Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings"

Transkript

1 Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings

2 Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering... 7 Pesticider og grundvand... 8 Grundvandsindsatsen Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads Gode livs- og vækstvilkår Boliger til flygtninge...23 Beskyttelse af overfladevand og natur Innovation Tværgående projekter Ressourceanvendelsen i Budget for og opgaver i Bilag 1: Servicemål og målopfyldelse Bilag 2: Oversigt over projekter Bilag 3: Oversigt over videregående undersøgelser i Bilag 4: Oversigt over oprensninger i Bilag 5: Oversigt over driftssager i Bilag 6: Oversigt over overvågningssager i Bilag 7: Oversigt over aktive værditabssager i Bilag 8: Oversigt over værditabssager på venteliste i Bilag 9: Store sager

3 Forord Denne indberetning redegør for Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet i 2016 og den overordnede plan for indsatsen i Indsatsplanen for 2017 har været i offentlig høring. Indberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata. Der sker også en elektronisk indberetning af oplysninger om jordforurening til Miljøstyrelsen Fælles, fokuserede og fremtidssikrede løsninger Med den gældende strategi for jordforureningsområdet, som blev vedtaget i 2015, arbejder vi for, at Region Sjælland baner nye veje for systematisk at skabe de fælles, fokuserede og fremtidssikrede løsninger, som gør den største forskel for regionens borgere og virksomheder. Tæt samarbejde Et tæt samarbejde med kommuner, vandværker, staten og andre samarbejdspartnere er afgørende, så vi sammen kan sikre grundvandet, overfladevandet og menneskers sundhed mod virkningerne af jordforurening. Rent grundvand Rent grundvand er en afgørende forudsætning for, at borgerne har et sundt liv og for regionens og virksomhedernes udvikling. Derfor prioriterer vi særlig højt, at vores indsats bidrager til en bæredygtig fremtidig vandforsyning baseret på rent grundvand. Et vigtigt middel til at sikre rent grundvand er partnerskabsaftaler med vandselskaber og kommuner. Vi har i en årrække gjort en stor indsats for især at håndtere klorerede opløsningsmidler. I de kommende år fokuserer vi også at håndtere pesticidforurening fra punktkilder. I 2017 gør vi en særlig indsats for at opspore pesticidpunktkilder på det nordvestlige Lolland, på Femø og Bogø. Her er grundvandsressourcen begrænset, hvorfor det er særligt vigtigt, at vi håndterer eventuelle forureninger. Gode livsvilkår Vi har fokus på at sikre gode livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet grund, og vi prioriterer at hjælpe dem bedst muligt. Afklaring af mistanke om forurening eller oplysning om tilmelding til den statsligt finansierede værditabsordning, kan hjælpe nogle af dem. Samtidig er der mange borgere, der må vente mange år på, at vi kan prioritere en eventuel oprensning. Vi er i tæt dialog med en række kommuner om planer for byudvikling af gamle industriområder og bidrager, via smidig sagsbehandling, til at skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, når der skal skabes nyt liv på forurenede grunde. Innovation et middel til god opgaveløsning Opgaven med oprensning af jordforureninger er stor, mange forureninger afventer regionens indsats, og vi er derfor meget opmærksomme på at prioritere midlerne bedst muligt og udvikle nye metoder. For at imødegå udfordringerne med de mange jordforureninger indgår vi i et tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere om at udvikle og implementere innovative løsninger, der effektiviserer opgaveløsningen, og så vidt muligt fremmer udvikling af løsninger og metoder, som har et markedspotentiale i ind- og udland. I 2016 etablerede vi testgrunde ved Stengårdens Losseplads i Lejre Kommune og Tujavej 11 i Køge Kommune. Her skal vi, sammen med private og offentlige aktører, udvikle morgendagens løsninger. Jan Huus Vestergaard Miljødirektør 3

4 Regionens opgave med jordforurening Det er regionerne, der har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, sikre menneskers sundhed og beskytte overfladevand og natur mod jordforurening. Strategi for jordforureningsområdet har beskyttelse af grundvand til drikkevand som højeste prioritet. Vi prioriterer også at hjælpe grundejere, der bor på en forurenet grund og skal vente mange år på en eventuel oprensning. Ligesom vi har fokus på at skabe gode rammer for bygherrer og virksomheder, så de kan byudvikle og skabe nyt liv på forurenede grunde. Det gør vi via rådgivning og smidig administration i samarbejde med kommunerne. Beskyttelse af overfladevand og natur mod jordforurening er blevet en integreret del af vores opgaver. De næste år arbejder vi på at skabe overblik over, hvor stor opgaven er, og hvordan den skal løses. I 2019 skal regionerne forhandle med staten om midler til gennemførelse af undersøgelser og oprensninger. Prioritering af indsatsen Hvert år prioriterer vi indsatsen på de forurenede grunde i forbindelse med, at vi udarbejder næste års indsatsplan. Prioriteringen sker ud fra data om de forurenende stoffer, oplysninger om, hvor det er vigtigst at beskytte grundvandet, den geologiske beskyttelse af grundvandet og den aktuelle anvendelse af grunden. Opgaven med jordforurening Regionens opgave med jordforurening kan overordnet inddeles i to hovedopgaver: Den offentlige indsats Borgerrettede opgaver Den offentlige indsats Den offentlige indsats sker ved at opspore forurenede grunde og håndtere den risiko, der er forbundet med forureningen. Vores arbejde inddeles i følgende faser: 1. Indsamle historiske oplysninger om aktiviteter, der kan have ført til forurening. Vurderer vi, at grunden kan være forurenet af aktiviteterne, kortlægges ejendommen på vidensniveau 1. Det vil sige, at vi har mistanke om, at grunden er forurenet. 2. Gennemføre indledende undersøgelser for at påvise, om der er forurenet på grunden. Er det tilfældet kortlægges ejendommen på vidensniveau 2, det vil sige, at vi har konstateret, at grunden er forurenet. 3. Hvis forureningen er omfattet af regionens offentlige indsats gennemføres videregående undersøgelser, der afgrænser forureningen. 4. Hvis forureningen er omfattet af offentlig indsats renses den op i nødvendigt omfang. Lokaliserede grunde Ejendomme, hvor oplysninger om tidligere erhverv giver mistanke om, at der kan være en kilde til jordforurening. V1 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor regionen har indhentet historiske oplysninger og vurderet, at der har været aktiviteter på ejendommen, der kan have forårsaget en forurening. V2 kortlagte ejendomme Ejendomme, hvor en undersøgelse har påvist, at der er en forurening på ejendommen. 4

5 Kortlægning af forurening er grundstenen i vores arbejde med jordforurening. Kortlægningsindsatsen sikrer, at vi har det nødvendige overblik over forureningerne i regionen, og den sætter os i stand til at prioritere, så vi renser de mest kritiske forureninger op først. Myndighedsbehandling af sager med forurening fra villaolietanke (forsikringsordningen for villaolietanke) og sager med påbud om undersøgelse og oprensning fra andre myndigheder På hvert trin i kortlægningsprocessen vurderer vi risikoen af forureningen og tager stilling til, om en eventuel forurening er omfattet af regionens videre offentlige indsats. Efter kortlægning på vidensniveau 2 vurderer vi, om der skal foretages en videregående indsats i form af flere undersøgelser og en eventuel oprensning. Vi kortlægger alle jordforureninger, der aktuelt eller potentielt udgør en risiko for grundvand eller sundhed. Kortlægningen sikrer, at vi også i fremtiden kan give den rette rådgivning til borgere og kommuner og forhindre problemer fremover, for eksempel ved nybyggeri. Derfor vil mange grunde fortsat være kortlagte efter endt offentlig indsats. Borgerrettede opgaver Regionen løser ud over den offentlige indsats en række andre myndighedsopgaver, der har fokus på borgerne i regionen. Det drejer sig f.eks. om: Forespørgsler fra ejendomsmæglere, borgere og advokater i forbindelse med køb og salg af ejendomme Aktindsigt på konkrete sager Rådgivning og vejledning til borgere om sundhedsrisiko ved jordforurening Høringssvar i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Godkendelse af privatfinansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med byggeri Foto fra Køge havn Status for kortlægning af forurenede ejendomme Ved udgangen af 2016 er der kortlagt ejendomme i Region Sjælland. De er kortlagt på enten vidensniveau 1 (begrundet mistanke om forurening) eller 2 (konstateret forurening) eller på begge niveauer. I 2016 er der kortlagt: 257 lokaliteter på vidensniveau 1 64 lokaliteter på vidensniveau 2 36 lokaliteter på vidensniveau 1 og lokaliteter er udtaget af kortlægning I alt er der vurderet 707 ejendomme i

6 Der ligger stadig en stor kortlægningsopgave foran os. Via vores prioriteringssystem kan vi trække informationer om hvor mange lokaliteter, der venter på vurdering af kortlægning. Der kommer også løbende nye lokaliteter til. Så mange lokaliteter venter lige nu på vurdering af kortlægning: lokaliteter venter på at blive vurderet på vidensniveau lokaliteter venter på at blive vurderet på vidensniveau 2 Antal / Årstal Vidensniveau 1 (V1) kortlagte, i alt Vidensniveau 2 (V2) kortlagte, i alt Ejendomme som både er Vidensniveau 1 og 2 kortlagte, i alt I alt Oversigt over udviklingen i antallet af kortlagte lokaliteter Med udgangen af 2016 er der registreret mere end ejendomme i vores database. Ejendommene er fordelt på lokaliteter, hvor vi stadig mangler at gennemføre en indsats, og på lokaliteter, hvor regionens indsats er afsluttet. Herunder ses status for de registrerede ejendomme pr. december Status Antal Procent fordeling Lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet Kortlagt på begrundet mistanke (V1 kortlagt, incl. V1/V2 kortlagt) Kortlagt grundet konstateret forurening (V2 kortlagt) Udgået efter oprensning Udgået på historisk grundlag Udgået efter fysisk undersøgelse I alt Oversigt over antallet af sager og den procentvise fordeling 6

7 Grundvand overblik og prioritering Revidering af Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen Regionsrådet besluttede i 2012, at Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen skal revideres efter en 4-årig cyklus, første gang i Det har efterfølgende vist sig, at datagrundlaget ikke er væsentlig forbedret som følge af færdiggørelsen af Statens grundvandskortlægning, og det betyder, at der ikke foreligger opdaterede kort over sårbarhed, potentialekort eller indvindingsoplande. Revideringen fokuserer derfor udelukkende på en estimering af restopgaven samt muligheden for opdeling af to grundvandsområder: Slagelse og Ringsted/Suså. Ringsted/Suså Ringsted/Suså kortlægningsområdet er placeret i prioriteringsgruppe 2, og revideringen af handlingsplanen har ikke givet anledning til opdeling eller omprioritering af dette område. Resultat af revideringen I 2012 blev det vurderet, at opgaven med opsporing og håndtering af de væsentligste forureninger (eksklusiv pesticider) ville være færdig i Erfaringerne har siden vist, at flere forureninger kun udgør en lav grundvandsrisiko. Disse forureninger er sorteret fra i vores nye beregninger, og resultatet viser, at opgaven kan løses omkring 9 år hurtigere end først antaget. Slagelse Slagelse kortlægningsområde var oprindeligt placeret lavt og dermed i prioriteringsgruppe 4 som følge af de mange forureningskilder i Slagelse By. Kortlægningsområdet er efter dialog med SK- Forsyning og Slagelse Kommune opdelt i Slagelse By og Slagelse. Slagelse By er fortsat placeret i gruppe 4, mens resten af det tidligere kortlægningsområde har opnået en højere prioritering som følge af forventet få forureningskilder udenfor byområde kombineret med en relativ stor indvinding. Udsnit af kort over Region Sjælland, hvor det fremgår hvordan indsatsen i Slagelse kommune prioriteres. Jo mørkere farve jo højere prioritering 7

8 Pesticider og grundvand Pesticidforureninger, i form af punktkilder (f.eks. større spild ved vaskepladser mv.) har ikke hidtil været omfattet af de systematiske arbejde med opsporing, undersøgelse og afværge af forureninger der truer grundvandet. Det skyldes blandt andet at formuleringerne i jordforureningsloven gjorde det uklart, hvorvidt regionerne var forpligtet til at gennemføre en indsats overfor landbrugspesticider eller ej. I 2011 tilkendegav Miljøstyrelsen imidlertid, at forurening med pesticider, der alene er konstateret i vandanalyser og er forårsaget af en punktkilde, kan kortlægges på vidensniveau 2. Håndtering af forurening fra fladekilder, som skyldes den regelrette anvendelse Pesticidopsporing i Slimminge I indberetningen for 2015 beskrev regionen en kommende indsats for at opspore kilderne til en pesticidforurening, der havde lukket en af Slimminge Vandværks to vandforsyningsboringer. I løbet af 2016 har regionen gennemført en række interviews, besigtigelser og undersøgelser og har nu identificeret to lokaliteter, hvor der har været spildt og deponeret store mængder pesticider. Forureningen her består af de samme stoffer, som var årsagen til lukningen af vandforsyningsboringen. Undersøgelserne i 2016 havde også til formål at bestemme, i hvilken retning grundvandet strømmede, således at man kunne være sikker på, at kilden til forureningen var fundet, og dette er også bekræftet. af pesticider i jordbruget, er derimod ikke omfattet af regionernes indsats. Miljøstyrelsen udviklede i 2014 et værktøj til at vurdere sandsynligheden for, om en pesticidforurening i grundvandet stammer fra en punktkilde eller fra fladebelastning. Disse to forhold har ændret på regionernes mulighed for at målrette en systematisk indsats overfor pesticidpunktkilder for at beskytte grundvandsressourcen. Region Sjælland har valgt at gennemføre denne indsats områdevis og dermed følge den geografiske rækkefølge, der er angivet i Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Rækkefølgen er illustreret nedenfor, hvor den mørkeste farveindikation er de højest prioriterede områder, og dermed de områder, der gennemgås først. Næste trin er at se på hvilke tekniske muligheder, der er for at rense grundvandet op, således at vandværket på sigt igen kan indvinde grundvand til drikkevand i området. Udsnit af kort over Region Sjælland, hvor det fremgår, hvordan indsatsen prioriteres. Jo mørkere farve, des højere prioritering. Grå farve er indvindingsoplande udenfor OSD, hvilket udgør den lavest prioriterede gruppe. 8

9 Indsatsen over for pesticider er inddelt i to spor: Afhjælpende og forebyggende Det er kun tidligere tiders anvendelse af pesticider, der er i fokus, da f.eks. landbrugets nuværende regelrette anvendelse af pesticider ikke er omfattet af Jordforureningsloven. Tidligere var anbefalingen f.eks. at grave gamle pesticiddunke ned på marken, fordi man dengang ikke vidste, at pesticider ville komme til at udgøre et forureningsproblem. Det er således udelukkende forureninger, der stammer fra de ejendomme, der i dag udgør en trussel overfor grundvandet og som regionen derfor skal rydde op. Derfor er det heller ikke grundejeren, der skal betale for undersøgelser og oprensning, men regionen. 1. Afhjælpe allerede konstateret pesticidforurening i boringer, som betyder, at regionen skal opspore kilder til kendte forureninger i nærområdet til boringen. 2. Forebygge pesticidforurening ved at opspore kilder, der endnu ikke har spredt sig til vandforsyningsboringer, det vil sige opspore kilder i samtlige områder, der ligger i OSD og/eller anvendes til drikkevandsforsyninger. Indsatsen afgrænses til opsporing af maskinstationer og lignende aktiviteter. Handleplaner for videregående grundvandsindsats og pesticidindsats Ifølge Region Sjællands Strategi for jordforureningsområdet, skal der årligt opstilles mål for den videregående grundvandsindsats i de enkelte grundvandsområder i takt med, at der opnås overblik over forureningssituationen. Målene sættes ind i en tidsfastsat handleplan for videregående undersøgelse og eventuel oprensning af forurenede lokaliteter. I 2016 blev der udarbejdet en handleplan for de første to grundvandsområder: Slimminge og Almsgård. Pesticidindsats er udover opsporing af kilden til forurening i en enkelt vandværksboring - ikke medtaget i disse handleplaner. I 2016 er der tilsvarende udarbejdet handleplaner for Øerne, Køge Midt og Nordvestlolland, hvor indsatsen skal gennemføres fra I disse områder udgør indsatsen over for pesticidpunktkilder den væsentligste indsats i form af opsporing af kilder til påviste grundvandsforureninger samt forebyggende indsats i form af opsporing af pesticidforurening fra punktkilder, der endnu ikke har spredt sig til vandværksboringer. Nordvestlolland Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet Nordvestlolland er blevet vurderet i samråd med miljøforvaltningen i Lolland Kommune. Indsatsen består i fortsættelse af videregående undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler ved Kragemosevej 14 samt fortsættelse af afværgepumpning af pesticidforurening ved Pederstrupvej 123. Herudover skal kilderne til 7 påviste grundvandsforureninger med pesticider opspores, og dertil kommer den forebyggende pesticidindsats, som beskrevet i afsnittet om håndtering af pesticidpunktkilder. Indsatsen forventes at blive gennemført i perioden Området, der er omfattet af indsatsen i Nordvestlolland 9

10 Køge Midt Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet af Naturstyrelsen som Køge kortlægningsområde, geografisk beliggende i Køge Midt, er blevet vurderet i samråd med Køge Kommune og sammenholdt med oplysninger om forureningskilder. Indsatserne består af en videregående undersøgelse af en forurening med MTBE på Ejbyvej 37b samt den forebyggende pesticidindsats, som nævnt under afsnittet om håndtering af pesticidpunktkilder. Indsatsen forventes af blive gennemført Øerne Grundvandsområderne betegnet Øerne omfatter Sejerø, Orø, Omø, Agersø, Fejø, Askø, Femø, Bogø. Forureningstilstanden er blevet vurderet i samråd med miljøforvaltningerne i kommunerne: Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland og Vordingborg. Indsatsen består af videregående undersøgelse på Høkerstræde (olie) samt 4 lokaliteter med kraftige pesticidfund på Bogø, Femø og Omø. Dertil kommer den forebyggende pesticidindsats, som beskrevet i afsnittet om håndtering af pesticidpunktkilder. Indsatsen forventes at blive gennemført Status for Slimminge og Almsgård Handleplanen for Slimminge og Almsgård blev vedtaget af Regionsrådet den 4. februar Planen bestod i opsporing og håndtering af kilden til pesticidforurening i Slimminge Vandværks indvindingsboring. Det lykkedes, som tidligere nævnt, at finde kilden i Herudover er der efter planen iværksat undersøgelser af pesticidforurening på Spanagervej 32, klorerede opløsningsmidler på Dalbyvej 2A og olieforurening på Slimmingevej 110. Fremdriften forløber efter planen. Forebyggende pesticidindsats er endnu ikke omfattet af handleplanen for Slimminge og Almsgård. 10

11 Grundvandsindsatsen Kortlægning af mulig forurening, der kan true grundvandet (V1) For at skabe overblik over jordforureninger, der kan udgøre en trussel mod grundvandet, arbejdes der løbende med kortlægning af muligt forurenede grunde. Den viden, der løbende indsamles, sætter os i stand til hele tiden at følge med i, hvor mange lokaliteter, der afventer indsats. I øjeblikket omfatter grundvandsindsatsen cirka 458 lokaliteter, der skal vurderes i forhold til om de skal kortlægges på V1. I 2016 har vi for 343 ejendomme vurderet, om de skulle kortlægges på vidensniveau 1 af hensyn til grundvandsindsatsen. Af disse er 58 % kortlagt med begrundet mistanke om forurening og resten er udgået af kortlægningen, dvs. at de er vurderet ikke at have risiko for grundvandet. På figuren ses områderne med igangværende og afsluttede kortlægninger af mulig forurening af grundvand. Figuren medtager ikke vores indsats overfor pesticider. 11

12 Indledende undersøgelser af forureninger, der kan true grundvandet (V2) De indledende undersøgelser skal afgøre, om lokaliteterne er forurenede, og om de kan udgøre en trussel overfor grundvandet. Indsatsen for at beskytte grundvandet omfatter lige nu 593 lokaliteter, der afventer en indledende undersøgelse. Dertil kommer et antal lokaliteter med losseplads, der også skal vurderes i forhold til, om de udgør en trussel for grundvandet. Lokaliteterne er prioriteret i forhold til den risiko, de udgør for grundvandet. Der kommer løbende flere til som følge af V1-kortlægningen. I 2016 har vi arbejdet med 105 indledende undersøgelser på lokaliteter, der alle er udvalgt, fordi de udgør en trussel mod grundvandet. Grundvandsindsatsen i 2016 omfatter også 65 lokaliteter, der er undersøgt af hensyn til, at de kan true både grundvand og arealanvendelse. Af de 170 grundvandsundersøgelser, der er gennemført, er 108 afsluttet i 2016, og omkring 25% af disse er tilføjet ventelisten for videregående undersøgelser. Resten er enten kortlagt uden offentlig indsats, afventer endelig afgørelse eller er udgået af kortlægningen. På figuren ses områderne med de igangværende og afsluttede kortlægninger på vidensniveau 2 i forhold til grundvand. Figuren medtager ikke indsatsen overfor pesticider 12

13 Videregående undersøgelser og oprensning af hensyn til beskyttelse af grundvandet For at klarlægge omfanget af en konstateret forurening og den trussel, den udgør for grundvandet, gennemfører vi en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse danner herefter baggrund for en beslutning om eventuel videre offentlig indsats. Er der tale om en alvorlig forurening, vil sagen blive prioriteret til videre offentlig indsats hurtigst muligt. Hvis det er besluttet, at forureningen skal oprenses, er der flere måder, oprensningen kan foretages på. Hvilken løsning, der vælges i det enkelte tilfælde, beror på en vurdering af den enkelte sag. I 2016 er der arbejdet på 16 videregående undersøgelser af hensyn til beskyttelse af grundvandet. 10 af disse er alene gennemført af hensyn til grundvandsindsatsen, og 4 har også indsats overfor arealanvendelsen. 4 lokaliteter er oprenset af hensyn til beskyttelsen af grundvand i Der er ved udgangen af 2016 omkring 800 grundvandslokaliteter, der afventer en videregående undersøgelse og 15, der afventer oprensning Beskyttelse af grundvandet i Solrød Vi har i efteråret 2016 etableret et vandanlæg i Solrød. Anlægget pumper nu knap m 3 forurenet grundvand om året. Vandet ledes via regnvandsledning til Solrød Bæk efter, at det er renset i et lille rensningsanlæg. Vores anlæg er med til at beskytte det grundvand, Solrød Vandværk pumper op. Vandværket forsyner årligt borgere og virksomheder i området med ca m 3 grundvand. Forureningen med klorerede opløsningsmidler kommer fra et maskinværksted, der tidligere har været i en sidebygning til den gamle mølle i Solrød Landsby. Forureningen ligger spredt ud i jorden og under en bygning, så det er ikke praktisk muligt at grave den op. Derfor har vi lavet et anlæg, der oppumper det forurenede vand, så det ikke kan forurene det rene grundvand, som vandværket benytter. For at gøre rensningsanlægget mindre synligt er det gravet delvist ned i jorden og omkranset med hæk. 13

14 Driftsanlæg og overvågning af hensyn til grundvandet Når skaden er sket Det er dyrt at sikre grundvandet, når en forurening først er brudt igennem til de grundvandsmagasiner, hvor vandværkerne henter deres vand. I disse tilfælde kræver det, at vi fastholder forureningen, så den ikke når frem til vandværkernes boringer. Vi fastholder ved at oppumpe det forurenede vand og rense det men fastholdelsen er dyr, og i praksis er der ofte behov for at oppumpe store vandmængder for at sikre vandforsyningen. De blå markeringer på kortet herunder viser de 9 kommuner, hvor vi i dag har driftsanlæg, hvor vi pumper forurenet grundvand. Sikring af grundvandet ved Skelstofte på Lolland Vandanlægget ved Skelstofte på Lolland er bygget, så det kan behandle mere end m 3 forurenet grundvand om året. Forureningen her er spredt over et større areal, så det er ikke muligt at grave den væk. I stedet er der etableret et anlæg, der pumper vand op og renser det i en form for rensningsanlæg, før det igen ledes tilbage til naturen. På den måde sikrer vi, at forureningen ikke spredes til den nærliggende kildeplads til den lokale vandforsyning. Den kildeplads, vi her beskytter, leverer op til m 3 vand til beboere og erhverv i området. Lolland Kommune, Lolland Vand og Region Sjælland har i fællesskab inddraget embedslægen i et forsøg på at genanvende den ellers spildte vandressource i området. Oppumpning af grundvand via driftsanlæg. I de mørkeste områder pumpes mest grundvand. 14

15 Vi pumper årligt mere end m 3 grundvand fra vores driftsanlæg, men i praksis er det få anlæg, der bidrager til de store mængder af vand. På kortet herunder er det markeret, hvor de anlæg, der pumper de største mængder vand, er placeret. Det kræver mange ressourcer at vedligeholde vores vandanlæg. Udgifterne til denne opgave udgør mere end 20 % af det samlede budget til den videregående grundvandsindsats. [hvor mange procent af total budgettet?] Vi arbejder løbende på at finde nye måder at rense forurenet grundvand på for at minimere de udgifter, vi bruger på drift. Læs mere om det i afsnittet om innovation på side 26. Kranøen i Næstved, en efterladt industrigrund Overvågning af forurening Den videregående offentlige indsats kan også være overvågning af en kendt forurening. Det gøres ved løbende at udtage prøver af grundvandet i nærheden, og derved følge om forureningen spredes. På den måde kan vi følge, hvordan udbredelsen af forureningen udvikler sig. Overvågning af en forurening vælger vi, hvis vi vurderer, at forureningen udgør en lille risiko for grundvandet. Overvågning kan enten etableres for at se om oprensning overhovedet er nødvendig eller for at følge en eventuel restforurening efter endt oprensning. I det sidste tilfælde vil vi i en årrække overvåge lokaliteten for at sikre, at oprensningen har haft den nødvendige effekt. Vi overvåger i alt 20 lokaliteter af hensyn til grundvandet. Placering af de driftsanlæg, der er de største bidragsydere til den oppumpede vandmængde 15

16 Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads Indsats på boliggrunde Menneskers sundhed er sjældent alvorligt påvirket af jordforurening. Det er en medvirkende årsag til, at vi fortsat prioriterer indsatsen over for grundvand højere end indsatsen over for arealanvendelse. Det betyder, at vi ikke målrettet opsøger nye lokaliteter med indeklima- eller kontaktrisiko. Den forureningsopsporende indsats er fokuseret omkring boliger, der er i særlig risiko for at blive påvirket af metangas fra lossepladser. Ved den videregående indsats prioriteres desuden forureninger med alvorlige indeklimaproblemer og forureninger med arsen. Skal boligejendommen registreres med mistanke om forurening? Boligejere, der skal sælge eller belåne deres ejendom, kan have behov for at få afklaret, om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 1 eller udgå af kortlægningen. Region Sjælland har besluttet at hjælpe disse boligejere. Vi har derfor opsat et servicemål omkring vores sagsbehandling på disse sager. Vi bestræber os på at borgeren, inden der er gået 4 måneder, har fået svar på en eventuel kortlægning. I 2016 har vi en målopfyldelse på 100% på dette mål. Er der reelt forurenet på boligejendommen? Boligejere med en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1, har ret til at få undersøgt deres boliggrund inden for et år, hvis ejeren anmoder om det. Herefter afklarer vi, om ejendommen er forurenet. I 2016 har 38 borgere anmodet om en undersøgelse, og af dem har 33 fået svar indenfor fristen. For flere af sagerne skyldes overskridelsen, at vi, for at kunne vurdere risikoen, har måttet gennemføre supplerende undersøgelser med deraf følgende forsinkelse. Der er i 2016 afsluttet 63 boligsager på vidensniveau 1 17 blev kortlagt på vidensniveau 1 46 udgik af kortlægningen Indledende undersøgelser på boliggrunde Der er i 2016 udover ovenstående sager arbejdet med 65 indledende undersøgelser af hensyn til boliganvendelsen som en del af en samtidig grundvandsindsats. 43 af disse undersøgelser er afsluttet. Boligerklæringer Når den offentlige indsats på en vidensniveau 2 kortlagt boliggrund afsluttes, uden at hele forureningen er fjernet, udsteder vi en boligerklæring. Boligerklæringen fortæller, at den efterladte forurening er uden betydning for den nuværende anvendelse af grunden til boligformål. Vi har i 2016 udstedt 20 boligerklæringer. Er der en sundhedsmæssig risiko ved at bo på en boligejendom, hvor der er påvist forurening? Når der registreres forurening på boligejendomme, vurderer vi, i hvilket omfang forureningen udgør en risiko for boliganvendelsen. Vurderingen kaldes en nuancering af forureningen. 7 borgere har henvendt sig for at få en nuancering, og alle er svaret indenfor fristen. Vi nuancerer også ejendomme uden henvendelser. Vi har i 2016 i alt nuanceret 33 ejendomme på F0, 2 ejendomme på F1 og 7 ejendomme på F2. Hvor der er meget lille risiko for anvendelsen af ejendommen med F0 og F1. Samlet set i regionen er 712 ejendomme nuanceret på F0, 44 på F1 og 411 på F2. 16

17 Den videregående indsats i forhold til ejendomme med bolig, børnehave og legeplads Videregående undersøgelse ved Horslunde Saftstation på Lolland Horslunde Saftstation er en af flere tidligere saftstationer, der undersøges for forurening af Region Sjælland. De tidligere saftstationer har sammen med sukkerfabrikkerne forarbejdet sukkerroer til sukkersaft og efterfølgende til krystallinsk sukker. I forbindelse med forarbejdningen af roerne er store mængder jord, roeblade og dele af sukkerroerne spulet ud og deponeret i særlige bassiner, hvor det er efterladt, da fabrikkerne blev nedlagt. Nedbrydningen af det organiske materiale har vist sig at udvikle metangas, der er brandfarlig og kan eksplodere i særlige blandingsforhold med atmosfærisk luft. Undersøgelserne har især omfattet produktionen af lossepladsgas på fabrikkens tidligere jordbassiner, da der er flere boliger, der ligger tæt på skellet til bassinerne. Desuden har undersøgelserne haft fokus på risikoen for forurening af grundvandet, da der har været et omfattende forbrug af brændstof/brændsel og kemikalier ved driften af fabriksanlægget. Horslunde Saftstation har desuden haft tilknyttet en togbane, hvor sukkerroerne gennem mange år blev fragtet til fabriksanlægget. Videregående undersøgelse på Poppel Alle 17 i Torrig på Lolland Poppel Alle 17 er i 2015 og 2016 undersøgt for en forurening med det klorerede opløsningsmiddel tetraklorethylen. Bygningen på lokaliteten er en tidligere togremisse, der blev bygget i 1924 og ophørte i Efterfølgende har lokaliteten været anvendt til snedkeri og købmand med mindre vaskeri og renseri. I dag anvendes bygningen til bolig og loppemarked. Den påviste forurening stammer fra driften af renseriet, og der er fundet en kraftig forurening under og omkring den vestlige del af bygningen. Forureningen trænger ind i bygningen og påvirker indeluften i koncentrationer op til µg/m³. Kriteriet for forureningsbidrag til indeluften i en beboelse er 6 µg/m³. Grundet en kompliceret byggeteknisk konstruktion har forureningen mange muligheder for at trænge ind i bygningen og spredes af mange veje til indeklimaet. Det er derfor ikke sandsynligt, at indeklimaet i denne bygning kan sikres med midler, der vil modsvare bygningens værdi. En mulighed vil derfor være, at regionen opkøber ejendommen. 17

18 Drift af oprensningsanlæg Den videregående indsats over for forurening på boliggrunde omfatter også etablering af driftsanlæg, der sikrer, at der ikke kan dampe forurenende stoffer ind i boligen, som kan udgøre en risiko for indeklimaet. Det er ofte nødvendigt at beholde disse tekniske anlæg i mange år for fortsat at sikre indeklimaet. I 2016 har vi haft mere end 35 anlæg, der sikrer indeklimaet i private boliger i regionen. På kortet herunder ses placeringen af anlæggene. Placering af indeklimadriftsanlæg i regionen. Som det fremgår, er der anlæg i 16 ud af 17 kommuner i regionen. Kun i Odsherred kommune har der ikke været behov for at bygge indeklimadriftsanlæg. 18

19 Gode livs- og vækstvilkår En del af Region Sjællands Strategi for jordforureningsområdet handler om at afklare den sundhedsmæssige risiko på boligejendomme, der er kortlagt som forurenet, men hvor risikoen endnu ikke er nærmere belyst. Ligeledes fremgår det af strategien, at påviste forureninger med høje indhold af klorerede opløsningsmidler (mere end 10 gange Afdampningskriteriet) får den højeste prioritet til oprensning indenfor arealanvendelsesområdet. Dette svarer til prioriteringsgrupperne I-III for V2 kortlagte lokaliteter med indeklimarisiko i nedenstående figur, som viser antallet af lokaliteter i 5 forskellige prioriteringsgrupper inden projektstart. Lokaliteterne er undersøgt tilstrækkeligt til kortlægning på V2, hvorimod vurderingen af indeklimarisiko hviler på et mere spinkelt grundlag. Det bemærkes, at ved langt hovedparten af lokaliteterne forventes indeklimarisikoen at være lav (gruppe IV og V). Fordeling af sager i de forskellige prioriteringsgrupper i forhold til indeklimarisiko Projekt til afklaring af sundhedsmæssig risiko Region Sjælland har i 2015 og 2016 arbejdet med et projekt, der skal belyse den sundhedsmæssige risiko for indeklimasagerne med udgangspunkt i to teser. Tese 1: Forureninger med fyringsolie/dieselolie: Mangelfulde data på grund af alder og utilstrækkelige undersøgelser betyder, at mange beboere har fået oplyst, at der er en indeklimarisiko, som i realiteten ikke eksisterer. Dette kan for den enkelte borger betyde en ubegrundet bekymring om sundhedsrisiko samt en økonomisk udfordring. Tese 2: Visse indeklimasager er pga. manglende data sandsynligvis placering i en for høj risikogruppe: Det betyder, at de reelt ikke burde prioriteres til videregående indsats nu. Inden projektstart var der i gruppe I-III i alt 6 lokaliteter med klorerede opløsningsmidler og 12 lokaliteter med olie/benzin, og det er disse i alt 18 lokaliteter, som projektet har fokuseret på. Projektet er startet med skrivebordsgennemgang af de 18 lokaliteter fra gruppe I-III, og det resulterede i, at 6 lokaliteter kunne udgå af den offentlige indsats, mens der på 12 lokaliteter blev gennemført yderligere undersøgelser for at afklare risikoen. Hvad er Afdampningskriteriet? Afdampningskriteriet oplyser, hvor meget forurening, der må afdampes fra jorden til udeluften eller ind i bygninger på den forurenede grund, og som dermed kan påvirke indeklimaet. 19

20 Før projektet med afklaring af indeklimarisiko Efter projektet med afklaring af indeklimarisiko Fordelingen af indeklimasager efter prioriteringsgruppe Læring af projektet: Forureninger med klorerede stoffer giver næsten altid et indeklimaproblem kun 1 ud af 6 lokaliteter udgør ikke en indeklimarisiko. Der er kun få sager med fyringsolie- /dieselolie, som medfører et indeklimaproblem. 11 ud af de 12 sager udgør ikke en indeklimarisiko. Udfordringen består her i at finde de få sager med indeklimarisiko. Der er i flere tilfælde foretaget ombygninger af boligen uden myndighedernes viden, og dette kan have konsekvenser for indeklimaet. Der er ikke længere ejendomme i gruppe 1 og 2 på regionens prioriteringsliste for videregående undersøgelser overfor indeklimaet. Fremtiden Pt. undersøges 10 ejendomme med fyringsolieforurening fra gruppe 4 og 5, og de foreløbige undersøgelser viser samme tendens som undersøgelserne fra Projektet fortsætter i 2017 og vil med det øgede datagrundlag give grundlag for en nærmere identificering af de lokaliteter, som udgør en reel indeklimarisiko. Kommuner og regioner vil forsat være udfordret i forhold til, at der foretages bygningsmæssige ændringer, som kan have konsekvenser for indeklimaet. Region Sjælland vil indlede en dialog med kommunerne omkring denne problemstilling. Fremadrettet undersøges lokaliteterne i tilstrækkelig grad til at kunne give en fyldestgørende risikovurdering. Der forventes dermed ikke genereret nye sager, med mindre indeklimarisikoen er reel. 20

21 Værditabsordningen Regionen administrerer de midler, som hvert år afsættes på finansloven, og som indtil oktober 2016 via Statens Administration uddeles til henholdsvis undersøgelse og oprensning under værditabsordningen. I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser er opgaven overgået til Udbetaling Danmark, så regionen har fået ny samarbejdspartner. Værditabsordningens formål er at hjælpe de boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund. En af betingelserne for at være omfattet af ordningen er, at boligejeren på det tidspunkt, hvor købet foregik, ikke vidste eller burde have vidst, at ejendommen var forurenet. Ordningen kan således bruges til at reducere ventetiden på at afgrænse en forurening og/eller fjerne risikoen for anvendelsen til bolig i forhold til regionens indsats. Vi har i 2016 fået flere bevilliger til oprensninger, hvor nogle er afsluttet, mens andre fortsætter i lokaliteter står lige nu på venteliste til undersøgelse og eller oprensning efter værditabsordningen. Der er i øjeblikket en kort ventetid på undersøgelser, mens der er 9-11 års ventetid på oprensning under ordningen. Ventetiden afhænger af den årlige bevilling på finansloven. Nogle af sagerne på venteliste er oprenset, men afventer bevillig, da oprensningerne blev dyre, end først antaget. I 2016 er der i alt arbejdet med 21 værditabssager. De er fordelt på 8 undersøgelser, 11 oprensninger og 2 driftsanlæg. Servicemål for sagsbehandlingen I sager om jordforurening, for eksempel ved salg, byggeri eller ændret arealanvendelse, er det af stor betydning, at vi står klar til at behandle sagerne, så snart der opstår et behov. I praksis har vi opstillet servicemål for den behandlingstid, vi har til at behandle henvendelser fra borgere eller kommuner. I 2016 har vi for 10 ud af de 13 opstillede mål levet op til målopfyldelsen; i mange tilfælde langt over det forventede. Den samlede opgørelse over målopfyldelsen kan ses i bilag 1. Samarbejde med kommunerne Det er vores opgave, sammen med kommunerne, at være garanter for, at der i byggeprojekter på grunde, der muligvis er forurenede, tages hensyn til menneskers sikkerhed og sundhed. Vi har opstillet 3 servicemål, som bidrager til en smidig og hurtig sagsbehandling på byggeprojekter på forurenede og muligt forurenede grunde. 1. Så kommunen kan behandle sagen - hastekortlægninger Det er en forudsætning for kommunens sagsbehandling i områder med konkrete byggeprojekter, at alle oplysninger om forurenende aktiviteter er vurderet og om nødvendigt kortlagt. Vi tilbyder derfor kommunerne at påbegynde vores vurdering af de forurenende aktiviteter, inden 2 uger fra kommunen har anmodet om det. I 2016 har vi fået 33 anmodninger om hastekortlægninger fra kommunerne. Alle er besvaret indenfor fristen, og vi ligger derfor over servicemålet, der angiver, at 80% af hastekortlægningerne skal svares indenfor fristen. 21

22 2. Så bygherre kommer videre, hvis der findes forurening - 71 sager I 2016 har vi modtaget 19 henvendelser om fund af forurening ved bygge- og anlægsarbejde, og afklaret alle sager inden for servicemålets rammer. Vi har i 84 % af disse sager indenfor en uge afklaret, om forureningen skal kortlægges, og de resterende sager er afklaret indenfor fristen på 4 uger. 3. Så bygherre kommer videre - 8 sager Hvis man ønsker at bygge på en forurenet grund, skal man søge tilladelse hos kommunen. Det er i alles interesse, at disse tilladelser bliver behandlet hurtigt, så byggeprocessen ikke bliver fordyret. Det er målet, at denne type sager alle behandles indenfor 4 uger. I 2016 modtog vi 92 høringsanmodninger, og alle fik svar indenfor de ønskede 4 uger. Undersøgelse og oprensning udført af private Der gennemføres også undersøgelser eller oprensninger, som finansieres af private. Årsagen kan f.eks. være, at køber betinger sig det i forbindelse med en handel af ejendommen, eller fordi grundejer ønsker at ændre brugen af arealet. Det sker også, at grundejer ønsker, at ejendommen ikke længere skal være omfattet af en kortlægning. Regionen har i 2016 behandlet 202 oplæg og afrapporteringer af historiske undersøgelser, forureningsundersøgelser og oprensning indsendt af private. Webkort og ekstranet Vi modtager dagligt forespørgsler om jordforurening på ejendomme. For at tilfredsstille behovet for et hurtigt svar vedligeholder vi et online webkort, hvor man via regionens hjemmeside selv kan søge oplysninger om mulig eller konstateret forurening og få svar med det samme. Som en udvidet service til kommunerne har vi et ekstranet, hvor kommunerne kan søge oplysninger omkring en ejendoms jordforureningsstatus til brug for løsning af deres opgaver. Ekstranet er brugt gange i løbet af 2016 og webkortet gange. Det vil sige, at værktøjerne i vores elektroniske services har været brugt cirka 112 gange om dagen til at hente information om jordforurening. Servicetelefonen Ud over oplysninger på hjemmesiden har regionen også en servicetelefon, hvor man kan få svar på spørgsmål om jordforurening. I 2016 har vi besvaret 815 telefoniske henvendelser via servicetelefonen, og ydermere har vi svaret på 1034 henvendelser til den elektroniske postkasse; Oliebranchens Miljøpulje Ordningen med Oliebranchens Miljøpulje (OM) blev etableret i 1992 med det formål at undersøge og oprense jord- og grundvandsforureninger på lokaliteter, hvor der tidligere har været solgt benzin. Aktiviteterne er finansieret af nogle få øre af hver liter benzin eller diesel, der er solgt. Puljen er nu nedlagt, og i 2016 er der indgået en aftale med OM om den sidste sag, hvorefter Region Sjællands indsats omkring de gamle benzinsalgsanlæg kan afsluttes. OM har udbetalt kompensation til regionen, som derefter overtager sagen og fortsætter overvågning af forureningen i en 10-årig periode. Med mindre forureningssituationen har ændret sig væsentligt, vil sagen kunne lukkes i

23 Boliger til flygtninge Hurtig sagsbehandling iværksat, så flygtninge kan få en bolig Kommunerne har i 2016 haft en stor opgave med hurtigt at finde boliger til flygtninge. I nogle tilfælde har kommunerne ønsket at omdanne bygninger på tidligere industrigrunde til midlertidige boliger med dette formål. Her har regionen bistået med en hurtig sagsbehandling, sådan at kommunerne effektivt er kommet videre med projekterne. Også Roskilde Kommune har i 2016 haft behov for at indrette en tidligere industribygning til midlertidig bolig for flygtninge. Her var der tale om et tidligere snedkeri med limværksted. Regionen fik sendt sin udtalelse til kommunens udkast til 8 tilladelse allerede dagen efter, at regionen havde modtaget den. I tilladelsen er der blandt andet fastsat vilkår om at sætte hegn op, så der ikke er adgang til muligt forurenede arealer på en del af ejendommen, og vilkår om, at der ikke må graves dybere end til ½ meter under terræn, hvor der skal indrettes haver. Når man ændrer anvendelse af et kortlagt areal fra en såkaldt ikke-følsom anvendelse (som f.eks. industri) til en følsom anvendelse (som bolig), kræver det en tilladelse efter jordforureningslovens 8. Det er kommunen selv, der behandler tilladelsen. Regionens rolle er at tage stilling til de vilkår, der stilles i samarbejde med kommunen. Sagsgangen er den samme som for byggeri på forurenede grunde. I 2016 har regionen blandt andet bistået Solrød Kommune ved indretning af et tidligere værksted med tilhørende malerværksted for vejvæsenet til midlertidig bolig for flygtninge. Kommunen rettede henvendelse til regionen for en udtalelse om hvilke forureningsundersøgelser, der var nødvendige for at vurdere forureningssituationen på værkstedet. Resultaterne af undersøgelserne forelå 1 uge senere, hvorefter regionen tog stilling til resultaterne indenfor 2 arbejdsdage. Heldigvis viste resultaterne, at der ikke var risiko for indeklimaet i bygningen. Regionen kunne derfor ophæve kortlægningen for det undersøgte areal, og bygningen kunne anvendes som midlertidig bolig uden risiko fra forurening, og derfor uden krav om tilladelse efter 8. 23

24 Beskyttelse af overfladevand og natur Regionerne skal, inden udgangen af 2018, have skabt et overblik over de kendte jordforureninger, der kan have skadelig virkning på overfladevand (vandløb, søer, kyster og fjorde) og internationale naturbeskyttelsesområder. Miljøstyrelsen har vurderet, at beskyttelsen af naturbeskyttelsesområderne varetages via en beskyttelse af overfladevandet. Som udgangspunkt vil regionen derfor ikke foretage en fysisk indsats overfor naturbeskyttelsesområder. Den indledende risikovurdering overfor overfladevand sker ud fra et IT- baseret screeningsværktøj, som Miljøstyrelsen har udviklet i samarbejde med regionerne. I screeningsværktøjet indgår en række standardkriterier og -parametre, herunder data om de enkelte vandområder og lokalitetsdata. Ved hjælp af værktøjet har Miljøstyrelsen gennemført en automatisk screening for alle kortlagte lokaliteter, der ligger indenfor 500 m fra målsat overfladevand. Dette har resulteret i en udpegning af de V1 og V2 kortlagte lokaliteter, der potentielt kan have skadelig virkning på vandløb, søer, fjorde og kyststrækninger. Region Sjælland har pr. 1/ lokaliteter, der ligger inden for de 500 meter. Af de lokaliteter er antallet af lokaliteter efter den automatiske screening indsnævret til 454 lokaliteter, der udgør en potentiel risiko, og dermed skal vurderes nærmere i en manuel bearbejdning af data. Frem til og med 2018 skal disse lokaliteter gennemgås med henblik på at finde og vurdere lokalitetsspecifikke data: både fra historiske redegørelser og evt. forureningsundersøgelser samt ved at indhente mere specifikke data for det konkrete overfladevand. De 454 lokaliteter fordeles således, at 166 er kortlagt på V1, 196 kortlagt på V2 og 92 kortlagt både på V1 og V2. Hertil kommer de lokaliteter, som løbende kommer til i takt med det almindelige kortlægningsarbejde. Regionen har i 2016 foretaget en manuel bearbejdning i screeningsværktøjet på 191 lokaliteter. Af disse vurderes det, at 85 lokaliteter fortsat udgør en risiko for overfladevand. Lokaliteterne er derfor omfattet af den offentlige indsats for overfladevand. Regionen har således i alt pr. 1/ lokaliteter, som er omfattet af den offentlige indsats over for overfladevand. Indsatsen for overfladevand trådte i kraft vedlovændringen Disse resultater skal indgå i vandområdeplanerne for 2021, hvorefter den videre offentlige indsats prioriteres. Såfremt der konstateres lokaliteter, der udgør en akut risiko, vil regionen dog prioritere en akut indsats. Regionen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til jordforureninger, der udgør en akut fare for vandløb, søer, fjorde, kyststrækninger eller natur. 24

25 Screening af havneområder udgør en særlig udfordring Havnelokaliteter udgør en særlig udfordring i forhold til screeningsarbejdet, da havne adskiller sig fra de fleste andre lokaliteter ved, at der ofte er mange forhold, der bidrager til påvirkningen af vandkvaliteten: Mange forureningskilder/industrier Kompliceret historik i forhold til placering af punktkilder Store opfyldte arealer Hydraulisk kontrol (spuns, slusersystemer) Udledninger (dræn, kloak, industri mv.) Aktiviteter i havnebassinet (sandpumpning, skibstrafik mv.) Varierende fortyndingsforhold i havnebassinerne I screeningsværktøjet vurderes påvirkning fra den enkelte kortlagte lokalitet. Nogle havnearealer består af et enkelt stort kortlagt areal med mange punktkilder. I andre havne er hver enkelt aktivitet kortlagt separat, dvs. havnearealer består af en hel række mindre kortlagte områder. Derfor kan screeningen resultere i forskellige resultater alt efter, hvordan kortlægningen er udformet. Lukkede havne eller lukkede delområder i havnene er tildelt en reduktionsfaktor, således at fortyndingen i de lukkede områder er 20% af fortyndingen for de åbne kyst- og fjordstrækninger. 25

26 Innovation Testgrunde En af de store udfordringer i forhold til den fortsatte udvikling af innovative løsninger til oprensning er adgangen til egnede arealer, hvor metoderne kan testes. Ofte er der pga. hensynet til grundejer en begrænsning i testmulighederne, da der kan være stor usikkerhed om tidsrammen til test og effektiviteten af den forsøgte metode. I september åbnede Region Sjælland en testgrund ved Stengårdens lukkede losseplads i Hvalsø. Grunden er m 2 stor, og én af Danmarks nye nationale testgrunde, der skal fungere som et center til udvikling og afprøvning af nye metoder til oprensning af forurening. Testgrunden indgår i det nationale netværk af testgrunde under Danish Soil Partnership, som de danske regioner har etableret i fællesskab. Testgrundene repræsenterer hver især forskellige former for geologi og grundvandsforhold og også forskellige forureninger og sammensætning af forurening. Grundvandet på Region Sjællands testgrund ved Stengårdens losseplads i Hvalsø er især forurenet med pesticider. Samlet set repræsenterer de forskellige regioners testgrunde derfor en bred vifte af forureningsproblematikker, og de kan derfor supplere hinanden i udvikling og demonstration af nye teknikker til undersøgelse og oprensning af forurening. Endnu en testgrund er etableret i Region Sjælland i Det drejer sig om Tujavej i Køge, hvor nye projekter skal sættes i gang inden længe. På testgrunden i Hvalsø er der allerede nu en stribe partnerskaber i gang. Læs mere om det Regionsrådsformand Jens Stenbæk åbner, sammen med daværende borgmester for Lejre kommune Mette Touborg, officielt testgrunden ved Stengårdens losseplads konkrete projekt omkring membranfiltrering herunder: Membranfiltrering Region Sjælland og Region Hovedstaden har sammen købt et pilotanlæg til membranfiltrering af forurenet grundvand. Dette sker som led i et samarbejde med Aalborg Universitet, FJ Separation ApS samt Hollandske Lenntech, hvor vi afprøver membranfiltrering som alternativ til den traditionelle filtrering med aktivt kul på vores afværgeanlæg. Visse forureningsstoffer er nemlig svære at binde til det aktive kul og giver store udgifter til skift af disse. Med membranfiltrering kan vi opkoncentrere de forurenede stoffer i afværgevandet og 26

27 efterfølgende fjerne disse stoffer, eksempelvis ved avancerede oxidationsprocesser. Dette vand vil efterfølgende kunne ledes direkte tilbage til naturen. Selve behandlingen af vandet sker ved først at fjerne naturlige mineraler i vandet, som eksempelvis jernforbindelser. Dette gør vi i almindelige sandfiltre, som også findes på de fleste vandværker. Efterfølgende presses vandet gennem membraner, der tillader vandmolekyler at passere, men tilbageholder forureningsstofferne Ozonanlæg oprensning i Ølsemagle Vi etablerede i 2015 et mobilt anlæg til oprensning af jord og grundvand med ozon. Anlægget var tiltænkt oprensning af forurening i jorden, hvor forureningen ødelagde grundvandet. Injektion af ozon skete fra maj måned 2015 frem til marts Her blev injiceret omkring kg ozon i kalken under Ølsemagle. Efterfølgende udtog vi løbende prøver for at se, hvordan kemien i jorden ændrede sig. Injektionen gav stor viden om udfordringerne med at injicere gas under stort tryk, og undervejs er anlægget blevet modificeret flere gange som en del af udviklingen af metoden. Modificeringen er alt fra f.eks. køling af udstyret til, hvordan styringen af injektionen i jorden foregår. på grund af deres molekylestørrelser. Det rensede vand ledes tilbage til naturen, mens den koncentrerede forurening ledes til behandling, eksempelvis ved oxidation med ozon. Indledende studier peger på, at teknikken kan blive et gunstigt alternativ til traditionel behandling, idet vi kan nøjes med at behandle en lillevandmængde med stor koncentration af forureningsstoffer i stedet for en stor vandmængde med lav koncentration. Teknikken skal afprøves på regionens testgrund i Hvalsø i samarbejde med Region Hovedstaden. Her skal testes for mulighederne for rensning af vand med pesticider i. Efterfølgende skal anlægget afprøves på Region Hovedstadens testgrund i Skovlunde. Projektet er det første fællestekniske udviklingsprojekt, hvor medarbejdere fra de to regioner arbejder sammen på tværs af de to organisationer. Den efterfølgende prøvetagning gav os meget vigtig viden om, hvordan injektion af ozon ændrer på kemien og mineralsammensætningen i jorden, og om de udfordringer, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af metoden. Den erfaring, vi opsamler i de første afprøvningsfaser, skal sikre, at vi ved hvilke påvirkninger, der følger af en injektion, så vi kan tage højde for dem ved en fuldskala oprensning. Projektet har været en succes, og anlægget er nu klar til en fuldskala oprensning af en dybtliggende forurening med klorerede opløsningsmidler. Vores samarbejdspartner, Piper Enviromental Group, har efterfølgende etableret sig i Præstø sammen med det lokale smedefirma, Vandteknik. De vil fremover producere forskellige typer af ozonanlæg til eksport primært til de europæiske og amerikanske markeder. 27

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Køge Midt Kortlægningsområde Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé for Køge Midt Forureningstilstanden i grundvandsområdet betegnet

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven

Handleplan for Øerne. Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven Handleplan for Øerne Region Sjællands pesticid- og videregående indsats efter Jordforureningsloven 26-10 2016 Resumé Forureningstilstanden i grundvandsområderne, betegnet Øerne omfatter Sejerø, Orø, Omø,

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere