Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsudviklingen i Randers Kommune"

Transkript

1 Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for Budgetkontoret, maj Randers Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opfølgning på Udvikling i befolkningstallet Befolkningsudviklingen på aldersgrupper Udvikling i antal børn Udvikling i antal unge og voksne i den erhvervsaktive alder Udvikling i antal ældre Fødsler, fertilitet og dødelighed Flytning til og fra Randers Kommune Flytning mellem kommuner Flytning til og fra udland Boligprogram

3 1. Indledning Befolkningsprognosen indeholder et samlet overblik over den forventede befolkningsudvikling i Randers Kommune frem til primo Rapporten følger op på den faktiske udvikling i sammenholdt med sidste års prognose. Dernæst beskrives udviklingen i folketallet samt væksten inden for bestemte aldersgrupper. Fremskrivningen beregnes ud fra en række forudsætninger om fertilitet og dødelighed, flygtninge/familiesammenførte, flyttemønstre og det fremtidige boligbyggeri (boligprogram). Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab for kommunen, der hvert år anvender prognosen til budgettering af både udgifter og indtægter. Udviklingen i bestemte aldersgrupper viser hvor stor en efterspørgsel, der vil være for pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem etc. Prognosen er derfor et værktøj til at fordele de rette midler til de rette områder. Nedenfor er skitseret de vigtigste tendenser for befolkningsprognosen Tendenser: Befolkningstallet er stigende med i gennemsnit 754 indbyggere om året i Randers Kommune forventes at nå indbyggere i løbet af Øget flytning fra land til by Andelen af personer i den erhvervsaktive alder (25-64 årige) forventes at falde til under 50 % i 2030 Stigning i fødselsantallet fra 920 til 1003 fødsler fra til Stor vækst i de årige og 85+ årige Nettotilflytning til Randers Kommune fra udland og andre kommuner med i gennemsnit 656 personer i Størst nettotilflytning fra Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Aarhus Kommuner Størst nettofraflytning til Aalborg, Mariagerfjord og Viborg Kommuner Høj aktivitet i boligbyggeriet fra og frem Kontakt Budgetkontoret i Randers Kommune for yderligere oplysninger: 2

4 2. Opfølgning på I steg det samlede antal indbyggere i Randers Kommune med 611 personer (netto). Befolkningstallet pr. 1. januar nåede dermed indbyggere i Randers Kommune 1. Af tabel 1 kan det ses, at væksten er drevet at de positive flyttebalancer, da antallet af fødte og døde i udlignes i fødselsbalancen. Flyttebalancen mellem kommuner betyder, at der er i er kommet 204 flere personer fra andre kommuner til Randers Kommune, end der tilsvarende er rejst. Derudover er der en nettotilflytning på 430 personer fra udlandet, der primært består af flygtninge og familiesammenførte. Tabel 1 Den faktiske befolkningsudvikling i, antal personer Mænd Kvinder Indbyggere 1. jan Fødte Døde Fødselsbalance -10 Tilflyttere fra andre kommuner Fraflyttere til andre kommuner Flyttebalance mellem kommuner 204 Tilflyttere fra udlandet 721 Flygtninge/familiesammenførte 253 Fraflyttere til udland 544 Flyttebalance udland 430 Korrektion vedr. registreringer -13 Indbyggere 1. jan Befolkningstallet primo er dog 231 personer lavere end forventet, hvilket primært skyldes et større antal fraflyttere (103 personer) og et færre antal flygtninge/familiesammenførte (86 personer) i forhold til sidste års justerede prognose 2. Derudover var tilflytningen til nye boliger lavere end forventet, da der blev opført færre nye boliger end antaget. 1 Bemærk, dette tal kan afvige minimalt fra folketallet opgjort af Danmarks Statistik pga. efterregistreringer. Danmarks Statistik opgør folketallet 1. jan til indbyggere (Datasæt: FOLK1A). 2 Der henvises til Demografinotat - for nærmere beskrivelse. 3

5 3. Udvikling i befolkningstallet I nedenstående figur 1 vises det faktiske indbyggertal i Randers Kommune i - samt befolkningsprognosen for Tallene er opgjort pr. 1. januar i de pågældende år. Figur 1 Antal indbyggere i Randers Kommune, prognose -2030, primo år Antal indbyggere Faktisk indbyggertal Prognose Figuren viser en konstant befolkningsvækst i hele perioden dog med lavere vækst i -. I - ses en vækst på niveau med perioden -. Væksten forventes at fortsætte i prognoseårene med 0,6-0,8 % årligt, der i gennemsnit svarer til 754 personer om året. I løbet af forventes befolkningstallet at stige med 668 personer og dermed nå op på indbyggere pr. 1. januar. Befolkningsprognosen viser, at antallet af indbyggere i Randers Kommune vil runde indbyggere i løbet af. Dermed er forventningen nedjusteret i forhold til sidste års prognose, der forudsagde, at dette ville ske i løbet af. Dette skyldes hovedsageligt en nedjustering i det forventede antal flygtninge og familiesammenførte. I 2030 estimeres et samlet befolkningstal i Randers Kommune på personer. Dette svarer til en samlet stigning på 10 % fra til

6 Befolkningstallet fordelt på geografiske områder i kommunen er opgjort i tabel 2. I boede der personer i Randers by, i byer med mere end 750 indbyggere og i landsbyer og landdistrikter. Befolkningen i Randers by udgør derfor 64 % af befolkningen i Randers Kommune. Tabel 2 Antal indbyggere fordelt på område, prognose -2030, primo år Vækst - Vækst Pers. % Pers. % Randers by ,8% ,4% Byer over 750 indbyggere ,0% ,3% Landsbyer og landdistrikter ,1% ,3% I alt ,7% ,0% Fra til forventes en stigning i antal indbyggere på 0,8 % i Randers by og 1 % i byer med mere end 750 indbyggere. Samtidigt ses et lille fald i antal indbyggere i landsbyer og landdistrikter på 0,1 %. Over tid ses der en generel tendens med øget flytning fra landsbyer og landdistrikter til de større byer. Dette kommer til udtryk ved faldet i indbyggertallet i landsbyer og landdistrikter på 431 personer fra til Dette svarer til en reduktion på 2,3 %. I hele perioden ses den største procentuelle vækst i byer over 750 indbyggere med 15,3 %, hvilket svarer til flere indbyggere. I Randers by sker den største absolutte stigning i indbyggertal på borgere. Randers by forventes derfor at udgøre 65 % af befolkningen i Befolkningsudviklingen på aldersgrupper I det følgende afsnit præsenteres befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper, da alderssammensætningen er afgørende for kommunens planlægning og budgettering. Den nuværende alderssammensætning i Randers Kommune fremgår af figur 2 for. Derudover ses prognosetal for - og

7 Figur 2 Indbyggertal fordelt på aldersgrupper, prognose -2030, primo år Antal personer Anm: Se flere tal i bilag 0-5 år 6-16 år år år år år 85+ Antal indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige) er markeret med den grønne farve. I januar udgør de personer, der svarer til 51% af den samlede befolkning i Randers Kommune. I 2030 er andelen faldet til 48 %, hvilket særligt skyldes en relativ større stigning i de 0-5 årige, årige og 85+. Dermed er forsørgerbrøken, der beregnes som antallet af de årige af den samlede befolkning, faldet til under Udvikling i antal børn Væksten i antallet af 0-årige, 1-2 årige, 3-5 årige samt 6-16 årige er illustreret i figur 3 med som referencepunkt. Fra forventes en høj vækst i de tre yngste aldersgrupper, der på sigt overstiger niveauet fra. Væksten i 0-årige skyldes både flere kvinder i den fødedygtige alder, men også en stigende fertilitet per kvinde (se afsnit 5). Siden er antallet af 0-årige steget markant, hvilket bidrager til vækst i de 1-2 årige og 3-5 årige i de efterfølgende år. Stigningen i antal småbørn skyldes også i høj grad byggeriet af nye boliger. Der forventes et væsentligt større byggeri af boliger fra og frem i sær af rækkehuse, etageboliger og parcelhuse. Disse boligtyper bosættes typisk af familier med småbørn (se afsnit 7). 6

8 Figur 3 Udvikling i antal børn fordelt på aldersgrupper, prognose -2030, primo år. Indeks = Indeks = år 1-2 år 3-5 år 6-16 år 2030 Sammenlignet med de 0-5 årige, er vækstraten for børn i skolealder (6-16 årige) mere stabil. Antallet af 6-16 årige er generelt svagt faldende over en lang periode og forventes først at vende fra. Forventningerne til denne aldersgruppe er nedjusteret i forhold til tidligere prognoser pga. færre antal flygtninge og familiesammenførte Udvikling i antal unge og voksne i den erhvervsaktive alder Antallet af unge i alderen år er steget med 30 % fra til jf. figur 4. Dette er en stigning på personer. Fra og frem forventes et stabilt niveau, dog med et lille fald i -. Aldersgruppen årige har i samme periode fra - udviklet sig modsat de årige. Der ses dog en positiv vækst i antallet af årige fra, der forventes at forsætte fremadrettet. Denne aldersgruppe er primært tilflyttere til parcelhuse, som der bygges et stigende antal af fra og frem (se afsnit 7). Der ses en jævn udvikling i antallet af de årige med en svag stigning fra og frem. 7

9 Figur 4 Udvikling i antal unge og voksne fordelt på aldersgrupper, prognose , primo år. Indeks = Indeks = Udvikling i antal ældre år år år De resterende tre aldersgrupper, der er præsenteret i figur 5, viser alle høje vækstrater. Fra - følges de årige og de 85+ ad, men fra stiger den førstnævnte markant. De 85+ når samme høje niveau i 2030, men med en mere forsinket vækst. Der forventes ca. 75 % flere årige og 85+ årige i 2030 sammenlignet med. Figur 5 Udvikling i ældre fordelt på aldersgrupper, prognose -2030, primo år. Indeks = Indeks = år år 85+ 8

10 Der ses en høj vækst på 40 % for de årige fra -, men herefter falder antallet for så at stige igen fra. 5. Fødsler, fertilitet og dødelighed Befolkningstallet i Randers Kommune påvirkes direkte af antallet af fødte og døde personer. I figur 6 ses den faktiske udvikling i fødte og døde fra samt prognosen for -. Figur 6 Antal fødte og døde, prognose -, ultimo år Antal personer Fødte Døde Fra til steg fødselsantallet fra 920 til 1003, hvilket er den største stigning i antal fødsler set over Som nævnt i opfølgningen for er fødselsbalancen stort set lig nul i dette år, hvilket ikke har været tilfældet siden. I forventes antallet af fødte og døde at falde med cirka det samme antal for igen at være i balance. Derfra forventes antallet af fødte at stige markant, hvilket skyldes både flere kvinder i den fødedygtige alder og en stigende fertilitet hos kvinder jf. figur 7 nedenfor. I var fertilitetskvotienten per årige kvinde 1,836 barn, hvilket kom efter en meget lav kvotient på 1,7 i -. Kvotienten i forventes derfor at nå et niveau midt i mellem disse yderpunkter. 9

11 Figur 7 Antal fødsler per kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), prognose -, ultimo år 2,00 1,95 1,90 Antal børn 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1, Til beregning af antal fødte og døde anvendes DREAM-data 3. Dødsfald er baseret på 2001-, mens fødsler baserer sig på - for at medtage tendensen i den stigende fertilitet. 6. Flytning til og fra Randers Kommune I det følgende afsnit præsenteres til- og fraflytningen mellem Randers og landets øvrige kommuner samt udland. Figur 8 viser det samlede antal tilflyttere og fraflyttere i - samt prognosen for - ultimo år. Der ses en faktisk nettotilflytning fra -, som forventes at fortsætte i alle prognoseår. Figur 8 Antal til- og fraflyttere i Randers Kommune, prognose -, ultimo år Antal personer Tilflyttede 10 Fraflyttede 3 Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, der administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

12 Fra og frem til ses en stigning i flytteaktiviteten både til og fra Randers Kommune. I faldt antallet af tilflyttere dog samtidigt med en stigning i fraflyttere, hvorfor nettotilflytningen faldt til 634 personer dette år mod 757 personer i jf. figur 9. I - forventes en større nettotilflytning med personer årligt i forhold til, hvilket primært skyldes stigningen i antal nybyggede boliger jf. afsnit 7. Figur 9 Nettotilflytning til Randers Kommune, prognose -, ultimo år Antal personer Det ses af figur 10, at det særligt er unge i alderen år, der flytter fra Randers, hvilket kan skyldes studie i de større universitetsbyer. På de øvrige alderstrin ses en nettotilflytning, dog lige under nul for de årige. Figur 10 Gennemsnitligt antal til- og fraflyttere i - fordelt på alder Antal personer Tilflyttere Fraflyttere Netto 11

13 6.1. Flytning mellem kommuner Et interessant perspektiv på flytteaktiviteten er, hvor tilflytterne til Randers Kommune kommer fra, og hvor fraflytterne bosætter sig. Dette er illustreret i figur 11, der viser flyttebalancen i mellem Randers og andre kommuner. De grønlige farver indikerer nettotilflytning (positive tal), mens de rødlige nuancer viser nettofraflytningen fra Randers (negative tal). Flytteaktiviteten til og fra Randers Kommune ses primært i de omkringliggende kommuner. Den største nettotilflytning til Randers i er fra Favrskov, Syddjurs og Aarhus Kommuner, hvor der er hhv. 128, 108 og 46 personer flere personer, der er flyttet til Randers, end der tilsvarende er fraflyttet fra Randers til disse kommuner. Figur 11 Nettotilflytning til Randers Kommune fra andre kommuner i, personer Flyttebalancen opgøres i et nettotal, hvor til- og fraflytninger udligner hinanden. Derfor er det interessant at se i tabel 3, at den største flytteaktivitet ses mellem Randers og Aarhus Kommuner, mens det er fra Favrskov, der ses den største nettotilflytning. Den største nettofraflytning i skete til Mariagerfjord, Viborg og Aalborg Kommuner med hhv. 44, 32 og 31 personer. 12

14 Tabel 3 Antal tilflyttere og fraflyttere i mellem Randers Kommune og omkringliggende kommuner, personer Aarhus Favrskov Norddjurs Mariagerf jord Syddjurs Aalborg Viborg Silkeborg Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Til sammenligning ses den gennemsnitlige flyttebalance for - i figur 12. Der har i gennemsnit været en nettotilflytning fra Favrskov på 100 personer årligt, som er den kommune, som Randers netto modtager flest borgere fra. Modsat ses den største gennemsnitlige fraflytning til Aalborg Kommune med 37 personer årligt. Nettotilflytningen i fra særligt Favrskov og Syddjurs Kommune ligger væsentligt over gennemsnittet i -. Figur 12 Gennemsnitlig flyttebalance - mellem Randers Kommune og andre kommuner, personer 13

15 6.2. Flytning til og fra udland Figur fra afsnit 6.1 viser desuden hvor mange personer, der netto er kommet fra udlandet til Randers Kommune. I var der 974 tilflyttere fra udlandet og 544 fraflyttere; dermed en flyttebalance på 430 indvandrere. Nedenstående tabel 4 viser fra hvilke nationaliteter (statsborgerskab), der primært var indvandring i til og fra Randers Kommune. Størstedelen af nettoflytningen af udenlandske borgere kom fra Syrien og Rumænien på hhv. 163 og 95 personer. På den anden side af skalaen, var der netto 19 danske statsborgere der flyttede fra Randers Kommune til udlandet. Sidstnævnte tal dækker dog over 241 indvandrede og 260 udvandrede. Tabel 4 Nettoindvandring i fordelt på statsborgerskab, udvalgte lande, personer Syrien Rumænien Polen Iran Eritrea Ungarn Afghanistan Island Danmark Af de 974 indvandrere kom der 253 flygtninge og familiesammenførte til Randers Kommune i. De kom primært fra Syrien (174), Eritrea (20), Iran (26) og Afghanistan (16) 4. Det faktiske antal flygtninge/familiesammenførte i var 86 personer lavere end forventet. Særligt situationen i Syrien er afgørende for, hvor mange flygtninge/familiesammenførte, der kommer til Randers Kommune. Da dette er meget usikkert, baserer befolkningsprognosen sig på følgende skøn for det samlede antal flygtninge/familiesammenførte: : 250 : 200 : 150 : 100 +: 50 pr år 4 Flygtninge defineres i denne prognose sådan: Hvis mere end 50 % af indvandrere fra et pågældende land har fået opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført, tælles samtlige indvandrere fra landene med som flygtninge. I er dette Burundi, Etiopien, Eritrea, Sudan, Congo, Rwanda, Somalia, Afghanistan, Myanmar, Iran, Syrien, Azerbajdzhan og statsløse. 14

16 7. Boligprogram - Et af de primære parametre til beregning af befolkningsprognosen er det fremtidige boligbyggeri i Randers Kommune. Nye boliger er med til at tiltrække nye borgere til Randers Kommune, og det er derfor afgørende for befolkningstallet, hvornår boligerne bygges og hvor. Det forventede boligprogram dannes på baggrund af kendskabet til eksisterende og fremtidige byggesager, muligheder i lokal- og kommunalplaner samt generelle væksttendenser på boligmarkedet. I tabel 5 ses det faktiske boligbyggeri samt prognose for -. Det faktiske byggeri i var på 184 boliger, der primært bestod af nye parcelhuse og rækkehuse. Byggeriet var lavere end prognosticeret, da flere projekter er blevet udskudt til de efterfølgende år. Der forventes en markant stigning i antallet af nye boliger særligt fra -. Det er særligt en stigning i antal rækkehuse i og etageboliger i samt parcelhusbygger, der stiger støt. De seneste år er der ikke bygget ungdomsboliger og ældreboliger, men dette forventes fra og frem. Tabel 5 Forventede antal nye boliger fordelt på boligtype, prognose -, ultimo år Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger Nye ældreboliger Nye boliger i alt Figur 13 viser det faktiske boligbyggeri fra samt det forventede boligprogram frem til ultimo. Det faktiske boligbyggeri er defineret ved antallet af nyopførte boliger, hvor der er sket indflytning i det pågældende år. Figuren viser, en klar sammenhæng mellem boligbyggeriet og konjunkturen. I - var byggeriet på et lavt niveau som følge af Finanskrisen. De kommende år forventes en stor aktivitet i byggeriet af boliger, og dermed er udviklingen ved at vende. Forventninger til nye boliger i forbindelse med projektet Byen til Vandet er ikke medregnet i prognosen, da forudsætningerne endnu er for usikre at indregne. 15

17 Figur 13 Antal nye boliger over tid fordelt på boligtype, prognose -, ultimo år Parcelhus Rækkehus Etagebolig Ungdomsbolig Ældrebolig De nye boliger bosættes primært af nuværende borgere, men tiltrækker også nye borgere til kommunen. Figur 14 viser antallet af interne og eksterne tilflyttere til nye boliger opgjort i personer fra ultimo år. Her ses, at der gennemsnitligt er 17 % af tilflytterne til de nye boliger, der kommer uden fra Randers Kommune. Figur 14 Interne og eksterne tilflyttere til nye boliger samt ekstern andel, prognose -, ultimo år Antal personer Interne tilflyttere Eksterne tilflyttere 16

18 Det er afgørende for befolkningsprognosen hvilke typer boliger, der bygges, da det påvirker, hvor mange personer, der flytter ind i de nye boliger. Prognosen er beregnet ud fra de gennemsnitlige husstandsstørrelser, der ses i tabel 6. Tabel 6 Gennemsnitlig husstandsstørrelse pr. boligtype Boligtype Personer pr. bolig Parcelhus 3,03 Rækkehus 2,41 Etagebolig 1,97 Ungdomsbolig 1,10 Ældrebolig 1,00 Anm: Parcelhus, Rækkehus og Etagebolig er baseret på et gennemsnit for -. Ungdomsboliger og Ældreboliger for Et andet perspektiv på flyttemønstre er alderen ved indflytning. Nedenstående figur illustrerer hvilken alder, som tilflyttere har, hvilket tydeligt afhænger af boligtypen. Tilflyttere til parcelhuse er typisk familier bestående af voksne i alderen år samt børn fra 0-9 år. Naturligvis er det unge, der flytter i ungdomsboliger og ældre i ældreboliger. Alderen hos tilflyttere i rækkehuse og etageboliger er mere jævnt fordelt. Figur 15 Alder ved tilflytning fordelt på boligtype, gennemsnitligt antal personer per 100 boliger i - 30 Antal personer per 100 boliger Alder ved tilflytning Parcelhus Rækkehus Etagebolig Ungdomsbolig Ældrebolig 17

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2011-2023 og dens forudsætninger Budgetkontoret, maj 2010 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2011-2023... 2 1. Indledning... 2 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere