KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER"

Transkript

1 KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og sundhedsskolerne i Skive, Herning, Silkeborg, Randers og Århus

2 INDHOLD 2. BILAG - DOKUMENTATION... 3 BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER... 4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE... 8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE... 9 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Side 2

3 2. BILAG DOKUMENTATION OG DATA BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS Overordnede tilkendegivelser og ønsker fra fokusgruppeinterviews: At skolerne giver sikkerhed i forhold til, at nogle af kurserne afholdes uafhængigt af ansøgerantal, således det er muligt for arbejdspladserne at planlægge med kurserne. Dette er betydningsfuldt for arbejdspladsernes planlægning dels på grund af kursusforløbets længde dels for at give flere medarbejdere mulighed for deltagelse. For at imødekomme dette ønske kan det anbefales, at skolerne etablerer et samarbejde i en given region, men også mellem regionerne, således at fagmoduler, hvortil der i de forskellige regioner kun er lille søgning, kan afholdes - med deltagelse af kursister fra flere regioner. At det samlede forløb er på max. 1 år, og at afholdelse af modulerne tilrettelægges uden for de tidspunkter, hvor praksis er arbejdsmæssigt belastet på grund af helligdage og ferier. At fagmodulerne bliver rettet mod dels det somatiske og dels det psykiatriske felt uden deltagelse fra andre arbejdsfelter gælder primært den somatiske del. Det primærkommunale område ytrede intet ønske om, at fagmodulerne var organiseret på denne måde, men havde ønsker om mulighed for kobling til fordybelse inden for det somatiske felt, på grund af opgaveglidning fra hospital til hjemmepleje. Nedenstående er stikord/citater fra fokusgruppeinterviews med henholdsvis ledere og social- og sundhedsassistenter i forhold til social- og sundhedsassistenternes profil. Stikordene er ordnet ud fra fokusgruppeinterviewenes spørgeguide, der var tematiseret ud fra social- og sundhedsassistenternes centrale arbejds- og funktionsområder. Fokusgruppedeltagerne blev først bedt om at beskrive assistenternes opgaver og tilhørende kompetencer samt pege på, hvor der især var behov for kompetenceudvikling. Endelig blev deltagerne bedt om at komme med forslag til læringsaktiviteter. Interviewene var tematiseret ud fra følge opgaveområder: Samarbejde med brugere / patienter Samarbejde med pårørende Samarbejde med kolleger/andre Samarbejde med ledelse/pædagogik Administration Side 3

4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS TILRETTELÆGGELSE AF SYGEPLEJEOPGAVER kunne indsamle data, foretage observationer, medicin, lægekontakt, iværksættelse af behandling. almindelige plejeopgaver samt komplekse (i forbindelse med helhedsplejen) have viden om grundlæggende sygepleje dokumentation basisviden om formidling kunne formulere sig kunne være præcis, strukturere og prioritere TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVER UDFRA SOCIALPÆDAGOGISK TILGANG kunne rette fokus på borgernes hverdagsliv have forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge arbejde metodisk med reminiscens arbejde med normer og holdninger kunne arbejde med socialpædagogisk tænkning og analyse arbejde aktiverende formidle have faglig viden om specielle områder TILRETTELÆGGELSE AF TRÆNING I FORHOLD TIL REHABILITERING koordinere og tilrettelægge sammenhængende forløb i forbindelse med udskrivning fra sygehus sundhedsfremme og indsats der kan forebygge indlæggelse på sygehus viden om dobbeltdiagnoser, kunne sætte realistiske mål for misbruger viden om genoptræning, viden om anatomi/fysiologi have opdateret teoretisk viden om det nyeste indenfor psykiatrien viden om medicin kunne passe på sig selv, mærke sig selv, holde afstand, sætte ord på oplevelser og følelser konflikthåndtering kunne lytte og aflæse en situation kunne se kritisk på sin egen funktion - helikopterperspektiv turde bruge sin faglige viden holde fokus på brugerens ressourcer OPGAVER SOM KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN viden om og metoder indenfor: alkohol/misbrug, fedme, småtspisende, diabetes, psykisk syge, borgere med anden etnisk baggrund end dansk pleje/omsorgopgaver indenfor specialeområder, som f.eks.: Kol, dialyse i eget hjem, sårbehandling før og efter indlæggelse. Side 4

5 FREMTIDSKRAV mere special viden og at få styrket nogle af nedenstående kompetencer i forhold til: at kunne lede/fordele, kommunikation, prioritere/have overblik, viden om grundlæggende sygepleje, refleksiv kompetence arbejde mere sammen med brugeren/se brugeren som ekspert i eget liv ud fra en socialpædagogisk tænkning, at blive bedre til at arbejde med den enkelte borgers ressourcer og sociale baggrund i stedet for at have fokus på mangler hos den enkelte, eksempelvis ensomhed. At blive bedre til at formidle denne tænkning til f.eks. hjælperne. arbejde mere selvstændigt, der bliver krav om mere A-A-tid kunne passe på sig selv, fordi der bliver flere alene-jobs med 24 timers vagter/mobilkald etc. FRA LEDERINTERVIEWS Social- og sundhedsassistenterne styrer og sikrer de komplekse, men stabile plejeforløb, hvortil der ikke kræves specialistviden, og hvor hjælperens viden ikke slår til. at social- og sundhedsassistenterne skal anerkende og blive i stand til at give en livsorienteret praksis status. at social- og sundhedsassistenterne opnår øget sikkerhed i at tilrettelægge en helhedsorienteret pleje i forhold til de komplekse, men stabile forløb. udvikling af faglige og personlige kompetencer ønskes indenfor bl.a. følgende områder: kommunikation, der skaber tryghed og tillid i forhold til borgerne og pårørende coaching af borgerne være undersøgende og spørgende i forhold til borgernes sociale og kulturelle baggrunde for at kunne forstå deres reaktioner tilegne sig en større viden om samfundsmæssige sammenhænge og betingelser, der påvirker borger og fagperson opnå større sikkerhed i relevant lovgivning, f.eks. lov om magtanvendelse og sundhedsloven VARETAGELSE AF HELHEDSPLEJEN SVARENDE TIL SPECIALET kunne varetage komplekse opgaver medicingivning grundlæggende sygepleje nødvendig special viden observere, kvalificere handlinger og dokumentere kunne kombinere viden, tænke kritisk, reflektere relevant over indsamlede data. perspektivere, observere og sætte ind i en sammenhæng KONTAKTPERSON være i øjenhøjde tale almindeligt sprog kunne overskue processer og helheder Side 5

6 OPRETTE PLEJEPLANER/DOKUMENTERE skriftlig formulering argumentation påtage sig ansvar og selvstændighed selvtillid kunne sige fra (kende eget kompetenceområde) PERSONLIG KOMPETENCEUDVIKLING kunne agere i en lærende organisation takle situationer professionelt OPGAVER DER KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN: nye opgaver i forhold til det sundhedsfremmende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre det aktiverende - forebyggende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre sårpleje pleje og omsorg i forhold til mennesker med inkontinens, personer med demens, personer med alkoholmisbrug, personer med psykiske sygdomme andre personer der er svære at samarbejde med i forhold til udarbejdelse af handleplaner jobs på aktivitetscentre og træningsopgaver socialpædagogiske opgaver socialpædagogisk tilgang FREMTIDEN øget faglig bevidsthed om holdningers betydning for menneskers handlinger - også i en personalegruppe øget bevidsthed om vigtigheden af - som fagperson - at være i udvikling hele tiden have viden om læring og læreprocesser øget forståelse for kulturforskelle blive bedre til at kigge på borgernes ressourcer og borgernes ønsker større forståelse for, hvad service betyder Derudover: kunne omstille sig i forhold til brugerens behov, som forandrer sig hele tiden kunne fornemme hvornår brugeren er klar til at arbejde med sig selv kendskab til nyeste teorier, f.eks. kognitiv teori, systemisk arbejde, mestring, recovery kunne etablere et ligeværdigt samarbejde med brugeren være bevidst om egne værdier og ikke sammenblande med brugerens mestre samtalen kunne arbejde mentalt med sig selv kunne markere sig have rummelighed kunne bruge sproget og kroppen viden om NLP viden om psykologi turde tvivle vejledning/rådgivning almen viden om samtale og kommunikation, den svære samtale, at kunne lytte, vise nærvær, være tilstede og møde den enkelte Side 6

7 special viden mere selvstændighed i varetagelse af helhedsplejen Side 7

8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS servicemindedhed, herunder at stå til rådighed for pårørende i samarbejdet (øgede forventninger til offentlige ydelser) bevidsthed om etiske begrundelser for handlinger i samarbejde med pårørende etablering og vedligeholdelse af kontakter støtte af pårørende kunne udvise respekt for og inddrage de pårørende kunne stå for familiesamtaler den svære samtale kommunikative kompetencer kunne lytte, vise nærvær og give tid kunne vejlede og undervise i forbindelse med pårørendesamtaler kunne samarbejde med pårørende i forskellige aldersgrupper, f.eks. børn være de pårørendes talerør få et hjem til at fungere tænke i helheder samarbejde med pårørende er en voksende opgave FRA LEDERINTERVIEWS øget fokus til på at kunne vejlede og rådgive øget fokus på at kunne undervise øget fokus på at kunne etablere og vedligeholde meningsfulde relationer kunne være tilstede møde den enkelte kommunikative kompetencer den svære samtale. anerkendende kommunikation respekt for forskelligheder konflikthåndtering undervise pårørende kunne skabe det gode hjemmebesøg her har social- og sundhedsassistenten særlige forudsætninger p.g.a. sin uddannelse fra hjemmeplejen. FREMTIDEN samarbejdet med pårørende er en voksende opgave indenfor psykiatrien, hvor de pårørende ikke længere betragtes som en del af problemet, men som en del af løsningen. der vil blive stillet (modsatrettede) krav om både at inddrage/ansvarliggøre de pårørende og kunne tage over, så de pårørende kan holde fri. styrkelse af kvalificeringen af pårørende kontakten Side 8

9 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEW kunne teamsamarbejde i hjemmebehandlerteam kunne indgå i relationer kunne sige fra og til være tydelig konflikthåndtere vide hvor man går hen efter hjælp vide hvor egne ansvars og kompetenceområder er kunne trække på hinandens kompetencer kunne samarbejde på tværs af afdelinger have viden om etik anerkendende kommunikation almindelige kommunikative færdigheder aktiv lytning respekt for forskelligheder kunne argumentere være tydelig og præcisere kunne arbejde i teams følge op skriftlig kommunikation med kolleger kunne videregive information tage initiativ til at mødes med kolleger styre et møde arbejde i teams fleksibilitet, vise respekt, gå i dialog, kommunikere være en selvstændig faggruppe have kompetencebevidsthed sige til og fra, tage ansvar, kunne beholde egne kompetencer FRA LEDERINTERVIEW kunne samarbejde med psykiater, socialpædagoger, sygeplejersker have viden om teamsamarbejde have viden om gruppedynamik viden om kommunikation vide hvornår man har brug for hjælp og turde bede om den være supervisérbar kunne modtage supervision kunne få øje på kollegerne og give dem kritik, ikke bare positiv feed-back kunne formulere sig, bruge sproget arbejde i selvstyrende teams kunne takle modstand viden om egne kompetenceområder - kompetencebevidsthed at turde vove sig selv kunne indgå i relationer kunne videregive information, argumentere, præcisere samarbejde med andre administrering af overgange sektorerne imellem ledelseskompetencer foretage prioritering have viden om exempelvis hjælpemidler/samarbejdspartnere, kommandoveje osv. Side 9

10 kunne reflektere, kombinere, overblik, kritisk tænkning, tydelighed, planlægge, tage ansvar, koordinere udskrivelsesprocedurer sans for detaljer, stort kendskab til muligheder og begrænsninger, kunne kombinere viden, se sammenhænge have overblik over patientforløb FREMTIDEN tværfagligt samarbejde blive bedre til at samarbejde tværfagligt, kunne se sammenhænge, fleksibilitet, opgaveglidning, vise respekt, kunne gå i dialog, kommunikere at kunne fungere som selvstændig faggruppe: Viden om egne kompetencer, kunne træde i karakter, sige fra, tage et passende ansvar, faglig bevidsthed/stolthed. kunne fungere som rådgiver og vejleder i sundhedscentre. specifik viden om sundhedsfremme viden om pædagogik solid grundviden og erfaring fremtidskrav: blive dygtigere til at planlægge, strukturere og udnytte tiden sammen med kollegerne, da der bliver stadig mindre mødetid. Kunne arbejde mere selvstændigt uden kollegers støtte Side 10

11 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS mødeledelse organisere, tilrettelægge prioritere ledelse på opgaven selvledelse generelt kunne lede sig selv kommunikation generelt turde tage ansvar for opgaven kunne arbejde i selvstyrende teams kunne tage ansvar i ene-vagter pædagogiske opgaver - praktikvejledning træffe store beslutninger kunne arbejde alene turde gå på talerstolen organisatoriske kompetencer viden om organisatonsopbygning konflikthåndtering kendskab til krav og forventninger viden om APV skabe klarhed om opgaver og kompetencer omstillingsparathed FRA LEDERINTERVIEWS påtage sig uformelle ledelsesopgaver - teamledelse kunne gå foran være rollemodel, vise vej være synlige have kollegial opmærksomhed coaching være opmærksom på gruppens trivsel have viden om læring og udvikling motivation gennemslagskraft konflikthåndtering spotte kollegaers potentialer se ressourcer overblik faglig ledelse godt menneskekendskab koordinering arbejdsplanlægning organisere kommunikation lave gruppedynamik støtte kunne teambuilde træde i karakter vejledningsopgaver mødeledelse ansvar for forløbskoordinering. Side 11

12 Være med til at igangsætte forandringsprocesser FREMTIDEN kunne lede sig selv fungere i en mere selvstændig ledelseskultur uden central styring. Side 12

13 OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS dokumentere argumentere beskrive skriftsproglige færdigheder strukturere og prioritere formulere sig skriftligt være præcise formidle anvende, dokumentationsredskaber elektronisk dokumentation og mv. forståelse for politiske rammer standarder og krav lave indberetninger lave handleplaner bruge EPJ/IT til skriftlig kommunikation indkalde til/lede møder skrive referater arbejde med sygeplejerapport FRA LEDERINTERVIEWS sikkerhed i skriftlig formidling skelne imellem væsentligt og uvæsentligt, strukturere, prioritere. kvalitetssikre indholdssiden i dokumentationen selvstændigt vurdere dømmekraft (også under tidsmæssigt pres). forståelse for nødvendigheden i at skulle dokumentere arbejde systematisk med handleplaner skriftlig formuleringsevne identificere behov for dokumentation selvstændighed, koordinering, se sammenhænge, overblik i forhold til praktiske opgaver håndtere EPJ udføre alle administrative funktioner omkring en patient/bruger: handleplaner, udredninger, dokumentation etc. FREMTIDEN dokumentationskrav øges - der stilles samme krav som til de mellemlangt uddannede. det forventes at social- og sundhedsassistenterne tager deres del af arbejdet med det administrative Side 13

14 BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPE- INTERVIEWS Følgende kategoriseringer af kernekompetencer for social- og sundhedsassistenter er fremkommet i databearbejdningen af fokusgruppeinterviewene med henholdsvis social- og sundhedsassistenter og ledere (bilag 2.1.) og udelukkende baseret på udsagn fremkommet under interviewene. Kompetencerne er efterfølgende bearbejdet i forhold til, hvor der især er udtrykt behov for kompetenceudvikling. Disse områder har dannet basis for udviklingen af uddannelsesstrukturforslaget/kua og er samtidig i strukturforslaget omsat til kompetenceudviklingsmål for basismodul og fagmodul. FAGIDENTITET personlig og faglig selvindsigt faglig stolthed faglig selvtillid kende og kunne genkende sine egne arbejdsopgaver og ansvarsområder/egne kompetencer være tydelig, sige til og fra høj grad af faglighed kunne tage et passende ansvar (i forhold til dagligdagens opgaver) LEDELSES- OG SELVLEDELSESKOMPETENCER kunne påtage sig et ansvar og kende konsekvenserne formel og uformel ledelse selvledelse (på egne opgaver/eget arbejde) se og handle på det organisatoriske niveau (organisationsteori) se muligheder og ressourcer skabe sig overblik kunne navigere i et krydspres være opmærksom på læringsmiljø og gruppens trivsel kunne støtte et godt psykisk arbejdsmiljø kendskab til krav og forventninger være tydelig konflikthåndtering koordinere, planlægge og prioritere være kritisk reflekterende PÆDAGOGISKE KOMPETENCER undervise, vejlede på mange niveauer have basisviden om formidling viden om pædagogik, læreprocesser og læring kunne arbejde efter socialpædagogiske principper have viden om motivation kunne tale i øjenhøjde kollegial coaching/supervision/konstruktiv sparring være opmærksom på læringsmiljø Side 14

15 KULTUREL OG SOCIAL KOMPETENCE få øje på og kunne rumme forskelligheder forståelse for kulturelle forskelle forståelse for sociale forskelle viden om hvad der giver mennesker livskvalitet bevidst arbejde med normer og holdninger viden om samfundsmæssige forhold og udvikling - lovgivning arbejde ud fra en livsorienteret praksis kunne møde forskellige generationer RELATIONSKOMPETENCER kunne få øje på kollegaer/samarbejdspartnere/borgere/pårørende etik hvordan omgås vi hinanden konflikthåndtering viden om psykologi viden om og øget sikkerhed i en gode samtale den svære samtale øvelse i tillidsskabende kommunikation kommunikativ kompetence viden om og opmærksomhed på gruppedynamik kunne indgå i teamsamarbejde (teambuilding) DOKUMENTATIONSKOMPETENCE kommunikation og formidling skriftlig og mundtlig kvalitetssikring strukturere, prioritere, være præcise kendskab til overordnede retningslinier, kvalitetsstandarder, lovgivning mv. argumentation faglighed viden og analyse kunne håndtere elektronisk patientjounal se dokumentation som et nødvendigt arbejdsredskab LÆRINGS OG UDVIKLINGSKOMPETENCE lyst til læring og udvikling/ motivation øget bevidsthed om vigtigheden af at være i udvikling at kunne tilegne sig noget forandringskompetence kunne navigere i et krydspres håndtere forandringer og forskellige modsatrettede forventninger - både personligt og i et organisatorisk perspektiv være opsøgende turde tvivle være superviserbar kunne analysere og reflektere SPECIAL-FAGLIGE KOMPETENCER Her er er en række specialfaglige kompetencer, som relaterer sig til hver sektor og speciale: Somatik Psykiatri (specialområdet) Ældreområdet (det primærkommunale område) Nedenstående er blot eksempler på de områder, hvor der i interviewene blev peget på behov for faglig opdatering / ajourføring af faglig specialviden: Side 15

16 ADL Alkoholisme/misbrug Anatomi og fysiologi Arbejdstilsyn Blodprøver Demens Det gode patientforløb Dialysebehandling Dobbeltdiagnoser Føde-barsel Gerontologi Grundfagsviden - naturfag Grundlæggende sygepleje Inkontinens KOL Medicingivning Præparater (basis viden om) Psykisk syge patient/psykiatrisk sygepleje Rehabilitering Socialpsykiatri Sårbehandling/sårpleje Terminalpleje Træning Side 16

17 BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Opgave- og kompetenceprofil - Undervisere på efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter BAGGRUNDSVIDEN Har opdateret viden om og overblik over assistenternes funktioner og arbejdsområder Har overblik over uddannelsesstrukturen og kan argumentere for de overvejelser og indsigt i de pædagogiske tanker, der ligger bag Ikke relevant for jobfunktionen Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker VOKSENPÆDAGOGIK Har indsigt i hvilke udfordringer der er forbundet med efteruddannelse af voksne og er i stad til at være proceskonsulent for denne målgruppe Sikker BRUG AF IT SAMSPIL MED PRAKSIS Kan inspirere/oplære andre Har kendskab til og er i stand til at anvende forskellige konferencesystemer Er i stand til på systematisk måde at samarbejde med nøglepersoner fra praksis med henblik på inddragelse, forventningsafstemning og implementering UNDERSTØTTE LÆRING I PRAKSIS Har indsigt i hvilke muligheder, der er for læring i praksis i form af sidemandsoplæring, erfaringsudveksling mm og har kendskab til hvordan man gør det bedst Marianne Elbrønd/2007 BEDØMMELSE Har indsigt i hvordan bedømmelse kan praktiseres og hvordan man gør det andre steder Har indsigt i hvordan man laver en ensartet bedømmelse og hvad man bedømmer man efter Er i stand til at yde webbaseret vejledning Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere