Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser"

Transkript

1 Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne Stk. 1 Pædagogisk IT-vejleder kurserne er udviklet på initiativ af 6-byerne og UNI C med støtte fra Undervisningsministeriet og Microsoft Pædagogisk IT-vejleder følges af styregruppen for Skole-IT. UNI C er sekretariat og driftsorganisation. Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende. Den seneste beskrivelse af kursuskoncept og -indhold fremgår af bilag 1. Alle dokumenter under denne aftale er tilgængelige på projektets hjemmeside Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af en mappe med indledende information om konceptet, adgang til et First Class konferencesystem, hjemmeside med undervisningsmaterialer og et kursusadministrationssystem. Stk. 3 Pædagogisk IT-vejleder er et fleksibelt kursus, som kombinerer tilstedeværelsesundervisning, arbejde i team, selvstændigt arbejde og netarbejde. Rammerne for kursusgennemførelsen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept", der er vedlagt som bilag 1. Stk. 4 Pædagogisk IT-vejleder instruktører, som for kursusudbyderen skal varetage undervisning og vejledning på Pædagogisk IT-vejleder kurser, skal være godkendt af sekretariatet ud fra de vejledende kompetencekrav, som er beskrevet i "Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører", der er vedlagt som bilag 2. Kursusudbyderen har mulighed for mod betaling at få uddannet egne Pædagogisk IT-kørekort instruktører. Stk. 5 Gennemførelse af Pædagogisk IT-vejleder kurset forudsætter en klar ansvarsfordeling mellem kursist, kursistens ansættelsessted, kursusudbyderen, Pædagogisk IT-vejleder instruktøren og kursussekretariat. Ansvarsfordelingen er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling", der er vedlagt som bilag 3. Stk. 6 De tekniske forudsætninger, som skal være opfyldte ved Pædagogisk ITvejleder kursusgennemførelse, er beskrevet i dokumentet "Pædagogisk ITvejleder, Tekniske forudsætninger og support", der er vedlagt som bilag 4. 1

2 UNI C Sektornet Support yder teknisk support ved specifikke tekniske problemer ved opkobling, kommunikation og adgang til afvikling af Pædagogisk IT-vejleder kurser. 2 Vilkår for kursusgennemførelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan først udbyde Pædagogisk IT-vejleder kurser i henhold til nærværende kontrakt, når udbyderen har indgået aftale med Pædagogisk IT-vejleder instruktører, der er registreret i den centrale fortegnelse over instruktører i uddannelsen. Stk. 2 Kursusudbyderen skal anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer og tjenester i forbindelse med udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser. Materialerne og tjenesterne skal tilbydes uændrede og i deres helhed og i overensstemmelse med Pædagogisk IT-vejleder kursuskonceptet. Stk. 3 Kursusudbyderen må ikke anvende Pædagogisk IT-vejleder kursets materialer eller tjenester til andre formål end Pædagogisk IT-vejleder kurser, og materialerne må kun videregives til deltagere i Pædagogisk IT-vejleder uddannelsen. Stk. 4 Kursusudbyderen kan for egen regning supplere undervisningen på Pædagogisk IT-vejleder med materiale og tilstedeværelsesundervisning efter behov. Stk. 5 Kursusudbyderen betaler Pædagogisk IT-vejleder sekretariatet en brugerbetaling pr. kursist. Til gengæld for denne brugerbetaling stiller sekretariatet kursusmaterialer, netværkstjenester og teknisk support til rådighed for kursusudbyderen. Stk. 6 Sekretariatet fakturerer kursusudbyderen for materialerne og tjenesterne. Stk. 7 Sekretariatet afregner med eventuelle andre rettighedshavere. Stk. 8 Sekretariatet fremsender kursusmaterialer til kursusudbyderens adresse. Kursusudbyderen er ansvarlig for at levere materialet til kursisterne. Stk. 9 Kursusudbyderen har selv ansvaret for økonomien af kursusgennemførelsen, fx aflønning af instruktører og fastsættelse af kursistpris. 3 Kursusadministration Stk. 1 Kursusudbyderen varetager tilmeldingsprocedurer og den direkte kursusadministration i forhold til egne kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører. Stk. 2 Sekretariatet varetager en overordnet kursusadministration og vedligeholder i denne forbindelse en samlet oversigt over kursusudbydere, instruktører og planlagte kurser. Stk. 3 Kursusudbyderen skal give Sekretariatet meddelelse om instruktører, planlagte kurser samt navne på kursusdeltagere. Stk. 4 Kursusudbyderen skal via Pædagogisk IT-vejleder instruktøren give Sekretariatet meddelelse om kursusdeltagernes afleverede og godkendte opgaver. 4 Evaluering Stk. 1 Sekretariatet vil løbende samle erfaringer i samarbejde med kursusudby- 2

3 derne. I den forbindelse forbeholder Sekretariatet sig ret til at offentliggøre resultater vedrørende kursisttilfredshed med de enkelte udbydere. 5 Varighed og opsigelse Stk. 1 Kursusudbyderen kan med 30 dages varsel opsige nærværende kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Stk. 2 Sekretariatet kan med 3 måneders varsel opsige denne kontrakt, dog således at igangværende Pædagogisk IT-vejleder kurser skal færdiggøres, før kontrakten kan bringes til ophør. Sekretariatet kan i tilfælde af grov misligholdelse af nærværende kontrakt opsige kontrakten uden varsel. 6 Øvrige Stk. 1 Denne kontrakt består af følgende dokumenter: Aftalen Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder, Kursuskoncept Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder, Instruktører Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder, Ansvarsfordeling Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder, Tekniske forudsætninger og support Hvis der opstår uoverensstemmelse, er betydningen af de forskellige dokumenter i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er opført i; dvs. bilag 1 med højst betydning. Stk. 2 Pædagogisk IT-vejleder kurset videreudvikles løbende under sekretariatets ledelse. Såfremt videreudviklingen giver anledning til ændringer i bilagene til nærværende kontrakt, skal sekretariatet fremsende de ændrede bilag skriftligt til kursusudbyderen, og kursusudbyderen skal skriftligt kvittere for modtagelse og accept af bilagene. Dato: For Sekretariatet: Dato: For Kursusudbyder: 3

4 Bilag 1: Pædagogisk IT-vejleder Pædagogisk IT-vejlederuddannelse Når it og medier skal integreres i fagene og tværfaglige emner, virker mange forhold fremmede og uoverskuelige for lærerne. Selv om de har gennemført Skole-IT og anden efteruddannelse med it og medier, har de ofte behov for inspiration og støtte til at lave en undervisning, hvor it og medier indgår som indhold og emne. Det kan de få af en pædagogisk it-vejleder, der tager sit udgangspunkt i de pædagogiske aspekter omkring brug af it og medier. De Pædagogiske IT-vejledere kan hjælpe med at lave års- og undervisningsplaner, finde og evaluere materialer, foreslå faglige aktiviteter og organiseringsformer og evt. hjælpe med gennemførelse og evaluering af undervisningen. Målgruppen Grundlæggende uddannelse primært for lærere med it-vejlederfunktioner; sekundært for lærere med andre nøglefunktioner i forhold til kolleger. Uddannelsen er praksisrelateret, dvs. at den primært henvender sig til lærere, der arbejder på skoler. It og samarbejdskompetencer skal svare til et gennemført Pædagogisk IT-kørekort. Kurset afvikles lokalt DPU, CVU er, 6-byernes skolevæsener og UNI C kan udbyde kurset. Gennemførelsesmodel Kurset organiseres i hold, hvortil der knyttes mindst to certificerede instruktører. Det gennemføres som delvis tilstedeværelse og delvis fjernarbejde i team i løbet af et år. Uddannelsens omfang svarer til ca. 150 timer fordelt på et introforløb med en enkelt overnatning samt online forløb og 1-2 samlinger undervejs. Pædagogisk IT-vejleder instruktører Kursusudbyderne må kun benytte instruktører, der er certificeret som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder kurset. Kursets indhold Uddannelsen foregår i team. Hvert team arbejder med fire temamoduler. Hertil kommer en større afsluttende, individuel opgave, hvortil der udarbejdes normkrav, evt. med henblik på afløsning i forhold til merit. I løbet af kurset skriver og producerer deltagerne undervisningsforløb, inspirationsmateriale og diskussionsoplæg, giver og modtager respons på opgaver og oplæg, holder oplæg, udarbejder evalueringsforløb, skriver større opgaver, arbejder i team, planlægger tværfaglige forløb, gennemfører vejledningsopgaver, hører oplæg fra eksterne, nationale ressourcepersoner samt deltager i workshops og internatkursusforløb. 1

5 Tema 1: Vejledningskompetencer Kollegial vejledning, sparring og vejlederroller Vejlederens relationer i forhold til ledelsen Vejlederen som ressourceperson og koordinator Evaluering og dokumentation Tema 2: Læremidler og læreprocesser Analyse og vurdering af digitale læremidler Integration af it og medier i undervisningen og i fagene Udvikling og progression i it og mediekompetencer Tema 3: Skolens kultur og organisationsudvikling Skolens it-handleplan Evaluering af organisationsudvikling Arbejdsformer og lærerroller Skolens kultur Fysisk struktur omkring it- og medieanvendelse Elevens grundlæggende it-kompetencer Planlægning og gennemførelse af intern, skolebaseret efteruddannelse Tema 4: Videndeling Erfaringsformidling og udveksling også i forhold til den internationale dimension. Intern og ekstern kommunikation, herunder intranet og skolens hjemmeside Topologi og administration af netværk i pædagogisk perspektiv. Etik og jura 2

6 Pædagogisk IT-vejleder kursuspakken består af Et papirbaseret materiale, der skaber overblik over koncept og arbejdet med modulerne Adgang til et First Class baseret kommunikations- og konferencesystem til brug for vejledning og kommunikation mellem kursister Internet hjemmeside med undervisningsmaterialer, artikler, øvelser og supplerende materiale En kursusadministrationsdel Kursusorganisering Der tilknyttes to Pædagogisk IT-vejleder instruktører til hvert kursushold. Et kursushold kan bestå af et eller flere team. Kursisten gennemfører kurset som deltager i et kursusteam. Et kursusteam består som hovedregel af 2-4 deltagere. Kurset gennemføres over mindst et halvt år ud fra en tidsplan, som udbyderen udarbejder. Kursusplanen er forpligtende for kursisterne, inkl. afleveringer af de enkelte modulopgaver. Kursuskonceptet og materialerne er udviklet til deltagere, som har en daglig undervisningspraksis ved siden af kursusdeltagelsen, således at kursets indhold kan afprøves og bruges i praksis. I forhold til holdet skal Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne varetage følgende opgaver: Introducere kurset og dets forløb Vejlede teamet i opgaveprocessen ved hvert modul Løbende yde støtte til og kommunikation med deltagerne via kursuskonferencen Vurdere og godkende modulopgaver Omfanget af Pædagogisk IT-vejleder instruktørens arbejdsopgaver vil variere med holdets størrelse og den konkrete organisering af kurset. Godkendelse af opgaver Pædagogisk IT-vejleder instruktørerne vurderer og godkender opgaverne efter en responsfase. Udstedelse af bevis for gennemført kursus under Pædagogisk IT-vejleder Sekretariatet udsteder et bevis for gennemført kursus under Pædagogisk ITvejleder, når kursisten Har fået godkendt alle modulopgaver, som udarbejdes i team Har indleveret en godkendte modulopgaver til MAterialeplatformen Har udfyldt og afsendt evaluering af kurset Kursistadministration 3

7 Kursusudbyderen har ansvar for at indberette navne på kursister og Pædagogisk IT-vejleder instruktører efter nærmere anvisning fra Pædagogisk IT-vejleders sekretariat. Kursusudbyderens Pædagogisk IT-vejleder instruktører skal indberette, hvilke modulopgaver en kursist har fået godkendt med henblik på udstedelse af kursusbevis. Som dokumentation for gennemførte moduler kan kursisten selv på hvilket som helst tidspunkt udskrive sin status. Kursusudbyderen skal på kursistens anmodning med underskrift/stempel bekræfte en sådan statusudskrift. Har en kursist ikke fået godkendt alle modulopgaver i løbet af kursusperioden, kan dette ske på et senere tidspunkt på et andet kursus. 4

8 Bilag 2: Pædagogisk IT-vejleder Instruktører Instruktører på Pædagogisk IT-vejleder Instruktøropgaven på Pædagogisk IT-vejleder kurser må kun varetages af personer, der har gennemgået instruktøruddannelsen og er certificerede som instruktører på Pædagogisk IT-vejleder. Instruktørernes roller og kompetencer De skal være i stand til at være den, der er den gennemgående person i et kursusforløb, og være den, der står for kontakten til både kursister og udbyder. kunne fremlægge faglige og pædagogiske problemstillinger på en inspirerende måde for en større forsamling. kunne fremlægge administrative og konceptuelle elementer på en forståelig og overskuelig måde. kunne diskutere og drøfte administrative, pædagogiske og generelle forhold vedr. kurset på en konstruktiv måde med et kursushold kunne moderere en konference på FC byde velkommen være på hele tiden svare på spørgsmål i konferencen på en konstruktiv måde kunne stille spørgsmål, der kræver refleksion kunne regulere aktiviteten i konference og tråde inspirere til aktivitet bremse uheldig kommunikation kunne efterspørge krævet aktivitet være konsekvent, men forstående, i tilfælde, hvor en kursist/et team ikke lever op til de aftalte krav, både indholds- og aftalemæssigt kunne administrere og holde styr på et kursushold mht. afleveringer, tidsplaner m.v. kunne kommentere aktivitet, indlæg, afleveringer og formidling i forhold til indhold mht. samarbejde og kommunikation. kende deres område teoretisk, pædagogisk og praktisk, især set i forhold til vejledning, it- og medier. kunne kommentere svar og oplæg i forhold til indholdet. 1

9 Krav til instruktører Instruktøren skal have kompetencer i fleksibel undervisning (tilstedeværelse, konferenceaktivitet, e-kommunikation) ved at have opfyldt mindst et af nedenstående krav: aktiv vejleder på Pædagogisk IT-kørekort underviser på efteruddannelseskurser med e-kommunikation og konferenceaktivitet formel kompetence som underviser på fleksible kurser. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at samarbejde og udvikle kompetencer i virtuelle miljøer. at undervise og vejlede i skriftlig kommunikation og formidling i elektroniske medier integration af it i grundskoleområdet. Hun skal have arbejdet med efteruddannelse af lærere i grundskolen inden for de sidste 4 år, og desuden have kendskab til grundskoleområdet, fx som lærer, seminarielærer, efteruddannelseslærer, konsulent eller tilsvarende. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med efteruddannelse inden for sit felt på grundskoleområdet. Instruktøren skal have indsigt i og erfaring med at integrere it i fagene. Instruktøren skal have dyberegående kendskab til sit fag: pd eller tilsvarende formel kompetence i faget erfaring og indsigt på niveau som pædagogisk/faglig konsulent i kommune/cvu i faget efteruddannelseserfaring på didaktisk, pædagogisk og teoretisk niveau inden for området. Instruktøruddannelse Det er uddannelsens mål at kvalificere deltageren til at være instruktør på Pædagogisk IT-vejleder. Uddannelsen struktureres således: Kort indledende netperiode 1-dags seminar Instruktøren skal gennem uddannelsen arbejde med kursets koncept og idéerne bag indhold og struktur. Der behandles emner som konstruktiv reflekterende respons og vejledning, teori og praksis for fleksible efteruddannelsesmiljøer, teori og praksis om skriftlig formulering og formidling i elektroniske medier. Kursets fælles indhold og de forskellige arbejdsmetoder undervejs i kurset afprøves gennem cases, og der dannes netværk på tværs af institutioner og faglige kompetencer. Honorering af Pædagogisk IT-vejleder instruktører Aflønning af Pædagogisk IT-vejleder instruktører er et forhold mellem Pædagogisk IT-vejleder instruktøren som arbejdstager og kursusudbyderen som arbejdsgiver. 2

10 Bilag 3: Pædagogisk IT-vejleder Ansvarsfordeling Ansvarsfordeling ved gennemførelsen af Pædagogisk IT-vejleder-kurser. Ledelsen på kursistens ansættelsessted har ansvar for kursusudstyr Det forudsættes, at institutionen, hvor kursisten er ansat, har fuld netadgang, og at kursisten har god adgang til det nødvendige udstyr (se bilag 4) med teknisk support i hele kursusperioden. Hvis kursisten ikke er tilknyttet en institution, er udstyret kursistens eget ansvar, og kursusudbyderen må gøre kursisten bekendt hermed. Kursisten har ansvar for At kommunikere tekniske problemer med teknisk udstyr til den udstyrsansvarlige på ansættelsesstedet At kommunikere og diskutere problemfelter i forhold til det givne materiale med Pædagogisk IT-vejleder kursusinstruktøren At deltage aktivt i teamarbejdet At overholde de aftalte tidsfrister for aflevering af opgaver At indlevere godkendte modulopgave til vidensbasen, samt at sikre, at der ikke er andre end teamet, der har ophavsrettigheder til dele af materialet At udfylde og aflevere evaluering af kurset. Pædagogisk IT-vejleder instruktøren har ansvar for At tilrettelægge og afvikle kurset efter kursusplanen At åbne elektronisk post og kursuskonference én gang i døgnet og give respons efter aftale, weekender og ferier undtaget At aftale individuelle afleveringsfrister med team og enkeltkursister, som arbejdet skrider frem At give vejledning og tilbagemelding på opgaveudkast inden for en aftalt tidsfrist At godkende opgaver i samarbejde med kursister og team At rådgive teamet med at tilrettelægge en opgavebesvarelse til udgivelse i vidensbasen Løbende at indberette godkendte modulopgaver til Sekretariatet gennem Pædagogisk IT-vejleders administrationsdel Kursusudbyderen har ansvar for At udbyde og annoncere Pædagogisk IT-vejleder kurser At oprette hold inden for et eller flere Pædagogisk IT-vejledere At ansætte Pædagogisk IT-vejleder instruktører 3

11 At indberette kursistens navn og personnummer gennem Pædagogisk ITvejleders administrationsdel At oprette kursuskonference og bestille kursusmaterialer At udarbejde overordnet tidsplan for kurset, inkl. afleveringer af de enkelte moduler At kvittere for godkendte modulopgaver efter kursistens anmodning Sekretariatet har ansvar for Overordnet kursusadministration, herunder generel markedsføring og udarbejdelse af informationsmateriale Uddannelse og supervision af instruktører til Pædagogisk IT-kørekort Opdatering og vedligeholdelse af kursusmateriale og kursuskoncept At oprette og ajourføre en liste over kvalificerede instruktører Opdatering og vedligehold af Pædagogisk IT-vejleders websted: At vedligeholde First Class kommunikationssystemet At oprette udbydere og Pædagogisk IT-vejleder instruktører i administrationssystemet Udstedelse af kursusbevis Kvalitetssikring, inkl. evaluering Drift af Materialeplatformen 4

12 Bilag 4: Pædagogisk IT-vejleder Tekniske forudsætninger og support Det nødvendige basisudstyr er Computer med dansk Windows eller Mac med standard opsætning og normale adgangsrettigheder, med lydkort og med internetadgang Internet Explorer 5.x eller Netscape 6 (eller nyere) Acrobat Reader 5.x (eller nyere) Tekstbehandlingsprogram Adgang til Stifinder eller lignende filhåndteringsprogram Adgang til at installere programmer og spil, herunder adgang til at downloade og installere fra Internet Og evt., hvis det er relevant: Regnearksprogram Databaseprogram Billede-, video- og lyd behandlingsprogram Præsentationsprogram I kursusmaterialet kan der blive foreslået andre programmer eller programtyper end ovenstående, men de vil være defineret på forhånd for det enkelte tema. IT-værktøjskasse IT-værktøjskassen for Pædagogisk IT-kørekort indeholder øvelser til en række itprogramtyper. Til disse vil der foreligge tastevejledninger til en lang række programmer og forskellige platforme. På webstedet findes en oversigt over det aktuelle indhold i IT-værktøjskassen. Adgang til support Ved specifikke tekniske eller anvendelsesmæssige problemer i tilknytning til Pædagogisk IT-vejleder projektets nettjenester har Pædagogisk IT-vejleder s instruktører og kursister adgang til teknisk support hos UNI C Supportcenter på telefon på hverdage, mandag - fredag fra kl Åbningstiden kan være reduceret i forbindelse med skolernes ferieperioder; men så forudannonceres det i god tid. 1

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer?

Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer? Denne artikel gengives med venlig tilladelse fra Kroghs Forlag og forfatteren. Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer? Af Leif Gredsted Det er en af forudsætningerne for et vellykket

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere