Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetskommissionsrapport nr. 2"

Transkript

1

2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

3 KAPITEL 1 OVERBLIK Velfungerende markeder Internationalisering Offentlig regulering Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL 2 KONKURRENCE SOM DRIVKRAFT Forudsætninger for konkurrence Virksomhedsdynamik Innovation og effektivisering 24 KAPITEL 3 VIRKSOMHEDSDYNAMIK Betydning for produktivitetsvæksten Virksomhedernes produktivitet Effektiv fordeling af arbejdskraften Hvad er karakteristika for den produktive virksomhed? Vedvarende lav- og højproduktive virksomheder 38 KAPITEL 4 KONKURRENCEINTENSITETEN I DANMARK Markedsstudier af konkurrenceintensiteten Konkurrencekulturen Den danske konkurrencelovgivning har været mangelfuld Konkurrence og virksomhedsdynamik Priserne er relativt høje i Danmark Prisen i forhold til omkostningerne Koncentration 49 KAPITEL 5 KONKURRENCELOVEN OG -MYNDIGHEDERNE Den danske konkurrencelovgivning De institutionelle rammer Arbejdsmarkedsklausuler 58 Analyserapport 2 3

4 DEL 2: INTERNATIONALISERING KAPITEL 6 INTERNATIONALISERING OG PRODUKTIVITET Effekter af internationalisering Det europæiske produktivitetsefterslæb Danmark i den globale økonomi 65 KAPITEL 7 INTERNATIONAL HANDEL Danmarks udenrigshandel Handel og velstand International handel og produktivitet i virksomhederne Konkurrence og erhvervsstruktur International handel og arbejdsstyrkens sammensætning Barrierer for handel Eksportfremme Politikovervejelser 78 KAPITEL 8 HANDEL MED SERVICEYDELSER Hvad er handel med serviceydelser? Danmarks handel med serviceydelser Gevinster ved handel med serviceydelser Potentialet for handel med serviceydelser Barrierer for handel med serviceydelser 87 KAPITEL 9 INTERNATIONALE DIREKTE INVESTERINGER FDI og produktivitet Udadgående FDI Produktivitet og udenlandsk ejerskab Spredningseffekter Politik vedrørende FDI 96 KAPITEL 10 INTERNATIONAL MOBILITET AF PERSONER Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft til Danmark 101 Analyserapport 2 4

5 DEL 3: REGULERING KAPITEL 11 OFFENTLIG REGULERING Regulering i den danske servicesektor Produktivitetspotentiale 108 KAPITEL 12 DETAILBRANCHEN Detailbranchen i Danmark Produktivitetsudviklingen i detailbranchen Regulering i detailbranchen Planloven Formålet med planlovens detailhandelsbestemmelser Produktivitetseffekter af planloven Fremtidens detailhandel Betydningen af planlovens begrænsninger Apotekerbranchen 130 KAPITEL 13 NETVÆRKSSERVICE Netværksbrancherne Regulering og produktivitet Brancherne 137 KAPITEL 14 BYGGERI OG LANDTRANSPORT Landtransport Bygge- og anlægsbranchen 146 LITTERATURLISTE 155 Analyserapport 2 5

6 Analyserapport 2 6

7 Denne rapport er en revideret udgave af den Analyserapport 2 med samme titel, som Produktivitetskommissionen første gang offentliggjorde den 30. maj I forhold til den oprindelige udgave er der alene foretaget rettelser og ændringer i teksten vedrørende jernbanedrift og postvæsen i kapitel 13 samt enkelte konsekvensrettelser i kapitel 1 og 11. Analyserapport 2 7

8 Analyserapport 2 8

9 I april udgav Produktivitetskommissionen sin første analyserapport Danmarks Produktivitet hvor er problemerne? Der konkluderede vi, at Danmark har et produktivitetsproblem, og at det især findes i servicesektoren. Vi pegede desuden på nogle relevante indsatsområder i arbejdet med at løse problemet. I Konkurrence, internationalisering og regulering går Kommissionen i dybden med nogle væsentlige drivkræfter for vækst i produktiviteten. Rapporten indeholder desuden Kommissionens første konkrete anbefalinger. Konkurrence, internationalisering og regulering består af tre sammenhængende dele, der dog kan læses hver for sig. I første del illustrerer vi, hvor vigtig konkurrence og dynamik er for produktivitetsudviklingen. I anden del følger vi op med en analyse af, hvordan Danmark kan drage nytte af øget internationalisering. Den offentlige regulering har stor betydning for konkurrencesituationen og for Danmarks stilling i en stadig mere internationaliseret verden. Rapportens tredje del fokuserer derfor på, om det er muligt at regulere på en måde, der i højere grad end i dag fremmer konkurrence og internationalisering. Danmark klarer sig på mange områder ikke dårligt sammenlignet med landene omkring os. Alligevel er der en del steder, hvor vi kan gøre det bedre. Der er nogle områder, hvor vi i dag har indrettet vores lovgivning på en unødigt restriktiv måde, der begrænser mulighederne for at udvikle vores velstand og velfærd. De tiltag, som Produktivitetskommissionen lægger op til i denne rapport, vil ikke radikalt ændre det Danmark, som vi kender. Men de vil medvirke til, at vi får lettere ved at følge med velstandsudviklingen i landene omkring os. En vigtig pointe i rapporten er, at konkurrence og internationalisering afhænger af mange forhold, som hver især kan synes ubetydelige, men som tilsammen har stor betydning. De konkrete anbefalinger til at fremme konkurrence og internationalisering, som Kommissionen kommer med i denne rapport, er derfor på ingen måde udtømmende. Anbefalingerne i rapporten har alle til formål at styrke produktivitetsudviklingen i den private sektor. I juni følger Produktivitetskommissionen op med en rapport med anbefalinger til, hvordan vi kan fremme produktiviteten i den offentlige sektor. Og efter sommerferien vil Kommissionen bl.a. give hele vidensområdet et eftersyn. Det gælder fx uddannelse samt forskning, udvikling og innovation, der også er afgørende drivkræfter for produktivitetsudviklingen. God læselyst! Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Analyserapport 2 9

10 Analyserapport 2 10

11 Pct. Produktivitetskommissionen viser i sin første analyserapport, at produktiviteten i de danske serviceerhverv gennem en årrække har udviklet sig svagt. Som vist i figur 1 gælder det især i de brancher, der er rettet mod hjemmemarkedet, mens de brancher, der er udsat for international konkurrence, har klaret sig bedre. Denne anden analyserapport peger på, at internationalisering og velfungerende markeder for varer og serviceydelser er vigtige drivkræfter for produktivitetsudviklingen. Manglende international konkurrenceudsættelse kan sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering have medvirket til den svage produktivitetsudvikling i en række servicebrancher. Rapportens hovedkonklusioner er samlet i boks 1. For et styrke produktiviteten kommer Produktivitetskommissionen med en række anbefalinger, der kan fremme konkurrence og internationalisering. De er samlet i boksen Anbefalinger. Det vurderes, at anbefalingerne har et potentiale til at løfte BNP med mindst 10 mia. kr. frem mod 2020 gennem øget produktivitet. De 10 mia. kr. er ikke et engangsbeløb, men det beløb, som BNP hvert år vil være højere, hvis rapportens anbefalinger gennemføres. Dette skøn er behæftet med stor usikkerhed, men det må anses for at være konservativt. Den faktiske effekt kan meget vel være betydeligt større. FIGUR 1: PRODUKTIVITETSVÆKST I SERVICEERHVERVENE ,0 2,0 1,0 0,0 Service, internationaliseret Service, hjemmemarked -1,0 Note: Gennemsnitlig årlig realvækst i timeproduktiviteten. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Analyserapport 2 11

12 Anbefalingerne i denne rapport tager udgangspunkt i følgende forhold: Danmarks dårlige produktivitetsudvikling afspejler især en svag udvikling i de hjemmemarkedsorienterede servicebrancher. Konkurrence og internationalisering er blandt de vigtigste drivkræfter for vækst i produktiviteten i den private sektor. Velfungerende markeder, hvor virksomhederne konkurrerer om kunderne på lige vilkår, tilskynder virksomhederne til at være innovative og effektive og gør det muligt for de dygtigste virksomheder at vokse på bekostning af de mindre dygtige. Internationalisering styrker konkurrenceintensiteten, fremmer overførsel af viden mellem lande, øger potentialet for stordriftsfordele og gør det muligt for de enkelte lande at specialisere sig i at producere det, de er bedst til. Udformningen af den offentlige regulering har en betydelig indflydelse på produktiviteten via dens effekt på virksomhedernes omkostninger og konkurrenceintensiteten. Produktivitetskommissionen ser en række muligheder for fra politisk side at fremme konkurrence og internationalisering samt forbedre erhvervsreguleringen i Danmark. Produktivitetskommissionen vurderer, at anbefalingerne i denne rapport har et potentiale til at øge værdien af Danmarks samlede produktion med mindst 10 mia. kr. om året gennem øget produktivitet. Analyserapport 2 12

13 Til at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre regulering anbefaler Produktivitetskommissionen, at: Den danske konkurrencelov bringes på niveau med bedste praksis blandt EUlandene på de områder, hvor det ikke er tilfældet i dag. Der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde forslag til styrkede institutionelle rammer for konkurrence- og forbrugermyndighederne med henblik på at øge myndighedernes gennemslagskraft og uafhængighed. Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (fx konkurrence-, kunde- og jobklausuler) skærpes, således at virksomhedernes mulighed for brug af sådanne klausuler begrænses væsentligt. Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale standarder. Danmark i EU-regi arbejder for, at importkvoter og toldsatser på import fra ikke-eulande fjernes. Danmark i EU-regi arbejder for, at servicedirektivet implementeres bedre på tværs af EU. Der nedsættes et udvalg, der skal fremlægge forslag til en mere effektiv organisering og koordinering af den samlede danske eksportfremmeindsats. Den branchespecifikke erhvervsregulering gennemgås systematisk for at vurdere, om den unødigt hæmmer produktiviteten og unødigt afviger fra den regulering, der eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. I den forbindelse anbefales bl.a., at: Ejerskabsrestriktioner i videst muligt omfang fjernes. Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt. Apotekerloven liberaliseres. Reguleringen af netværksservicebrancherne ændres for at sikre en mere effektiv konkurrence. Regulering, der bl.a. forhindrer udnyttelse af stordriftsfordele inden for landtransport og transportrelaterede aktiviteter, lempes under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed. Behandlingen af byggesager strømlines, og lovgivningen for autorisationer på el-, vvs- og kloakområdet moderniseres. Analyserapport 2 13

14 Velfungerende markeder er hoveddrivkraften bag et dynamisk erhvervsliv. I et velfungerende marked tilskynder konkurrence virksomhederne til hele tiden at forbedre sig. Alternativet er at blive udkonkurreret. De virksomheder, der ikke er produktive nok, vil ikke kunne klare sig i konkurrencen. Det fører til, at de taber markedsandele og til sidst må lukke. Dermed kan arbejdskraften og kapitalen anvendes mere produktivt af andre virksomheder. Produktivitetsvæksten i økonomien kommer ad to kanaler. En del kommer fra, at de eksisterende virksomheder bliver mere produktive. En anden og betydelig del af væksten skyldes, at produktionsressourcerne flytter fra lav- til højproduktive virksomheder. Det kan ske gennem forskydninger af markedsandele på tværs af eksisterende virksomheder, men også ved, at nogle virksomheder lukker, mens andre opstår. Denne form for vækst betegnes i rapporten som virksomhedsdynamik. I industrien og de servicebrancher, der er udsat for international konkurrence, er der et betydeligt bidrag til produktivitetsudviklingen fra både intern vækst i virksomhederne og fra virksomhedsdynamik. Som det fremgår af figur 2, er den interne vækst i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv imidlertid negativ, mens bidraget fra virksomhedsdynamikken er meget beskedent. Det tyder på, at markedskræfterne ikke i tilstrækkelig grad har tilskyndet virksomhederne til at effektivisere og være innovative, og at konkurrencen ikke har været stærk nok til at sikre, at de mest produktive virksomheder vinder frem. Et velfungerende marked er karakteriseret ved, at der er tilstrækkeligt mange virksomheder til, at en enkelt virksomhed ikke har en monopollignende stilling. Det er samtidig vigtigt, at markedet er åbent for, at nye virksomheder kan etablere sig. Tilstedeværelsen af mange virksomheder er ikke i sig selv en garanti for, at konkurrencen på et marked er effektiv. Virksomhederne kan eksempelvis være tilbageholdende med at konkurrere om kunderne, hvis de i højere grad ser sig selv som kollegaer end som konkurrenter. I nogle tilfælde går virksomheder i en branche ligefrem sammen og danner et kartel. Et kartel er en gruppe af virksomheder, der fx aftaler hvilke priser, de vil tage over for kunderne, eller hvordan de vil dele markedet mellem sig. Karteller sætter derfor konkurrencen ud af kraft. Det er ulovligt af indgå et kartel. Det fremgår af konkurrenceloven. En effektiv konkurrencelov er således afgørende for at opretholde velfungerende markeder. Konkurrencelovgivningen i Danmark var igennem mange år betydeligt mere lempelig end i andre vestlige lande, men gennem de senere år er den blevet strammet og er nu på niveau med bedste praksis på de fleste men ikke alle punkter. Produktivitetskommissionen anbefaler, at der tages yderligere skridt til at bringe konkurrenceloven i overensstemmelse med den bedste internationale praksis på området. Desuden bør virksomhedernes brug af arbejdsmarkedsklausuler, der svækker arbejdskraftens mulighed for at skifte mellem virksomheder, begrænses. Analyserapport 2 14

15 Pct. FIGUR 2: VÆKST OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Samlet Industri Service, international Intern vækst Dynamik I alt Service, hjemmemarked Note: Den gennemsnitlige reale vækst i værditilvæksten per beskæftiget er her opdelt i to dele: i) intern vækst, der er produktivitetsvækst inden for virksomheden, og ii) virksomhedsdynamik, der er den produktivitetsvækst som følger af, at ressourcerne flytter mellem lav- og højproduktive virksomheder. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og OECD (STAN). Se kapitel 3 for en beskrivelse af data. Mens de fleste typer af varer i stort omfang handles på tværs af grænser, er mange serviceerhverv ikke udsat for international konkurrence. Det betyder, at antallet af konkurrerende virksomheder som udgangspunkt vil være lavere, ikke mindst i et lille land som Danmark. Handel med udlandet har således et potentiale til at styrke konkurrencen på det danske marked. Internationalisering styrker ikke kun produktiviteten gennem øget konkurrence. Det stigende samkvem mellem lande medvirker også til, at danske virksomheder hurtigere kan drage nytte af den viden, der skabes uden for landets grænser. Desuden muliggør internationalisering, at virksomhederne kan betjene flere markeder og dermed lettere opnå stordriftsfordele. Det muliggør, at produktionen i de enkelte lande kan specialiseres i det, som de har særlige forudsætninger for at producere, fx på baggrund af erfaringer eller adgang til råvarer. Rapporten behandler tre aspekter af internationalisering. Ud over handel med varer og serviceydelser drejer det sig om internationale direkte investeringer, FDI 1, og international mobilitet af arbejdskraft. Det er vanskeligt entydigt at afgøre, om Danmark er for lidt internationaliseret. Der er dog indikationer på, at omfanget af vores handel med udlandet ikke er imponerende sammenlignet med andre små lande, både når der ses på varer og serviceydelser. Ligeledes er andelen af udenlandske vidensarbejdere i hovedstadsregionen mindre end i tilsvarende regioner i en række andre lande. 1 Foreign Direct Investment. Analyserapport 2 15

16 Det afgørende er imidlertid, at uanset udgangspunktet så vil mere internationalisering være gavnligt. I den forbindelse er der en række politikhåndtag, der kan skrues på. Det drejer sig fx om importkvoter og toldsatser for handel med varer eller ikke-toldmæssige barrierer som forskelle i produktstandarder på tværs af lande. Mens der ingen toldbarrierer er for handel på tværs af EU-landene, kan Danmark i EU-regi med fordel arbejde for, at reglerne for handel med lande uden for EU liberaliseres. Derudover kan de ikke-toldmæssige barrierer reduceres yderligere, både inden for og uden for EU. Generelt er barriererne for handel med varer dog reduceret betydeligt i de seneste årtier. Til gengæld er der givetvis et stort potentiale for at reducere barriererne for handel med serviceydelser. Her spiller offentlig regulering en væsentlig rolle. Offentlig regulering dækker over en lang række branchespecifikke regler. En del af disse regler gør det mindre attraktivt for udenlandske virksomheder at afsætte deres serviceydelser på det danske marked, eksempelvis som følge af krav om særligt danske autorisationer. Ud over det samlede omfang af regulering spiller forskelligheden i regulering på tværs af lande en rolle for omfanget af handel med serviceydelser og FDI. For et lille land er det vigtigt, at reguleringen ikke i unødig grad adskiller sig fra vores nabolande og dermed gør det uinteressant for udenlandske leverandører at betjene det danske marked. Offentlig regulering har potentielt stor betydning for konkurrence og virksomhedsdynamik. Eksempelvis er der 115 lovregulerede erhverv i Danmark. For at kunne arbejde inden for et lovreguleret erhverv kræves der en autorisation eller en lignende offentlig godkendelse. Dette er ofte indført af hensyn til forbrugerbeskyttelse eller af hensyn til sikkerhed og miljø. Autorisationskrav kan derfor være velbegrundede, men det er vigtigt, at de ikke er unødigt restriktive, da de medvirker til at skærme de eksisterende virksomheder fra konkurrence fra nye aktører. Regulering kan desuden drive virksomhedernes omkostninger i vejret ved at stille krav til, hvordan produktionen skal tilrettelægges. Eksempelvis er der regler for hvor store lastbiler, der må køre på vejene. Disse regler kan være gavnlige for trafiksikkerheden, men omkostningen er, at de hindrer virksomhederne i at anvende de mest effektive lastbiler. Ligeledes forhindrer planlovens maksimumgrænser for butiksstørrelser, at de mest produktive butikstyper udbredes, og at de potentielt mest attraktive grunde anvendes til butiksformål. Det har ofte været påpeget, at USA har været bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi ikke mindst i serviceerhvervene. Det er samtidig en mulig forklaring på, at produktiviteten i serviceerhvervene siden midten af 1990 erne, hvor udbredelsen af it for alvor tog fart, har været betydeligt kraftigere i USA end i Europa. En række studier har peget på, at en uhensigtsmæssigt restriktiv regulering har ført til, at de europæiske virksomheder ikke i samme omfang som de amerikanske har formået at omsætte udbredelsen af it til højere produktivitet. 2 Danmark har i lighed med andre europæiske lande lempet reguleringen siden midten af 1990 erne. Det har øget potentialet for velfungerende markeder. Der er imidlertid stadig en omfattende regulering inden for en række brancher, som enten øger virksomhedernes omkostninger eller svækker konkurrencen i branchen. Produktivitetskommissionen kommer på den baggrund med en række forslag til at forbedre eller fjerne den eksisterende regulering. 2 Se eksempelvis Arnold m.fl. (2008). Analyserapport 2 16

17 Produktivitetskommissionens forslag i denne rapport har til formål at øge produktiviteten i den private sektor i Danmark. Det er i sidste ende til gavn for os alle. Hvis virksomhederne bliver mere produktive, eller hvis de produktive virksomheder kan vokse sig større, vil det give sig udslag i en højere levestandard. Fremgang i produktiviteten er hovedårsagen til, at danskerne er blevet mere velstående for hver generation, ligesom forskelle i produktivitet på tværs af lande er langt den vigtigste årsag til de store forskelle i levestandard på tværs af kloden. Hvis Produktivitetskommissionens forslag gennemføres, vil det højne produktiviteten i Danmark. Beregninger viser, at en mere hensigtsmæssig regulering over en årrække kan øge produktiviteten med 1-2 mia. kr. inden for dagligvarehandlen og i størrelsesordenen 2 mia. kr. i netværksservice, der inkluderer brancher som telekommunikation, posttjenester, bus- og taxikørsel, jernbanetransport og luftfart. 3 Selv om dagligvarehandel og netværksservice er vigtige brancher, udgør de en begrænset del af økonomien. Det samlede potentiale ved en bedre offentlig regulering er derfor betydeligt større. Højere produktivitet i en bestemt branche vil desuden sprede sig til andre brancher. Det skyldes, at de ydelser, der produceres i eksempelvis servicesektoren, ofte efterspørges af virksomheder i andre brancher. Det er vanskeligt at forudsige størrelsen af de effekter, der vil komme af øget internationalisering, eksempelvis via tilegnelse af viden fra udlandet eller bedre udnyttelse af stordriftsfordele. Produktivitetskommissionen vurderer imidlertid på baggrund af en række danske og internationale studier, at der er et betydeligt potentiale. Desuden er der et potentiale i at styrke konkurrenceloven yderligere. Danmarks produktivitetsproblem er koncentreret i de private serviceerhverv. Hvis vi alene betragter de servicebrancher, hvor vi klarer os dårligere end et gennemsnit af Holland, Sverige og Tyskland, så kan man spørge, hvad der ville være sket, hvis produktiviteten i disse brancher havde udviklet sig ligesom gennemsnittet i disse lande. Svaret er, at Danmarks samlede BNP ville have været 200 mia. kr. højere for en uændret arbejdsindsats. 4 Det svarer til omtrent kr. pr. dansker. Tallet ville have været endnu større, hvis Danmark havde lukket hele produktivitetsefterslæbet i alle brancher i dansk økonomi. Produktivitetskommissionen vurderede dog i efteråret 2012, at Danmark kun kan gøre sig håb om at lukke en del af det samlede danske produktivitetsefterslæb. Efter Kommissionens vurdering er den højest opnåelige stigning i den årlige produktivitetsvækst over en tiårs periode 0,4-0,9 procentpoint, hvor det mest realistiske skøn er omkring 0,4 procentpoint. 5 Hvis overgrænsen er en vækstacceleration på 0,4 procentpoint årligt, er det bedste, som vi kan håbe på, at BNP som følge af Kommissionens forslag om 10 år vil være ca. 4 pct. højere, end hvis produktiviteten havde fortsat sin normale udvikling. Det svarer til omtrent 80 mia. kr. Denne rapport indeholder kun et udsnit af den samlede liste over anbefalinger, som Produktivitetskommissionen vil fremlægge i løbet af Anbefalingerne er derfor heller ikke tilstrækkelige til at indfri hele det samlede potentiale på 80 mia. kr. Vurderingen er imidlertid, at en effekt i størrelsesordenen mindst 10 mia. kr. ved en gennemførelse af rapportens anbefalinger absolut er inden for rækkevidde set over en kortere årrække. De 10 mia. kr. er vel 3 Se Copenhagen Economics (2013d) og (2013c) samt metodebeskrivelserne i boks 24 og 27 af denne rapport. 4 Se Copenhagen Economics (2013b). 5 Se Dalgaard (2012). Analyserapport 2 17

18 at mærke ikke et engangsbeløb. Det er derimod det beløb, som BNP hvert år vil være højere. Produktivitetskommissionen skal færdiggøre sit arbejde med udgangen af 2013 og vil løbende udgive rapporter. I Analyserapport 3 fremlægger Produktivitetskommissionen ny viden om produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor, samt en række anbefalinger på området. Analyserapport 3 bliver ledsaget af et inspirationskatalog, der giver konkrete eksempler på arbejdet med produktivitet i forskellige offentlige institutioner. Efter sommerferien vil Produktivitetskommissionen give hele vidensområdet et eftersyn. Det gælder fx uddannelse samt forskning og innovation. Kommissionen vil efter sommerferien også arbejde videre med emner som infrastruktur, it, arbejdsmarked og skat. Følg med på Her kan vores kommissorium og debatpublikationen Det handler om velstand og velfærd læses. Analyserapport 2 18

19 Analyserapport 2 19

20 Analyserapport 2 20

21 Et samfunds produktivitet kan stige på to måder. Det kan ske ved, at de enkelte virksomheder bliver mere produktive, fx gennem udvikling af nye produkter og effektiviseringer af arbejdsgangene. Det kan også ske ved, at de mest produktive virksomheder vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder. På den måde sikres det, at samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Boks 3 sammenfatter de vigtigste konklusioner om konkurrence som drivkraft. Konkurrence er en fundamental drivkraft for produktivitetsvækst. Høj konkurrenceintensitet er særligt vigtig for lande som Danmark, der er forholdsvis tæt på de produktivitetsmæssigt førende lande. Konkurrence tilskynder virksomhederne til at gennemføre innovationer og effektiviseringer, og den fremmer virksomhedsdynamik, hvor de bedste virksomheder vokser sig store, og de dårligste bliver udkonkurrereret. Konkurrencen på et marked afhænger bl.a. af den offentlige regulering, adgangen for nye virksomheder ikke mindst udenlandske og af en effektiv konkurrencelov, der afskrækker konkurrencehæmmende adfærd. Den første kilde til vækst i produktiviteten udvikling af nye produkter og effektiviseringer af arbejdsgange vil i det følgende blive betegnet som innovation og effektivisering. Det er noget, der sker inden for virksomheden. Den anden kilde at de mest produktive vokser og erobrer markedsandele fra mindre produktive virksomheder bliver betegnet som virksomhedsdynamik. Det er noget, der sker mellem virksomheder. For at styrke produktiviteten er det væsentligt at fremme begge kilder. I praksis er begge dele påvirket af mange af de samme faktorer, der kan opsummeres som konkurrenceintensitet. Det er illustreret i figur 3. Hensigten med del 1 af denne rapport er at analysere virksomhedsdynamikken og vurdere konkurrenceintensiteten i Danmark og komme med anbefalinger til forbedring heraf. Udgangspunktet er Produktivitetskommissionen (2013), der viste, at efterslæbet i produktiviteten er størst i de dele af økonomien, der er særligt orienteret mod hjemmemarkedet. Dette kapitel gennemgår, hvordan konkurrence fremmer produktivitetsudviklingen. 6 6 Produktivitetskommissionen inviterede i efteråret 2012 en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer til at give deres bud på, hvad der kan gøres for at afhjælpe det danske produktivitetsproblem. Her pegede flere på øget konkurrence som et middel til at hæve produktiviteten. Se indspil og forslag på Kommissionens hjemmeside. Se også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikationer, IMF (2012), OECD (2012), DØRS (2010), Andersen og Spange (2012) m.fl. Analyserapport 2 21

22 FIGUR 3: KONKURRENCE SKABER PRODUKTIVITETSVÆKST Konkurrenceintensitet afhænger bl.a. af: Virksomhedsdynamik Konkurrencelovgivning Erhvervsregulering Arbejdsmarkedets fleksibilitet Kapitalmarkedets effektivitet Adgang for nye virksomheder Adgang for udenlandske virksomheder Innovation og effektivisering Produktivitetsvækst Konkurrence er en fundamental drivkraft for produktivitetsudviklingen. 7 Mere produktive virksomheder kan sælge varer af bedre kvalitet, og de kan sælge dem billigere end mindre produktive virksomheder. Det giver dem mulighed for at erobre markedsandele fra konkurrenterne, og derfor vil virksomheder stræbe efter at være produktive. Men det sker kun, hvis virksomhederne har mulighed for at konkurrere om kunderne og tilskyndelse til at gøre det. For at kunne erobre markedsandele fra konkurrenterne skal en produktiv virksomhed først og fremmest være i stand til at udvide produktionen. Regulering, der forhindrer en udvidelse, kan derfor hæmme konkurrenceintensiteten og derved hæmme samfundets produktivitet. Der behøver ikke nødvendigvis være tale om et egentligt forbud mod fx at åbne en ny fabrik eller butik. En langsommelig sagsbehandling kan også gøre en udvidelse mindre attraktiv. En udvidelse kræver også, at virksomheden kan skaffe den fornødne arbejdskraft og kapital. Derfor er det vigtigt, at ineffektive virksomheder, der taber markedsandele, hurtigt kan skaffe sig af med overflødig arbejdskraft og kapital, så de mere effektive virksomheder kan opsuge ressourcerne og vokse. Konkurrenceintensitet er derfor afhængig af et fleksibelt arbejdsmarked og en velfungerende finansiel sektor. Endelig er det vigtigt at sikre mulige nye konkurrenter let adgang til markedet både nystartede danske virksomheder og virksomheder fra udlandet. Ikke mindst fordi de mest vidtgående innovationer ofte kommer fra iværksætterne eller fra udenlandske selskaber. Regulering eller andre barrierer, der begrænser opstart af virksomhed eller internationalisering af en branche, kan være ødelæggende for konkurrenceintensiteten. Det er også væsentligt at sikre, at danske virksomheder har adgang til eksportmarkederne, hvor de møder konkurrence fra udenlandske selskaber og indsamler viden og inspiration til at øge produktiviteten. Det vil medvirke til at styrke virksomhedsdynamikken i Danmark. Gunstige muligheder for at starte virksomhed eller udvide en eksisterende virksomhed er dog ikke nok til at sikre en sund konkurrenceintensitet. Tilskyndelsen til at konkurrere om kunder og markedsandele skal også være til stede. Det er ikke naturgivent, at virksomhederne konkurrerer med hinanden. Det kan fx være fordelagtigt for virksomhederne at aftale at dele markedet imellem sig. Sker det, behøver de ikke frygte at tabe markedsandele. De kan i fællesskab sætte prisen, som de vil, og derved opnå et ekstraordinært stort overskud 7 Se Syverson (2011) for en gennemgang af konkurrence som drivkraft for produktivitet. Analyserapport 2 22

23 på forbrugernes bekostning. Det var den effekt, der allerede i 1800-tallet fik økonomer til at anbefale konkurrencelovgivning. 8 Konkurrencelovgivning forbyder bl.a. karteldannelse og anden konkurrencebegrænsende adfærd blandt virksomhederne. Konkurrenceloven forhindrer også, at virksomheder fusionerer, hvis det er til skade for konkurrencen. Virksomhedsdynamik eller kreativ destruktion er en af hjørnestenene i en sund markedsøkonomi. Begrebet dækker over, at øget produktivitet og økonomiske fremskridt i et samfund sker i en proces, hvor nogle virksomheder erstatter andre, fordi de er dygtigere. Virksomhedsdynamik er lige så vigtigt i dag, hvor producenter af digitalkameraer fx har udkonkurreret producenter af gammeldags fotofilm, som for 100 år siden, hvor producenter af hestevogne blev udkonkurreret af bilproducenter. På kort sigt er der nogle, der vinder, og nogle der taber. Men set i det lange perspektiv er kreativ destruktion en gevinst for samfundet som helhed. Virksomhedsdynamik kommer fra tre kanaler. Det er illustreret i figur 4. Den første er, når nye produktive virksomheder træder ind på markedet. Den anden er, når lavproduktive virksomheder udkonkurreres og må forlade markedet. Og den sidste er, når de mere produktive virksomheder vinder markedsandele fra de mindre produktive på markedet. Som det uddybes i kapitel 3, der analyserer virksomhedsdynamikken i Danmark, så ville den danske produktivitetsvækst i kun have været halvt så stor, hvis der ikke havde været denne løbende omfordeling af ressourcer. FIGUR 4: VIRKSOMHEDSDYNAMIK Opstart af nye virksomheder Konkurrenceintensitet Ophør af virksomheder Virksomhedsdynamik Skift i markedsandele 8 Konkurrencelovgivning kan føres helt tilbage til Romerriget, se Wilberforce m.fl. (1966), men de første egentlige konkurrencelove blev indført i USA omkring år Eksempler er the Sherman Act 1890, the Clayton Act 1914 og the Federal Trade Commission Act Analyserapport 2 23

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 321 Offentligt Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING

KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING KONKURRENCE, INTERNATIONALISERING OG REGULERING OM DENNE FOLDER // Denne folder giver en kort version af Produktivitetkommissionens anden analyserapport. Den helt korte version er: Ryd op i unødig regulering

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene

Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Produktivitetskommissionens anbefalinger med relevans for produktionserhvervene Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Danmarks produktivitet: Hvor er problemerne? Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på DI Services årsdag den 24. maj 2013 Dagsorden Danmarks produktivitetsproblem Hvor ligger

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Produktivitet & den offentlige sektor

Produktivitet & den offentlige sektor Produktivitet & den offentlige sektor Torsdag den 11. april 2013 Martin Madsen (AE) Disposition Generel kommentar om vigtigheden af Produktivitetskommissionens arbejde Kommissionens hovedkonklusion: Synderen

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

10. It og produktivitet

10. It og produktivitet It og produktivitet 175 10. It og produktivitet 10.1 Introduktion It-investeringernes betydning for produktiviteten Sammenhængen mellem produktivitet og velstand Opbygningen af kapitlet Sammenhængen mellem

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

>> Hovedkonklusioner I

>> Hovedkonklusioner I Produktivitetskommissionens vurdering af datagrundlaget for produktivitetsberegninger Hovedkonklusioner i Danmarks produktivitet hvor er problemerne >> >> Baggrund Produktivitetskommissionen (PK) udsendte

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 Grundlag for erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens tale ved Produktivitetskommissionens konference den 6. juni 2013 KUN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Tak for ordet. Jeg vil gerne - som Pia

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted

Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted Produktivitetsproblem eller måleproblem? Den 24. april 2017, DØRS Cheføkonom Erik Bjørsted Produktivitetsvæksten i service er gearet ned Service omfatter her: Handel, transport, hotel og restaurant, information

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

ÅRSAGER TIL HØJ PRODUKTIVITETSVÆKST

ÅRSAGER TIL HØJ PRODUKTIVITETSVÆKST November 2002 Af Lise Nielsen ÅRSAGER TIL HØJ PRODUKTIVITETSVÆKST De næste mange år vil det i høj grad blive væksten i produktiviteten, der kommer til at bestemme hvor hurtigt, samfundsøkonomien vil vokse,

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere