Den Sjællandske Tværforbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sjællandske Tværforbindelse"

Transkript

1 Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR

2 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen

3 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 2 2 INDLEDNING 3 3 METODE 4 4 FORUDSÆTNINGER Trafikale forudsætninger Basissituationen uden en Tværforbindelse Projektsituationen med en Tværforbindelse Industri Branchen Vækst og beskæftigelse Transport Branchen Vækst og beskæftigelse 10 5 RESULTATER Samlet resultat for de to brancher Industri Transport 14 6 PERSPEKTIVERING 15 7 LITTERATUR 16

4 Side 2 1 SAMMENFATNING Grontmij har foretaget en beregning af vækstpotentialet for brancherne Industri og Transport med en udbygget Tværforbindelse mellem Kalundborg og Sydmotorvejen ved Rønnede via Slagelse og Næstved. Beregningen er foretaget med Grontmijs Vækstmodel. Resultaterne fremgår af Tabel 1. Tabel 1 Resultaterne af beregningerne med Grontmijs Vækstmodel Resultatet af beregningen viser, at en udbygget Tværforbindelse vil skabe ca nye arbejdspladser i Region Sjælland. Nye indtægter for 2 mia. kr. og nye kommunale skatteindtægter på 0,5 mia. kr. Den samlede produktionsværdi er opgjort til 3,4 mia. kr.

5 Side 3 2 INDLEDNING Komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse har bedt Grontmij foretage en analyse af effekterne af en Tværforbindelse på brancherne Industri og Handel og transport. Tværforbindelsen er udtryk for en opgradering af landevejen, Rute 22, fra Kalundborg til Næstved over Slagelse og Rute 54 mellem Næstved og Rønnede til en sammenhængende motorvej. Figur 1 En udbygget Tværforbindelses strækning Det forventes, at en Tværforbindelse anlagt som en motorvej vil aflaste trafiksituationen på de nuværende forbindelser mellem de sjællandske byer og reducere transporttiderne i området. Det bidrager til at styrke erhvervs- og byudviklingen på den vestlige del af Sjælland ved at sikre fremkommeligheden. Strækningen vil åbne nye muligheder for vækst, da den øgede fremkommelighed åbner for nye markeder for virksomhederne. Beregningen er foretaget i perioden januar 2015 marts 2015.

6 Side 4 3 METODE Effektberegningerne foretages på brancherne på baggrund af en økonomisk inputoutput model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) i Modellen er oprindeligt udviklet til beregning af effekter i forbindelse med havneaktiviteter, men er tilpasset beregning af de regionaløkonomiske effekter af infrastrukturinvesteringer på udvalgte brancher på Sjælland. Indeværende notat finder effekterne for følgende brancher: Industri Transport Region Sjælland Direkte effekt: Beskæftigelse branche x Omsætning branche x Indirekte/induceret effekter for brancherne: Produktionsværdi Indkomstskabelse (BVT) Beskæftigelse Skatter Industri Transport Figur 2 Grundlæggende beregningslogik i input-output-modellen. Kilde: Grontmij Figur 2 viser mekanismerne bag modellen og Tabel 2 beskriver, hvad de forskellige output-begreber dækker over. Begreb Direkte arbejdspladser Indirekte arbejdspladser Inducerede arbejdspladser Indkomstdannelse Definition De nye arbejdspladser, som skabes i Industri- og Transportbranchen som følge af en udbygget Tværforbindelse. De nye arbejdspladser, som skabes hos underleverandører m.v. De nye arbejdspladser, som skabes når medarbejdere i de forskellige brancher bruger deres indkomst i f.eks. supermarkeder, detailhandel, osv. Dækker over begrebet bruttoværditilvækst, som beskriver den værditilvækst, der skabes af aktiviteterne i brancherne efter udgifter til produktionsinput (gælder ikke arbejdskraft) er fratrukket. Skatteindtægt Den skattebetaling som medarbejderne på de nye arbejdspladser betaler til kommunen. Tabel 2 Definitioner af anvendte begreber. Kilde: Grontmij

7 Side 5 4 FORUDSÆTNINGER 4.1 Trafikale forudsætninger Basissituationen uden en Tværforbindelse I dagens situation er rejsetiden på strækningen Kalundborg-Rønnede 1 time og 24 minutter. Ifølge Vejdirektoratets statistik og rapporter er årsdøgnstrafikken (ÅDT) som præsenteret i Tabel er valgt til basisår for beregningen, og trafikmængden er fremskreven med årlig vækst på 1,3% (jf. Vejdirektoratets fremskrivningsmodel for Rute 22). Start Slut Rejsetid (min) Afstand (km) ÅDT 2013 ÅDT basis 2025 Maxhastighed Kalundborg Slagelse 39 38, km/t Slagelse Næstved 37 35, km/t Næstved Rønnede 24 20, km/t Kalundborg Rønnede 84 94,6 - - Tabel 3 Tværforbindelsens delstrækninger i dagens situation. Kilde: Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger Basisscenariets rejsetid og afstand er beregnet på den hurtigst mulige vej i dagens situation. Det antages, at gennemsnitlig hastighed er lavere end maximal hastighed (Vejdirektoratets forundersøgelse Rute 22). Baseret på rejsetid og afstand antages det, at maxhastigheden på strækningen Kalundborg-Slagelse er 70 km/t. Rejsetiden antages at være den samme for privattrafik og lastbiler. ÅDT for lastbilstrafik antages at være 12 % af total trafik på strækningen Slagelse-Næstved (Vejdirektoratets forundersøgelse rute 22) og 11,7 % på strækningen Næstved-Rønnede (Vejdirektoratets forundersøgelse rute 54) Projektsituationen med en Tværforbindelse Ved udbygning af Tværforbindelsen er rejsetiden mellem Kalundborg og Rønnede 44,5 minutter for personbiler, som kører maxhastigheden på hele strækningen. Det vil sige, at strækningen køres med en tidsreduktion på 39,5 minutter. Resultatet præsenteres i Tabel 4. Start Slut Tid Afstand ÅDT Max- Tidsbesparing (min) (km) projekt hastighed Kalundborg Slagelse 21 38, km/t 18 min Slagelse Næstved km/t 20 min Næstved Rønnede 6, km/t 17,5 min Kalundborg Rønnede 44,5 77,5-39,5 min Tabel 4 Tværforbindelsens delstrækninger i projektsituationen. Kilde: Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger

8 Side 6 Hvad der gælder trafikvækst for Rute 22 Slagelse Kalundborg, er ikke analyseret i en forundersøgelse fra Vejdirektoratets. Der foreligger dog ÅDT-tal fra 2012 hos Danmarks Statistik, hvilket viser en daglig trafik på biler på strækningen. Ved at fremskrive på samme måde som i forbindelse med Rute 22 Slagelse Næstved fremkommer der en ÅDT i 2025 på ca biler i basissituationen og biler i projektsituationen. Forbindelsen antages at være lige så lang i projektsituationen som i dagens situation og have en maxhastighed på 110 km/t. For at komme med et skøn for tidsgevinsterne på strækningen Kalundborg-Slagelse ses der dels på mængden af biler, samt de forhold der er mellem delstrækningerne. Der er ikke foretaget en trafikmodelberegning. Der er tale om en skøn. Det antages, at der er en tidsgevinst svarende til Rute 22 Slagelse-Næstved (2,6 minut pr. køretøj), hvilket betyder, at tidgevinsten for Rute 22 Kalundborg Slagelse estimeres til 621 timer om dagen, svarende til timer om året. Strækningen Rute 22 Slagelse-Næstved antages udbygget til en 2+1 sporet motortrafikvej med 90 km/t, hvilket svarer til forslag NS i Vejdirektoratets forundersøgelse af Rute 22. Trafikmængden på forbindelsen Slagelse-Næstved forventes være i ÅDT i 2025 uden en Tværforbindelse. En Tværforbindelse vil bidrage til øget trafikmængde på strækningen. ÅDT for de forskellige delstrækninger fremgår af Figur 3. Figur 3 Årsdøgnstrafik for de forskellige delstrækninger mellem Slagelse og Næstved. Kilde: Vejdirektoratets forundersøgelse Rute 22.

9 Side 7 Mellem Næstved-Rønnede er der taget udgangspunkt i Vejdirektoratets forslag A- Motorvej, da dette har den største nettonutidsværdi og desuden giver de største tidsbesparinger for trafikanterne. Forslaget omfatter udbygning til 4-sporet motorvej med 130 km/t nord for eksisterende rute 54 (Vejdirektoratets forundersøgelse Rute 54). ÅDT for ruten Næstved-Rønnede forventes være i den østlige del og i den vestlige del i 2020 i Basissituationen, det vil sige uden Tværforbindelsen. Med forbindelsen forventes trafikmængden at være henholdsvis og køretøjer pr. døgn (Vejdirektoratets forundersøgelse Rute 54). Jf. Vejdirektoratets rapport vedrørende Rute 54 er der estimeret en samlet tidsgevinst på timer pr. døgn ved etablering af linjeføring A. Det svarer til en årlig tidsgevinst i 2020 med 220 arbejdsdage på timer. Ved Rute 22 mellem Slagelse og Næstved er der estimeret en tidsgevinst på 600 timer i døgnet i 2025, hvilket svarer til timer om året. Lastbiler får med Tværforbindelsen en rejsetidsreduktion på 25,5 minutter på strækningen Kalundborg-Rønnede, og rejsen kan foretages på 58,5 minutter. Start Slut Tid (min) Maxhastighed Tidsgevinst Tidsgevinst (Forundersøgelse) Kalundborg Slagelse km/t 10 min - Slagelse Næstved km/t 18 min 72 timer Næstved Rønnede 10,5 80 km/t 13,5 min 167 timer Kalundborg Rønnede 58,5 80 km/t 25,5 min - Tabel 5 Tværforbindelsens delstrækninger i projektsituationen for lastbiler. Kilde Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger Lastbiler kører 80 km/t på strækningen. Tidsgevinsten antages at være 12 % af totaltidsgevinsten på strækningen, og de samme forhold antages at gælde for strækningen Kalundborg-Slagelse. Derved kan nedenstående tidsgevinster beregnes. Strækning Antal lastbiler Tidgevinst for lastbiler pr. år Rute 22 Kalundborg - Slagelse Rute 22 Slagelse Næstved Rute 54 Næstved Rønnede Samlet Tabel 6 Tidsgevinster i projektsituationen for lastbiler. Kilde Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger

10 Side Industri Branchen Beskæftigelsen i industrien på tværs af de fire kommuner varierer fra 7 % af den samlede beskæftigelse i kommunen til 26 %. Andelen af jobs inden for industrien varierer på tværs af kommunerne. Kalundborg har den største andel af industrijobs med 26 %, hvor Næstved har den laveste andel med 7 %. Figur 4 og Tabel 7 illustrerer andelene for hver enkelt kommune. 30% 25% 26% 20% 15% 13% 12% 10% 5% 7% 8% 0% C Industri Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Figur 4 Andel af beskæftigelse inden for industrisektoren. Kilde Danmarks Statistik Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Ansatte Andel af beskæftigelse 13% 26% 7% 8% 12% Tabel 7 Antal og andel af beskæftigelse inden for industrisektoren. Kilde Danmarks Statistik Vækst og beskæftigelse Tværforbindelsen vil øge tilgængeligheden til motorvejen ved Rønnede og medføre tidsgevinster i erhvervslivets logistik, både for transporter af produktionsinput og forsendelser af produkter. For industrien vil den øgede fremkommelighed og tidsreduktion betyde et større geografik kundegrundlag og større muligheder for virksomhederne for at få varer udleveret hurtigere i området. Tiltrækning af arbejdskraft forventes at blive nemmere i en mere sammenhængende region.

11 Side 9 Erfaringstal fra en tidligere rapport for en Hærvejsmotorvej (Grontmij 2014) 1 viser en merproduktion på 5 % som følge af ny infrastruktur. Væksten kom som følge af en forventet mereksport. Der antages, at Tværforbindelsen vil understøtte en lignende vækst. Beskæftigelseseffekten i industrisektoren i de forskellige kommuner fremgår af Tabel 8. Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Direkte beskæftigelseseffekt 76,7 248,3 110,6 132,5 568 Tabel 8 Direkte beskæftigelseseffekt i industrisektoren i de forskellige kommuner. Kilde Grontmij 1

12 Side Transport Branchen Transportbranchen i de fire kommuner med hensyn til beskæftigelsen udgør 3 4 % af kommunernes samlede beskæftigelse. I de 4 kommuner var beskæftiget i Transportbranchen i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Transport Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Figur 5 Andel af beskæftigelse inden for Transport. Kilde Danmarks Statistik Beskæftigelse Andel ift. Kommunen Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total % 4% 3% 4% 4% Tabel 9 Antal og andel af beskæftigelse inden for Transport. Kilde Danmarks Statistik Vækst og beskæftigelse Transporterhvervet er naturligt afhængigt af en øget produktion i industrien. Den øgede fremkommelighed og den forventede mertrafik som følge af en udbygning af Tværforbindelsen er medvirkende årsag til en forventet vækst i transportbranchen.

13 Side 11 Der antages, at trafikvæksten følger fordelingen mellem de transportafhængige virksomheder. Da tung trafik defineres som køretøjer over 3,5 tons, vil en branche som Bygge og anlæg, med meget stor sandsynlighed udgøre en betydelig andel af denne trafik. Ses der på beskæftigelsen mellem de to brancher samlet for de 4 kommuner er der beskæftigede i transportbranchen og i Bygge og anlæg. Det betyder, at 35 % af de beskæftigede er i transportbranchen, og at transportbranchen oplever tilsvarende andel af væksten. Trafikvæksten som følge en Tværforbindelse er estimeret til i gennemsnit 14,3 % for hele strækningen. Tages der højde for fordelingen mellem de forskellige brancher, der bruger lastbilstransporter, så vil væksten i transporterhvervet estimeres til ca. 5 %. Dette understøttes af den forventede øgede produktion i industrien. En vækst på ca. 5 % i beskæftigelsen i transportbranchen vil medføre en direkte beskæftigelseseffekt på 173,5 personer. Den direkte beskæftigelseseffekt fremgår af Tabel 10. Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Direkte beskæftigelseseffekt 23,0 38,8 51,2 60,4 173,5 Tabel 10 Direkte beskæftigelseseffekt i transportbranchen i de forskellige kommuner. Kilde Grontmij

14 Side 12 5 RESULTATER 5.1 Samlet resultat for de to brancher Det samlede resultat af modelberegningerne viser, at en udbygning af Tværforbindelsen giver ca nye jobs totalt i de to sektorer. Resultatet er fordelt på direkte beskæftigelse, indirekte og inducerede effekter. Derudover vil Tværforbindelsen give ca. 2 milliarder kr. i indkomstskabelse i regionen og bidrage med 484 millioner i skatteindtægter. Produktionsværdien øges med 3,4 milliarder kr. i de fire kommuner, som analysen fokuserer på. Tabel 11 Samlet resultat for Industri og Transport. Kilde Grontmij

15 Side Industri For Industribranchen får en udbygget Tværforbindelse positive effekter. I alt nye personer kommer i beskæftigelse, som følge af projektet. Indkomstskabelsen bidrager til 1,9 milliarder kr., og projektet skaber 458 millioner i skatteindtægter til bopælskommunerne. Total produktionsværdi øges med 3,1 milliarder kr. Det samlede resultat af modelberegningerne for industrien fremgår af Tabel 12. Tabel 12 Resultat for Industri. Kilde Grontmij

16 Side Transport Transportbranchen nyder også benefits som følge af en realisering af projektet. En vestsjællandsk Tværforbindelse bidrager her til 267 nye beskæftigede, 99 millioner kr. i indkomstskabelse, og 26 millioner kr. i skatteindtægter. Total produktionsværdi stiger med 237 millioner kr. Tabel 13 Resultat for Transport. Kilde Grontmij

17 Side 15 6 PERSPEKTIVERING Den økonomiske effekt er udelukkende beregnet for brancherne Industri og Transport. Det vil sige, at det udestår at beregne effekterne for øvrige relevante brancher, som f.eks. turisme og detailhandel, hvilket formentligt vil tilføre nye arbejdspladser til regionen. Endvidere kan det være interessant at undersøge, hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse vil have for befolkningsudviklingen i regionen.

18 Side 16 7 LITTERATUR Danmarks Statistik, Statistikbanken Grontmij, 2003, Svendborgmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Herningmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Esbjergmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Holbækmotorvejens betydning for vækst Hærvejskommitéen, En Hærvejsmotorvejs betydning for væksten i fremstillingsindustrien. Grontmij. Region Hovedstaden, 2013, Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen, Grontmij Transportministeriet, Notat: Valg af vejstandard i forundersøgelse af Rute november. Vejdirektoratet statistik: Trafikudvikling på udvalgte lokaliteter på statsvejnettet Vejdirektoratet, 2012a. Rute 54 Næstved- Rønnede forundersøgelse opgradering af vejforbindelsen. Rapport 424. Vejdirektoratet, 2012b. Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede. Grontmij. Vejdirektoratet, 2013a. Rute 22 Slagelse-Næstved - forundersøgelse udbygning af vejforbindelsen. Rapport 440. Vejdirektoratet, 2013b. Erhvervsanalyse Rute 22 Slagelse-Næstved. Rambøll.

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN Udarbejdet for: 3-10-2018 Udarbejdet for: STENDER Udarbejdet af: Realise ApS Projektnummer: 1033.02 Forsidefoto Kilde: Tegnestuen Mejeriet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014

En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014 En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014 CVR 48233511 Udarbejdet : Ute Stemmann, Morten Eltved, Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Godkendt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Infrastrukturprojekters betydning for vækst

Infrastrukturprojekters betydning for vækst Infrastrukturprojekters betydning for vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 26. august 2013 1 Henrik Tornblad, Grontmij A/S Brian Mogensen, Grontmij A/S Ute Stemmann, Grontmij A/S Ask Lund Jakobsen,

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked

danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked ANALYSE 323.000 danske fuldtidsjobs knyttet til EU s indre marked Resumé Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet er selve fundamentet for den danske velstand. Det største danske eksportmarked

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Motorvej som element i regionsudviklingen Infrastruktur - Sydsjælland/Lolland-Falster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK. Udarbejdet Region Syddanmark 2011

KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK. Udarbejdet Region Syddanmark 2011 KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK Udarbejdet Region Syddanmark 2011 - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 04 2 Introduktion 07 3 Trafikale konsekvenser

Læs mere

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 CVR 48233511 Udarbejdet : Ellen Holbek, Martin Elmegaard Mortensen, Ute Stemmann, Anne Tanderup Kontrolleret : Henrik Tornblad

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Vejdirektoratet De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Statsvejnettet 1/1-2017 Udgør 3.803 km* 1.205 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.558 km)

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012

Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012 Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012 Udgivelsesdato : 8. juni 2012 Projekt : 22.2727.01 Udarbejdet : Ellen Holbek, Martin Elmelund Mortensen og Henrik Tornblad Kontrolleret : Brian Gardner

Læs mere

Fremgang i fitnessbranchen

Fremgang i fitnessbranchen ANALYSE Fremgang i fitnessbranchen Resumé Der er stor fremgang i den danske fitnessbranche. I februar i år var der 803 kommercielle fitnesscentre i Danmark det er hele 140 centre mere end i 2016, hvor

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Center for Regional Udvikling Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden Møde i miljø- og trafikudvalget 1. november 2016 En stærk international infrastruktur

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Vores reference : 22.2805.01 Udarbejdet af : Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af :

Læs mere

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019

Pendleranalyse. Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 Pendleranalyse 1 Pendleranalyse Redaktion: Henrik Friis Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Ricky John Molloy Dato: August 2019 2 Indhold 4 Vi pendler 300 gange til Månen hver eneste dag 7 Udviklingen

Læs mere

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Notat Dato: 02.10.2018 Projekt nr.: 100-9520 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Emne: Scenarier for vejløsninger 2025 Notat nr.: 01 Rev.: 2 1 Indledning

Læs mere

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser

Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden. Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Strategiske valg for ringforbindelserne omkring hovedstaden Transportens dag, 2. maj 2011 Statuskonference for de strategiske analyser Vækst i vejtrafikken i hovedstadsområdet 1990-2008 Stigende pendling

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

F O R S I N K E L S E R N E S B E T Y D N I N G F O R E R H V E RV S L I V E T - E T S U P P L E M E N T T I L V V M - R E D E G Ø R E L S E N

F O R S I N K E L S E R N E S B E T Y D N I N G F O R E R H V E RV S L I V E T - E T S U P P L E M E N T T I L V V M - R E D E G Ø R E L S E N BETYDNING AF FORSINKELSER VED LIMFJORDEN FOR NORDJYSKE VIRKSOMHEDER FORSINKELSERNES BETYDNING FOR ERHVERVSLIVET - ET SUPPLEMENT TIL VVM-REDEGØRELSEN Transport og infrastruktur er en forudsætning for at

Læs mere

Erhvervslivets adgang til motorveje

Erhvervslivets adgang til motorveje Erhvervslivets adgang til motorveje Michael Knørr Skov Afdelingschef, Plan og Trafik mks@cowi.com 1 Infrastruktur og sammenhængskraft - Økonomiske relationer - Sociale relationer - Agglomeration 2 Basis

Læs mere

De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012

De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 211 Offentligt De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012 Erhvervsprofil og betydning for oplandet: Lemvig Havn, Holstebro Struer Havn, Thisted

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA KSC RLHA GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2018 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2017 foretog Vækstfonden 804 medfinansieringer, og har siden 1992

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Rapport 322 2008 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Indledning 9 2.1 Baggrund 9 2.2 Formål 10 2.3 Metode 10 2.4 Rapportstruktur 11 3 Erhvervsudvikling

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF MIDTJYSK MOTORVEJ. Trafikdage 27. august 2018

ERHVERVSANALYSE AF MIDTJYSK MOTORVEJ. Trafikdage 27. august 2018 ERHVERVSANALYSE AF MIDTJYSK MOTORVEJ Trafikdage 27. august 2018 VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej Baggrund Tidligere undersøgelser viser, at en midtjysk motorvej vil være samfundsøkonomisk

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Opdatering af "Sjælland baner vejen frem"

Opdatering af Sjælland baner vejen frem Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" Indledning Region Sjælland og kommunerne har siden 2007 i fællesskab arbejdet sammen for at fremme videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 TVÆRFORBINDELSEN VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE VEJEN TIL VÆKST PÅ SJÆLLAND SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE INDHOLD 1. SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSE

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSBERG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSBERG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSBERG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden

Læs mere

Rekordmange jobs afhænger af eksport

Rekordmange jobs afhænger af eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2019 Rekordmange jobs afhænger af eksport 825.000 eksportrelaterede jobs i Danmark. Aldrig nogensinde før har så mange danske jobs været afhængige

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune

Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune Teknisk notat fra Center for Regional- og Turismeforskning Nino Javakhishvili-Larsen * njl@crt.dk * 3085 5186 04-04-2018

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Vejnettet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland

Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland Infrastrukturprojekternes betydning for arbejdsmarkedet i Region Sjælland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland 13. november 2018 1 Bygge og anlægsbranchen konstant under lup Stigende beskæftigelse

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

VækstVilkår 2016 HALSNÆS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 HALSNÆS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HALSNÆS Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere