KonjunkturNYT - uge 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 50"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i november Flere ledige stillinger i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Inflationen stabil, men stadig lav i november Nationalbankens Kvartalsoversigt Internationalt USA: Uændret ledighed, svag stigning i detailhandlen Euroområdet: Stigning i industriproduktionen Tyskland: Stigning i industriproduktionen Sverige: Svagt fald i ledigheden Kina: Fald i inflationen, stigning i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fald i olieprisen målt i USD Den danske krone er styrket Den norske centralbank sænker styringsrenten Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg faldt i oktober Firmaernes salg (løbende priser) faldt med 2,8 pct. i oktober, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur 1.1. I tremåneders perioden august-oktober faldt salget med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Salget inden for energi er steget kraftigt over de seneste tre måneder, og inkl. energi var firmaernes salg uændret i august-oktober i forhold til maj-juli. Faldet i firmaernes salg i august-oktober dækker over modsatrettede bevægelser på erhvervshovedgrupper. Der var en lille tilbagegang inden for blandt andet handel og bygge og anlæg. Omvendt steg salget inden for en række andre serviceerhverv, herunder transport, finansiering og forsikring og information og kommunikation samt inden for industrien. Salget til eksportmarkederne steg med 1,1 pct. i august-oktober, mens det indenlandske salg faldt med omtrent det samme. Siden sommeren 21 har salget til eksportmarkederne generelt udviklet sig bedre end det indenlandske salg, jf. figur 1.2. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres der med forbrugerprisindekset (ekskl. husleje), faldt det samlede salg med,2 pct. i august-oktober. Det skal ses i sammenhæng med et lille fald i forbrugerprisindekset (ekskl. husleje) i perioden. Figur 1.1 Firmaernes salg ekskl. energi Figur 1.2 Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gnst.) Indeks (21=1) Indeks (21=1) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2

3 Vareeksporten steg i oktober I oktober steg eksporten af varer 1 (værdier, sæsonkorrigeret) med 2½ pct. Stigningen var fortrinsvis trukket af energi, da eksporten ekskl. energi steg med mere beskedne ¾ pct., jf. figur 1.. Det dækker over en stigning i eksporten af især kemikalier og kemiske produkter, mens eksporten af vindmølledele til Tyskland til gengæld har trukket ned. Det skal ses i lyset af et højt niveau i starten af året. Generelt har fremgangen i eksporten (ekskl. energi) været træg i august-oktober sammenlignet med de foregående tre måneder. I denne periode er eksporten steget med godt ¼ pct. Årsagen er i høj grad et dyk i eksporten af fødevarer, hvilket blandt andet skal ses på baggrund af de seneste fald i fødevarepriserne. Faldende eksport til EU har trukket eksporten ned de seneste tre måneder. Ser man på årets ti første måneder, er eksporten (ekskl. energi) steget med 2¾ pct. sammenlignet med samme periode sidste år, mens den samlede vareeksport (inkl. energi) har været uændret. Det er således et kraftigt fald i eksporten af energi, der er den primære årsag til, at den samlede vareeksport i nationalregnskabet har været træg hidtil i år. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg ½ pct. i oktober, mens importen steg godt pct. Fra august-oktober er tjenesteeksporten steget med 2¼ pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, jf. figur 1.. Figur 1. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur 1. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur 1. er benyttet egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik. 1 Al udenrigshandel med varer omtalt i notitsen er ekskl. skibe og fly mv.

4 Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober For oktober viser den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på godt 1 mia. kr., jf. figur 1.. Det er omtrent uændret fra september, hvilket dækker over en stigning i underskuddet på de løbende overførsler, mens overskuddet på løn- og formueindkomsten steg. Vare- og tjenestebalancen var uændret. For året til dato er overskuddet på betalingsbalancen knap 1 mia. kr., hvilket er 1¼ mia. kr. lavere end samme periode sidste år, jf. figur 1.. Det er især et lavere overskud på varebalancen, der trækker overskuddet ned. Faldet i overskuddet på varebalancen skyldes, at vareimporten er steget mere end vareeksporten. Den træge udvikling i vareeksporten for året til dato er i høj grad et resultat af, at energieksporten har ligget lavt. Desuden har der været et mindre fald i overskuddet på løn- og formueindkomsten, hvilket skal ses i lyset af, at denne post ligger meget højt i et historisk perspektiv. I forhold til sidste opgørelse er overskuddet for januar-september 21 opjusteret med 1,2 mia. kr. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Overførsler Løn- og formueindkomst Løbende poster År til dato Resterende måneder Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Lille stigning i bilsalget i november I november udgjorde det samlede antal nyregistrerede personbiler ca. 1., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.7. Det er, pct. højere end bilsalget i oktober, hvilket dækker over en stigning i salget til erhverv, mens salget til husholdninger er omtrent uændret. Samlet set er bilsalget fra januar til november i år ca. pct. højere end samme periode sidste år. Dette dækker dog over store forskelle imellem salget til husholdninger, der er faldet med knap 8 pct., og salget til erhverv, der er steget med 2 pct. En del af faldet i salget til husholdningerne skyldes øget brug af leasing hos husholdningerne jf. figur 1.8. Privatleasing har fra januar til november i år udgjort 1, pct. af tilgangen til husholdningerne. I samme periode sidste år udgjorde privatleasing kun, pct. Når der tages højde for privatleasing, er tilgangen af personbiler til husholdningerne samlet set faldet med 2,7 pct. i årets første 11. måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Figur 1.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Figur 1.8 Tilgangen af personbiler til husholdningerne, sæsonkorrigeret 1. biler 1. biler biler 1. biler Husholdningerne Erhvervene I alt Samlet tilgang Køb Privatleasing Anm.: Der er anvendt egen sæsonkorrektion i figur 1.8. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Flere ledige stillinger i. kvartal Der var 22.2 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal 21, hvilket er ca. 1.1 flere end i samme kvartal sidste år, jf. figur 1.9. Antallet af ledige stillinger har i løbet af 21 konsekvent været højere end det tilsvarende kvartal året før, ligesom det var tilfældet sidste år. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og en generelt faldende ledighed billedet af et arbejdsmarked i bedring. Der var fremgang i antallet af ledige stillinger inden for alle erhverv med undtagelse af information og kommunikation i. kvartal 21 sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år. Det gælder også, når man ser på andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden for erhvervet, jf. figur 1.1. Til trods for en lille tilbagegang inden for information og kommunikation er det fortsat her, at der er den største andel af ledige stillinger, mens den største stigning i andelen af ledige stillinger fandt sted inden for bygge og anlæg. I. kvartal steg antallet af ledige stillinger i. kvartal i tre ud af fem regioner (sammenlignet med. kvartal sidste år). Det var Region Hovedstaden og Region Syddanmark, der i størst omfang havde fremgang i antallet af ledige stillinger, mens antallet af ledige stillinger i Region Sjælland faldt. Figur 1.9 Antal ledige stillinger Figur 1.1 Andel ledige stillinger i. kvartal efter erhverv 1. ledige stillinger 1. ledige stillinger Pct., Pct., 2 2 2, 2, 2 2 2, 2, 1 1 1, 1, 1 1 1, 1,,, 1. kvt. 2. kvt.. kvt.. kvt., Industri mv. Bygge Handel og anlæg og transp. Information Finansiering mv. Erhvervsservice, Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 2. fuldtidspersoner i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden, jf. figur Den højere beskæftigelse i. kvartal dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på godt. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen i stat, regioner og kommuner faldt med knap 1.8 fuldtidspersoner, jf. figur Dermed er den samlede lønmodtagerbeskæftigelse steget med ca. 1. fuldtidspersoner gennem de første tre kvartaler af 21. Der er kommet ca. 19. flere privat beskæftigede og ca..9 færre offentligt beskæftigede. For den private lønmodtagerbeskæftigelse var der især fremgang i beskæftigelsen inden for erhvervsservice og industri, som steg med henholdsvis 1.7 og knap 1.2 fuldtidspersoner i. kvartal 21 i forhold til 2. kvartal 21. Beskæftigelsen steg også i fx industrien og bygge og anlæg. Siden. kvartal 21 er den private lønmodtagerbeskæftigelse steget med 1, pct. Det er især bygge og anlæg, erhvervsservice og industrien, der har haft fremgang i løbet af året. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen viser en lidt mere positiv udvikling i beskæftigelsen end beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet. De to statistikker følger generelt hinanden, omend der er kvartalsvise afvigelser, jf. figur Figur 1.11 Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur 1.12 Lønmodtagerbeskæftigede 1. fuldtidspersoner 1. personer fuldtidspersoner 1. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner beregnet på baggrund af antal betalte timer omregnet til fuld tid, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal og også inkluderer personer på orlov fra beskæftigelse. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Beskæftigelsen for lønmodtagere er i 2. kvartal 21 påvirket af lærerkonflikten på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt med knap 1.8 fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur 1.1. Det svarer til et fald på,2 pct. Udviklingen dækker over et fald i den kommunale beskæftigelse på 1. fuldtidspersoner samt et fald i beskæftigelsen i staten på 7 fuldtidspersoner, jf. figur 1.1. Sammenlignet med. kvartal 21 er den offentlige beskæftigelse faldet med omkring. fuldtidspersoner i 21. Beskæftigelsen i sundhedsvæsenet er steget det seneste år, mens den er faldet inden for blandt andet forsvaret, social beskyttelse, offentlig orden og sikkerhed og generelle offentlige tjenester. Den offentlige beskæftigelsesstatistik viser samme udvikling som i nationalregnskabet, hvor den offentlige beskæftigelse faldt med godt 2. personer i. kvartal i forhold til kvartalet før. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse, uanset hvor mange timer den enkelte arbejder, og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur 1.1 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur 1.1 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse i stat, regioner og kommuner 1. personer 1. personer personer 1. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKAT s eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 28 og lærerkonflikten i foråret 21 reducerer midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik. 8

9 Inflationen stabil, men stadig lav i november Forbrugerprisinflationen var i november for fjerde måned i træk, pct. Forbrugerprisudviklingen igennem 21 har dermed været en anelse mere afdæmpet end sidste år, jf. figur 1.1. Indekset faldt i sidste måned, hvilket blandt andet skyldes, at prisen på charterrejser aftog, ligesom det normalt er tilfældet i november måned. I forhold til oktober har især tøjpriserne trukket inflationen op, mens fødevarepriserne har trukket den anden vej. Det indebærer at både vare- og tjenesteinflationen var uændret i november på henholdsvis, og 1, pct., jf. figur 1.1. Den for tiden lave inflation skyldes i høj grad udefrakommende forhold. En svag prisudvikling på energi og fødevarer er således med til at holde inflationen lav. Figur 1.1 Forbrugerprisindeks Figur 1.1 Vare- og tjenesteinflation Indeks (Dec.=1) Indeks (Dec.=1) Pct. Pct D J F M A M J J A S O N D Vareinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 Nationalbankens Kvartalsoversigt Nationalbanken har offentliggjort en ny konjunkturvurdering. Banken forudser en fremgang i BNP på,8 pct., 1,7 pct. og 2, pct. i hhv. 21, 21 og 21. I forhold til bankens prognose fra september er skønnene for BNP-væksten uændrede. Skønnene for BNP indebærer, at produktionsgabet (et mål for ledig kapacitet) er stort set lukket i 21. Banken forventer, at beskæftigelsen vil stige med 2. personer i 21 og 28. personer i 21. Banken forventer en styrkelse af det moderate opsving, som gradvist vil blive mere selvbærende. Grundlaget for øget vækst er ifølge banken til stede i form af meget lave renter, stort privat opsparingsoverskud, øgede disponible indkomster og udsigt til fremgang på eksportmarkederne. Udviklingen i dansk økonomi ser ifølge banken væsentlig bedre, ud når der blandt andet tages højde for den faldende produktion af olie og gas i Nordsøen. Der har således været en vækst i dansk økonomi på 7 pct. siden 21, når der ses på de private byerhverv, mens BNP stort set har ligget fladt. Banken vurderer, at risiciene for prognosen især knytter sig til udviklingen i udlandet og herunder i euroområdet. Bekymringen om stilstanden i euroområdet er tiltaget, og et dansk opsving vil ifølge banken næppe vil være robust over for en svagere end ventet aktivitet hos vores samhandelspartnere. Der er også en risiko for, at den lave inflation bider sig fast og smitter af på inflationsforventningerne. De lave renter og det store opsparingsoverskud i den private sektor betyder omvendt, at den indenlandske efterspørgsel kan blive stærkere end ventet. Tabel 1.1 Seneste vækstskøn for Danmark NB NB NB Realvækst, pct. BNP,8 1,7 2, Privat forbrug -,1 1,8 2, Offentligt forbrug,9 1,,1 Offentlige investeringer,1, -1, Boliginvesteringer, 2,1 2,2 Erhvervsinvesteringer 2,,, Lagerinvesteringer, -,1,1 Eksport 2, 1,7, Import, 1,9, Pct. af BNP Betalingsbalance,,, Offentlig saldo 1,7-2, -2,7 1. personer Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal 21. 1

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA I november forblev ledigheden uændret på,8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.1. Ledigheden har længe været faldende og er på det laveste niveau siden august 28. Det skyldes i høj grad solide stigninger i beskæftigelsen, som også steg 21. i november. Fremgangen i beskæftigelsen skyldes primært en stigning på 1. personer i den private beskæftigelse, mens den offentlige beskæftigelse steg med 7. personer. Figur 2.1 Ledighed, USA Pct. af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin. Detailhandlen, opgjort i løbende priser, steg svagt med,7 pct. i november, jf. figur 2.2. Stigningen afspejler en fremgang i både bilsalget og kernedetailsalget (detailsalg ekskl. biler og benzin). Detailsalget blev trukket ned af et fald i værdien af benzinsalg, hvilket skyldes de faldende oliepriser. Figur 2.2 Detailhandel, USA Indeks (28M1=1) Indeks (28M1=1) Total Bilsalg 7 Kilde: Reuters Ecowin. 11

12 Euroområdet Fra september til oktober steg industriproduktionen,1 pct., jf. figur 2.. I forhold til samme periode sidste år er der tale om en stigning på,7 pct. Det var særligt i nogle af de mindre euro lande og Tyskland at industriproduktionen steg, mens den faldt i Frankrig og Italien. Figur 2. Industriproduktion, euroområdet Indeks (28=1) Indeks (28=1) Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Industriproduktionen steg med,2 pct. fra september til oktober, jf. figur 2.. Henover sommeren og efteråret har industriproduktionen ligget relativt stabilt, når man justerer tallene for juli og august for ændrede feriemønstre. I forhold til oktober 21 ligger industriproduktionen knap 1 pct. højere. Figur 2. Industriproduktion, Tyskland Indeks (27M1=1) 11 Indeks (27M1=1) Kilde: Reuters Ecowin. 12

13 Sverige Ledigheden faldt en smule fra oktober til november og udgjorde dermed 7,8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.. Ledigheden har generelt ligget på omkring 8 pct. af arbejdsstyrken siden 211. Fremgangen i både vækst og beskæftigelse er således endnu ikke afspejlet i ledigheden. Figur 2. Ledighed, Sverige Pct. af arbejdsstyrken 1 Pct. af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Kina Industriproduktionen steg med 7,2 pct. i november, når der sammenlignes med samme måned sidste år, jf. figur 2.. Det svarer til et fald på ½ pct. point i forhold til oktober. Væksten i industriproduktionen har generelt været aftagende siden sommeren og ligger på et lavt niveau i en historisk kontekst. Inflationen var 1, pct. i november, hvilket er et fald på,2 point i forhold til oktober, jf. figur 2.7. Inflationen var hovedsageligt trukket af en stigning i fødevarepriserne på 2, pct. Inflationen har haft en aftagende tendens det seneste års tid, hvilket bl.a. skal ses i lyset af aftagende vækst i priserne på fødevarer og energi. Figur 2. Figur 2.7 Industriproduktion, Kina Inflation, Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin. 1

14 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Olieprisen (målt i USD) er faldet kraftigt i løbet af ugen. Derved fortsætter det kraftige fald i olieprisen og det samlede fald siden juni er nu over pct. Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks svækket betydeligt, særligt trukket ned af olie- og energiselskaber. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket, særligt over for den norske krone, men også over for den svenske krone, den amerikanske dollar og det britiske pund, mens den blev svækket overfor den japanske yen. Den norske centralbank (Norges Bank) valgte ved rentemødet d. 11. december at nedsætte styringsrenten,2 pct. point til 1,2 pct. Ifølge centralbanken skyldes rentenedsættelsen primært den kraftigt faldende oliepris og dennes indflydelse på norsk økonomi. Tabel.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 12/12 sidste fredag 12/12 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. Ledende renter, pct. p.a.:, -,2 pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point pengemarkedsren Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,78 -,9 pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,2,1 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 2, -,1 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 2,1 -,1 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,1 -,2 pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,8 -,1 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 1,91 -,11 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser 2 : Kort (-mdr.), -,1 pct.point USD/JPY 118, -2,27 pct. Langt (1-årigt):,12,1 pct.point GBP/USD,7 -,9 pct. EUR/USD 12,9 1,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC2 (/7-89 = 1 7-2,27 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 2-1,9 pct. Valutakurser 2 : Japan, Nikkei , pct. EUR/DKK 7,8 -, pct. USD/DKK 99,1-1, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 19 -,1 pct. SEK/DKK 79,9 -,9 pct. Storbritannien, FTSE 1 2 -,17 pct. NOK/DKK 82,2 -,2 pct. GBP/DKK 92,8 -,2 pct. Oliepriser: JPY/DKK, 1,21 pct. Brent (USD) 2,19 -,19 USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) 7-1,2 DKK indeks (198 = 12,8,2 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

15 Figur.1 Pengepolitisk rente Figur.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. 7 Pct. 7 Pct. 2, Pct.-point, 2, 1,,,2 1,, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 2 1-1, -,2, -, -, -, jan 1 maj 1 sep 1 jan 1 maj 1 sep 1 1-årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro 1 Dollar nov 12 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland dec 12 apr 1 aug 1 dec 1 apr 1 aug 1 dec 1 Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (2=1) Indeks (2=1) dec 12 apr 1 aug 1 dec 1 apr 1 aug 1 dec 1 USD/EUR USD/JPY,9 12, ,8 1,8 1,7 9 9,7 8, 8, 7 dec 12 apr 1 aug 1 dec 1 apr 1 aug 1 dec 1 Eurostoxx Nikkei 22 S&P OMX C2 Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 1

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere