GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu"

Transkript

1 GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på

2

3 LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på GRY CLASEN MADS VESTERAGER

4 Lærervejledning Sprog i Livet på Copyright Gry Clasen, Mads Vesterager Madsen og Videnscenter for Integration, Havneparken 2, 7100 Vejle; Tlf: Grafisk design & layout: Mirsada Oprasic, VIFIN Tryk: Schweitzers Bogtrykkeri, Vejle ISBN Kan bestilles ved henvendelse på Videnscenter for Integration

5 Indhold Den pædagogiske idé bag prototypen Målgruppen Læringssyn Deltagerforudsætninger og fysiske rammer Konkrete formål med materialet Temaer Undervejs i forløbet Prototypens opbygning Temaer Det kreative rum Vejledning til temaet arbejde Mindmap Mindmap få ideer og fokuser Mindmap støtte i et sprogligt forløb Arbejdets historie de sidste 200 år med fokus på i dag Værdispil Værdispil lige til at kopiere Tag stilling kulturen på arbejdspladser Bring virkeligheden ind på skolen Det videre arbejde Supplerende litteratur og cd-rommer Fortællinger

6 Vejledning til temaet kærlighed Kærlighed Forslag til aktiviteter på holdet Dictogloss en slags genfortælling i grupper Alternative temaer Læs mere om kærlighed Link Aktiviteter på nettet Frilæsning Litteratur og link

7 Forord dsa-com-projektet udvikler et webbaseret læringsunivers med materiale til undervisning i dansk som andetsprog. Materialet fi ndes på portalen Det er gratis for alle interesserede brugere. dsa-com sigter mod at give tosprogede på forskellige uddannelsesinstitutioner mulighed for at lære det danske sprog på fl eksible måder. Der er fokus på individuelle læringsstrategier. dsa-com bygger bro til arbejdsliv og samfund og sikrer en glidende overgang til kursistens videre læring i uddannelse eller arbejdsliv. Hensigten med projektet er, at det skal give undervisere i dansk som andetsprog et forum for samarbejde, vidensdeling og kommunikation på tværs af institutioner og arbejdspladser. Det er ligeledes hensigten, at interesserede undervisere med tiden tilbydes et kursus i at blive superbrugere med udvidet adgang til portalen. 17 institutioner samarbejder i projektet om at give voksne tosprogede en fl eksibel mulighed for at styrke deres kompetencer. Sprogligt, fagligt og kulturelt. dsa-com er et projekt støttet af Den Europæiske Socialfond. Videnscenter for Integration i Vejle står for projektet. Denne vejledning er i nuværende form rettet mod dsa-com prototypen, som blev udviklet tidligt i projektforløbet. Materialet som præsenteres heri vil mere eller mindre direkte blive overført til den endelige portal. Dette betyder, at materialet kan ændre udseende, men de bagvedliggende pædagogiske og didaktiske overvejelser vil forblive intakte. Se prototypen på og læs mere om projektet på Lærervejledningen fi ndes også på: dsa-com modtager gerne ideer og kommentarer. 7

8 Den pædagogiske idé Ideologien bag projektet er at udvikle materialer, der understøtter kursistens individuelle arbejde i form af forskellige aktiviteter, og i lige så høj grad understøtter diskussioner, gruppearbejde, interaktion med samfundet, dialog m.v. Underviseren spiller således en central rolle. Materialet i prototypen har til hensigt at fungere som springbræt for videreudviklingen af materialer til dsa-com. Det betyder, at prototypen bliver udgangspunkt for dialog og refl eksion ikke kun for kursisten, men også for underviseren, der med afsæt i prototypen har mulighed for at kunne præcisere behov og ønsker i relation til computerstøttet undervisningsmateriale. Disse tanker og refl eksioner er afgørende for, at det materiale, der udvikles, bliver vedkommende og relevant i konkrete læringssituationer. Målgruppen for prototypen Den primære målgruppe for det foreliggende materiale er deltagere på Danskuddannelse 2 og 3, og i en vis udstrækning deltagere i forberedende voksenundervisning (FVU) og lignende. Senere folder vi materialet ud, så det dækker en bredere målgruppe. Dele af det eksisterende materiale for eksempel nogle af hverdagsteksterne og billedsiderne vil dog kunne bruges allerede på Danskuddannelse 1. Læringssyn Det er intentionen, at store dele af materialet kan anvendes til selvstændigt arbejde eller pararbejde. Men det fulde udbytte af materialet opnås først, når arbejdet ved pc en kombineres med aktiviteter og undervisningsforløb i klassen. Det er i klassen, at den mundtlige side af sprogtilegnelsen for alvor fi nder sted og bliver understøttet. Og det er her, læringen sker i en social og (forhåbentlig positiv) følelsesmæssig sammenhæng 8

9 (jfr. Knud Illeris defi nition på læring som en integreret proces med kognitive, sociale og emotionelle sider i Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag, 1999). I udviklingen af materialet bestræber vi os på at tilgodese både de sproglige og kulturelle kompetencer. Vi overvejer og diskuterer, hvordan man kan arbejde med forforståelse, afkodning, reproduktion, produktion og automatisering. Vi diskuterer, hvordan samarbejdet i det virtuelle rum kan tilgodeses. Vi skæver til de forskellige læringsstile. Vi stræber efter, at materialet skal være enkelt, overskueligt og udnytte de styrker, arbejdet ved pc en åbner (adgang til billeder og lyd, støttefaciliteter, mulighed for manipulation med sprog og indhold, mulighed for kontrol af ens arbejde, mulighed for at spille og lege, differentiering i krav og niveauer samt adgang til relevante link som inspiration til at søge, lege, øve, hente oplysninger osv. på nettet). Intentionen er, at det skal være et vedkommende og varieret input i form af tekster og billeder, der udfordrer elevernes refl eksionsevne. Der er både lukkede opgaver med et rigtigt/forkert svar og opgaver, som lægger op til diskussion, og som derfor peger ud mod gruppe- eller klassearbejde. Samtidig er vores intention, at teksterne er eksemplariske i forhold til deltagernes hverdag. De skal være relevante og give afsæt for læring, sproglig som personlig. Og det lærte skal være umiddelbart brugbart i deltagerens hverdag. Det kan så diskuteres, hvor tæt vi er kommet på denne intention i prototypen, og hvad vi kan gøre i den videre udvikling. I sin opbygning og i sit indhold prioriterer materialet de mange vinkler og muligheder snarere end en stringent opbygning og en klar og entydig tilgang til undervisning og læring. I ordvalget i de grammatiske forklaringer har vi tilstræbt at bruge Dansk Sprognævns anbefalinger, som er en blanding af danske og latinske begreber (se: 9

10 Deltagerforudsætninger og fysiske rammer Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til computeren herunder tekstbehandling og viden om, hvordan man navigerer, og at man kan disponere over computere med internetadgang et par timer hver dag. Der er behov for at kunne bruge et digitalt kamera og eventuelt en scanner. Det er forudsat i testoplægget, at deltagerne kan tilbringe 11 timer om ugen foran computeren individuelt og i mindre grupper. Konkrete formål med materialet er, at deltagerne: Styrker deres kommunikative kompetencer mundtlige og skriftlige Får kendskab til de temaer, som nu ligger i prototypen, gennem specifikke historier Øger deres samfundskendskab Kan bruge den viden, de i forvejen sidder inde med og mulighederne for at drage sammenligninger til egen kultur, og dermed opnå en øget forståelse for dansk kultur Forholder sig reflekterende og åbent gennem kreativt sprogligt arbejde ud fra lyst og behov. Målene for prototypen er: At teksterne kan danne grundlag for diskussion og stillingtagen og dermed bliver meningsdannende. At kursisterne får bevidsthed om adfærd gennem arbejdet med skrevne og uskrevne regler, integration, arbejdspladskultur etc. At kursisterne får mulighed for at læse tekster på flere planer. Det vil sige, at de også lærer at læse det, som står mellem linjerne. At inspirere deltagerne til selv at producere tekster ved at bruge arbejdsmetoder fra Procesorienteret skrivning. At styrke deltagernes evne til at aflæse billeder. 10

11 Temaer Temaerne er valgt, fordi de er almenmenneskelige. Der er altså tale om områder, alle har viden om og erfaringer med, og som de derfor kan forholde sig til. Her foregår handlingerne i en dansk kontekst. Det er konkrete eksempler, som skal inspirere den enkelte lærer og deltagerne til at bruge og teste de elementer, der passer til klassens niveau samt og lærerens og deltagernes temperament. Undervejs i forløbet Kursisternes tekster skrives på computeren, sendes til læreren eller bringes ind i klasserummet. De rettes, udskrives og samles evt. i et temahæfte, som man kan læse i klassen. Andre klasser kan måske have fornøjelse af at arbejde med, og materialer kan udveksles mellem skoler over nettet. 11

12 Prototypens opbygning På forsiden fi nder du login og nyheder. Inden du kan logge ind, skal du oprettes som bruger. For at oprette en ny bruger kan du klikke på ny bruger i login-vinduets nederste venstre hjørne. For at blive oprettet som underviser skal du på klikke på opret som underviser. Der vil blive lagt nyt materiale ind 1-2 gange om ugen. 12

13 Temaer Når man er logget ind i, kommer man ind på temaer. Under dette menupunkt kan man vælge mellem to temaer: arbejde og kærlighed. Når man åbner for historien, får man følgende muligheder: Der er mulighed for at få teksterne læst op ved at klikke på trekanten ud for de enkelte afsnit. Ordbogsopslag. Er ordet allerede registreret, kommer en dialogboks med en relevant forklaring. Det er desuden muligt at lave et slags interview med novellernes hovedpersoner at stille en række på forhånd fastlagte spørgsmål og få de tilhørende svar. Der er åbne øvelser af mere kreativ karakter under punktet Skriv selv (fx skriv videre på en indledning). Det er muligt at indsætte billeder i sin tekst. 13

14 Under punktet Grammatik er der lukkede grammatiske øvelser med fastlagt feedback. Der er hjælp at hente i arbejdet fortrinsvis i form af grammatiske forklaringer. * Punktet Videre arbejde dækker over forskellige øvelser fx at skrive en dialog. Men der kan også være arbejdsspørgsmål, som deltageren kan løse ved at klikke på forskellige hyperlink og gå på nettet. * Her ligger også (lidt misvisende) udtaleøvelser. I stedet for at forklare mere detaljeret om funktionerne og øvelserne vil vi opfordre jer til at gå på opdagelse på websiden og lave nogle af øvelserne. Se fx Min ordbog og Mine øvelser, når du har arbejdet et stykke tid. 14

15 Det kreative rum Under punktet Det kreative rum i hovedmenuen fi nder du dette skærmbillede: Byg en familie handler om kulturforståelse, argumentation og oplæg til diskussion i klassen. Samtidig fungerer opgaven som udgangspunkt for en skriveproces, der har et forlæg, man selv har valgt. Byg en historie er et oplæg i billeder, lyd og tekst, som gerne skulle fungere som et godt udgangspunkt for en kreativ skriveproces. Kryds og bolle giver mulighed for, at deltageren sammen med en anden kan spille med udgangspunkt i spørgsmål opdelt i fi re kategorier. Og igen prøv selv funktionaliteten. 15

16 Vejledning til temaet arbejde Når man åbner et nyt emne, er det en god idé, at man på klassen eller i grupper indleder med at udarbejde mindmaps. Mindmap Mindmap bygger på associationsrækker og nøgleord. Deltagerne lærer derigennem at fi nde, få fokus og struktur på ideer. Metoden styrker hukommelsen og hjernens kapacitet. At arbejde med mindmap er det samme som at inddrage deltagernes forforståelse og forhåndsviden. Det kan være en motivationsfaktor. Ideen Deltagerne skal gennem mindmap: aktivere deres viden og erfaringer blive bevidste om deres kompetencer opnå forståelse af læringspotentialet i mindmaps arbejde med idéudvikling lære at fokusere gennemleve en arbejdsproces evaluere sig selv ved at tage deres mindmap frem under og i slutningen af forløbet Læs mere og se eksempler på: Man kan arbejde med mindmap på fl ere forskellige måder. 16

17 Her beskriver vi to anvendelsesmuligheder: 1. Mindmap som redskab i en idéudviklingsfase, hvor man skriver alle ideer ind i mindmappet og derefter sætter man fokus på, hvilke ideer man vil bruge i det videre arbejde ideer & fokus 2. Mindmap som støtte i arbejdet med sproget og arbejdsprocessen sprogligt forløb selvstændighed status spændende arbejdsopgaver farligt arbejde oplæring af andre - ansvar - - maskiner skal passes kan gå galt larmer skal holde tempo med kolleger møde nye mennesker et rigtigt arbejde møde danskere komme ud - -fabriksarbejde - akkord træning/ oplæring travlt bestemmer selv løn ikke for lidt og ikke for meget tale sproget solidaritet kontingent fagforening - - arbejdstøj status tilhørsforhold Mindmap få ideer og fokuser Hvis holdet ikke allerede kender metoden, introduceres den. Det mindmap, der præsenteres herunder, er rettet mod mindmap skabt i fællesskab med andre. Mindmap kan også fremstilles individuelt som en måde at skabe overblik over et tema eller en problemstilling. Læs mere om mindmap til individuelt brug på siden: Holdet laver et fælles mindmap på tavlen med deres erfaringer vedr. arbejde eventuelt ud fra spørgsmålene: Hvad er arbejde? Hvilke erfaringer har vi med det at arbejde? Hvad betyder arbejde for dig? 17

18 Kan arbejde undværes? Og det sorte arbejde? Foran computeren Hver deltager laver sit eget mindmap med individuelle arbejdserfaringer. De teknologiske kan evt. lave deres egne elektroniske mindmap (man kan downloade et enkelt program til formålet. Det kræver nok en instruktion af deltagerne, før de kan bruge det: Opsamling på holdet På holdet samles der op på mindmap. Både det fælles og de individuelle. Der sker en vidensdeling. Hjemmearbejde Vælg det element på dit mindmap, som gemmer en historie fra dit liv. Skriv historien på computeren, og send den til din lærer. Find mere i Sproget skal mærkes af Gry Clasen. Mindmap støtte i et sprogligt forløb Holdets emne: Arbejdspladserfaringer På tavlen gennemgås et eksempel på et mindmap med en persons associationer over ordet Arbejdspladserfaringer fx med undren og erfaringer over et praktikophold store krav til punktlighed, grupperinger i kantinen, sladder, hjælpsom chef, der laver kaffe selv Til hvert af ordene i mindmappet skrives en sætning. Efterfølgende udbygges sætningerne, og de skrives sammen til små afsnit. Rækkefølgen overvejes, og afsnittene kobles sammen. Til slut læses teksten i sammenhæng, og holdet forsøger at lokalisere de steder, hvor teksten ikke er færdig, hvor den inspirerer til spørgsmål, eller hvor lytterne gerne vil vide mere. Måske udbygges de steder. Nu sættes deltagerne i gang med at gennemføre processen på egne erfaringer (alene eller to og to). 18

19 Undervejs i processen, og når et udkast til teksten ligger færdig, arbejder deltagerne sammen i små grupper med at give feedback til hinanden (det er en forudsætning, at deltagerne tidligere har arbejdet med feedback, så de fortrolige med det). Feedbacken kan opdeles i forskellige faser eller områder: 1. Det indholdsmæssige (hvor er teksten stærk, hvor overraskes læseren, hvor undrer læseren sig, passer teksten til den givne opgave?) 2. Sammenhæng i teksten (er der en form for indledning, er der en god rækkefølge, hænger afsnittene godt sammen, afsluttes teksten på en god måde?) 3. Sætningsniveau (er syntaksen i orden, er der variation, er der sammenhæng mellem sætningerne?) 4. Ordniveau (er ordvalget præcist, er det varieret, er ordklasserne repræsenteret i et forhold, der passer til indholdet af teksten, er retstavningen i orden?) Det kan være en fordel at tage et skridt ad gangen. Det øger fokus på de enkelte delprocesser og dermed læringen. Produkt Forløbet, hvor mindmapprocessen sættes sammen med en styret kreativ skriveproces, slutter med, at teksterne samles i et teksthæfte, som holdet læser, kommenterer og diskuterer. Mindmap er én måde at introducere temaet arbejde. Nedenfor introduceres andre muligheder. Arbejdets historie de sidste 200 år med fokus på i dag For at give deltagerne adgang til baggrundsviden om emnet forbereder læreren et oplæg. For eksempel om: Ret og pligt på arbejdsmarkedet Overenskomstforhandlinger o o Barselsfond og andre aktuelle emner Lokale og centrale 19

20 Arbejdspladskultur Skat hvorfor betaler vi skat? Hvad går pengene til? Solidaritet eller sort arbejde? Læs artikler fra fagblade. Find dem på nettet: SID: htp://fagbladet.sid.dk Gymnasieskolen: Kommunalbladet: Lederne: Værdispil Ide til arbejde i klassen med Det gode arbejdsliv et værdispil Sådan laver man et værdispil Holdet laver kortsæt med tyve til tredive udsagn (se side 22) et udsagn på hvert kort (se herunder). Hver deltager får et sæt kort. Nedenfor er et eksempel på 24 udsagn om arbejde. Spillet kan begynde Hver deltager får et sæt kort. Hun fi nder de 5 udsagn, hun mener er vigtigst. Hun prioriterer dem. Deltagerne går sammen to og to. Ud fra de ti kort diskuterer de, til de er enige om, hvilke der er de 5 vigtigste. De prioriterer de 5 udsagn. Nu går to par sammen og proceduren gentager sig. Gruppen lægger deres kort frem i rækkefølge for hele holdet og fortæller, hvorfor de valgte de 5 kort. Spillet kan slutte med, at hele holdet sammen fi nder ud af, hvilke 5 kort der er de vigtigste for dem. 20

21 Udsagn, som kan bruges til et værdispil Det gode arbejdsliv: At arbejdet er interessant At man får en god løn At der er mange sociale aktiviteter på arbejdspladsen At man har respekt for hinanden At man er medlem af en fagforening At man er sund og rask At man er præcis At man er fagligt dygtig At man har humor At man er grundig At man arbejder meget At man kan arbejde sammen At man er aktiv i sin fagforening At man taler ordentligt til hinanden At man er opmærksom på mobning At man har respekt for ledelsen At der er åbenhed At man har fl eksible arbejdstider At man kan efteruddanne sig At tillidsmanden er god til at forhandle At man kan lytte til de andre At pauserne er hyggelige At man har det godt med sig selv At kollegaerne er gode at snakke med 21

22 Værdispil lige til at kopiere Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At arbejdet er interessant At man får en god løn At der er mange At man har respekt for sociale aktiviteter på hinanden arbejdspladsen Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man er medlem af en At man er sund og rask At man er præcis At man er fagligt dygtig fagforening Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man har humor At man er grundig At man arbejder meget At man kan arbejde sammen Det gode arbejdsliv: At man er aktiv i sin Det gode arbejdsliv: At man taler ordentligt til Det gode arbejdsliv: At man er opmærksom på Det gode arbejdsliv: At man har respekt for fagforening hinanden mobning ledelsen Det gode arbejdsliv: At der er åbenhed Det gode arbejdsliv: At man har fleksible Det gode arbejdsliv: At man kan efteruddanne Det gode arbejdsliv: At tillidsmanden er god til arbejdstider sig at forhandle Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man kan lytte til de At pauserne er hyggelige At man har det godt med At kollegaerne er gode at andre sig selv snakke med Ovenstående kan også fi ndes til udprintning på 22

23 Tag stilling kulturen på arbejdspladser Her er en række udsagn, som kan danne udgangspunkt for diskussion i grupper eller i klassen. Kulturen på en arbejdsplads rigtigt eller forkert Til diskussion i klassen: a. De fleste nyansatte tager morgenbrød med til alle på en arbejdsplads en af de første dage. b. Det er normalt at bukke for chefen, første gang man møder hende. c. Når man starter på en ny arbejdsplads, bliver man vist rundt, og man giver hånd til alle. d. Det er i orden at komme et par minutter for sent på arbejde et par gange om ugen. e. Man snakker ikke om arbejde i frokostpausen. f. Man skal sørge for at blive færdig med sit eget arbejde, før man giver sig til at hjælpe andre med deres arbejde. g. Det er ikke i orden at komme for sent. h. Det er almindeligt på en lille arbejdsplads, at chefen laver kaffe en gang imellem. i. Hvis man har et servicejob (fx som frisør, tjener, ekspedient mv.), er det almindeligt, at man er venlig over for alle også sure og besværlige kunder. j. Det er almindeligt, at man finder arbejde gennem familie eller venner. k. Danskere elsker at arbejde. l. Man behøver ikke ringe og melde sig syg. m. Man har ret til at blive hjemme ved barns første sygedag. 23

24 n. De fleste er medlem af en fagforening. o. Mange arbejdskammerater vil synes, at man er skruebrækker, hvis man ikke melder sig ind. Ovenstående kan også fi ndes til udprintning på Bring virkeligheden ind på skolen Det har stor værdi at koble temaet arbejde med interview, billeder og oplevelser fra rigtige arbejdspladser. Det kan være fra en tidligere praktikplads, fra en nabos arbejdsplads, fra børnenes daginstitution, fra en forretning man ofte kommer i, fra mekanikeren etc. Det kan kvalifi cere arbejdet, hvis deltagerne medbringer et input til diskussion. Det kan fx være en dilemmahistorie, som præsenteres for interviewpersonen på arbejdspladsen. Hvad ville han/hun gøre eller anbefale? Etnografisk metode Deltagerne går ud i verden og undersøger den. Karen Risager (RUC) beskriver metoden som velegnet til at bringe det virkelige liv ind i klasselokalet. Ideen er, at kursisten går ud og betragter en dagligdags situation, hændelse eller begivenhed og herefter, når han kommer tilbage i klassen, formidler sine oplevelser og refl eksioner. Læreren og de andre kursister deler på den måde oplevelsen med den pågældende kursist og kan undres sammen med/stille spørgsmål til ham eller hende. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Værd at overveje for arbejdsmarkedsklasser Hvordan skal metoderne (både etnografisk metode og sprogobservationer) introduceres? Hvordan sikres adgangen til feltet? Hvilke redskaber kan bruges (Dagbog, Kinabog, Logbog, Klassens bog)? Hvordan udvælges temaer til observation? 24

25 Hvilke kriterier ligger til grund for udvælgelsen af observationstemaer? Hvordan gøres temaerne så konkrete, at kursisterne kan arbejde med dem i praksis? Hvordan bearbejdes observationerne i undervisningen? Reference: Jens Jørgen Olesen Læs mere om redskaber til den etnografi ske metode: Brug Skolens kantine, kontor En praktikplads Børnenes institutioner Kommunen Et storcenter Et marked Formidling Hvordan skal produkterne formidles (skriftligt, mundtligt, med billeder...)? Hvor skal de formidles: På holdet Andre hold på institutioner På nærliggende folkeskole Evt. indsendes til dsa-com 25

26 Det videre arbejde Ovenstående var overvejelser over opbygningen af temaforløb med temaet arbejde. Se forslag til arbejdet med de enkelte fortællinger. Her vil du fi nde forslag og anvisninger. Supplerende litteratur og cd-rommer Bo-Kristensen, Mads m.fl.: Se det er dansk. Munksgaard, Brabrand, A.: Tyrkiske Danmarkshistorier. MS, Dansk Arbejde. Temahæfte : Arbejdsmarkedet, samt lærervejledningen s. 41 ff., Orfeus, Hvem byggede Danmark? Cd-rom fra SID. LO og Munksgaard, Dansk på arbejde Ny i job DR under visning: visning/nyijob/index.asp Tanker fra K AD, SID og LVU: %A5%20arbejde.pdf Diverse rapporter fra sprogcentre og andre institutioner: Integrationsministeriets erfaringsdatabase: erfaringsdb/ Ovenstående links kan findes på Alternativt leksikon på internettet Leksikon for det 21. århundrede. Udgave : Læs forlagets præsentation: Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag, eller når der er tale om CD-ROM baserede leksika, af EDB-producenter. Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på i 2½ år. Leksikonet rummer over 2400 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det 26

27 gælder først og fremmest bevægelserne græsrodsorganisationerne, men også begreber, lande og personer. Fortællinger Fortællingen Vintermørke Helle og Sara arbejder sammen i et supermarked. De er gode venner og snakker meget med hinanden om livet og dets tildragelser af godt og skidt. Arbejd med de øvelser, der ligger på computeren Læs og lyt til fortællingen individuelt Svar på Rigtigt/forkert Evt: Hvad fortæller historien lav et referat og send det til din lærer I par Samarbejdsøvelse: På ferie Læreren mailer nedenstående øvelse til deltagerne: To og to vil I på ferie på en græsk ø i en uge. I kan rejse om 14 dage. I søger begge efter den billigste og bedste rejse. Gå på Søg på charterrejser. Find en rejse, som passer jer. 27

28 Find ud af Priser Hotelkategorier Faciliteter, for eksempel er der pool, restaruant og balkon på værelset Beliggenhed, for eksempel afstand fra stranden og fra centrum Send oplysningerne til hinanden, og fi nd ud af, hvilken rejse det kunne være sjovt at tage på. Grammatik Verber - præsens - modalverber - fra nutid til datid Arbejd med øvelser i klassen Forslag til arbejdet med Vintermørke i klassen i grupper eller i par. Opgaverne er på forskellige niveauer og kan som sådan bruges i differentieret undervisning. De diskuteres og fremlægges efterfølgende i klassen. Diskuter Hvad siger Helles datter, Julie, når Helle fortæller hende, at de skal til Gran Canaria? Lav dialogen. Hvad tænker Helles mand, Peter, om ferien? Skriv hans tanker. Hvad siger din familie, hvis du foreslår, at to fra din familie skulle gøre noget særligt sammen? Hvornår og hvordan støtter I hinanden i din familie? Fortæl om store eller små vigtige beslutninger i dit liv. Hvad har de betydet? 28

29 Alternativt tema Depression Hvad er en depression? Fortæl om, hvad der kan udløse en depression. Hvad er symptomerne for en vinterdepression? Hvilke muligheder er der for behandling? Gå på biblioteket, på apoteket eller snak med din læge, hvis du alligevel er der. Eller søg på internettet: Lytteøvelse En dialog: Sara og Helle taler sammen om, hvor rejsen går hen. Der stilles opklarende spørgsmål. Fortællingen Et lille skub Henning er bekymret. Han kan ikke lide den teknologiske udvikling. Han bliver irriteret og det går udover hans arbejdskammerat Jørgen. Arbejd med de øvelser, der ligger på computeren Læs og lyt til fortællingen individuelt Svar på Rigtigt/forkert Evt: Hvad fortæller historien lav et referat og send det til din lærer 29

30 Skriv selv: ud fra en indledning, en afslutning eller frit Brug eventuelt ordene: skutte sig sgu at afbryde en lækker sild et spillested at lytte forbandede en smøg for fanden at registrere stige op i sig et fjols et uddannelsesmodul en diagnosticering at fatte besværlig et lille skub Ordforklaring at skutte sig: at småfryse sgu: så gud (slang) at afbryde: at stoppe at ligge i sprit: at drikke meget alkohol en lækker sild: en dejlig pige et spillested: et sted, hvor de spiller musik at lytte: at høre forbandede: satans (slang) en smøg: en cigaret for fanden: for satan (slang) at registrere: at notere, at taste ind på computeren stige op i sig: komme frem indeni et fjols: en idiot et uddannelsesmodul: et kursus, en del af en uddannelse en diagnosticering: en fejlfi nding at fatte: at forstå besværlig: vanskelig et skub: et puf, et stød, som kan få nogen til at falde 30

31 Til diskussion i klassen i grupper eller i par Hvad der sker, efter Jørgen falder. Skriv dialogen. Spil den i klassen. Fortæl historien, som Jørgen oplever den. Skriv om en oplevelse, du har haft på en arbejdsplads. Fortæl historien, som en kollega oplever den. Fortæl om den dag, Jørgen startede på værkstedet. Kender du personer, der ligner Henning eller Jørgen? Skriv om en situation, hvor du var sammen med ham eller hende. Hvad mener du om at skubbe? Kan det forklares eller undskyldes? Skriv en tekst om forskellige holdninger til arbejdstider, arbejdstempo, kammeratskab på arbejdspladsen eller andet, som er vigtigt på arbejdspladsen. Dilemmaer Dilemmaer hvad ville du gøre, hvis? Hvad ville du gøre, hvis du havde kollegaer som Jørgen og Henning? Hvad ville du gøre, hvis du så en person skubbe til en anden? Alternative temaer Arbejdsulykker 31

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev

Kender mange ord Ved meget om det enkelte ord Kan bruge dem i kommunikation. Inspirationsmateriale fra PPR Haderslev 1. Kende mange ord (et spørgsmål om kvantitet) 2. Ved meget om det enkelte ord (et spørgsmål om kvalitet) 3. Kan bruge dem i kommunikation (et spørgsmål om kontrol) 1. Kende mange ord (et spørgsmål om

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere