Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)"

Transkript

1 n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet mindst én gang om ugen og langt de fleste hver dag. Internettet byder pa mange fordele, som de fleste i dag nødigt vil undvære. Den offentlige sektor har ogsa taget digitaliseringen til sig. Ved at digitalisere kommunikationen med borgere og virksomheder kan den offentlige sektor sla to fluer med ét smæk. De digitale løsninger gør det muligt at frigøre ressourcer fra administration, så der er flere midler til borgernære opgaver som fx. sundhed, omsorg og undervisning. Samtidigt vil borgere og virksomheder opleve en offentlig sektor, som uanset fysisk afstand og abningstider altid er tilgængelig fx hjemme foran skærmen. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , som bade kommuner, regioner og regering står bag, samler en række konkrete initiativer, der skal forny og effektivisere den offentlige sektor gennem øget digitalisering. En central malsætning i strategien er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation med det offentlige i 2015 skal forega digitalt via selvbetjening og digital post. For virksomheder forventes digital post at være obligatorisk fra 1. november En stadigt mere digitaliseret offentlig sektor indebærer imidlertid ogsa en fælles forpligtelse til at tage hand om de borgere og virksomheder, som af den ene eller anden arsag, har svært ved at benytte sig af de digitale muligheder. Selvom et stigende flertal af borgere og virksomheder foretrækker at kommunikere digitalt med det offentlige, så er der fortsat nogle, som har brug for hjælp til digital kommunikation. Det kan fx skyldes manglende it kompetencer, svær ordblindhed, fysiske eller psykiske handicap, sproglige vanskeligheder eller sociale problemer. Mange af disse borgere og virksomheder vil med hjælp og støtte kunne blive digitale, hvilket både vil komme den enkelte til gode og samtidigt understøtte de fæliesoffentlige digitaliseringsmål. Digitaliseringsstrategien har derfor også det centrale pejlemærke, at Bor,gere, der har svært ved at komme i sans med at bru5e de offent/zge drgita/e losnin,ger, [dr den nodvendi» hjælp o~ stolte. Det udmøntes i digitaliseringsstrategiens initiativ 1.3., Hjælpe at /)ente ~ som indebærer, at myndighederne skal give borgerne den fornødne hjælp. Med borgere menes ogsa de borgere, der er ved at etablere virksomhed eller har en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor hjælpeplanen også omfatter virksomhedsrettede indsatser. Formål med hjælpeplanen Hjælpeplanen samler og synliggor de tiltag, der gennemføres i den offentlige sektor for at oge borgernes digitale kompetencer og understøtte brugen af de digitale løsninger. Hjælpeplanen indeholder ikke alle offentlige tiltag for at yde digital hjælp til borgerne. Hertil er indsatsen for mangfoldig og omfattende, I ljælpeplanen samler information om de mest udbredte initiativer. Hjælpeplanen fokuserer dermed pa initiativer og indsatser, som gør flere borgere i stand til at betjene sig selv pa nettet. For nogle borgere vil relevante hjælpetekster pa en hjemmeside være tilstrækkeligt, for andre vil telefonsupport være den rigtige hjælp, mens der måske skal særlige indsatser til i forhold nogle af de borgere, som har det svært med den digitale kommunikation.

2 Side 2aflO Endelig vil der være en gruppe af borgere, for hvem det er meget svært eller umuligt at kommunikere digitalt med det offentlige. For denne gruppe vil der fortsat være mulighed for at blive betjent pa anden vis, idet disse borgere vil kunne blive undtaget fra kravet om at kommunikere digitalt med det offentlige. For denne gruppe giver det således ikke mening at iværksætte en særlig indsats hverken set fra borgerens synsvinkel eller ud fra et myndighedsperspektiv. Hvis kommunen i praksis den medarbejder, der møder borgeren) vurderer, at særlige forhold gør, at borgeren ikke kan forventes at være i stand til at anvende den digitale selvbetjeningslosning, skal kommunen tilbyde, at borgeren kan indgive ansøgningen mv. pa anden made end digitalt. Medarbejderen i kommunen skal altså foretage en konkret vurdering fra situation til situation og skal om muligt have forsøgt at hjælpe borgeren til at ansøge digitalt først. Pa denne måde vil der blive taget størst mulige individuelle hensyn, samtidig med at det sikres, at dem der kan, ogsa anvender de digitale løsninger. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over de særlige forhold, der kan forhindre en borger i at ansøge digitalt. Men følgende er eksempler pa hvem, der (i nogle tilfælde) vil kunne fritages: Personer, der har et fs sisk handicap Personer, der har en kognitiv funktionsnedsættelse herunder demens Personer, der har en psykisk lidelse Personer, der er socialt udsatte eller hjemløse Personer uden it-kompetencer Personer med sprogvanskeligheder Personer, der er svært ordblinde Der findes ikke nogen opgørelse over, hvor mange og hvilke borgere, der forventes undtaget fra digital kommunikation med det offentlige. Overordnet viser tal fra Danmarks Statistik(2012), at 86 pct. af befolkningen i alderen ar er på nettet mindst en gang om ugen, og denne andel har været stødt stigende de seneste år. Strukturering af hjælpeplan Med udgangspunkt i allerede igangsatte initiativer samt forventede kommende indsatser, er den reviderede hjælpeplan udarbejdet med udgangspunkt i tre fokusomrader: 1. Online hjælp og telefonsupport 2. Personligt fremmøde 3. Særlige indsatser I den udstrækning det er muligt, vil det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at tilbyde borgerne den fornødne hjælp online evt, via en chatfunktion - eller via telefonen. Borgerne vil kunne tilgå denne type hjælp i netop dén situation, hvor borgeren har brug for den ofte i borgerens eget hjem. Samtidigt er denne type hjælp omkostningseffektiv, hvilket ikke mindst gælder online hjælp i form af vejledninger, videoguides mv.

3 Side 3 af 10 Såfremt det ikke er muligt at tilbyde borgeren den fornødne hjælp online eller via telefonen, vil personligt fremmøde ofte i et borgerservicecenter eller pa et bibliotek blive aktuelt. Der kan ære tale om sagsspecifikke forhold, hvor en afklaring kræver personligt fremmøde, men oftest vil der være tale om sager, som kan Idares ved at borgeren far hjælp til at kommunikere digitalt fx gennem medbetjening, hvor en medarbejder assisterer borgeren i at anvende selvbetjeningslø s ningen. Der vil imidlertid ogsa være situationer, hvor borgerne ved personligt fremmøde ikke umiddelbart kan gøres selvhjulpne. I sadanne situationer vil det som nævnt være muligt at undtage borgeren fra digital selvbetjening, for nogle af disse borgere vil det ikke være hensigtsmæssigt at iværksætte en særlig indsats med henblik pa at øge graden af selvhjulpenhed. For andre borgere i denne gruppe vil det imidlertid være muligt at blive mere selvhjulpne. For mange svækkede ældre og personer med handicap giver de digitale løsninger fx mulighed for at betjene sig selv hjemmefra uden personlig assistance. Denne gruppe kan ved en særlig indsats fa digitale kompetencer og vil samtidigt få glæde af de andre muligheder, som den digitale verden tilbyder. De særlige indsatser omfatter tillige initiativer, der har til formal at øge brugen af de digitale kanaler i kommunikationen med det offentlige for udvalgte malgrupper. Figur 1: Den fællesoffentlige hjælpeplan og de tre fokusområder Stor volumen - Fæiiesoftentiiq indsats 1. Online hjælp og telefon 4~ælp:spedIikprob. Prisellektiv Tilgænqeiighed: Tæt på 24/7 2. Personligt fremmøde Q Stor volijineis lokal indsats hjælp: Alle slags Omkosmingstung Tilgængelighed: Ahninqssid J lav volumen Lokal indsats evt. dvii samfondsinddragelse Hjælp: Generelle Omkostningstung I lilgirnqeiighed: Ad hsoc Fæliesotfenifig understotteise Ved at lade den reviderede hjælpeplan tage udgangspunkt i de tre fokusområder, synliggøres det, hvordan der fra fællesoffentlig side sættes bredt ind med initiativer, som pa en omkostningseffektiv made tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov i forbindelse med overgangen til fuld digital kommunikation. Form og indhold af de konkrete indsatser og initiativer under de enkelte fokusområder afspejler, at malgrupperne for de enkelte indsatser er meget forskellige. Fokusområde I (Online hjælp og telefonsupport) sigter mod flertallet af borgere, som generelt har gode it-kompetencer og som vil kunne betjene sig selv online uden større problemer. Indsatser under fokusomrade I er derfor af generel karakter og sigter mod, at borgeren sættes i stand til at kunne betjene sig selv hjemmefra. Hjælpen skal med andre ord sætte borgeren i stand til at overkomme det konkrete problem, som borgeren står overfor. Indsatser under fokusomradet er kendetegnet

4 Side 4 af 10 ved, at de priseffektivt skal kunne handtere stor volumen og samtidigt sikre en bred tilgængelighed, sa borgeren hurtigt og nemt kan fa løst sit problem. Indsatser under dette fokusomrade er desuden kendetegnet ved, at de ofre gennemfores som fællesoffentlige initiativer grundet den store volumen. Fokusområde 2 Personligt fremmøde indeholder indsatser, der sigter mod at smidiggore den situation, hvor borgeren møder personligt op for at fa håndteret sin sag. Der kan være tale om borgere, som blot skal vende sig til at kommunikere digitalt med det offentlige. Disse borgere vil i vidt omfang blot skulle henvises til de digitale løsninger. Dette sker dels gennem indsatser, der sigter mod at informere om de digitale muligheder og dels gennem at stille computere og personlig hjælp og vejledning til radighed fx gennem medbetjening. Der er imidlertid ogsa en gruppe borgere, som har svært ved at bruge de digitale kanaler. Fokusomrade 3 Særlig indsats fokuserer pa denne gruppe. Denne gruppe bestar af meget forskellige borgere med dét tilfælles, at det kræver en særlig indsats at give dem digitale kompetencer i det omfang, at det ikke er nødvendigt at undtage borgeren for obligatarisk digital selvbetjening. Der er typisk tale om malrettede og håndholdte projekter, idet indsatsen dog også omfatter en række brede indsatser malrettet ældre borgere med ingen eller svage it kompetencer, idet denne gruppe fortsat udgør den største it-svage befolkningsgruppe. Et overblik over større malgrupper for den særlige indsats fremgar af tabel I nedenfor. Nogle borgere er karakteriseret ved at være dobbelt udfordret fx ved at være fysisk handicappet og ordblind eller ved at være socialt udsat og samtidigt have sprogvanskeligheder pga. udenlandsk herkomst osv. Disse borgere vil ofre blive undtaget for obligatorisk digital selvbetjening, idet en konkret vurdering dog vil være afgørende. Tabel 1: Mål ru er o udfordrin er Målgruppe Typisk udfordring ~ Svage II kompetencer Funktonsnedsættelser Socialt udsatte 5 age it kompetencer Sociale problemer Man lende fast tilkn~ min fl sisk handica ede F~ suk handica Ps~ kisk handicappede S~ age it kompetencer Psykisk handicap S~ ært ordblinde S~ age ut kompetencer ( )rdbhndhed Udenlandsk herkom Sproglige vanskeligheder in en bo æl Fokusomrade 3 indeholder endvidere indsatser, der sigter mod at øge specifikke malgruppers anvendelse af de offentlige selvbetjeningslosninger i øvrigt herunder unge, som kan mangle en forstaelse af den offentlige sektor og dennes sprogbrug mv. Nedenstående tabeller indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser. For mange af indsatserne gælder, at de finder sted i samarbejde mellem det offentlige, oplysningsforbund, herunder FOF, AOF, LOF og Netop, og organisationer som fx Ældre Sagen, Ældremobiliseringen og Almene Boliger. Disse organisationer understøtter overgangen

5 Side 5 af 10 til obligatorisk digital selvbetjening og kommunikation ved blandt andet at udbyde kurser målrettet ft-svage borgere. Digitaliseringsstyrelsen vil fortsat stille viden og erfaringer mv. til rådighed for disse aktorer. Med henblik pa at tydeiggore udbredelsen af de enkelte indsatser er det for hvert indsats angivet, hvorvidt der er tale om: Initiativer, der indgar i et gensidigt forpligtende program for de statslige og kommunale myndigheder. Det kan enten være egentlige landsdækkende indsatser CA), eller indsatser med et nationalt sigte, som dog ikke nødvendigvis findes i alle kommuner (N). Lokale indsatser, der fastsættes og in-iplementeres lokalt. Indsatserne er medtaget i hjælpeplanen for at give et mere dækkende billede af hjælpeindsatsen, ligesom de lokale indsatser kan tjene til gensidig inspiration ~L Indsatsområde 1: Online hjælp og telefonsupport Forpli~tencle, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 1.1. Hjælp dl Der er for alle bolge I-løsninger udarbejdet trin-for- DIGST (A) Marts/april: Konkrete selvhjælp pa trin-vejledninger samt videoguides. Hertil kommer en leverancer droftes ml. Borger.dk online oversigt på borger.dk med kontaktoplvsninger DIGST og KL. på de relevante myndigheder mv. Det udarbejdes i 2013 tilsvarende hjælpemateriale for så vidt angar relevante bølge 2 løsninger, April-december: Produkter udarbejdes og offentliggøres lobende af DIGST samt biblioteker mv Fællesoffentlig Der gennemfores en generel komniunikationsindsats, DIGST (A) Under planlægning kommunikadons indsats der udover at oge kendskabet dl borger.dk og de offentlige selvbetjeningslosninger også indeholder henvisninger til, hvor og hvordan hjælp kan indhentes. 1. 3a. ER.ST har to initiativer, der supplerer eksisterende ERST (A) [Initiativet med Telefonsupport telefonsupport til virksomheder, der benytter Virk.dk. skærmhjælp er fuldt med skærmhjælp og Det er skærmhjælp, der er i pilotfase og forventes implementeret i maj Chat support dl implementeret i foråret Ved at se kundens 2013j virksomhederne skærm, kan tele fonsupporter vise kunden, hvor man skal gøre hvad. Det andet initiativ er en chat-funktion til ~Trk.dk, herunder log-in, brugerrettighedsstvring og udvalgte ERST-losninger. Løsningen vil gøre det muligt for virksomhederne at soge hjælp lige dér, hvor de står midt i en registrering. ERST vil tilbyde erfaringsudveksling med andre myndigheder, der overvejer skærmhjælp.

6 Side 6 af 10 l.3b. Mere brugen enligt Virk.dk Der udvikles en mere intuitiv og brugen enlig brugergrænseflade til Virk.dk med brugersegmenterede indgange, der retter sig mod brugemes aktuelle situation. Pà det ove ~fl~kdk bliver det nemmere at gennemskue, hvilke forpligtelser man har over for det offentlige. Adgangen til at indberette og til at benytte selvbetjeningslosninger bliver lettere, fordi løsningerne ERST (A) Initiativet er en del af Handlingsplan for Virk, , og der sker en lobende udvikling og implementering over de næste par ar.. kobles til vejledning. Det gælder også for digital post. Samtidig udvikles Virk.dk med en række personaliserede services, der giver brugerne en mere skræddersyet brugeroplevelse, der i hojere grad retter sig mod deres egen situation. Med flere personaliserede services og MitVirk får virksomhederne et personligt univers, som sikrer, at indhold er relevant for den konkrete virksomhed 1.4 Bnsgervenlige Den fællesoffentlige udviklingsvejledning. DIGST og Er udarbejder og systemer Kommunerne har gennem KL og KOi\JBIT etableret KL (~) opdateres efter behov. en enhed med fokus på brugervenlige løsninger. Pa baggrund af de fællesoffentlige krav Q udviklingsvejledningen) stilles minimumskrav al leverandører af løsninger til kommunerne. Indsatsområde 2: Personligt fremmede Forpligtende, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 2.1. Hjælp til l-ljælp til borgerne med at komme i gang med KL. (A) Implementeres løbende i borgerne i fællesoffentlige infrastrukturelementer, såsom NemID, forbindelse med borgerservice- Digital Post, ftildmagtslosning og Borger.dk Min Side. lancering af de centre og på biblioteker pågældende løsninger 2.2. Computere til Alle kommuner stiller computere til rådighed KL (A) Kommuner tilbyder i dag rådighed i borgerservicecentr e og biblioteker adgang til computere oftest på borgerservice eller bibliotekerne Informations- Der produceres og distribueres relevant materiale DIGST (A) Afhænger af tidspunkt materiale (pjecer, magasiner og lign.) til udlevering til borgere, for implementering af som har til formål at introducere, motivere og hjælpe it- svage til at lære at bruge it. Materialet besvarer en lang række sporgsmål vedr. it og det at betjene sig selv digitalt. losninger. Behov og produkter drøftes løbende med inreressenter. 2.4 Digitale Kommunerne oger medarbejdernes digitale KL (A) og Løbende medarbejderkomp kompetencer. Dette sker både i borgerservice og hos DIGSTÇ4) etencer relevante faggrupper, fx sundhedsplejen, ældreplejen og pa jobcentre. Tilsvarende hos relevante statslige

7 Side 7 af 10 myndigheder. 2.5 Dialog med Der vil lohende i 2013 blive taget initiativ til oget dialog DIGST Diverse fora benyttes losningsejere med offentlige myndigheder i forhold til it-svage (N) herunder digital post grupper og særlige udfordringer og muligheder mvndighedsnetværket. (herunder hjælpeplansinitiativer) 2.6 lt-hjælp til Indsatsen indebærer, at ERST underviser bibliotekernes ERST/KU Pilot afsluttet, mindre it-formidlere i hvordan mindre virksomheder kan LTURSTY implementering forar virksomheder på hjælpes til at tilgå centrale digitale losninger, sådan at RELSEN Tilslutning fra bibliotekerne der er personlig hjælpe at hente på bibliotekerne. Der ~ biblioteker i 62 vil typisk være tale om enkeltmandsvirkson-ilieder, hvor virksomheden har behov for hjælp en-til-en ved en computer, hvorfor der er behov for at kunne få hjælp lokalt. kommuner. Indsatsområde 3: Særlig indsatser Forpligtende, landsdækkende indsatser (A&N) Indsats Indhold Ansvarlig Proces og leverancer 3.1 lt forrnidier.dk I Ijemmeside rettet mod underviserne, der her kan DIGST (A) Er etableret og i drift. hente undervisningsmoduler til egne undervisningsforlob. Siden giver også mulighed for at dele erfaringer, producere undervisningsmateriale og modtage nyhedsbrev Udarbejdelse Der udarbejdes en vejledning til borgerservicecentre og DIGST (A) Publikation af vejledning i andre med borgerkontakt i hvordan it og offentli~ores i foraret betjening af kompenserende hjælpemidler anvendes i betjeningen af handicapgmppen mennesker med diverse handicap Særlig Hjælp og vejledning til it-svage borgere indtænkes i DIGST (A) Iværksættes forar henvisningsindsats driften af det fælles offentlige kontaktcenter for for it-svage horger.dk Det undersoges således, om det er borgere. muligt for kontaktcentret at henvise it-svage borgere til steder, hvor de kan få lokal hjælp til at lære at bruge it (primært ældreorganisationernes, bibliotekernes, og de almene boligafdelingers gratis eller prishillige tilbud.) 3.4 Adgangforalle.dk er skærmlæser, der stilles til rådighed DIGST (A).kdgangforalle.dk er Adgangforalle.dk af Digitaliseringsstvrelsen..\dgangforalle.dk kan bruges etableret. af ordblinde og dårlige læsere ogsà på egen computer. 3.5 Der etableres et Forum fx online hvor gode cases DIGST og Behovsafklaring udestår. lnspirationsforum og projekter i forhold til handtering af it-svage grupper KL i Dette drofter DIGST og for håndtering af præsenteres. Baggrunden er, at der i dag i såvel statsligt samarbejde KL forår it-svage grupper som kommunalt regi gennemfores en lang række (N) initiativer og projekter rettet mod it-svage. Der finder

8 Side 8 al I-l;ælpeværktoj for handtering af de forskellige malgrupper i restgruppen af ikke it parate. imidlertid ikke nogen systematisk videndeling sted, hvorfor der ikke drages tilstrækkelig nytte afindhostede erfaringer mv. Det planlagte forum kan med fordel baseres pa KL s dialogportal, it-forn-iidler.dk eller med en bredere malgruppe under KL s Kommunale eksempler. DIGST og KL udarbejder i samarbejde gi.udehnes for, b ordan de enkelte malgnipper i restgruppen af ikke it parate borgere kan håndteres. Der kan være tale om et hjælpe~ærktoj til den enkelte medarbejder i kommunen, når vedkommende skal foretage den konkrete vurdering. Retningslinjerne kan ogsa omfatte håndtering af ftildmagtslosning mv DIGS1 K Li samarbejde. lnddragelse af ovrige statslige myndighed Til droftelse mellem parterne snarest. Det udesrår at afklare om der er behov for dette. Dette drofter DIGST og KL 3.7. Understottelse af bibliotekers, opl~sningsfor bunds og frivillige organisationers unden isnings vejlednings indsatser: og Der er udarbejdet og distribueret hjælpemateriale til alle bolge 1-losninger. Tilsvarende skal udvikles materiale til relevante bolge 2-losninger. Tillige understottes indsatsen gennem undervisningsmateriale, som kan benyttes af alle, der varetager it-undervisning målrettet it svage borgere. Det gælder dels kurser i grundlæggende it, som fx anvendelse af mus, e mad, touch screen, dels kurser i fællesoffentlige digitale losninger, som fx NemID, borger.dk, Skat.dk os ~. I udvælgelsen af de konkrete hjælpeforanstaltninger inddrages relevante organisationer, herunder Eldre Sagen og Ældremobilisenngen. Maj: Der gennemfores en netværksdag for alle interessenter med fokus pa bla, efterspurgte hjælpeforanstaltninger og b; ordan u ndervisningsmateriaie og kurser bedst understotter digitaliseringsstrategi herunder holge 2 losninger og digital post. Juni december: Udarbejdelse og tilretning materiale kursusaktivitet 3.8. Kampagne Seniorsurf dagen afholdes igen den 9. oktober DTGST Forberedelse er netop er herunder ER.ST Og SKAT. DIGST Seniorsurf dag Biblioteker, datasmer, aktivitetscentre og andre it (N) igangsat efteraret 2013 undervisningstilbud holder abent hus for ældre, der onsker at stifte bekendtskab med nettet Kampagne Get ( )nline ~X eek er et europæisk initiativ, der afholdes DIGST Kampagne er netop Getflnline Uge fra den marts 2013, og hvor fokus er på at fa ~N) afviklet. marts 2013 flere borgere til at lære at bruge nettet. Gennemfores i samarbejde med biblioteker, ældreorganisanoner og andre, der udbyder it-undervisningstilbud Ungeindsats Indsats for unge mellem 15 og 20 ar med hjælp ni Kultur Forberedelse i lobet af digital selvbetjening forst og fremmest i forhold til styrelsen Igangsættelse offentlige selvbetfrningslosninger. ~N) efterar 2013 forår af

9 Side 9 af Demomiljo Der sikres er demonstrarionsmiljo pa centrale DIGST og Muligheder undersoges til undervisning af fællesoffentlige komponenter. Demomiljoet er er fikn~ r KL Q ~ pt. ir svage undervisningsunivers, der bla. vil kunne anvendes i forbindelse med undervisning afit-svage Indsats Der udarbejdes fx et undervisnrngssæt til for lærere på DIGST og Februar marts: Nærmere målrettet unge folkeskolens 8-9. klasse. Undervisningssætrer skal MBU (N) analyse og projektforslag herunder kunne indgå i undervisningen i fag som dansk og udarbejdes. undervisningssæt samfundsfag evt, som et tema. Fokus skal ære på Marts: Droftelse med mv. sikkerhed herunder digital post og NemID, som fra relevante organisationer. nov skal anvendes, nar den unge f~lder 15k Netværks Der gennemfores lobende nerværksakriviteter med DIGST Er etableret. aktiviteter og henblik på ar understøtte og forbedre indsatsen rettet (N) Gennemfores lobende. interessent dialog mod it svage grupper herunder i regi af Lær mere om it netværker samt netværksdage mv Borgerrettet hjemmeside, der samler DIGST Er etableret og i drift. Lærmereomit.dk hjælpeforansraltninger, lokale kontakroplysninger mv. (N) Nerhood Nethood abne it-caféer er et program, hvor Kultur Etableret og under biblioteker og medborgercentre hjælper borgere i stvrelsen udvidelse. udsatte boligområder med deres konkrete it problemer. Tilbuddet er abent for alle borgere, der skal have mulighed for ar komme ind fra gaden og få hjælp til ar løse deres individuelle, basale it-vanskeligheder E kurser ekurser.nu er en porral, der samler sma kurser om Kultur Etableret og i dnfr hverdags-it. Nogle af kurserne er produceret til netop denne porral. Men portalen beskriver og linker ogsa til kurser, der findes pa forskellige organisationers hjemmesider. cn) strelsen (N) I 3,17. Det undersøges nærmere, hvorvidt der er DIGST og Gennemfores forar Kapaciretsrjek kapaciretsproblemer i forhold dl de frivillige KL (1. Evt. opfolgende indsats organisationer og ir fnvilliges undervisning afit svage fastlægges efrerfolgende. ældre herunder i forhold til lokale samarbejder mv. og der opstilles anbefalinger til, hvordan eventuelle kapacitersproblemer kan afhjælpes. Indsatsområde 3: Særlig indsatser Lokale initiativer(l) Der er igangsat projekter for 20 mio. kr. ni fremme af SIM (L) Projekter igangsat. Satspuljeprojekrer ældre borgeres it kompetencer og evner til at vedr, ældre og it kommunikere digitalt med det offentlige i kommuner såvel som oph sningsforhund og foreninger. DIGST kan pa sigt have en rolle i forhold til udbredelse af erfaringer Der er afsat 8 mio, b. al fremir~e af udsatte borgeres it- SIM ~L) Projekter igangsat. Sarspuljeprojekrer kompetencer og evner til at kommunikere digiralt med vedr, udsatte det offentlige i kommuner såvel som grupper og it. oplvsningsforbund og foreninger.

10 OLIE OL ap!s

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2.

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. 22. maj 2017 1. Indledning Et af målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at tryghed og tillid

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet FEBRUAR, MARTS, APRIL, MAJ 2014 Gratis kurser Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde med Københavns

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

MØDEREFERAT. Kontaktudvalget for Den digitale borger Møde 26. januar 2012

MØDEREFERAT. Kontaktudvalget for Den digitale borger Møde 26. januar 2012 MØDEREFERAT 31. januar 2012 Sagsnr: 2007-003410 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Kontaktudvalget for Den digitale borger Møde 26. januar 2012

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere