Kommunikation i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen ligger centralt i Midtjylland med ca km til Århus, Randers, Viborg, Herning og Horsens. Silkeborgskovene er Danmarks største skovområde, og området ved Silkeborg rummer noget af den smukkeste danske natur med skove, søer og Danmarks eneste flod, Gudenåen. Turisme spiller en stor rolle, og i omverdenen er Silkeborg nok mest kendt for Cobramaleren Asger Jorn, den år gamle Tollundmand, og verdens ældste, originale hjuldamper Hjejlen fra 1861, som fortsat sejler på søerne til Himmelbjerget. Den fortidige pramdrift på åen er i dag afløst af hundredvis af kanoer, og naturen og kulturen trækker hvert år tusindvis af gæster til byen, bl.a. i forbindelse med Riverboat Jazzfestival og Ildfestregattaen. De nyeste udgravninger ved ruinerne af Silkeborg Slot daterer Silkeborg tilbage til 1385, men i april 1844 synede de 24 indbyggere dog ikke meget, da papirfabrikant Michael Drewsen efter 15 timers rejse fra Århus ankom til det afsides sted ved Gudenåen med 80 håndværkere for at bygge en papirfabrik. Byen voksede op omkring fabrikken, som producerede frem til år I dag er Papirfabrikken omskabt til en hel ny bydel med hotel, biograf, restauranter, fitnesscenter, kunstcenter, musik- og teaterhus, boliger og erhverv. Byens 100-årige status som kurby fra er ved at blive genskabt i en moderne form med fokus på velvære og sundhed i verdensklasse og en vision om at have Danmarks sundeste borgere. Et tidligere sanatorium er omdannet til et nationalt center for vandmiljø og rummer en af Jyllands største erhvervsparker inden for miljøområdet samt Nordens største ferskvandsakvarium og oplevelsescenter Aqua. Gennem de senere år er en række store virksomheder med traditionelle industriarbejdspladser lukket, bl.a. papirfabrikken, en stor busfabrik og en vindmøllevingefabrik, men de tabte arbejdspladser er delvist opvejet af de mange, nye mindre vækstvirksomheder inden for bl.a. teknologi, it, service og miljø samt på finansområdet, hvor Jyske Bank er stærkt dominerende. Byen er også kendt som Bilernes By pga. de mange bilforretninger. Kommunen som virksomhed Silkeborg Kommunen er en politisk ledet organisation med et byråd bestående af 21 medlemmer. At organisationen er politisk ledet betyder populært sagt, at organisationens bestyrelse er valgt til at være uenige, og det er en virkelighed, som kommunens administration ledere og medarbejdere skal kunne forholde sig til og agere i. Kommunens budget er ca. 2 mia. kr., og den har ca medarbejdere svarende til ca fuldtidsstillinger. Heraf arbejder ca. 450 på rådhuset, mens de resterende 90% er fordelt på ca. 120 institutioner, skoler og andre lokaliteter. Kommunen arbejder med alt fra brandvæsen til forsyning af vand og varme. Den passer børn, uddanner dem, tager sig af flygtninge, udbetaler kontanthjælp, udsteder tilladelser og forbud, hjælper handicappede og leverer mad og pleje til de ældre. Virksomheden Silkeborg Kommune spænder således meget vidt med sine 13 afdelinger: Brand- og redningsafdelingen Byrådssekretariatet Børne- og ungeafdelingen 1 af

2 Ejendomsafdelingen Forsyningsafdelingen Fritids- og kulturafdelingen Personaleafdelingen Skatteafdelingen Skoleafdelingen Social- og sundhedsafdelingen Teknisk afdeling Ældre- og handicapafdelingen Økonomiafdelingen. De ca medarbejdere arbejder efter principperne i den lærende organisation med et udviklingsgrundlag båret af værdierne skabertrang, samspil og synlighed. I de kommende år står Silkeborg Kommune over for to store udfordringer som følge af strukturreformen. Kommunen overtager en lang række nye opgaver, og den står foran en kommunesammenlægning med Gjern, Kjellerup og Them kommuner fra 1. januar Den nye kommune får ca indbyggere. Kommunikationsarbejdet i Silkeborg Kommune Overordnet set har Silkeborg Kommune tre hovedmålgrupper i forhold til sin kommunikation: 1) Medarbejderne via den interne kommunikation. 2) Borgere og virksomheder både som bosat i kommunen, men også som kunderne for kommunens ydelser. 3) Pressen, som er en vigtig interessent for en kommune. Med den skønne natur og mange turistaktiviteter er turisme naturligvis også et område, der kræver god planlagt kommunikation. Kommunikationen koordineres af turistorganisationen med turistbureauet og turistchefen som omdrejningspunkt. Der er en hel del både formelt og uformelt samarbejde mellem kommunen og turistchefen/turistbureauet til gavn for begge parter. Kommunens kommunikationsfunktion Silkeborg Kommunes kommunikationsfunktion er organiseret som en sektion i Byrådssekretariatet. Sektionen ledes af en kommunikationschef og har op til ni medarbejdere, hvoraf de tre er midlertidigt ansatte: En kommunikationschef, en informationsmedarbejder, en assistent, en webmaster, to grafiske layoutere, en midlertidig medarbejder i jobtræning som layouter, en kommunikationspraktikant og en kontorelev. Informations- og kommunikationsområdet er et centralt indsatsområde for Silkeborg Kommune. Området er blevet opprioriteret i erkendelse af, at kommunikation spiller en stadig større og vigtigere rolle. Direktionen formulerede således i 2003 en kommunikationspolitik, som fastlægger, hvad der forstås ved god kommunikation i Silkeborg Kommune. Kommunikationspolitikken opstiller desuden en række strategiske mål for kommunikationsindsatsen internt i organisationen, over for borgerne og over for medierne. Disse mål er nu ved at blive realiseret. For at styrke den samlede kommunikationsindsats over for borgere, medier og medarbejdere oprettede direktionen en ny stilling som kommunikationschef, som blev besat i marts Kommunikationschefens opgave er at lede og videreudvikle kommunens informations- og kommunikationsstrategi til de tre hovedmålgrupper. Kommunen 2 af

3 ønsker at fremstå som en kommune, der i sin kommunikation er åben og troværdig, og hvor formen understøtter den frie demokratiske debat. (Kan udgå: Kommunikationschefen har en baggrund som journalist og er i gang med en masteruddannelse i kommunikation. Desuden har han mere end ti års praktisk erfaring med virksomhedskommunikation primært fra private virksomheder, herunder i en konsulentvirksomhed, i Danisco og i et selskab i Arla Foods-koncernen.) Kommunikationschefen deltager i en del af det ugentlige direktionsmøde, og han har faste møder minimum én gang i kvartalet med hver af de 13 afdelingschefer og et internt pressenetværk. På disse møder er kommunikationen på dagsordenen, dels for at synliggøre de fremtidige aktiviteter og beslutninger, som positivt kan profilere kommunen, og dels for at synliggøre de aktiviteter og beslutninger, som kræver et kommunikativt beredskab for ikke at udvikle sig til kriser. Kommunen har desuden et formelt kriseberedskab og en række kommunikationsværktøjer til at forebygge og håndtere kriser. Ansvaret for kommunikation I Silkeborg Kommune er det en del af ledelsesansvaret at sikre god kommunikation, men også den enkelte medarbejder har jfr. kommunens kommunikationspolitik et ansvar for at bidrage til god kommunikation på arbejdspladsen og i forhold til borgerne. Ansvaret for kommunikationen ligger således ikke hos kommunens Kommunikationssektion eller hos kommunikationschefen men hos den enkelte leder og medarbejder. Kommunikationssektionen rådgiver om kommunikation, stiller en række kommunikationskanaler til rådighed samt bidrager til løsning af driftsopgaver på kommunikationsområdet. Desuden medvirker Kommunikationssektionen i samarbejde med Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter til at ledere og medarbejdere uddannes via interne kurser. Kommunen arbejder med strukturerede uddannelsesprogrammer, herunder kommunikationskurser og pressekurser. Formålet er at sikre, at ledere og medarbejdere har de nødvendige kommunikative kompetencer, så de kan bidrage til god intern og ekstern kommunikation, og så de professionelt kan håndtere pressekontakten. Filosofien er, at de skal være selvkørende, dvs. at det er bedre at lære ledere og medarbejdere selv at kunne kommunikere professionelt, end at Kommunikationssektionen skal varetage og have ansvaret for kommunikationen. Det sidste vil i øvrigt blot resultere i, at sektionen sander til i daglige driftsopgaver. På dette område har kommunen og i særdeleshed kommunens Kommunikationssektion en stor og vedvarende udfordring. Den interne kommunikation Den interne kommunikation har siden Strukturkommissionen fremlagde sin rapport i januar 2004 helt naturligt haft stor fokus på den kommende kommunesammenlægning og de nye kommunale opgaver. Kommunesammenlægningen mellem Gjern, Silkeborg, Kjellerup og Them kommuner træder i kraft 1. januar En stor del af kommunikationssektionens tid går derfor netop med opgaver i relation til den forestående sammenlægning, men samtidig varetages også den daglige drift og de daglige kommunikationsopgaver i kommunen. Medierne til den interne kommunikation er delt i to hovedgrupper, de mundtlige og de skriftlige. Mundtlig kommunikation Den væsentligste, interne kommunikation foregår mellem medarbejder og leder og 3 af

4 mellem kolleger i det daglige arbejde. En stor del af kommunikationen er uformel, men der er også en omfattende formel, mundtlig kommunikation. Den foregår på formelle møder på gruppe-, institutions-, sektions- og afdelingsniveau, f.eks. personalemøder og samarbejdsudvalgsmøder, samt møder på kryds og tværs i organisationen på alle arbejdspladser. Den mundtlige kommunikation og kommunesammenlægningen I forhold til den forestående kommunesammenlægning er der en række forhold omkring kommunikationen, som er vigtige. Medarbejderne ønsker at høre vigtige, betydningsfulde beslutninger fra deres egen leder, og derfor er en væsentlig opgave at sikre, at lederne er klædt på til denne opgave, så de kan fungere som forandringsagenter og få medarbejderne til at virke som ambassadører både internt og eksternt for de kommende forandringer. I forbindelse med forandringerne, vil medarbejderne f.eks. gerne vide, om de skal skifte arbejdsplads, hvad de skal lave i den nye kommune, hvem der bliver deres nye leder, hvem der bliver deres nye kolleger, og hvilket skrivebord, de skal sidde ved? Mange af spørgsmålene er der først svar på langt henne i sammenlægningsprocessen, og derfor har lederne et stort ansvar for også at fortælle, hvad der endnu ikke er taget beslutning om, og hvornår det ventes, at disse beslutninger bliver taget. Uvidenhed fører let til øget usikkerhed, myter og modstand mod forandringerne, mens viden kan bidrage til større sikkerhed, færre myter og flere fakta, og dermed større forandringsparathed. Det er man meget bevidst om i Silkeborg Kommune, og derfor holdes et meget højt informationsniveau både mundtligt og skriftligt. Desuden er medarbejderne sikret indflydelse i alle styregrupper og i mange arbejdsgrupper, som er nedsat i forbindelse med sammenlægningen og overtagelsen af de nye opgaver. Direktionen, borgmesteren og kommunikationschefen overvejede endvidere på et meget tidligt tidspunkt at samle alle medarbejdere til et fælles informationsmøde om sammenlægningen. Da mange medarbejdere imidlertid ikke bliver så hårdt ramt af forandringerne, f.eks. lærerne på skolerne, pædagoger og andre, blev det i stedet besluttet at samle alle kommunens ledere med personaleansvar samt alle tillidsrepræsentanter til et fælles møde for at give dem den samme førstehåndsinformation. Der har over et halvt år været holdt to møder med et meget stort fremmøde ca. 500 ledere og tillidsrepræsentanter hvor direktionen og borgmesteren har gjort status og tegnet tidsplanen for den fremtidige proces. Kommunikationssektionen har været dybt involveret i disse møder, og det næste møde planlægges på tilsvarende vis, men nu for ledere og tillidsfolk i alle fire kommuner, som skal lægges sammen til den nye Silkeborg Kommune. Der er generelt gode relationer til - og et godt samarbejde med - tillidsrepræsentanterne i kommunen, og det er et stort plus i forhold til strukturreformen og kommunikationen til de ansatte. Selv om sammenlægningen først træder i kraft 1. januar 2007 har en medarbejdergruppe allerede oplevet forandringerne meget tæt på kroppen. Det gælder ca. 60 medarbejdere i Skatteafdelingen og Inkasso, som sammen med skatte- og inddrivelsesopgaven overgår til staten allerede 1. november 2005 og dermed har udsigt til at skulle flytte arbejdsplads til en helt anden by. Her har lederne og direktionen haft et stort ansvar for løbende at informere om processen og beslutningerne. Det er bl.a. sket på en lang række hurtigt indkaldte ad hoc-møder samt på personalemøder. Silkeborg Kommune kæmpede længe for at få et af de fremtidige, statslige skattecentre, og mange af medarbejderne håbede derfor, at de kunne fortsætte med at arbejde i Silkeborg, også når de overgik til ansættelse i staten. Det lykkedes ikke at få et statsligt skattecenter til Silkeborg, og medarbejderne fik først meget langt 4 af

5 henne i processen vished for, at de fra 1. november 2005 skal arbejde i henholdsvis Århus og Horsens. Kommunen har således haft en stor kommunikationsopgave i at mindske usikkerheden så meget som muligt gennem et højt informationsniveau om alle beslutninger, initiativer og aktiviteter på området. Kompetenceafklaring Strukturreformen betyder selvsagt store forandringer i de fire kommuner, men medarbejderne vil blive påvirket meget forskelligt i forhold til deres daglige arbejde. De fleste af de i alt medarbejdere vil ikke opleve ret store eller måske slet ingen forandringer i deres dagligdag, når den nye Silkeborg Kommune er dannet. Det gælder formentlig alle de nuværende kommunale dag- og døgninstitutioner, skoler og lignende. Derimod vil medarbejderne på det administrative område, typisk på rådhusene og på det tekniske område og forsyningsområdet, i højere grad blive berørt. I den nye Silkeborg Kommune arbejder man med fire kategorier af medarbejdere, hvor den første kategori er medarbejdere, der i høj grad kan forvente indgriben i deres nuværende arbejdsforhold. Det er medarbejdere, der kan se frem til måske fysisk at skulle skifte arbejdssted, få nye opgaver, ny leder og nye kolleger. De medarbejdere i første kategori tilbydes i efteråret 2005 at deltage i en proces, der skal afklare deres kompetencer og ønsker til det fremtidige arbejde. Det sker via en række orienteringsmøder, udfyldelse af et spørgeskema og en efterfølgende samtale mellem medarbejderen og medarbejderens leder. Her skal medarbejdernes uddannelse, erfaring, interesser, fremtidsønsker og ønsker til kompetenceudvikling afklares. På den måde bliver den enkelte medarbejder og medarbejderens kunnen og ønsker gjort synlig, så de nye ledere i den nye kommune får et så godt kendskab til de fremtidige medarbejdere som muligt, og så opbygningen af den nye organisation bliver bedst mulig. Processen gennemføres med opbakning fra MED-udvalgene og samarbejdsudvalgene i de fire kommuner, og processen skal bl.a. sikre, at den nye kommune får den bedste fremtidige bemanding, hvor der er overensstemmelse mellem de kompetencekrav, der ligger i jobbet, og medarbejderens kompetencer og interesser. Hensynet er dels, at den nye kommune skal yde borgerne en optimal service og sagsbehandling, og dels at der skabes engagement, udvikling og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder, i arbejdsgruppen og i hele organisationen. Den skriftlige kommunikation Det vigtigste medie i den skriftlige, interne kommunikation er nyhedsbrevet Kort Sagt, som oprindeligt var et antal A4 ark med informationer til de ansatte. Før 2003 udkom nyhedsbrevet otte gange om året med bidrag fra ledere og medarbejdere i organisationen. Fra 2003 blev nyhedsbrevet opprioriteret med professionelt skrevne nyheder, og udgivelsesfrekvensen blev øget til hver 14. dag. I 2004 blev udgivelsen ændret til en løbende, elektronisk nyhedsformidling på kommunens nye intranet. Nyhederne udkommer efter behov, i praksis næsten dagligt. Faktisk så ofte, så nogle tillidsrepræsentanter og ledere i organisationen har ytret, at de måske synes, de får rigelig med information. Da kun ca medarbejdere har adgang til intranettet via en arbejdspc, er der fortsat brug for en skriftlig udgave til personalemøder, opslagstavler eller til udlevering, bl.a. til vejfolk, institutionsmedarbejdere og dagplejemødre. Derfor udkommer nyhedsbrevet fortsat i papirform hver 14. dag. Nyhedsbrevet er således rygraden i den generelle, interne kommunikation. Indholdet centrerer sig om væsentlige informationer fra ledelsen, primært om beslutninger og 5 af

6 aktiviteter som påvirker medarbejdernes hverdag. Desuden indeholder nyhedsbrevet væsentlige informationer om de politiske indsatsområder, samt i begrænset omfang også væsentlige kommunale aktiviteter, som afspejler den mangfoldighed af ting, som kommunen beskæftiger sig med. Fra 2005 er alle nyheder i relation til kommunesammenlægningen blevet skilt ud. Disse nyheder distribueres nu som fællesnyheder til alle fire kommuner i sammenlægningen, så der sikres et ensartet, samtidigt og højt informationsniveau til de ca ledere og medarbejdere i de fire kommuner. Nyhederne offentliggøres løbende, i praksis næsten dagligt, på de fire kommuners intranet, og der laves en opsamling i et selvstændigt nyhedsbrev, Nyt om sammenlægningen, som udkommer hver 14. dag. I Silkeborg Kommune offentliggøres disse nyheder på intranettet og i en papirversion parallelt med de interne nyheder i Kort Sagt, men der er en klar adskillelse mellem de to typer nyheder både på intranettet og i de to nyhedsbreve i papirversionerne. Silkeborg Kommune er i kraft at sin størrelse den eneste af de fire kommuner, der har en kommunikationsfunktion. De fire kommuner har oprettet et særskilt, fælles Sammenlægningssekretariat til at håndtere processen og opgaverne i forbindelse med sammenlægningen og de nye opgaver. Kommunikationssektionen samarbejder tæt med sekretariatet samt et tværkommunalt kommunikationsteam med en repræsentant fra hver af de fire kommuner. Personaleblad Silkeborg Kommune har ikke et fælles personaleblad for hele kommunen, kun et personaleblad for de ca. 450 ansatte på rådhuset. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen lavet oplæg til et fælles personaleblad, som kan udkomme til alle medarbejdere i de fire kommuner allerede fra efteråret I skrivende stund er beslutningen dog endnu ikke taget. Intranettet og videndeling Silkeborg Kommunes fik et nyt og langt mere brugervenligt intranet i efteråret Det er et selvstændigt intranet, som medarbejderne tilgår direkte fra deres pc, og det er ikke linket sammen med kommunens webside. Formålet med intranettet er, at det skal være et dagligt, effektivt værktøj til videndeling i den lærende organisation. Derfor består intranettet bl.a. af et elektronisk bibliotek med håndbøger, opslagsværker, politikker, adgang til kommunens arbejdsmiljøsystem og andre værktøjer, en intern telefonbog, personalerelaterede oplysninger, blanketter, informationer om medarbejderforeninger, adgang til det politiske dagsordensystem og interne referater fra bl.a. samarbejdsudvalgene, organisationsdiagrammer, tværgående projekter, de enkelte afdelingers eget intranet med afdelingsspecifikke værktøjer og information samt interne nyheder og fællesnyheder om kommunesammenlægningen. Udviklingen af intranettet koordineres af en styregruppe, og der er uddannet redaktører og særlige bidragsydere i hver af de 13 afdelinger. Redaktørerne mødes med Kommunikationssektionen til redaktionsmøde hver anden måned for at sikre fremdrift i de enkelte afdelingers intranet og medarbejdernes brug af intranettet. Der er koblet et cms-system på intranettet, så alle medarbejdere i princippet kan bidrage til udviklingen af intranettet. Der arbejdes bevidst med at trække (pull) medarbejdere ind på intranettet ved at lægge informationer, som medarbejderne nødvendigvis skal bruge i deres daglige arbejde, f.eks. blanketter, anmeldelse af sygdom og ferie m.v. Desuden bruges 6 af

7 intranettet til at skubbe (push) informationer og nyheder ud til medarbejderne, så de føler, der er noget at komme efter, og så intranettet alt i alt bliver et uundværligt værktøj i dagligdagen. Systemet rummer et nyttigt værktøj, hvor medarbejderne både kan tvinges til at abonnere på nyheder og selv frivilligt kan abonnere på nyheder på intranettet. Dermed behøver medarbejderne ikke dagligt at klikke rundt på intranettet for at se, om der er kommet nye informationer, som de har brug for. Det får de et overblik over på forsiden via abonnementssystemet. Det er dog en lang og svær proces, at få medarbejderne til at bruge intranettet som et dagligt værktøj, og der sendes f.eks. fortsat mange s til alle medarbejderne i organisationen på det interne netværk i stedet for at lægge informationerne på intranettet. Der arbejdes systematisk med at aflære denne vane. Kommunikation til borgerne Kommunikationen med borgerne og virksomhederne foregår på mange niveauer, ved personlig henvendelse, ved telefonisk henvendelse, pr. brev, og gennem den information, som kommunen kanaliserer ud til borgerne. Der er dels den information, som kommunen er pligtig til at give, f.eks. begrundelser for afgørelser, klagevejledninger, bekendtgørelse af lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner, zonetilladelser, kvalitetsstandarder, dvs. en beskrivelse af kommunens serviceniveau på f.eks. på ældre- og handicapområdet, osv. Medarbejderne tilbydes regelmæssigt kurser i både mundtlig og skriftlig kommunikation, og der er faglige kurser til opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. I forhold til borgerne er det vigtigt for kommunen, at: Borgerne møder kompetente medarbejdere, som kan betjene dem, når de har behov for det, og at borgerne føler, at de får en god kommunal betjening. Borgerne føler, der er en god kommunal betjening. Borgerne kan finde de oplysninger, de har brug for på kommunens hjemmeside, som i mange tilfælde er kommunens (første) ansigt udadtil, når borgerne efterspørger information fra kommunen. Borgerne er tilfredse med kommunens serviceniveau, og at de oplever området som attraktiv både hvad angår jobmuligheder, butiks- og handelsliv samt ikke mindst gode muligheder for et godt fritids- og kulturliv. Borgerne sætter pris på og har glæde af den gode natur Kort og godt: At borgerne har mulighed for at leve et indholdsrigt og sundt liv Det gode liv. Borgermøder Silkeborg Kommune gennemfører hvert år en lang række borgermøder. Der er typisk borgermøder omkring større planer, f.eks. strukturplaner, bymidteplan, trafikplan og lokalplaner. Desuden holdes der borgermøder om f.eks. en ny ældreplan og en ny fritids- og idrætsplan. I forbindelse med byrådets beslutning om en kommunesammenlægning blev der holdt ét borgermøde i Silkeborg med begrænset deltagerantal. Borgerne i Silkeborg Kommune ser ikke kommunesammenlægningen som en speciel stor omvæltning, modsat borgerne i de tre, væsentligt mindre nabokommuner, Gjern med indbyggere, Kjellerup med og Them med I disse tre kommuner blev der tilsammen gennemført omkring 10 borgermøder som optakt til de tre byråds beslutning om en sammenlægning. Kommunen deltager også i et vist omfang i udstillinger for at fortælle om kommunens 7 af

8 tilbud, samt i arrangementer for at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen. Hjemmeside Silkeborg Kommunes hjemmeside på er højt prioriteret og undergår konstant en løbende udvikling. Hjemmesiden rummer flere end sider og dokumenter, og der arbejdes efter princippet findes det, så findes det her, hvilket ikke altid er let at efterleve i en kommune af Silkeborgs størrelse. Hjemmesiden styres overordnet af en styregruppe og kommunens webmaster. Der er udpeget en afdelingsredaktør i hver af de 13 afdelinger, og der holdes fælles redaktionsmøder med Kommunikationssektionen hver anden måned. Formålet er dels at holde hinanden ajour med, hvad der foregår centralt og decentralt på hjemmesiden, samt at sikre en fortsat udvikling og forbedring af hjemmesiden. Styregruppen og Kommunikationssektionen har det overordnede ansvar for hjemmesiden, herunder forsiden og den overordnede informationsarkitektur. Webmasteren er et naturligt omdrejningspunktet for udviklingen og tager sig af det tekniske. Redaktørerne har ansvaret for udviklingen af de afdelingsrelaterede dele af hjemmesiden. Hjemmesiden afspejler i dag i høj grad kommunens organisatoriske opbygning, men styregruppen er meget opmærksom på, at den fremtidige opbygning af hjemmesiden skal tage afsæt i livssituationer og dermed en større brugersynsvinkel. Der er i 2005 gennemført en brugerundersøgelse med ekstern konsulenthjælp, og de digitale selvbetjeningsløsninger er blevet markant forbedrede, ligesom kommunen deltager i en landsdækkende kampagne for at øge kendskabet til og brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger. I forbindelse med kommunesammenlægningen er der oprettet en fælles hjemmeside for de fire kommuner på adressen Hjemmesiden indeholder en lang række nyttige informationer fra nyheder, beslutninger, visionen for sammenlægningen, tidsplaner, information om og fra projektorganisationen for sammenlægningen, et særligt område for pressen og et særligt område for medarbejdere. En væsentlig målgruppe for hjemmesiden er nemlig de fire kommuners egne medarbejdere, da mange har et arbejde, der ikke giver adgang til en pc og dermed til kommunens intranet. De kan i stedet få adgang til informationer på den fælles hjemmeside fra deres computer hjemmefra, på det lokale bibliotek eller lignende. Silkeborg har også en byportal på Her er kommunen i høj grad også synlig, både med nyheder, hurtig information om åbningstider m.v., samt direkte links til et hav af undersider på Silkeborg Kommunes hjemmeside inden for social- og sundhedsområdet, fritid og kultur m.v. Publikationer Silkeborg Kommune udgiver hvert år hundredvis af foldere, brochurer og publikationer med serviceinformation til borgere og virksomheder. Det er publikationer om ældreplejen, publikationer fra skoler til hjemmene, publikationer om sundhed osv. De enkelte afdelinger er selv ansvarlig for udgivelserne, og de fleste tekster forfattes i de enkelte afdelinger. Langt den største del af publikationerne layoutes centralt af professionelle grafiske designere i Kommunikationssektionen. Silkeborg Kommune gør meget lidt brug af reklamebureauer og eksterne tekstforfattere og layoutere. Endvidere trykker kommunen meget af materialet selv. Mange af publikationerne lægges også på kommunens hjemmeside i en elektronisk version. 8 af

9 Distributionen foregår fra de enkelte afdelinger ved udlevering eller pr. brev og andre publikationer distribueres til bibliotekerne, medborgerhuse og ældrecentre. Nogle få publikationer bliver husstandsomdelt, f.eks. en række informationer om affaldsordninger, bybuskøreplanen og enkelte særlige informationsfoldere, f.eks. om kommunesammenlægningen og brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Annoncering Silkeborg Kommune har en ugentlig annonceside i Midtjyllands Avis, og der ud over annonceres ad hoc i den lokale, husstandsomdelte ugeavis. I begrænset omfang annonceres særlige jobs i landsdækkende aviser og i fagtidsskrifter. Annoncesiden i Midtjyllands Avis indeholder informationer om arrangementer, borgermøder, byrådsmøder, lovpligtig offentliggørelse af planer, f.eks. lokalplaner, zone- og miljøtilladelser, nyt om affaldsordninger, nyt fra biblioteket, svømmehallen og ungdomsskolen, ledige stillinger, åbningstider på rådhuset, på affaldspladser og andre væsentlige informationer til borgerne. Annoncerne er også tilgængelige på kommunens hjemmeside. Desuden bringes en række servicemeddelelser i Radio Silkeborg, og der anvendes bushængeskilte i bybusserne til forskellige informationer og annoncering af arrangementer. Presse Medierne spiller en væsentlig rolle for Silkeborg Kommunes eksterne profilering og for meningsdannelsen. Samtidig er kommunen storleverandør af daglige historier til især det lokale dagblad. Derfor ønsker Silkeborg Kommune et professionelt forhold til medierne. Det kommer til udtryk gennem en pressepolitik, som beskriver, hvordan kommunes ledere og medarbejdere kan forholde sig professionelt til medierne, samt hvem, der må udtale sig på vegne af kommunen. Generelt kan enhver medarbejder udtale sig til medierne om faktuelle forhold inden for eget ansvarsområde/fagområde, så længe medarbejderen ikke bryder sin tavshedspligt og i øvrigt står inde for det, der siges. Holdninger, vurderinger og kommentarer gives på lederniveau af politikere, direktører og afdelingschefer samt i praksis af en lang række ledere og medarbejdere, som har fået beføjelser til at udtale sig ud over faktuelle oplysninger. F.eks. har skoleledere naturligvis beføjelse til at udtale sig om forhold vedrørende den enkelte skole. I forbindelse med kriser eller potentielle kriser udpeges der en talsmand. Silkeborg Kommune har en proaktiv pressekontakt også i kritiske sager, hvor kommunen hellere selv vil fortælle om eventuelle fejl for at opnå en fair behandling end at vente på, at medierne opdager dem.. Strategien går på åben dialog med medierne. Budskabet til medarbejderne er også, at de ikke skal gemme sig bag deres tavshedspligt. Det kan i nogle situationer være vigtigt, at pressen også får mulighed for at høre sagen fra kommunens side, naturligvis inden for de rammer, som loven og sund fornuft tilskriver. Pressemeddelelser Kontakten til medierne foregår typisk pr. tlf., via , via hjemmesiden eller ved personlig kontakt. Der holdes kun i helt særlige tilfælde pressemøder. Der sendes jævnligt pressemeddelelser ud pr. og de lægges på hjemmesiden. Lokale emner kommunikeres typisk pr. tlf. direkte til det lokale dagblad og lokalradioen. Regionalt er Østjyllands Radio og TV2 Østjylland, de væsentligste medier. På grund af kommunens størrelse kommunikeres også jævnligt med landsdækkende medier og fagtidsskrifter. 9 af

10 Kriser og presseberedskab Silkeborg Kommune har et formaliseret kriseberedskab på kommunikationsområdet. Det inkluderer bl.a. en række kriseværktøjer, jævnlige møder med ledere og pressenetværk, pressekurser for både ledere og medarbejdere, bl.a. for pressenetværket og skoleledere, og der er også gennemført en kriseøvelse for topledelsen, dvs. direktionen og afdelingscheferne. I kriseberedskabet indgår desuden medieovervågning og løbende rådgivning fra Kommunikationssektionen. 10 af

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Den Kommunale Højskole 26. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan kommunikerer vi med borgerne?

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Syddansk Universitet 7. marts 2006 1 1 Agenda Kommunalreformen teoretisk set Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR KRONBORG KNIGHTS 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Nyhedsbrev Hjemmeside Facebook Helsingør Dagblad Twitter liveopdatering fra kampe ligger på hjemmesiden

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil Kommunikationsstrategi Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil indhold Kommunikationsstrategiens formål 2 Kommunikationsstrategiens principper 4 Fra ord til handling 8 Fokus på lederne 9 Borgere og

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere