Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1)"

Transkript

1 BEK nr 180 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4, stk. 1, 5 a, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Formål og anvendelse 1. Denne bekendtgørelse vedrører anvendelse af Den Europæiske Unions regler for tilskud til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner under Den Europæiske Unions fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Stk. 2. Følgende produkter er omfattet af denne ordning: 1) Frisk, uforarbejdet frugt og grønt. 2) Forarbejdede frugt og grøntsager, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for frugt og grønt. 3) Mælk og laktosefrie udgaver heraf, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for mælk og syrnede produkter, samt letmælk. 4) Ost, ostemasse, yoghurt og andre fermenterede eller syrnede mejeriprodukter og laktosefri udgaver heraf, såfremt de lever op til kravene under Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke for mælk og syrnede produkter og ost. Stk. 3. De i stk. 2 omhandlede produkter må ikke være tilsat kunstige smagsforstærkere E , som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008, kakao eller sødemidler. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til levering og uddeling af de i 1, stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte produkter til børn og unge i skolers børnehaveklasser og klassetrin eller tilsvarende niveau. Stk. 2. Der kan også gives tilsagn om tilskud til ledsageforanstaltninger, som ansøger selv iværksætter. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan give tilskud til levering og uddeling af de i 1, stk. 2, nr. 3 og 4 nævnte produkter til børn og unge i: 1) Daginstitutioner og andre dagtilbud til børn indtil skolestart, der er omfattet af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. 2) Skolers børnehaveklasser og klassetrin eller tilsvarende niveau. 3) Gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. 4) Produktionsskoler. 1

2 5) Andre undervisningsinstitutioner for børn og unge, herunder undervisningstilbud i regionalt regi og institutioner for børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap. Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade undervisningsinstitutioner og dagtilbud, der ikke er nævnt i stk. 1, at blive omfattet af ordningen. Kapitel 2 Definitioner 4. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Skoleår: periode fra 1. august til 31. juli. 2) Ordning: a) Tiltag, der indebærer, at børn og unge på skoler, som nævnt i 2, stk. 1, tilbydes frugt og grønt på undervisningsdage fra 1. august til 31. juli. b) Tiltag, der indebærer at børn og unge på institutioner og skoler, som nævnt i 3, stk.1, tilbydes mælk og mejeriprodukter på undervisningsdage/åbningsdage fra 1. august til 31. juli. 3) Skole: en undervisningsinstitution, hvor der i børnehaveklasser og klassetrin eller på tilsvarende niveau undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 4) Undervisningsdag: Dag, hvor der foretages aktiv, skemalagt undervisning, og hvor der er mødepligt for eleverne. 5) Åbningsdag: Dag, hvor dagtilbud er åben for pasning af børn. 6) Ledsageforanstaltning: Tiltag, der skal fremme elevernes og børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt, mælk og mejeriprodukter. Kapitel 3 Frugt og grønt Ansøgning om tilsagn om tilskud 5. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i skolers børnehaveklasser og klassetrin eller tilsvarende niveau søge om tilsagn om tilskud til produkter nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2: 1) Skoler. 2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde. 3) Kommuner. 4) Leverandører og distributører. 5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen. Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud. 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via e- mail. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn for skoleåret kan indgives fra tirsdag den 4. april 2017 kl. 8.00, og skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest tirsdag den 2. maj 2017 kl Stk. 3. Ansøgning om tilsagn for skoleåret og de efterfølgende skoleår kan indgives fra den første tirsdag i marts måned kl. 8.00, og skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest den første tirsdag i april kl forud for det respektive skoleår, ansøgningen vedrører. Stk. 4. De i 5, stk. 1, nr. 3-5, nævnte ansøgere, skal sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et udfyldt og underskrevet erklæringsskema, der kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, for hver skole, der er omfattet af ansøgningen om tilsagn. 2

3 Stk. 5. Ved ansøgning om tilsagn skal ansøger oplyse, hvilken eller hvilke ledsageforanstaltninger, man akter at anvende, jf. bilag 1. Stk. 6. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er nævnt en række ledsageforanstaltninger. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller ledsageforanstaltninger gratis til rådighed, jf. bilag 1, nr. 2. Såfremt ansøger ikke ønsker at anvende Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ledsageforanstaltninger, kan ansøger i stedet ansøge om tilsagn om tilskud til udgifter til ledsageforanstaltninger, som ansøger selv iværksætter, jf. 2, stk. 2. Stk. 7. Såfremt ansøger selv vil iværksætte ledsageforanstaltninger, skal ansøger sammen med ansøgningen, jf. stk. 1, indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema om ledsageforanstaltninger, der kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen 7. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn. Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis 1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. 6, ikke er afgivet, 2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen, 3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. 12 og 13, 4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagen afgørelse, 5) ansøger ikke er søgeberettiget, jf. 5, eller 6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. 2, stk. 1, og de produkter, jf. 1, stk. 2, nr. 1 og 2, ordningen omhandler. Stk. 3. Hvis en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, i tilfælde hvor der ikke er tale om væsentlige mangler ved ansøgningen, bede ansøger om yderligere oplysninger. Afgørelse på baggrund af prioriteringen 8. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk Stk. 2. Der gives tilsagn til alle tilskudsberettigede ansøgninger modtaget fra kommuner eller leverandører, der repræsenterer mindst to skoler, jf. dog 14, stk. 1, inden for de første 24 timer efter ansøgningsperiodens åbning, jf. 6, stk. 2 og 3, hvis ansøgningerne kan valideres. Stk. 3. Såfremt de i stk. 2 nævnte validerede, tilskudsberettigede ansøgninger beløbsmæssigt overstiger de midler der er til rådighed under den af EU fastsatte ramme, reducerer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilsagnene med lige stor procentdel. Stk. 4. Såfremt der efter endt tildeling efter stk. 2 fortsat er midler til rådighed under den af EU fastsatte ramme, gives der herefter tilsagn til de først indkomne ansøgninger, som er indsendt af øvrige kommuner eller leverandører, hvis ansøgningerne kan valideres. Stk. 5. Såfremt der efter endt tildeling efter stk. 2 og 4 fortsat er midler til rådighed under den af EU fastsatte ramme, gives der herefter tilsagn til de først indkomne ansøgninger, som er indsendt af andre end kommuner eller leverandører, hvis ansøgningerne kan valideres. Stk. 6. Hvis der efter foretaget prioritering i medfør af stk. 4 eller 5, er en ansøgning, hvor det ikke er muligt at give fuld tilsagn inden for den af EU fastsatte ramme, reducerer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilsagnet. Stk. 7. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen giver afslag til ansøgninger om tilsagn, når den af EU fastsatte ramme, jf. 1, er opbrugt. Stk. 8. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, eller der ikke gives tilsagn for det fulde beløb under rammen, kan overskudsmidler svarende til op til 20 pct. af rammen omfordeles til eventuelle ansøgninger vedr. mælk og mejeriprodukter. 3

4 Kriterier for tilskudsberettigelse 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende: 1) Uddelingsperioden dækker undervisningsdage i det skoleår, ansøgningen vedrører. 2) Ansøger iværksætter ledsageforanstaltninger. 3) Ansøger i ansøgningen om tilsagn om tilskud oplyser, om uddelingen af frugt og grønt, ledsageforanstaltninger eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Forpligtelser 10. Ansøgere, som nævnt i 5, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at registrere navn, adresse og CVR-nr. / P.nr. på skolerne og /eller undervisningsmyndighederne og de mængder af produkter, der er blevet solgt eller leveret hertil, Registreringen skal foretages på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 11. Tilsagnshavere er forpligtet til 1) at gennemføre uddelingen af frugt og grønt og iværksætte ledsageforanstaltninger i overensstemmelse med tilsagnet, 2) at sikre at de tilskud, der ydes, anvendes til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter, 3) at sikre, at skolen hænger en plakat op ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller plakat og banner til rådighed, 4) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, 5) at opbevare al dokumentation vedrørende tilsagnet og ansøgning om udbetaling af tilskud med tilhørende regnskabsbilag i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, 6) at have særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til ordningen, 7) at afgive de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og 8) uden ugrundet ophold at give Landbrugs- og Fiskeristyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det gælder også, hvis tilsagnet ikke anvendes. Tilskudsberettigede udgifter 12. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 1) Produkter som nævnt i 1, stk. 2, nr. 1 og 2. 2) Transport. 3) De i 6, stk. 5, nævnte ledsageforanstaltninger, jf. dog 14, stk. 3. Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til uddeling af frugt og grønt. Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende andre udgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for at opfylde formålet med ordningen. 13. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte: 1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud. 2) Moms. 4

5 3) Udgifter der ikke er specificerede. 4) Produkter, som nævnt i 1, stk. 3. Beregning af tilskud 14. Det maksimale tilskud til uddeling er på 100 pct. af udgifterne, dog højst: 1) 2,00 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for økologisk frugt og grønt, eller 2) 1,25 kr. pr. elev pr. undervisningsdag for konventionel frugt og grønt. Stk. 2. Tilskud til ledsageforanstaltninger kan ikke udgøre mere end 15 pct. af det tildelte tilsagn til uddeling. Stk. 3. Tilskud til andre udgifter godkendt i medfør af 12, stk. 3, kan ikke udgøre mere end 10 pct. af det tildelte tilsagn til uddeling. Stk. 4. Tilskuddet kan ikke overstige det seneste godkendte tilsagn. Stk. 5. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage. Ændring og overdragelse af tilsagn 15. Ændring af et tilsagn kan godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål. Ansøgning om ændring af tilsagnet skal indgives på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Ansøgning om ændring af et tilsagn indsendes pr. og skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den sidste fredag i april måned i det skoleår tilsagnet vedrører. Stk. 3. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, må ændringen sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko. Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringen. Stk. 5. Tilsagn kan ikke overføres til kommende skoleår eller anvendes med tilbagevirkende kraft. 16. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge 5 kan være tilsagnshaver. Den der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtigelser efter tilsagnet. Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på et særligt skema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indgives via . Stk. 3. Tilsagn kan ikke opdeles og overdrages delvist. Udbetaling af tilskud 17. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende: 1) Alle ansøgte udgifter er afholdt og dokumenterbare. 2) De i 9-11 anførte kriterier og forpligtigelser er opfyldte. Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3 og 4, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Stk. 3. De i 5, stk. 1, nr. 1-5, nævnte ansøgere skal indsende følgende: 1) Et ansøgningsskema. 2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter (bilagsoversigt). 3) Kopi af fakturaer. 4) Dokumentation for betaling af udgifterne. 5) Dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt. Stk. 4. Ansøgning om udbetaling kan indgives som 1) slutudbetaling en gang årligt dækkende perioden 1. august 31. juli, eller 5

6 2) rateudbetaling op til to gange årligt dækkende henholdsvis perioderne 1. august december og 1. januar juli. Stk. 5. Udgifter er tilskudsberettigede i den periode, hvor det frugt og grønt som udgifterne vedrører, er uddelt. Stk. 6. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via e- mail senest tre måneder efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 4, som ansøgningen vedrører. 18. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto. 19. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan forlange rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, bekræftet af den kommunale revisor eller af en registreret revisor. Kapitel 4 Mælk og mejeriprodukter Registrering og godkendelse af tilskudsansøgere 20. Følgende kan til brug for levering og uddeling til børn og unge i de undervisningsinstitutioner eller dagtilbud som er nævnt i 3, søge om tilskud til produkter nævnt i 1, stk. 2, nr. 3 og 4: 1) Skoler, institutioner og dagtilbud som nævnt i 3, stk. 1 og 2. 2) Undervisningsmyndigheder, i det omfang produkterne uddeles til elever, der hører under deres ansvarsområde. 3) Kommuner. 4) Leverandører og distributører. 5) Organisationer, der ansøger om tilskud på vegne af en eller flere institutioner eller undervisningsmyndigheder, og som er oprettet specifikt for at deltage i ordningen. Stk. 2. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud. 21. Nye ansøgere skal, for at kunne opnå tilskud efter ordningen, registreres og godkendes hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Anmodning herom skal indsendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på en formular, der kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Kriterier for tilskudsberettigelse 22. Tilskud er betinget af følgende: 1) At uddelingsperioden dækker undervisningsdage/åbningsdage i det skoleår ansøgningen vedrører. 2) At ansøger iværksætter ledsageforanstaltninger. 3) At ansøger i ansøgningen om tilskud oplyser, om uddelingen af mælk og mejeriprodukter eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Forpligtelser 23. Ansøgere, som nævnt i 20, stk. 1, nr. 3-5, er forpligtet til at registrere navn, adresse og CVR-nr. / P. nr. på skolerne, institutionerne, dagtilbuddene og / eller evt. undervisningsmyndighederne og de mængder af produkter, der er blevet solgt eller leveret til hertil. Registreringen skal foretages på et særligt skema der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 24. Ansøgere er forpligtet til 1) at sikre at de tilskud, der ydes i henhold til en ordning, anvendes til nedsættelse af den pris, som eleverne eller børnene betaler for de pågældende produkter, 2) at sikre at skolen, institutionen eller dagtilbuddet hænger en plakat op ved hovedindgangen eller anvender et internetbanner på sin hjemmeside, der oplyser, at der deltages i ordningen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller plakat og banner til rådighed, 6

7 3) i tilfælde hvor ordningen eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, at opbevare dokumentation for at disse regler er overholdt i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, 4) at opbevare al dokumentation vedrørende ansøgninger om udbetaling af tilskud med tilhørende regnskabsbilag i mindst fem år og seks måneder fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, 5) at have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytningen til ordningen, og 6) at afgive de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen. Tilskudsberettigede udgifter 25. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 1) Produkter som nævnt i 1, stk. 2, nr. 3 og 4. 2) Transport. Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til uddeling af mælk og mejeriprodukter. Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan godkende andre udgifter, end de i stk. 1, anførte, som tilskudsberettigede, hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vurderer, at de er af væsentlig betydning for at opfylde formålet med ordningen. 26. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte: 1) Udgifter, hvortil der gives andre EU tilskud. 2) Moms. 3) Udgifter der ikke er specificerede. 4) Produkter, som nævnt i 1, stk. 3. Beregning af tilskud 27. Det maksimale tilskud til uddeling er på 100 pct. af udgifterne, dog kan tilskuddet ikke overstige de støttesatser der fremgår af bilag 2. Stk. 2. Tilskud til andre udgifter godkendt i medfør af 25, stk. 3, kan ikke udgøre mere end 10 pct. af det tildelte tilskud. Stk. 3. For elever i skoler og undervisningsinstitutioner, kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk eller mejeriprodukter svarende til 0,25 liter mælk pr. elev. pr. undervisningsdag, jf. bilag 2. Stk. 4. For børn i daginstitutioner og dagtilbud kan der maksimalt ydes tilskud til et kvantum mælk eller mejeriprodukter svarende til 0,25 liter mælk pr. barn pr. åbningsdag, jf. bilag 2. Stk. 5. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af 200 undervisningsdage eller åbningsdage. Ansøgning om udbetaling af tilskud 28. Udbetaling af tilskud er betinget af følgende: 1) Alle ansøgte udgifter er afholdt og dokumenterbare. 2) De i anførte kriterier og forpligtelser er opfyldte. Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af ansøgers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Ansøgning skal indgives til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med bilag, som nævnt i stk. 3, på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. Stk. 3. De i 20, stk. 1, nr. 1-5, nævnte ansøgere skal indsende følgende: 1) Et ansøgningsskema. 2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter (bilagsoversigt). 3) Kopi af fakturaer. 4) Dokumentation for betaling af udgifterne. 7

8 5) Dokumentation for de faktisk leverede mængder af mælk og mejeriprodukter. 6) Dokumentation for at maksimummængderne pr. elev eller barn pr. dag er overholdt, jf. 27, stk. 3 og 4. Stk. 4. Ansøgninger om udbetaling fra ansøgere, som nævnt i 20, stk. 1, nr. 1-3, indgives to gange årligt dækkende perioderne 1) 1. august 31. december, og 2) 1. januar 31. juli. Stk. 5. Ansøgninger om udbetaling fra ansøgere som nævnt i 20, stk. 1, nr. 4 og 5, indgives fire gange årligt dækkende perioderne 1) 1. august 31. oktober, 2) 1. november 31. januar, 3) 1. februar 30. april, og 4) 1. maj 31. juli. Stk. 6. Udgifter er tilskudsberettigede i den periode, hvor den mælk eller de mejeriprodukter, som udgifterne vedrører, er uddelt. Stk. 7. Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter udløbet af den af perioderne nævnt i stk. 4 eller 5, som ansøgningen vedrører. 29. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udbetaler tilskuddet til ansøgers NemKonto. Afgørelse 30. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af tilskud efter ansøgningsfristens udløb, jf. 28, stk. 7. Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis 1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. 28, stk. 2, ikke er afgivet, 2) der er væsentlige mangler ved ansøgningen, 3) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. 25 og 26, 4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagen afgørelse, 5) ansøger ikke er søgeberettiget, jf. 20, eller 6) ansøgningen ikke vedrører den målgruppe, jf. 3, stk. 1, og de produkter, jf. 1, stk. 2, nr. 3 og 4, ordningen omhandler. Stk. 3. Hvis en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, i tilfælde hvor der ikke er tale om væsentlige mangler ved ansøgningen, bede ansøger om yderligere oplysninger. 31. Hvis der samlet set er ansøgt om tilskud for et større beløb end den af EU afsatte ramme for mælk og mejeriprodukter, jf. 1, reducerer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tilskuddene med lige stor procentdel. Stk. 2. Hvis der ikke ansøges om det fulde beløb under den af EU fastsatte ramme, kan overskudmidler svarende til op til 20 pct. af rammen, omfordeles til eventuelle ansøgninger vedr. frugt og grønt. 32. Rigtigheden af oplysninger, der skal danne grundlag for udbetaling af tilskud, kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forlange bekræftet af den kommunale revisor eller af en registreret revisor. Kapitel 5 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud 33. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om bortfald eller delvist bortfald af tilsagn og bortfald eller tilbagebetaling af tilskud, hvis 1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 8

9 2) ansøger undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 6 nævnte kontrol, undlader at sikre, at skolerne, institutionerne eller dagtilbuddene medvirker til at yde den nødvendige vejledning og hjælp ved gennemførelse af den i kapitel 6 nævnte kontrol, eller undlader at udlevere regnskaber, betalingsbeviser m.v. som er nødvendige for gennemførelsen af kontrollen, 3) underretningsforpligtigelsen ikke er opfyldt, jf. 11, stk. 1, nr. 8, eller 4) kriterierne for tilskudsberettigelse ikke er opfyldt, jf. 9 og 22. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen opretholde tilsagn eller tilskud eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbudsloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, eller betingelserne i 9, nr. 3, eller 22, nr. 3, ikke er opfyldt. Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser 34. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet, herunder eventuelle tilsagn, som følger, hvis tidsfristerne i 17, stk. 6, eller 28, stk. 7, overskrides med op til 60 kalenderdage: 1) Med 5 pct. hvis tidsfristen er overskredet med 1-30 kalenderdage. 2) Med 10 pct. hvis tidsfristen er overskredet med kalenderdage. 35. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet, herunder eventuelle tilsagn, med yderligere 1 pct. pr. kalenderdag, hvis tidsfristenerne i 17, stk. 6, eller 28, stk. 7, overskrides med mere end 60 kalenderdage, kalkuleret i forhold til den tilbageværende balance. Kapitel 6 Myndigheder og kontrol 36. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forestår den administrative og fysiske kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen. Stk. 2. Det påhviler støtteberettigede ansøgere at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn, og at sikre at institutionerne, som nævnt i 2 og 3, medvirker ved kontroleftersyn. Stk. 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan efter lovens 22 a hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol. Kapitel 7 Ikrafttræden 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr. 391 af 24. april 2016 om skolefrugt og grøntordningen. 2) Bekendtgørelse nr. 928 af 29. juli 2015 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 391 af 24. april 2016 om skolefrugt og grøntordningen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf. Bekendtgørelse nr. 928 af 29. juli 2015 om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger, der vedrører skoleåret Miljø- og Fødevareministeriet, den 21. februar 2017 JETTE PEDERSEN / Thilde Flindt 9

10 1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 0922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU tidende 2013, nr. L 347, side 671, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/791 af 11. maj 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner, EU tidende 2016, nr. L 135, side 1, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/40 om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner og om ændring af forordning (EU) nr. 907/2014, EU tidende 2017, nr. L 5, side 11, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/39 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner, EU tidende 2017, nr. L 5, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. 10

11 Bilag 1 Ikke udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, som der kan søges om tilskud til samt ledsageforanstaltninger, der stilles til rådighed I nærværende bilag, er der udarbejdet en ikke udtømmende liste over, hvilke ledsageforanstaltninger, der kan iværksættes, de ledsageforanstaltninger som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller til rådighed, samt hvilke der kan søges om tilskud til (gælder kun frugt- og grønt). Nr. 1. Eksempler på hvad der kan godkendes som ledsageforanstaltninger Smagekurser hvor børnene smager på forskellige produkter (frugt, grønt eller mejeriprodukter) Etablering og opretholdelse af nyttehaver eller skolehaver Gårdbesøg eller lignende aktiviteter, der har til formål at bringe børnene tættere på landbruget Aktiviteter der vedrører oplysning om eksempelvis: sunde kostvarer landbrug lokale fødevarekæder økologisk produktionsmetode bæredygtig produktion bekæmpelse af madspild Disse aktiviteter kan gennemføres som temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der findes passende for børnenes alder. Nr. 2. Ledsageforanstaltninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen stiller til rådighed Såfremt du ikke selv ønsker at iværksætte ledsageforanstaltninger, stiller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ledsageforanstaltninger gratis til rådighed. For de mindre børn og op til 6. klassetrin er der udarbejdet en tegneserie. For de ældre børn fra klassetrin, er der udarbejdet en quiz. Nr. 3. Eksempler på ledsageforanstaltninger der ydes støtte til (gælder kun frugt- og grønt) Der kan søges om tilskud til alle de aktiviteter, der er nævnt under nr. 1. Herunder ses eksempler på udgifter der er støtteberettigede. 11

12 Beskrivelse Støtteberettiget Ikke støtteberettiget Etablering og vedligeholdelse af nyttehave på skolen En del af disse omkostninger er som oftest engangsomkostninger, og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål. Skolen eller institutionen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven. Alle omkostninger skal være proportionale med størrelsen af haven og anvendelse af haven, og skal udelukkende være relateret til ordningen. Etablering og vedligeholdelse af gårdhave på skolen En del af disse omkostninger er som oftest engangsomkostninger, og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål. Skolen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven. Alle omkostninger skal være proportionale med størrelsen af haven, og anvendelse af haven og skal udelukkende være relateret til ordningen. Frugt og grønt frø/planter, frugttræer og frugtbuske og frugtplanter. Leje og køb af haveredskaber og ikke-motoriserede haveredskaber (spade, skovl, rive, hakkejern, etc.). Vandkande, potter, brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord/spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven. Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriseret udstyr, arbejdstøj, omkostninger til lærere og forældre og omkostninger ved at have kendte personer ude at se på haven. Omkostninger, som ikke kan relateres til haven og formålet med ordningen. Frugt og grønt, frø/planter, Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motori- frugttræer, frugtbuske og frugtplanter. Leje eller køb afserede udstyr, arbejdstøj, om- til lærere og foræl- haveredskaber og ikke-moto-kostningeriserede haveredskaber, dre og omkostninger ved at f.eks. spade, skovl, rive, hakkejern, vandkande, potter, se haven. have kendte personer ude og brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord, spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/ transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven. Omkostninger som ikke kan relateres til haven og formålet med ordningen. Indkøb af frugttræer og frugtbuske samt plantning af disse mv. på skolen Transport evt. indgangsbilletter (indgangsbilletter for andre personer, må ikke Løn til lærere, værtsgave, løn til værten, løn til chaufføren, forsikring, frokost på stedet, 12

13 Indkøb eller leje af haveredskaber og ikke-motoriserede udstyr, f.eks. spade, skovl, rive, hakke, vandkande, havemateriale, muld, træ, plast, planker, brædder, jord, tørv, gødning, materiale til bekæmpelse af skadedyr og ukrudt, udstyr til kompost, drivhuse til klasselokale eller hobbydrivhus til udendørs brug, foldere og anden undervisningsmateriale om havearbejde i forbindelse med undervisning. overstige 10 pct. af prisen til elever og lærere) en evt. guide, udgifter til frugt og grønt i relation til besøget, hvis ikke omkostningerne allerede er inkluderet i prisen. snacks, køb af bøger, andet end de bøger, som købes i forbindelse med læringsmaterialer, omkostninger til producenten/3. person i forbindelse med guidetur. Ekspertrådgivning/kvalificerede personale til at vejlede og uddanne elever og lærere til vedligeholdelse af nyttehave eller gårdhave. Hvis der er tale om en ekstern person, skal der være en klar kontrakt for alle ydelser og specificering af omkostninger. Landbrugs- og/eller gartneribesøg for hele skolen, herunder omkostninger forbundet med transport af lærere og elever til stedet for aktiviteten. Der skal vælges den billigst mulige transportform. Temadage om frugt, grønt og Leje udstyr fx køkkenudstyr, Udgifter til lærere. sunde madvaner, herunder hvis ikke skolen har et køkken, omkostninger til en råd- smagsklasse, workshops om madlavning. I forbindelse hermed, kan der ydes tilskud til giver. kost- og ernæringsfaglige, udstyr der er nødvendigt for at udføre aktiviteten, frugt og grøntsager samt andre hjælpeingredienser. Aktiviteten skal være omfattet af en detaljeret kontrakt og specifikation af omkostningerne. 13

14 Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og ernæringslære Udgifter i forhold til at promovere sunde spisevaner (frugt og grønt) udført af eksterne eksperter, undervisningsmateriale i relation til skolefrugt og sunde spisevaner, foldere/brochurer, opskriftsbøger, undervisnings- DVD og -film, -bøger, -plakater, udgifter til layout, print og levering. Undervisningsmaterialer som almindeligvis anvendes i undervisningen eller som pensum stiller krav om, papir, tusser, løn, juicepresser, frugttørrer og organisering af informationsmøder for børn, forældre og lærere. Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt. Leje af udstyr relateret til skolefrugt. Det vil være muligt at opnå tilskud til udvikling af emballage med print. Indpakningen skal have et positivt budskab, som fortæller om frugt og grønts sunde egenskaber. Printet kan udformes som en lille tegneserie, hvor frugt og grønt indgår. Printet skal være påført EU s logo. 14

15 Tilskudssatser for mælk og mejeriprodukter, jf. bekendtgørelsens 27 Bilag 2 Produktnummer Tilskudsberettiget mængde pr. barn/elev pr. dag Tilskudssats pr. kg/l Produktbeskrivelse 1 0,25 liter 1,34 kr. Nøglehulsmærket mælk samt letmælk og laktosefri udgaver heraf, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr ,25 liter 1,34 kr. Nøglehulsmærkede fermenterede eller syrnede mejeriprodukter og laktosefrie udgaver heraf, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr gram 4,02 kr. Nøglehulsmærket frisk ost, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr gram 10,34 kr. Nøglehulsmærket fast ost, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2, nr. 4. Tilskudssatserne udtrykt i kr. er vejledende, da de afhænger af valutakursen den pågældende dag. Ved omregning fra Euro til danske kroner anvendes omregningskursen, der gælder den første dag i den første måned i den periode (halvår eller kvartal), som en støtteansøgning indgives for. 15

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, 4, stk. 1 og 3, og 5 a lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1) BEK nr 391 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin, NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80616-000007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 )

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5 a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017

VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet., NaturErhvervstyrelsen. j.nr. 15-80616-000003

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen

Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen Skoleåret 2015-2016 Maj 2015 Kolofon Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og grøntordningen Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2014-2015 Maj 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk UDKAST Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Kolofon Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk skoleåret 2016/2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

A8-0006/ Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner

A8-0006/ Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner 2.3.2016 A8-0006/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Betænkning Marc Tarabella A8-0006/2016 Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere