Årsberetning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning, 2009-2010"

Transkript

1 Årsberetning, IIM.dk, maj 2010 Årsberetning, Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet for censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) dækkende perioden 1. april april Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier blev oprettet i foråret Det nuværende formandskab har fungeret siden d. 1. april april 2010 blev et nyt censorkorps beskikket til afløsning af korpset beskikket for perioden 1. april marts IIM.dk er tilknyttet bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på Aarhus Universitet (AU), Aarhus School of Business (ASB), Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet i København (ITU), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) samt Københavns Universitet (KU). I det følgende beskrives censorernes indberetninger, censorformandskabets opgaver, nye uddannelser tilknyttet IIM, revision af censorordningen samt planerne for det næste år. 1. Censorernes indberetninger Der er i perioden (1. april april 2010) indkommet i alt 224 indberetninger. De modtagne indberetninger udtrykker en generelt stor tilfredshed med eksamensforløbene. Der er indkommet supplerende bemærkninger i 13./.. af indberetningerne. Disse bemærkninger er gengivet i bilag A (jf. censorbekendtgørelsens 6 stk. 2). 2. Censorformandskabets opgaver Censorformandskabets løbende opgaver omfatter fordeling og godkendelse af censur, ad hoc beskikkelser, vejledning af censorer, nedsættelse af ankenævn i forbindelse med klagesager, høringer (af bl.a. nye studieordninger), administration af censor- og eksamensregistreringssystemerne på IIM.dk, mv. Derudover udføres der periodisk arbejde, bl.a. optagelse af nye institutioner og uddannelser der ønsker at benytte korpset, nybeskikkelse af censorkorpset, kontaktmøder med institutioner og censorer, forespørgsler fra ministeriet, administration af censorkorpset, udarbejdelse af årsrapport mv. 1

2 Årsberetning, IIM.dk, Der er i perioden (1. april marts 2010): Registreret i alt 329 eksamener 1, heraf o 108 hos AU o 0 hos ASB o 209 hos ITU o 0 hos RUC o 8 hos AAU o 4 hos DPU Anvendt ad hoc beskikkelse ved 7 eksamener (6 ved ITU og 1 ved AU). Nedsat 3 ankenævn. Der er for alle registrerede eksamener udført kontrol i forbindelse med censorbekendtgørelsens 6 stk.1: Censorformandskabet fordeler censoropgaverne, så censorerne jævnligt og mindst hvert andet år tildeles censoropgaver : Institutionerne blev påmindet om, at de censorer, som ikke havde fået tildelt opgaver, også skulle benyttes I løbet af den tidligere beskikkelsesperiode (1. april marts 2010) fik 10 (ud af 81 censorer) dog ikke nogen opgaver. Disse 10 censorer er ikke længere medlem af censorkorpset i den nye beskikkelsesperiode (1. april marts 2014). Hvor censorkorpset dækker flere institutioner, skal censorerne tildeles censoropgaver ved mere end én institution i beskikkelsesperioden : 22 ud af 81 censorer opnåede ikke dette i løbet af den tidligere beskikkelsesperiode. Ministeriet har udtrykt forståelse for, at det kan være særdeles vanskeligt at leve op til dette krav. Gensidig censur skal i videst muligt omfang undgås : Der er ikke registeret nogle tilfælde, hvor der er foretaget gensidig censur. 2.1 Nybeskikkelse til perioden 1. april marts 2014 IIM.dk er blevet nybeskikket til perioden dækkende 1. april marts Indstillingen til nybeskikkelse er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Censorbekendtgørelsen som angivet nedenfor: 1 stk. 2: En række nye censorer er indstillet til beskikkelse bl.a. for at kunne dække nye uddannelser. 1 stk. 3: Ca. 45% er aftagercensorer. 9: Alle forslag til nye censorer er fagligt begrundede. Nye institutionscensorer er mindst på ph.d./lektor niveau og aftagercensorer har dokumenterede specifikke kompetencer og årelang erfaring. 11 stk. 2: Censorerne er fundet efter forslag fra censorformandskab, censorkorps og institutioner. 1 Eksamener skal af institutionerne registreres i IIM s web-baserede eksamensregistreringssystem. Dette er dog ikke gjort hos ASB og RUC. 2

3 Årsberetning, IIM.dk, stk. 3: Ca. 35% er kvinder, hvilket må betragtes som en høj andel når korpsets it fokus tages i betragtning. 11 stk. 5: Alle indstillede censorer har givet skriftlige samtykke. 12 stk. 2: Ca. 34% af det eksisterende korps er udskiftet../.. Censorerne i censorkorpset fremgår af bilag B. Censorformandskabet blev udpeget ved fredsvalg med undertegnede som formand og John Stoltze Madsen som næstformand. Der har de seneste år været en stigning i antallet af institutioner og uddannelser som anvender IIM.dk. Dette er et naturligt resultat af, at der udvikles og udbydes flere it-relaterede uddannelser. I forbindelse med nybeskikkelsen er IIM.dk s fagområder blevet udvidet med følgende nye fagområder: Blogging Innovation, kreativitet & innovationsprocesser Kvantitativ metode, -medieanalyse, (SPSS mv.) Løsninger til ældre- og handicappede Open source (kultur) Sociale medier & Social computing Søgemaskineoptimering Urban informatics Web 2.0 Webkommunikation En liste over alle fagområder, som censorkorpset dækker, fremgår af censorlisten på IIM.dk. 2.2 Censorformandskabets kontakt med institutionerne Censorkorpset dækker efterhånden mange institutioner og uddannelser, og det har gjort det vanskeligt for censorformandskabet at vedligeholde kontakten med de relevante personer ved institutionerne. Det er i praksis umuligt at vedligeholde en liste med alle relevante kontaktpersoner idet de løbende ændringer (pga. fusioner, organisatoriske omstruktureringer, oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, fratrædelser og nyansættelser i det administrative personale, valg af studieledere og studienævn, mv.) som hovedregel ikke bliver kommunikeret til censorformandskabet. Censorformandskabets bedste kontaktpersoner altid de der er registreret som eksamensregistranter i IIM.dk s eksamensregistreringssystem. Procedurerne for censorkorpset er derfor blevet revideret, og det skal påpeges at: 1. De personer, som i systemet er registreret som eksamensregistranter, fungerer samtidig som institutionens kontaktperson for Censorformanden. 2. Al information fra Censorformanden til institutionerne distribueres via de i IIM.dk systemets registrerede ansvarlige for eksamensregistrering. 3

4 Årsberetning, IIM.dk, Nye uddannelser Københavns Universitet er fra 2010 blevet tilknyttet IIM.dk med den nye bacheloruddannelse - Kommunikation og it -, der udbydes på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Link til uddannelsen: 3. Revision af censorordningen I 2006 blev der lavet et udkast til ændring af universitetsloven som bl.a. indeholdt en kraftig revision af censorordningen. Efter en række høringssvar fra Rektorkollegiet, universiteterne og censorformandskaberne blev revisionen af censorordningen udsat. Siden er arbejdet med revideringen af censorordningen gået i stå og der har siden censorformandskaberne møde i november 2008 (jf. Årsberetning for ) ikke været noget nyt i denne sag. Nu er ministeren udskiftet og et folketingsvalg er forestående. Jeg konkluderer derfor, at sagen er henlagt på ubestemt tid. 4. Planer for året Det forventes, at der fortsat vil blive udviklet nye uddannelser som ønsker at benytte IIM.dk. Fx forventes der, i forlængelse af KU s bacheloruddannelse i Kommunikation og it, en række nye it-uddannelser akkrediteret hvor IIM.dk bliver tilknyttet som censorkorps. Også på RUC planlægges nye kandidatuddannelser, hvor det er oplagt at anvende IIM.dk. En række eksisterende uddannelser skal akkrediteres inden for den næste årrække, hvoraf flere i forbindelse med akkrediteringen kan tænkes at få tilknytning til IIM.dk. ASB har bemærket, at nogle af de censorer de jævnligt bruger, ikke er med i det nye censorkorps. Der vil derfor muligvis blive ansøgt om en mindre udvidelse af korpset med disse censorer. Nye uddannelser, eller ændret fagligt indhold i eksisterende, kan også medføre behov for en udvidelse af IIM.dk før udløbet af indeværende periode. Det var fx tilfældet i 2008 i forbindelse med oprettelsen af en nye uddannelser inden for computerspil. Flere institutioner har ikke registreret deres eksamener i IIM.dk og har heller ikke indsendt censorindberetninger til Censorformandskabet. Dette vil blive påtalt: Det er en betingelse for en effektiv administration af IIM.dk, at alle eksamener systematisk bliver registreret i IIM.dk s eksamensregistreringssystem. 16. maj, 2010, Jesper Simonsen Censorformand 4

5 Bilag til årsberetning, IIM.dk, Bilag A: Censorernes indberetninger Dette bilag gengiver de supplerende bemærkninger som censorerne har givet i deres indberetninger. Aarhus Universitet 108 registrerede eksamener. 37 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærkninger. IT-universitetet i København 209 registrerede eksamener. 183 indberetninger modtaget, heraf 13 med bemærkninger: Kursus i Digital retorik: Fik [fejlagtigt] tilsendt 2 opgaver fra et andet kursus (Digital kultur) som jeg nåede at læse/bedømme. Kursus i Interaktionsdesign: Rapporterne er generelt svage. Censor anbefaler, at der gøres mere ud af dette fremover. Receptionen bør vide hvor eksamen skal foregå. Kursus i Digital kultur: De studerende generelt kunne godt bruge nogle bedre værktøjer metodekendskab, referenceteknikker mv. Kursus i Konceptudvikling: Et tydeligvis flot gennemarbejdet kursus med en relevant vifte af litteratur. Kursus i Sundheds-IT koncepter og systemer: Foreslår udvidelse af det sundhedsfaglige pensum Kursus i spiludvikling: De studerende kunne generelt have glæde af et kursus i skriftlig kommunikation (rapport skrivning) Projekt: Jeg nåede først at få opgaven i dag (mobil ville være godt en anden gang også selv om det er helligdag). Eksaminator meddelte først eksamenskontoret om eksamen og censor samme dag (3 timer forinden) eksamen skulle afholdes. Projekt: This documentation [censorindberetningsformular] should be in English. Projekt: Fik først meget sent eksamensopslag og projekt (3 dage før eksamen) og havde indtil da kun sikkerhed for eksamen via en mail fra eksaminator. Ønsker en tidligere fremsendelse af opslag og projekt. Kursus: Introduktion til interaktionsdesign: 7,5 ECTS er [for] lidt plads til de relativt omfattende mængde af emner. 5

6 Bilag til årsberetning, IIM.dk, Projekt: Der er altid orden i sagerne når [eksaminator] er vejleder og eksaminator. Projekt: Meget tyndt teoretisk grundlag træning i refleksion ville være godt. Aalborg Universitet 8 registrerede eksamener. 4 indberetninger modtaget, heraf 0 med bemærkning. Roskilde Universitet 0 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 4 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. Aarhus School of Business 0 registrerede eksamener. 0 indberetninger modtaget. 6

7 Bilag til årsberetning, IIM.dk, Bilag B: Liste over censorer i IIM.dk beskikket for perioden 1. april marts 2014 Genbeskikkede censorer: Anker Helms Jørgensen Ann Bygholm Anne Scott Sørensen Arne Kjær Birgitte Ravn Olesen Birthe Friis Bo Kampmann Walther Camilla Inga Kølsen De Wit Charlie Breindahl Christian Clausen Erik Frøkjær Eva Brandt Eva Bjerrum Hanne Dankert Henriette Moos Henrik Juel Ida Engholm Jacob Buck Jens Kaaber Pors Jesper Simonsen Jesper Arvidson John Hallam John Stoltze Madsen Jonas Heide Smith Jonas Svava Iversen Jørgen Lembke Karin Levinsen Kasper Hornbæk Keld Bødker Kim Halskov Kjetil Sandvik Kristian Billeskov Bøving Kurt Pedersen Lars Mathiasen Lars Henningsen Lars Birch Andreasen Lisbeth Klastrup Lone Petersen Louise Harder Fischer Martin Sønderlev Christensen Mikael Jakobsson Morten Breinbjerg Niels Erik Wille Palle Nowack Pia Jønsson 7

8 Bilag til årsberetning, IIM.dk, Pouline Middelton Rigmor Kappel Schmidt Robin Cheesman Simon Niedenthal Simon B. Heilesen Staffan Björk Stine Gotved Søren Neergaard Olsen Thomas Skousen Thomas Binder Torkil Clemmensen Trine Plambech Troels Degn Johansson Viggo Holm Jensen Nybeskikkede censorer: André Dørlit, Cand.Merc.SOL, Devoteam Consulting Anja Bechmann Pedersen, forskningsassistent, PhD., AU Annette Krath Poulsen, MA i Industrielt design, Industriel designer, AKP Design Birger Larsen, lektor, PhD., Danmarks Biblioteksskole Casper Bruun Jensen, lektor, PhD., ITU Ellen Christiansen, professor, PhD., AAU Elsebeth Korsgaard Sorensen, lektor, PhD., AAU Erling Havn, lektor, PhD., DTU Hanne Lindstrøm, projektleder, cand.mag., Bleau A/S. Henrik Hvid Jensen, cand.scient., Projektchef, Devoteam Consulting Jacob Buur, professor, PhD., SDU Jens Pedersen, Design Researcher, PhD., 3PART Jonas Kroustrup, Netværkskoordinator, MA i Informationsvidenskab, Innovationslab og Alexandra Instituttet Julie Sommerlund, lektor, PhD., DKDS Jørgen Schou, Systemkonsulent, cand.merc. & cand.psych., Edlund A/S Lars Holmgaard Christensen, forskningschef, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lone Malmborg, lektor, PhD., ITU Pernille Bjørn, lektor, PhD., ITU Peter Gall Krogh, professor, MAA, AU Ole Iversen, lektor, PhD., AU Rikke Ørngreen, lektor, PhD., DPU Simon Kiilerich Madsen, PhD., System Manager, Danske Bank Group Teresa Schilder-Knudsen, Rådgivende konsulent, cand.it., Creuna Tina Bering Keiding, lektor, PhD., DPU Tomas Sokoler, lektor, PhD., ITU Torben Elgaard Jensen, lektor, PhD., DTU 8

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) før, nu og fremover Thomas Harboe, formand, (DUN) Thomas Harboe har arbejdet med universitetspædagogik på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere