Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede."

Transkript

1

2

3 Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region Sjælland blev der mellem august 212 og februar 213 gennemført et omfattende fælles kvalitetsudviklingsprojekt for alle de tre nævnte faggrupper med samtidig medvirken fra Regionens rygcenter på Køge Sygehus. Projektet blev udviklet parallelt med udarbejdelsen af et tværfagligt forløbsprogram for patienter med rygproblemer og fungerede som en væsentlig implementeringsaktivitet. Gennem udsendelse af spørgeskemaer til alle projektdeltagere er projektet nu forsøgt evalueret, og resultatet fremlægges i denne rapport. Baggrund: Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Især har lægerne følt usikkerhed med hensyn til, hvortil og hvornår patienterne eventuelt skulle henvises, og tilbuddene fra sekundærsektoren har varieret betydeligt fra sygehus til sygehus. Samtidig har de tre faggrupper i primærsektoren haft et meget svagt og sporadisk samarbejde. Projektets formål var følgende: 1. At afklare daglig praksis hos både fysioterapeuter, kiropraktorer og læger ved hjælp af APO metoden. 2. Via opfølgningsaktiviteter med kurser og workshops at afhjælpe påviste kvalitetsproblemer i udredning og behandling af rygpatienter. Der sættes her også fokus på uhensigtsmæssige forløb. 3. At bedre samarbejdet mellem aktørerne på rygområdet i Region Sjælland 4. At bidrage til implementeringen af Region Sjællands rygforløbsprogram Resultaterne: Resultaterne af projektet er grundigt beskrevet i svarrapporten: Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland udgivet af Audit Projekt Odense i januar 213. Forløb I begyndelse af september 212 blev der afholdt introduktionsmøde om registreringen og efterfølgende udsendt registreringsskemaer til alle tre faggrupper. APO stod for indsamling og bearbejdelse af data fra denne registrering. Resultatet er publiceret i ovennævnte svarrapport. Efterfølgende blev der afholdt tre afrapporteringsmøder, den 29. januar i Slagelse, 31. januar i Roskilde og den 5. februar i Næstved. På hvert af disse møder blev der lavet en gennemgang af rapporten, en casepræsentation og en plenumdiskussion hvor man bl.a. kom ind på, hvordan man kan forbedre forløbet for patienterne. Konklusioner fra kurserne 1. Der er i projektet udviklet en ny og anderledes samarbejdsånd de tre faggrupper imellem. 2. Der er især fokus på bedre elektronisk og telefonisk kommunikation de tre professioner i mellem. 3. Tilbagemeldinger fra kiropraktor til læge, både når patienten er henvist og når patienten er selvvisiteret, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb. 4. Tilbagemeldinger fra fysioterapeut til den praktiserende læge, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb.

4 5. Rygpatienter skal forsøges behandlet i praksissektoren, inden de henvises til sygehussektoren. 6. Med mindre der opstå indikation for akut operation, skal patienterne forsøges behandlet i praksissektoren, i op til 8 uger efter første kontakt. 7. I det gode forløb, dvs. hvor patienten udviser god prognose, kan behandlingsforløbet naturligvis fortsætte ud over de 8 uger. 8. Den praktiserende læge skal være opmærksom på vigtigheden af optimal smertedækning primært ved brug af de perifert virkende analgetika, men dog også gøre brug både af de svagere og stærke opioider, hvis der er indikation herfor. Desuden bør man være opmærksom på de neurogene smerter og behandlingen heraf, bl.a. med antidepressiva og antiepileptika.. 9. Ved henvisning til sygehus skal det fremgå af henvisningen, at patienten har været til kiropraktor og fysioterapeut og hvilken behandling patienten har fået hos de to faggrupper. Dette gøres bedst ved, at vedlægge en kopi af epikrise fra de to faggrupper til henvisningen fra egen læge til sygehuset. 1. Hvis der i forløbet er foretaget røntgen, MR eller andre relevante undersøgelser, skal det fremgå af henvisningen, både resultatet af undersøgelsen og hvor den er foretaget. 11. Konsensus om, at prolapser ikke er farlige, hverken manipulation eller øvelsesterapi skaber en prolaps. 12. Hvis der er objektive tegn på tryk på selve rygmarven, skal patienten hurtigst muligt henvises til nærmeste akutsygehus, dvs. skadestuen. Her må man så foretage en skanning, og på baggrund af denne forholde sig til tidsfaktoren. Akuthenvisning foretages til Glostrup, og subakut henvisning foretages til Køge. 13. Der var enighed om, at man i lokale geografiske områder, med et naturligt samarbejde, sætter sig sammen, alle tre faggrupper i praksissektoren, og afstemmer hvilke forventninger vi har, mht. information, faggrupperne imellem. 14. Der er bred enighed om, at den praktiserende læge er tovholder, og at det derfor er særligt vigtigt, at fysioterapeuter og kiropraktorer rapporterer i form af epikriser til den praktiserende læge i de tilfælde, hvor en patient skal sendes videre til sygehusudredning. 15. Via overlægen fra Rygcentrets deltagelse i alle kurserne er der udviklet en langt bedre forståelse og mulighed for samarbejde mellem praksis og sygehussektoren. Evaluering: Projektet er evalueret via en spørgeskemaundersøgelse til alle de læger, der deltog i registreringen. Spørgeskemaerne blev udsendt primo maj, hvor deltagerne endnu havde projektet i frisk erindring. I alt 135 læger, kiropraktorer og fysioterapeuter deltog i auditregistreringen. 31 læger (51%), 23 kiropraktorer (59%) og 14 fysioterapeuter (36%) bevarede spørgeskemaet. Resultaterne af evalueringen bringes på de følgende sider. Konklusion: Projektgruppen finder på baggrund af auditforløbet og de svar, der er afgivet i forbindelse med evalueringen at projektets formål i det store og hele er opfyldt. August 213 Fysioterapeuterne Gurli Petersen, Morten Topholm og Hans Andersen Kiropraktorerne Nis Alnor, Lene Hare Mortensen og Janni Bang Lægerne Peter Silbye, Gregers Hansen Nord og Jens Damsgaard Fra APO: Anders Munck

5 % af kursusdeltagerne Intro møde Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe 33 af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i introduktionsmødet. Der var udbredt tilfredshed med mødet. Læger n=8 Kiropraktorer n=14 Fysioterapeuter n= % af faggruppe Registreringen Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med registreringen. Dog var det påfaldende, at nogle af de læger, der registrerede via datafangst, ytrede utilfredshed Læger papir reg. n=18 Læger elektronisk reg. n=13 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

6 % af faggruppe Svarrapporten Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med svarrapporten i alle faggrupper mest udtalt hos kiropraktorerne. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= % af kursusdeltagerne Kurset af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i opfølgningskurset. Der var overvejende tilfredshed med kurserne mest udtalt hos læger og kiropraktorer. 11 Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Læger n=17 Kiropraktorer n=18 Fysioterapeuter n=9

7 % af faggruppe 3 32 Samlet udbytte Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med det samlede udbytte mest udtalt hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14 Hvor mange procent af hver faggruppe der svarede ja til de enkelte spørgsmål Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Har du holdt møde internt i jeres praksis om resultatet af audit Kiropraktorer og fysioterapeuter angav i højere grad end lægerne at have ændret vaner/procedurer i det daglige arbejde. Har du arrangeret/deltaget i tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit 9 14 Planlægger du tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit % af faggruppe Fysioterapeuter n=14 Kiropraktorer n=23 Læger n=31

8 % af faggruppe 7 4 Har auditprojektet givet dig faglig opdatering I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ca. halvdelen af de, der besvarede spørgeskemaet, angav at auditprojektet havde givet faglig opdatering i nogen eller betydelig grad. 19 Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= Føler du dig bedre informeret om forløbsprogrammet % af faggruppe I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Langt de fleste af de, der besvarede spørgeskemaet følte sig bedre informeret om forløbsprogrammet. 1 4 Læger n=3 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

9 Individuelle kommentarer de stillede spørgsmål. Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit? Læger 5: Implementeret de regionale anbefalinger i den daglige klinik 21: Sender henvisning til kiropraktor 1: Følger forløbsprogrammet 9: Nye rygpatienter systematiseres bedre 24: Aftalte kontroller 42: Følger nu rygprogram, forløbs 39: Jeg har fået læst op på behandlingen af lændesmerter og er nu bedre til at skitsere forløbet for patienterne og fastholde de anbefalede tidsforløb. Henvisning til scanning og ambulatorium effektiveres. 55: Opmærksom på direkte henvisning til rygkir hvis forudsætning er opfyldt. Kiropraktorer 13: Mere opmærksom på tilbagemelding til egen læge. 113: Laver flere epikriser end før. 133: Evaluerer oftere. 16: Nej, mener jeg i forvejen har godt styr på hvornår en pt. skal videre i systemet. 128: Skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 265: Info til patienten vedr. forløb. 232: Nej, følger i forvejen diverse anbefalinger. 27: Det gav et større fokus på tilbagemelding til henvisende læge. 266: Jeg prøver at følge forløbsprogrammet og satser på de andre faggrupper gør det samme så behandlingen bliver lige for alle. 264: Obs. på at fastholde træningen i 8 uger. Mere aktiv beh. Strategi. 227: Er blevet mere klar i mælet mht. hvornår pt. skal videre i systemet og især hvornår de skal blive i primærsektor. 267: Pt. retur til læge inden for 8 uger hvis lænderyg problemer ingen forbedringer. 257: Mere opmærksom på daglig praksis. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Især omkring info til patienten.

10 Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit? Læger 5: Henviser på senere tidspunkt i forløbet 28: Nej, men godt at have ansigt på samarbejdspartnere 2: Prøver at bruge selve forløbsbeskrivelsen mere regelret 14: Brugt Rygcenter Køge flere gange 9: Bedre henvisninger 24: Hurtigere henv. til rygcentret 39: Overholder nu de regler der er for tidsforløb inden henvisning til nærmere undersøgelse. 35: Ja, med kiropraktoren. 64: Henvist flere til kiropraktor med EDI henvisning. 29: Hurtigere til fysioterapi. Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Læger 62: Bedre skriftlig kommunikation med kiropraktorer. 21: Sender henvisning kiropraktor 9: Stillet krav om tilbagemelding fra fys. 55: Kortere kommunikationsvej. 64: Henviser pr. EDI til kiropraktor. 29: Anbefaler at de kommer hurtigere til fys. Evt. tager dem med kortere ventetid. Kiropraktorer 13: Mere kommunikation med egen læge. 117: Prøver at skrive flere epikriser. 119: Skriver lidt flere epikriser til egen læge. 112: Jeg skriver flere epikriser til praktiserende læger, men oplever dog stadig kommunikation som dårlig, især den anden vej. 113: Laver flere epikriser end før. 115: Blevet mere opmærksom på at sende epikriser til egen læge. 133: Sender flere epikriser. 118: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med de andre faggrupper. 11: Skriver kortere. 16: Nej, benytter epikriser til lægerne i alle relevante tilfælde.

11 124: Har nok skrevet lidt oftere til lægerne. 122: Epikriser. 12: Laver flere epikriser. 125: Vi er mere opmærksomme på at få sendt epikriser og taget vores patienter op på tværfaglig konference hvis tingene ikke går som forventet. 17: Mere fokuseret mht. videre udredning. 11: Jeg vil nok overveje mere kommunikation. 15: Når en patient skal viderehenvises sender jeg oplysninger fra min journal som egen læge kan benytte til henvisning til den regionale rygklinik. 128: Ændret lidt skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 25: Kommunikerer mere end tidligere. 232: Er hurtigere til at informere lægen ved behov. 27: Flere epikriser. 266: Jeg skriver stadig konsekvent epikriser på alle. 267: Har tidl. haft en god dialog med henvisende læge, forbedring hvor pt. udebliver. 239: Flere epikriser. 257: Mere præcis i epikriseskrivning. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Prøver at få implementeret objektive måleredskaber i evalueringen af min behandling. Ser du, med baggrund i auditrapporten, nogle barrierer i samarbejdet de tre aktører i praksissektoren imellem? Hvis ja, beskriv venligst hvilke og eventuelt forslag til løsning. Læger 3: Stadig ingen kontakt til kiropraktorer 4: Tid 28: Lokale barrierer i forhold til specielle kiropraktorer 9: At vi ikke er vant til samarbejdet og ikke alle er vidende om forløbsprogrammet. Mere direkte information til alle parter 24: Vi skal barer mere og mere, og jeg ved ikke hvor jeg skal få tiden fra 42: Jeg syns ikke kiropraktorer kan forklare mig hvad de gør bedst i fht. fys? 13: Forskellige sygdomsforklaringer. Fint med øget kommunikation. 29: Problemer med ventetider. 6: Begyndt at lave henv. til kiropraktorer.

12 Kiropraktorer 13: Mellem kiropraktor og læge ingen problemer. Med fysioterapeuter: Ved auditmødet var det oplagt at fys ikke havde intentioner om at samarbejde med kiropraktorer. Løsning? 117: Manglende returkommunikation fra lægerne. Bruger kun fysser bliver brugt til fx udredning til videresending til MR scanning. 116: Som kiropraktor er der ingen (skriver!!!) kommunikation fra egen læge til kiropraktor. Jeg skriver ofte epikriser til lægen, hvor det er relevant. 112: Manglende viden hos praktiserende læge og til dels fysioterapeuten omkring hvad en kiropraktor laver og kan hjælpe med. Løsning kunne være møde eller skriftlig information (Jeg er selv ved at skrive mail til formanden for 12 mandsforeningen). 113: Den gamle vane med at læger henviser til fysioterapi er stadig meget tydelig. 115: Manglende viden om hinandens kompetence. Fordomme på tværs af faggruppe. Overlap i behandlingstilbud mellem faggrupper. 118: Ja, men en del er pga. manglende kommunikation, jeg har taget kontakt til lægerne her i området og er begyndt at skrive mere + bliver også kontaktet af lægen. 16: Manglende kommunikationsmuligheder mellem fys. og kiropraktor. 124: Svært at bryde gamle vaner. 131: Mange fordomme om kiropraktorer blandt læger. Læger prioriterer ikke samarbejdet højt. 12: Fer er generelt for lidt viden om hvad andre professioner gør rent praktisk i en given patient case. 132: Der kommer ikke info fra lægerne til kiropraktor via Edifact. 125.: Lægens henvisning til kiropraktor kunne være bedre. Mulighed for at kiropraktor kan henvise til fysioterapeut uden det skal gå gennem egen læge. 17: En stadig uvidenhed om brug at kiropraktor, altså hvornår, til hvad osv. 11: Vi står meget langt fra hinanden mht. behandlingsformer og forståelse af lænde /rygproblemer. Måske det kunne hjælpe at se hvordan vi hver især arbejder. 128: Lægerens holdning til os og hvad de kan bruge ost til/hvad vi kan gøre for patienterne. Fysioterapeuter 25: Vi kender ikke hinandens roller godt nok + vi ved ikke nok om, hvad vi hver især går i praksis. Løsningsforslag: tværfaglige møder med erfaringsudveksling + præsentation af behandlingspraksis for hver faggruppe. 265: Aktørerne sidder hver for sig og passer hver sit, der er intet tværfagligt. 27: Som fysioterapeut er jeg vant til at arbejde ud fra lægehenvisning og ser lægen som den samlende/koordinerende part. Det var tydeligt at kiropraktorerne ikke var lige så villige til dette. Mener klart at der kun kan være en tovholder for pt. så der ikke spildes tid/gøres dobbeltarbejde og lign. Jeg ser lægen som tovholder. 266: Ikke barrierer men savner stadig mere fyldestgørende henvisninger fra lægerne. De sender fx stadig ikke rgt/mr svar med. 227: Barrierer er ikke med baggrund i auditrapport, men det er svært at få tilslutning blandt læger til møder om samarbejde, så vi prøver at tage snakken om den enkelte pt., hvis det er relevant.

13 267: Er ikke selv god nok til at afsætte tid til en bedre dialog med lægerne (og kiropraktorerne). Et bedre kendskab til kiropraktik kunne være en fordel for et bedre samarbejde med dem : Tid? penge. Vaner. Mangel på formelt forum. 257: Der kan være uenighed om den faglige terminologi. Løsning: oplysning faggrupperne imellem. 29: Epikriser mellem. kiropraktorer og fysioterapeuter, ikke så nemt som til lægerne. 255: Dårlig kommunikation med sygehuset. Bedre kommunikation med de praktiserende læger. 272: Vores system har ikke direkte kommunikation til Kiropraktorenes system som ved lægerne. Derfor vil evt. kontakt skulle ske via tlf. som er tidskrævende og der er ikke honorar som betaler dette. 216: Vores interne kommunikation kan altid forbedres!!! Ideer til yderligere aktiviteter mhp. implementering af forløbsprogrammet: Læger 5: Kort skriftligt materiale til patienten. 24: Ny vejledning fra DSAM med flow chart Kiropraktorer 117: Vægt oppe fra i systemet, således at regionen eller ledende overlæger kræver at kiropraktorer også kontaktes (bruges). 116: Lægen har i den grad ikke forstået, hvad de kan bruge kiropraktoren til. (Oplysning til lægen) Hvis der bliver lavet møder i lokalområdet med praktiserende læger og evt. andre så vi kan få mere gang i kommunikationen. 125: Det kunne være spændende at vide hvilke tilbud kommunen har til patienter med lavere egenomsorgsevne. 15: Finder at det ville være helt naturligt, at kiropraktorer kunne henvise til MR scanning, så patienten hurtigst muligt uden forsinkende led og konsultationer bliver udredt i primærsektoren. Fysioterapeuter 265: Der burde være møder mellem de tre aktører hvert kvartal hvor praksis bliver drøftet. 232: Lave det oftere. 27: Kursus/temadage i epikriseskrivning, så modtager får hvad de vil have, på den rigtige måde i rette format. 266: Løbende opdaterings kurser/møder. Nyhedsbreve/mails. 257: Skriftlig information til samtlige fysioterapeuter, læger og kiropraktorer i praksissektoren i Region Sjælland vedr. Forløbsprogrammet. 255: Info til klinikerne om kliniske retningslinjer/best practice, så patienterne ikke får 8 ugers massage. Info direkte til alle fysser i praksissektoren, så de, der ikke interesserer sig for nye tiltag, også hører om programmet.

14 Yderligere kommentarer: Læger 5: Patienter med private sundhedsforsikringer kommer hurtigt til scanning og fraviger ofte forløbsprogrammet. Det må betyde at der ikke er fælles retningslinjer på landsplan. 4: Pop up for omfattende. Pop up kom for hyppigt, også ved ikke så relevante kontakter. 14: Problemer med tid 7: Udbyttet var ringe. Der var nogle gode eksterne oplægsholdere til afslutningsmødet, men planlægningen af mødet iht. vores input var ringe 1: Følger forløbsprogrammet 24: Har nok haft for få pt. med i audit selv, dette nok fordi vi har reservelæger, som ofte får rygpatienterne som kommer akut 4: Glad for at der var kiropraktorer med. Jeg er Diplomlæge i idrætsmedicin samt i muskuloskeletal medicin. Modtager enkelte privatpatienter 41: Desværre kom jeg skævt ind på projektet, via ptt. som dukkede op på skærmen via epikriser og inden jeg fik udfyldt den og fundet knappen nede til højre var det gået skævt. Tillige var jeg inde i en periode hvor jeg kun så meget få akutte ptt. og følgelig meget få enkelte ryg ptt. Hvorfor udbyttet blev begrænset. Kiropraktorer 117: Ideen er fin, men hvis der ikke følges op med krav til det tværfaglige er lig med alle 3 faggrupper, så dør dette initiativ. 112: Godt projekt som forhåbentligt gør at det tværfaglige samarbejde bliver bedre mere af det, tak! 113: Jeg kan mærke en lille stigning i antal henvisninger fra egen læge, dog er disse aldrig skriftlige, så der skal en større udspørgning af patienten til, for at få noget at vide. 129: Blev kontaktet at Fys bladet med henblik på tværfaglig (læge, fys, kir) artikel læge ønskede ikke at deltage derfor ikke deltaget! 16: Deltog i udarbejdelsen af forløbsprogrammet, så derfor kryds i slet ikke i spørgsmålet om jeg føler mig bedre informeret om forløbsprogrammet. 125: Jeg synes det har været et spændende forløb. Jeg synes det er godt der kommer et fælles epikriseskrivningskursus. 11: Der er meget langt igen!! Fysioterapeuter 25: Rigtigt godt initiativ med audit, især med implementering af samarbejdet de 3 faggrupper imellem. 265: Spændende at være med til, vil deltage igen. 266: Godt arbejde! Ros til gruppen! 227: Det har været godt at få sat fokus på hvor, hvornår så alle 3 aktører er enige. 267: Føler mig oplyst ift. Patient gangen. Tak for et godt projekt. 255: Jeg savner retningslinjer for hvilke måleredskaber, der skal bruges for at måle effekt af behandlingen. Der er intet nævnt om objektive mål for behandlingseffekt. 216: Som fysioterapeut og med rimelige epikrise vaner synes jeg ikke, der var så meget at hente. Måske for lægepraksis?

15

16

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet:

Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår. Topdanmark Sundhedssikring giver blandt andet: Sundhedssikring God behandling, når du har allermest brug for det Sundhedsforsikring - til både børn og voksne Markedets bedste Sundhedssikring hjælper dig til behandling hurtigst muligt, når behovet opstår.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13

2. Fastlæggelse af patientmålgruppe... 13 2.1. Generelt... 13 2.2. Definition og omfang... 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målgruppe for forløbsprogrammets anbefalinger... 5 1.3. Organisering og medlemmer... 5 1.4. Forløbsprogrammets opbygning... 5 1.5. Baggrund...

Læs mere

National Arbejdsgruppe

National Arbejdsgruppe Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 1: Produktivitets- og potentialeberegninger 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 BEREGNINGER AF PRODUKTIVITET 2003-2012 OG POTENTIALE Markederne for private

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere