Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser"

Transkript

1 Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne Stk. 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne er udviklet på initiativ af 6-byerne og UNI C med støtte fra Undervisningsministeriet og Microsoft Pædagogisk IT-vejleder følges af styregruppen for Skole-IT. UNI C er sekretariat og driftsorganisation. Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende. Den seneste beskrivelse af kursuskoncept og -indhold fremgår af bilag 1. Alle dokumenter under denne aftale er tilgængelige på projektets hjemmeside Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af en mappe med indledende information om konceptet, adgang til et First Class konferencesystem, hjemmeside med undervisningsmaterialer og et kursusadministrationssystem. Stk. 3 Pædagogisk IT-vejleder er et fleksibelt kursus, som kombinerer tilstedeværelsesundervisning, arbejde i team, selvstændigt arbejde og netarbejde. Rammerne for kursusgennemførelsen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept", der er vedlagt som bilag 1. Stk. 4 Pædagogisk IT-vejleder instruktører, som for kursusudbyderen skal varetage undervisning og vejledning på Pædagogisk IT-vejleder kurser, skal være godkendt af sekretariatet ud fra de vejledende kompetencekrav, som er beskrevet i "Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører", der er vedlagt som bilag 2. Kursusudbyderen har mulighed for mod betaling at få uddannet egne Pædagogisk IT-kørekort instruktører. Stk. 5 Gennemførelse af Pædagogisk IT-vejleder kurset forudsætter en klar ansvarsfordeling mellem kursist, kursistens ansættelsessted, kursusudbyderen, Pædagogisk IT-vejleder instruktøren og kursussekretariat. Ansvarsfordelingen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling", der er vedlagt som bilag 3. Stk. 6 De tekniske forudsætninger, som skal være opfyldte ved Pædagogisk ITvejleder kursusgennemførelse, er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk ITvejleder, Tekniske forudsætninger og support", der er vedlagt som bilag 4. 1

2 UNI C Sektornet Support yder teknisk support ved specifikke tekniske problemer ved opkobling, kommunikation og adgang til afvikling af Pædagogisk IT-vejleder kurser. 2 Vilkår for kursusgennemførelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan først udbyde Pædagogisk IT-vejleder kurser i henhold til nærværende kontrakt, når udbyderen har indgået aftale med Pædagogisk IT-vejleder instruktører, der er registreret i den centrale fortegnelse over instruktører i uddannelsen. Stk. 2 Kursusudbyderen skal anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer og tjenester i forbindelse med udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser. Materialerne og tjenesterne skal tilbydes uændrede og i deres helhed og i overensstemmelse med Pædagogisk IT-vejleder kursuskonceptet. Stk. 3 Kursusudbyderen må ikke anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer eller tjenester til andre formål end Pædagogisk IT-vejleder kurser, og materialerne må kun videregives til deltagere i Pædagogisk IT-vejleder uddannelsen. Stk. 4 Kursusudbyderen kan for egen regning supplere undervisningen på Pædagogisk IT-vejleder med materiale og tilstedeværelsesundervisning efter behov. Stk. 5 Kursusudbyderen betaler Pædagogisk IT-vejleder sekretariatet en brugerbetaling pr. kursist. Til gengæld for denne brugerbetaling stiller sekretariatet kursusmaterialer, netværkstjenester og teknisk support til rådighed for kursusudbyderen. Stk. 6 Sekretariatet fakturerer kursusudbyderen for materialerne og tjenesterne. Stk. 7 Sekretariatet afregner med eventuelle andre rettighedshavere. Stk. 8 Sekretariatet fremsender kursusmaterialer til kursusudbyderens adresse. Kursusudbyderen er ansvarlig for at levere materialet til kursisterne. Stk. 9 Kursusudbyderen har selv ansvaret for økonomien af kursusgennemførelsen, fx aflønning af instruktører og fastsættelse af kursistpris. 3 Kursusadministration Stk. 1 Kursusudbyderen varetager tilmeldingsprocedurer og den direkte kursusadministration i forhold til egne kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører. Stk. 2 Sekretariatet varetager en overordnet kursusadministration og vedligeholder i denne forbindelse en samlet oversigt over kursusudbydere, instruktører og planlagte kurser. Stk. 3 Kursusudbyderen skal give Sekretariatet meddelelse om instruktører, planlagte kurser samt navne på kursusdeltagere. Stk. 4 Kursusudbyderen skal via Pædagogisk IT-vejleder instruktøren give Sekretariatet meddelelse om kursusdeltagernes afleverede og godkendte opgaver. 4 Evaluering Stk. 1 Sekretariatet vil løbende samle erfaringer i samarbejde med kursusudby- 2

3 derne. I den forbindelse forbeholder Sekretariatet sig ret til at offentliggøre resultater vedrørende kursisttilfredshed med de enkelte udbydere. 5 Varighed og opsigelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan med 30 dages varsel opsige nærværende kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Stk. 2 Sekretariatet kan med 3 måneders varsel opsige denne kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Sekretariatet kan i tilfælde af grov misligholdelse af nærværende kontrakt opsige kontrakten uden varsel. 6 Øvrige Stk. 1 Denne kontrakt består af følgende dokumenter: Aftalen Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder, Tekniske forudsætninger og support Hvis der opstår uoverensstemmelse, er betydningen af de forskellige dokumenter i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er opført i; dvs. bilag 1 med højst betydning. Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende under sekretariatets ledelse. Såfremt videreudviklingen giver anledning til ændringer i bilagene til nærværende kontrakt, skal sekretariatet fremsende de ændrede bilag skriftligt til kursusudbyderen, og kursusudbyderen skal skriftligt kvittere for modtagelse og accept af bilagene. Dato: For Sekretariatet: Dato: For Kursusudbyder: 3

4 Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder Pædagogisk IT-vejlederuddannelse Når it og medier skal integreres i fagene og tværfaglige emner, virker mange forhold fremmede og uoverskuelige for lærerne. Selv om de har gennemført Skole-IT og anden efteruddannelse med it og medier, har de ofte behov for inspiration og støtte til at lave en undervisning, hvor it og medier indgår som indhold og emne. Det kan de få af en pædagogisk it-vejleder, der tager sit udgangspunkt i de pædagogiske aspekter omkring brug af it og medier. De Pædagogiske IT-vejledere kan hjælpe med at lave års- og undervisningsplaner, finde og evaluere materialer, foreslå faglige aktiviteter og organiseringsformer og evt. hjælpe med gennemførelse og evaluering af undervisningen. Målgruppen Grundlæggende uddannelse primært for lærere med it-vejlederfunktioner; sekundært for lærere med andre nøglefunktioner i forhold til kolleger. Uddannelsen er praksisrelateret, dvs. at den primært henvender sig til lærere, der arbejder på skoler. It og samarbejdskompetencer skal svare til et gennemført Pædagogisk IT-kørekort. Kurset afvikles lokalt DPU, CVU er, 6-byernes skolevæsener og UNI C kan udbyde kurset. Gennemførelsesmodel Kurset organiseres i hold, hvortil der knyttes mindst to certificerede instruktører. Det gennemføres som delvis tilstedeværelse og delvis fjernarbejde i team i løbet af et år. Uddannelsens omfang svarer til ca. 150 timer fordelt på et introforløb med en enkelt overnatning samt online forløb og 1-2 samlinger undervejs. Pædagogisk IT-vejleder instruktører Kursusudbyderne må kun benytte instruktører, der er certificeret som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder kurset. Kursets indhold Uddannelsen foregår i team. Hvert team arbejder med fire temamoduler. Hertil kommer en større afsluttende, individuel opgave, hvortil der udarbejdes normkrav, evt. med henblik på afløsning i forhold til merit. I løbet af kurset skriver og producerer deltagerne undervisningsforløb, inspirationsmateriale og diskussionsoplæg, giver og modtager respons på opgaver og oplæg, holder oplæg, udarbejder evalueringsforløb, skriver større opgaver, arbejder i team, planlægger tværfaglige forløb, gennemfører vejledningsopgaver, hører oplæg fra eksterne, nationale ressourcepersoner samt deltager i workshops og internatkursusforløb. 1

5 Tema 1: Vejledningskompetencer Kollegial vejledning, sparring og vejlederroller Vejlederens relationer i forhold til ledelsen Vejlederen som ressourceperson og koordinator Evaluering og dokumentation Tema 2: Læremidler og læreprocesser Analyse og vurdering af digitale læremidler Integration af it og medier i undervisningen og i fagene Udvikling og progression i it og mediekompetencer Tema 3: Skolens kultur og organisationsudvikling Skolens it-handleplan Evaluering af organisationsudvikling Arbejdsformer og lærerroller Skolens kultur Fysisk struktur omkring it- og medieanvendelse Elevens grundlæggende it-kompetencer Planlægning og gennemførelse af intern, skolebaseret efteruddannelse Tema 4: Videndeling Erfaringsformidling og udveksling også i forhold til den internationale dimension. Intern og ekstern kommunikation, herunder intranet og skolens hjemmeside Topologi og administration af netværk i pædagogisk perspektiv. Etik og jura 2

6 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af Et papirbaseret materiale, der skaber overblik over koncept og arbejdet med modulerne Adgang til et First Class baseret kommunikations- og konferencesystem til brug for vejledning og kommunikation mellem kursister Internet hjemmeside med undervisningsmaterialer, artikler, øvelser og supplerende materiale En kursusadministrationsdel Kursusorganisering Der tilknyttes to Pædagogisk IT-vejleder instruktører til hvert kursushold. Et kursushold kan bestå af et eller flere team. Kursisten gennemfører kurset som deltager i et kursusteam. Et kursusteam består som hovedregel af 2-4 deltagere. Kurset gennemføres over mindst et halvt år ud fra en tidsplan, som udbyderen udarbejder. Kursusplanen er forpligtende for kursisterne, inkl. afleveringer af de enkelte modulopgaver. Kursuskonceptet og materialerne er udviklet til deltagere, som har en daglig undervisningspraksis ved siden af kursusdeltagelsen, således at kursets indhold kan afprøves og bruges i praksis. I forhold til holdet skal Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne varetage følgende opgaver: Introducere kurset og dets forløb Vejlede teamet i opgaveprocessen ved hvert modul Løbende yde støtte til og kommunikation med deltagerne via kursuskonferencen Vurdere og godkende modulopgaver Omfanget af Pædagogisk IT-vejleder instruktørens arbejdsopgaver vil variere med holdets størrelse og den konkrete organisering af kurset. Godkendelse af opgaver Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne vurderer og godkender opgaverne efter en responsfase. Udstedelse af bevis for gennemført kursus under Pædagogisk IT-vejleder Sekretariatet udsteder et bevis for gennemført kursus under Pædagogisk ITvejleder, når kursisten Har fået godkendt alle modulopgaver, som udarbejdes i team Har indleveret en godkendte modulopgaver til MAterialeplatformen Har udfyldt og afsendt evaluering af kurset Kursistadministration 3

7 Kursusudbyderen har ansvar for at indberette navne på kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører efter nærmere anvisning fra Pædagogisk IT-vejleders sekretariat. Kursusudbyderens Pædagogisk IT-vejleder instruktører skal indberette, hvilke modulopgaver en kursist har fået godkendt med henblik på udstedelse af kursusbevis. Som dokumentation for gennemførte moduler kan kursisten selv på hvilket som helst tidspunkt udskrive sin status. Kursusudbyderen skal på kursistens anmodning med underskrift/stempel bekræfte en sådan statusudskrift. Har en kursist ikke fået godkendt alle modulopgaver i løbet af kursusperioden, kan dette ske på et senere tidspunkt på et andet kursus. 4

8 Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder Instruktører Instruktører på Pædagogisk IT-vejleder Instruktøropgaven på Pædagogisk IT-vejleder kurser må kun varetages af personer, der har gennemgået instruktøruddannelsen og er certificerede som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder. Instruktørernes roller og kompetencer De skal være i stand til at være den, der er den gennemgående person i et kursusforløb, og være den, der står for kontakten til både kursister og udbyder. kunne fremlægge faglige og pædagogiske problemstillinger på en inspirerende måde for en større forsamling. kunne fremlægge administrative og konceptuelle elementer på en forståelig og overskuelig måde. kunne diskutere og drøfte administrative, pædagogiske og generelle forhold vedr. kurset på en konstruktiv måde med et kursushold kunne moderere en konference på FC byde velkommen være på hele tiden svare på spørgsmål i konferencen på en konstruktiv måde kunne stille spørgsmål, der kræver refleksion kunne regulere aktiviteten i konference og tråde inspirere til aktivitet bremse uheldig kommunikation kunne efterspørge krævet aktivitet være konsekvent, men forstående, i tilfælde, hvor en kursist/et team ikke lever op til de aftalte krav, både indholds- og aftalemæssigt kunne administrere og holde styr på et kursushold mht. afleveringer, tidsplaner m.v. kunne kommentere aktivitet, indlæg, afleveringer og formidling i forhold til indhold mht. samarbejde og kommunikation. kende deres område teoretisk, pædagogisk og praktisk, især set i forhold til vejledning, it- og medier. kunne kommentere svar og oplæg i forhold til indholdet. 1

9 Krav til instruktører Instruktøren skal have kompetencer i fleksibel undervisning (tilstedeværelse, konferenceaktivitet, e-kommunikation) ved at have opfyldt mindst et af nedenstående krav: aktiv vejleder på Pædagogisk IT-kørekort underviser på efteruddannelseskurser med e-kommunikation og konferenceaktivitet formel kompetence som underviser på fleksible kurser. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at samarbejde og udvikle kompetencer i virtuelle miljøer. at undervise og vejlede i skriftlig kommunikation og formidling i elektroniske medier integration af it i grundskoleområdet. Hun skal have arbejdet med efteruddannelse af lærere i grundskolen inden for de sidste 4 år, og desuden have kendskab til grundskoleområdet, fx som lærer, seminarielærer, efteruddannelseslærer, konsulent eller tilsvarende. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med efteruddannelse inden for sit felt på grundskoleområdet. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at integrere it i fagene. Instruktøren skal have dyberegående kendskab til sit fag: pd eller tilsvarende formel kompetence i faget erfaring og indsigt på niveau som pædagogisk/faglig konsulent i kommune/cvu i faget efteruddannelseserfaring på didaktisk, pædagogisk og teoretisk niveau inden for området. Instruktøruddannelse Det er uddannelsens mål at kvalificere deltageren til at være instruktør på Pædagogisk IT-vejleder. Uddannelsen struktureres således: Kort indledende netperiode 1-dags seminar Instruktøren skal gennem uddannelsen arbejde med kursets koncept og idéerne bag indhold og struktur. Der behandles emner som konstruktiv reflekterende respons og vejledning, teori og praksis for fleksible efteruddannelsesmiljøer, teori og praksis om skriftlig formulering og formidling i elektroniske medier. Kursets fælles indhold og de forskellige arbejdsmetoder undervejs i kurset afprøves gennem cases, og der dannes netværk på tværs af institutioner og faglige kompetencer. Honorering af Pædagogisk IT-vejleder instruktører Aflønning af Pædagogisk IT-vejleder instruktører er et forhold mellem Pædagogisk IT-vejleder instruktøren som arbejdstager og kursusudbyderen som arbejdsgiver. 2

10 Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder Ansvarsfordeling Ansvarsfordeling ved gennemførelsen af Pædagogisk IT-vejleder-kurser. Ledelsen på kursistens ansættelsessted har ansvar for kursusudstyr Det forudsættes, at institutionen, hvor kursisten er ansat, har fuld netadgang, og at kursisten har god adgang til det nødvendige udstyr (se bilag 4) med teknisk support i hele kursusperioden. Hvis kursisten ikke er tilknyttet en institution, er udstyret kursistens eget ansvar, og kursusudbyderen må gøre kursisten bekendt hermed. Kursisten har ansvar for At kommunikere tekniske problemer med teknisk udstyr til den udstyrsansvarlige på ansættelsesstedet At kommunikere og diskutere problemfelter i forhold til det givne materiale med Pædagogisk IT-vejleder kursusinstruktøren At deltage aktivt i teamarbejdet At overholde de aftalte tidsfrister for aflevering af opgaver At indlevere godkendte modulopgave til vidensbasen, samt at sikre, at der ikke er andre end teamet, der har ophavsrettigheder til dele af materialet At udfylde og aflevere evaluering af kurset. Pædagogisk IT-vejleder instruktøren har ansvar for At tilrettelægge og afvikle kurset efter kursusplanen At åbne elektronisk post og kursuskonference én gang i døgnet og give respons efter aftale, weekender og ferier undtaget At aftale individuelle afleveringsfrister med team og enkeltkursister, som arbejdet skrider frem At give vejledning og tilbagemelding på opgaveudkast inden for en aftalt tidsfrist At godkende opgaver i samarbejde med kursister og team At rådgive teamet med at tilrettelægge en opgavebesvarelse til udgivelse i vidensbasen Løbende at indberette godkendte modulopgaver til Sekretariatet gennem Pædagogisk IT-vejleders administrationsdel Kursusudbyderen har ansvar for At udbyde og annoncere Pædagogisk IT-vejleder kurser At oprette hold inden for et eller flere Pædagogisk IT-vejledere At ansætte Pædagogisk IT-vejleder instruktører 3

11 At indberette kursistens navn og personnummer gennem Pædagogisk ITvejleders administrationsdel At oprette kursuskonference og bestille kursusmaterialer At udarbejde overordnet tidsplan for kurset, inkl. afleveringer af de enkelte moduler At kvittere for godkendte modulopgaver efter kursistens anmodning Sekretariatet har ansvar for Overordnet kursusadministration, herunder generel markedsføring og udarbejdelse af informationsmateriale Uddannelse og supervision af instruktører til Pædagogisk IT-kørekort Opdatering og vedligeholdelse af kursusmateriale og kursuskoncept At oprette og ajourføre en liste over kvalificerede instruktører Opdatering og vedligehold af Pædagogisk IT-vejleders websted: At vedligeholde First Class kommunikationssystemet At oprette udbydere og Pædagogisk IT-vejleder instruktører i administrationssystemet Udstedelse af kursusbevis Kvalitetssikring, inkl. evaluering Drift af Materialeplatformen 4

12 Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder Tekniske forudsætninger og support Det nødvendige basisudstyr er Computer med dansk Windows eller Mac med standard opsætning og normale adgangsrettigheder, med lydkort og med internetadgang Internet Explorer 5.x eller Netscape 6 (eller nyere) Acrobat Reader 5.x (eller nyere) Tekstbehandlingsprogram Adgang til Stifinder eller lignende filhåndteringsprogram Adgang til at installere programmer og spil, herunder adgang til at downloade og installere fra Internet Og evt., hvis det er relevant: Regnearksprogram Databaseprogram Billede-, video- og lyd behandlingsprogram Præsentationsprogram I kursusmaterialet kan der blive foreslået andre programmer eller programtyper end ovenstående, men de vil være defineret på forhånd for det enkelte tema. IT-værktøjskasse IT-værktøjskassen for Pædagogisk IT-kørekort indeholder øvelser til en række itprogramtyper. Til disse vil der foreligge tastevejledninger til en lang række programmer og forskellige platforme. På webstedet findes en oversigt over det aktuelle indhold i IT-værktøjskassen. Adgang til support Ved specifikke tekniske eller anvendelsesmæssige problemer i tilknytning til Pædagogisk IT-vejleder projektets nettjenester har Pædagogisk IT-vejleder s instruktører og kursister adgang til teknisk support hos UNI C Supportcenter på telefon på hverdage, mandag - fredag fra kl Åbningstiden kan være reduceret i forbindelse med skolernes ferieperioder; men så forudannonceres det i god tid. 1

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere