Regler om valg ved Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om valg ved Syddansk Universitet"

Transkript

1 Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se dog stk. 3. Stk. 3. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer i valggruppe I og II udløber med udgangen af september måned. Valg af disse medlemmer udskrives i overensstemmelse hermed, efter en af valgudvalget fastsat tidsplan. Funktionsperioder 2. Funktionsperioden for medlemmer af bestyrelsen og akademisk råd er fire år, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmer af studienævn er tre år, se dog stk. 3. Stk. 3. Funktionsperioden for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen og de kollegiale organer er et år. Valggrupper 3. Der er følgende valggrupper: I: Videnskabelige medarbejdere og lærere med hovedstilling II : Teknisk-administrativt personale med hovedstilling III: Studerende Stk. 2. Fuldtidsansatte Ph.D.-studerende indgår i valggruppe I, dog ikke ved valg til Ph.D.-udvalg, hvor de indgår i valggruppe III. Valgbarhed og valgret Bestyrelsen og Akademisk råd 4. Valgret til bestyrelsen og akademisk råd har valggrupperne I, II og III, som udgør separate valgområder. Stk. 2. Det antal mandater, der skal vælges til bestyrelsen og akademisk råd inden for de enkelte valggrupper, er som følger: Valggruppe Valggruppe I Valggruppe II III Bestyrelsen Akademisk råd 6 2 (observatører) 3 Valgbare til bestyrelsen og akademisk råd er valggruppe I, II og III som udgør separate valgområder. Studienævn 5.

2 Til studienævnene er valggruppe I valgbar og har valgret, såfremt de underviser inden for det pågældende studienævns område. Stk 2. Valggruppe III er valgbar og har valgret, såfremt de er indskrevet til undervisning, inden for den centrale del af uddannelsen inden for det pågældende studienævns område. Studerende, der er indskrevet til væsentlige dele af uddannelsen (tilvalg) indenfor et andet studienævns område, kan efter ansøgning overflyttes til valglisterne for dette studienævn. Ansøgning derom skal indsendes til valgudvalget senest samtidig med indsendelse af klager over valglisterne. Almindelige bestemmelser 6. Rektor, prorektor, universitetsdirektøren, dekaner, institutledere og overbibliotekaren er ikke valgbare til bestyrelsen eller til de kollegiale organer. 7. Ansatte tilhørende valggruppe I og II, optages på valglisten, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. den pågældende er ansat på tidspunktet for valgets udskrivelse og afholdelse, og 2. ansættelsen er på mindst 2 år, hvoraf ansættelsesperioden strækker sig mindst 6 måneder ind i funktionsperioden, og 3. ansættelsen er på mindst 15 ugentlige timer. Stk. 2. Studerende optages på valglisten, såfremt de er indskrevet ved universitetet på tidspunktet for valgets udskrivelse og afholdelse med henblik på at gennemføre et samlet uddannelsesforløb. 8. Ingen i valggruppe I, II og III kan være valgbar og have valgret til mere end ét akademisk råd. Personer, der opfylder betingelserne for at være valgberettigede til flere akademiske råd, må inden for en af valgudvalget fastsat frist meddele valgudvalget, inden for hvilket valgområde, valgberettigelse ønskes. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil valgudvalget placere den pågældende i et valgområde. Stk. 2. Medarbejdere i valggruppe I kan være valgberettigede til op til tre fagstudienævn og ét Ph.D-udvalg, hvis de underviser inden for det pågældende studienævns område. Personer, der opfylder betingelserne for at være valgberettigede til flere studienævn, må inden for en af valgudvalget meddelt frist meddele, inden for hvilke valgområder, valgberettigelse ønskes. Hvis en sådan meddelelse ikke gives, vil valgudvalget foretage placeringen i valgområderne. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 udelukker ikke, at samme person kan opstille til valg til flere studienævn. Såfremt der opnås valg til flere parallelle, kollegiale organer, skal den pågældende straks meddele valgudvalget, hvor han/hun ønsker at indtræde. Medarbejdere i valggruppe I kan ved valg til studienævn sidde i ét fagstudienævn og ét Ph.D.-udvalg. Medarbejdere, som er bevilget hel eller delvis tjenestefritagelse med løn, når valget afholdes, forbliver på valglisten, såfremt betingelserne i 7, stk. 1 fortsat er opfyldt. Stk. 2. Studerende, som har orlov, er ikke valgberettigede Ved et valgområde forstås et område, inden for hvilket de valgberettigede i hver valggruppe vælger deres repræsentanter til et kollegialt organ. Stk. 2. Et flertal af repræsentanterne for de enkelte valggrupper i de kollegiale organer kan for deres område træffe beslutning om, at valgområdet skal opdeles i mindre valgområder (repræsentationsområder). Opdelingen meddeles valgudvalget til offentliggørelse. Frister for hhv. meddelelse om opdeling og evt. indsigelse imod denne fastsættes af valgudvalget. En opdeling kan kræves omstødt af et antal valgberettigede på S/(M+1), hvor S er antallet af valgberettigede, og M er antallet af mandater. Dog kan 25 valgberettigede altid kræve opdelingen omstødt.

3 Stk. 3. Er der truffet beslutning om opdeling af valgområder i repræsentationsområder, føres repræsentationsområderne videre fra valg til valg, medmindre det inden for en af valgudvalget fastsat frist meddeles valgudvalget, at opdelingen skal ophæves eller ændres, jfr. stk. 2. Valgudvalget kan dog i helt særlige tilfælde ophæve en opdeling i repræsentationsområder. Stk. 4. I forbindelse med oprettelse af nye kollegiale organer kan dekanen fastsætte repræsentationsområder for valggrupperne. En opdeling kan ophæves eller ændres i overensstemmelse med stk Valg til bestyrelsen for valggruppe I og II foregår ved flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund. Valg til bestyrelsen for valggruppe III foregår som forholdstalsvalg, dog uden mulighed for indgåelse af listeog valgforbund. Stk. 2. Valg til de akademiske råd og studienævn foregår ved forholdstalsvalg. Stk. 3. Der skal indgives kandidatlister til valgudvalget underskrevet af kandidaterne, som herved med bindende virkning erklærer sig villige til at modtage valg. Anmeldelserne skal ligeledes være bindende underskrevet af et af rektor fastsat antal stillere blandt de valgberettigede inden for valggruppen og valgområdet. Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste ved valg til samme organ. En kandidat kan være stiller på den liste, hvorpå han selv er opstillet. Stk. 4. En liste kan indeholde færre navne end det antal kandidater, der skal vælges. En liste kan ikke indeholde flere navne end det dobbelte af det antal, der skal vælges. Der kan dog altid opstilles indtil 10 kandidater. Stk. 5. Ingen kandidat kan være opstillet på mere end én liste til samme organ. Stk. 6. Såfremt det ikke direkte fremgår af listen, at kandidaterne er opstillet sideordnet, betragtes de som opstillet i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. Stk. 7. Der kan indgås listeforbund mellem lister og valgforbund mellem lister og listeforbund. Indgåelse af liste- og valgforbund forudsætter, at alle de på listerne omfattede kandidater over for valgudvalget har tiltrådt dette, se dog stk. 1. Valgets opgørelse 12. Flertalsvalg Flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund opgøres således, at den kandidat, der har opnået højst stemmetal, erklæres for valgt. Stk. 2. Såfremt to eller flere kandidater opnår samme stemmetal, foretager valgudvalget i et udvalgsmøde lodtrækning mellem disse kandidater. 13. Forholdstalsvalg Forholdstalsvalg opgøres således, at det først bestemmes, hvor mange mandater der er tilfaldet hver kandidatliste. Har valgforbund eller listeforbund, der ikke er led i valgforbund været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, som har indgået valgforbund, hhv. listeforbund. Det for hver kandidatliste, valgforbund eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4, 5 osv., indtil hvert stemmetal er delt så mange gange, at det svarer til det antal mandater, der i det højeste kan tænkes at tilfalde vedkommende kandidatliste, valgforbund eller listeforbund. Den største af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund eller listeforbund, den er tilfaldet, ret til det første mandat, den næsthøjeste kvotient giver den liste eller det valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til mandat nr. 2 og så fremdeles, indtil det antal mandater, der er til rådighed, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og valgforbund (listeforbund). Har flere opnået samme kvotient, og kan ikke alle opnå valg, fordeles det eller de resterende mandater ved lodtrækning. Lodtrækning foretages af valgudvalget i et udvalgsmøde. Fordelingen af de mandater, som er tilfaldet et valgforbunds kandidatliste og listeforbund, eller som er tilfaldet et listeforbunds kandidatlister, sker efter samme regler. Stk. 2. Ved opgørelsen af, hvilke af en listes kandidater, der kan anses for valgte, sondres mellem listestemmer og personlige stemmer. Har vælgeren alene sat et kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for navnet på en kandidat som ud for listebetegnelsen, anses stemmeafgivelsen for personlig.

4 14. Såfremt det ikke af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, foretages opgørelsen af, hvem der er valgt på følgende måde (listeopstilling): Antallet af personlige stemmer inden for hver liste sammenlægges med antallet af listestemmer, og summen divideres med et tal, der er én højere end det antal mandater, der er tilfaldet listen. Er det fremkomne tal ikke et helt tal forhøjes det til nærmeste hele tal, og dette betegnes som fordelingstallet for den pågældende liste. Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nr. ét på listen anførte kandidat, lægges herefter et så stort antal af listestemmerne, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. to på listen har opnået, indtil fordelingstallet nås og på tilsvarende måde forholdes for de øvrige kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når alle listestemmer på denne måde er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet, eller som ved personlige stemmer har opnået et antal, der er lig med eller større end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. Hvis ikke alle de medlemmer, der skal vælges, kan udpeges på denne måde, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige og evt. overførte listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen. Har to kandidater opnået samme stemmetal, og kan kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først på listen, for valgt. De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, betragtes som suppleanter for de valgte på samme liste i rækkefølge som ovenfor nævnt. Er kandidatlisten udtømt, tages suppleanter fra eventuelle listeforbund, men ikke valgforbund, efter tilsvarende regler som ovenfor nævnt, eller hvis vedkommende liste har sideordnet opstilling, efter reglerne i Er en kandidatliste anmeldt med sideordnet opstilling, foretages opgørelsen af, hvem der er valgt, kun på grundlag af opnåede personlige stemmer. Stk. 2. Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan de ikke begge eller alle opnå valg, afgøres rækkefølgen for de pågældende ved lodtrækning, som foretages af valgudvalget i et udvalgsmøde. Stk. 3. Når kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses kandidaterne for valgt i det antal, som listen i henhold til 13 er berettiget til. De ikke-valgte kandidater anses som suppleanter efter samme opgørelsesmetode. Er kandidatlisten udtømt, udtages suppleanter efter reglen i Skal der for en kandidatliste vælges flere medlemmer end det antal kandidater, der findes opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den kandidatliste, med hvilken den udtømte liste evt. har anmeldt listeforbund. Hvis den udtømte liste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder overskydende mandater de øvrige lister efter reglerne i 13, jfr. 14. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres overskydende mandater efter tilsvarende regler til den eller de kandidatlister eller listeforbund, med hvilke kandidatlisten evt. står i valgforbund. Stk. 2. Såfremt der er tilfaldet et listeforbund flere mandater end det antal kandidater, der findes opført på de til listeforbundet hørende kandidatlister, overføres det eller de overskydende mandater til de listeforbund, med hvilke det udtømte listeforbund evt. står i valgforbund efter tilsvarende regler. Såfremt en kandidatliste, et listeforbund eller et valgforbund er udtømt efter ovenstående regler, overføres mandaterne til den af de øvrige kandidatlister, listeforbund eller valgforbund, der har krav herpå efter reglerne i 13, jfr. 14. Stemmesedler og kandidatopstillinger 17. Valgudvalget udarbejder blanketter til anmeldelse af kandidatopstillinger med følgende oplysninger: 1. det skal af blanketterne tydeligt fremgå, om der er tale om flertalsvalg eller forholdstalsvalg,

5 2. hvilket organ, der søges opstilling til, 3. oplysning om den valggruppe og det eventuelle repræsentationsområde som den eller de anmeldte kandidater tilhører, 4. ved anmeldelsen af kandidatlister, oplysning om kandidaternes rækkefølge eller om opstillingen er sideordnet, 5. den eller de anmeldte kandidaters navne og den eller de pågældendes underskrift på, at de er villige til at modtage valg og 6. navnene på det foreskrevne antal stillere og disses underskrifter. Stk. 2. Valgudvalget udarbejder stemmesedler. Stemmesedlen skal indeholde følgende oplysninger: 1. hvilket organ, det vedrører, 2. hvilket repræsentationsområde, vedkommende valgberettigede tilhører, 3. hvor mange repræsentanter, der skal vælges inden for området, 4. de forskellige kandidatlister og navnene på de forskellige listers kandidater, samt om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i rækkefølge. Suppleringsvalg 18. Suppleringsvalg afholdes i henhold til nærværende regler. Valgudvalg m.v. 19. Rektor nedsætter et valgudvalg. Valgudvalget har til opgave at forestå valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påse, at reglerne herfor overholdes. Stk. 2. Valgudvalget består af 5 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og lærere, 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale og 2 repræsentanter for de studerende. Valgudvalgets medlemmer udpeges for en tre-årig periode med mulighed for genudpegning. Repræsentanterne for de studerende udpeges for en et-årig periode med mulighed for genudpegning. Rektor udpeger formanden for udvalget. Stk. 3. Rektor kan inden for vedtægtens rammer fastsætte nærmere regler om valgets afholdelse og om fastsættelse af de fornødne frister. Stk. 4. Valgudvalget bekendtgør oplysninger om frister og fremgangsmåde ved opslag og/eller i universitetets officielle meddelelsesorgan og/eller på anden hensigtsmæssig måde. 20. Valgudvalget udarbejder valglister over de valgberettigede, som skal offentliggøres til eftersyn, således at indsigelser kan fremsættes. Der fastsættes frister for listernes offentliggørelse og for indsigelsesperioden. Efter udløbet af

6 indsigelsesperioden kan ingen kræve ændringer i listerne, men valgudvalget skal, så længe det er praktisk muligt, berigtige egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på. Stk. 2. Anmeldelse af kandidatopstillinger skal være valgudvalget i hænde i papirformat inden udløbet af en fastsat frist. Inden udløbet af en herfor fastsat frist skal valgudvalget bekendtgøre anmeldelserne, herunder navnene på stillerne. Der fastsættes ligeledes en frist for anmeldelse af liste- og valgforbund. Indsigelse mod anmeldelserne skal fremsættes skriftligt over for valgudvalget inden for en herfor fastsat frist. 21. Alle offentliggørelser foregår elektronisk på universitetets hjemmeside. Stk. 2. Valgene afholdes som elektroniske valg, med mindre Valgudvalget i særlige tilfælde beslutter andet. Stk. 3. Stemmeafgivelse er hemmelig. De angivne stemmer behandles anonymt. Stk. 4. Valgudvalget skal tilrettelægge valghandlingen således, at det er muligt at afgive skriftlig stemme, enten som brevstemme eller ved personlig fremmøde på valgstedet. 22. Valgudvalget udarbejder en nødprocedure, der i tilfælde af svigt i det elektroniske system muliggør forlængelse af valghandlingen eller alternativ afholdelse af valget som valgbordsvalg. Ved valgbordsvalg afgør valgudvalget om stemmesedler er gyldige i henhold til stk. 2. Stk. 2. Valgudvalget afgør, om stemmesedler er gyldige. En stemmeseddel er ugyldig, 1. når ved brevafstemning den svarkuvert, der indeholder stemmesedlen, ikke er den af valgudvalget fremsendte, eller den indeholder andet end stemmesedler eller er givet et særpræg, 2. når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken enkeltperson eller kandidatliste, den valgberettigede har villet give sin stemme, 3. når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret af valgudvalget, og 4. når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller det overhovedet ved en behandling, udover den af afstemningen følgende, findes forsætligt af den valgberettigede at have givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 3. Såfremt der ved forholdstalsvalg kan være tvivl om, hvilken kandidat en valgberettiget har ønsket at give sin stemme inden for en kandidatliste, betragtes stemmen som afgivet på listen, hvis det er utvivlsomt, at den pågældende har ønsket at lægge sin stemme inden for denne. 23. Er der inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater blandt de valgberettigede end det antal, der skal vælges, bortfalder afstemningen. Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, og opstillingen ikke er sideordnet, bortfalder afstemningen ligeledes. De opstillede kandidater betragtes som valgt i den rækkefølge, de er opført. De ikke-valgte er suppleanter i den anførte rækkefølge. Stk. 2. Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der i et valgområde ikke er valgt det nødvendige antal af videnskabelige medarbejdere og lærere eller teknisk-administrative medarbejdere, foranstalter valgudvalget umiddelbart efter valgets afholdelse og inden dets offentliggørelse, lodtrækning mellem gruppens ikke-valgte valgberettigede i valgområdet om, hvem der skal indtræde i det kollegiale organ, samt om hvem der skal være suppleanter, idet valgudvalget træffer bestemmelse om antallet af disse.

7 Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde bestemme, at der i et valgområde, hvor der ikke er valgt det nødvendige antal videnskabelige medarbejdere og lærere eller teknisk-administrativt personale, ikke foretages lodtrækning. Rektor kan i denne situation udpege det manglende antal medlemmer efter indstilling fra valgudvalget. 24. Efter valgets afholdelse bekendtgør valgudvalget resultatet heraf. 25. En person med valgret, der ønsker at klage over valget eller over omstændigheder, der kan have haft indflydelse på valget, skal senest 5 hverdage efter valgresultatets offentliggørelse indgive en skriftlig og begrundet klage til valgsekretariatet. Stk. 2. Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets afgørelse kan indbringes for rektor. Stk. 3. Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af en eller flere personer, som ikke har valgret. Stk. 4. Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de personer stemme, der var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag for stemmeafgivelse. Stk. 5. Ved omvalg finder disse valgregler tilsvarende anvendelse. 26. Regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg vedtages af bestyrelsen, jfr. 38, stk. 1 i Vedtægt for Syddansk Universitet af 7. juni Vedtaget af bestyrelsen, den 31. august Revideret: og

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret

Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar. Uændret. Uændret. Uændret Nuværende tekst/paragraf Forslag til kommende tekst/paragraf Eventuel kommentar BM 1-2010 Bilag 7.2 Valgregler for Aarhus Universitet I henhold til 36 i vedtægt for Aarhus Universitet har bestyrelsen fastsat

Læs mere

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

J.nr. COR10093. Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) J.nr. COR10093 Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) I medfør af 26 i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) 2. udkast af 25. marts 2004 til valgregler Bilag 8 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde

Læs mere

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet)

Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) Bilag 19 Regler for valg ved IT-Universitetet i København (IT-Universitetet) I. Valgudvalg 1 Rektor drager omsorg for nedsættelse af valgudvalg og udsteder i samarbejde med Valgudvalget valgcirkulære.

Læs mere

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer Valgsekretariatet Sagsnr.: 2016-011-00012 Dato: 19. december 2016 Oversigt (indhold) Kapitel 1. Organerne og deres sammensætning... 2 Særlige regler

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Dagsorden for møde den 28. august 2012

Dagsorden for møde den 28. august 2012 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk 17. august 2012 Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH/MM Dagsorden for møde den 28. august 2012 Efter aftale

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health

Valgcirkulære, Institutfora, Health Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 27. april 2015 om gennemførsel af valg til institutfora ved Health, Aarhus Universitet. Valgcirkulæret er fastsat

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand

Valgregulativ. for. Repræsentantskabet. til. Fonden Djurs Vand Valgregulativ for Repræsentantskabet til Fonden Djurs Vand 26042014 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette valgregulativ er udfærdiget i medfør af pkt. 9.3 i vedtægter for Fonden Djurs Vand (i det følgende

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU

København Århus Kolding. Lett Advokatfirma. Adv. Jacob Christiansen. J.nr DJU København Århus Kolding Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 261359-DJU VALGREGULATIV for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Valgregulativ For forbrugervalg til

Valgregulativ For forbrugervalg til Sagsnr: S2017-0021 Doknr:D2017-01716 Valgregulativ For forbrugervalg til Hjørring Vandselskab A/S Hjørring Vandselskab A S Åstrupvej 9 st., 9800 Hjørring Telefon 3841 2828 Fax 3841 2829 www.hjvand.dk CVR-nr.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A.

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse: 1 Valg af repræsentantskab sker i henhold til

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Velkommen til ph.d.- udvalget

Velkommen til ph.d.- udvalget Syddansk Universitet Velkommen til ph.d.- udvalget Ph.d.-udvalget ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolens sekretariat 05-01-2018 Indledning... 4 Uddrag af universitetsloven... 5 Uddrag af

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 150145 VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba

Valgregulativ for. TryghedsGruppen smba Valgregulativ for TryghedsGruppen smba 6. marts 2017 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes 4.2 anførte valgkredse. 1.2 Ved valget vælges

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s

VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s VALGREGULATIV Provas-Haderslev Vand a/s & Provas-Haderslev Spildevand a/s Dok.nr. D13-28326 ver. 4 26. juni 2013. Side 1 af 7 1. FORMÅL OG BAGGRUND 3 2. SELSKABETS VEDTÆGTER SAMT LOVGIVNINGEN I ØVRIGT

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab

Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab repræsentantskabsvalg 2013 Valgregulativ ved valg til Energi Fyns repræsentantskab 10. udgave Indholdsfortegnelse 4. 5. 7. 8. 10. 11. Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse Andelshaverbegrebet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere