Campingvognsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campingvognsforsikring"

Transkript

1 Campingvognsforsikring Campingvogn - Teltvogn - Trailer Betingelser nr. DM 15-1 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej Frederiksberg Tlf

2 Information Dansk Magisterforening er en fagforening, som under navnet DM Forsikring, og i samarbejde med GF Forsikring, tilbyder forsikringer til deres medlemmer. Læs mere på Forsikringsgiver er GF Forsikring a/s, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV, CVR GF Forsikring er et dansk kundeejet forsikringsselskab. Læs mere på GF Forsikring leverer forsikringen og varetager eventuel skadebehandling. Derfor vil du opleve, at der står GF Forsikring, når du læser forsikringsbetingelserne. Kontakt Har du spørgsmål til din forsikring, er du altid velkommen til at kontakte os. DM Forsikring Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. Indhold Campingvognsforsikring i GF Forsikring kan omfatte: Kaskoforsikring for campingvogn, teltvogn eller trailer Indboforsikring for campingvogn Det fremgår af din police, hvad din forsikring omfatter. Ordforklaring Ord der i betingelserne er markeret med *, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstager* fortrydelsesret. Hvis forsikringen er nytegnet eller udvides den med tilvalg, gælder der særlige regler om fortrydelse. Oplysninger om fortrydelsesret fremgår af policen. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

3 Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for forsikringen 1. Hvem er dækket Hvor dækker forsikringen Forsikringens varighed og opsigelse Betaling Indeksregulering Selvrisiko Flytning, navne- eller risikoændring Salg eller afmelding Pris... 6 Bestemmelser for kaskoforsikringen 10. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke SOS-redningsforsikring i udlandet (det røde kort) Retshjælpsforsikring Indboforsikring for campingvogn... 8 Andre bestemmelser for forsikringen 15. Naturkatastrofer, krig, atomenergi Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Hvis du kommer ud for en skade 17. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden Klagemuligheder 19. Klagemuligheder Ordforklaring Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

4 Almindelige bestemmelser for forsikringen 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikringstageren* og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter campingvognen, teltvognen eller traileren er dækket af forsikringen. 1.2 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af kaskoforsikringen i 3 uger efter ejerskifte i det omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for eventuel selvrisiko på forsikringen. Indboforsikringen ophører straks ved ejerskiftet. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS*-redningsforsikringen dækker (se Det Røde Kort). 2.2 Udlandsdækningen* kan ændres af GF Forsikring med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 2.3 De fuldstændige vilkår for SOS Redningsforsikring i Udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres på eller på 3. Forsikringens varighed og opsigelse 3.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen og kan opsiges skriftligt af forsikringstageren* eller GF Forsikring med mindst en måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Hovedforfaldsdagen er anført på policen. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve et gebyr. Gebyret kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring. 3.2 Efter enhver anmeldt skade er både forsikringstageren og GF Forsikring berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter skadens afslutning Endvidere kan GF Forsikring kræve skærpede betingelser i indtil 14 dage efter skadens afslutning som betingelse for forsikringens fortsættelse. De skærpede betingelser kan fx være en forhøjelse af selvrisikoen i en nærmere fastsat periode. 3.3 GF Forsikring kan til enhver tid opsige forsikringen med 14 dages varsel, såfremt selvrisiko jf. punkt 6.1 ikke betales ved påkrav. 4. Betaling 4.1 Forsikringen opkræves på indbetalingskort eller via BetalingsService/Nets. Opkrævningen sendes til den oplyste betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal GF Forsikring straks have besked. 4.2 Den første opkrævning for forsikringen forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere beløb på de forfaldsdage, der fremgår af policen. Sammen med prisen for forsikringen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr. 4.3 Betales forsikringen ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren* er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. 4.4 Betales opkrævningen for forsikringen stadig ikke, slettes forsikringen, og eventuel panthaver underrettes. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

5 4.5 Er forsikringen ophørt på grund af manglende betaling, kan genetablering af forsikringen kun ske efter aftale med GF Forsikring, og når det skyldige beløb er betalt. Hvis forsikringen genoptages, skal prisen for forsikringen betales helårligt de efterfølgende to år. 4.6 Sammen med prisen for forsikringen opkræver GF Forsikring afgifter eller gebyrer til det offentlige ifølge den til enhver tid gældende lovgivning, som fx skadesforsikringsafgift. 4.7 GF Forsikring er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx for udstedelse af grønt og/eller rødt kort, opkrævninger, administration og andre ydelser i forbindelse med police og skadebehandling. De til enhver tid gældende gebyrer, afgifter, bidrag m.m. kan ses på Beløbene kan desuden blive oplyst ved henvendelse til GF Forsikring. 5. Indeksregulering 5.1 Indeksreguleringen sker i overensstemmelse med den årlige udvikling i lønindeks for den private sektor offentliggjort af Danmarks Statistik. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for udregningen, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Prisen for forsikring indeksreguleres hvert år på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret med den procent, som indekset er steget eller faldet med. Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller betingelser, bliver indeksreguleret en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Forsikringssum og selvrisiko under retshjælpsforsikringen indeksreguleres dog ikke, jf. afsnit Hvis GF Forsikring ønsker at foretage ændringer i forsikringsbetingelser, pris, forsikringssummer og selvrisiko ud over ændringer som følge af punkt 5.1, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen, og kun med respekt af det i punkt 3.1 angivne opsigelsesvarsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt Selvrisiko 6.1 Af enhver kaskoskade bærer forsikringstageren* en selvrisiko. Selvrisikobeløbet fremgår af policen. 6.2 Der kan være aftalt eller pålagt forhøjet selvrisiko, som vil fremgå af policen eller et policetillæg. 6.3 GF Forsikring lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatør eller tredjemand og opkræver det hos forsikringstageren* i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. 6.4 Der beregnes ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Brand*-, eksplosions-, kortslutnings- eller lynnedslagsskader Røveri* Tyveri af campingvogn, teltvogn eller trailer Tyveri af udstyr monteret inde i aflåst campingvogn, teltvogn eller trailer Skade som følge af hærværk, hvor der er øvet hærværk mod tre eller flere køretøjer/anhængere under samme hændelsesforløb (seriehærværk*), og som er anmeldt til og kan bekræftes af politiet Skade forvoldt af nedstyrtende* genstande som fx tagsten, der blæser ned fra et hus Skade, hvor skadevolderen er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

6 6.4.8 Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser. 6.5 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale. 6.6 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren* er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. 6.7 Såfremt selvrisikoen herefter ikke betales, er GF Forsikring berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel og at modregne i eventuel overskydende præmie. 6.8 For indboforsikringen gælder ingen selvrisiko. 6.9 For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit Flytning, navne- eller risikoændring* 7.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til GF Forsikring: når forsikringstageren skifter bopæl eller navn når der sker forandring i risikoen, fx campingvognens, teltvognens eller trailerens anvendelse og/eller værdi 7.2 En ændring i risikoen kan betyde, at prisen reguleres eller at forsikringen opsiges. 7.3 Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer* kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller bliver opgjort forholdsmæssigt*. 8. Salg eller afmelding 8.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til GF Forsikring i tilfælde af salg eller afmelding af den forsikrede campingvogn, teltvogn eller trailer. 8.2 Sælger forsikringstager* den forsikrede campingvogn, teltvogn eller trailer, ophører forsikringen straks. 8.3 Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer. 8.4 Betalt pris for forsikringen for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales. 9. Pris 9.1 Forsikring for campingvogn er tegnet med fast pris efter følgende værdiintervaller: kr kr kr kr. Hvis der sker ændringer i campingvognens værdi inklusiv fortelt og fastmonteret udstyr, skal forsikringstageren* selv sørge for at ændre til korrekt værdiinterval. Den gældende forsikringssum fremgår af policen. 9.2 Forsikring for trailer og teltvogn er tegnet med fast pris efter følgende værdiinterval: kr. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

7 Bestemmelser for kaskoforsikringen 10. Hvad dækker kaskoforsikringen 10.1 Enhver skade på og tyveri af campingvognen inklusiv fortelt, teltvognen eller traileren med de i afsnit 11 nævnte undtagelser Fastmonteret udstyr og afmonteret udstyr, som alene bruges til vognen, er dækket i det omfang, at værdien af udstyret og værdien af campingvognen, teltvognen eller traileren ikke er større end den samlede værdi, som er anført på policen. Udstyr kan for eksempel være: caravan* mover cykelholder vinter-/sommerdæk 10.3 Skade på fortelt som følge af storm*, orkan, skypumpe eller lignende er udelukkende dækket i perioden fra 15. marts til 31. oktober. Vinterfortelt er dog dækket hele året Forsikringen dækker ikke stormskade på fortelt, der er mere end otte år gammelt. For vinterfortelt dog kun fem år gammelt Afsavn for campingvogn og teltvogn Forsikringen omfatter forsikringstager, der har forsikret en camping-/teltvogn inklusiv fortelt, også når forsikringstager er fastligger. Hvis camping-/teltvognen inkl. fortelt inden feriens planlagte starttidspunkt bliver beskadiget ved en dækningsberettiget skade i Danmark, og forsikringstagers* campingferie i Danmark eller Europa ikke kan gennemføres, ydes erstatning for leje af en tilsvarende vogn. Dækningen er betinget af, at skaden ikke kan udbedres inden feriens planlagte starttidspunkt. Ved totalskade eller tyveri af camping-/teltvognen inkl. fortelt før feriens start, dækker forsikringen såfremt erstatningen for den beskadigede camping-/teltvogn inkl. fortelt ikke er udbetalt senest 14 dage inden feriens planlagte starttidspunkt. Såfremt forsikringstager* er berettiget til erstatning, dækkes udgifterne til leje af en erstatningsvogn, der i størrelse og model svarer til den forsikrede camping-/teltvogn inkl. fortelt. GF Forsikring er berettiget, men ikke forpligtiget til, at anvise et udlejningsfirma. Erstatningscamping-/teltvognen er til rådighed i den periode som ferien var planlagt at vare, dog udgør den maksimale erstatning kr. (basisår* 2013) pr. skadebegivenhed. Dækningen er betinget af, at campingferien gennemføres og at original leje kontrakt indsendes til GF Forsikring. 11. Hvad dækker kaskoforsikringen ikke 11.1 Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af alder og brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende Skade, der alene opstår i og er begrænset til campingvognens, teltvognens eller trailerens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx caravan mover, ledningsnet eller elektroniske styre- eller kontrolbokse). Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand*, lynnedslag, røveri*, tyveri eller hærværk Skade, der påføres campingvognen, teltvognen eller traileren under privat* reparation Skade, der sker, når campingvognen, teltvognen eller traileren er udlejet Værdiforringelse*. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

8 11.6 Skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed, ved kørsel eller manøvrering i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Skade sket mens det trækkende* køretøj blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade som følge af, at det trækkende* køretøj, campingvognen, teltvognen eller traileren var forsynet med et eller flere ulovlige dæk Forsikringstager* er dog dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne 11.6 til og med 11.8, hvis forsikringstager ikke var fører af det trækkende* køretøj eller manøvrerede caravan* mover og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, forudsat at det ikke skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstager ikke vidste det Forsikringstager* er dog ikke dækket i følgende tilfælde, når det trækkende* køretøj blev ført af eller caravan* mover blev manøvreret af: forsikringstagers ægtefælle/samlever. forsikringstagers hjemmeboende børn. den faste bruger ifølge policen Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod forsikringstager* For stationær campingvogn gælder, at skade forvoldt ved kørsel med campingvognen, skade ved påkørsel, sammenstød eller væltning ikke er dækket af forsikringen, dog dækker forsikringen skade sket under én årlig ud- og hjemtransport til/fra campingplads i Danmark. 12. Redningsforsikring i udlandet 12.1 Forsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet kaskoforsikring Forsikringen omfatter den forsikrede campingvogn, teltvogn eller trailer De fuldstændige vilkår for SOS Redningsforsikring i Udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres på eller på 13. Retshjælpsforsikring 13.1 Kaskoforsikringen omfatter retshjælpsforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension, som gælder for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne kan hentes på Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker sikredes* omkostninger ved visse tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil. Dækningsmaksimum er kr. Dækningsmaksimum afhænger dog af, hvornår tvisten er opstået: Før den 1. januar 2005 op til kr. Mellem den 1. januar 2005 og 12. april 2013 op til kr. Efter den 12. april 2013 op til kr. med mulighed for yderligere forhøjelse ved eventuel anke. Selvrisiko* udgør 10 % af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, beregnes der ikke selvrisiko. Hvis bilen ejes af en erhvervsvirksomhed, dækkes alene tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

9 13.4 For at opnå retshjælp i sager med en sagsværdi på højst kr. eller i anerkendelsessøgsmål, skal sikrede henvende sig til nærmeste byret for vejledning i småsager. Herefter indsendes småsagsblanket og relevante bilag til GF Forsikring. I sager med en sagsværdi over kr. skal sikrede kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på sikredes vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. 14. Indboforsikring for campingvogn 14.1 Kaskoforsikringen indeholder en standard indbodækning på kr. (basisår* 2013) Indbodækning på op til kr. (basisår* 2013) kan være tilvalgt. Standard indbodækning på kr. (basisår* 2013) er inkluderet i tilvalgsdækningen Forsikringssum Indbosummen fremgår af policen En enkelt genstand er højst forsikret for indtil 20 % af indbosummen Hvilke genstande er dækket: Privat indbo og løst tilbehør, som normalt hører til campingvognen, og som sædvanligvis befinder sig i campingvognen Såfremt en skade, der er omfattet af den her tegnede forsikring, også er dækket af en anden forsikring, ydes der forholdsmæssig* erstatning Hvilke typer skader dækker indboforsikringen: Brand*- og vandskade Tyveri fra aflåst campingvogn Tyveri af havemøbler og grill fra fortelt Færdsels- og stormskade, når der samtidig sker en skade på campingvognen, der er omfattet af kaskoforsikringen Indboforsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger, cykler og knallerter Indbo medtaget fra forsikredes faste bopæl Genstande, der benyttes erhvervsmæssigt. Andre bestemmelser for forsikringen 15. Naturkatastrofer, krig, atomenergi 15.1 Forsikringen dækker ikke skade, der er en følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, jf. punkterne 2.1 og 2.2, hvori den sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

10 15.2 Forsikringen dækker ikke skade, der sker ved udløsning af atomenergi. 16. Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: at kørslen foregår i Danmark. at Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves. at foreskrevne løbsregler overholdes Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre, manøvre eller lignende) på steder godkendt af politiet og til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig Forsikringen dækker ikke skade, som opstår under terræn-, kap-, væddeløbs- eller rallykørsel, træning dertil, enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, bortset fra tilfælde, der er omfattet af punkt 16.1 og Hvis du kommer ud for en skade 17. Anmeldelse af skade 17.1 Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal straks anmeldes til GF Forsikring. Ved tyveri skal der altid ske skriftlig anmeldelse, jf. punkt Røveri*, tyveri eller hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke. 18. Hvordan erstattes skaden 18.1 GF Forsikring kan enten erstatte en skade med et kontant beløb eller lade campingvognen, teltvognen eller traileren reparere Reparation Forsikringstager* vælger normalt selv, hvor reparationen skal udføres, og GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af campingvognen, teltvognen eller traileren (fx grundet rusttæring eller slitage), skal forsikringstager* selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter reparation. Forsikringstager* bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de skadede ikke kan skaffes. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

11 Eventuel forringelse af campingvognens, teltvognens eller trailerens handelsværdi* som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Er skaden sket, medens campingvognen, teltvognen eller traileren var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms Kontanterstatning Skade, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien af campingvognen, teltvognen eller traileren til det beløb campingvognen, teltvognen eller traileren af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling Ved tyveri er det en betingelse, at campingvognen, teltvognen eller traileren ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet. Det er en betingelse, at anmeldelsen til GF Forsikring er sket skriftligt Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er campingvognen, teltvognen eller traileren GF Forsikrings ejendom Indbo For genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Erstatning for skaden på de forsikrede indbogenstande kan ikke overstige den aftalte forsikringssum med senere indeksregulering Transportomkostninger GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste autoriserede værksted under forudsætning af, at der er tale om en dækningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Hvis campingvognen, teltvognen eller traileren kommer til veje efter tyveri, betales nødvendige omkostninger til transport af denne til hjemsted Moms (merværdiafgift) For campingvogne, teltvogne eller trailere, som tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne moms til den indgående afgift, lægger GF Forsikring momsen ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen Ved kontanterstatning trækkes momsen fra erstatningsbeløbet. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

12 Klagemuligheder 19. Klagemuligheder Er der opstået uenighed mellem forsikringstager* og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal sikrede* i første omgang rette henvendelse til den sagsbehandler eller den afdeling, der har behandlet sagen. Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har sikrede følgende muligheder Kvalitetsafdeling/klageansvarlig Hvis sikrede ikke er tilfreds med resultatet, kan der klages til kvalitetsafdelingen med henblik på at få revurderet sagen. Kvalitetsafdelingen varetager funktionen som klageansvarlig. GF Forsikring a/s Att. Kvalitetsafdelingen Jernbanevej Odense NV Ankenævnet for Forsikring Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikrings skadeafdeling, Ankenævnets sekretariat, Forsikringsoplysningen. Ankenævnet for forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen. Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af fx selvrisiko og ændret pris for forsikringen. Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Syn og skøn Uenighed om værdien af camping-/teltvognen eller traileren kan afgøres ved syn og skøn, hvis forsikringstager* og GF Forsikring er enige herom I givet fald udpeger forsikringstager* og GF Forsikring en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af camping-/teltvognen eller traileren Hvis syn- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af camping-/teltvognen eller traileren end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syn og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal forsikringstager betale halvdelen af omkostningerne til syn- og skønsmanden. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

13 19.4 Voldgift Uenighed om værdien af camping-/teltvognen eller traileren kan afgøres ved voldgift Hvis forsikrede ikke kan acceptere GF Forsikrings vurdering af erstatning for camping-/teltvognen eller traileren, kan forsikrede begære voldgift til fastsættelse af erstatningen Hvis der indgås aftale om voldgift vælger forsikringstageren* og GF Forsikring hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige, og som fastsætter værdien af camping-/teltvognen eller traileren inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse Voldgiftsretten afgør, hvorvidt og i hvilket omfang omkostningerne skal fordeles mellem parterne. Odense den 1. januar 2009 Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

14 Ordforklaring Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * Basisår Er det år, hvor det pågældende beløb senest er blevet ajourført i forsikringsbetingelserne. Brand Defineres ved en løssluppen flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Caravan mover El-motor, der anvendes til manøvrering af campingvogne i frakoblet tilstand. Det Røde Kort Dokumentation for dækning af redningsforsikring under kørsel i de lande, der er nævnt i kortet. Kortet kan rekvireres hos GF Forsikring og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med bilens registreringsattest. Forholdsmæssig erstatning Når forsikringstager ikke har betalt korrekt pris i forhold til GF Forsikrings risiko, erstattes eventuelle skader i forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle være betalt. Man vil derfor ikke kunne opnå fuld erstatning. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen med GF Forsikring og er påført policen. Handelsværdi Er den værdi som en campingvogn af samme mærke, årgang og stand kan anskaffes til. Nedstyrtende genstande Kan fx være tagsten, der blæser ned fra et hus. Væltning af fx cykler, brændestabler betragtes ikke som nedstyrtende genstande. Privat reparation Reparation, der foregår uden for momsregistreret værksteder. Risikoændring GF Forsikrings risiko bedømmes ud fra flere forhold, fx værdi og anvendelse. Sker der ændringer i disse forhold, er der tale om en risikoændring. Røveri Er tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Seriehærværk Er der øvet hærværk mod tre eller flere køretøjer, campingvogne, teltvogne eller trailere under samme hændelsesforløb er der tale om seriehærværk. SOS-redningsforsikring (det røde kort) Er den særlige udlandsdækning, som udvider kaskoforsikringen til fx også at omfatte bugsering/ vejhjælp, hjemtransport af vognen, fremskaffelse/forsendelse af reservedele og mulighed for lån til reparationer. Storm Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Trækkende køretøj Er den bil, som campingvognen, teltvognen eller traileren trækkes af. Udlandsdækningen Er det samme som SOS-redningsforsikring. Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

15 Værdiforringelse Er den forringelse af campingvognen, teltvognen eller traileren, der sker som følge af alder og brug og eventuel reparation.ad Campingvognsforsikring nr. DM 15-1 maj

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Betingelser nr Motorcykelforsikring

Betingelser nr Motorcykelforsikring Betingelser nr. 13-2 Motorcykelforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R Påhængsvogn Forsikringsbetingelser R306 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motorkasko afsnit 15-18 Side 7 3. Motorbrand afsnit 19-21 Side 9 4. Kørselskasko

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne

DF December Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 Vilkår for Påhængs- og campingvogne Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Vilkår for Campingvogne

Vilkår for Campingvogne Vilkår for ampingvogne 6637-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere