Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder"

Transkript

1 Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder

2 Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint indeholde en plan for efteruddannelse. Udviklingsplanen skal du lave sammen med din leder. Planen skal sikre, at du kommer i gang med dine ønsker om udvikling. Første skridt kan være, at du taler med din leder om, hvilke konkrete kurser og efteruddannelse, du gerne vil deltage i, og hvornår det skal være. Det skriver I ned i udviklingsplanen, så I begge har det sort på hvidt. Måske har du ikke lige på stående fod nogen konkrete ønsker om efteruddannelse. Det kan også være vanskeligt at overskue de tilbud, der findes på de forskellige skoler og vælge mellem dem. Så kan det være en god idé, at du får en individuel kompetencevurdering (IKV). På en IKV får du lagt en plan for efteruddannelse, der retter sig mod lige præcis dit jobområde. Den bliver udarbejdet på baggrund af dine ønsker, dine forudsætninger og dine erfaringer. Som en sidegevinst giver den dig også et overblik over dine nuværende faglige kompetencer, både i forhold til de forskellige faglige AMU-kurser, der findes til omsorgsmedhjælpere, og mere alment i forhold til for eksempel dansk og regning. Uanset hvordan I griber det an på din arbejdsplads, er det vigtigt at du får aftalt en udviklingsplan med din leder, og at den er skriftlig. Det er en ret, som overenskomsten giver dig. Udviklingsplanen vil give dig bedre muligheder for at udvikle dig i jobbet, og den kan hjælpe dig med at gøre dine ønsker til virkelighed. Her i pjecen kan du finde inspiration til at efteruddanne dig. Du kan læse om: Uddannelsen til pædagogisk assistent en erhvervsuddannelse Uddannelsen til pædagog en professionsbacheloruddannelse AMU-kurser, der er relevante for dig og dit job, både faglige og tværfaglige Almene kurser på VUC, voksenuddannelsescentre: Almen voksenuddannelse i fag som dansk, matematik, sprog, psykologi m.m. HF-enkeltfag Forberedende voksenundervisning i dansk og regning Ordblindeundervisning Dansk som andet sprog

3 Erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Siden september 2008 har den pædagogiske assistentuddannelse, PAU, erstattet den pædagogiske grunduddannelse, PGU en. PAU er en erhvervsuddannelse, som består af både skoleundervisning og praktik. Uddannelsen er inddelt i et grundforløb og et hovedforløb. PAU er placeret i indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. Varighed og opbygning Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 2 år og 9 ½ måned, inklusiv grundforløbet på 20 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 54 uger. Fordelingen mellem skole og praktik kan se således ud: Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Skole 20 uger Skole 25 uger Hovedforløb Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik 26 uger Skole 25 uger Praktik 26 uger Skole 4 uger OBS: Grundforløbet på de 20 uger er kun obligatorisk for unge, som kommer direkte fra folkeskolen. Elever på grundforløbet har ret til SU, Statens Uddannelsesstøtte. For at komme videre til hovedforløbet, skal eleven have en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver. Herefter får eleven elevløn (også kaldet lærlingeløn) i henhold til overenskomsten. Arbejdsgiveren modtager AER, arbejdsgivernes elevrefusion, mens eleven er på skole. Voksne begynder direkte på hovedforløbet, og hvis du har relevant erhvervserfaring, kan du få nedsat praktiktiden: Elever med 1 års relevant erhvervserfaring kan få afkortet praktiktiden med op til 50 % Elever med minimum 2 års relevant erhvervserfaring kan få afkortet deres praktik med 95 %. Voksne skal - ligesom de unge - have en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver, inden de kan gå i gang med uddannelsen. Når du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver, får du elevløn. Voksne, der er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse har ret til voksenelevløn. Når arbejdsgiveren betaler voksenelevløn, så modtager han voksen-aer mens eleven er på skole. 3

4 IKV: Individuel kompetencevurdering Inden du begynder uddannelsen, er det vigtigt at få lavet en individuel kompetencevurdering på skolen. Nogle voksne kan få nedsat den samlede skoletid, fordi hun eller han allerede har nogle af de kompetencer, som uddannelsen giver. For andre kan det vise sig, at de har brug for lidt ekstraundervisning i for eksempel dansk. Det kan skolen også hjælpe med. GVU: Grundlæggende voksenuddannelse Du kan også tage uddannelsen som en GVU. Det betyder, at du kan tage fagene i uddannelsen enkeltvis (ligesom HF-enkeltfag) i løbet af højst 5 år. Det forudsætter, at du får en IKV og en uddannelsesplan. Du skal have orlov fra sit arbejde, og du har ret til VEU-godtgørelse efter de almindelige regler for det. Hvis du får fuld løn af sin arbejdsgiver, får han godtgørelsen. Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med PAU som voksen, så kontakt den lokale social- og sundhedsskole eller din lokale 3F afdeling. Du kan finde flere oplysninger om uddannelsen og skolerne på eller på 4

5 Uddannelsen til pædagog Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, dvs. en mellemlang videregående uddannelse. Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller PGU / PAU Varighed og økonomi: Uddannelsen varer 3½ år, hvoraf 2 gange 6 måneder er praktik på en institution. Mens man er i praktik får man løn, og i skoletiden får man SU, Statens Uddannelsesstøtte. Indholdet i pædagoguddannelsen Som pædagog uddanner du dig til at tage dig af børn, unge og voksne. Det kan også være børn, unge og voksne med særlige behov. Ud over praktikken består uddannelsen af følgende elementer: De obligatoriske fag, som er Pædagogik; Dansk, kultur og kommunikation og Individ, institution og samfund Et linjefag, hvor du vælger mellem Sundhed, krop og bevægelse; Udtryk, musik og drama og Værksted, natur og teknik Specialisering inden for børn og unge: hvor du vælger enten mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer Et bachelorprojekt, hvor du viser særlig indsigt i et afgrænset område af både teoretisk og praktisk karakter Meritpædagog: Merituddannelsen er en deltidsuddannelse. Den er normeret til 2 ½ år. Heraf kan du tage max. 1 år på heltid. Som meritforløb vil den samlede uddannelse normalt strække sig over ca. 3 år. Du kan eventuelt få afkortet uddannelsen efter en konkret vurdering af dine forudsætninger. Din erhvervserfaring gør, at du sparer de 2 x 6 måneders lønnede praktik. Til gengæld skal du på 12 ugers ulønnet praktik det første studieår. Adgang til meritpædagog: Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage uddannelsen som meritpædagog. Den typiske adgangsgivende uddannelse for en omsorgsmedhjælper vil være PGU/PAU med dansk og samfundsfag på C-niveau samt engelsk på E-niveau. 5

6 Eksamen Du skal til en intern prøve efter det første år og vil i løbet af studiet komme op til både mundtlige og skriftlige prøver. I sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt. Økonomien på meritpædagoguddannelsen Meritpædagoguddannelsen gennemføres som åben uddannelse. Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. Du kan søge SVU, statens voksenuddannelsesstøtte til undervisningen (max. 1 års undervisning på heltid), hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU blev i 2011 sat ned til 80 % af dagpengesatsen, og du kan altid finde det aktuelle beløb på hjemmesiden for statens voksenuddannelsesstøtte, Betingelserne for at få SVU til meritpædagoguddannelsen er de sædvanlige, herunder at du er over 25, at du har arbejdet 3 ud af de seneste 5 år, at du er i arbejde (dagpengeberettiget), og at du får orlov fra din arbejdsgiver i studieperioderne. Finansiering af uddannelsen ud over 1 års fuldtidsundervisning kan ske som for eksempel en kombination af arbejde og uddannelse. Find flere oplysninger om selve pædagoguddannelsen og merit-pædagogen på hvor du trykker videregående uddannelser og derefter skriver pædagog eller meritpædagog. Du kan også få flere oplysninger om SVU på hvor du blandt andet kan finde en vejledning til SVU. 6

7 AMU-kurser AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er korte, erhvervsrettede kurser for ufaglærte og faglærte medarbejdere. Kurserne tages på AMUcentre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler og nogle af de tidligere pædagog seminarer, som nu kalder sig forskelligt, bl.a. professionshøjskoler. Du kan finde den nærmeste skole, som er godkendt til AMU for omsorgsmedhjælpere på VEU-godtgørelse Som ufaglært eller faglært deltager på AMU har du ret til VEU-godtgørelse, men kun hvis du tager kurset i din arbejdstid, og du derfor har haft et løntab. Godtgørelsen svarer siden februar 2011 til 80 % af dagpengesatsen, og du kan altid finde det aktuelle beløb på Hvis du får fuld løn under kurset, får din arbejdsgiver godtgørelsen. Her har du nogle eksempler på AMU-kurser, der kan være relevante til dit fagområde. Omsorgsmedhjælper - at arbejde med udviklingshæmmede Varighed: 14 dage. Dette er grundkurset for omsorgsmedhjælperne, og målet med kurset er at deltagerne med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede kan beskrive og begrunde deres pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen deltagerne kan formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende at deltagerne kan reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag deltagerne aktivt kan indgå i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet deltagerne har en viden om lovgrundlaget for området, kender egne rettigheder og pligter og kan anvende denne viden i deres daglige arbejde 7

8 Magt og omsorg Varighed: 4 dage Målet med kurset er at deltageren i samværet med og omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magtog afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen 8 Omsorg for personer med demens Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende deltageren kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet deltageren kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger

9 deltageren har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt deltageren gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger og kan yde basal støtte og vejledning til pårørende deltageren kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren i samarbejde med andre faggrupper kan iagttage sædvanlig adfærd henholdsvis ændringer i adfærd hos den udviklingshæmmede eller andre brugere og kan reagere hensigtsmæssigt herpå ud fra viden om sindslidelsers fremtrædelsesformer deltageren kan planlægge og gennemføre dagligdags gøremål, hvor brugeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer deltageren kan bidrage til udvikling af den enkelte brugers handlemuligheder, herunder støtte brugeren til aktivitet og personlige valg i hverdagen Interkulturel pædagogik Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed deltageren kan igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder 9

10 deltageren kan samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet deltageren medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning Tegn til tale Varighed: 5 dage Målet med kurset er at deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende tegn til tale inden for emneområder hentet fra dagligdagen deltageren kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation deltageren har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske problemer, og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra et kendskab til begrebet totalkommunikation Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage. Målet med kurset er at deltageren i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende deltageren kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så han kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis 10 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage. Målet for kurset er at deltageren kan forebygge og håndtere konflikter deltageren kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikte. deltageren har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller deltageren har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af

11 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Varighed: 5 dage Målet med kurset er at deltageren i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem kan samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende deltageren er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejde deltageren kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte deltageren kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud deltageren kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Varighed: 3 dage. Målet med kurset er at deltageren kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin deltageren kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler deltageren kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere deltageren har kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger 11

12 Teater og drama i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage Målet med kurset er, at deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende Kommunikation i teams Varighed: 3 dage Målet med kurset er, at deltageren ved, hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i dens teams deltageren ved, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling deltageren kender til fortolkningsmuligheder og ved, hvordan man kan forbedre sin kommunikation deltageren ved, hvordan man kan formulere klare krav til meddelelser Faglig læsning og skrivning Varighed: 5 dage Målet med kurset er, at deltageren får styrket og videreudviklet sine evner til faglig læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner og faglig uddannelse deltageren får styrket og videreudviklet sine evner til skriftlig kommunikation både i jobfunktionen og i forbindelse med faglig uddannelse 12 Brug af pc på arbejdspladsen Varighed: 3 dage Målet med kurset er, at deltageren lærer at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, installeret syresystem, anvende mus og tastatur, at logge på netværket, at lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev, samt at anvende et installeret antivirusprogram deltageren får en pc-teknisk og pc-faglig viden i forbindelse med kommuni-

13 kationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og lærer at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder Teambuilding for selvstyrende grupper Varighed: 2 dage Målet med kurset er, at deltageren har viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, deltageren kan definere forbedringsområder for gruppen, deltageren kan anvende en lærings- teamrollemodel deltageren kan udføre en procesanalyse på et team Hjemmesider, hvor du kan finde flere oplysninger om AMU-kurser Der findes mange flere AMU-kurser, både faglige og mere tværgående, der kan have interesse for omsorgsmedhjælpere. Dem kan du finde på hvor du først klikker offentlig i venstre side, og derefter under AMU klikker på de overskrifter, der passer til dit jobområde. Du kan også finde flere oplysninger om AMU på det pædagogiske område på hjemmesiden Her finder du blandt en lille pjece, som giver dig en oversigt over alle de AMU-kurser, som kan være relevante for dit arbejde som omsorgsmedhjælper. Den kan du downloade. Efteruddannelse på VUC 1. AVU - almen voksenuddannelse På VUC kan du få almen voksenundervisning i mange forskellige enkeltfag. Undervisningen tilrettelægges specielt for voksne, og niveauet svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. Her kan du forbedre dine kundskaber i skolefag som dansk, fremmedsprog, dansk som fremmedsprog, psykologi, filosofi, historie, matematik, samfundsfag, naturfag, matematik, samarbejde og kommunikation m.m. Fagene er opdelt i moduler, og de kan afsluttes med en prøve, der giver 13

14 samme ret til videre uddannelse som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Der undervises både på daghold og på aftenhold, og undervisningen kan gennemføres på arbejdspladserne eller i den lokale fagforening. Det kræver dog at man kan samle et helt hold. 2. HF Højere forberedelseseksamen HF er studieforberedende undervisning i mange forskellige enkeltfag. Du kan tage fag som dansk, filosofi, fremmedsprog, matematik, dramatik, naturfag, billedkunst m.m. Undervisningen finder sted på VUC, og der undervises både om dagen og om aftenen. Undervisningen kan foregå både som holdundervisning, som individuel værkstedsundervisning og som fjernundervisning. Fagene kan tages som enkeltfag over to år eller længere tid og sættes sammen til en hel HF-eksamen. HF giver adgang til de samme uddannelser som studentereksamen. 3. FVU Forberedende voksenundervisning FVU er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave eller skrive eller som har svært ved regning og matematik. Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til almen voksenuddannelse trin 1. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve. Det er gratis at deltage i undervisningen. FVU-læsning, som består af læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Her er der 4 trin, som hver er på undervisningstimer FVU-matematik, som består af talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Her er der to trin er på hver timer Der kan undervises i FVU på blandt andet VUC og andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse og social- og sundhedsskoler Ordblindeundervisning for voksne På VUC kan du også deltage i ordblindeundervisning for voksne. Selve undervisningen foregår på små hold med 2 6 deltagere eller som eneundervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og interesser, og målet er at forbedre dine muligheder for at klare dig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Du bliver bedre til at læse, skrive og stave, og du lærer, hvordan du bruger it til at kompensere for dine vanskeligheder med at læse og stave. Undervisningen omfatter også specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning om, hvad der kan kompensere for vanskelighederne i hverdagen.

15 AMU-kurser i Dansk som andet sprog Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere gennemføres både som selvstændige danskkurser og som danskundervisning i tilknytning til de faglige AMU-kurser. Undervisningen tones fagligt typisk af den branche, deltagerne kommer fra. For at deltage i AMU s danskkurser skal du have danskkundskaber, der mindst svarer til sprogskolernes prøve i Dansk 1. Der undervises i dansk som andet sprog på 3 niveauer: Basisniveau, alment niveau og udvidet niveau. Hvert kursus kan have en varighed på op til 40 dage. Desuden findes der et kursus i dansk for fremmedsprogede, som udelukkende skal fungere som støtteundervisning i tæt tilknytning til et fagligt AMU-kursus. Det kan have en varighed på op til 10 dage. 15

16 Vi har i denne pjece ønsket at give dig inspiration til kompetencegivende efteruddannelse. Det er naturligvis vigtigt at du vælger den efteruddannelse, der passer ind i din egen jobudvikling og den udvikling, der finder sted inden for det pædagogiske felt generelt og inden for dit særlige jobområde. Det er vigtigt både for dig selv og de mennesker, du arbejder med at du benytter dig af overenskomstens mulighed for at få aftalt efteruddannelse. Hvis pjecen har givet dig idéer til at gå i gang med efteruddannelse, så tag en snak med din leder og få udarbejdet en skriftlig udviklingsplan. Har du brug for hjælp, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling. Du kan finde din lokalafdeling på Du kan finde mere om dine muligheder under den offentlige gruppe på Find link under grupper og tryk på Offentlig. Her kan du blandt andet finde information om overenskomster, løn, uddannelse, arbejdsmiljø, pension og din landsbrancheklub. Venlig hilsen Den offentlige gruppe i 3F 2011 Varenr. 6124

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere