Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma"

Transkript

1 ah Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Indledning Danmarks Statistik siger, at 86 % af årige er på nettet hver uge og oftest på telefonen. I 1999 havde halvdelen af befolkningen aldrig været på nettet jf. analyseinstituttet Gallup, og det forlød fra amerikanske undersøgelser, at andelen af netbrugere aldrig ville overstige 60 %. Man kunne for bare 15 år siden følge en debat i bladet Folkeskolen om at edb-satsningen er et teknologifix, der bortleder opmærksomheden..! Man var ikke sikker på, om it var kommet for at blive. Man forudså i hvert fald ikke, at it skulle få en afgørende rolle i alle borgeres liv. I dag har digitalisering og ny teknologi forandret vores samfund totalt. De fleste af os handler, kommunikerer, ser tv og orienterer os i nyheder på en helt ny måde, virksomhederne arbejder online og den offentlige sektor skifter alt papir ud med digitale løsninger for borgerne. I august 2014 fik alle folkeskoleelever adgang til trådløst net, så de kan bruge flere devices i skolearbejdet. En kommunal satsning, som er en del af den danske digitaliseringsstrategi. Den 1. november 2014 gjorde man det i princippet obligatorisk for alle borgere som led i den danske digitaliseringsstrategi, at al kontakt med offentlige instanser skal foregå digitalt. Man kan søge fritagelse fra dette krav ved manglende adgang til computer eller beherskelse af dansk, funktionsnedsættelse, bopæl et sted uden højhastigheds bredbåndsforbindelse eller adresse i udlandet. Op til 20 % forventes fritaget pt. Den digitale udvikling indebærer fortsat en stor udfordring for mange borgere, ikke kun de ældre, men også de unge. 1 Lærerne har fortsat et stort behov for at følge med i de mange digitale muligheder i undervisningen og borgerne savner at kunne henvende sig personligt, når de digitale systemer ikke er logiske, fejler eller forekommer at være ugennemtrængelige. At gøre hele Danmarks befolkning til digitale borgere er mao. en stor og udfordrende opgave, hvor folkeoplysningen ser sig som en central medspiller. Ingen må falde fra i nyudviklingen. Politiske strategier Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening lancerede i 2011 en fælles 1 Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse

2 offentlig digitaliseringsstrategi for , Den digitale vej til fremtidens velfærd 2. Strategiens formål er at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Målet er intuitive digitale løsninger, som er værdifulde for borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle ministerier, regioner og kommuner arbejder i fællesskab på at opfylde strategien, som er den fjerde siden 2001 og som også relaterer sig til EU's Digitale Agenda. Strategierne har medført en række lovændringer som følge af nye arbejdsmetoder og behov for øget it-sikkerhed. Det gælder fx Regnskabsloven, Lov om markedsføring, Sundhedsloven og tilhørende journalbestemmelser, Persondataloven, Lov om elektroniske signaturer og obligatorisk digital selvbetjening for borgere, Lov om Offentlig Digital Post og Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. På undervisningsområdet sker der løbende reformer, hvor it har en central placering. Sidst den store Folkeskolereform med virkning fra august Undervisningsministeriet har en egen styrelse for it og læring, UNI C 3, som fremmer den digitale udvikling inden for undervisning og uddannelse, både mht. brug af it i undervisningen og ifm. effektiv institutionsdrift. Når det kommer til folkeoplysningen, hører denne under Kulturministeriet, men er ifm. itkursusvirksomhed alligevel mest berørt af Undervisningsministeriet it-indsatser fremfor Kulturministeriets, som primært støtter kunst og kultur. Danmarks første digitaliseringsstrategi fra 2001 var inspireret af to regeringsrapporter: Infosamfundet år 2000 fra 1994 og Det Digitale Danmark fra Disse kendes som Dybkjærrapporterne efter folketingspolitikeren Lone Dybkjær og beskæftigede sig med alt fra Erhvervslivet i Netværkssamfundet og IT i den offentlige sektor til Kompetence i Netværkssamfundet og satte for alvor skub i sammentænkte it-politiske initiativer i Danmark. Daværende it- og forskningsminister Birte Weiss understregede, at alder og social status ikke måtte være afgørende for ens mulighed for at benytte de digitale muligheder, og hun fremhævede internettet som demokratifremmende. I andre lande havde det vist sig at begrænse diktaturers mulighed for kontrol og censur. Indsatsområderne i de fire digitaliseringsstrategier fra 2001 og frem til den aktuelle strategi indtil 2015 tegner et godt billede af den hastige digitale udvikling i Danmark i 00erne: Digitalt samarbejde. Digital signatur, kommunikation pr. mellem borgere og det offentlige Intern digitalisering og effektive betalinger. efakturering 4, NemKonto 5, ESDH 6, Virk.dk 7 og Sundhed.dk 8. 2 Den digitale vej til fremtidens velfærd UNI-C 4 efakturering - Alle leverandører til det offentlige skal bruge elektronisk fakturering 5 NemKonto - Den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til en borger 6 ESDH - Elektronisk sags- og dokumentationsstyring af alle offentligt relaterede sager og dokumenter 7 Virk.dk virksomhedernes digitale indgang for indberetninger til det offentlige 8 Sundhed.dk borgernes adgang til sundhedsvæsenet og intern sundhedsfaglig kommunikationsplatform 2

3 Fælles infrastruktur og én indgang. Borger.dk 9, Digital Post og NemSMS, myndigheder skal benytte fælles infrastruktur Den digitale vej til fremtidens velfærd. Se næste afsnit. Den aktuelle digitaliseringsstrategi fra 2011 til 2015 Denne strategi indeholder et stort antal initiativer lige fra effektiv digital kommunikation med borgerne til fælles grunddata for alle myndigheder og har tre hovedspor: 1. Slut med papirblanketter og brev. Ansøgninger, breve og al skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå online for både borgere og virksomheder. 2. Ny digital velfærd. Folkeskolen skal udfordre den digitale generation og it skal modernisere og effektivisere den offentlige service, så som ældreplejen, sundhedsvæsenet, beskæftigelsesindsatsen, uddannelses- og miljøforvaltningen. 3. Tættere offentligt digitalt samarbejde. Fortsat fokus på central koordinering for at sikre, at danskerne oplever at alle offentlige myndigheder arbejder effektivt digitalt sammen, dvs. bruger fælles løsninger, undgår dobbeltarbejde og genbruger data. Obligatorisk Digital Post fra 1. november 2014 Denne del af strategien udfordrer for øjeblikket alle landets borgere. Siden 1. november har det været vigtigere for borgerne at tjekke deres digitale postkasse end den ude ved havelågen. I august 2014 fik alle over 15 år, som ikke på det tidspunkt havde tilmeldt sig Digital Post, et brev som varslede, at al kommunikation mellem borgeren og det offentlige ville foregå digitalt fra 1. november. Samtidig blev en landsdækkende kampagne for at lære borgerne at oprette en digital postkasse og bruge den kraftigt intensiveret. Og det er borgeren, der har ansvaret for at være parat til ændringen. På borger.dk kan man læse: Få hjælp til Digital Post og brug af internettet Hvis du har brug for hjælp til at lære om Digital Post fra det offentlige, er der hjælp at hente på borgerservice (kommunen) og biblioteker. Hvis du ikke bruger internettet og har brug for hjælp til at lære internettet at kende, kan du kontakte: Dit lokale bibliotek, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Telecentre-Danmark, din lokale aftenskole (AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP), Faglige Seniorer eller den boligsociale projektleder, hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt. En serie kurser, åbent-hus-arrangementer og events afholdes over hele landet og alle de nævnte aktører løfter en kæmpe opgave for at (op)kvalificere et stort antal borgere til den nye digitale hverdagsvirkelighed. Borgerne er kommet godt med, men det varer længe, før alle har de fornødne kompetencer til at begå sig ubesværet i de nye digitale løsninger. Og der er også stort fokus på et nødvendigt efteruddannelsesløft hos de ansatte i forvaltningerne. Lær-mere-om-it-netværket Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) fokus i Inkludera Flera-projektet er it på basisniveau for alle borgere og er koblet til Digitaliseringsstyrelsens Lær-mere-om-it-netværk Borger.dk borgernes one-stop-shop til det offentlige (skat, skole, pension, bolig, miljø, civile forhold) 10 3

4 Den digitale omstilling baserer sig på et unikt fællesoffentligt samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen som koordinator. Styrelsen ligger under Finansministeriet og har til opgave at implementere regeringens ambitioner om øget digitalisering og udbredelse af velfærdsteknologi i hele den offentlige sektor. Og den skal også sikre, at alle borgere klarer sig og føler sig trygge i det stadig mere digitaliserede samfund. Til formålet har styrelsen oprettet Lær-mere-om-it-netværket. Dette består af kommuner, biblioteker, borgerservicecentre, ældreorganisationer, fagforbund og oplysningsforbund (folkeoplysende aktører) samt DFS og tilbyder: en onlinesamling af undervisningsmoduler, som undervisere i hele landet kan bruge kompetenceudvikling af organisationernes it-undervisere sidemandsoplæring i Lær-mere-om-it s metode i mindre hold fra kollega til kollega fælles branding via informationsmateriale, der giver genkendelighed over hele landet samarbejde om fælles undervisningsmateriale, kampagner og indsatser På EU-Kommissionens opfordring om at udpege en Digital Champion i juni 2012 pegede statsminister Helle Thorning-Schmidt på Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle- Petersen. Kredsen af Digital Champions mødes med jævne mellemrum hos EU- Kommissionen og udveksler erfaringer og rådgiver Kommissionen i relevante sager. Folkeoplysningens bidrag i digitaliseringsindsatsen overfor borgerne Folkeoplysningen har 40 års erfaring i it-undervisning. Aftenskolerne udbød kurser, så snart de personlige computere kom på banen i 70erne. I satte Undervisningsministeriet et forsøg i gang med kurser for voksne i basis-it som FVU-fag på linje med dansk og matematik (Forberedende VoksenUndervisning). FVU-kurser er gratis for deltagerne. Folkeoplysningen var også her straks på banen med tilbud. Men der var ikke politisk vilje til at permanentgøre FVU-it. En stor skuffelse, som man mente ville have givet befolkningen et meget stort it-løft. Nu sker dette løft i et samarbejde mellem alle aktører og på basis af de vilkår, som de forskellige arbejder under. For folkeoplysningen gælder Folkeoplysningsloven 11, hvor alle tilskud til kurser kommer fra kommunerne. Lokaler stilles gratis til rådighed, oftest på skoler. Folkeoplysningens aktuelle it-undervisning er således udviklet på baggrund af sektorens egen identifikation af fleksibilitet i en balance mellem den til enhver tid lærendes behov og kompetente lærere med forskellig faglig baggrund og efteruddannelsesbehov. De kommunale tilskud til lærerlønnen varierer kraftigt fra kommune til kommune iht. kommunernes ret til selvstyre. Deltagerbetalingen varierer således tilsvarende. På samme måde varierer evt. tilskud fra kommunernes udviklingspulje til særlige aktiviteter (se nedenunder). Folkeoplysningens aktører er i en konstant konkurrencesituation med andre kursusudbydere, og også frivilligorganisationer ifm. it. Men samarbejdet mellem alle udbyderne af it-kurser og andre former for it-læringsaktiviteter er ifm. implementeringen af digitaliseringsstrategien særdeles godt, både på nationalt og lokalt plan. Ofte har aktiviteterne 11 Folkeoplysningsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

5 også forskellig karakter og varierende varighed fra et par timer til månedslange forløb, og dette danner også typisk basis for, hvordan man i samarbejde tilrettelægger lokale indsatser. Udbyderne af it-undervisning for voksne (over 18 år) fordeler sig altså på sektorer, formelle såvel som ikke-formelle, som vist på figuren nedenfor 12 : Grøn = frivilligområdet, inkl. biblioteker og oplysningsforbund. Blå = det private område, dvs. private kursusvirksomheder og faglige organisationer. Rød = det offentlige regulerede område, inkl. AMU 13 -systemet. Kommunernes satsning Alle landets kommuner har siden vedtagelsen af den nye Folkeoplysningslov i 2011, udarbejdet en folkeoplysningspolitik og afsat midler til en udviklingspulje inden for området. Ved et kig på et antal kommuners folkeoplysningspolitikker ser man fx, at: Gribskov Kommune ønsker at samarbejde med aftenskolerne om kurser ifm. digitalisering, Hillerød Kommune ønsker at etablere partnerskaber med aftenskolerne om it-undervisning ifm. digital borgerkontakt, Holbæk Kommune vil aktivt inddrage den folkeoplysende undervisning og det frivillige folkeoplysende arbejde som en aktiv medspiller ift. fx arbejdet med digitalisering og udviklingspuljen prioriterer blandt andet IT-kompetencer, Ishøj Kommune støtter gennem godkendelse af en forlængelse af en partnerskabsaftale mellem tre oplysningsforbund og Ældre Sagen i Ishøj om udbud af digitaliseringskurser. Læsø Kommune har besluttet at nedsætte deltagerbetaling og støtte annoncering m.v. af aktiviteter, der bidrager til en opkvalificering af specielt ældre medborgeres IT-færdigheder. Desuden har en lang række kommuner i de seneste måneder deltaget i en dyst om at oprette flest mulige digitale postkasser, som del af den fællesoffentlige kampagne om overgangen til 12 Fra Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark, Schultz Information A/S, Aarhus Universitet (DPU) og Roskilde Universitet (RUC), marts 2010: 13 AMU Arbejdsmarkedsuddannelse, der opkvalificerer faglærte og ufaglærte 5

6 obligatorisk digital kommunikation med det offentlige. En kommune vandt konkurrencen om at have Danmarks mest digitale borgere, mens en anden blev kåret som Danmarks digitale højdespringer. Digitalt undervisnings- og træningsmateriale Ifm. Lær-mere-om-it-indsatsen er der med offentlige midler blevet udarbejdet et væld af typisk kortfattede online-undervisningsmaterialer samt træningsmateriale for undervisere, som ligger frit tilgængelige på Digitaliseringsstyrelsens særlige oprettede hjemmeside ITformidler.dk 14. Organisationerne har ligeledes udviklet målrettet materiale, som skal hjælpe borgerne i gang på nettet eller udvide deres digitale kompetencer. En del af materialet suppleres med tilbud om face-to-face-undervisning, vel vidende at materialerne kan være svære at gå til, hvis man er ny på nettet. Sådan undervisning kan variere fra kun et par timer til over flere gange, og foregå som hold- eller individuel undervisning også undervisning hjemme hos kursisten. Undervisningen foretages ofte af frivillige - og er for det meste gratis. Kurser På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 15 kan man finde en oversigt over og links til de steder, der tilbyder kurser i it og internet og de offentlige selvbetjeningsløsninger. Det er: Biblioteker, som også har udviklet en egen hjemmeside ekurser.nu 16 Ældre Sagen med kurser om hverdags-it, valg af computer og meget mere Danske Seniorers datastuenetværk De fem oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP, som er medlemmer af DFS. LOF - case Oplysningsforbundet LOF afholder ligesom de øvrige oplysningsforbund - IT-kurser over hele landet, som primært udbydes mod deltagerbetaling. Dennes størrelse afhænger af, hvilket tilskudsniveau kommunen har valgt at lægge sig på iht. Folkeoplysningsloven. Oplysningsforbundene har mulighed for at søge midler fra folkeoplysningslovens udviklingspulje til særlige indsatser. Puljen udgøres af kommunale midler. LOF har søgt disse mhp. at gennemføre kurser som led i den nationale digitaliseringsstrategi og kan fremvise følgende lokale resultater: LOF Thy/Mors fik kr. fra folkeoplysningslovens udviklingspulje i Thisted Kommune og fra puljen i Morsø Kommune til køb af laptops m.m. for at komme nærmere ud til målgruppen for it-kurser for seniorer. Senest besøgte LOF s formand en gymnastikforening og fortalte om tilbuddet; det gav fem hold til LOF. LOF Jammerbugt fik kr. fra folkeoplysningslovens udviklingspulje til køb af laptops m.m. for at komme ud til målgruppen. LOF Haslev fik fra folkeoplysningslovens udviklingspulje og fra Nordeas Fond til køb af laptops til brug for målgruppen. 14 It-formilder Digitaliseringsstyrelsens kursus-/materialesamling ekurser.nu 6

7 LOF Faxe fik dækket 30 % af udgifterne til køb af laptops fra folkeoplysningslovens udviklingspulje. LOF Vejen fik ca kr. fra LAG (Lokale AktionsGrupper) til køb af 12 laptops, en mobil router og klargøring. LOF betalte selv de sidste ca kr. På opfordring af folkeoplysningsområdet har kommunen besluttet at give 2/3 i tilskud til it-kurser i det næste 1½ år. LOF Nord er meget aktiv med it-kurser for seniorer, jf. Edb for seniorer 17 og Projekt Frivillige IT-ambassadører 18 LOF Øresund har også it-kurser for seniorer: Borger på Nettet 19 Landsdækkende Seniorsurf-dag case Seniorsurf-dagen er en dag, hvor ældre, der ellers ikke bruger computer og internet, inviteres til at prøve det. Dagen er en årlig begivenhed og afholdes altid den 9. oktober. Alle ældre inviteres til en hyggelig dag, hvor ethvert spørgsmål om internettet er velkomment. Det er ældreorganisationerne, Danmarks Radio, Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen, der står for dagen og alle it-undervisningssteder over hele landet opfordres til at tilmelde sig og holde åbent hus denne dag. Se DRs præsentation af dagen 20. Dansk Folkeoplysnings Samråd DFS Annemarie Holm. November Edb for seniorer Frivillige IT-ambassadørerhttp://nord.lof.dk/inspiration/it-anbassadoerer/ 19 Borger på Nettet 20 Seniorsurf-dag (DR) 7

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Danskernes it-færdigheder

Danskernes it-færdigheder Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 22 Offentligt Danskernes it-færdigheder en målrettet indsats Videnskabsministeriet, december 2007 Danskernes it-færdigheder en målrettet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje

Inspirationsdag 17. marts. Erhvervsstyrelsen Langelinje Inspirationsdag 17. marts Erhvervsstyrelsen Langelinje Program 10.30-10.40 Velkomst ved Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen 10.40 11 Biblioteket som aktiv ambassadør i lokalsamfundet, Tine Vind

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v.

8.3. Ungeindsats v. Bodil 8.4. Behov for mere vejledning til undervisere? v. Bodil/Jonna 8.5. Pleje af it-formidler netværk v. Referat 29. oktober 2012 Gitte Smed Konsulent gsm@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3318 Referat fra møde i Kontaktudvalget for den digitale borger. Mødet fandt sted den 22. oktober i Kulturstyrelsen.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere