Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)"

Transkript

1 n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet mindst én gang om ugen og langt de fleste hver dag. Internettet byder pa mange fordele, som de fleste i dag nødigt vil undvære. Den offentlige sektor har ogsa taget digitaliseringen til sig. Ved at digitalisere kommunikationen med borgere og virksomheder kan den offentlige sektor sla to fluer med ét smæk. De digitale løsninger gør det muligt at frigøre ressourcer fra administration, så der er flere midler til borgernære opgaver som fx. sundhed, omsorg og undervisning. Samtidigt vil borgere og virksomheder opleve en offentlig sektor, som uanset fysisk afstand og abningstider altid er tilgængelig fx hjemme foran skærmen. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som bade kommuner, regioner og regering står bag, samler en række konkrete initiativer, der skal forny og effektivisere den offentlige sektor gennem øget digitalisering. En central malsætning i strategien er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation med det offentlige i 2015 skal forega digitalt via selvbetjening og digital post. For virksomheder forventes digital post at være obligatorisk fra 1. november En stadigt mere digitaliseret offentlig sektor indebærer imidlertid ogsa en fælles forpligtelse til at tage hand om de borgere og virksomheder, som af den ene eller anden arsag, har svært ved at benytte sig af de digitale muligheder. Selvom et stigende flertal af borgere og virksomheder foretrækker at kommunikere digitalt med det offentlige, så er der fortsat nogle, som har brug for hjælp til digital kommunikation. Det kan fx skyldes manglende it kompetencer, svær ordblindhed, fysiske eller psykiske handicap, sproglige vanskeligheder eller sociale problemer. Mange af disse borgere og virksomheder vil med hjælp og støtte kunne blive digitale, hvilket både vil komme den enkelte til gode og samtidigt understøtte de fæliesoffentlige digitaliseringsmål. Digitaliseringsstrategien har derfor også det centrale pejlemærke, at Bor,gere, der har svært ved at komme i sans med at bru5e de offent/zge drgita/e losnin,ger, [dr den nodvendi» hjælp o~ stolte. Det udmøntes i digitaliseringsstrategiens initiativ 1.3., Hjælpe at /)ente ~ som indebærer, at myndighederne skal give borgerne den fornødne hjælp. Med borgere menes ogsa de borgere, der er ved at etablere virksomhed eller har en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor hjælpeplanen også omfatter virksomhedsrettede indsatser. Formål med hjælpeplanen Hjælpeplanen samler og synliggor de tiltag, der gennemføres i den offentlige sektor for at oge borgernes digitale kompetencer og understøtte brugen af de digitale løsninger. Hjælpeplanen indeholder ikke alle offentlige tiltag for at yde digital hjælp til borgerne. Hertil er indsatsen for mangfoldig og omfattende, I ljælpeplanen samler information om de mest udbredte initiativer. Hjælpeplanen fokuserer dermed pa initiativer og indsatser, som gør flere borgere i stand til at betjene sig selv pa nettet. For nogle borgere vil relevante hjælpetekster pa en hjemmeside være tilstrækkeligt, for andre vil telefonsupport være den rigtige hjælp, mens der måske skal særlige indsatser til i forhold nogle af de borgere, som har det svært med den digitale kommunikation.

2 Side 2aflO Endelig vil der være en gruppe af borgere, for hvem det er meget svært eller umuligt at kommunikere digitalt med det offentlige. For denne gruppe vil der fortsat være mulighed for at blive betjent pa anden vis, idet disse borgere vil kunne blive undtaget fra kravet om at kommunikere digitalt med det offentlige. For denne gruppe giver det således ikke mening at iværksætte en særlig indsats hverken set fra borgerens synsvinkel eller ud fra et myndighedsperspektiv. Hvis kommunen i praksis den medarbejder, der møder borgeren) vurderer, at særlige forhold gør, at borgeren ikke kan forventes at være i stand til at anvende den digitale selvbetjeningslosning, skal kommunen tilbyde, at borgeren kan indgive ansøgningen mv. pa anden made end digitalt. Medarbejderen i kommunen skal altså foretage en konkret vurdering fra situation til situation og skal om muligt have forsøgt at hjælpe borgeren til at ansøge digitalt først. Pa denne måde vil der blive taget størst mulige individuelle hensyn, samtidig med at det sikres, at dem der kan, ogsa anvender de digitale løsninger. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over de særlige forhold, der kan forhindre en borger i at ansøge digitalt. Men følgende er eksempler pa hvem, der (i nogle tilfælde) vil kunne fritages: Personer, der har et fs sisk handicap Personer, der har en kognitiv funktionsnedsættelse herunder demens Personer, der har en psykisk lidelse Personer, der er socialt udsatte eller hjemløse Personer uden it-kompetencer Personer med sprogvanskeligheder Personer, der er svært ordblinde Der findes ikke nogen opgørelse over, hvor mange og hvilke borgere, der forventes undtaget fra digital kommunikation med det offentlige. Overordnet viser tal fra Danmarks Statistik(2012), at 86 pct. af befolkningen i alderen ar er på nettet mindst en gang om ugen, og denne andel har været stødt stigende de seneste år. Strukturering af hjælpeplan Med udgangspunkt i allerede igangsatte initiativer samt forventede kommende indsatser, er den reviderede hjælpeplan udarbejdet med udgangspunkt i tre fokusomrader: 1. Online hjælp og telefonsupport 2. Personligt fremmøde 3. Særlige indsatser I den udstrækning det er muligt, vil det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at tilbyde borgerne den fornødne hjælp online evt, via en chatfunktion - eller via telefonen. Borgerne vil kunne tilgå denne type hjælp i netop dén situation, hvor borgeren har brug for den ofte i borgerens eget hjem. Samtidigt er denne type hjælp omkostningseffektiv, hvilket ikke mindst gælder online hjælp i form af vejledninger, videoguides mv.

3 Side 3 af 10 Såfremt det ikke er muligt at tilbyde borgeren den fornødne hjælp online eller via telefonen, vil personligt fremmøde ofte i et borgerservicecenter eller pa et bibliotek blive aktuelt. Der kan ære tale om sagsspecifikke forhold, hvor en afklaring kræver personligt fremmøde, men oftest vil der være tale om sager, som kan Idares ved at borgeren far hjælp til at kommunikere digitalt fx gennem medbetjening, hvor en medarbejder assisterer borgeren i at anvende selvbetjeningslø s ningen. Der vil imidlertid ogsa være situationer, hvor borgerne ved personligt fremmøde ikke umiddelbart kan gøres selvhjulpne. I sadanne situationer vil det som nævnt være muligt at undtage borgeren fra digital selvbetjening, for nogle af disse borgere vil det ikke være hensigtsmæssigt at iværksætte en særlig indsats med henblik pa at øge graden af selvhjulpenhed. For andre borgere i denne gruppe vil det imidlertid være muligt at blive mere selvhjulpne. For mange svækkede ældre og personer med handicap giver de digitale løsninger fx mulighed for at betjene sig selv hjemmefra uden personlig assistance. Denne gruppe kan ved en særlig indsats fa digitale kompetencer og vil samtidigt få glæde af de andre muligheder, som den digitale verden tilbyder. De særlige indsatser omfatter tillige initiativer, der har til formal at øge brugen af de digitale kanaler i kommunikationen med det offentlige for udvalgte malgrupper. Figur 1: Den fællesoffentlige hjælpeplan og de tre fokusområder Stor volumen - Fæiiesoftentiiq indsats 1. Online hjælp og telefon 4~ælp:spedIikprob. Prisellektiv Tilgænqeiighed: Tæt på 24/7 2. Personligt fremmøde Q Stor volijineis lokal indsats hjælp: Alle slags Omkosmingstung Tilgængelighed: Ahninqssid J lav volumen Lokal indsats evt. dvii samfondsinddragelse Hjælp: Generelle Omkostningstung I lilgirnqeiighed: Ad hsoc Fæliesotfenifig understotteise Ved at lade den reviderede hjælpeplan tage udgangspunkt i de tre fokusområder, synliggøres det, hvordan der fra fællesoffentlig side sættes bredt ind med initiativer, som pa en omkostningseffektiv made tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov i forbindelse med overgangen til fuld digital kommunikation. Form og indhold af de konkrete indsatser og initiativer under de enkelte fokusområder afspejler, at malgrupperne for de enkelte indsatser er meget forskellige. Fokusområde I (Online hjælp og telefonsupport) sigter mod flertallet af borgere, som generelt har gode it-kompetencer og som vil kunne betjene sig selv online uden større problemer. Indsatser under fokusomrade I er derfor af generel karakter og sigter mod, at borgeren sættes i stand til at kunne betjene sig selv hjemmefra. Hjælpen skal med andre ord sætte borgeren i stand til at overkomme det konkrete problem, som borgeren står overfor. Indsatser under fokusomradet er kendetegnet

4 Side 4 af 10 ved, at de priseffektivt skal kunne handtere stor volumen og samtidigt sikre en bred tilgængelighed, sa borgeren hurtigt og nemt kan fa løst sit problem. Indsatser under dette fokusomrade er desuden kendetegnet ved, at de ofre gennemfores som fællesoffentlige initiativer grundet den store volumen. Fokusområde 2 Personligt fremmøde indeholder indsatser, der sigter mod at smidiggore den situation, hvor borgeren møder personligt op for at fa håndteret sin sag. Der kan være tale om borgere, som blot skal vende sig til at kommunikere digitalt med det offentlige. Disse borgere vil i vidt omfang blot skulle henvises til de digitale løsninger. Dette sker dels gennem indsatser, der sigter mod at informere om de digitale muligheder og dels gennem at stille computere og personlig hjælp og vejledning til radighed fx gennem medbetjening. Der er imidlertid ogsa en gruppe borgere, som har svært ved at bruge de digitale kanaler. Fokusomrade 3 Særlig indsats fokuserer pa denne gruppe. Denne gruppe bestar af meget forskellige borgere med dét tilfælles, at det kræver en særlig indsats at give dem digitale kompetencer i det omfang, at det ikke er nødvendigt at undtage borgeren for obligatarisk digital selvbetjening. Der er typisk tale om malrettede og håndholdte projekter, idet indsatsen dog også omfatter en række brede indsatser malrettet ældre borgere med ingen eller svage it kompetencer, idet denne gruppe fortsat udgør den største it-svage befolkningsgruppe. Et overblik over større malgrupper for den særlige indsats fremgar af tabel I nedenfor. Nogle borgere er karakteriseret ved at være dobbelt udfordret fx ved at være fysisk handicappet og ordblind eller ved at være socialt udsat og samtidigt have sprogvanskeligheder pga. udenlandsk herkomst osv. Disse borgere vil ofre blive undtaget for obligatorisk digital selvbetjening, idet en konkret vurdering dog vil være afgørende. Tabel 1: Mål ru er o udfordrin er Målgruppe Typisk udfordring ~ Svage II kompetencer Funktonsnedsættelser Socialt udsatte 5 age it kompetencer Sociale problemer Man lende fast tilkn~ min fl sisk handica ede F~ suk handica Ps~ kisk handicappede S~ age it kompetencer Psykisk handicap S~ ært ordblinde S~ age ut kompetencer ( )rdbhndhed Udenlandsk herkom Sproglige vanskeligheder in en bo æl Fokusomrade 3 indeholder endvidere indsatser, der sigter mod at øge specifikke malgruppers anvendelse af de offentlige selvbetjeningslosninger i øvrigt herunder unge, som kan mangle en forstaelse af den offentlige sektor og dennes sprogbrug mv. Nedenstående tabeller indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser. For mange af indsatserne gælder, at de finder sted i samarbejde mellem det offentlige, oplysningsforbund, herunder FOF, AOF, LOF og Netop, og organisationer som fx Ældre Sagen, Ældremobiliseringen og Almene Boliger. Disse organisationer understøtter overgangen

5 Side 5 af 10 til obligatorisk digital selvbetjening og kommunikation ved blandt andet at udbyde kurser målrettet ft-svage borgere. Digitaliseringsstyrelsen vil fortsat stille viden og erfaringer mv. til rådighed for disse aktorer. Med henblik pa at tydeiggore udbredelsen af de enkelte indsatser er det for hvert indsats angivet, hvorvidt der er tale om: Initiativer, der indgar i et gensidigt forpligtende program for de statslige og kommunale myndigheder. Det kan enten være egentlige landsdækkende indsatser CA), eller indsatser med et nationalt sigte, som dog ikke nødvendigvis findes i alle kommuner (N). Lokale indsatser, der fastsættes og in-iplementeres lokalt. Indsatserne er medtaget i hjælpeplanen for at give et mere dækkende billede af hjælpeindsatsen, ligesom de lokale indsatser kan tjene til gensidig inspiration ~L Indsatsområde 1: Online hjælp og telefonsupport Forpli~tencle, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 1.1. Hjælp dl Der er for alle bolge I-løsninger udarbejdet trin-for- DIGST (A) Marts/april: Konkrete selvhjælp pa trin-vejledninger samt videoguides. Hertil kommer en leverancer droftes ml. Borger.dk online oversigt på borger.dk med kontaktoplvsninger DIGST og KL. på de relevante myndigheder mv. Det udarbejdes i 2013 tilsvarende hjælpemateriale for så vidt angar relevante bølge 2 løsninger, April-december: Produkter udarbejdes og offentliggøres lobende af DIGST samt biblioteker mv Fællesoffentlig Der gennemfores en generel komniunikationsindsats, DIGST (A) Under planlægning kommunikadons indsats der udover at oge kendskabet dl borger.dk og de offentlige selvbetjeningslosninger også indeholder henvisninger til, hvor og hvordan hjælp kan indhentes. 1. 3a. ER.ST har to initiativer, der supplerer eksisterende ERST (A) [Initiativet med Telefonsupport telefonsupport til virksomheder, der benytter Virk.dk. skærmhjælp er fuldt med skærmhjælp og Det er skærmhjælp, der er i pilotfase og forventes implementeret i maj Chat support dl implementeret i foråret Ved at se kundens 2013j virksomhederne skærm, kan tele fonsupporter vise kunden, hvor man skal gøre hvad. Det andet initiativ er en chat-funktion til ~Trk.dk, herunder log-in, brugerrettighedsstvring og udvalgte ERST-losninger. Løsningen vil gøre det muligt for virksomhederne at soge hjælp lige dér, hvor de står midt i en registrering. ERST vil tilbyde erfaringsudveksling med andre myndigheder, der overvejer skærmhjælp.

6 Side 6 af 10 l.3b. Mere brugen enligt Virk.dk Der udvikles en mere intuitiv og brugen enlig brugergrænseflade til Virk.dk med brugersegmenterede indgange, der retter sig mod brugemes aktuelle situation. Pà det ove ~fl~kdk bliver det nemmere at gennemskue, hvilke forpligtelser man har over for det offentlige. Adgangen til at indberette og til at benytte selvbetjeningslosninger bliver lettere, fordi løsningerne ERST (A) Initiativet er en del af Handlingsplan for Virk, , og der sker en lobende udvikling og implementering over de næste par ar.. kobles til vejledning. Det gælder også for digital post. Samtidig udvikles Virk.dk med en række personaliserede services, der giver brugerne en mere skræddersyet brugeroplevelse, der i hojere grad retter sig mod deres egen situation. Med flere personaliserede services og MitVirk får virksomhederne et personligt univers, som sikrer, at indhold er relevant for den konkrete virksomhed 1.4 Bnsgervenlige Den fællesoffentlige udviklingsvejledning. DIGST og Er udarbejder og systemer Kommunerne har gennem KL og KOi\JBIT etableret KL (~) opdateres efter behov. en enhed med fokus på brugervenlige løsninger. Pa baggrund af de fællesoffentlige krav Q udviklingsvejledningen) stilles minimumskrav al leverandører af løsninger til kommunerne. Indsatsområde 2: Personligt fremmede Forpligtende, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 2.1. Hjælp til l-ljælp til borgerne med at komme i gang med KL. (A) Implementeres løbende i borgerne i fællesoffentlige infrastrukturelementer, såsom NemID, forbindelse med borgerservice- Digital Post, ftildmagtslosning og Borger.dk Min Side. lancering af de centre og på biblioteker pågældende løsninger 2.2. Computere til Alle kommuner stiller computere til rådighed KL (A) Kommuner tilbyder i dag rådighed i borgerservicecentr e og biblioteker adgang til computere oftest på borgerservice eller bibliotekerne Informations- Der produceres og distribueres relevant materiale DIGST (A) Afhænger af tidspunkt materiale (pjecer, magasiner og lign.) til udlevering til borgere, for implementering af som har til formål at introducere, motivere og hjælpe it- svage til at lære at bruge it. Materialet besvarer en lang række sporgsmål vedr. it og det at betjene sig selv digitalt. losninger. Behov og produkter drøftes løbende med inreressenter. 2.4 Digitale Kommunerne oger medarbejdernes digitale KL (A) og Løbende medarbejderkomp kompetencer. Dette sker både i borgerservice og hos DIGSTÇ4) etencer relevante faggrupper, fx sundhedsplejen, ældreplejen og pa jobcentre. Tilsvarende hos relevante statslige

7 Side 7 af 10 myndigheder. 2.5 Dialog med Der vil lohende i 2013 blive taget initiativ til oget dialog DIGST Diverse fora benyttes losningsejere med offentlige myndigheder i forhold til it-svage (N) herunder digital post grupper og særlige udfordringer og muligheder mvndighedsnetværket. (herunder hjælpeplansinitiativer) 2.6 lt-hjælp til Indsatsen indebærer, at ERST underviser bibliotekernes ERST/KU Pilot afsluttet, mindre it-formidlere i hvordan mindre virksomheder kan LTURSTY implementering forar virksomheder på hjælpes til at tilgå centrale digitale losninger, sådan at RELSEN Tilslutning fra bibliotekerne der er personlig hjælpe at hente på bibliotekerne. Der ~ biblioteker i 62 vil typisk være tale om enkeltmandsvirkson-ilieder, hvor virksomheden har behov for hjælp en-til-en ved en computer, hvorfor der er behov for at kunne få hjælp lokalt. kommuner. Indsatsområde 3: Særlig indsatser Forpligtende, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 3.1 lt forrnidier.dk I Ijemmeside rettet mod underviserne, der her kan DIGST (A) Er etableret og i drift. hente undervisningsmoduler til egne undervisningsforlob. Siden giver også mulighed for at dele erfaringer, producere undervisningsmateriale og modtage nyhedsbrev Udarbejdelse Der udarbejdes en vejledning til borgerservicecentre og DIGST (A) Publikation af vejledning i andre med borgerkontakt i hvordan it og offentli~ores i foraret betjening af kompenserende hjælpemidler anvendes i betjeningen af handicapgmppen mennesker med diverse handicap Særlig Hjælp og vejledning til it-svage borgere indtænkes i DIGST (A) Iværksættes forar henvisningsindsats driften af det fælles offentlige kontaktcenter for for it-svage horger.dk Det undersoges således, om det er borgere. muligt for kontaktcentret at henvise it-svage borgere til steder, hvor de kan få lokal hjælp til at lære at bruge it (primært ældreorganisationernes, bibliotekernes, og de almene boligafdelingers gratis eller prishillige tilbud.) 3.4 Adgangforalle.dk er skærmlæser, der stilles til rådighed DIGST (A).kdgangforalle.dk er Adgangforalle.dk af Digitaliseringsstvrelsen..\dgangforalle.dk kan bruges etableret. af ordblinde og dårlige læsere ogsà på egen computer. 3.5 Der etableres et Forum fx online hvor gode cases DIGST og Behovsafklaring udestår. lnspirationsforum og projekter i forhold til handtering af it-svage grupper KL i Dette drofter DIGST og for håndtering af præsenteres. Baggrunden er, at der i dag i såvel statsligt samarbejde KL forår it-svage grupper som kommunalt regi gennemfores en lang række (N) initiativer og projekter rettet mod it-svage. Der finder

8 Side 8 al I-l;ælpeværktoj for handtering af de forskellige malgrupper i restgruppen af ikke it parate. imidlertid ikke nogen systematisk videndeling sted, hvorfor der ikke drages tilstrækkelig nytte afindhostede erfaringer mv. Det planlagte forum kan med fordel baseres pa KL s dialogportal, it-forn-iidler.dk eller med en bredere malgruppe under KL s Kommunale eksempler. DIGST og KL udarbejder i samarbejde gi.udehnes for, b ordan de enkelte malgnipper i restgruppen af ikke it parate borgere kan håndteres. Der kan være tale om et hjælpe~ærktoj til den enkelte medarbejder i kommunen, når vedkommende skal foretage den konkrete vurdering. Retningslinjerne kan ogsa omfatte håndtering af ftildmagtslosning mv DIGS1 K Li samarbejde. lnddragelse af ovrige statslige myndighed Til droftelse mellem parterne snarest. Det udesrår at afklare om der er behov for dette. Dette drofter DIGST og KL 3.7. Understottelse af bibliotekers, opl~sningsfor bunds og frivillige organisationers unden isnings vejlednings indsatser: og Der er udarbejdet og distribueret hjælpemateriale til alle bolge 1-losninger. Tilsvarende skal udvikles materiale til relevante bolge 2-losninger. Tillige understottes indsatsen gennem undervisningsmateriale, som kan benyttes af alle, der varetager it-undervisning målrettet it svage borgere. Det gælder dels kurser i grundlæggende it, som fx anvendelse af mus, e mad, touch screen, dels kurser i fællesoffentlige digitale losninger, som fx NemID, borger.dk, Skat.dk os ~. I udvælgelsen af de konkrete hjælpeforanstaltninger inddrages relevante organisationer, herunder Eldre Sagen og Ældremobilisenngen. Maj: Der gennemfores en netværksdag for alle interessenter med fokus pa bla, efterspurgte hjælpeforanstaltninger og b; ordan u ndervisningsmateriaie og kurser bedst understotter digitaliseringsstrategi herunder holge 2 losninger og digital post. Juni december: Udarbejdelse og tilretning materiale kursusaktivitet 3.8. Kampagne Seniorsurf dagen afholdes igen den 9. oktober DTGST Forberedelse er netop er herunder ER.ST Og SKAT. DIGST Seniorsurf dag Biblioteker, datasmer, aktivitetscentre og andre it (N) igangsat efteraret 2013 undervisningstilbud holder abent hus for ældre, der onsker at stifte bekendtskab med nettet Kampagne Get ( )nline ~X eek er et europæisk initiativ, der afholdes DIGST Kampagne er netop Getflnline Uge fra den marts 2013, og hvor fokus er på at fa ~N) afviklet. marts 2013 flere borgere til at lære at bruge nettet. Gennemfores i samarbejde med biblioteker, ældreorganisanoner og andre, der udbyder it-undervisningstilbud Ungeindsats Indsats for unge mellem 15 og 20 ar med hjælp ni Kultur Forberedelse i lobet af digital selvbetjening forst og fremmest i forhold til styrelsen Igangsættelse offentlige selvbetfrningslosninger. ~N) efterar 2013 forår af

9 Side 9 af Demomiljo Der sikres er demonstrarionsmiljo pa centrale DIGST og Muligheder undersoges til undervisning af fællesoffentlige komponenter. Demomiljoet er er fikn~ r KL Q ~ pt. ir svage undervisningsunivers, der bla. vil kunne anvendes i forbindelse med undervisning afit-svage Indsats Der udarbejdes fx et undervisnrngssæt til for lærere på DIGST og Februar marts: Nærmere målrettet unge folkeskolens 8-9. klasse. Undervisningssætrer skal MBU (N) analyse og projektforslag herunder kunne indgå i undervisningen i fag som dansk og udarbejdes. undervisningssæt samfundsfag evt, som et tema. Fokus skal ære på Marts: Droftelse med mv. sikkerhed herunder digital post og NemID, som fra relevante organisationer. nov skal anvendes, nar den unge f~lder 15k Netværks Der gennemfores lobende nerværksakriviteter med DIGST Er etableret. aktiviteter og henblik på ar understøtte og forbedre indsatsen rettet (N) Gennemfores lobende. interessent dialog mod it svage grupper herunder i regi af Lær mere om it netværker samt netværksdage mv Borgerrettet hjemmeside, der samler DIGST Er etableret og i drift. Lærmereomit.dk hjælpeforansraltninger, lokale kontakroplysninger mv. (N) Nerhood Nethood abne it-caféer er et program, hvor Kultur Etableret og under biblioteker og medborgercentre hjælper borgere i stvrelsen udvidelse. udsatte boligområder med deres konkrete it problemer. Tilbuddet er abent for alle borgere, der skal have mulighed for ar komme ind fra gaden og få hjælp til ar løse deres individuelle, basale it-vanskeligheder E kurser ekurser.nu er en porral, der samler sma kurser om Kultur Etableret og i dnfr hverdags-it. Nogle af kurserne er produceret til netop denne porral. Men portalen beskriver og linker ogsa til kurser, der findes pa forskellige organisationers hjemmesider. cn) strelsen (N) I 3,17. Det undersøges nærmere, hvorvidt der er DIGST og Gennemfores forar Kapaciretsrjek kapaciretsproblemer i forhold dl de frivillige KL (1. Evt. opfolgende indsats organisationer og ir fnvilliges undervisning afit svage fastlægges efrerfolgende. ældre herunder i forhold til lokale samarbejder mv. og der opstilles anbefalinger til, hvordan eventuelle kapacitersproblemer kan afhjælpes. Indsatsområde 3: Særlig indsatser Lokale initiativer(l) Der er igangsat projekter for 20 mio. kr. ni fremme af SIM (L) Projekter igangsat. Satspuljeprojekrer ældre borgeres it kompetencer og evner til at vedr, ældre og it kommunikere digitalt med det offentlige i kommuner såvel som oph sningsforhund og foreninger. DIGST kan pa sigt have en rolle i forhold til udbredelse af erfaringer Der er afsat 8 mio, b. al fremir~e af udsatte borgeres it- SIM ~L) Projekter igangsat. Sarspuljeprojekrer kompetencer og evner til at kommunikere digiralt med vedr, udsatte det offentlige i kommuner såvel som grupper og it. oplvsningsforbund og foreninger.

10 OLIE OL ap!s

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v.

8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v. Referat 29. oktober 2012 Gitte Smed Konsulent gsm@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3318 Referat fra møde i Kontaktudvalget for den digitale borger. Mødet fandt sted den 22. oktober i Kulturstyrelsen.

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Danskernes it-færdigheder

Danskernes it-færdigheder Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 22 Offentligt Danskernes it-færdigheder en målrettet indsats Videnskabsministeriet, december 2007 Danskernes it-færdigheder en målrettet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma

Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma 28-11-2014 ah Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Indledning Danmarks Statistik siger, at 86 % af 16-89 årige er på nettet hver uge og

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste I dag skyder Finansministeren processen i gang med at formulere den næste digitaliseringsstrategi - det er jo vigtigt, at vi er klar til 2016 når der

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere