgning på et internt survey i 2015 være et relevant mål. 2. Patientsikkert Sygehus og reduktion af dødelighed (somatik) Det overordnede mål for udrulning af Patientsikkert Sygehus (PSS) i hele Region Sjælland er en forbedring af patientsikkerheden I Økonomiaftalen 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen er det aftalt, at dødeligheden skal reduceres med 10 % og antallet af skader med 20 %. For begge gælder at 2013 er baseline. Reduktion af dødelighed vil blive målt som reduktion i HSMR. Til at måle reduktion af skader er det nationalt besluttet at anvende Global Trigger Tool (GTT) som redskab. Sygehusene har i 2014 igangsat spredning af PPS på alle sygehuse, og der er aftalt overordnede delmål for perioden De aftalte delmål for 2015 vil danne grundlag for vurdering af målopfyldelsen. 2.a Sikker Psykiatri (Psykiatrien) Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har taget initiativ til projektet Sikker Psykiatri. I Region Sjælland er det Psykiatrien Syd, der indgår i projektet. Formålet er at vise, at det er muligt at reducere antallet af utilsigtede hændelser og forekomsten af uventet død (inklusiv selvmord) i projektperioden Projektet omfatter følgende seks indsatsområder: Selvmordsforebyggelse Anvendelse af tvang Somatisk sygdom Sikker medicinering Inddragelse af patienter og pårørende Forbedringsledelse Konkrete mål herfor er under udarbejdelse. 3. Høj faglig kvalitet - RKKP Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP) omfatter blandt andet nationale sygdomsspecifikke standarder og indikatorer for følgende diagnoser- og sygdomsområder: Akut mavetarmkirurgi, Apopleksi, Diabetes, Fødsler, Hjerteinsufficiens, Hoftenære frakturer, KOL, Lungecancer, Brystkræft, Depression og Skizofreni. Indsatsen retter sig mod målopfyldelse af de enkelte indikatorer. Databasekomplethed er afgørende for vurderingen af behandlingskvaliteten. Ligeledes med de foregående år har RKKP været et mål i Værdi for borgeren. Forslået mål vil være: - Fuld målopfyldelse på de enkelte indikatorer iflg. de nationalt fastsatte standarder for hvert af de anførte diagnose- og sygdomsområder, inkl. de valgte sikkerhedsgrænser % databasekomplethed for alle nationale kliniske databaser, herunder de anførte diagnose- og sygdomsområder. Side 4

5 4. Driftsoptimering Lean i stor skala (somatik) Borgerne i Region Sjælland kan på en række områder ikke få undersøgelser og behandling på hovedog regionsfunktionsniveau uden at skulle vente. Det er en medvirkende årsag til, at regionen fortsat har et relativt stort udenregionalt forbrug af sygehusydelser. Udrulning og fortsat udvikling af målstyringen i Lean i stor skala fortsættes i Som noget nyt vil Lean i stor skala fokusere på øget kapacitetsudnyttelse inden for ortopædkirurgi og endokrinologi. Der arbejdes her med ét samlet mål for forbedring af kapacitetsudnyttelsen inden for hvert af de to specialer, på tværs af sygehusene. Målene fastlægges med afsæt i analyser af specialerne. En forbedret kapacitetsudnyttelse vil sikre en bedre udnyttelse af interne ressourcer, herunder sikre behandling af yderligere patienter med samme ressourcer eller muliggøre flytning af ressourcer til anden behandling. Kapacitetsudnyttelse inden for ortopædkirurgi og endokrinologi Sygehusene forpligter sig til samlet at forbedre kapacitetsudnyttelsen inden for hvert af de 2 specialer med afsæt i den gennemførte analyse. 4.a Driftsoptimering Lean i stor skala (Psykiatri) Indsatser og mål fastlægges i gang med at blive fastlagt. 5. Patienten som partner I 2014 er målet under indsatsen Patienten som partner, at der på alle relevante afdelinger eller på tværs af disse er igangsat mindst én indsats med afsæt i det Idé-katalog, der er udarbejdet af Netværk for brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet. Idé-kataloget er udarbejdet med afsæt i resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Kontaktpersonordningen Ifølge Sundhedsloven skal alle sygehuspatienter tilbydes en sundhedsfaglig kontaktperson, når indlæggelsesforløbet eller det ambulante forløb strækker sig over mere end to dage. Målopfyldelsen indberettes to gange årligt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Som et led i implementeringen af Patienten som partner inkluderes kontaktpersonsordningen til koordinering af de sundhedsfaglige ydelser under indlæggelse og i ambulante forløb samt sikre information til patient og pårørende om forløbet. Inden udgangen af 2014 skal hvert sygehus og Psykiatrien lave en handlingsplan for arbejdet med Patienten som partner med afsæt i den besluttede vision og strategi. Disse handlingsplaner vil danne grundlag for fastlæggelse af procesmål for indsatsen på det enkelte sygehus og i Psykiatrien i Sygehusene sikrer: - at 95 % af alle patienter får tilknyttet en sundhedsfaglig kontaktperson - at 80 % af alle patienter oplever, at kontaktpersonen koordinerer patientforløbet. I samarbejde med sygehusene vil der blive udviklet en metode, der kan sikre dokumentation for målopfyldelsen. Side 5

6 6. Kræft- og Hjertepakker Formålet med de nationalt udmeldte pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet er at tilbyde patienterne undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb med klar information undervejs. Pakkeforløbene skal sikre, at patienterne får samme hurtige og korrekte behandling. - Målopfyldelse på 100 % for det samlede forløb, hvor hele patientforløbet varetages i Region Sjælland. - Målopfyldelse på 100 % for henvisningsperioden og udredningsperioden på forløb, hvor behandlingen varetages på højt specialiseret afdeling i anden region. De anførte målopfyldelser inkluderer de forløb, hvor der sundhedsfagligt er en begrundelse for årsagerne til forsinkelsen, eller det kan dokumenteres, at forsinkelsen er patientinitieret. Der tages udgangspunkt i den nye monitorering i Region Sjælland. Monitorering af kræft- og hjertepakker følges regionalt i Styregruppen for Kræft- og Hjertepakker. Regionerne forventes i fællesskab at fastlægge et nationalt mål på 90 % for alle pakkeforløb. I givet fald vil dette mål blive inddraget. Her tages der udgangspunkt i den nationale monitorering. Målopfyldelsen vurderes samlet for alle sygehusene under ét for at understøtte sammenhængende forløb og kapacitetsudnyttelse. 7. Udrednings- og behandlingsret Regionsrådet har besluttet, at alle patienter skal udredes inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Ligeledes skal patienterne efterfølgende behandles inden for maksimalt 30 dage. Både de somatiske sygehuse og Psykiatrien skal inden udgangen af 2015 dokumentere: - Fuld målopfyldelse for udredning og behandling, hvor patientforløbet varetages i Region Sjælland. Målopfyldelsen inkluderer forløb, hvor der sundhedsfagligt er en begrundelse for årsagerne til forsinkelsen, eller det kan dokumenteres, at forsinkelsen skyldes patienternes ønske til valg af behandlingssted, herunder at patienten har fået tilbud om udredning eller behandling i en anden region eller på privathospital, samt de forløb hvor der nationalt er kapacitetsmangel. 8. Medicinafstemning i forhold til det Fælles Medicinkort Alle patienter skal have foretaget medicinafstemning ifm. udskrivelsen. Lægemiddelkomitéen (LMK) har udarbejdet en retningslinje vedrørende medicingennemgang, medicinstatus og medicinafstemning. LMK anbefaler, at der i Værdi for borgeren fokuseres på FMK-baseret medicinafstemning ved udskrivelse, da en sikring af medicineringen ved overgangen mellem sygehuset og primær sektoren er vigtigst i kvalitetssammenhæng. Minimum 90 % af alle patienter, der udskrives, får foretaget medicinafstemning ved udskrivelsen iht. retningslinjen. Servicemål I dette afsnit beskrives servicemålene både de administrative og kliniske. Dog med undtagelse af målene omkring udredning- og behandlingsret, idet de indgår under Værdi for borgeren. For de somatiske sygehuse: Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme Side 6

7 I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 28 kalenderdage 100 % For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. 85 % (stikprøve) Psykiatrien: Servicemålene er ligesom tidligere opdelt på henholdsvis voksen og børn og ungeområdet. Voksenpsykiatrien Servicemål: Grænse: Målsætning Besked om Region Sjælland kan tilbyde behandling indenfor 30 dage 0-8 hverdage 100 % Ventetid til aftalte konsultationer i ambulatoriet *) 0-30 min. 85 % Ventetid i Akut Psykiatrisk Modtagelse *) 0-60 min. 85 % Udsendelse af udskrivningsbrev 0-3 hverdage 100 % Behandlingsplan for indlagte patienter 0-7 kalenderdage 100 % Udskrivningstilrettelæggelse. Ukompliceret/kompliceret Tidligst muligt/ 5 hverdage før udskrivningskonference*) *) Stikprøve ved opfølgningen pr **) Jf. Sundhedsaftalerne Børne- & ungdomspsykiatrien: Servicemål: Grænse Målsætning Besked om dato for behandling inden for 30 dage 0-8 hverdage 100 % Ventetid til aftalte konsultationer i ambulatoriet *) 0-30 min 85 % Udsendelse af udskrivningsbreve 0-3 hverdage 100 % Side 7

8 Behandlingsplan for indlagte patienter 0-7 kalenderdage 100 % Udskrivningstilrettelæggelse Tidligst muligt 100 % *)Stikprøve ved opfølgningen pr Side 8

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE 2015. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2015 a Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus DRIFTSAFTALE 2015 Holbæk Sygehus a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram... 3 2.2

Læs mere

Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016

Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016 Dato: 19. oktober 2015 Brevid: 2739432 Indhold i driftsaftalerne for de fem sygehuse, Socialområdet og Præhospitalt Center for 2016 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler,

Læs mere

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse DRIFTSAFTALE 2015 Roskilde og Køge sygehuse a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Beskrivelse af organiseringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2016 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets profil... 3 2.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus

DRIFTSAFTALE Holbæk Sygehus DRIFTSAFTALE 2016 Holbæk Sygehus a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

DRIFTSAFTALE Nykøbing F Sygehus

DRIFTSAFTALE Nykøbing F Sygehus DRIFTSAFTALE 2016 Nykøbing F Sygehus a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Sygehusets

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2016. Psykiatrien

DRIFTSAFTALE 2016. Psykiatrien DRIFTSAFTALE 2016 Psykiatrien a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2 2.0 Psykiatriens

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse

DRIFTSAFTALE Roskilde og Køge sygehuse DRIFTSAFTALE 2016 Roskilde og Køge sygehuse a 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen... 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen... 2

Læs mere

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

NOTAT. Driftsaftaleopfølgningen på sygehusområdet pr. 31. maj Den overordnede driftsudfordring for sygehusvæsenet

NOTAT. Driftsaftaleopfølgningen på sygehusområdet pr. 31. maj Den overordnede driftsudfordring for sygehusvæsenet NOTAT Driftsaftaleopfølgningen på sygehusområdet pr. 31. maj 2010 Dato: 3. maj 2011 Sagsnummer: I dette notat gives en samlet status på driftssituationen for de tre sygehuse. Statussen er opdelt i to dele.

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3 2.2

Læs mere

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet:

Dermed er HSMR antallet af observerede dødsfald på et sygehus som procent af det forventede antal dødsfald beregnet ud fra landsgennemsnittet: NOTAT Reduktion af dødelighed i Region Sjælland Baggrund I forbindelse med Operation Life kampagnen, der startede i 2007, blev der udviklet et nyt måleredskab for kvaliteten på sygehusene; HSMR (Hospitals

Læs mere

Driftsaftale Holbæk Sygehus

Driftsaftale Holbæk Sygehus Driftsaftale 2013 Holbæk Sygehus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Holbæk Sygehus

Læs mere

Derefter en driftsstatus på enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en driftsstatus på enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. Dato: 11. oktober 2012 Brevid: 1875973 Driftsaftaleopfølgning pr.31. august 2012 på sygehusene I dette notat gives en samlet status på driftssituationen på de tre sygehuse. Denne status er delt i to. Først

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Driftsaftale Psykiatri

Driftsaftale Psykiatri Driftsaftale 2013 Psykiatri 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Sygehusets profil 4 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Psykiatrien 4 2.2

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTSAFTALE 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Sygehusets profil

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Opfølgning på faglige indikatorer fra Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Version 7. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Forord og indledning... 3 2 Status for faglige indikatorer for indsatsområdet...

Læs mere

DRIFTSAFTALE Sjællands Universitetshospital

DRIFTSAFTALE Sjællands Universitetshospital DRIFTSAFTALE 2017 Sjællands Universitetshospital a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Sygehusets profil 4 Beskrivelse

Læs mere

Driftsaftale Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Driftsaftale Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Driftsaftale 2013 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Sygehusenes profil 4 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Region Sjælland-politiker vinklen

Region Sjælland-politiker vinklen Region Sjælland-politiker vinklen Danske Ældreråd - konference 3. maj 2016 Sundhedsaftalen 2015-2018 Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

BUA Kirurgisk afdeling

BUA Kirurgisk afdeling BUA2009 - Kirurgisk afdeling FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed 1.1. Afdelingen ligger fagligt på niveau med eller over sammenlignelige afdelinger i Region Midtjylland

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

DRIFTSAFTALE Psykiatrien

DRIFTSAFTALE Psykiatrien DRIFTSAFTALE 2017 Psykiatrien a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Psykiatriens profil 4 Beskrivelse af organiseringen

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

1. Introduktion Nationale målsætninger 5

1. Introduktion Nationale målsætninger 5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Psykiatrien i Region Sjælland 3 1.3. Nyt koncept for drifts- og udviklingsaftalen 3 2. Nationale målsætninger 5 2.1.

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere