KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER"

Transkript

1 KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og sundhedsskolerne i Skive, Herning, Silkeborg, Randers og Århus

2 INDHOLD 2. BILAG - DOKUMENTATION... 3 BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER... 4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE... 8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE... 9 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Side 2

3 2. BILAG DOKUMENTATION OG DATA BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS Overordnede tilkendegivelser og ønsker fra fokusgruppeinterviews: At skolerne giver sikkerhed i forhold til, at nogle af kurserne afholdes uafhængigt af ansøgerantal, således det er muligt for arbejdspladserne at planlægge med kurserne. Dette er betydningsfuldt for arbejdspladsernes planlægning dels på grund af kursusforløbets længde dels for at give flere medarbejdere mulighed for deltagelse. For at imødekomme dette ønske kan det anbefales, at skolerne etablerer et samarbejde i en given region, men også mellem regionerne, således at fagmoduler, hvortil der i de forskellige regioner kun er lille søgning, kan afholdes - med deltagelse af kursister fra flere regioner. At det samlede forløb er på max. 1 år, og at afholdelse af modulerne tilrettelægges uden for de tidspunkter, hvor praksis er arbejdsmæssigt belastet på grund af helligdage og ferier. At fagmodulerne bliver rettet mod dels det somatiske og dels det psykiatriske felt uden deltagelse fra andre arbejdsfelter gælder primært den somatiske del. Det primærkommunale område ytrede intet ønske om, at fagmodulerne var organiseret på denne måde, men havde ønsker om mulighed for kobling til fordybelse inden for det somatiske felt, på grund af opgaveglidning fra hospital til hjemmepleje. Nedenstående er stikord/citater fra fokusgruppeinterviews med henholdsvis ledere og social- og sundhedsassistenter i forhold til social- og sundhedsassistenternes profil. Stikordene er ordnet ud fra fokusgruppeinterviewenes spørgeguide, der var tematiseret ud fra social- og sundhedsassistenternes centrale arbejds- og funktionsområder. Fokusgruppedeltagerne blev først bedt om at beskrive assistenternes opgaver og tilhørende kompetencer samt pege på, hvor der især var behov for kompetenceudvikling. Endelig blev deltagerne bedt om at komme med forslag til læringsaktiviteter. Interviewene var tematiseret ud fra følge opgaveområder: Samarbejde med brugere / patienter Samarbejde med pårørende Samarbejde med kolleger/andre Samarbejde med ledelse/pædagogik Administration Side 3

4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS TILRETTELÆGGELSE AF SYGEPLEJEOPGAVER kunne indsamle data, foretage observationer, medicin, lægekontakt, iværksættelse af behandling. almindelige plejeopgaver samt komplekse (i forbindelse med helhedsplejen) have viden om grundlæggende sygepleje dokumentation basisviden om formidling kunne formulere sig kunne være præcis, strukturere og prioritere TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVER UDFRA SOCIALPÆDAGOGISK TILGANG kunne rette fokus på borgernes hverdagsliv have forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge arbejde metodisk med reminiscens arbejde med normer og holdninger kunne arbejde med socialpædagogisk tænkning og analyse arbejde aktiverende formidle have faglig viden om specielle områder TILRETTELÆGGELSE AF TRÆNING I FORHOLD TIL REHABILITERING koordinere og tilrettelægge sammenhængende forløb i forbindelse med udskrivning fra sygehus sundhedsfremme og indsats der kan forebygge indlæggelse på sygehus viden om dobbeltdiagnoser, kunne sætte realistiske mål for misbruger viden om genoptræning, viden om anatomi/fysiologi have opdateret teoretisk viden om det nyeste indenfor psykiatrien viden om medicin kunne passe på sig selv, mærke sig selv, holde afstand, sætte ord på oplevelser og følelser konflikthåndtering kunne lytte og aflæse en situation kunne se kritisk på sin egen funktion - helikopterperspektiv turde bruge sin faglige viden holde fokus på brugerens ressourcer OPGAVER SOM KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN viden om og metoder indenfor: alkohol/misbrug, fedme, småtspisende, diabetes, psykisk syge, borgere med anden etnisk baggrund end dansk pleje/omsorgopgaver indenfor specialeområder, som f.eks.: Kol, dialyse i eget hjem, sårbehandling før og efter indlæggelse. Side 4

5 FREMTIDSKRAV mere special viden og at få styrket nogle af nedenstående kompetencer i forhold til: at kunne lede/fordele, kommunikation, prioritere/have overblik, viden om grundlæggende sygepleje, refleksiv kompetence arbejde mere sammen med brugeren/se brugeren som ekspert i eget liv ud fra en socialpædagogisk tænkning, at blive bedre til at arbejde med den enkelte borgers ressourcer og sociale baggrund i stedet for at have fokus på mangler hos den enkelte, eksempelvis ensomhed. At blive bedre til at formidle denne tænkning til f.eks. hjælperne. arbejde mere selvstændigt, der bliver krav om mere A-A-tid kunne passe på sig selv, fordi der bliver flere alene-jobs med 24 timers vagter/mobilkald etc. FRA LEDERINTERVIEWS Social- og sundhedsassistenterne styrer og sikrer de komplekse, men stabile plejeforløb, hvortil der ikke kræves specialistviden, og hvor hjælperens viden ikke slår til. at social- og sundhedsassistenterne skal anerkende og blive i stand til at give en livsorienteret praksis status. at social- og sundhedsassistenterne opnår øget sikkerhed i at tilrettelægge en helhedsorienteret pleje i forhold til de komplekse, men stabile forløb. udvikling af faglige og personlige kompetencer ønskes indenfor bl.a. følgende områder: kommunikation, der skaber tryghed og tillid i forhold til borgerne og pårørende coaching af borgerne være undersøgende og spørgende i forhold til borgernes sociale og kulturelle baggrunde for at kunne forstå deres reaktioner tilegne sig en større viden om samfundsmæssige sammenhænge og betingelser, der påvirker borger og fagperson opnå større sikkerhed i relevant lovgivning, f.eks. lov om magtanvendelse og sundhedsloven VARETAGELSE AF HELHEDSPLEJEN SVARENDE TIL SPECIALET kunne varetage komplekse opgaver medicingivning grundlæggende sygepleje nødvendig special viden observere, kvalificere handlinger og dokumentere kunne kombinere viden, tænke kritisk, reflektere relevant over indsamlede data. perspektivere, observere og sætte ind i en sammenhæng KONTAKTPERSON være i øjenhøjde tale almindeligt sprog kunne overskue processer og helheder Side 5

6 OPRETTE PLEJEPLANER/DOKUMENTERE skriftlig formulering argumentation påtage sig ansvar og selvstændighed selvtillid kunne sige fra (kende eget kompetenceområde) PERSONLIG KOMPETENCEUDVIKLING kunne agere i en lærende organisation takle situationer professionelt OPGAVER DER KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN: nye opgaver i forhold til det sundhedsfremmende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre det aktiverende - forebyggende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre sårpleje pleje og omsorg i forhold til mennesker med inkontinens, personer med demens, personer med alkoholmisbrug, personer med psykiske sygdomme andre personer der er svære at samarbejde med i forhold til udarbejdelse af handleplaner jobs på aktivitetscentre og træningsopgaver socialpædagogiske opgaver socialpædagogisk tilgang FREMTIDEN øget faglig bevidsthed om holdningers betydning for menneskers handlinger - også i en personalegruppe øget bevidsthed om vigtigheden af - som fagperson - at være i udvikling hele tiden have viden om læring og læreprocesser øget forståelse for kulturforskelle blive bedre til at kigge på borgernes ressourcer og borgernes ønsker større forståelse for, hvad service betyder Derudover: kunne omstille sig i forhold til brugerens behov, som forandrer sig hele tiden kunne fornemme hvornår brugeren er klar til at arbejde med sig selv kendskab til nyeste teorier, f.eks. kognitiv teori, systemisk arbejde, mestring, recovery kunne etablere et ligeværdigt samarbejde med brugeren være bevidst om egne værdier og ikke sammenblande med brugerens mestre samtalen kunne arbejde mentalt med sig selv kunne markere sig have rummelighed kunne bruge sproget og kroppen viden om NLP viden om psykologi turde tvivle vejledning/rådgivning almen viden om samtale og kommunikation, den svære samtale, at kunne lytte, vise nærvær, være tilstede og møde den enkelte Side 6

7 special viden mere selvstændighed i varetagelse af helhedsplejen Side 7

8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS servicemindedhed, herunder at stå til rådighed for pårørende i samarbejdet (øgede forventninger til offentlige ydelser) bevidsthed om etiske begrundelser for handlinger i samarbejde med pårørende etablering og vedligeholdelse af kontakter støtte af pårørende kunne udvise respekt for og inddrage de pårørende kunne stå for familiesamtaler den svære samtale kommunikative kompetencer kunne lytte, vise nærvær og give tid kunne vejlede og undervise i forbindelse med pårørendesamtaler kunne samarbejde med pårørende i forskellige aldersgrupper, f.eks. børn være de pårørendes talerør få et hjem til at fungere tænke i helheder samarbejde med pårørende er en voksende opgave FRA LEDERINTERVIEWS øget fokus til på at kunne vejlede og rådgive øget fokus på at kunne undervise øget fokus på at kunne etablere og vedligeholde meningsfulde relationer kunne være tilstede møde den enkelte kommunikative kompetencer den svære samtale. anerkendende kommunikation respekt for forskelligheder konflikthåndtering undervise pårørende kunne skabe det gode hjemmebesøg her har social- og sundhedsassistenten særlige forudsætninger p.g.a. sin uddannelse fra hjemmeplejen. FREMTIDEN samarbejdet med pårørende er en voksende opgave indenfor psykiatrien, hvor de pårørende ikke længere betragtes som en del af problemet, men som en del af løsningen. der vil blive stillet (modsatrettede) krav om både at inddrage/ansvarliggøre de pårørende og kunne tage over, så de pårørende kan holde fri. styrkelse af kvalificeringen af pårørende kontakten Side 8

9 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEW kunne teamsamarbejde i hjemmebehandlerteam kunne indgå i relationer kunne sige fra og til være tydelig konflikthåndtere vide hvor man går hen efter hjælp vide hvor egne ansvars og kompetenceområder er kunne trække på hinandens kompetencer kunne samarbejde på tværs af afdelinger have viden om etik anerkendende kommunikation almindelige kommunikative færdigheder aktiv lytning respekt for forskelligheder kunne argumentere være tydelig og præcisere kunne arbejde i teams følge op skriftlig kommunikation med kolleger kunne videregive information tage initiativ til at mødes med kolleger styre et møde arbejde i teams fleksibilitet, vise respekt, gå i dialog, kommunikere være en selvstændig faggruppe have kompetencebevidsthed sige til og fra, tage ansvar, kunne beholde egne kompetencer FRA LEDERINTERVIEW kunne samarbejde med psykiater, socialpædagoger, sygeplejersker have viden om teamsamarbejde have viden om gruppedynamik viden om kommunikation vide hvornår man har brug for hjælp og turde bede om den være supervisérbar kunne modtage supervision kunne få øje på kollegerne og give dem kritik, ikke bare positiv feed-back kunne formulere sig, bruge sproget arbejde i selvstyrende teams kunne takle modstand viden om egne kompetenceområder - kompetencebevidsthed at turde vove sig selv kunne indgå i relationer kunne videregive information, argumentere, præcisere samarbejde med andre administrering af overgange sektorerne imellem ledelseskompetencer foretage prioritering have viden om exempelvis hjælpemidler/samarbejdspartnere, kommandoveje osv. Side 9

10 kunne reflektere, kombinere, overblik, kritisk tænkning, tydelighed, planlægge, tage ansvar, koordinere udskrivelsesprocedurer sans for detaljer, stort kendskab til muligheder og begrænsninger, kunne kombinere viden, se sammenhænge have overblik over patientforløb FREMTIDEN tværfagligt samarbejde blive bedre til at samarbejde tværfagligt, kunne se sammenhænge, fleksibilitet, opgaveglidning, vise respekt, kunne gå i dialog, kommunikere at kunne fungere som selvstændig faggruppe: Viden om egne kompetencer, kunne træde i karakter, sige fra, tage et passende ansvar, faglig bevidsthed/stolthed. kunne fungere som rådgiver og vejleder i sundhedscentre. specifik viden om sundhedsfremme viden om pædagogik solid grundviden og erfaring fremtidskrav: blive dygtigere til at planlægge, strukturere og udnytte tiden sammen med kollegerne, da der bliver stadig mindre mødetid. Kunne arbejde mere selvstændigt uden kollegers støtte Side 10

11 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS mødeledelse organisere, tilrettelægge prioritere ledelse på opgaven selvledelse generelt kunne lede sig selv kommunikation generelt turde tage ansvar for opgaven kunne arbejde i selvstyrende teams kunne tage ansvar i ene-vagter pædagogiske opgaver - praktikvejledning træffe store beslutninger kunne arbejde alene turde gå på talerstolen organisatoriske kompetencer viden om organisatonsopbygning konflikthåndtering kendskab til krav og forventninger viden om APV skabe klarhed om opgaver og kompetencer omstillingsparathed FRA LEDERINTERVIEWS påtage sig uformelle ledelsesopgaver - teamledelse kunne gå foran være rollemodel, vise vej være synlige have kollegial opmærksomhed coaching være opmærksom på gruppens trivsel have viden om læring og udvikling motivation gennemslagskraft konflikthåndtering spotte kollegaers potentialer se ressourcer overblik faglig ledelse godt menneskekendskab koordinering arbejdsplanlægning organisere kommunikation lave gruppedynamik støtte kunne teambuilde træde i karakter vejledningsopgaver mødeledelse ansvar for forløbskoordinering. Side 11

12 Være med til at igangsætte forandringsprocesser FREMTIDEN kunne lede sig selv fungere i en mere selvstændig ledelseskultur uden central styring. Side 12

13 OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS dokumentere argumentere beskrive skriftsproglige færdigheder strukturere og prioritere formulere sig skriftligt være præcise formidle anvende, dokumentationsredskaber elektronisk dokumentation og mv. forståelse for politiske rammer standarder og krav lave indberetninger lave handleplaner bruge EPJ/IT til skriftlig kommunikation indkalde til/lede møder skrive referater arbejde med sygeplejerapport FRA LEDERINTERVIEWS sikkerhed i skriftlig formidling skelne imellem væsentligt og uvæsentligt, strukturere, prioritere. kvalitetssikre indholdssiden i dokumentationen selvstændigt vurdere dømmekraft (også under tidsmæssigt pres). forståelse for nødvendigheden i at skulle dokumentere arbejde systematisk med handleplaner skriftlig formuleringsevne identificere behov for dokumentation selvstændighed, koordinering, se sammenhænge, overblik i forhold til praktiske opgaver håndtere EPJ udføre alle administrative funktioner omkring en patient/bruger: handleplaner, udredninger, dokumentation etc. FREMTIDEN dokumentationskrav øges - der stilles samme krav som til de mellemlangt uddannede. det forventes at social- og sundhedsassistenterne tager deres del af arbejdet med det administrative Side 13

14 BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPE- INTERVIEWS Følgende kategoriseringer af kernekompetencer for social- og sundhedsassistenter er fremkommet i databearbejdningen af fokusgruppeinterviewene med henholdsvis social- og sundhedsassistenter og ledere (bilag 2.1.) og udelukkende baseret på udsagn fremkommet under interviewene. Kompetencerne er efterfølgende bearbejdet i forhold til, hvor der især er udtrykt behov for kompetenceudvikling. Disse områder har dannet basis for udviklingen af uddannelsesstrukturforslaget/kua og er samtidig i strukturforslaget omsat til kompetenceudviklingsmål for basismodul og fagmodul. FAGIDENTITET personlig og faglig selvindsigt faglig stolthed faglig selvtillid kende og kunne genkende sine egne arbejdsopgaver og ansvarsområder/egne kompetencer være tydelig, sige til og fra høj grad af faglighed kunne tage et passende ansvar (i forhold til dagligdagens opgaver) LEDELSES- OG SELVLEDELSESKOMPETENCER kunne påtage sig et ansvar og kende konsekvenserne formel og uformel ledelse selvledelse (på egne opgaver/eget arbejde) se og handle på det organisatoriske niveau (organisationsteori) se muligheder og ressourcer skabe sig overblik kunne navigere i et krydspres være opmærksom på læringsmiljø og gruppens trivsel kunne støtte et godt psykisk arbejdsmiljø kendskab til krav og forventninger være tydelig konflikthåndtering koordinere, planlægge og prioritere være kritisk reflekterende PÆDAGOGISKE KOMPETENCER undervise, vejlede på mange niveauer have basisviden om formidling viden om pædagogik, læreprocesser og læring kunne arbejde efter socialpædagogiske principper have viden om motivation kunne tale i øjenhøjde kollegial coaching/supervision/konstruktiv sparring være opmærksom på læringsmiljø Side 14

15 KULTUREL OG SOCIAL KOMPETENCE få øje på og kunne rumme forskelligheder forståelse for kulturelle forskelle forståelse for sociale forskelle viden om hvad der giver mennesker livskvalitet bevidst arbejde med normer og holdninger viden om samfundsmæssige forhold og udvikling - lovgivning arbejde ud fra en livsorienteret praksis kunne møde forskellige generationer RELATIONSKOMPETENCER kunne få øje på kollegaer/samarbejdspartnere/borgere/pårørende etik hvordan omgås vi hinanden konflikthåndtering viden om psykologi viden om og øget sikkerhed i en gode samtale den svære samtale øvelse i tillidsskabende kommunikation kommunikativ kompetence viden om og opmærksomhed på gruppedynamik kunne indgå i teamsamarbejde (teambuilding) DOKUMENTATIONSKOMPETENCE kommunikation og formidling skriftlig og mundtlig kvalitetssikring strukturere, prioritere, være præcise kendskab til overordnede retningslinier, kvalitetsstandarder, lovgivning mv. argumentation faglighed viden og analyse kunne håndtere elektronisk patientjounal se dokumentation som et nødvendigt arbejdsredskab LÆRINGS OG UDVIKLINGSKOMPETENCE lyst til læring og udvikling/ motivation øget bevidsthed om vigtigheden af at være i udvikling at kunne tilegne sig noget forandringskompetence kunne navigere i et krydspres håndtere forandringer og forskellige modsatrettede forventninger - både personligt og i et organisatorisk perspektiv være opsøgende turde tvivle være superviserbar kunne analysere og reflektere SPECIAL-FAGLIGE KOMPETENCER Her er er en række specialfaglige kompetencer, som relaterer sig til hver sektor og speciale: Somatik Psykiatri (specialområdet) Ældreområdet (det primærkommunale område) Nedenstående er blot eksempler på de områder, hvor der i interviewene blev peget på behov for faglig opdatering / ajourføring af faglig specialviden: Side 15

16 ADL Alkoholisme/misbrug Anatomi og fysiologi Arbejdstilsyn Blodprøver Demens Det gode patientforløb Dialysebehandling Dobbeltdiagnoser Føde-barsel Gerontologi Grundfagsviden - naturfag Grundlæggende sygepleje Inkontinens KOL Medicingivning Præparater (basis viden om) Psykisk syge patient/psykiatrisk sygepleje Rehabilitering Socialpsykiatri Sårbehandling/sårpleje Terminalpleje Træning Side 16

17 BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Opgave- og kompetenceprofil - Undervisere på efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter BAGGRUNDSVIDEN Har opdateret viden om og overblik over assistenternes funktioner og arbejdsområder Har overblik over uddannelsesstrukturen og kan argumentere for de overvejelser og indsigt i de pædagogiske tanker, der ligger bag Ikke relevant for jobfunktionen Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker VOKSENPÆDAGOGIK Har indsigt i hvilke udfordringer der er forbundet med efteruddannelse af voksne og er i stad til at være proceskonsulent for denne målgruppe Sikker BRUG AF IT SAMSPIL MED PRAKSIS Kan inspirere/oplære andre Har kendskab til og er i stand til at anvende forskellige konferencesystemer Er i stand til på systematisk måde at samarbejde med nøglepersoner fra praksis med henblik på inddragelse, forventningsafstemning og implementering UNDERSTØTTE LÆRING I PRAKSIS Har indsigt i hvilke muligheder, der er for læring i praksis i form af sidemandsoplæring, erfaringsudveksling mm og har kendskab til hvordan man gør det bedst Marianne Elbrønd/2007 BEDØMMELSE Har indsigt i hvordan bedømmelse kan praktiseres og hvordan man gør det andre steder Har indsigt i hvordan man laver en ensartet bedømmelse og hvad man bedømmer man efter Er i stand til at yde webbaseret vejledning Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub. Faglighed. Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren

Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub. Faglighed. Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren Tema i social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub Faglighed Connie Geissler Sektorformand Social- og sundhedssektoren Er der behov for at snakke faglighed! Eller hjælper det, at argumentere for den

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Afrapportering til styregruppen:

Afrapportering til styregruppen: Afrapportering til styregruppen: Arbejdsgruppen for specialistfunktioner indstiller i enighed følgende anbefalinger: Randers Kommunes ældreområde skal arbejde for at sikre og udvikle høj faglighed ved

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere