KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER"

Transkript

1 KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og sundhedsskolerne i Skive, Herning, Silkeborg, Randers og Århus

2 INDHOLD 2. BILAG - DOKUMENTATION... 3 BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS... 3 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER... 4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE... 8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE... 9 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Side 2

3 2. BILAG DOKUMENTATION OG DATA BILAG 2.1: DATA FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RESULTATER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS Overordnede tilkendegivelser og ønsker fra fokusgruppeinterviews: At skolerne giver sikkerhed i forhold til, at nogle af kurserne afholdes uafhængigt af ansøgerantal, således det er muligt for arbejdspladserne at planlægge med kurserne. Dette er betydningsfuldt for arbejdspladsernes planlægning dels på grund af kursusforløbets længde dels for at give flere medarbejdere mulighed for deltagelse. For at imødekomme dette ønske kan det anbefales, at skolerne etablerer et samarbejde i en given region, men også mellem regionerne, således at fagmoduler, hvortil der i de forskellige regioner kun er lille søgning, kan afholdes - med deltagelse af kursister fra flere regioner. At det samlede forløb er på max. 1 år, og at afholdelse af modulerne tilrettelægges uden for de tidspunkter, hvor praksis er arbejdsmæssigt belastet på grund af helligdage og ferier. At fagmodulerne bliver rettet mod dels det somatiske og dels det psykiatriske felt uden deltagelse fra andre arbejdsfelter gælder primært den somatiske del. Det primærkommunale område ytrede intet ønske om, at fagmodulerne var organiseret på denne måde, men havde ønsker om mulighed for kobling til fordybelse inden for det somatiske felt, på grund af opgaveglidning fra hospital til hjemmepleje. Nedenstående er stikord/citater fra fokusgruppeinterviews med henholdsvis ledere og social- og sundhedsassistenter i forhold til social- og sundhedsassistenternes profil. Stikordene er ordnet ud fra fokusgruppeinterviewenes spørgeguide, der var tematiseret ud fra social- og sundhedsassistenternes centrale arbejds- og funktionsområder. Fokusgruppedeltagerne blev først bedt om at beskrive assistenternes opgaver og tilhørende kompetencer samt pege på, hvor der især var behov for kompetenceudvikling. Endelig blev deltagerne bedt om at komme med forslag til læringsaktiviteter. Interviewene var tematiseret ud fra følge opgaveområder: Samarbejde med brugere / patienter Samarbejde med pårørende Samarbejde med kolleger/andre Samarbejde med ledelse/pædagogik Administration Side 3

4 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED BRUGERE/PATIENTER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS TILRETTELÆGGELSE AF SYGEPLEJEOPGAVER kunne indsamle data, foretage observationer, medicin, lægekontakt, iværksættelse af behandling. almindelige plejeopgaver samt komplekse (i forbindelse med helhedsplejen) have viden om grundlæggende sygepleje dokumentation basisviden om formidling kunne formulere sig kunne være præcis, strukturere og prioritere TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVER UDFRA SOCIALPÆDAGOGISK TILGANG kunne rette fokus på borgernes hverdagsliv have forståelse for historiske og kulturelle sammenhænge arbejde metodisk med reminiscens arbejde med normer og holdninger kunne arbejde med socialpædagogisk tænkning og analyse arbejde aktiverende formidle have faglig viden om specielle områder TILRETTELÆGGELSE AF TRÆNING I FORHOLD TIL REHABILITERING koordinere og tilrettelægge sammenhængende forløb i forbindelse med udskrivning fra sygehus sundhedsfremme og indsats der kan forebygge indlæggelse på sygehus viden om dobbeltdiagnoser, kunne sætte realistiske mål for misbruger viden om genoptræning, viden om anatomi/fysiologi have opdateret teoretisk viden om det nyeste indenfor psykiatrien viden om medicin kunne passe på sig selv, mærke sig selv, holde afstand, sætte ord på oplevelser og følelser konflikthåndtering kunne lytte og aflæse en situation kunne se kritisk på sin egen funktion - helikopterperspektiv turde bruge sin faglige viden holde fokus på brugerens ressourcer OPGAVER SOM KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN viden om og metoder indenfor: alkohol/misbrug, fedme, småtspisende, diabetes, psykisk syge, borgere med anden etnisk baggrund end dansk pleje/omsorgopgaver indenfor specialeområder, som f.eks.: Kol, dialyse i eget hjem, sårbehandling før og efter indlæggelse. Side 4

5 FREMTIDSKRAV mere special viden og at få styrket nogle af nedenstående kompetencer i forhold til: at kunne lede/fordele, kommunikation, prioritere/have overblik, viden om grundlæggende sygepleje, refleksiv kompetence arbejde mere sammen med brugeren/se brugeren som ekspert i eget liv ud fra en socialpædagogisk tænkning, at blive bedre til at arbejde med den enkelte borgers ressourcer og sociale baggrund i stedet for at have fokus på mangler hos den enkelte, eksempelvis ensomhed. At blive bedre til at formidle denne tænkning til f.eks. hjælperne. arbejde mere selvstændigt, der bliver krav om mere A-A-tid kunne passe på sig selv, fordi der bliver flere alene-jobs med 24 timers vagter/mobilkald etc. FRA LEDERINTERVIEWS Social- og sundhedsassistenterne styrer og sikrer de komplekse, men stabile plejeforløb, hvortil der ikke kræves specialistviden, og hvor hjælperens viden ikke slår til. at social- og sundhedsassistenterne skal anerkende og blive i stand til at give en livsorienteret praksis status. at social- og sundhedsassistenterne opnår øget sikkerhed i at tilrettelægge en helhedsorienteret pleje i forhold til de komplekse, men stabile forløb. udvikling af faglige og personlige kompetencer ønskes indenfor bl.a. følgende områder: kommunikation, der skaber tryghed og tillid i forhold til borgerne og pårørende coaching af borgerne være undersøgende og spørgende i forhold til borgernes sociale og kulturelle baggrunde for at kunne forstå deres reaktioner tilegne sig en større viden om samfundsmæssige sammenhænge og betingelser, der påvirker borger og fagperson opnå større sikkerhed i relevant lovgivning, f.eks. lov om magtanvendelse og sundhedsloven VARETAGELSE AF HELHEDSPLEJEN SVARENDE TIL SPECIALET kunne varetage komplekse opgaver medicingivning grundlæggende sygepleje nødvendig special viden observere, kvalificere handlinger og dokumentere kunne kombinere viden, tænke kritisk, reflektere relevant over indsamlede data. perspektivere, observere og sætte ind i en sammenhæng KONTAKTPERSON være i øjenhøjde tale almindeligt sprog kunne overskue processer og helheder Side 5

6 OPRETTE PLEJEPLANER/DOKUMENTERE skriftlig formulering argumentation påtage sig ansvar og selvstændighed selvtillid kunne sige fra (kende eget kompetenceområde) PERSONLIG KOMPETENCEUDVIKLING kunne agere i en lærende organisation takle situationer professionelt OPGAVER DER KOMMER TIL AT FYLDE MERE I FREMTIDEN: nye opgaver i forhold til det sundhedsfremmende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre det aktiverende - forebyggende arbejde - også i forhold til andre borgergrupper end ældre sårpleje pleje og omsorg i forhold til mennesker med inkontinens, personer med demens, personer med alkoholmisbrug, personer med psykiske sygdomme andre personer der er svære at samarbejde med i forhold til udarbejdelse af handleplaner jobs på aktivitetscentre og træningsopgaver socialpædagogiske opgaver socialpædagogisk tilgang FREMTIDEN øget faglig bevidsthed om holdningers betydning for menneskers handlinger - også i en personalegruppe øget bevidsthed om vigtigheden af - som fagperson - at være i udvikling hele tiden have viden om læring og læreprocesser øget forståelse for kulturforskelle blive bedre til at kigge på borgernes ressourcer og borgernes ønsker større forståelse for, hvad service betyder Derudover: kunne omstille sig i forhold til brugerens behov, som forandrer sig hele tiden kunne fornemme hvornår brugeren er klar til at arbejde med sig selv kendskab til nyeste teorier, f.eks. kognitiv teori, systemisk arbejde, mestring, recovery kunne etablere et ligeværdigt samarbejde med brugeren være bevidst om egne værdier og ikke sammenblande med brugerens mestre samtalen kunne arbejde mentalt med sig selv kunne markere sig have rummelighed kunne bruge sproget og kroppen viden om NLP viden om psykologi turde tvivle vejledning/rådgivning almen viden om samtale og kommunikation, den svære samtale, at kunne lytte, vise nærvær, være tilstede og møde den enkelte Side 6

7 special viden mere selvstændighed i varetagelse af helhedsplejen Side 7

8 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS servicemindedhed, herunder at stå til rådighed for pårørende i samarbejdet (øgede forventninger til offentlige ydelser) bevidsthed om etiske begrundelser for handlinger i samarbejde med pårørende etablering og vedligeholdelse af kontakter støtte af pårørende kunne udvise respekt for og inddrage de pårørende kunne stå for familiesamtaler den svære samtale kommunikative kompetencer kunne lytte, vise nærvær og give tid kunne vejlede og undervise i forbindelse med pårørendesamtaler kunne samarbejde med pårørende i forskellige aldersgrupper, f.eks. børn være de pårørendes talerør få et hjem til at fungere tænke i helheder samarbejde med pårørende er en voksende opgave FRA LEDERINTERVIEWS øget fokus til på at kunne vejlede og rådgive øget fokus på at kunne undervise øget fokus på at kunne etablere og vedligeholde meningsfulde relationer kunne være tilstede møde den enkelte kommunikative kompetencer den svære samtale. anerkendende kommunikation respekt for forskelligheder konflikthåndtering undervise pårørende kunne skabe det gode hjemmebesøg her har social- og sundhedsassistenten særlige forudsætninger p.g.a. sin uddannelse fra hjemmeplejen. FREMTIDEN samarbejdet med pårørende er en voksende opgave indenfor psykiatrien, hvor de pårørende ikke længere betragtes som en del af problemet, men som en del af løsningen. der vil blive stillet (modsatrettede) krav om både at inddrage/ansvarliggøre de pårørende og kunne tage over, så de pårørende kan holde fri. styrkelse af kvalificeringen af pårørende kontakten Side 8

9 OPGAVEOMRÅDE: SAMARBEJDE MED KOLLEGER/ANDRE FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEW kunne teamsamarbejde i hjemmebehandlerteam kunne indgå i relationer kunne sige fra og til være tydelig konflikthåndtere vide hvor man går hen efter hjælp vide hvor egne ansvars og kompetenceområder er kunne trække på hinandens kompetencer kunne samarbejde på tværs af afdelinger have viden om etik anerkendende kommunikation almindelige kommunikative færdigheder aktiv lytning respekt for forskelligheder kunne argumentere være tydelig og præcisere kunne arbejde i teams følge op skriftlig kommunikation med kolleger kunne videregive information tage initiativ til at mødes med kolleger styre et møde arbejde i teams fleksibilitet, vise respekt, gå i dialog, kommunikere være en selvstændig faggruppe have kompetencebevidsthed sige til og fra, tage ansvar, kunne beholde egne kompetencer FRA LEDERINTERVIEW kunne samarbejde med psykiater, socialpædagoger, sygeplejersker have viden om teamsamarbejde have viden om gruppedynamik viden om kommunikation vide hvornår man har brug for hjælp og turde bede om den være supervisérbar kunne modtage supervision kunne få øje på kollegerne og give dem kritik, ikke bare positiv feed-back kunne formulere sig, bruge sproget arbejde i selvstyrende teams kunne takle modstand viden om egne kompetenceområder - kompetencebevidsthed at turde vove sig selv kunne indgå i relationer kunne videregive information, argumentere, præcisere samarbejde med andre administrering af overgange sektorerne imellem ledelseskompetencer foretage prioritering have viden om exempelvis hjælpemidler/samarbejdspartnere, kommandoveje osv. Side 9

10 kunne reflektere, kombinere, overblik, kritisk tænkning, tydelighed, planlægge, tage ansvar, koordinere udskrivelsesprocedurer sans for detaljer, stort kendskab til muligheder og begrænsninger, kunne kombinere viden, se sammenhænge have overblik over patientforløb FREMTIDEN tværfagligt samarbejde blive bedre til at samarbejde tværfagligt, kunne se sammenhænge, fleksibilitet, opgaveglidning, vise respekt, kunne gå i dialog, kommunikere at kunne fungere som selvstændig faggruppe: Viden om egne kompetencer, kunne træde i karakter, sige fra, tage et passende ansvar, faglig bevidsthed/stolthed. kunne fungere som rådgiver og vejleder i sundhedscentre. specifik viden om sundhedsfremme viden om pædagogik solid grundviden og erfaring fremtidskrav: blive dygtigere til at planlægge, strukturere og udnytte tiden sammen med kollegerne, da der bliver stadig mindre mødetid. Kunne arbejde mere selvstændigt uden kollegers støtte Side 10

11 OPGAVEOMRÅDE: LEDELSE/PÆDAGOGIK FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS mødeledelse organisere, tilrettelægge prioritere ledelse på opgaven selvledelse generelt kunne lede sig selv kommunikation generelt turde tage ansvar for opgaven kunne arbejde i selvstyrende teams kunne tage ansvar i ene-vagter pædagogiske opgaver - praktikvejledning træffe store beslutninger kunne arbejde alene turde gå på talerstolen organisatoriske kompetencer viden om organisatonsopbygning konflikthåndtering kendskab til krav og forventninger viden om APV skabe klarhed om opgaver og kompetencer omstillingsparathed FRA LEDERINTERVIEWS påtage sig uformelle ledelsesopgaver - teamledelse kunne gå foran være rollemodel, vise vej være synlige have kollegial opmærksomhed coaching være opmærksom på gruppens trivsel have viden om læring og udvikling motivation gennemslagskraft konflikthåndtering spotte kollegaers potentialer se ressourcer overblik faglig ledelse godt menneskekendskab koordinering arbejdsplanlægning organisere kommunikation lave gruppedynamik støtte kunne teambuilde træde i karakter vejledningsopgaver mødeledelse ansvar for forløbskoordinering. Side 11

12 Være med til at igangsætte forandringsprocesser FREMTIDEN kunne lede sig selv fungere i en mere selvstændig ledelseskultur uden central styring. Side 12

13 OPGAVEOMRÅDE: ADMINISTRATION FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTINTERVIEWS dokumentere argumentere beskrive skriftsproglige færdigheder strukturere og prioritere formulere sig skriftligt være præcise formidle anvende, dokumentationsredskaber elektronisk dokumentation og mv. forståelse for politiske rammer standarder og krav lave indberetninger lave handleplaner bruge EPJ/IT til skriftlig kommunikation indkalde til/lede møder skrive referater arbejde med sygeplejerapport FRA LEDERINTERVIEWS sikkerhed i skriftlig formidling skelne imellem væsentligt og uvæsentligt, strukturere, prioritere. kvalitetssikre indholdssiden i dokumentationen selvstændigt vurdere dømmekraft (også under tidsmæssigt pres). forståelse for nødvendigheden i at skulle dokumentere arbejde systematisk med handleplaner skriftlig formuleringsevne identificere behov for dokumentation selvstændighed, koordinering, se sammenhænge, overblik i forhold til praktiske opgaver håndtere EPJ udføre alle administrative funktioner omkring en patient/bruger: handleplaner, udredninger, dokumentation etc. FREMTIDEN dokumentationskrav øges - der stilles samme krav som til de mellemlangt uddannede. det forventes at social- og sundhedsassistenterne tager deres del af arbejdet med det administrative Side 13

14 BILAG 2.2: KOMPETENCEUDVIKLINGSOMRÅDER FRA FOKUSGRUPPE- INTERVIEWS Følgende kategoriseringer af kernekompetencer for social- og sundhedsassistenter er fremkommet i databearbejdningen af fokusgruppeinterviewene med henholdsvis social- og sundhedsassistenter og ledere (bilag 2.1.) og udelukkende baseret på udsagn fremkommet under interviewene. Kompetencerne er efterfølgende bearbejdet i forhold til, hvor der især er udtrykt behov for kompetenceudvikling. Disse områder har dannet basis for udviklingen af uddannelsesstrukturforslaget/kua og er samtidig i strukturforslaget omsat til kompetenceudviklingsmål for basismodul og fagmodul. FAGIDENTITET personlig og faglig selvindsigt faglig stolthed faglig selvtillid kende og kunne genkende sine egne arbejdsopgaver og ansvarsområder/egne kompetencer være tydelig, sige til og fra høj grad af faglighed kunne tage et passende ansvar (i forhold til dagligdagens opgaver) LEDELSES- OG SELVLEDELSESKOMPETENCER kunne påtage sig et ansvar og kende konsekvenserne formel og uformel ledelse selvledelse (på egne opgaver/eget arbejde) se og handle på det organisatoriske niveau (organisationsteori) se muligheder og ressourcer skabe sig overblik kunne navigere i et krydspres være opmærksom på læringsmiljø og gruppens trivsel kunne støtte et godt psykisk arbejdsmiljø kendskab til krav og forventninger være tydelig konflikthåndtering koordinere, planlægge og prioritere være kritisk reflekterende PÆDAGOGISKE KOMPETENCER undervise, vejlede på mange niveauer have basisviden om formidling viden om pædagogik, læreprocesser og læring kunne arbejde efter socialpædagogiske principper have viden om motivation kunne tale i øjenhøjde kollegial coaching/supervision/konstruktiv sparring være opmærksom på læringsmiljø Side 14

15 KULTUREL OG SOCIAL KOMPETENCE få øje på og kunne rumme forskelligheder forståelse for kulturelle forskelle forståelse for sociale forskelle viden om hvad der giver mennesker livskvalitet bevidst arbejde med normer og holdninger viden om samfundsmæssige forhold og udvikling - lovgivning arbejde ud fra en livsorienteret praksis kunne møde forskellige generationer RELATIONSKOMPETENCER kunne få øje på kollegaer/samarbejdspartnere/borgere/pårørende etik hvordan omgås vi hinanden konflikthåndtering viden om psykologi viden om og øget sikkerhed i en gode samtale den svære samtale øvelse i tillidsskabende kommunikation kommunikativ kompetence viden om og opmærksomhed på gruppedynamik kunne indgå i teamsamarbejde (teambuilding) DOKUMENTATIONSKOMPETENCE kommunikation og formidling skriftlig og mundtlig kvalitetssikring strukturere, prioritere, være præcise kendskab til overordnede retningslinier, kvalitetsstandarder, lovgivning mv. argumentation faglighed viden og analyse kunne håndtere elektronisk patientjounal se dokumentation som et nødvendigt arbejdsredskab LÆRINGS OG UDVIKLINGSKOMPETENCE lyst til læring og udvikling/ motivation øget bevidsthed om vigtigheden af at være i udvikling at kunne tilegne sig noget forandringskompetence kunne navigere i et krydspres håndtere forandringer og forskellige modsatrettede forventninger - både personligt og i et organisatorisk perspektiv være opsøgende turde tvivle være superviserbar kunne analysere og reflektere SPECIAL-FAGLIGE KOMPETENCER Her er er en række specialfaglige kompetencer, som relaterer sig til hver sektor og speciale: Somatik Psykiatri (specialområdet) Ældreområdet (det primærkommunale område) Nedenstående er blot eksempler på de områder, hvor der i interviewene blev peget på behov for faglig opdatering / ajourføring af faglig specialviden: Side 15

16 ADL Alkoholisme/misbrug Anatomi og fysiologi Arbejdstilsyn Blodprøver Demens Det gode patientforløb Dialysebehandling Dobbeltdiagnoser Føde-barsel Gerontologi Grundfagsviden - naturfag Grundlæggende sygepleje Inkontinens KOL Medicingivning Præparater (basis viden om) Psykisk syge patient/psykiatrisk sygepleje Rehabilitering Socialpsykiatri Sårbehandling/sårpleje Terminalpleje Træning Side 16

17 BILAG 2.3 LÆRERKOMPETENCEUDVIKLING Opgave- og kompetenceprofil - Undervisere på efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter BAGGRUNDSVIDEN Har opdateret viden om og overblik over assistenternes funktioner og arbejdsområder Har overblik over uddannelsesstrukturen og kan argumentere for de overvejelser og indsigt i de pædagogiske tanker, der ligger bag Ikke relevant for jobfunktionen Er på bar bund Er usikker Er på vej Rimelig sikker VOKSENPÆDAGOGIK Har indsigt i hvilke udfordringer der er forbundet med efteruddannelse af voksne og er i stad til at være proceskonsulent for denne målgruppe Sikker BRUG AF IT SAMSPIL MED PRAKSIS Kan inspirere/oplære andre Har kendskab til og er i stand til at anvende forskellige konferencesystemer Er i stand til på systematisk måde at samarbejde med nøglepersoner fra praksis med henblik på inddragelse, forventningsafstemning og implementering UNDERSTØTTE LÆRING I PRAKSIS Har indsigt i hvilke muligheder, der er for læring i praksis i form af sidemandsoplæring, erfaringsudveksling mm og har kendskab til hvordan man gør det bedst Marianne Elbrønd/2007 BEDØMMELSE Har indsigt i hvordan bedømmelse kan praktiseres og hvordan man gør det andre steder Har indsigt i hvordan man laver en ensartet bedømmelse og hvad man bedømmer man efter Er i stand til at yde webbaseret vejledning Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere