RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED"

Transkript

1 RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED 2017

2 SAMMENFATNING Den danske elforsyningssikkerhed var også i 2016 høj. Danskerne havde i gennemsnit strøm i 99,996 pct. af tiden. Dermed var 2016 endnu et år, hvor danske elforbrugere har haft en af Europas højeste sikkerheder for levering af el. Arbejdet med at sikre elforsyningssikkerhed er under stor forandring pga. den grønne omstilling med meget mere vind- og solenergi. Energinets mål er at bevare det høje niveau af forsyningssikkerhed, og at forsyningssikkerheden i det danske elsystem fortsat skal være i den europæiske top. Ambitionen er fastlagt i Strategiplan 2014 og er et udtryk for, at et højt forsyningssikkerhedsniveau er et væsentligt fundament for samfundet og har stor værdi for både virksomheder og borgere. Energinet analyserer derfor løbende udviklingen og igangsætter tiltag for fortsat at kunne sikre en stabil og omkostningseffektiv drift af elsystemet. Fremover kommer samarbejde på tværs af landegrænser, samarbejde i hele værdikæden, mere IT-understøttelse og fleksibilitet i elforbrug til at spille en langt større rolle end i dag. Derudover er der i de kommende år et stigende behov for reinvesteringer i den eksisterende infrastruktur (transmissionsnettet) for at sikre, at infrastrukturen understøtter den høje forsyningssikkerhed. Dele af transmissionsnettet nærmer sig dets tekniske levetider.

3 Resumé af Redegørelse for elforsyningssikkerhed STATUS FOR ELFORSYNINGSSIKKERHEDEN Afbrudsstatistik og hændelser Elforsyningssikkerheden var i 2016 på knap 19 afbrudsminutter pr. elforbruger. I årets løb har der ikke været afbrudt elforbrugere for at sikre stabiliteten i det samlede elsystem, og der har kun været et lavt antal hændelser i transmissionsnettet, som har medført afbrud hos elforbrugere. De afbrud, som de danske elkunder har oplevet i 2016, skyldes således primært forhold i distributionsnettene. Selv om den danske elforsyning er under omstilling, og elsystemet effektiviseres, er der ikke tegn på, at antallet af nær-ved hændelser stiger. Der har ikke været timer i 2016, hvor udbuddet i markedet ikke har været stort nok til at tilfredsstille efterspørgslen. Samtidig har der kun været én situation, hvor Energinets kontrolcenter har erklæret skærpet drift. Det var pga. en TABEL 1: OVERSIGT OVER INDBERETTEDE HÆNDELSER TIL INCIDENTS CLASSIFICATION SCALE (ICS) FOR DAN- MARK I 2015 OG IT-hændelse, der midlertidigt påvirkede Energinets overvågning af elsystemet og suspenderede markedet. Der blev ikke meldt nøddrift i Til den europæiske hændelsesstatistik er der i 2016 indberettet et sammenligneligt antal hændelser som i Der var igen i år ingen hændelser, som førte til overtrædelse af spændingsstandarderne. En stærkt medvirkende årsag til dette er, at Energinet i de senere år har haft større fokus på spændingsregulering i kontrolcentrets vagtfunktion. FIGUR 1: AFBRUDSSTATISTIK FOR DANMARK, Kilde: Dansk Energi. Afbrudsminutter pr. år (forbrugsvægtede) 150 KRITERIER Hændelser på elementer i transmissionsnettet Overtrædelse af spændingsstandarder Tab af IT-værktøjer Skala : : : : 0 Skala : : : : : : 3 Skala 2 Skala 3 Note: Hændelserne klassificeres i indberetningen på en skala fra 0-3, hvor 3 er de alvorligste hændelser: Skala 0 Lokale afvigelser med lav påvirkning af driftssikkerheden Skala 1 Alvorligere hændelser Skala 2 Omfattende hændelser i et større område Skala 3 Større hændelser, der ender i blackout Afbrud på kv Force majeure (1-24 kv) Planlagt (1-24 kv) Fejl (1-24 kv) års gns. 5 års gns.

4 4 Resumé af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2017 Forsyningssikkerhed Elforsyningssikkerhed er sandsynligheden for, at der er el til rådighed, når den efterspørges. Elforsyningssikkerhed består af systemtilstrækkelighed og systemsikkerhed, der er to delvist overlappende begreber. Manglende systemsikkerhed i det danske elsystem har potentielt de mest vidtrækkende konsekvenser, da det i værste fald kan medføre pludselige og omfattende blackouts i en eller begge danske landsdele. Manglende systemtilstrækkelighed er også en væsentlig trussel, hvor konsekvensen typisk vil være varslede afkoblinger af forbrugere i begrænsede områder (såkaldte brownouts). FIGUR 3: SAMLEDE OMKOSTNINGER TIL SYSTEMYDELSER I Mio. kr Systemydelser Systemydelser er et samlet begreb for de produktions- og forbrugsressourcer, som Energinet køber til at stå til rådighed i driftstimen, og som aktiveres automatisk eller manuelt til at sikre balancen og driftssikkerheden i elsystemet. Systemydelserne består af reserver og systembærende egenskaber Øvrige systemydelser (bl.a. nødstart) Systembærende egenskaber Automatiske reserver (afrr og FCR) Manuelle reserver (mfrr) I 2016 steg de samlede udgifter til systemydelser. Der er i 2016 samlet købt systemydelser for DKK 758 mio. mod DKK 592 mio. i Stigningen skyldes primært, at omkostningerne til manuelle reserver steg i Østdanmark. Det skyldes, at det var nødvendigt at foretage erstatningsindkøb i forbindelse med revision af en blok på Kyndbyværket, der normalt leverer en del af de manuelle reserver i Østdanmark. I revisionsperioden måtte Energinet desuden beordre et kraftværk i drift for at skaffe tilstrækkelige reserver, og priserne i de auktioner, hvor erstatningsindkøbene blev gjort, var meget høje. FIGUR 2: ILLUSTRATION AF ELFORSYNINGSSIKKERHED, SOM BESTÅR AF SYSTEMSIKKERHED OG SYSTEMTIL- STRÆKKELIGHED, DER I PRAKSIS ER TO DELVIST OVER- LAPPENDE BEGREBER. Indkøb af reserver og systembærende egenskaber giver handlemuligheder for Energinets kontrolcenter i forhold til at håndtere fejl og bidrager dermed til systemsikkerhed. Omkostningerne til indkøb af systembærende egenskaber fra aktørerne i Vestdanmark faldt i 2016 som følge af nye analyser af behovet for systembærende egenskaber. Analyserne dokumenterede et mindsket behov end tidligere forudsat og dannede grundlag for at anvende eksisterende komponenter i elsystemet på en smartere måde via automatisering. SYSTEM- TILSTRÆKKE- LIGHED kan elsystemet dække forbruget? SYSTEM- SIKKERHED kan elsystemet håndtere fejl? ELFORSYNINGS- SIKKERHED I løbet af 2016 er det samlede behov for systembærende egenskaber analyseret for Østdanmark. Analysen viste, at der i normale driftssituationer med en optimeret anvendelse af eksisterende komponenter er et samlet behov for én systembærende enhed i Østdanmark. En systembærende enhed kan være

5 Resumé af Redegørelse for elforsyningssikkerhed et større kraftværk eller en synkronkompensator. Det var tidligere vurderet nødvendigt at have tre systembærende enheder i drift samt yderligere en enhed klar til opstart. Derfor forventes det, at omkostningerne til tilvejebringelse af systembærende egenskaber i 2017 vil falde yderligere, hvis der ikke opstår særlige situationer i nettet, der nødvendiggør øgede leverancer af systembærende egenskaber. Effekttilstrækkelighed Der har i 2016 ikke været tilfælde med mangel på effekt, hverken ved afbrud af forbrugere eller utilstrækkelig kapacitet på markedet. Der har dog været enkelte driftssituationer, hvor tab af den største enhed i systemet kunne have medført mangel på effekt pga. revisioner og havarier i elsystemet. Nettilstrækkelighed Det samlede antal fejl i transmissionsnettet er i 2016 steget i forhold til sidste år. Der har i 2016 været 13 hændelser på HVDC-anlæg (jævnstrøm), der har givet anledning til ekstra opmærksomhed i driften af det samlede elsystem. Ingen af de 13 hændelser førte til afbrud af forbrugere. FIGUR 4: ELFORBINDELSER I DANMARK OG LANDENE OMKRING. UDLANDSFORBINDELSER I drift Besluttet/Under udførelse Undersøges Informationssikkerhed Høj elforsyningssikkerhed kræver høj tilgængelighed af IT-værktøjer. På den ene side kan moderne IT ikke undværes i den daglige drift af elsystemet. På den anden side øger anvendelsen af IT også elsystemets sårbarhed overfor udefrakommende angreb og interne fejl i IT-systemer. Energinet arbejder for høj IT-sikkerhed og høj oppetid på IT-systemer. Energinet måler IT-sikkerheden med afsæt i IT-sikkerhedsstandarden ISO I slutningen af 2016 blev Energinets modenhed vurderet til at have opnået målsætningen for 2016, som indebar, at modenheden skulle op på en gennemsnitlig Capability Maturity Model Integration-værdi (CMMI-værdi) over 3,5. Målet er 4,0 i For at opnå en CMMI-værdi på 4 skal IT-processerne have kvantitative mål, så de er forudsigelige og møder krav fra interne og eksterne interessenter. Internationalt samarbejde Danmark er ikke alene om at stå overfor nye udfordringer i forhold til at sikre forsyningssikkerhed, i takt med at mere vedvarende energi indpasses. Blandt andet derfor udvikles fælles europæiske regler for markederne og driften af elsystemerne. Tættere integrerede og mere harmoniserede europæiske elmarkeder bidrager til en omkostningseffektiv europæisk elforsyning. I 2015 blev det besluttet af de fire nordiske TSO'er at etablere et fælles kontor. Kontoret, der er placeret i København, skal varetage opgaver inden for koordinering af kapacitetsberegninger, afbrydelsesplanlægning og systemsikkerhedsanalyser. Initiativet er i tråd med kommende EU-regulativer, der fordrer etableringen af såkaldte Regional Security Coordinators (RSC) eller regionale sikkerhedssamarbejder på transmissionsområdet.

6 6 Resumé af Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2017 IGANGVÆRENDE OG FREMADRETTEDE INITIATIVER Generelt er den danske forsyningssikkerhed meget høj og den vil også være høj i de kommende år. Dog er det ikke sikkert, at den vil være på samme høje niveau. Derfor skal der tages hensyn til udfordringerne bl.a. i forbindelse med den grønne omstilling i de kommende år. Parallelt med omstillingen til øget anvendelse af vedvarende energi skal der ske en kontinuerlig udvikling i arbejdet med varetagelse af elforsyningssikkerhed. Energinet arbejder blandt andet på at udvikle driftsmetoder, bidrage til nye markeder, bygge ny elinfrastruktur og vedligeholde og renovere det eksisterende transmissionsnet. I det forgangne år har Energinet haft særligt fokus på implementeringen af initiativerne, der blev præsenteret i sidste års redegørelse for elforsyningssikkerhed, herunder i forhold til effekttilstrækkelighed, markedsudvikling, nettilstrækkelighed, Nordic RSC og IT-sikkerhed. Effekttilstrækkelighed De fremadrettede risikovurderinger viser, at risikoen for afbrud af forbrugere er forskellig for de to landsdele. For Vestdanmark vurderes risikoen for at mangle effekt meget lav for perioden For Østdanmark vurderer Energinet, at risikoen for at mangle effekt generelt over de næste 10 år vil stige i forhold til i dag og overstige Energinets målsætning fra strategiplan Ifølge simuleringsresultaterne vil en gennemsnitsforbruger i Østdanmark mangle strøm i 7 minutter i 2018 og 33 minutter i 2025 på grund af effektmangel. 7 minutter svarer til, at en gennemsnitlig forbruger forventes at få leveret 99,9987 pct. af den ønskede energi og 33 minutter svarer til 99,9937 pct. Risikoen for brownout kan reduceres ved fx revisionsplanlægning, markedsløsninger (fx styrket indsats for fleksibelt forbrug), nye rammer for produktionskapacitet og etablering af ny infrastruktur til nye områder. Beregningsresultaterne er forbundet med usikkerheder, men indikerer, at enkelte situationer med brownouts må forventes over de næste 10 år. Et konkret tiltag som på længere sigt kan forbedre effekttilstrækkeligheden i Østdanmark er en yderligere elektrisk forbindelse til Vestdanmark. Der er igangsat et projekt, der har til formål at vurdere, hvorvidt en ny forbindelse er en samfundsøkonomisk attraktiv løsning til at styrke effektbalancen i Østdanmark. Som led i arbejdet med at sikre effekttilstrækkeligheden i Østdanmark har Energinet ønsket at lave en 'strategisk reserve' i perioden , som skulle bidrage til forsyningen i særligt kritiske situationer. I december 2015 valgte Energinet at annullere udbuddet. Annulleringen kom som konsekvens af, at Energinet ikke forventede at kunne realisere udbuddet, da Europa-Kommissionen anså reserven som værende i strid med EU-reglerne om statsstøtte. Siden da har Europa-Kommissionen udarbejdet en sektorundersøgelse omkring kapacitetsmekanismer. På den baggrund er det Energinets vurdering, at det ikke er muligt at gennemføre et udbud for en strategisk reserve på nuværende tidspunkt. Energinet reducerer risikoen for at afkoble forbrugere i mangelsituationer i Østdanmark gennem bedre koordinering af revisioner på udlandsforbindelser, kraftværker og egne anlæg samt generelt optimeret udetid koblet til anlægsprojekter. Hertil kommer, at Energinet har sikret forkortet startvarsel på et enkelt kraftværk. Markedet I øjeblikket er der to centrale områder inden for markedsudvikling, som

7 Resumé af Redegørelse for elforsyningssikkerhed kv-elmaster nær København. Energinet har fokus på: Udviklingen af den fremtidige markedsmodel tager især udgangspunkt de europæiske netregler og konklusionerne fra Markedsmodel 2.0-projeket. For markedstiltagene gælder, at de i vidt omfang skal koordineres med internationale samarbejdspartnere i henhold til bl.a. de fælleseuropæiske netregler. Hertil kommer at tilpasninger af den danske elforsyningslov kan være nødvendig for at gennemføre enkelte af initiativerne. Nettilstrækkelighed Energinet står over for et stort omfang af reinvesteringer i det danske transmissionsnet. Reinvesteringerne tager på struktureret vis hensyn til komponenternes tilstand, og hvor kritiske komponenterne er for det samlede elsystem. Reinvesteringerne betyder flere revisioner i transmissionsnettet end tidligere, hvilket umiddelbart øger risikoen i elsystemet både i forhold til systemsikkerhed og systemtilstrækkelighed. Energinet har derfor stor fokus på revisionsplanlægning herunder også i samarbejde med nabo-tso er. Et særligt fokusområde er København, hvor stigning i elforbruget og lukning af termiske kraftværker medfører behov for ny forsyningsstruktur til København. Energinet forventer etablering af ny transmissionsforbindelse til København for at sikre forsyningen fra det øvrige Sjælland ind til København. Allerede i dag vurderer Energinet løbende behovet for lokal produktion i København. Energinet iværksætter ved behov tiltag som fx beordringer for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i København. Internationalt samarbejde I europæisk regi er der i 2015 nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at udvikle en ny markedsbaseret og probabilistisk metode til at vurdere effekttilstrækkeligheden ens på tværs af grænser. Fremadrettet vil der fortsat være stort fokus på tværnationalt samarbejde om effekttilstrækkelighedsvurderinger. Den næste rapport forventes i efteråret I regi af det nordiske samarbejde har de fire nordiske TSO'er besluttet at udarbejde fælles effekttilstrækkelighedsvurderinger for Vurderinger skal sætte fokus på udfordringer for de nordiske lande, samt øge fokus på mere effektive tværgående løsningsmuligheder. Etablering af RSC-kontoret i København er en væsentlig styrkelse af den nordiske koordinering. Kontoret er allerede bemandet med deltagere fra de fire TSO'er og forventes at være fuldt i drift i slutningen af Informationssikkerhed Hvis samme fokus og arbejdsindsats opretholdes igennem 2017, vil Energinet kunne nå det fastsatte mål for udgangen af 2017 på en CMMI-værdi af 4,0. For at hæve modenheden arbejder Energinet med informationssikkerhed på alle niveauer og på at skabe overblik over de trusler, der kan påvirke driften af el- og gassystemet. Energinet arbejder på at sikre, at de moderne informationsteknologier bliver anvendt og indregnet som en integreret del af el- og gassystemets design. Det betyder, at datasikkerhed tænkes ind i processer, systemer og komponenter.

8 Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf

REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGSSIKKERHED

REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGSSIKKERHED REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGSSIKKERHED 2017 2 Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2017 Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2017 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning...4 Status for elforsyningssikkerheden...

Læs mere

Elforsyningssikkerhed Resumé af redegørelse

Elforsyningssikkerhed Resumé af redegørelse Elforsyningssikkerhed 2016 Resumé af redegørelse Forord Den danske forsyningssikkerhed for el er fortsat meget høj. Men selv om 2015 var endnu et år med meget få afbrud af elforsyningen, viser vores analyser,

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Fleksibilitet, lagring og integration som vigtige elementer i et fremtidigt energisystem med øget andel VE og høj forsyningssikkerhed

Fleksibilitet, lagring og integration som vigtige elementer i et fremtidigt energisystem med øget andel VE og høj forsyningssikkerhed Fleksibilitet, lagring og integration som vigtige elementer i et fremtidigt energisystem med øget andel VE og høj forsyningssikkerhed Summer School 2016 - Stine Grenaa Jensen, Cheføkonom, Ph.d., Energinet.dk

Læs mere

Indhold. 2. Historisk elforsyningssikkerhed Afbrudsstatistik Hændelser i elsystemet

Indhold. 2. Historisk elforsyningssikkerhed Afbrudsstatistik Hændelser i elsystemet Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016 Indhold 1 Elforsyningssikkerhed... 9 1.1 Energinet.dk's ansvar for elforsyningssikkerhed... 9 1.2 Forsyningssikkerhed i europæisk kontekst... 10 1.3 Sikring af

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Del 1 Samlet vurdering Del 2 Introduktion til elforsyningssikkerhed Del 3 Analyse og dokumentation

Del 1 Samlet vurdering Del 2 Introduktion til elforsyningssikkerhed Del 3 Analyse og dokumentation Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Indhold Del 1 Samlet vurdering Kort status på elforsyningssikkerheden i Danmark...3 1 Indledning... 4 1.1 Tiltagende fokus på elforsyningssikkerhed... 4 1.2 Kontekst

Læs mere

Baggrundsnotat om forsyningssikkerhed. Indledning. Elforsyningssikkerhed. ENK/3/6.1.b

Baggrundsnotat om forsyningssikkerhed. Indledning. Elforsyningssikkerhed. ENK/3/6.1.b Baggrundsnotat om forsyningssikkerhed Dato 5. september 2016 Indledning Helt grundlæggende handler forsyningssikkerhed om, at der er den mængde energi til stede i systemet på det tidspunkt og sted, som

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES?

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES? Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT HVORDAN FORETAGER ENERGINET ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk

Markedsmodel 2.0. Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk Markedsmodel 2.0 Bjarne Brendstrup Systemanalyse Energinet.dk 19-08-2015 sommer skole 2015 1 Agenda 1 Baggrund for Markedsmodel 2.0 2 Fase 1: Udfordringer og mulige løsninger 3 Den europæiske ramme 4 Fase

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 2 OM PUBLIKATIONEN Energinet leverer med denne publikation en generel præsentation af afdækningen

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer UDKAST TIL HØRING Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer 8. september 2016 PMR-GEE-SKL/SKL 1.0 Introduktion Dette notat skitserer en model for den markedsmæssige håndtering

Læs mere

Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016

Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016 Tema 4 bilag: Behov for fleksibilitet i elsystemet 19. oktober 2016 Fleksibilitet i elsystemet omhandler dels, at aktørerne (producenter, forbrugere og infrastrukturejere) agerer på en måde, der bidrager

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT Energikonference, Torshavn, 7. April 2017 Peter Jørgensen, Vice President, Associated Activities Danske erfaringer med integration af vindkraft April 2017

Læs mere

Energinets råderum til at sikre effekttilstrækkelighed

Energinets råderum til at sikre effekttilstrækkelighed Energinets råderum til at sikre 21. august 2017 Elforsyningssikkerhed kan opdeles i systemtilstrækkelighed og systemsikkerhed, hvor systemtilstrækkelighed igen kan opdeles i nettilstrækkelighed og. Energinet

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø, Ørnen Deltagere Betina Brauner Jørgensen Christian Dahl Winter Kenneth Nielsen Henrik Møller Jørgensen

Læs mere

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Tid 01.09.2016 kl. 10-14 Sted Erritsø Deltagere Christian Dahl Winter Mikkel Hesselbæk Søren Rygaard Vibeke Grum-Schwensen Torben Thorø Pedersen Jan

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Markedsmodel 2.0 RAPPORT FOR FASE 1

Markedsmodel 2.0 RAPPORT FOR FASE 1 Markedsmodel 2.0 RAPPORT FOR FASE 1 1 FORORD Energinet.dk har i foråret 2014 igangsat Markedsmodel 2.0-projektet. Energinet.dk vil igennem projektet sammen med repræsentanter fra branchen analysere elmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 38 Offentligt VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Teknisk gennemgang d. 9. november 2017 Energinet - Bjarne Brendstrup og

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Middelfart 30. november 2016 FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Mikkel Hauge Jensen Energi Danmark A/S Agenda Elmarkedet og fremtiden IEP / Pilotprojekt Dansk pilot projekt

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

Elnettet. Analyse af elnettets funktionalitet

Elnettet. Analyse af elnettets funktionalitet Elnettet Analyse af elnettets funktionalitet Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Indledning 1 3. Det nuværende elsystem frem mod 22 14 4. Forsyningssikkerhed i elsystemet 2 5. Energisystemet frem mod 235 og

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

TF 5.3 Driftsprocedurer

TF 5.3 Driftsprocedurer Forskrift: TF 5.3 Version: 1.0 Dato: 22. december 2003 TF 5.3 Driftsprocedurer TF 5.3.1 Forskriftens formål Denne forskrifts formål er at beskrive systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Fremtidens markedsdesign

Fremtidens markedsdesign Fremtidens markedsdesign Aktørmøde 11. oktober 2012 Thomas Elgaard 1 Fysik Marked Tanker bag projekt: Velkendt problemstilling > er undersøgt løbende Kender vi udfordringerne og potentielle løsninger på

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1 Nye systemydelsesprodukter Dok.: Klassificering: 1 Dagsorden 1. Indledning og baggrund 2. Gennemgang og diskussion af mulige produkter 3. Frokost 4. Gennemgang og diskussion af mulige produkter forsat

Læs mere

Kommissorium for Energikommissionen

Kommissorium for Energikommissionen Kommissorium for Energikommissionen Formål Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling, og omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen

Læs mere

Elforsyningssikkerhed i Danmark. Rapport fra en arbejdsgruppe om metoder, begreber og beregninger omkring elforsyningssikkerheden i Danmark

Elforsyningssikkerhed i Danmark. Rapport fra en arbejdsgruppe om metoder, begreber og beregninger omkring elforsyningssikkerheden i Danmark Elforsyningssikkerhed i Danmark Rapport fra en arbejdsgruppe om metoder, begreber og beregninger omkring elforsyningssikkerheden i Danmark Juli 2015 Elforsyningssikkerhed i Danmark 2 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Energinet.dk's strategi for systemydelser

Energinet.dk's strategi for systemydelser Energinet.dk's strategi for systemydelser 2015-2017 5. februar 2015 PMR/DGR Dok. 14/02811-65 1/14 1. Indledning I august 2014 offentliggjorde Energinet.dk sin koncernstrategi for 2015-2017 med overskriften

Læs mere

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR

Dok. 15/06357-1 1/170. 8. september 2015 MSO/DGR Dok. 15/06357-1 1/170 8. september 2015 MSO/DGR Forord Af Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked i Energinet.dk Elmarkedet skal fremtidssikres Et velfungerende elmarked er helt

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid 6. november 2015, 9-14 Sted Erritsø, Påfuglen Deltagere Peter Markussen Søren Klinge Gert Elze Asger Grønlund Arnklit Peter Frost Andreasen Poul Mortensen

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Afbrudsstatistik og forsyningssikkerhed i historisk perspektiv 1. Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til Energinet.dk

Læs mere

2

2 2 3 4 5 6 Figur 1. Illustration af CHPCOM løsningens IT-kommunikation [kilde: Eurisco] 7 8 9 Figur 2 Oversigt over hovedaktørerne i interessentanalysen omkring IEC 61850 10 11 Aktør: Minimumkrav: Ønskescenarier:

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

markeds- model 2.0 Slutrapport

markeds- model 2.0 Slutrapport markedsmodel 2.0 Slutrapport Fremtidens elmarked Markedsbaserede løsninger til en effektiv, grøn omstilling Danmark og Europa er i fuld gang med en grøn omstilling af energisystemerne. Markedsbaserede

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME Kontraktparadigme: Aftale om Dødstartsreserve 1/8 Virksomhedsnavn Vejnavn By (herefter benævnt Leverandøren ) og Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia (hver for sig en Part og samlet Parterne ) har

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Vindenergi - og vinderenergi

Vindenergi - og vinderenergi Vindenergi - og vinderenergi Energinet.dk præsentation på seminar 15. november 2013 Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere