Studieordning for Skagen Skipperskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Skagen Skipperskole"

Transkript

1 Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings- og samarbejdsformer... side Eksaminer og anvendte bedømmelsesformer.. side Studieplaner side Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner side Studieaktivitet. side Merit....side Orlov side Dispensation side Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 1 af 67

2 1. Uddannelsens formål og læringsmål Denne studieordning beskriver de nærmere regler og retningslinier for uddannelsen til sætteskipper på. Studieordningen er udarbejdet i henhold til: Lov nr. 478 af 30. maj 2012 om maritime uddannelser Bekendtgørelse nr 1326 af 17. december 2012 om uddannelsen til sætteskipper Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Bekendtgørelse nr august 2012 om ændring af bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Formålet med uddannelsen til sætteskipper er at kvalificere den studerende til at virke som styrmand i handelsskibe på alle have og til efter fornøden fartstid at kunne opnå sønæringsrettigheder som fører på skibe under 3000 BT. Uddannelsen til sætteskipper skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen) således, at der kan udstedes certifikat efter konventionens reglement II/2 for styrmænd respektive førere i skibe på under 3000 BT. Uddannelsen til sætteskipper er indplaceret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen skal udvikle den studerende med fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering med engelsk som arbejdssprog. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer som en sætteskipper skal opnå i uddannelsen. Læringsmål for viden er, at sætteskipperen har: forståelse for principperne bag skibes opbygning og udrustning, Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 2 af 67

3 forståelse for maskintekniske systemer og anlæg i skibe i fart på alle have, forståelse for navigation, vagthold og meteorologi i forhold til drift af skibe under 3000 BT i fart på alle have, forståelse for de faktorer, der påvirker et skibs stabilitet, og hvordan et skibs stabilitet bedømmes, kendskab til principper for drifts-, hyre- og skibsregnskab, forståelse for ledelse, kommunikation og kulturforskelle og den betydning, dette har for samarbejdet om bord og samarbejdet mellem skib og land, viden om søfartens miljømæssige påvirkninger og hvordan det omgivne miljø beskyttes og viden om entreprenørskab i form af grundlæggende begreber om iværksætteri og innovation. Læringsmål for færdigheder er, at sætteskipperen kan planlægge og udføre praktiske arbejdsopgaver på skibe i fart på alle have, organisere lastbehandling og stuvning, på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis varetage driften af et skibs anlæg og maskineri i skibe med fremdrivningseffekt under 750 kw, varetage bro- og vagttjeneste i skibe i fart på alle have, beherske maritimt engelsk, der er nødvendigt for en styrmand og fører af skibe i international fart, beherske fagudtryk i mundtlig og skriftlig kommunikation inden for skibs- og vagttjeneste og andre maritime discipliner, anvende informationsteknologi som arbejdsredskab, anvende relevant international og dansk regulering, selvstændigt forbedre skibets sikkerhedskultur og skibets almene sikkerhed, herunder udarbejde anvende og evaluere procedurer, anvende skibets sikkerhedsruller, på såvel dansk som engelsk, varetage skibets administrative funktioner, herunder den dokumentation, der har betydning for skibets drift og varetage funktionen som brandleder. Læringsmål for kompetencer er, at sætteskipperen kan selvstændigt varetage funktionen som styrmand i alle skibe og fører i skibe under 3000 BT i fart på alle have, varetage de ledelsesmæssige opgaver, herunder evaluere og forbedre rutiner og arbejdsgange i skibe i fart på alle have, selvstændigt tilegne sig viden og være aktiv i egen læring samt deltage i udvikling af nye processer, samarbejde og udvise ansvarlig adfærd samt social fleksibilitet, fremme effektivitet, motivation og samarbejde mellem besætningsmedlemmer, Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 3 af 67

4 varetage ansvaret for skibets brandsikkerhed, varetage funktionen som sikkerheds- og miljøansvarlig i skibe på alle have, tage ansvar for miljørigtig skibsdrift, herunder energirigtig drift og reduktion af emissioner på skibe og skaffe de relevante informationer til opgaveløsning om bord. Den studerende skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende vagthold på broen, hvor der indgår Full Mission træning, jf. STCW-kodens tabel A-II/1, Automatic Radar Plotting Aids (ARPA), jf. STCW-kodens tabel A-II/1, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), jf. STCW-kodens tabel A-II/1, General Operator s Certificate (GOC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCWkonventionens reglement IV/2, brandbekæmpelse i skibe jf. STCW-konventionens reglement VI/3, betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, jf. STCW-konventionens reglement VI/2, paragraf 1, det teoretiske grundlag for udstedelse af bevis i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2 og reglement V/1-2, paragraf 2.2 sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe, Ship Security Officer, jf. STCW-konventionens reglement VI/5, paragraf 1.2, og maritim sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste kategori A, duelighedsprøve i motorpasning og arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 4 af 67

5 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point Adgangskrav Adgang til sætteskipperuddannelsen forudsætter, at følgende krav er opfyldt: Den studerende på sætteskipperuddannelsen skal have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi og mindst opnået prøvekarakteren mindst 02 på 7-trins-skalaen, eller karakteren 6 på 13-skalaen, i hvert fag eller have bestået maritimt forberedelseskursus. Adgang til sætteskipperuddannelsen forudsætter, at ansøgeren har gennemført grundkursus for skibsassistenter kombineret med 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller 18 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller gennemført afslutningskursus for skibsassistenter kombineret med 15 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller gennemført en faglig uddannelse inden for jern og metal og skibsassistentuddannelse til personer med svendebrev kombineret med 12 måneders fartstid som skibsassistent, eller en uddannelse som skibsmekaniker, eller 36 måneders relevant fartstid i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover erhvervet før den 1. februar 2002 samt har gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCWkodens sektion A-VI/1, paragraf 2, om Basic Training. For fartstid som ovenfor krævet skal minimum 12 måneder være erhvervet i handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart. Uanset kravet til fartstid kan det af hensyn til kontinuiteten i en persons studier tillades, at personer, som opfylder de gældende krav om optjent fartstid for optagelse på uddannelsen til kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad kan fortsætte på uddannelsen til sætteskipper. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 5 af 67

6 Adgang til sætteskipperuddannelsen forudsætter endvidere, at ansøgeren er i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger, er skikket til udkig, er i besiddelse af et vagtholdsbevis og har gennemført praktisk uddannelse under fartstiden, som den er beskrevet i en af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte godkendt uddannelsesbog, dog ikke for så vidt angår personer, der har 36 måneders fartstid som ovenfor beskrevet. En person, som optages på uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad, kan samtidig deltage i uddannelsen til sætteskipper. For udenlandske ansøgere gælder, at optag af disse på altid skal sagsbehandles gennem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Overgangsordning. For studerende, der har påbegyndt uddannelsen inden 31. december 2012, gælder, at disse kan færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler. Skolen udarbejder i samarbejde med de(n) pågældende en handlingsplan for færdiggørelse. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 6 af 67

7 Oversigt over moduler på sætteskipperuddannelsen: Ugenr sem. sæt Moduluv. 1 Introduktion Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Nav (modul 1) Sik (modul 2) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Moduluv. 2 Itslearning Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + DT Grundfag + FMsim Grundfag + FMsim PC Ugenr sem. sæt Moduluv. 1 Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) Skt (modul 3) ROC Full Mission B-kiste Full Mission HVIMS Full Mission Full Mission Mo (modul 4) Moduluv. 2 Grundfag + FMsim (eval) Grundfag + DT (eval) Grundfag + FMsim (eval) Grundfag Modul 1 (Nav): Navigation, meteorologi og vagttjeneste. Modul 2 (Sik): Sikkerhed og miljø. Modul 3 (Skt): Skibsteknik, engelsk, søret og fiskeri. Modul 4 (Mo): Motorlære Ugenr sem. sæt Sik/miljø 16- udd. Sik/miljø projekt PC,IT, ItsLearn. Instrumentprojekt Grundfag UV Instrumentprojekt Grundfag UV Instrumentprojekt Grundfag UV Instrumentprojekt Grundfag UV Vedligeh- /maskinprojekt Grundfag UV Maskinprojekt Grundfag UV Maritim ledelse UV Maskinprojekt Grundfag UV Sejladsprojekt Grundfag UV Sejladsprojekt Grundfag Ugenr sem. sæt UV SSO, Tk.-Fam. Sejladsprojekt UV Tk.-Fam. Sejladsprojekt UV Grundfag Eksaminer og stopprøver Grundfag UV Skibsteknik projekt Grundfag UV Skibsteknik projekt Grundfag UV Skibsteknik projekt Grundfag Ugenr sem. sæt GOC kursus GOC kursus Simulatorintro. Projektarbejde ARPA ARPA Full Mission Full Mission Projektarbejde Projektarbejde Projektarbejde Projektarbejde Projektstart Projektarbejde Projektarbejde Projektarbejde Projektarbejde Maritim ledelse Ugenr sem. sæt Projektarbejde Projektarbejde Projektaflevering Medicinkiste A Medicinkiste A UV forbered. Eksaminer Projektforsvar projektforsvar Projektforsvar NB: Kursusuger vil i praksis forskydes lidt fra semester til semester afhængig af kalenderen. Der henvises til semesterplan for det aktuelle semester, som kan findes på skolens Its Learning portal. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 7 af 67

8 Fordeling af lektioner, ECTS-points, kurser og godkendelser/prøver Total UV-uger ECTS* Kursusdage Beståkrav På bevis Krævede moduler Sætteskipper Kar. 1 Kar. 2 Ja/nej Forudsætninger *Kursusdage og eksamen inklusive Tværfaglige elementer : 7 ECTS Grundfag B = Bestået/Godkendt 02 = Mnumuskarakter for bestået UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler Kystskipper Godkendelse Individuel - S B - Nej - Sætteskipper Godkendelse Individuel - S B - Nej Grundfag F3 Navigation og vagttjeneste: 28 ECTS 7 Kurser Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Introduktion 8 - Ingen - B - Nej - 1. sem Simulatortræning: 40 2 Godkend. Individuel - P B - Ja - ARPA/radar/ECDIS* 2. sem Introduktion/manøvrering 16 1 Ingen - B - Nej - 3. sem Simulatortræning: 40 2 Godkend. Individuel - P B - Ja - ARPA/ECDIS* 3. sem Full Mission 36 2 Godkend. Individuel - P B - Ja Simulatortræning *Teoriundervisning ligger hovedsageligt i faget navigation. 7 Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 8 af 67

9 Navigation UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern Individuel - S B - Ja - 2. sem Intern Individuel - S 02 skriftlig - Nej - 3. sem - - Projekt 4 Eksamen Gr. M+S B Ja 12 Vagttjeneste UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern Individuel - S B - Ja - 2. sem Intern Individuel - S 02 skriftlig - Nej - 3. sem - - Projekt 2 Eksamen Individuel - S B - Ja - 6 Meteorologi UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern Individuel - S B - Ja - 2. sem * Intern Individuel - S 02 skriftlig sem - - Projekt 2 Eksamen Gr. M+S B - Ja - *Deler points med navigation 3 Administration, ledelse og kommunikation: 22 ECTS Kurser GMDSS Lekt. i alt* ECTS* Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler GOC 3. sem 2 uger 72 3 Eksamen Individuel M+S+P B - Ja - 3 Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 9 af 67

10 Søret og administration UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern Individuel - S B - Ja - 2. sem Intern Individuel - S B sem - - Projekt 9 Eksamen Gr. M+S 02 mundtlig - Ja - 16 Maritim ledelse UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem sem * Intern Individuel - S B - Nej - 3. sem * Deler points med søret og administration. Maritimt engelsk UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Eksamen Individuel - M 02 mundtlig - Ja - 2. sem sem Eksamen Gr. M+S 02 mundtlig - Ja - 3 Sikkerhed, sundhed og maritim sikring: 13 ECTS Kurser Lekt. i ECTS* Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler alt* 1. sem Brand (røg) 21 1 Godkend. Individuel - P B - Ja - 1. sem Brand (leder) 14 1 Godkend. Individuel - P B - Ja Brand (røg) 3. sem Sygdomsbeh A 70 3 Godkend. Individuel - P B - Ja - 5 Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 10 af 67

11 Sikkerhed og miljøbeskyttelse UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern prøve Gr. M+S 02 mundtlig - Ja - 2. sem 2* Intern prøve Gr. M+S 02 mundtlig - Ja 16-kursus 3. sem - - Projekt 2 - Gr. M+S * heraf 1 uge projekt 8 Maritim sikring UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 2. sem * Intern prøve Individuel - S B Ja *Deler points med sikkerhed og miljøbeskyttelse Skibsteknik og maskinlære: 23 ECTS-POINT Skibsteknik og lastbehandling UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Intern Individuel - S 02 skriftlig - Ja - 2. sem Individuel - S sem - - Projekt 8 Eksamen Gr. M+S 02 skriftlig 02 mundt Ja - 17 Maskinlære UV-uger Lektion/uge Lekt. i alt ECTS Prøvekrav Prøveform Beståkrav På bevis Krævede moduler 1. sem Duelighedsprøve Individuel B - Ja - M+S+P 2. sem Intern prøve Individuel - S B - Ja - 3. sem Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 11 af 67

12 3. Studieplaner 3.1 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER (7 ECTS-POINT).....side Grundfag Studieteknik Tværfagligt projekt 3.2 NAVIGATION OG VAGTTJENESTE (29 ECTS-POINT).side 19 Fagemne: Navigation Simulatortræning Full Mission Vagttjeneste Meteorologi 3.3 ADMINISTRATION, LEDELSE OG KOMMUNIKATION (22 ECTS-POINT).side 34 Fagemne: Søret og administration Maritim ledelse Engelsk Kommunikation 3.4 SIKKERHED, SUNDHED OG MARITIM SIKRING (13 ECTS-POINT)...side 41 Fagemne: Sikkerhed og miljøbeskyttelse Brandbekæmpelse og brandledelse Maritim sikring Sygdomsbehandleruddannelse Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 12 af 67

13 3.5 SKIBSTEKNIK OG MASKINLÆRE (23 ECTS-POINT).side 48 Fagemne: Skibsteknik og lastbehandling Tanker familiarization Maskinlære og maritim teknologi Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 13 af 67

14 3.1 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER (7 ECTS-POINT) Studieplan fagemne: Grundfag (1 ECTS-POINT) Lektioner: Prøvekrav: 26 Godkendelse Prøveform: Skriftlig Mål: Den studerende skal ved undervisningen i grundfag kvalificeres til at beherske arbejds- og studiemetoder, herunder projektorienteret arbejde, der kan bruges i den øvrige undervisning på uddannelsen og i virket som styrmand i handelsskibe i international fart. Endvidere skal den studerende beskæftige sig med emner indenfor matematik og dansk, som der er særligt behov for at kunne anvende i den øvrige undervisning på uddannelsen. Endelig skal den studerende opnå kendskab til brug af IT som arbejdsredskab i undervisningen Centrale temaer: 1. Studieteknik og metode - studie- og notatteknik, gruppeprocesser, læseteknik, skriftlighed, dansk og engelsk ortografi (retskrivning). 2. Matematik - regneregler, interpolation, løsning af simple ligninger, brug af lommeregner 3. IT - anvendelse af PC, brug af internet, skolens IT-læringsplatform, informationssøgning, brug af kontorprogrammer, IT-sikkerhed. Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Studieteknik og metode Viden - Har viden om teamarbejde og gruppeprocesser - Har viden om studie- og notattekniks betydning for læreprocessen - Har viden om forskellige tekstgenrer Færdigheder - Kan søge information i relevant fagligt materiale Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 14 af 67

15 Kompetencer - Kan strukturere sit studie - Kan indgå i samarbejder IT, matematik og fysik Viden - Har overblik over den overordnede virkemåde af grundlæggende IT hardware - Har forståelse for informationssøgning ved hjælp af IT - Har overblik over betydningen af IT-sikkerhed - Har forståelse af grundlæggende regneregler såsom parentes-, procent brøkregneregler Færdigheder - Kan med rutine anvende skolens IT-læringsplatform - Kan med støtte foretage informationssøgning ved hjælp af internet - Kan med støtte anvende IT kontorprogrammer til udarbejdelse af skriftlige arbejder - Kan anvende grundlæggende regneregler herunder parentes-, procent- og brøkregneregler og benytte lommeregner til at bestemme facit - Kan med støtte løse simple ligninger - Kan med støtte udføre lineær interpolation i forbindelse med opslag og lignende Kompetencer - Kan anvende IT software i forbindelse med undervisning, egen uddannelse og mindre administrationsopgaver - Kan anvende grundlæggende regneregler til problemløsning i forbindelse med uddannelsens øvrige fagemner Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Alle centrale temaer behandles i andre fagemner, da grundfag i sagens natur er til for at støtte læringen i de øvrige fagemner. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 15 af 67

16 3.1.2 Studieplan fagemne: studieteknik (deler ECTS point med grundfag) Prøvekrav: Eksamen Mål: Den studerende skal ved undervisningen i grundfag kvalificeres til at beherske arbejds- og studiemetoder, herunder projektorienteret arbejde, der kan bruges i den øvrige undervisning på uddannelsen og i virket som styrmand eller fører i handelsskibe i international fart. Endvidere skal den studerende beskæftige sig med emner indenfor matematik, fysik, kemi og dansk, som der er særligt behov for at kunne anvende i den øvrige undervisning på uddannelsen. Endelig skal den studerende opnå kendskab til brug af IT som arbejdsredskab i undervisningen og i skibe samt ved udarbejdelsen af større skriftlige opgaver. Undervisningen skal løbende kunne støtte op om arbejdet i de øvrige fagemner i uddannelsen Centrale temaer: 1. Studieteknik og metode studie- og notatteknik, gruppeprocesser, læseteknik, skriftlighed, dansk og engelsk ortografi (retskrivning). 2. Metodelære projektarbejde, dataindsamling, analyse, rapportering, formidling, videnskabelig metode. 3. Matematik regneregler, interpolation, løsning af ligninger, brug af logaritmer, trigonometri, brug af lommeregner 4. Fysik momenter, energi og arbejde, elektromagnetisme, bølger, hydrodynamik, termodynamik, grundlæggende kemi Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Have forståelse for studieteknik Have forståelse for projektarbejde Have kendskab til metodelære Have kendskab til dansk og engelsk retskrivning Have kendskab til kildesøgning, kildeanvendelse og kildekritik Have kendskab til præsentationsteknik Færdigheder Kan søge og vurdere information. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 16 af 67

17 Kan arbejde med projekter. Kan skrive tekster med brug af korrekt dansk og engelsk retskrivning. Kompetencer Kan deltage i projektarbejde. Kan søge information der er relevant for studiet. Kan bruge PC til præsentation. Kan kommunikere skriftligt på dansk og engelsk Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: Matematik regneregler, interpolation, løsning af ligninger, brug af logaritmer, trigonometri, brug af lommeregner (grundfag) Fysik momenter, energi og arbejde, elektromagnetisme, bølger, hydrodynamik, termodynamik, grundlæggende kemi (grundfag) Studieplan fagemne: Tværfagligt Projekt (6 ECTS-POINT) Lektioner: 96 Prøvekrav: Mundtlig eksamen i enkeltfagene; Navigation, Skibsteknik, Lastbehandling, Meteorologi, Søret/administration, Engelsk, Kommunikation, Dansk, EDB Prøveforum: Ekstern censor Målbeskrivelse: I sit virke som styrmand og som fører skal den pågældende kunne varetage sine opgaver som arbejdsleder om bord i et mindre skib under hensyntagen til gældende regler og normer for sociale, sikkerheds-, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 17 af 67

18 Centrale temaer: 1. Gruppearbejde 2. Udarbejdelse af ISM procedurer og politikker 3. Afvikle laste- og losse-opgaver 4. Ledelse på et multikulturelt skib Læringsudbytte, der skal opnås hos den studerende: kan deltage i et mindre skibs sikkerheds- og miljøberedskab og som styrmand/fører kunne varetage ansvaret for dette samarbejde at udvise ansvarlig adfærd at udvise såvel faglig som social fleksibilitet kan varetage de ledelsesmæssige opgaver, der er knyttet til funktionen som officer i mindre skibe gennem de anvendte undervisningsmetoder og -former at motivere den studerende for fortsat uddannelse samt udvikle vedkommende til selvstændigt at kunne tilegne sig viden og være aktiv i egen læring, gennem uddannelsens form og indhold målrettet at kvalificere den studerende som problemløser med fokus på informationssøgning og udvikling af vedkommendes samarbejds- og lederevner, at gøre den studerende i stand til at anvende informationsteknologi som et naturligt arbejdsredskab, at give den studerende forståelse for opbygning og udrustning af mindre skibe, at give den studerende forståelse for den navigatoriske og maskintekniske drift i mindre skibe i international fart. Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 18 af 67

19 3.2 NAVIGATION OG VAGTTJENESTE (29 ECTS-POINT) Studieplan fagemne: Navigation ( 12 ECTS-Point ) Lektioner: 1. semester: semester: 90 + instrument og sejladsprojekt 3. semester: Projekt Prøvekrav: Prøveform: Eksamen 1. semester: Godkendelse 2. semester: Godkendelse 3. semester: Mundtlig eksamen (projekt) Mål: Den studerende skal ved undervisningen i navigation kvalificeres til at virke som styrmand og fører i handelsskibe i international fart. Centrale temaer: 1. Stedbestemmelse bestemme skibets position ved anvendelse af kendemærker til søs og på land, astronomisk navigation, bestik, navigationsudstyr i skibe (i international fart) 2. Navigationsudstyr anvendelse af magnet- og gyrokompas, herunder bestemmelse af fejlvisning på disse; radar og ECDIS, herunder ARPA simulatorkursus; anvendelse af almindeligt forekommende navigationsudstyr for skibe i international fart 3. Søkort og håndbøger vedligehold af beholdning af søkort og håndbøger, herunder elektronisk opdatering (ECDIS) planlægning og gennemførelse af skibets sikre sejlads; anvendelse af skibsdagbog, farvandsafmærkning og IAMSAR, tidevandsforhold 4. Manøvrering skibes manøvrekarakteristikker og manøvreegenskaber, fortøjning og ankring samt teoretisk og praktisk håndtering af mand over bord situationer Følgende læringsudbytte skal opnås hos den studerende: Viden Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 19 af 67

20 Har kendskab til kendemærker til søs og på land, herunder afmærkning efter IALA A og B Har forståelse af virkemåden for navigationsudstyr i skibe i international fart Har forståelse for begrænsninger, usikkerheder og fejlkilder ved elektronisk navigationsudstyr Har forståelse af vinden og strømmens påvirkninger, og kendskab til hvordan oplysninger om disse findes Har indgående forståelse af søkortets opbygning, herunder også ECDIS-kort Har kendskab til gældende begreber og kommunikation i forbindelse med SAR-operationer Har kendskab til skibes manøvrekarakteristikker, og hvorledes man finder oplysninger herom Har kendskab til forhold omkring ankring, fortøjning og manøvrering, herunder mand-over-bord situationen Har kendskab til de forhold, der forårsager tidevand Har overblik over himmelkuglen og astronomiske elementer Har kendskab til projektionsmetoder Færdigheder Kan med rutine bestemme skibets position ved brug af almindeligt forekommende navigationsudstyr og bestik under indflydelse af vind og strøm Kan anvende magnet- og gyrokompas, herunder selvstændigt bestemme fejlvisning på disse Kan med rutine benytte radar og AIS til antikollisionsarbejde Kan med rutine anvende søkort, herunder ECDIS, til planlægning og sejlads i international fart Kan med rutine anvende søkort og publikationer til opslag og bestemmelse af tidevandsforhold samt andre forhold omkring sejladsen i international fart Kan bestemme lodskudsrettelse og tidevandsstrøm Kan beregne pejling retvisende til et himmellegeme Er parat til at bestemme en stedlinje ved hjælp af himmellegeme Kan vedligeholde beholdning af søkort og publikationer til international fart, herunder også elektronisk opdatering (ECDIS) Kan med rutine anvende og føre skibsdagbog Kan beregne CPA, TCPA, TC og TS for et andet skib Kan bestemme ny CPA og TCPA ved manøvre af eget skib Kan beregne kompas- og storcirkelkurser og distancer Kan udføre mand-over-bordmanøvrer Kompetencer Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 20 af 67

21 Kan selvstændigt udføre og være ansvarlig for sejladsplanlægning og monitorering sejladsens udførelse i international fart Kan selvstændigt varetage funktionen som vagthavende navigatør og fører i international fart, herunder benytte almindeligt forekommende navigationsudstyr til at vurdere trafikbilledet Kan deltage i SAR-operationer og varetage ansvaret som OSC i forbindelse hermed Kurser Har gennemført simulatortræning: ARPA/radar/ECDIS eller Har gennemført ARPA og ECDIS kursus. Har gennemført Full Mission Kursus Følgende centrale temaer behandles og evalueres også under andre fagemner: IAMSAR (Maritimt Engelsk og GOC) Studieplan fagemne: Simulatortræning Radar/ARPA, ECDIS. (2 ECTS-POINT) Mål: Generelt - Har kendskab til internationale standarder og regler vedrørende Radar, ARPA og ECDIS. Radar / ARPA - Har forståelse for radar og ARPA s virkemåde - Har forståelse for relativ og sand bevægelse - Har forståelse for stabiliseringsformer - Kan anvende radar/arpa til antikollision - Kan anvende radar/arpa til navigation - Kan anvende ARPA funktionerne trial, maps og autoaquisition ECDIS Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 21 af 67

22 - Kan udføre installation og opdateringer af ENC kort - Kan udføre opsætning af sikkerhedsdata for et skib - Kan udføre ruteplanlægning og revidering af en eksisterende ruteplan - Har forståelse for manuelle opdateringer og rettelser - Har forståelse for manuelle udsætninger af LOP (pejling afstand fra radar) - Har forståelse for alarmer og kunne reagerer på dem - Har forståelse for skibets sensorer og sensor monitor herunder lave manuel sensor check. Systemer - Kan vurdere oplysninger hentet fra ARPA, ECDIS og AIS (Fortolkninger og fejlfortolkninger) - Har forståelse af samspil mellem ARPA, ECDIS og AIS - Har forståelse for fordele og ulemper ved brug af ARPA og ECDIS. Forudsætninger: Holdstørrelse: Grundlag: Ved hver simulatorøvelse skal den teoretiske del af pensum i navigation og vagttjeneste være gennemgået i klasseundervisningen. Højst 8 studerende. Radar og ARPA - STCW A-II/1 - STCW B-I/ vdr radar - STCW B-I/ vdr ARPA - som uddannelse og træning i radar ver 25 jun 2001 og - som uddannelse og træning i ARPA ver 25 jun IMO model Course 1.07 og 1.08 ECDIS - STCW A-II/1 - STCW B-I/ IMO model course 1.27 Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 22 af 67

23 Udførelse: Godkendelse: Se bilag Sætteskipper og fiskeskipper af 1 grad: Der bliver evalueret på de studerende under de store sejladser i den store simulator. Disse evalueringer bruges til en samlet vurdering. Godkendt / ikke godkendt Bilag 1: Simulatorundervisning 1.semester Radar/Arpa/ECDIS Uge: Tema: Forudsætninger: (gennemgået på klassen i faget navigation) Hvor: Intro til simulator, instrumenter og radarindstilling og betjening Radarens billedfremstilling, relativ nord op. Introduktion til manuelt relativ plot. Relativ manuel plotning. sejladsøvelse regel 19. Radarnavigation, PI sejladsøvelser, søkortarbejde. TM billedfremstilling, ARPA, automatic og manuel acquisition sejladsøvelser, visning af target swop ARPA trial maneuvre, maps and notes, AIS og sejladsøvelse. Intro ECDIS, Radarprincippet, hoveddele. X-band og S-band. Virkemåde og indstilling af Range, pulselength, Gain, Tune, IR, EBL og VRM. Relativ billedfremsilling, Head Up, North Up og Course Up. Anti clutter funktioner Det relative plot. Definitioner: CPA, TCPA, BCT og BCR. Udledning af TC og TS Effektivitet af vigemanøvrer, herunder kontrol af ny CPA. Plottingdiagrammer. Søvejsreglernes regel 19 samt vagtholdsbekendtgørelsens bestemmelser om sejlads ved nedsat sigtbarhed Søkortet, brug af værktøj, udsætning og opmåling af kurser og distancer. Principper for parallelindexnavigation, stedsbestemmelse ved radar. Vigereglerne. True Motion billedfremstilling. Performance Standards for ARPA radaren. Arpa funktionens fordele og begrænsninger AIS performance standards. Generel introduktion til ECDIS anlæg. Hvad er en ECDIS og hvad er en PLOTTER. Elektroniske Studieordning for sætteskipperuddannelsen Side 23 af 67 DT sim DT sim DT sim DT sim DT sim DT sim

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave

Den danske Lods. Generelle oplysninger. 3. udgave Den danske Lods Generelle oplysninger 3. udgave Denne udgave af Den danske Lods - Generelle oplysninger er ajourført til den 20. marts 2013 2 Forord Forord "Den danske Lods - Generelle oplysninger" indeholder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere