Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede."

Transkript

1

2

3 Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region Sjælland blev der mellem august 212 og februar 213 gennemført et omfattende fælles kvalitetsudviklingsprojekt for alle de tre nævnte faggrupper med samtidig medvirken fra Regionens rygcenter på Køge Sygehus. Projektet blev udviklet parallelt med udarbejdelsen af et tværfagligt forløbsprogram for patienter med rygproblemer og fungerede som en væsentlig implementeringsaktivitet. Gennem udsendelse af spørgeskemaer til alle projektdeltagere er projektet nu forsøgt evalueret, og resultatet fremlægges i denne rapport. Baggrund: Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Især har lægerne følt usikkerhed med hensyn til, hvortil og hvornår patienterne eventuelt skulle henvises, og tilbuddene fra sekundærsektoren har varieret betydeligt fra sygehus til sygehus. Samtidig har de tre faggrupper i primærsektoren haft et meget svagt og sporadisk samarbejde. Projektets formål var følgende: 1. At afklare daglig praksis hos både fysioterapeuter, kiropraktorer og læger ved hjælp af APO metoden. 2. Via opfølgningsaktiviteter med kurser og workshops at afhjælpe påviste kvalitetsproblemer i udredning og behandling af rygpatienter. Der sættes her også fokus på uhensigtsmæssige forløb. 3. At bedre samarbejdet mellem aktørerne på rygområdet i Region Sjælland 4. At bidrage til implementeringen af Region Sjællands rygforløbsprogram Resultaterne: Resultaterne af projektet er grundigt beskrevet i svarrapporten: Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland udgivet af Audit Projekt Odense i januar 213. Forløb I begyndelse af september 212 blev der afholdt introduktionsmøde om registreringen og efterfølgende udsendt registreringsskemaer til alle tre faggrupper. APO stod for indsamling og bearbejdelse af data fra denne registrering. Resultatet er publiceret i ovennævnte svarrapport. Efterfølgende blev der afholdt tre afrapporteringsmøder, den 29. januar i Slagelse, 31. januar i Roskilde og den 5. februar i Næstved. På hvert af disse møder blev der lavet en gennemgang af rapporten, en casepræsentation og en plenumdiskussion hvor man bl.a. kom ind på, hvordan man kan forbedre forløbet for patienterne. Konklusioner fra kurserne 1. Der er i projektet udviklet en ny og anderledes samarbejdsånd de tre faggrupper imellem. 2. Der er især fokus på bedre elektronisk og telefonisk kommunikation de tre professioner i mellem. 3. Tilbagemeldinger fra kiropraktor til læge, både når patienten er henvist og når patienten er selvvisiteret, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb. 4. Tilbagemeldinger fra fysioterapeut til den praktiserende læge, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb.

4 5. Rygpatienter skal forsøges behandlet i praksissektoren, inden de henvises til sygehussektoren. 6. Med mindre der opstå indikation for akut operation, skal patienterne forsøges behandlet i praksissektoren, i op til 8 uger efter første kontakt. 7. I det gode forløb, dvs. hvor patienten udviser god prognose, kan behandlingsforløbet naturligvis fortsætte ud over de 8 uger. 8. Den praktiserende læge skal være opmærksom på vigtigheden af optimal smertedækning primært ved brug af de perifert virkende analgetika, men dog også gøre brug både af de svagere og stærke opioider, hvis der er indikation herfor. Desuden bør man være opmærksom på de neurogene smerter og behandlingen heraf, bl.a. med antidepressiva og antiepileptika.. 9. Ved henvisning til sygehus skal det fremgå af henvisningen, at patienten har været til kiropraktor og fysioterapeut og hvilken behandling patienten har fået hos de to faggrupper. Dette gøres bedst ved, at vedlægge en kopi af epikrise fra de to faggrupper til henvisningen fra egen læge til sygehuset. 1. Hvis der i forløbet er foretaget røntgen, MR eller andre relevante undersøgelser, skal det fremgå af henvisningen, både resultatet af undersøgelsen og hvor den er foretaget. 11. Konsensus om, at prolapser ikke er farlige, hverken manipulation eller øvelsesterapi skaber en prolaps. 12. Hvis der er objektive tegn på tryk på selve rygmarven, skal patienten hurtigst muligt henvises til nærmeste akutsygehus, dvs. skadestuen. Her må man så foretage en skanning, og på baggrund af denne forholde sig til tidsfaktoren. Akuthenvisning foretages til Glostrup, og subakut henvisning foretages til Køge. 13. Der var enighed om, at man i lokale geografiske områder, med et naturligt samarbejde, sætter sig sammen, alle tre faggrupper i praksissektoren, og afstemmer hvilke forventninger vi har, mht. information, faggrupperne imellem. 14. Der er bred enighed om, at den praktiserende læge er tovholder, og at det derfor er særligt vigtigt, at fysioterapeuter og kiropraktorer rapporterer i form af epikriser til den praktiserende læge i de tilfælde, hvor en patient skal sendes videre til sygehusudredning. 15. Via overlægen fra Rygcentrets deltagelse i alle kurserne er der udviklet en langt bedre forståelse og mulighed for samarbejde mellem praksis og sygehussektoren. Evaluering: Projektet er evalueret via en spørgeskemaundersøgelse til alle de læger, der deltog i registreringen. Spørgeskemaerne blev udsendt primo maj, hvor deltagerne endnu havde projektet i frisk erindring. I alt 135 læger, kiropraktorer og fysioterapeuter deltog i auditregistreringen. 31 læger (51%), 23 kiropraktorer (59%) og 14 fysioterapeuter (36%) bevarede spørgeskemaet. Resultaterne af evalueringen bringes på de følgende sider. Konklusion: Projektgruppen finder på baggrund af auditforløbet og de svar, der er afgivet i forbindelse med evalueringen at projektets formål i det store og hele er opfyldt. August 213 Fysioterapeuterne Gurli Petersen, Morten Topholm og Hans Andersen Kiropraktorerne Nis Alnor, Lene Hare Mortensen og Janni Bang Lægerne Peter Silbye, Gregers Hansen Nord og Jens Damsgaard Fra APO: Anders Munck

5 % af kursusdeltagerne Intro møde Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe 33 af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i introduktionsmødet. Der var udbredt tilfredshed med mødet. Læger n=8 Kiropraktorer n=14 Fysioterapeuter n= % af faggruppe Registreringen Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med registreringen. Dog var det påfaldende, at nogle af de læger, der registrerede via datafangst, ytrede utilfredshed Læger papir reg. n=18 Læger elektronisk reg. n=13 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

6 % af faggruppe Svarrapporten Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med svarrapporten i alle faggrupper mest udtalt hos kiropraktorerne. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= % af kursusdeltagerne Kurset af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i opfølgningskurset. Der var overvejende tilfredshed med kurserne mest udtalt hos læger og kiropraktorer. 11 Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Læger n=17 Kiropraktorer n=18 Fysioterapeuter n=9

7 % af faggruppe 3 32 Samlet udbytte Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med det samlede udbytte mest udtalt hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14 Hvor mange procent af hver faggruppe der svarede ja til de enkelte spørgsmål Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Har du holdt møde internt i jeres praksis om resultatet af audit Kiropraktorer og fysioterapeuter angav i højere grad end lægerne at have ændret vaner/procedurer i det daglige arbejde. Har du arrangeret/deltaget i tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit 9 14 Planlægger du tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit % af faggruppe Fysioterapeuter n=14 Kiropraktorer n=23 Læger n=31

8 % af faggruppe 7 4 Har auditprojektet givet dig faglig opdatering I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ca. halvdelen af de, der besvarede spørgeskemaet, angav at auditprojektet havde givet faglig opdatering i nogen eller betydelig grad. 19 Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= Føler du dig bedre informeret om forløbsprogrammet % af faggruppe I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Langt de fleste af de, der besvarede spørgeskemaet følte sig bedre informeret om forløbsprogrammet. 1 4 Læger n=3 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

9 Individuelle kommentarer de stillede spørgsmål. Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit? Læger 5: Implementeret de regionale anbefalinger i den daglige klinik 21: Sender henvisning til kiropraktor 1: Følger forløbsprogrammet 9: Nye rygpatienter systematiseres bedre 24: Aftalte kontroller 42: Følger nu rygprogram, forløbs 39: Jeg har fået læst op på behandlingen af lændesmerter og er nu bedre til at skitsere forløbet for patienterne og fastholde de anbefalede tidsforløb. Henvisning til scanning og ambulatorium effektiveres. 55: Opmærksom på direkte henvisning til rygkir hvis forudsætning er opfyldt. Kiropraktorer 13: Mere opmærksom på tilbagemelding til egen læge. 113: Laver flere epikriser end før. 133: Evaluerer oftere. 16: Nej, mener jeg i forvejen har godt styr på hvornår en pt. skal videre i systemet. 128: Skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 265: Info til patienten vedr. forløb. 232: Nej, følger i forvejen diverse anbefalinger. 27: Det gav et større fokus på tilbagemelding til henvisende læge. 266: Jeg prøver at følge forløbsprogrammet og satser på de andre faggrupper gør det samme så behandlingen bliver lige for alle. 264: Obs. på at fastholde træningen i 8 uger. Mere aktiv beh. Strategi. 227: Er blevet mere klar i mælet mht. hvornår pt. skal videre i systemet og især hvornår de skal blive i primærsektor. 267: Pt. retur til læge inden for 8 uger hvis lænderyg problemer ingen forbedringer. 257: Mere opmærksom på daglig praksis. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Især omkring info til patienten.

10 Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit? Læger 5: Henviser på senere tidspunkt i forløbet 28: Nej, men godt at have ansigt på samarbejdspartnere 2: Prøver at bruge selve forløbsbeskrivelsen mere regelret 14: Brugt Rygcenter Køge flere gange 9: Bedre henvisninger 24: Hurtigere henv. til rygcentret 39: Overholder nu de regler der er for tidsforløb inden henvisning til nærmere undersøgelse. 35: Ja, med kiropraktoren. 64: Henvist flere til kiropraktor med EDI henvisning. 29: Hurtigere til fysioterapi. Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Læger 62: Bedre skriftlig kommunikation med kiropraktorer. 21: Sender henvisning kiropraktor 9: Stillet krav om tilbagemelding fra fys. 55: Kortere kommunikationsvej. 64: Henviser pr. EDI til kiropraktor. 29: Anbefaler at de kommer hurtigere til fys. Evt. tager dem med kortere ventetid. Kiropraktorer 13: Mere kommunikation med egen læge. 117: Prøver at skrive flere epikriser. 119: Skriver lidt flere epikriser til egen læge. 112: Jeg skriver flere epikriser til praktiserende læger, men oplever dog stadig kommunikation som dårlig, især den anden vej. 113: Laver flere epikriser end før. 115: Blevet mere opmærksom på at sende epikriser til egen læge. 133: Sender flere epikriser. 118: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med de andre faggrupper. 11: Skriver kortere. 16: Nej, benytter epikriser til lægerne i alle relevante tilfælde.

11 124: Har nok skrevet lidt oftere til lægerne. 122: Epikriser. 12: Laver flere epikriser. 125: Vi er mere opmærksomme på at få sendt epikriser og taget vores patienter op på tværfaglig konference hvis tingene ikke går som forventet. 17: Mere fokuseret mht. videre udredning. 11: Jeg vil nok overveje mere kommunikation. 15: Når en patient skal viderehenvises sender jeg oplysninger fra min journal som egen læge kan benytte til henvisning til den regionale rygklinik. 128: Ændret lidt skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 25: Kommunikerer mere end tidligere. 232: Er hurtigere til at informere lægen ved behov. 27: Flere epikriser. 266: Jeg skriver stadig konsekvent epikriser på alle. 267: Har tidl. haft en god dialog med henvisende læge, forbedring hvor pt. udebliver. 239: Flere epikriser. 257: Mere præcis i epikriseskrivning. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Prøver at få implementeret objektive måleredskaber i evalueringen af min behandling. Ser du, med baggrund i auditrapporten, nogle barrierer i samarbejdet de tre aktører i praksissektoren imellem? Hvis ja, beskriv venligst hvilke og eventuelt forslag til løsning. Læger 3: Stadig ingen kontakt til kiropraktorer 4: Tid 28: Lokale barrierer i forhold til specielle kiropraktorer 9: At vi ikke er vant til samarbejdet og ikke alle er vidende om forløbsprogrammet. Mere direkte information til alle parter 24: Vi skal barer mere og mere, og jeg ved ikke hvor jeg skal få tiden fra 42: Jeg syns ikke kiropraktorer kan forklare mig hvad de gør bedst i fht. fys? 13: Forskellige sygdomsforklaringer. Fint med øget kommunikation. 29: Problemer med ventetider. 6: Begyndt at lave henv. til kiropraktorer.

12 Kiropraktorer 13: Mellem kiropraktor og læge ingen problemer. Med fysioterapeuter: Ved auditmødet var det oplagt at fys ikke havde intentioner om at samarbejde med kiropraktorer. Løsning? 117: Manglende returkommunikation fra lægerne. Bruger kun fysser bliver brugt til fx udredning til videresending til MR scanning. 116: Som kiropraktor er der ingen (skriver!!!) kommunikation fra egen læge til kiropraktor. Jeg skriver ofte epikriser til lægen, hvor det er relevant. 112: Manglende viden hos praktiserende læge og til dels fysioterapeuten omkring hvad en kiropraktor laver og kan hjælpe med. Løsning kunne være møde eller skriftlig information (Jeg er selv ved at skrive mail til formanden for 12 mandsforeningen). 113: Den gamle vane med at læger henviser til fysioterapi er stadig meget tydelig. 115: Manglende viden om hinandens kompetence. Fordomme på tværs af faggruppe. Overlap i behandlingstilbud mellem faggrupper. 118: Ja, men en del er pga. manglende kommunikation, jeg har taget kontakt til lægerne her i området og er begyndt at skrive mere + bliver også kontaktet af lægen. 16: Manglende kommunikationsmuligheder mellem fys. og kiropraktor. 124: Svært at bryde gamle vaner. 131: Mange fordomme om kiropraktorer blandt læger. Læger prioriterer ikke samarbejdet højt. 12: Fer er generelt for lidt viden om hvad andre professioner gør rent praktisk i en given patient case. 132: Der kommer ikke info fra lægerne til kiropraktor via Edifact. 125.: Lægens henvisning til kiropraktor kunne være bedre. Mulighed for at kiropraktor kan henvise til fysioterapeut uden det skal gå gennem egen læge. 17: En stadig uvidenhed om brug at kiropraktor, altså hvornår, til hvad osv. 11: Vi står meget langt fra hinanden mht. behandlingsformer og forståelse af lænde /rygproblemer. Måske det kunne hjælpe at se hvordan vi hver især arbejder. 128: Lægerens holdning til os og hvad de kan bruge ost til/hvad vi kan gøre for patienterne. Fysioterapeuter 25: Vi kender ikke hinandens roller godt nok + vi ved ikke nok om, hvad vi hver især går i praksis. Løsningsforslag: tværfaglige møder med erfaringsudveksling + præsentation af behandlingspraksis for hver faggruppe. 265: Aktørerne sidder hver for sig og passer hver sit, der er intet tværfagligt. 27: Som fysioterapeut er jeg vant til at arbejde ud fra lægehenvisning og ser lægen som den samlende/koordinerende part. Det var tydeligt at kiropraktorerne ikke var lige så villige til dette. Mener klart at der kun kan være en tovholder for pt. så der ikke spildes tid/gøres dobbeltarbejde og lign. Jeg ser lægen som tovholder. 266: Ikke barrierer men savner stadig mere fyldestgørende henvisninger fra lægerne. De sender fx stadig ikke rgt/mr svar med. 227: Barrierer er ikke med baggrund i auditrapport, men det er svært at få tilslutning blandt læger til møder om samarbejde, så vi prøver at tage snakken om den enkelte pt., hvis det er relevant.

13 267: Er ikke selv god nok til at afsætte tid til en bedre dialog med lægerne (og kiropraktorerne). Et bedre kendskab til kiropraktik kunne være en fordel for et bedre samarbejde med dem : Tid? penge. Vaner. Mangel på formelt forum. 257: Der kan være uenighed om den faglige terminologi. Løsning: oplysning faggrupperne imellem. 29: Epikriser mellem. kiropraktorer og fysioterapeuter, ikke så nemt som til lægerne. 255: Dårlig kommunikation med sygehuset. Bedre kommunikation med de praktiserende læger. 272: Vores system har ikke direkte kommunikation til Kiropraktorenes system som ved lægerne. Derfor vil evt. kontakt skulle ske via tlf. som er tidskrævende og der er ikke honorar som betaler dette. 216: Vores interne kommunikation kan altid forbedres!!! Ideer til yderligere aktiviteter mhp. implementering af forløbsprogrammet: Læger 5: Kort skriftligt materiale til patienten. 24: Ny vejledning fra DSAM med flow chart Kiropraktorer 117: Vægt oppe fra i systemet, således at regionen eller ledende overlæger kræver at kiropraktorer også kontaktes (bruges). 116: Lægen har i den grad ikke forstået, hvad de kan bruge kiropraktoren til. (Oplysning til lægen) Hvis der bliver lavet møder i lokalområdet med praktiserende læger og evt. andre så vi kan få mere gang i kommunikationen. 125: Det kunne være spændende at vide hvilke tilbud kommunen har til patienter med lavere egenomsorgsevne. 15: Finder at det ville være helt naturligt, at kiropraktorer kunne henvise til MR scanning, så patienten hurtigst muligt uden forsinkende led og konsultationer bliver udredt i primærsektoren. Fysioterapeuter 265: Der burde være møder mellem de tre aktører hvert kvartal hvor praksis bliver drøftet. 232: Lave det oftere. 27: Kursus/temadage i epikriseskrivning, så modtager får hvad de vil have, på den rigtige måde i rette format. 266: Løbende opdaterings kurser/møder. Nyhedsbreve/mails. 257: Skriftlig information til samtlige fysioterapeuter, læger og kiropraktorer i praksissektoren i Region Sjælland vedr. Forløbsprogrammet. 255: Info til klinikerne om kliniske retningslinjer/best practice, så patienterne ikke får 8 ugers massage. Info direkte til alle fysser i praksissektoren, så de, der ikke interesserer sig for nye tiltag, også hører om programmet.

14 Yderligere kommentarer: Læger 5: Patienter med private sundhedsforsikringer kommer hurtigt til scanning og fraviger ofte forløbsprogrammet. Det må betyde at der ikke er fælles retningslinjer på landsplan. 4: Pop up for omfattende. Pop up kom for hyppigt, også ved ikke så relevante kontakter. 14: Problemer med tid 7: Udbyttet var ringe. Der var nogle gode eksterne oplægsholdere til afslutningsmødet, men planlægningen af mødet iht. vores input var ringe 1: Følger forløbsprogrammet 24: Har nok haft for få pt. med i audit selv, dette nok fordi vi har reservelæger, som ofte får rygpatienterne som kommer akut 4: Glad for at der var kiropraktorer med. Jeg er Diplomlæge i idrætsmedicin samt i muskuloskeletal medicin. Modtager enkelte privatpatienter 41: Desværre kom jeg skævt ind på projektet, via ptt. som dukkede op på skærmen via epikriser og inden jeg fik udfyldt den og fundet knappen nede til højre var det gået skævt. Tillige var jeg inde i en periode hvor jeg kun så meget få akutte ptt. og følgelig meget få enkelte ryg ptt. Hvorfor udbyttet blev begrænset. Kiropraktorer 117: Ideen er fin, men hvis der ikke følges op med krav til det tværfaglige er lig med alle 3 faggrupper, så dør dette initiativ. 112: Godt projekt som forhåbentligt gør at det tværfaglige samarbejde bliver bedre mere af det, tak! 113: Jeg kan mærke en lille stigning i antal henvisninger fra egen læge, dog er disse aldrig skriftlige, så der skal en større udspørgning af patienten til, for at få noget at vide. 129: Blev kontaktet at Fys bladet med henblik på tværfaglig (læge, fys, kir) artikel læge ønskede ikke at deltage derfor ikke deltaget! 16: Deltog i udarbejdelsen af forløbsprogrammet, så derfor kryds i slet ikke i spørgsmålet om jeg føler mig bedre informeret om forløbsprogrammet. 125: Jeg synes det har været et spændende forløb. Jeg synes det er godt der kommer et fælles epikriseskrivningskursus. 11: Der er meget langt igen!! Fysioterapeuter 25: Rigtigt godt initiativ med audit, især med implementering af samarbejdet de 3 faggrupper imellem. 265: Spændende at være med til, vil deltage igen. 266: Godt arbejde! Ros til gruppen! 227: Det har været godt at få sat fokus på hvor, hvornår så alle 3 aktører er enige. 267: Føler mig oplyst ift. Patient gangen. Tak for et godt projekt. 255: Jeg savner retningslinjer for hvilke måleredskaber, der skal bruges for at måle effekt af behandlingen. Der er intet nævnt om objektive mål for behandlingseffekt. 216: Som fysioterapeut og med rimelige epikrise vaner synes jeg ikke, der var så meget at hente. Måske for lægepraksis?

15

16

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere