KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. [XXX] (herefter benævnt klager) har ved af 12. april 2010 indbragt Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010 for Energiklagenævnet. Energitilsynet fandt ved afgørelsen, at Nyfors Net A/S (herefter Nyfors) opkrævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af klagers vindmølle var i overensstemmelse med de gældende regler for prisfastsættelse og betaling for udvidelse af leveringsomfang i henhold elforsyningslovens 1 73 samt i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens 2 8 for så vidt angår betaling for afregningsmålere. Sagens baggrund Klager er tilsluttet elnettet hos Nyfors som almindelig husstand. Klager har i den forbindelse tidligere betalt standard tilslutningsbidrag for 25 ampere i overensstemmelse med Nyfors tarif herfor. Klager har siden tilslutningen til Nyfors elnet erhvervet en vindmølle i 2008, som klager har opsat på sin ejendom, og som klager har ønsket at få tilsluttet 1 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning med senere ændringer. 2 Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

2 elnettet som husstandsvindmølle. Klager rettede i februar 2008 henvendelse til Nyfors om nettilslutning af vindmøllen. Vindmøllen er en brugt Vestas vindmølle på 55 kw, som klager i første omgang ønskede tilsluttet direkte på det kollektive elnet. Klager ændrede efterfølgende ønske om tilslutningsform, således at vindmøllen installationstilsluttes. Det betyder, at vindmøllen tilsluttes klagers eksisterende elinstallation og ikke direkte på det kollektive elnet, hvorved klager kan aftage den elektricitet, som vindmøllen producerer til sin egen bolig, mens den overskydende strøm kan leveres ud i det kollektive elnet. Klager har på sin ejendom udover vindmøllen et solvarmeanlæg, et jordvarmeanlæg samt en brændeovn, der er tilsluttet gulvvarme. Vindmøllen skal være et supplement til at producere strøm til kompressoren i jordvarmeanlægget. Nyfors vurderede, at en installationstilslutning af vindmøllen krævede, at klagers elinstallation blev udstyret med en tarifsikring, der kan klare vindmøllens fulde effekt på 100 ampere. Installationen skulle således forstærkes med 75 ampere, så den kan håndtere i alt 100 ampere. Nyfors udarbejdede på denne baggrund et tilbud den 22. september 2009, der er opdateret den 27. oktober 2009, på nettilslutning af klagers vindmølle som en installationstilslutning. Tilbuddet omfattede betaling af investeringsbidrag til forstærkning af den eksisterende elinstallation, således at den overskydende elektricitet ville kunne leveres ud i det kollektive elnet. Tilbuddet baserede prisen for kapacitetsforøgelsen med yderligere 75 ampere på Nyfors generelle tarifblad for tilslutningsbidrag ved elinstallationer. I henhold hertil skal der for kategorien Enhedstarif for erhverv > 25 ampere betales et bidrag på kr. pr. ampere som overstiger 25 ampere. Tilslutningsbidraget for de yderligere 75 ampere udgjorde derfor i alt kr. ekskl. moms. Herudover skulle der betales for to elmålere, i alt kr. ekskl. moms. Omkostningerne for tilslutning af vindmøllen beløb sig samlet til i alt kr. ekskl. moms. Side 2 af 15 Klager har i forbindelse med Nyfors tilbudsgivning i efteråret 2009 tilkendegivet over for Nyfors, at klager ikke mente, at der skulle betales for at få vindmøllen nettilsluttet. Der har været drøftelser herom mellem klager og Nyfors uden der ses at være opnået enighed mellem parterne. Det ses i den forbindelse at være aftalt mellem parterne, at klager betalte det af Nyfors krævede tilslutningsbeløb, men at Nyfors ville tilbagebetale beløbet, hvis det senere måtte vise sig, at tilslutningsbeløbet er opkrævet med urette. Klager har herefter betalt Nyfors for nettilslutningen af vindmøllen i overensstemmelse med tilbuddet, og vindmøllen er taget i brug. Klager har oplyst, at klager desuden har betalt kr. for et måler-/sikringsskab. Den 29. oktober 2009 rettede klager henvendelse til Energitilsynet med forespørgsel om, hvorvidt prisen på ovennævnte tilslutningsbidrag er rimelig. Kla-

3 ger henviste til, at klager var bekendt med, at der andre steder i landet ikke betales for lignende nettilslutning af husstandsvindmøller, hvorfor det er urimeligt, at der ikke gælder samme vilkår for alle. Energitilsynet fandt ved den påklagede afgørelse af 16. marts 2010, at Nyfors fremgangsmåde i forbindelse med tilslutningen af klagers vindmølle til elnettet var i overensstemmelse med de gældende regler for prisfastsættelse og betaling for udvidelse af leveringsomfang i henhold til elforsyningslovens 73 samt i overensstemmelse med vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 1, for så vidt angik betaling for afregningsmålere. Elforsyningslovens 73 foreskriver, at de kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser skal ske efter rimelig, objektive og ikke diskriminerende vilkår. Elforsyningsvirksomhedernes vilkår skal endvidere offentliggøres. Energitilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at Nyfors havde baseret omkostningerne ved tilslutning af vindmøllen på selskabets tilslutningsbidrag, som fastsætter tarifferne for, hvilken pris en forbruger skal betale for at blive tilsluttet elnettet. Nyfors tilslutningsbidrag svarer til de af Dansk Energi beregnede standardbidrag, som Energitilsynet har taget til efterretning. Tilslutningsbidragene kan derfor anvendes af selskaberne som egne tariffer uden nærmere dokumentation for beløbenes størrelse. Side 3 af 15 Klager har indbragt Energitilsynets afgørelse for Energiklagenævnet. Klager er ikke enig i udfaldet af sagen og har henvist til, at det er urimeligt at betale for en forøgelse fra 25 ampere til 100 ampere, når klagers husstand ikke har behov for et større strømaftag end de hidtil 25 ampere. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010 fremgår bl.a. følgende: [ ] Vurdering Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet (el-, naturgas- og varmeområdet). Energitilsynet kan i medfør af elforsyningslovens bestemmelser tage stilling til elselskabernes (netselskaber og selskaber med forsyningspligt) priser og generelle leveringsbestemmelser. I henhold til elforsyningslovens 77, stk. 1, kan Energitilsynet gribe ind, hvis priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med loven eller urimelige og give pålæg om ændringer. I medfør af bestemmelserne i 25 i bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

4 for vindmølleproduceret elektricitet m.m. er Energitilsynet klageinstans for de afgørelser netselskaber træffer om nettilslutning af vindmøller. Energitilsynet kan oplyse følgende om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet: De kollektive elforsyningsvirksomheders priser og betingelser er reguleret af bestemmelserne i elforsyningsloven. Af lovens 73 fremgår bl.a., at de kollektive elforsyningsvirksomheder skal prisfastsætte deres ydelser efter lovens efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Endvidere gælder efter lovens 6, stk. 4, at de kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Side 4 af 15 Når en forbruger tilsluttes elnettet opkræves et tilslutningsbidrag. Dette tilslutningsbidrag er et éngangsbeløb, der betales for at få et bestemt leveringsomfang (et bestemt antal ampere) ved en installations tilslutning til det kollektive elnet samt ved forøgelse af et eksisterende leveringsomfang. Betaling af tilslutningsbidraget giver altså rettighed til et bestemt leveringsomfang, for parcelhuse/fritidshuse 25 ampere. Tilslutningsbidraget dækker de udgifter, netselskabet påføres i forbindelse med etablering, udbygning og forstærkning af 0,4-20 kv-nettet som følge af nye kunder samt eksisterende kunder, der får behov for et større leveringsomfang. Netselskabets øvrige udgifter til nettet som drift og vedligeholdelse, forsyningssikkerhed mv. betales af alle kunderne via nettariffen. Stikledningen fra elnettet til kundens installation indgår ikke i tilslutningsbidraget. De faktiske udgifter til etablering af stikledning betales som udgangspunkt af kunden. Det er op til de enkelte netselskaber at beregne egne tilslutningsbidrag for de enkelte typer boligkategorier (parcelhuse/fritidshuse, lejligheder, erhverv, ungdoms-/ældreboliger osv.) ud fra de hermed forbundne omkostninger. Dansk Energi, der er brancheorganisation for de danske elselskaber, har udarbejdet en vejledning om beregning af tilslutningsbidrag. I vejledningen er forbrugerne opdelt i forskellige kategorier

5 (parcelhuse/fritidshuse, tæt/lav-byggeri, lejligheder, ungdoms- /ældreboliger samt erhverv på forskellige aftageniveauer). Opdelingen i disse boligtyper er valgt ud fra, at det normalt éntydigt er muligt at henføre en bolig til en af disse typer. Opdelingen i disse boligtyper er endvidere valgt ud fra, hvor meget de normalt trækker på eller belaster elsystemet. Tilslutningsbidraget for hver af disse kategorier beregnes efter modellen i vejledningen til de gennemsnitlige omkostninger ved tilslutning af netop denne kategori. De gennemsnitlige omkostninger er baseret på aktuelle data fra en række repræsentative netselskaber, og priserne udgør et vægtet gennemsnit af disse, kaldet standardbidrag. I vejledningen er fastsat nogle særlige bestemmelser for beregning af tilslutningsbidrag til afsides beliggende ejendomme. Side 5 af 15 Standardvejledningen og den heri indeholdte opdeling i boligkategorier er taget til efterretning af Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens 73 b. At standardbidragene er taget til efterretning af Energitilsynet betyder, at netselskaberne kan benytte disse standardbidrag som egne tariffer uden nærmere dokumentation for beløbenes størrelse. Selskaberne kan som nævnt også vælge at beregne egne tilslutningsbidrag for de enkelte kategorier og anmelde disse med tilhørende beregningsgrundlag til Energitilsynet. Nyfors Net A/S har for 2009 og 2010 opkrævet tilslutningsbidrag for de enkelte boligkategorier svarende til Dansk Energis beregnede standardtilslutningsbidrag. Ved udvidelse af leveringsomfang er i 2009 opkrævet kr. pr. ampere og i 2010 opkræves 950 kr. pr. ampere. Det fremgår af 8 i bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., at omkostninger ved en vindmøllens nettilslutning frem til tilslutningspunktet afholdes af vindmølleejeren. Tilslutningsomkostninger omfatter udgifter til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, etablering af eventuel lokal vindmølletransformer, inklusive afregningsmåler, stikledning til elnettet, tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering, samt omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning.

6 Den konkrete nettilslutning af vindmøllen kræver ifølge Nyfors Net, at installationen udstyres med en tarifsikring, der kan klare den fulde generatormærkeeffekt, hvilket vil sige 100 ampere. Dette betyder en udvidelse af tarifsikringen på 75 ampere, som Nyfors i henhold til gældende tarifblad har opkrævet tilslutningsbidrag for (1.050 kr. pr. ampere). Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at netvirksomhedens krav om denne udvidelse ikke er urimelig. Energitilsynets sekretariat finder det endvidere i overensstemmelse med 8 i vindmøllebekendtgørelsen, at vindmølleejeren opkræves betaling for afregningsmålere. Samlet finder Energitilsynet derfor, at Nyfors Nets fremgangsmåde i din sag er i overensstemmelse med de gældende regler for prisfastsættelse og betaling for udvidelse af leveringsomfang, jf. elforsyningslovens 73 samt i overensstemmelse med bestemmelsen i 8 i vindmøllebekendtgørelsen for så vidt angår betaling for afregningsmålere. [ ] Side 6 af 15 Klagers synspunktet og bemærkninger Klager er uenig i Energitilsynets afgørelse om, at betingelserne for tilslutning vindmøllen er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73 og vindmøllebekendtgørelsens 8. Det er klagers opfattelse, at betingelserne for tilslutningen af vindmøllen er urimelig. Klager har til støtte herfor navnlig anført følgende: Klager ønsker ikke at betale de kr. ekskl. moms, som Nyfors opkræver for de yderligere 75 ampere. Klager har alene brug for 25 ampere, og klager har allerede betalt tilslutningsafgift herfor. Grundlaget for at opkræve det yderligere tilslutningsbidrag for de 75 ampere er ikke til stede, når klager ikke har brug for de resterende 75 ampere. Klager er bekendt med, at andre husstandsvindmøller, f.eks. hos forsyningsselskabet SEAS-NVE A.m.b.a., ikke har betalt tilslutningsbidrag. Tilslutningsbetingelserne er på denne baggrund urimelige, da det ikke er samme vilkår for alle, som ønsker at få tilsluttet en vindmølle til elnettet. Energinet.dk har oplyst, at den eneste forskel, der er mellem installationstilsluttede vindmøller og vindmøller, som leverer hele elproduktionen til elnettet, er, at installationstilsluttede vindmøller kræver flere målere. Det fremgår ikke af lovgivningen, at der er mulighed for at op-

7 kræve tilslutningsbidraget på baggrund af, at der er tale om en installationstilsluttet vindmølle. Nyfors har oplyst, at såfremt der alene leveres 25 ampere til elnettet og den resterende effekt f.eks. anvendes til opvarmning af vandlagringstanke, kan man slippe for at betale tilslutningsbidrag. Dette står klager uforstående over for. Klager har henvendt sig til Danmarks Vindmølleforening, som har taget kontakt til Energistyrelsen vedrørende forståelsen af vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 1. Energistyrelsen har ikke taget stilling til den konkrete sag. På baggrund af Danmarks Vindmølleforenings henvendelse til Energistyrelsen har foreningen oplyst klager om, at det er foreningens opfattelse, at styrelsen er enig med foreningen i, at hensigten med 8, stk. 1, er, at alle vindmøller uanset tilslutningsform alene skal betale de faktiske omkostninger ved nettilslutningen. Der skal således ikke opkræves et standardbidrag, som det har været tilfældet for klagers vedkommende. Side 7 af 15 Nyfors synspunktet og bemærkninger Nyfors er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen ved sagens behandling hos Energiklagenævnet. Af Nyfors bemærkninger til sagen ved Energitilsynet fremgår bl.a. følgende: Nyfors fremsendte den 22. september 2009 et tilbud på nettilslutning af vindmøllen. Tilbuddet blev gennemgået på et møde med klager, og Nyfors ændrede herefter tilbuddet, således at klager ikke længere skulle betale for Nyfors sagsbehandling i forbindelse med anmodningen om nettilslutning af vindmøllen. Tilbuddet tager udgangspunkt i en installationstilsluttet vindmølle, hvilket betyder at vindmøllen tilkobles vindmølleejerens eksisterende elinstallation og kan producere elektricitet til anvendelse i denne. Den overskydende elektricitet, som vindmølleejeren ikke selv anvender, skal kunne leveres ud i det kollektive elnet. For at dette kan lade sig gøre i klagers tilfælde, kræver det, at den eksisterende elinstallation udstyres med en sikring (tarifsikring), der kan klare den fulde effekt. Det vil i klagers tilfælde sige 100 ampere. Den eksisterende elinstallation er på 25 ampere og der kræves således en udvidelse på 75 ampere. I henhold til det gældende tarifblad er tilslutningbidraget kr. pr. ampere, hvilket svarer til kr. for 75 ampere. Baggrunden for at opkræve tilslutningsbidraget er, at klager derved til enhver tid kan forbruge 100 ampere uanset, om vindmøllen står stille eller pro-

8 ducerer energi. Det mulige forbrug er således uafhængigt af vindmøllens drift. For så vidt angår omkostningerne til afregningsmålere, så fremgår det af vindmøllebekendtgørelsen, at vindmølleejeren skal afholde omkostningerne til disse. Energinet.dk s Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag, fra december 2008, beskriver, hvorledes afregningsmålere skal placeres og hvilke krav, der stilles hertil. Forskriften har dannet grundlag for Nyfors vurdering af, at der skal afholdes omkostninger til to afregningsmålere. Den ene afregningsmåler anvendes til at registrere produktionen fra vindmøllen og den anden afregningsmåler anvendes til at måle leverance til og fra det kollektive net. Energitilsynets udtalelse til sagen Energitilsynet henholder sig til den vurdering af sagen, som fremgår af tilsynets afgørelse af 16. marts 2010 under afsnittet Den påklagede afgørelse, hvortil der henvises. Side 8 af 15 Retsgrundlaget VE-loven 3 regulerer blandt andet nettilslutning af vindmøller til elnettet. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om vindmøllers nettilslutning herunder, hvorledes omkostninger ved etablering af nettilslutning og omkostninger ved at være nettilsluttet fordeles mellem vindmølleejeren og de kollektive elforsyningsvirksomheder. Af VE-lovens 30, stk. 1, nr. 3, fremgår således følgende: [ ] 30. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om vindmøllers tilslutning til elforsyningsnettet, herunder regler om, 3) hvorledes omkostninger ved etablering af nettilslutning og omkostninger ved at være nettilsluttet fordeles mellem vindmølleejeren og de kollektive elforsyningsvirksomheder, og [ ] Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved behandling af ansøgning om nettilslutning: 3 Lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi med senere ændringer.

9 [ ] Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved behandling af ansøgning om nettilslutning. [ ] Klima- og energiministeren har benyttet ovennævnte bemyndigelser til at fastsætte nærmere regler om vindmøllers nettilslutning. Dette er sket i vindmøllebekendtgørelsen 4, der fandt anvendelse på tidspunktet for Energitilsynets afgørelse den 16. marts 2010 i sagen. Efter at Energitilsynet har truffet afgørelse i sagen er den hidtidige gældende vindmøllebekendtgørelse blevet ophævet og erstattet af den nugældende vindmøllebekendtgørelse, der trådte i kraft den 15. september Med hensyn til omkostningerne ved nettilslutning af vindmøller bestemmer den hidtidige vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 1, der var gældende på tidspunktet for Energitilsynets afgørelse i sagen, at omkostninger ved vindmøllens nettilslutning alene omfatter udgifter til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, etablering af eventuel lokal vindmølletransformer, inkl. afregningsmåler, stikledning til elnettet, tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering, samt omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning. Bestemmelsen er sålydende: Side 9 af 15 [ ] 8. Omkostninger ved vindmøllens nettilslutning frem til det i 3 og 4 nævnte tilslutningspunkt, det i 5 nævnte opsamlingspunkt eller det i 6 nævnte punkt på land afholdes af vindmølleejeren. Tilslutningsomkostninger omfatter alene udgifter til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, etablering af eventuel lokal vindmølletransformer, inkl. afregningsmåler, stikledning til elnettet, tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering, samt omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning. [ ] Netvirksomheden træffer afgørelse om nettilslutning og om fordeling af omkostningerne, som nævnt i 8. Netvvirksomhedens afgørelse herom kan in- 4 Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 5 Bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

10 den for en klagefrist på 4 uger påklages til Energitilsynet, jf. 25, stk. 1 og 2, jf. 20, stk. 1. Formuleringen af 8 om omkostningerne ved nettilslutning af vindmøller er ændret i den nye vindmøllebekendtgørelse, der trådte i kraft den 15. september Det fremgår af den nye bekendtgørelses 8, at omkostninger til nettilslutning af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til elnettet og tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering, samt omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren, jf. 8, stk. 2. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler derimod net- eller transmissionsvirksomheden, jf. ligeledes 8, stk. 2. Side 10 af 15 Vindmølleejerens nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning. Af 8 fremgår bl.a. følgende: Vindmølleejeren kan indbringe sagen for Energitilsynet, hvis netselskabet ikke inden 3 måneder har fremsendt faktura for nettilslutningen, jf.den nye vindmøllebekendtgørelse 8, stk. 6. Denne bestemmelse træder dog først i kraft den 1. januar 2011, jf. bekendtgørelsens 28, stk. 1. Den nye vindmøllebekendtgørelses 8 er samlet sålydende: [ ] 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til elnettet og tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren. Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

11 Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning. Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger. Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne. [ ] Side 11 af 15 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet forstår klager således, at klager ikke mener, at Nyfors kan kræve betaling for tilslutningsbidrag på kr. eksklusiv moms for yderligere 75 ampere, da det vil være urimeligt. Energiklagenævnet finder, at Energitilsynet har truffet afgørelse i sagen med hjemmel i den dagældende vindmøllebekendtgørelses 25, stk. 1, der drejer sig om klage over netvirksomheders afgørelser om fordeling af omkostningerne ved nettilslutning af en vindmølle, jf. bekendtgørelsens 8. Nævnet bemærker i den forbindelse, at Nyfors tilbud til klager, senest ved brev af 27. oktober 2009, i realiteten må anses for en afgørelse truffet af netvirksomheden om fordeling af omkostningerne ved nettilslutning af klagers vindmølle, navnlig da klager over for netvirksomheden havde gjort indsigelse mod, at der skulle betales for nettilslutningen. Energitilsynet ses at have truffet afgørelse i sagen på baggrund af en vurdering efter bestemmelser i blandt andet elforsyningsloven, herunder 73 og 77, stk. 1. Energiklagenævnet bemærker hertil, at de nævnte bestemmelser i elforsyningsloven ikke er relevante ved vurdering af den foreliggende sag, der angår omkostninger ved nettilslutning af en vindmølle, og som skal vurderes

12 efter bestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsen, navnlig bekendtgørelsens 8. Energitilsynet traf afgørelse i sagen den 16. marts 2010 og har vurderet sagen på baggrund af blandt andet den daværende vindmøllebekendtgørelses 8, stk. 1. Vindmøllebekendtgørelsen er efterfølgende blevet ophævet og erstattet af den nye vindmøllebekendtgørelse, dog at den nye vindmøllebekendtgørelse 8, stk. 6, først træder i kraft den 1. januar Retsgrundlaget har således ændret sig siden Energitilsynets traf afgørelse i sagen. Det fremgår ikke nærmere af den nye vindmøllebekendtgørelse, hvorvidt den nye bekendtgørelse finder anvendelse på allerede nettilsluttede vindmøller, eller om det er den hidtidige vindmøllebekendtgørelse, der finder anvendelse. Det fremgår således ikke, om Energiklagenævnet skal anvende den hidtidige eller den nye vindmøllebekendtgørelse ved nævnets vurdering af sagen. Side 12 af 15 Energiklagenævnet finder det rigtigst, at nævnet, som rekursmyndighed, der skal efterprøve en 1. instans afgørelse, tager udgangspunkt i det faktuelle og retlige grundlag, der forelå, da 1. instans traf afgørelse i sagen. Nævnet finder ikke, at der gør sig sådanne forhold gældende i den foreliggende sag, at dette udgangspunkt bør fraviges. Sagen skal derfor afgøres på det retlige grundlag, der forelå, da Energitilsynet traf afgørelse i sagen den 16. marts 2010, dvs. den hidtidig gældende vindmøllebekendtgørelse 7. Energiklagenævnet finder dog, at vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 1, der gjaldt på tidspunktet for Energitilsynets afgørelse i sagen, og som angår de omkostninger ved netttilslutning af en vindmølle, som vindmølleejeren skal betale, skal fortolkes i overensstemmelse med den nugældende vindmøllebekendtgørelses 8, stk. 2, jf. stk. 4, der trådte i kraft den 15. september Energiklagenævnet finder således, at bestemmelsen i den tidligere vindmøllebekendtgørelses 8, stk. 1, er videreført uændret men præciseret i sit indhold i den nye bekendtgørelses 8, stk. 2, jf. stk. 4. I den nye bekendtgørelse er det præciseret i 8, stk. 4, at nettilslutningsomkostningerne skal dække dokumenterede omkostninger, som net- eller transmissionsselskabet har haft i forbindelse med at tilslutte vindmøllen til elnettet. Det er Energiklagenævnets opfattelse, at der ikke ved den nye bekendtgørelses ikrafttræden er tilsigtet en realitetsændring i forbindelse med opgørelsen af de omkostninger, som vindmølleejeren skal betale ved tilslutning til elnettet, men at der alene er tale om 6 Ikrafttrædelsesbestemmelserne fremgår af bekendtgørelsens 28, stk Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

13 en præcisering af de hidtidige gældende regler om fordelingen af omkostningerne ved nettilslutning af vindmøller. Vindmøllebekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af elforsyningsloven, hvorefter klima- og energiministeren bl.a. kan fastsætte nærmere regler for, hvorledes omkostninger ved etablering af nettilslutning og omkostninger ved at være nettilsluttet fordeles mellem vindmølleejeren og de kollektive elforsyningsvirksomheder. Det fremgår ikke nærmere af forarbejderne til bestemmelsen, herunder forarbejderne til den tidligere elforsyningslovs 68, hvorledes netvirksomhedens omkostningerne til tilslutningen af en vindmølle skal opgøres. Det fremgår endvidere ikke, at der ved tilslutning af vindmøller til elnettet skal skelnes mellem om vindmøllen tilsluttes direkte til elnettet eller installationstilsluttes gennem en eksisterende installation. Energiklagenævnet finder, at vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 1 (nu 8, stk. 2) om omkostningerne ved nettilslutning efter sin ordlyd ikke skelner mellem forskellige former for netinstallation af vindmøller, og at bestemmelsen derfor omhandler såvel tilslutning af vindmøller direkte til det kollektive elnet som installationstilslutning af vindmøllen til en eksisterende installation, som forsyner boligen med elektricitet. Side 13 af 15 Som bestemmelsen i den dagældende 8, stk. 1 i øvrigt er formuleret, ses der ikke at være grundlag for at antage, at netvirksomheden kan fastsætte tilslutningsomkostningerne ud fra standardiserede tariffer om tilslutningsbidrag, der anvendes ved elforsyning og ikke elproduktion. Det fremgik ikke af den tidligere vindmøllebekendtgørelse, at vindmølleejerens omkostninger til nettilslutning skal dække dokumenterede udgifter. Som beskrevet ovenfor er det dog Energiklagenævnets opfattelse, at den nye vindmøllebekendtgørelse ikke er udtryk for en realitetsændring af reglerne for tilslutning af vindmøller, men alene en præcisering af de hidtil gældende regler. Energiklagenævnet finder derfor, at en vindmølleejer alene skal afholde udgifter til tilslutning af vindmøllen til elnettet, som net- eller transmissionsvirksomheden kan dokumentere er afholdt. Det er således de dokumenterede, faktiske udgifter, som netvirksomheden har afholdt efter den tidligere gældende 8, stk. 1 i vindmøllebekendtgørelsen, som vindmølleejeren skal betale. Nyfors generelle tariffer for tilslutning til elnettet kan ikke anvendes ved opgørelse af tilslutning af vindmøller til elnettet, idet tilslutningsbidragene er udtryk for en standardiseret tarif og ikke en opgørelse af de faktiske omkostninger, som Nyfors har haft ved tilslutningen. Opgørelse af omkostninger til tilslutningen bør således opgøres i overensstemmelse med bekendtgørelsens 8, stk. 1 og 2, uanset at tilslutningen af vindmøllen nødvendiggør en ændring af den eksisterende elinstallation.

14 Det forhold, at klager har mulighed for ikke kun at levere strøm til det kollektive elnet, men at klager også får mulighed for at aftage strøm fra det kollektive elnet med en effekt op til 100 ampere, og derved mere end de 25 ampere, som klager oprindeligt har betalt i tilslutningsafgift for sin husstand til Nyfors, kan ikke føre til et andet resultat i den foreliggende sag. Nævnet har herved lagt vægt på klagers oplysninger om, at klager ikke har eller påtænker at have brug for yderligere kapacitet end de allerede eksisterende 25 ampere. Nævnet lægger således på det foreliggende grundlag til grund, at den øgede kapacitet på 75 ampere udelukkende er nødvendiggjort som led i, at klager skal afsætte overskydende elektricitet fra vindmøllen til elnettet. Såfremt klagers behov for yderligere kapacitet til sin ejendom øges udover det aktuelle på 25 ampere, vil der eventuelt være grundlag for at opkræve yderligere tilslutningsbidrag herfor i henhold til de på dette tidspunkt gældende regler. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet har anvendt et forkert retsgrundlag ved vurderingen af sagen. Det betyder, at tilsynets afgørelse lider af en hjemmelsmangel, og afgørelsen derfor er ugyldig. Side 14 af 15 Herefter ophæves Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling med henblik på, at tilsynet vurderer sagen i forhold til det relevante retsgrundlag og efter ovennævnte retningslinier. Det overlades til Energitilsynet at tage stilling til, om Energitilsynet ved sagens fornyede behandling skal anvende den tidligere gældende vindmøllebekendtgørelse eller den nugældende vindmøllebekendtgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 20. december Afgørelsen er truffet i henhold 89 i elforsyningsloven. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om elforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 89, stk. 5, i lov om elforsyning.

15 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. P.N.V. Poul K. Egan Nævnsformand /Tina Maria Alander Lindfors Fuldmægtig, cand.jur. Side 15 af 15

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves. (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11.

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11. [XXX] 19. september 2012 Sag 12/05877 / OTS Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Frederikshavn Boligforening [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Siemens Wind Power A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a. OVER

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere