Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014"

Transkript

1 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014

2 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige vandstandsforhold Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Fotos: Tina Juul Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tlf.: Fax: ISBN

3 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Afsatte midler... 5 Ansøgningsfrister... 5 Hvem kan søge tilskud... 5 Hvad giver vi tilskud til... 6 Projekter og aktiviteter... 6 Projektperioden... 7 Hvilke udgifter kan du få tilskud til?... 7 Særligt om løn til personale... 7 Dokumentationskrav for konsulentydelse... 9 Ikke tilskudsberettigede udgifter... 9 Effektvurdering Opretholdelse i 5 år Kombination med andre tilskudsordninger Udbudsregler Udgifternes rimelighed Tilladelser fra offentlige myndigheder

4 Krav om særskilt regnskabssystem Information og offentlig omtale Offentlige tilladelser Ansøgnings- og sagsbehandlingsforløb Prioriteringen af ansøgningerne Ændringer af projektet Udbetaling af tilskud Opbevaring af dokumenter Effektmåling Kontrol på stedet Bortfald og tilbagebetaling af tilskud NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysningspligt Force majeure Lovgrundlag Tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

5 Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge tilsagn om tilskud under ordningen etablering af naturlige vandstandsforhold, og når du ønsker at søge om udbetaling af tilskudsberettigede udgifter i dit gennemførte projekt. Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør og om de forskellige betingelser, der findes for at få støtte. Du finder også oplysninger om, hvordan du søger din støtte udbetalt. Vejledningen findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside i tilskudsguiden under tilskudsordningen etablering af naturlige vandstandsforhold. Denne vejledning finder anvendelse for ansøgninger modtaget i ansøgningsrunden november 2014 Formål Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Formålet med denne tilskudsordning er at hæve vandstanden og dermed etablere naturlige vandstandsforhold, som kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi. Afsatte midler Du kan få tilskud til 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter til ikke produktive investeringer i anlæg af naturlige vandstandsforhold. Der er afsat 10 mio. kr. til anlæg af naturlige vandstandsforhold, ca. 25 mio. kr. til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold og der er i ansøgningsrunden i november 2014 ikke afsat midler til forundersøgelser. Forundersøgelser, anlæg og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold kan søges igen i foråret Ansøgningsfrister Ansøgningsfristen er den 26. november Som noget nyt kan ansøgninger om tilskud indsendes elektronisk via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Alternativt kan du henter et papir skema på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Hvem kan søge tilskud Alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan søge. Såfremt et projekt består af flere lodsejere, kan der oprettes en forening/organisation, der forestår projektet. Foreningens/organisationens forhold til medlemmerne er et privatretsligt forhold mellem disse. Foreninger/organisationer skal være oprettet med et CVR-nr. før der kan gives tilsagn. Tilsagnshaver er den der: 5

6 ansøger om tilskud modtager tilsagnet afholder projektudgifterne modtager fakturaer fra leverandører betaler udgifterne og modtager tilskuddet Hvad giver vi tilskud til Vi giver tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelsen af et projekt, hvor vandstanden hæves i et særligt udpegede Natura 2000-områder, så vandstanden bliver naturlig for naturtypen. I 2014 kan du søge tilskud til investeringer i forbindelse med anlæg af naturlige vandstandsforhold. Der kan i forbindelse med ansøgning om anlæg af naturlige vandstandsforhold søges om reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold er en 20-årig tilskudsordning, der kompenserer for indkomsttab og restriktioner, der permanent kommer til at gælde for projektarealerne. Bemærk at der er tale om en reservation af tilskudsmidler, og at ejere og forpagtere efterfølgende skal indsende en ansøgning om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. Projekter vedrørende anlæg af naturlige vandstandsforhold skal have til formål at hæve vandstanden i projektområdet til et niveau, der er naturligt for naturtypen. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Mindst 50 pct. af det samlede projektområdet skal ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpegede Natura 2000-områder til hydrologi. 2) Maks 50 pct. af området må ved ansøgningsperiodens begyndelse være udpeget som Areal uden tilskudsmulighed i Natura ) Projektområdet må ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatte arealer, der indgår i et projekt, der vedrører ændrede vandstandsforhold, og for hvilket der er givet tilsagn om tilskud til dette. Projekter og aktiviteter Eksempler på projekter / investeringer, du kan få tilskud til Tilkaste grøfter Etablere bekkasinskrab Gensnoning af grøft Lukning af dræn Etablere tilbageholdelse af vand Stop af pumpning Terrænudligning Eksempler på projekter, du ikke kan få tilskud til Projekter udenfor den særlige Natura 2000-udpegning til hydrologi Projekter i skov eller beliggende i skov 6

7 Tilskud til anlæg af naturlige vandstandsforhold kan gives til projekter, som efter NaturErhvervstyrelsens vurdering kan medvirke til at opfylde ordningens formål. Projektperioden Projektperioden løber fra den dag du modtager dit tilsagn til og med den 1. januar Der er altså ikke krav om at du som tidligere skal gennemfører din forundersøgelse på 1 år eller dit anlæg på 2 år. Den 1. januar 2022 er en absolut frist og på denne dato skal projektet være gennemført og alle fakturaer betalt. NaturErhvervstyrelsen meddeler ikke dispensation fra denne frist. Hvilke udgifter kan du få tilskud til? Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og direkte relateret til projektaktiviteterne. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Udgifter, du kan få tilskud til Udgifter til konsulentbistand og anden ekstern bistand, dog alene i forbindelse med bistand til selve projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgning. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder) Udgifter til materiel og til anlægsarbejder, herunder entreprenørydelser Udgifter til gebyr til tinglysning af servitutter Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet kan godkendes, hvis vi vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Særligt om løn til personale Virksomhedens eller kommunens medarbejdere eller medarbejdere i foreninger og organisationer kan ansættes i projektet, og udgifterne hertil kan indgå som tilskudsberettigede projektudgifter. Virksomhedsejere og private ansøgere kan ikke ansætte sig selv i et projekt, og kan ikke få tilskud til egen løn. Du kan ikke få tilskud til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer, herunder formænd, i et projekt. Du skal sende ansættelseskontrakter for nye medarbejdere og aktivitetsbeskrivelse for allerede ansatte medarbejdere. Når du anmoder om udbetaling, skal du sende lønsedler og timeregnskab på de projektansatte for hele projektansættelsesperioden. Ansættelseskontrakten for nye medarbejdere skal indeholde følgende: Timepris/timeløn Antal timer Ansættelsesperiode Arbejdsopgaver, som den projektansatte har udført i projektet Ansættelseskontrakten skal være underskrevet af den projektansatte og af tilsagnshaveren/tegningsberettiget i din virksomhed. 7

8 Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Aktivitetsbeskrivelse for medarbejdere, som allerede er ansat i virksomheden, skal indeholde følgende: Arbejdsopgaver, som den projektansatte har udført i projektet Antal timer Timepris/timeløn Ansættelsesperiode Aktivitetsbeskrivelsen skal være underskrevet af den ansatte og af tilsagnshaveren/en tegningsberettiget i din virksomhed. Skabelonen til aktivitetsbeskrivelsen finder du på Timeregnskab Fuldtidsansatte, som er deltidsansatte i projektet, skal føre timeregnskab for de timer, hvor de arbejder på projektet. Timeregnskabet skal udarbejdes regelmæssigt for den enkelte medarbejder og som minimum på månedsbasis. Det er tilladt at bruge virksomhedens eget system til timeregnskab. Af timeregnskabet skal fremgå antallet af timer pr. aktivitet og dato for arbejdets udførelse og vigtigste arbejdsopgaver, som er gennemført inden for aktiviteten. Timeregnskabet skal underskrives og dateres af medarbejderen og arbejdsgiveren. Fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder fuldtids på projektet, behøver ikke at føre timeregnskab. For medarbejdere, der arbejder fuldtids på projektet, men ikke fører timeregnskab, skal følgende fremgå af ansættelseskontrakten eller aktivitetsbeskrivelsen: arbejdsopgaver, der skal udføres inden for projektets rammer periode timeløn. Lønsedler Når du anmoder om udbetaling, skal du sende lønsedler for de projektansatte for hele projektansættelsesperioden. Timelønnen udregnes som årsløn delt med det timeantal, der udgør ét årsværk. Et årsværk er på 1648 timer. I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, Arbejdsgivers betalte ATP-udgift, Arbejdsgiversbetalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger (fx barselsfonden, flexfonden) og Feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde: Gratialer, Provisioner, Andre ikke overenskomstmæssige ydelser og Fri bil, telefon, fri kost og logi, personalegoder m.m. Listen er ikke udtømmende. 8

9 Rejseudgifter Der kan ikke ydes tilskud til rejseomkostninger til tilsagnshavers personale. Dokumentationskrav for konsulentydelse Hvis du søger tilskud til konsulentydelse, skal antal timer og timepris fremgå af ansøgningen. Du kan kun få udbetalt tilskud til de timer og den timepris, du har ansøgt om. Hvis antallet af timer eller timeprisen ændrer sig (bliver højere), skal du søge om en ændring. Aktivitetsbeskrivelsen for konsulenten skal vedlægges sammen med ansøgningen. På udbetalingstidspunktet skal du sende faktura på konsulentydelsen. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen. Eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris for at være tilskudsberettigede, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Konsulentens eventuelle kørsel i egen bil skal indregnes til statens laveste kørselstakst. Ikke tilskudsberettigede udgifter Udgifter, du ikke kan få tilskud til Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. Almindelige driftsudgifter (fx husleje, forsikringer, energiforbrug, kontorholdsudgifter, abonnementer, mv.) Udgifter knyttet til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver. Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, fx. Byggetilladelser. Udgifter, der vedrører andre aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning herunder: o Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. o Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte. o Udgifter, hvortil der ydes støtte i medfør af anden lovgivning. Udgifter afholdt og betalt udenfor projektperioden o Udgifter, der er afholdt og betalt før den dato, du modtager tilsagnet. o Udgifter, der er betalt efter projektperioden. Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte og driftsregnskab. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger Regnskabs- og revisorvirksomhed, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver. 9

10 Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaveren. Renter af gæld. Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed. Udgifter, der ikke er specificerede i det godkendte budget. Følgende investeringer er ikke tilskudsberettigede (listen er ikke udtømmende): Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. Køb på afbetaling med eller uden ejendomsforbehold af udstyr og materiel. Simple genanskaffelses investeringer. Køb af brugte maskiner og brugt udstyr. Leasing eller leje. Reparation af udstyr. Rejseomkostninger til tilsagnshavers personale. Natural ydelser Løsøre Effektvurdering Såvel projektansøgere som NaturErhvervstyrelsen og EU har interesse i, at de projekter, der støttes, er succesfulde. Vi skal derfor vurdere effekterne, inden vi giver tilsagn om tilskud og opgøre projekternes effekt, når projektet er gennemført. Effektvurderingen skal klarlægge, i hvilken grad du har kunnet bruge denne ordning til at opnå det ønskede resultat. Det er derfor vigtigt, at du allerede på ansøgningstidspunktet detaljeret beskriver, hvad projektet drejer sig om, og hvilken effekt, du forventer at opnå med projektet. Du skal i selve projektbeskrivelsen beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for de valgte aktiviteter i projektet. I forbindelse med slutrapporten skal du oplyse både de forventede effekter på ansøgningstidspunktet (se ansøgningsskemaet) og de effekter, der reelt er skabt ved afslutning af projektet. Tinglysning af servitutter Tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold er betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at der på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet bliver tinglyst en servitut om naturlige vandstandsforhold. NaturErhvervstyrelsen skal være anført som påtaleberettiget i servitutterne. Efter projektets gennemførelse skal arealerne indenfor projektområdet permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Det vil sige, at den nye tinglyste tilstand er permanent og at arealerne ikke kan føres tilbage til den tilstand arealet var i før tilsagnets indgåelse. 10

11 NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte betingelser om, at servitutter for projektområdet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser udover de bestemmelser, der er anført nedenfor. Dette kan for eksempel være bestemmelser om afvandingsforhold, vedligeholdelse af anlæg og plantedække. Følgende bestemmelser og eventuelle yderligere bestemmelser fastsat i tilsagnet skal tinglyses på de ejendomme, der har arealer inden for projektområdet. Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov. Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende. Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler. Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr. Arealerne må ikke omlægges. Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre på arealerne. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg. Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1- årsreglen) i 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder til at udtage prøver. Du kan selv udarbejde dit tinglysningsdokument eller tage udgangspunkt i Skabelon til deklaration om rådighedsindskrænkning i forbindelse med tinglysning af Naturlige vandstandsforhold, som du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Indhentning af tilbud i forbindelse med ansøgning om tilskud For projekter om anlæg af naturlige vandstandsforhold stilles der krav om indsendelse af to sammenlignelige tilbud uafhængigt af andre gældende tilbudsregler. Tilbuddene indsendes til NaturErhvervstyrelsen sammen med ansøgningen. Opretholdelse i 5 år For at et projekt kan opnå tilsagn om tilskud, skal det vurderes at have en effekt, og du skal derfor sandsynliggøre, både at projektet kan gennemføres, og at det er bæredygtigt i fremtiden. Det er et krav, at investeringerne opretholdes i mindst 5 år fra afsluttende udbetaling på projektet. I denne periode kan der forekomme kontrol af investeringerne. 11

12 Du skal i ansøgningen sandsynliggøre, at projektet kan gennemføres, og at projektet og dets formål kan opretholdes i mindst 5 år. Efter den 5 årige opretholdelsesperiode skal arealet indenfor projektområdet permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Den nye tilstand tinglyses og arealerne kan herefter ikke føres tilbage til den tilstand arealet var i, før tilsagnet blev indgået. Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år Investeringer der indgår i projektet, skal opretholdes i minimum 5 år. Hvis en investering går i stykker inden for projektperioden, skal den repareres for din regning. Er det ikke muligt at reparere den pågældende genstand, skal du erstatte den for egen regning. Hvis noget går i stykker inden for 5 års perioden, men efter projektperioden, og der ikke længere er brug for genstanden, vil vi normalt ikke forlange, at genstanden erstattes, men den skal stadig bevares. Du skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand, indtil den oprindelig 5-årige periode udløber. Du skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den defekte genstand, indtil den oprindelig 5-årige periode udløber. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte os. Kombination med andre tilskudsordninger Tilskud til investeringer efter denne ordning er ikke til hinder for, at der fx søges om tilskud til pleje af arealerne under en af de arealbaserede ordninger eksempelvis tilskud til Pleje af græsog naturarealer. Det er naturligvis en forudsætning, at betingelserne vedrørende den enkelte ordning kan opfyldes. Til gengæld kan der ikke på samme areal søges til de samme aktiviteter efter andre projektstøtteordninger. I den forbindelse skal særligt nævnes tilskud til vådområder og EU s støtteordning for natur og miljø, Life+. Sidstnævnte administreres af Miljøministeriet. Specielt for LIFE+ projekter Du skal erklærere, at du ikke har søgt tilskud til samme investeringer i LIFE projektet, da vi ikke kan kompensere for samme udgift. Ved udbetaling skal det sandsynliggøres, at projektarealet ikke har fået tilskud til samme investering under LIFE projektet. Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentligt støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, så skal den nye del også i udbud. 12

13 Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Du skal senest, ved anmodning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Det betyder også, at du kan komme til at skulle indsende dokumentation for, at du har gennemført udbud for dele af dit projekt, som ikke er omfattet af NaturErhvervstyrelsens tilsagn. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at vi kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbuds- og tilbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Udgifternes rimelighed Når vi modtager en ansøgning om tilskud, skal vi vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. Det betyder, at du i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. Ved udgifter over kr. skal du sende 2 direkte sammenlignelige tilbud, der viser, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Du kan kun opnå tilskud til det billigste tilbud. Du må gerne vælge det dyre tilbud, men det er det billigste, som tilskuddet bliver beregnet udefra. På tidspunktet for ansøgning om tilsagn skal tilbuddene anvendes til at fastsætte budget for tilskud. På udbetalingstidspunktet kan alene faktiske udgifter, som fremgår af fakturaer fra leverandør få tilskud. Ved udgifter til indkøb af varer under kr. er det ikke nødvendigt at sende tilbud. Vi skal dog stadig vurdere, om priserne er rimelige, og kan efterspørge dokumentation på udgifter under kr. ved vurdering af ansøgningen. Du skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering og lignende. Du skal i ansøgningen om tilsagn udspecificere alle udgiftsposter og angive hvilke opgaver, der skal udføres og hvilke genstande, der forventes indkøbt. Hvis en budgetpost vedrører en vare, der er så speciel, at der kun er en udbyder/leverandør, så vedlægges det indhentede tilbud sammen med din forklaring med tilhørende dokumentation på, hvorfor der kun er et tilbud. 13

14 For at NaturErhvervstyrelsen kan identificere beløbene fra budgettet i de vedlagte tilbud, bedes du med tusch eller en cirkel markere, hvilke tal fra tilbuddene du har valgt og overført til budgettet. For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved faktura eller kvittering, som sendes sammen med udbetalingsanmodningen. For eksterne konsulentydelser gælder det endvidere, at du skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal ved at sende en detaljeret faktura. Tilladelser fra offentlige myndigheder Hvis projektet kræver offentlige tilladelser, skal du oplyse dette i ansøgningsskemaet. På udbetalingstidspunktet skal du sammen med udbetalingsskemaerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Det gælder også ved anmodning om rateudbetaling. Krav om særskilt regnskabssystem Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilte konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. Information og offentlig omtale Det er et krav i EU-reglerne, at modtagerne af tilskud skal oplyse offentligheden om projekter, der finansieres under LDP. Reglerne gælder for følgende typer af projekter: Publikationer og elektronisk formidling. Investeringsprojekter projektomkostninger som overstiger kr. Infrastrukturprojekter projektomkostninger som overstiger kr. På publikationer og ved elektronisk formidling: Alle publikationer, artikler og websider m.m., som bliver finansieret gennem et projekt, skal indeholde følgende: Den Europæiske Unions logo. Fødevareministeriets logo. Miljøministeriets logo. Følgende tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. På publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater, flyers, skal EU logo og teksten placeres på forsiden. Ved elektronisk kommunikationsformidling i form af websider og andet elektronisk informationsmateriale, skal der ud over ovenstående også indsættes link til Kommissionen. Tekst, logo og link til Kommissionen finder du på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 14

15 Du skal sende dokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, sammen med anmodning om rate- og slutudbetaling. Materialet skal opretholdes i mindst 5 år. Hvis du ikke formidler efter disse regler risikerer du sanktion. Du skal opsætte et oplysningsskilt på investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end kr.. Oplysningsskiltet skal indeholde følgende oplysninger, der skal fylde mindst 25 procent af skiltet: Den Europæiske Unions logo Fødevareministeriets og Miljøministeriets logo Følgende tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projekttitlen og beskrivelse af projektet Tekst og logo finder du på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Krav til skiltet: Bestandigt materiale (laminat) Minimum A4 størrelse Skiltet skal placeres klart og synligt for offentligheden i umiddelbart tilknytning til investeringen. Skiltet skal placeres efter projektet er fuldført, dvs. senest ved projektperiodens slutdato, inden anmodning om udbetaling. Du skal sende fotodokumentation når du anmoder om udbetaling, dvs. to fotos, der viser, hvad der står på skiltet, og hvor skiltet er placeret. Skiltet skal opretholdes i 5 år. Hvis du ikke skilte efter disse regler risikerer du sanktion. Offentlige tilladelser Du skal sammen med udbetalingsanmodningerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Der kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Ansøgnings- og sagsbehandlingsforløb Du skal sende ansøgning om tilskud på et særligt skema, du finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Din ansøgning om tilsagn skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 26. november 2014 Vi anbefaler, at du indsender ansøgningen elektronisk via Fødevareministeriets Tast-selvservice. Ved at indsende elektronisk får du valideret de data du indsender og dette er en hjælp til dig, så du husker alt og en stor hjælp i vores arbejde med at behandle ansøgningen. Husk ved indsendelse af elektronisk ansøgningsskema, at der kun kan vedhæftes PDF-filet til ansøgningen. 15

16 Sender du ansøgningen med post, anbefaler vi at du sender den senest dagen før ansøgningsfristen. Det er en god ide at få udstedt en kvittering for indleveringen som dokumentation for, at ansøgningen er sendt rettidigt. Hvis ansøgningen sendes på , vil det lette vores sagsbehandling, hvis du i emnefeltet angiver navn på ansøger og projekttitel. Hvis ansøgningen sendes som , beder vi dig sende filerne i enten Word, Excel eller PDFformat. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive behandlet eller videreført til næste ansøgningsrunde. Oversigt over ansøgningens forløb 1. Ansøgningen, skal bl.a. indeholde: ansøgningsskema, projektbeskrivelse, 2 sammenlignelige tilbud, faglig vurdering, aktivitetsbeskrivelser for konsulenter og personale 2. NaturErhvervstyrelsen udsteder et tilsagn om støtte eller et afslag. 3. Du kan klage til Fødevareministeriets Klagecenter over et afslag/reduceret tilsagn. 4. Evt. ændringer af projektet efter tilsagn skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen inden ændringen iværksættes. 5. Du kan evt. anmode om en rateudbetaling. 6. Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget din anmodning om slutudbetaling senest 3. måneder efter projektperiodens slutdato, som er den 1. januar Husk at alle fakturaer skal være betalt i projektperioden. 7. Projektet skal opretholdes i 5 år fra afsluttende udbetaling. Din ansøgning skal indeholde: Ansøgningsskemaet med de generelle oplysninger om dig som ansøger, samt en kort projektbeskrivelse med alle de oplysninger, der efterspørges i ansøgningsskemaet, herunder en beskrivelse af den forventede effekt på naturtyper og arter i Natura området. En begrundelse for den valgte løsning. Skema til specificering af budget med detaljeret beskrivelse og udspecificering af samtlige udgifter fordelt på omkostningstyper. Du skal derfor i ansøgningen udspecificere alle udgiftsposter, dvs. angive hvilke genstande der forventes indkøbt, hvilke typer installering der forventes (herunder også leverandør, timeantal, timepris og materialer). For eksterne konsulentydelser (arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand) og afprøvning og test skal leverandør, timeantal, timepris og aktiviteter/opgaver angives. To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandør på udgifter over kr., der viser, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. En erklæring fra den kommune, hvori projektet ligger, om at det projekt der etableres er i overensstemmelse med den statslige og kommunale natura 2000-planlægning. 16

17 Denne skal ikke foreligge, hvis projektområdet udelukkende omfatter arealer, hvor en offentlig ejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner. Redegørelse fra en faglig ekspert omhandlende de vandstandsforhold, der etableres som følge af projektet. Udtalelsen kan fx komme fra kommunen eller fra den konsulent der har udarbejdet den tekniske del af forundersøgelsen. Kommer udtalelsen ikke fra kommunen, skal den være godkendt i kommunen. Aktivitetsbeskrivelse for dine ansattes arbejde i projektet. Angiv timeløn og ansættelsesperiode. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte (ansættelseskontrakt). Husk at angive arbejdsopgaver, timepris og antal timer. Der skal også foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler ved udbetaling. Aktivitetsbeskrivelse for konsulentens arbejde i projektet. Der kan kun udbetales tilskud til udgiften, når der foreligger en faktura på konsulentydelsen. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen, og eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. Angivelse af om projektet vil være omfattet af udbudsreglerne, og i givet fald, hvordan udbudsreglerne vil blive overholdt. Accept af tinglysning fra alle deltagerne i projektet. En accept kan fx være et dokument med underskrifter fra de berørte lodsejere eller en oversigt over, hvilke spørgsmål ansøger er stillet i forbindelse med fremstilling/gennemgang af projektet og hvilke emner, der er diskuteret, og som ved afkrydsning viser om ansøger accepterer projektet. Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuld, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende eller ikke har indhentet to tilbud, kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb. Hvis du ønsker at søge til detailprojektering og udbud og ikke har gjort dette i forbindelse med forundersøgelsen, kan du søge tilskud til denne post i forbindelse med din ansøgning om anlæg. Eksempler på hvordan en udgift i forbindelse med detailprojektering eller udbud søges: Udbud: Hvis du fx ønsker at søge kr. til udbud og dine ansatte skal lave udbuddet, skal du placere udgiften under posten løn til personale fx 4 timer af 250 kr. og en forklaring af at de 4 timer skal bruges til skriv af udbudsmateriale. Hvis du ønsker at anvende en konsulent til opgaven, skal udgiften placeres under posten Konsulentbistand, ligeledes med et timeantal og en timeløn. Detailprojekt: Hvis du fx ønsker at søge kr. til detailprojektering og dine ansatte skal lave projekteringen, skal du placere udgiften under posten løn til personale fx 40 timer af 250 kr. og en forklaring på, at de 40 timer skal bruges til forskellige opgaver i forbindelse med detailprojektering og en beskrivelse af opgaverne. 17

18 Hvis du ønskes at anvende en konsulent til opgaven, skal udgiften placeres under posten Konsulentbistand, ligeledes med et timeantal, timeløn og en beskrivelse af opgaven. Hvis du fx ønsker at søge kr. til en opmåling, skal udgiften placeres under posten Andet. Du skal huske, at du aldrig kan få dækket udgifter, der er afholdt inden, du har modtaget dit tilsagn. Ansøgningen bliver vurderet Når vi har behandlet din ansøgning, træffer vi afgørelse om tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. Vi giver afslag eller delvist tilsagn på ansøgninger, hvis vi vurderer, at effekten af projektet / investeringen ikke bidrager tilstrækkeligt til at opfylde ordningens formål, eller at effekten af projektet / investeringen ikke er tilstrækkeligt set i forhold til projektets samlede udgifter. at de anslåede udgifter ikke er rimelige udgifterne ikke er støtteberettigede ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst Sammen med tilsagnsbrevet sender NaturErhvervstyrelsen et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter samt en oversigt over de generelle og eventuelle særlige betingelser for udbetaling og for opretholdelse af tilsagnet. Prioriteringen af ansøgningerne Vi træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af en prioritering af ansøgningerne i forhold til den finansielle ramme. Vi prioriterer efter følgende kriterier: De ansøgte anlægsprojekter prioriteres særskilt for hver af følgende kategorier: Mindst 75 pct. af det samlede projektareal skal være arealer, der er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi. Mindst 50 pct. af det samlede projektareal skal være arealer, der er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi. Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter, prioriteres projekterne inden for ovenstående prioriteringsklasser. Projekterne prioriteres efter størrelse, idet et større areal går forud for et mindre areal på projektniveau. Hver ansøgning vil få tildelt point afhængig af projektet placering i den særlige Natura udpegning til hydrologi og størrelse. Ansøgningerne bliver herefter prioriteret efter deres samlede pointscore, således at ansøgninger med flest point får tilsagn først. Der kan ikke søges til forundersøgelser i denne runde i Klageadgang Du kan klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, du modtog vores afgørelse. Du skal sende klagen via NaturErhvervstyrelsen, der efter behandling af sagen sender den videre til Klagecentret. Send din eventuelle klage til denne adresse: 18

19 eller til: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter din klage sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Ændringer af projektet Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende: Overdragelse af tilsagnet Ændring af projektindholdet Ændring af budgettet Alle ansøgninger om ændringer skal være begrundede og skal sendes til NaturErhvervstyrelsen til godkendelse, inden ændringerne bliver sat i gang. Ændring af et projekt kan godkendes på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Du skal søge om ændring af projektet senest 2 måneder før projektets slutdato. Der kan ikke søges om forlængelse af projektperioden. Projektets slutdato den 1. januar 2022 er en absolut frist og på denne dato skal projektet være gennemført og alle fakturaer betalt. NaturErhvervstyrelsen meddeler ikke dispensation fra denne frist. Overdragelse af tilsagn NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden person, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den pågældende bekendtgørelse. Den oprindelige ansøger skal sende et udfyldt overdragelsesskema, og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden person. Skemaet skal sendes til NaturErhvervstyrelsen. Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen straks efter, den nye tilsagnshaver har underskrevet overdragelsesskemaet. Overdragelsen kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft. NaturErhvervstyrelsen meddeler dig den endelige afgørelse. Skabelon til overdragelsesskema findes på i tilskudsguiden under denne ordning. Ændring af projekts indhold Hvis du vil ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal du sende en skriftlig ansøgning, inden ændringen sker. Ændringsanmodningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før projektperioden udløber, med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad det betyder for projektet. 19

20 Ændring af et projekt kan godkendes på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet. Ændringer i projektet skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen kan træde i kraft. Dette betyder, at ændringen ikke kan godkendes med tilbagevirkende kraft. Ændring af budget Det samlede tilsagnsbeløb kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af budgettet. Du kan uden at ansøge om budgetændring forhøje enkelte omkostningsarter med maksimalt 10 %, således at fordelingen mellem de enkelt omkostningsarter ændres. Forhøjer du den enkelte omkostningsart med mere end 10 %, skal du anmode om budgetændring. Se eksempel på anvendelse af 10 % reglen. Ændringen skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen, før du må gennemføre ændringen. En ansøgning om budgetændring skal indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget. Du skal være opmærksom på, hvis timesatsen for projektansatte og konsulenter forhøjes i forhold til den godkendte timesats i tilsagnet, skal du altid anmode om en budgetændring, uanset størrelsen af ændringen. Du kan ikke få godkendt en budgetændring efter projektperiodens udløb. Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Eksempel på anvendelse af 10 % - reglen Omkostningsart Det godkendte budget jf. tilsagnsbrev De faktiske betalte udgifter Konsulentbistand Løn til tilsagnshavers personale Materialer og anlægsarbejde Tinglysning af servitut I alt Godkendte udgifter, + evt. op til max 10 % Eksempel viser, at der er godkendt et budget på kr., men de faktiske udgifter endte på kr. Da der ikke er sendt anmodning om budgetændring, vil der maksimalt kunne godkendes udgifter for kr. Reduktion af de støtteberettigede udgifter i eksemplet kan undgås, såfremt der havde været godkendt en budgetændring, inden der blev sendt anmodning om udbetaling. Projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. Hvis projektet opgives, efter at første rate er udbetalt, eller inden der er gået 5 år fra slutudbetalingsdatoen, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter i overensstemmelse med renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 20

21 Udbetaling af tilskud Ansøgning om udbetaling af tilskud sker ved udfyldelse af en udbetalingsanmodning. Der kan søges rateudbetaling og / eller slutudbetaling. Skemaerne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Tilskuddet udbetales kun over NemKonto tilknyttet dit cvr. eller cpr. nr. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskud på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over de betalte tilskudsberettigede projektudgifter. Tilsagnshaver skal således først betale regningerne, og derefter kan NaturErhvervstyrelsen udbetale tilskuddet. Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling: Du er tilsagnshaver, så det er dig, der skal gennemføre projektet. Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden, og de skal kunne dokumenteres. Alle fakturaer skal udstedes til dig, ikke fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, kommunen, konsulenter eller andre. Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden projektet gennemføres. Ved anmodning om udbetaling skal du erklære, at alle relevante miljø- og lovkrav er opfyldt. Hvis dit projekt er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbetaling. Du skal gemme udbudsmaterialet, herunder de tilbud, du ikke har valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, herunder også de ikke accepterede tilbud, skal være tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen på deres hjemmeside. Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbne tilbud. Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du at din udbetaling nedsættes. Nedsættelsen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte et særligt skema, som fås via eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet. Der skal bl.a. redegøres for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektets udførelse og eventuelt svare på effekt og statistik spørgsmål. Tilskud til anlæg af naturlige vandstandsforhold kan udbetales i to rater, hvoraf første rate skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet og anden rate udgør slutudbetalingen. For projekter om anlæg af naturlige vandstandsforhold er udbetaling af tilskud endvidere betinget af, at der er tinglyst servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet. 21

22 Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. Indberetning af tilskud til SKAT Tilskuddet er skattepligtig indkomst og indberettes af NaturErhvervstyrelsen til skattemyndighederne. Med henblik på afklaring af skattemæssige konsekvenser anbefales det, at tilsagnshaver selv tager kontakt til SKAT. Rateudbetaling Du kan få udbetalt tilskud i 2 rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker tilskuddet udbetalt i én rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i to rater, hvor den anden rate udgør slutudbetalingen. En rateudbetalingsanmodning skal indeholde: Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 Opgørelse over omkostninger Bilagsoversigt herunder fakturaer, betalingsdokumentation (kontoejer, beløb, dato for overførsel og modtager af beløbet skal fremgå af dokumentation) og evt. lønsedler Evt. offentlige tilladelser Slutudbetaling Du skal i anmodningen om slutudbetaling redegør for de aktiviteter og resultater, der er gennemført i forbindelse med projektet. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter datoen for projektafslutningen. Slutudbetalingsanmodningen skal godkendes af os, før udbetaling kan finde sted. En slutudbetalingsanmodning skal indeholde: Anmodning om udbetaling af tilskud under Natura 2000 Opgørelse over omkostninger Bilagsoversigt, herunder fakturaer, betalingsdokumentation (kontoejer, beløb, dato for overførsel og modtager af beløbet skal fremgå af dokumentation) og evt. lønsedler Slutrapport Evt. dokumentation for opsætning af informationsskilt Offentlige tilladelser Evt. svar på effekt og statistik spørgsmål Regnskab Alle projektets udgifter, skal medtages i opgørelsen over projektets udgifter. Du skal opgøre projektomkostningerne som de faktiske omkostninger, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Afsyning af projekt Når projektets investeringer og aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af tilsagnet, kan du søge om slutudbetaling. I forbindelse med behandlingen af din anmodning om slutudbetaling vil investeringen blive afsynet. Afsyningen skal sikre, at projektet er fuldført i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilsagnet. Det vil sige, at anlæg og installation skal være i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser i den godkendte projektbeskrivelse. Vi kan først foretage slutudbetaling, når investeringen er afsynet. Slutrapport 22

23 Slutudbetalingsanmodningen indeholder afsnittet projektrapport, som skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i projektet og for projektets effekt. Slutrapporten er en forudsætning for slutudbetaling. Dokumentationskrav Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Fakturaer skal indeholde fakturadato, fortløbende nummer, sælgers navn, adresse, CVR- eller SE-nummer, købers navn og adresse, oplysninger om omfang og art af leverancen, leveringsdato og oplysning om moms og det skal være tydeligt at udgifterne vedrører netop dit projekt. Husk, at fakturaer skal være udstedt til dig, som er tilsagnshaver. Opbevaring af dokumenter Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter samt alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst 5 år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens effekt. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. Kontrol på stedet NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol på stedet i forbindelse med administration af ordningen. Vi udfører den fysiske kontrol og den efterfølgende kontrol. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Tilsagn, udbetalingsanmodning, originale regnskabsbilag, udbudsmateriale og forretningsplan skal holdes tilgængeligt i 5 år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. For at kunne gennemføre kontrollen har vi eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af dig som tilsagnshaver. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, udbudsmateriale m.v., herunder også materiale der opbevares i elektronisk form og anden relevant dokumentation. Du skal yde den nødvendige vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen og andre projekttyper i forbindelse med kontrol. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 23

24 Tilskud bortfalder helt eller delvist i følgende tilfælde: hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis projektet ikke er opretholdt i en periode i henhold til bekendtgørelsen hvis du tilsidesætter dine pligter efter landdistriktsloven, du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller senere godkendte ændringer, du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol, eller undlader at udleverer regnskaber, forretningsbøger mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller du ikke overholder din underretningspligt om, at betingelserne for tilskud opfyldes i hele perioden. Vi kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud. I tilfælde af tilbagebetalingskrav vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven. I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens 14 stk.1 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Svindel med støtteberettigelse eller brug af tilskud NaturErhvervstyrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig. Svig er den betegnelse, EU-kommissionen bruger for bevidst misbrug af EU-midler. Svig defineres i denne sammenhæng som en forsætlig handling, der påvirker retten til støtte eller omfanget af støtte. Det kan være ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet formål, end de var bevilget til. Omgåelse af støttebetingelserne - herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed eller bedrift for at få adgang til tilskud - betragtes også som svig. Svig medfører, at støtten helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre støtteudelukkelse 1, bøde eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf 2. NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse, bl.a. på internettet Styrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering. 1 Art. 64, 4. d, Rådets Forordning, (EF), nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik a, straffeloven (LBK nr af 22. august 2013) 24

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 9966 af 06/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljtø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2016

Naturlige vandstandsforhold 2016 Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere