Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser"

Transkript

1 Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne Stk. 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne er udviklet på initiativ af 6-byerne og UNI C med støtte fra Undervisningsministeriet og Microsoft Pædagogisk IT-vejleder følges af styregruppen for Skole-IT. UNI C er sekretariat og driftsorganisation. Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende. Den seneste beskrivelse af kursuskoncept og -indhold fremgår af bilag 1. Alle dokumenter under denne aftale er tilgængelige på projektets hjemmeside Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af en mappe med indledende information om konceptet, adgang til et First Class konferencesystem, hjemmeside med undervisningsmaterialer og et kursusadministrationssystem. Stk. 3 Pædagogisk IT-vejleder er et fleksibelt kursus, som kombinerer tilstedeværelsesundervisning, arbejde i team, selvstændigt arbejde og netarbejde. Rammerne for kursusgennemførelsen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept", der er vedlagt som bilag 1. Stk. 4 Pædagogisk IT-vejleder instruktører, som for kursusudbyderen skal varetage undervisning og vejledning på Pædagogisk IT-vejleder kurser, skal være godkendt af sekretariatet ud fra de vejledende kompetencekrav, som er beskrevet i "Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører", der er vedlagt som bilag 2. Kursusudbyderen har mulighed for mod betaling at få uddannet egne Pædagogisk IT-kørekort instruktører. Stk. 5 Gennemførelse af Pædagogisk IT-vejleder kurset forudsætter en klar ansvarsfordeling mellem kursist, kursistens ansættelsessted, kursusudbyderen, Pædagogisk IT-vejleder instruktøren og kursussekretariat. Ansvarsfordelingen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling", der er vedlagt som bilag 3. Stk. 6 De tekniske forudsætninger, som skal være opfyldte ved Pædagogisk ITvejleder kursusgennemførelse, er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk ITvejleder, Tekniske forudsætninger og support", der er vedlagt som bilag 4. 1

2 UNI C Sektornet Support yder teknisk support ved specifikke tekniske problemer ved opkobling, kommunikation og adgang til afvikling af Pædagogisk IT-vejleder kurser. 2 Vilkår for kursusgennemførelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan først udbyde Pædagogisk IT-vejleder kurser i henhold til nærværende kontrakt, når udbyderen har indgået aftale med Pædagogisk IT-vejleder instruktører, der er registreret i den centrale fortegnelse over instruktører i uddannelsen. Stk. 2 Kursusudbyderen skal anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer og tjenester i forbindelse med udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser. Materialerne og tjenesterne skal tilbydes uændrede og i deres helhed og i overensstemmelse med Pædagogisk IT-vejleder kursuskonceptet. Stk. 3 Kursusudbyderen må ikke anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer eller tjenester til andre formål end Pædagogisk IT-vejleder kurser, og materialerne må kun videregives til deltagere i Pædagogisk IT-vejleder uddannelsen. Stk. 4 Kursusudbyderen kan for egen regning supplere undervisningen på Pædagogisk IT-vejleder med materiale og tilstedeværelsesundervisning efter behov. Stk. 5 Kursusudbyderen betaler Pædagogisk IT-vejleder sekretariatet en brugerbetaling pr. kursist. Til gengæld for denne brugerbetaling stiller sekretariatet kursusmaterialer, netværkstjenester og teknisk support til rådighed for kursusudbyderen. Stk. 6 Sekretariatet fakturerer kursusudbyderen for materialerne og tjenesterne. Stk. 7 Sekretariatet afregner med eventuelle andre rettighedshavere. Stk. 8 Sekretariatet fremsender kursusmaterialer til kursusudbyderens adresse. Kursusudbyderen er ansvarlig for at levere materialet til kursisterne. Stk. 9 Kursusudbyderen har selv ansvaret for økonomien af kursusgennemførelsen, fx aflønning af instruktører og fastsættelse af kursistpris. 3 Kursusadministration Stk. 1 Kursusudbyderen varetager tilmeldingsprocedurer og den direkte kursusadministration i forhold til egne kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører. Stk. 2 Sekretariatet varetager en overordnet kursusadministration og vedligeholder i denne forbindelse en samlet oversigt over kursusudbydere, instruktører og planlagte kurser. Stk. 3 Kursusudbyderen skal give Sekretariatet meddelelse om instruktører, planlagte kurser samt navne på kursusdeltagere. Stk. 4 Kursusudbyderen skal via Pædagogisk IT-vejleder instruktøren give Sekretariatet meddelelse om kursusdeltagernes afleverede og godkendte opgaver. 4 Evaluering Stk. 1 Sekretariatet vil løbende samle erfaringer i samarbejde med kursusudby- 2

3 derne. I den forbindelse forbeholder Sekretariatet sig ret til at offentliggøre resultater vedrørende kursisttilfredshed med de enkelte udbydere. 5 Varighed og opsigelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan med 30 dages varsel opsige nærværende kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Stk. 2 Sekretariatet kan med 3 måneders varsel opsige denne kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Sekretariatet kan i tilfælde af grov misligholdelse af nærværende kontrakt opsige kontrakten uden varsel. 6 Øvrige Stk. 1 Denne kontrakt består af følgende dokumenter: Aftalen Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder, Tekniske forudsætninger og support Hvis der opstår uoverensstemmelse, er betydningen af de forskellige dokumenter i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er opført i; dvs. bilag 1 med højst betydning. Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende under sekretariatets ledelse. Såfremt videreudviklingen giver anledning til ændringer i bilagene til nærværende kontrakt, skal sekretariatet fremsende de ændrede bilag skriftligt til kursusudbyderen, og kursusudbyderen skal skriftligt kvittere for modtagelse og accept af bilagene. Dato: For Sekretariatet: Dato: For Kursusudbyder: 3

4 Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder Pædagogisk IT-vejlederuddannelse Når it og medier skal integreres i fagene og tværfaglige emner, virker mange forhold fremmede og uoverskuelige for lærerne. Selv om de har gennemført Skole-IT og anden efteruddannelse med it og medier, har de ofte behov for inspiration og støtte til at lave en undervisning, hvor it og medier indgår som indhold og emne. Det kan de få af en pædagogisk it-vejleder, der tager sit udgangspunkt i de pædagogiske aspekter omkring brug af it og medier. De Pædagogiske IT-vejledere kan hjælpe med at lave års- og undervisningsplaner, finde og evaluere materialer, foreslå faglige aktiviteter og organiseringsformer og evt. hjælpe med gennemførelse og evaluering af undervisningen. Målgruppen Grundlæggende uddannelse primært for lærere med it-vejlederfunktioner; sekundært for lærere med andre nøglefunktioner i forhold til kolleger. Uddannelsen er praksisrelateret, dvs. at den primært henvender sig til lærere, der arbejder på skoler. It og samarbejdskompetencer skal svare til et gennemført Pædagogisk IT-kørekort. Kurset afvikles lokalt DPU, CVU er, 6-byernes skolevæsener og UNI C kan udbyde kurset. Gennemførelsesmodel Kurset organiseres i hold, hvortil der knyttes mindst to certificerede instruktører. Det gennemføres som delvis tilstedeværelse og delvis fjernarbejde i team i løbet af et år. Uddannelsens omfang svarer til ca. 150 timer fordelt på et introforløb med en enkelt overnatning samt online forløb og 1-2 samlinger undervejs. Pædagogisk IT-vejleder instruktører Kursusudbyderne må kun benytte instruktører, der er certificeret som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder kurset. Kursets indhold Uddannelsen foregår i team. Hvert team arbejder med fire temamoduler. Hertil kommer en større afsluttende, individuel opgave, hvortil der udarbejdes normkrav, evt. med henblik på afløsning i forhold til merit. I løbet af kurset skriver og producerer deltagerne undervisningsforløb, inspirationsmateriale og diskussionsoplæg, giver og modtager respons på opgaver og oplæg, holder oplæg, udarbejder evalueringsforløb, skriver større opgaver, arbejder i team, planlægger tværfaglige forløb, gennemfører vejledningsopgaver, hører oplæg fra eksterne, nationale ressourcepersoner samt deltager i workshops og internatkursusforløb. 1

5 Tema 1: Vejledningskompetencer Kollegial vejledning, sparring og vejlederroller Vejlederens relationer i forhold til ledelsen Vejlederen som ressourceperson og koordinator Evaluering og dokumentation Tema 2: Læremidler og læreprocesser Analyse og vurdering af digitale læremidler Integration af it og medier i undervisningen og i fagene Udvikling og progression i it og mediekompetencer Tema 3: Skolens kultur og organisationsudvikling Skolens it-handleplan Evaluering af organisationsudvikling Arbejdsformer og lærerroller Skolens kultur Fysisk struktur omkring it- og medieanvendelse Elevens grundlæggende it-kompetencer Planlægning og gennemførelse af intern, skolebaseret efteruddannelse Tema 4: Videndeling Erfaringsformidling og udveksling også i forhold til den internationale dimension. Intern og ekstern kommunikation, herunder intranet og skolens hjemmeside Topologi og administration af netværk i pædagogisk perspektiv. Etik og jura 2

6 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af Et papirbaseret materiale, der skaber overblik over koncept og arbejdet med modulerne Adgang til et First Class baseret kommunikations- og konferencesystem til brug for vejledning og kommunikation mellem kursister Internet hjemmeside med undervisningsmaterialer, artikler, øvelser og supplerende materiale En kursusadministrationsdel Kursusorganisering Der tilknyttes to Pædagogisk IT-vejleder instruktører til hvert kursushold. Et kursushold kan bestå af et eller flere team. Kursisten gennemfører kurset som deltager i et kursusteam. Et kursusteam består som hovedregel af 2-4 deltagere. Kurset gennemføres over mindst et halvt år ud fra en tidsplan, som udbyderen udarbejder. Kursusplanen er forpligtende for kursisterne, inkl. afleveringer af de enkelte modulopgaver. Kursuskonceptet og materialerne er udviklet til deltagere, som har en daglig undervisningspraksis ved siden af kursusdeltagelsen, således at kursets indhold kan afprøves og bruges i praksis. I forhold til holdet skal Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne varetage følgende opgaver: Introducere kurset og dets forløb Vejlede teamet i opgaveprocessen ved hvert modul Løbende yde støtte til og kommunikation med deltagerne via kursuskonferencen Vurdere og godkende modulopgaver Omfanget af Pædagogisk IT-vejleder instruktørens arbejdsopgaver vil variere med holdets størrelse og den konkrete organisering af kurset. Godkendelse af opgaver Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne vurderer og godkender opgaverne efter en responsfase. Udstedelse af bevis for gennemført kursus under Pædagogisk IT-vejleder Sekretariatet udsteder et bevis for gennemført kursus under Pædagogisk ITvejleder, når kursisten Har fået godkendt alle modulopgaver, som udarbejdes i team Har indleveret en godkendte modulopgaver til MAterialeplatformen Har udfyldt og afsendt evaluering af kurset Kursistadministration 3

7 Kursusudbyderen har ansvar for at indberette navne på kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører efter nærmere anvisning fra Pædagogisk IT-vejleders sekretariat. Kursusudbyderens Pædagogisk IT-vejleder instruktører skal indberette, hvilke modulopgaver en kursist har fået godkendt med henblik på udstedelse af kursusbevis. Som dokumentation for gennemførte moduler kan kursisten selv på hvilket som helst tidspunkt udskrive sin status. Kursusudbyderen skal på kursistens anmodning med underskrift/stempel bekræfte en sådan statusudskrift. Har en kursist ikke fået godkendt alle modulopgaver i løbet af kursusperioden, kan dette ske på et senere tidspunkt på et andet kursus. 4

8 Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder Instruktører Instruktører på Pædagogisk IT-vejleder Instruktøropgaven på Pædagogisk IT-vejleder kurser må kun varetages af personer, der har gennemgået instruktøruddannelsen og er certificerede som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder. Instruktørernes roller og kompetencer De skal være i stand til at være den, der er den gennemgående person i et kursusforløb, og være den, der står for kontakten til både kursister og udbyder. kunne fremlægge faglige og pædagogiske problemstillinger på en inspirerende måde for en større forsamling. kunne fremlægge administrative og konceptuelle elementer på en forståelig og overskuelig måde. kunne diskutere og drøfte administrative, pædagogiske og generelle forhold vedr. kurset på en konstruktiv måde med et kursushold kunne moderere en konference på FC byde velkommen være på hele tiden svare på spørgsmål i konferencen på en konstruktiv måde kunne stille spørgsmål, der kræver refleksion kunne regulere aktiviteten i konference og tråde inspirere til aktivitet bremse uheldig kommunikation kunne efterspørge krævet aktivitet være konsekvent, men forstående, i tilfælde, hvor en kursist/et team ikke lever op til de aftalte krav, både indholds- og aftalemæssigt kunne administrere og holde styr på et kursushold mht. afleveringer, tidsplaner m.v. kunne kommentere aktivitet, indlæg, afleveringer og formidling i forhold til indhold mht. samarbejde og kommunikation. kende deres område teoretisk, pædagogisk og praktisk, især set i forhold til vejledning, it- og medier. kunne kommentere svar og oplæg i forhold til indholdet. 1

9 Krav til instruktører Instruktøren skal have kompetencer i fleksibel undervisning (tilstedeværelse, konferenceaktivitet, e-kommunikation) ved at have opfyldt mindst et af nedenstående krav: aktiv vejleder på Pædagogisk IT-kørekort underviser på efteruddannelseskurser med e-kommunikation og konferenceaktivitet formel kompetence som underviser på fleksible kurser. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at samarbejde og udvikle kompetencer i virtuelle miljøer. at undervise og vejlede i skriftlig kommunikation og formidling i elektroniske medier integration af it i grundskoleområdet. Hun skal have arbejdet med efteruddannelse af lærere i grundskolen inden for de sidste 4 år, og desuden have kendskab til grundskoleområdet, fx som lærer, seminarielærer, efteruddannelseslærer, konsulent eller tilsvarende. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med efteruddannelse inden for sit felt på grundskoleområdet. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at integrere it i fagene. Instruktøren skal have dyberegående kendskab til sit fag: pd eller tilsvarende formel kompetence i faget erfaring og indsigt på niveau som pædagogisk/faglig konsulent i kommune/cvu i faget efteruddannelseserfaring på didaktisk, pædagogisk og teoretisk niveau inden for området. Instruktøruddannelse Det er uddannelsens mål at kvalificere deltageren til at være instruktør på Pædagogisk IT-vejleder. Uddannelsen struktureres således: Kort indledende netperiode 1-dags seminar Instruktøren skal gennem uddannelsen arbejde med kursets koncept og idéerne bag indhold og struktur. Der behandles emner som konstruktiv reflekterende respons og vejledning, teori og praksis for fleksible efteruddannelsesmiljøer, teori og praksis om skriftlig formulering og formidling i elektroniske medier. Kursets fælles indhold og de forskellige arbejdsmetoder undervejs i kurset afprøves gennem cases, og der dannes netværk på tværs af institutioner og faglige kompetencer. Honorering af Pædagogisk IT-vejleder instruktører Aflønning af Pædagogisk IT-vejleder instruktører er et forhold mellem Pædagogisk IT-vejleder instruktøren som arbejdstager og kursusudbyderen som arbejdsgiver. 2

10 Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder Ansvarsfordeling Ansvarsfordeling ved gennemførelsen af Pædagogisk IT-vejleder-kurser. Ledelsen på kursistens ansættelsessted har ansvar for kursusudstyr Det forudsættes, at institutionen, hvor kursisten er ansat, har fuld netadgang, og at kursisten har god adgang til det nødvendige udstyr (se bilag 4) med teknisk support i hele kursusperioden. Hvis kursisten ikke er tilknyttet en institution, er udstyret kursistens eget ansvar, og kursusudbyderen må gøre kursisten bekendt hermed. Kursisten har ansvar for At kommunikere tekniske problemer med teknisk udstyr til den udstyrsansvarlige på ansættelsesstedet At kommunikere og diskutere problemfelter i forhold til det givne materiale med Pædagogisk IT-vejleder kursusinstruktøren At deltage aktivt i teamarbejdet At overholde de aftalte tidsfrister for aflevering af opgaver At indlevere godkendte modulopgave til vidensbasen, samt at sikre, at der ikke er andre end teamet, der har ophavsrettigheder til dele af materialet At udfylde og aflevere evaluering af kurset. Pædagogisk IT-vejleder instruktøren har ansvar for At tilrettelægge og afvikle kurset efter kursusplanen At åbne elektronisk post og kursuskonference én gang i døgnet og give respons efter aftale, weekender og ferier undtaget At aftale individuelle afleveringsfrister med team og enkeltkursister, som arbejdet skrider frem At give vejledning og tilbagemelding på opgaveudkast inden for en aftalt tidsfrist At godkende opgaver i samarbejde med kursister og team At rådgive teamet med at tilrettelægge en opgavebesvarelse til udgivelse i vidensbasen Løbende at indberette godkendte modulopgaver til Sekretariatet gennem Pædagogisk IT-vejleders administrationsdel Kursusudbyderen har ansvar for At udbyde og annoncere Pædagogisk IT-vejleder kurser At oprette hold inden for et eller flere Pædagogisk IT-vejledere At ansætte Pædagogisk IT-vejleder instruktører 3

11 At indberette kursistens navn og personnummer gennem Pædagogisk ITvejleders administrationsdel At oprette kursuskonference og bestille kursusmaterialer At udarbejde overordnet tidsplan for kurset, inkl. afleveringer af de enkelte moduler At kvittere for godkendte modulopgaver efter kursistens anmodning Sekretariatet har ansvar for Overordnet kursusadministration, herunder generel markedsføring og udarbejdelse af informationsmateriale Uddannelse og supervision af instruktører til Pædagogisk IT-kørekort Opdatering og vedligeholdelse af kursusmateriale og kursuskoncept At oprette og ajourføre en liste over kvalificerede instruktører Opdatering og vedligehold af Pædagogisk IT-vejleders websted: At vedligeholde First Class kommunikationssystemet At oprette udbydere og Pædagogisk IT-vejleder instruktører i administrationssystemet Udstedelse af kursusbevis Kvalitetssikring, inkl. evaluering Drift af Materialeplatformen 4

12 Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder Tekniske forudsætninger og support Det nødvendige basisudstyr er Computer med dansk Windows eller Mac med standard opsætning og normale adgangsrettigheder, med lydkort og med internetadgang Internet Explorer 5.x eller Netscape 6 (eller nyere) Acrobat Reader 5.x (eller nyere) Tekstbehandlingsprogram Adgang til Stifinder eller lignende filhåndteringsprogram Adgang til at installere programmer og spil, herunder adgang til at downloade og installere fra Internet Og evt., hvis det er relevant: Regnearksprogram Databaseprogram Billede-, video- og lyd behandlingsprogram Præsentationsprogram I kursusmaterialet kan der blive foreslået andre programmer eller programtyper end ovenstående, men de vil være defineret på forhånd for det enkelte tema. IT-værktøjskasse IT-værktøjskassen for Pædagogisk IT-kørekort indeholder øvelser til en række itprogramtyper. Til disse vil der foreligge tastevejledninger til en lang række programmer og forskellige platforme. På webstedet findes en oversigt over det aktuelle indhold i IT-værktøjskassen. Adgang til support Ved specifikke tekniske eller anvendelsesmæssige problemer i tilknytning til Pædagogisk IT-vejleder projektets nettjenester har Pædagogisk IT-vejleder s instruktører og kursister adgang til teknisk support hos UNI C Supportcenter på telefon på hverdage, mandag - fredag fra kl Åbningstiden kan være reduceret i forbindelse med skolernes ferieperioder; men så forudannonceres det i god tid. 1

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde Mellem Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) og Havkajaksamrådet Herunder: Folkehøjskolernes Forening i Danmark Efterskoleforeningen Ungdomsringen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten?

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Er du interesseret i at støtte kandidatens udvikling mod

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE

- i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE ONLINE - i det som du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge - her på nettet! Konsulent firmaet

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Skolens Læringscenter

Skolens Læringscenter P Æ D A G O G I S K M E D I E C E N T E R L Æ R I N G S C E N - T E R T E A M E T Skolens Læringscenter 3 0. J U N I 2 0 0 8 Består af forskellige funktioner: Læringscenterteamets opgaver Skole-bibliotekarer

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

-i det som du brænder for

-i det som du brænder for i det som du brænder for VOKSENUNDERVISER UDDANNELSE PÅ HOLD det, du brænder for Nu har du mulighed for få din egen underviser værktøjskasse lige til at bruge for Skjoldholm har oprettet en voksenunderviser

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Et satspuljeprojekt i 10 kommuner Annette Poulsen Forældreuddannelsesprogram udviklet og afholdt med midler fra satspuljen 2010 2013 som et supplement

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 4/06-2003 Dagsorden Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUNDSKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK RAMMER FOR FRIE GRUND- SKOLERS DELTAGELSE I DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK Projektet Digital projektdidaktik er et omfattende udviklings- og forskningsprojekt

Læs mere

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold.

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold. Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Webværktøjet skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over fremdriften i sin erhvervsuddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere