Kommunikation i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen ligger centralt i Midtjylland med ca km til Århus, Randers, Viborg, Herning og Horsens. Silkeborgskovene er Danmarks største skovområde, og området ved Silkeborg rummer noget af den smukkeste danske natur med skove, søer og Danmarks eneste flod, Gudenåen. Turisme spiller en stor rolle, og i omverdenen er Silkeborg nok mest kendt for Cobramaleren Asger Jorn, den år gamle Tollundmand, og verdens ældste, originale hjuldamper Hjejlen fra 1861, som fortsat sejler på søerne til Himmelbjerget. Den fortidige pramdrift på åen er i dag afløst af hundredvis af kanoer, og naturen og kulturen trækker hvert år tusindvis af gæster til byen, bl.a. i forbindelse med Riverboat Jazzfestival og Ildfestregattaen. De nyeste udgravninger ved ruinerne af Silkeborg Slot daterer Silkeborg tilbage til 1385, men i april 1844 synede de 24 indbyggere dog ikke meget, da papirfabrikant Michael Drewsen efter 15 timers rejse fra Århus ankom til det afsides sted ved Gudenåen med 80 håndværkere for at bygge en papirfabrik. Byen voksede op omkring fabrikken, som producerede frem til år I dag er Papirfabrikken omskabt til en hel ny bydel med hotel, biograf, restauranter, fitnesscenter, kunstcenter, musik- og teaterhus, boliger og erhverv. Byens 100-årige status som kurby fra er ved at blive genskabt i en moderne form med fokus på velvære og sundhed i verdensklasse og en vision om at have Danmarks sundeste borgere. Et tidligere sanatorium er omdannet til et nationalt center for vandmiljø og rummer en af Jyllands største erhvervsparker inden for miljøområdet samt Nordens største ferskvandsakvarium og oplevelsescenter Aqua. Gennem de senere år er en række store virksomheder med traditionelle industriarbejdspladser lukket, bl.a. papirfabrikken, en stor busfabrik og en vindmøllevingefabrik, men de tabte arbejdspladser er delvist opvejet af de mange, nye mindre vækstvirksomheder inden for bl.a. teknologi, it, service og miljø samt på finansområdet, hvor Jyske Bank er stærkt dominerende. Byen er også kendt som Bilernes By pga. de mange bilforretninger. Kommunen som virksomhed Silkeborg Kommunen er en politisk ledet organisation med et byråd bestående af 21 medlemmer. At organisationen er politisk ledet betyder populært sagt, at organisationens bestyrelse er valgt til at være uenige, og det er en virkelighed, som kommunens administration ledere og medarbejdere skal kunne forholde sig til og agere i. Kommunens budget er ca. 2 mia. kr., og den har ca medarbejdere svarende til ca fuldtidsstillinger. Heraf arbejder ca. 450 på rådhuset, mens de resterende 90% er fordelt på ca. 120 institutioner, skoler og andre lokaliteter. Kommunen arbejder med alt fra brandvæsen til forsyning af vand og varme. Den passer børn, uddanner dem, tager sig af flygtninge, udbetaler kontanthjælp, udsteder tilladelser og forbud, hjælper handicappede og leverer mad og pleje til de ældre. Virksomheden Silkeborg Kommune spænder således meget vidt med sine 13 afdelinger: Brand- og redningsafdelingen Byrådssekretariatet Børne- og ungeafdelingen 1 af

2 Ejendomsafdelingen Forsyningsafdelingen Fritids- og kulturafdelingen Personaleafdelingen Skatteafdelingen Skoleafdelingen Social- og sundhedsafdelingen Teknisk afdeling Ældre- og handicapafdelingen Økonomiafdelingen. De ca medarbejdere arbejder efter principperne i den lærende organisation med et udviklingsgrundlag båret af værdierne skabertrang, samspil og synlighed. I de kommende år står Silkeborg Kommune over for to store udfordringer som følge af strukturreformen. Kommunen overtager en lang række nye opgaver, og den står foran en kommunesammenlægning med Gjern, Kjellerup og Them kommuner fra 1. januar Den nye kommune får ca indbyggere. Kommunikationsarbejdet i Silkeborg Kommune Overordnet set har Silkeborg Kommune tre hovedmålgrupper i forhold til sin kommunikation: 1) Medarbejderne via den interne kommunikation. 2) Borgere og virksomheder både som bosat i kommunen, men også som kunderne for kommunens ydelser. 3) Pressen, som er en vigtig interessent for en kommune. Med den skønne natur og mange turistaktiviteter er turisme naturligvis også et område, der kræver god planlagt kommunikation. Kommunikationen koordineres af turistorganisationen med turistbureauet og turistchefen som omdrejningspunkt. Der er en hel del både formelt og uformelt samarbejde mellem kommunen og turistchefen/turistbureauet til gavn for begge parter. Kommunens kommunikationsfunktion Silkeborg Kommunes kommunikationsfunktion er organiseret som en sektion i Byrådssekretariatet. Sektionen ledes af en kommunikationschef og har op til ni medarbejdere, hvoraf de tre er midlertidigt ansatte: En kommunikationschef, en informationsmedarbejder, en assistent, en webmaster, to grafiske layoutere, en midlertidig medarbejder i jobtræning som layouter, en kommunikationspraktikant og en kontorelev. Informations- og kommunikationsområdet er et centralt indsatsområde for Silkeborg Kommune. Området er blevet opprioriteret i erkendelse af, at kommunikation spiller en stadig større og vigtigere rolle. Direktionen formulerede således i 2003 en kommunikationspolitik, som fastlægger, hvad der forstås ved god kommunikation i Silkeborg Kommune. Kommunikationspolitikken opstiller desuden en række strategiske mål for kommunikationsindsatsen internt i organisationen, over for borgerne og over for medierne. Disse mål er nu ved at blive realiseret. For at styrke den samlede kommunikationsindsats over for borgere, medier og medarbejdere oprettede direktionen en ny stilling som kommunikationschef, som blev besat i marts Kommunikationschefens opgave er at lede og videreudvikle kommunens informations- og kommunikationsstrategi til de tre hovedmålgrupper. Kommunen 2 af

3 ønsker at fremstå som en kommune, der i sin kommunikation er åben og troværdig, og hvor formen understøtter den frie demokratiske debat. (Kan udgå: Kommunikationschefen har en baggrund som journalist og er i gang med en masteruddannelse i kommunikation. Desuden har han mere end ti års praktisk erfaring med virksomhedskommunikation primært fra private virksomheder, herunder i en konsulentvirksomhed, i Danisco og i et selskab i Arla Foods-koncernen.) Kommunikationschefen deltager i en del af det ugentlige direktionsmøde, og han har faste møder minimum én gang i kvartalet med hver af de 13 afdelingschefer og et internt pressenetværk. På disse møder er kommunikationen på dagsordenen, dels for at synliggøre de fremtidige aktiviteter og beslutninger, som positivt kan profilere kommunen, og dels for at synliggøre de aktiviteter og beslutninger, som kræver et kommunikativt beredskab for ikke at udvikle sig til kriser. Kommunen har desuden et formelt kriseberedskab og en række kommunikationsværktøjer til at forebygge og håndtere kriser. Ansvaret for kommunikation I Silkeborg Kommune er det en del af ledelsesansvaret at sikre god kommunikation, men også den enkelte medarbejder har jfr. kommunens kommunikationspolitik et ansvar for at bidrage til god kommunikation på arbejdspladsen og i forhold til borgerne. Ansvaret for kommunikationen ligger således ikke hos kommunens Kommunikationssektion eller hos kommunikationschefen men hos den enkelte leder og medarbejder. Kommunikationssektionen rådgiver om kommunikation, stiller en række kommunikationskanaler til rådighed samt bidrager til løsning af driftsopgaver på kommunikationsområdet. Desuden medvirker Kommunikationssektionen i samarbejde med Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter til at ledere og medarbejdere uddannes via interne kurser. Kommunen arbejder med strukturerede uddannelsesprogrammer, herunder kommunikationskurser og pressekurser. Formålet er at sikre, at ledere og medarbejdere har de nødvendige kommunikative kompetencer, så de kan bidrage til god intern og ekstern kommunikation, og så de professionelt kan håndtere pressekontakten. Filosofien er, at de skal være selvkørende, dvs. at det er bedre at lære ledere og medarbejdere selv at kunne kommunikere professionelt, end at Kommunikationssektionen skal varetage og have ansvaret for kommunikationen. Det sidste vil i øvrigt blot resultere i, at sektionen sander til i daglige driftsopgaver. På dette område har kommunen og i særdeleshed kommunens Kommunikationssektion en stor og vedvarende udfordring. Den interne kommunikation Den interne kommunikation har siden Strukturkommissionen fremlagde sin rapport i januar 2004 helt naturligt haft stor fokus på den kommende kommunesammenlægning og de nye kommunale opgaver. Kommunesammenlægningen mellem Gjern, Silkeborg, Kjellerup og Them kommuner træder i kraft 1. januar En stor del af kommunikationssektionens tid går derfor netop med opgaver i relation til den forestående sammenlægning, men samtidig varetages også den daglige drift og de daglige kommunikationsopgaver i kommunen. Medierne til den interne kommunikation er delt i to hovedgrupper, de mundtlige og de skriftlige. Mundtlig kommunikation Den væsentligste, interne kommunikation foregår mellem medarbejder og leder og 3 af

4 mellem kolleger i det daglige arbejde. En stor del af kommunikationen er uformel, men der er også en omfattende formel, mundtlig kommunikation. Den foregår på formelle møder på gruppe-, institutions-, sektions- og afdelingsniveau, f.eks. personalemøder og samarbejdsudvalgsmøder, samt møder på kryds og tværs i organisationen på alle arbejdspladser. Den mundtlige kommunikation og kommunesammenlægningen I forhold til den forestående kommunesammenlægning er der en række forhold omkring kommunikationen, som er vigtige. Medarbejderne ønsker at høre vigtige, betydningsfulde beslutninger fra deres egen leder, og derfor er en væsentlig opgave at sikre, at lederne er klædt på til denne opgave, så de kan fungere som forandringsagenter og få medarbejderne til at virke som ambassadører både internt og eksternt for de kommende forandringer. I forbindelse med forandringerne, vil medarbejderne f.eks. gerne vide, om de skal skifte arbejdsplads, hvad de skal lave i den nye kommune, hvem der bliver deres nye leder, hvem der bliver deres nye kolleger, og hvilket skrivebord, de skal sidde ved? Mange af spørgsmålene er der først svar på langt henne i sammenlægningsprocessen, og derfor har lederne et stort ansvar for også at fortælle, hvad der endnu ikke er taget beslutning om, og hvornår det ventes, at disse beslutninger bliver taget. Uvidenhed fører let til øget usikkerhed, myter og modstand mod forandringerne, mens viden kan bidrage til større sikkerhed, færre myter og flere fakta, og dermed større forandringsparathed. Det er man meget bevidst om i Silkeborg Kommune, og derfor holdes et meget højt informationsniveau både mundtligt og skriftligt. Desuden er medarbejderne sikret indflydelse i alle styregrupper og i mange arbejdsgrupper, som er nedsat i forbindelse med sammenlægningen og overtagelsen af de nye opgaver. Direktionen, borgmesteren og kommunikationschefen overvejede endvidere på et meget tidligt tidspunkt at samle alle medarbejdere til et fælles informationsmøde om sammenlægningen. Da mange medarbejdere imidlertid ikke bliver så hårdt ramt af forandringerne, f.eks. lærerne på skolerne, pædagoger og andre, blev det i stedet besluttet at samle alle kommunens ledere med personaleansvar samt alle tillidsrepræsentanter til et fælles møde for at give dem den samme førstehåndsinformation. Der har over et halvt år været holdt to møder med et meget stort fremmøde ca. 500 ledere og tillidsrepræsentanter hvor direktionen og borgmesteren har gjort status og tegnet tidsplanen for den fremtidige proces. Kommunikationssektionen har været dybt involveret i disse møder, og det næste møde planlægges på tilsvarende vis, men nu for ledere og tillidsfolk i alle fire kommuner, som skal lægges sammen til den nye Silkeborg Kommune. Der er generelt gode relationer til - og et godt samarbejde med - tillidsrepræsentanterne i kommunen, og det er et stort plus i forhold til strukturreformen og kommunikationen til de ansatte. Selv om sammenlægningen først træder i kraft 1. januar 2007 har en medarbejdergruppe allerede oplevet forandringerne meget tæt på kroppen. Det gælder ca. 60 medarbejdere i Skatteafdelingen og Inkasso, som sammen med skatte- og inddrivelsesopgaven overgår til staten allerede 1. november 2005 og dermed har udsigt til at skulle flytte arbejdsplads til en helt anden by. Her har lederne og direktionen haft et stort ansvar for løbende at informere om processen og beslutningerne. Det er bl.a. sket på en lang række hurtigt indkaldte ad hoc-møder samt på personalemøder. Silkeborg Kommune kæmpede længe for at få et af de fremtidige, statslige skattecentre, og mange af medarbejderne håbede derfor, at de kunne fortsætte med at arbejde i Silkeborg, også når de overgik til ansættelse i staten. Det lykkedes ikke at få et statsligt skattecenter til Silkeborg, og medarbejderne fik først meget langt 4 af

5 henne i processen vished for, at de fra 1. november 2005 skal arbejde i henholdsvis Århus og Horsens. Kommunen har således haft en stor kommunikationsopgave i at mindske usikkerheden så meget som muligt gennem et højt informationsniveau om alle beslutninger, initiativer og aktiviteter på området. Kompetenceafklaring Strukturreformen betyder selvsagt store forandringer i de fire kommuner, men medarbejderne vil blive påvirket meget forskelligt i forhold til deres daglige arbejde. De fleste af de i alt medarbejdere vil ikke opleve ret store eller måske slet ingen forandringer i deres dagligdag, når den nye Silkeborg Kommune er dannet. Det gælder formentlig alle de nuværende kommunale dag- og døgninstitutioner, skoler og lignende. Derimod vil medarbejderne på det administrative område, typisk på rådhusene og på det tekniske område og forsyningsområdet, i højere grad blive berørt. I den nye Silkeborg Kommune arbejder man med fire kategorier af medarbejdere, hvor den første kategori er medarbejdere, der i høj grad kan forvente indgriben i deres nuværende arbejdsforhold. Det er medarbejdere, der kan se frem til måske fysisk at skulle skifte arbejdssted, få nye opgaver, ny leder og nye kolleger. De medarbejdere i første kategori tilbydes i efteråret 2005 at deltage i en proces, der skal afklare deres kompetencer og ønsker til det fremtidige arbejde. Det sker via en række orienteringsmøder, udfyldelse af et spørgeskema og en efterfølgende samtale mellem medarbejderen og medarbejderens leder. Her skal medarbejdernes uddannelse, erfaring, interesser, fremtidsønsker og ønsker til kompetenceudvikling afklares. På den måde bliver den enkelte medarbejder og medarbejderens kunnen og ønsker gjort synlig, så de nye ledere i den nye kommune får et så godt kendskab til de fremtidige medarbejdere som muligt, og så opbygningen af den nye organisation bliver bedst mulig. Processen gennemføres med opbakning fra MED-udvalgene og samarbejdsudvalgene i de fire kommuner, og processen skal bl.a. sikre, at den nye kommune får den bedste fremtidige bemanding, hvor der er overensstemmelse mellem de kompetencekrav, der ligger i jobbet, og medarbejderens kompetencer og interesser. Hensynet er dels, at den nye kommune skal yde borgerne en optimal service og sagsbehandling, og dels at der skabes engagement, udvikling og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder, i arbejdsgruppen og i hele organisationen. Den skriftlige kommunikation Det vigtigste medie i den skriftlige, interne kommunikation er nyhedsbrevet Kort Sagt, som oprindeligt var et antal A4 ark med informationer til de ansatte. Før 2003 udkom nyhedsbrevet otte gange om året med bidrag fra ledere og medarbejdere i organisationen. Fra 2003 blev nyhedsbrevet opprioriteret med professionelt skrevne nyheder, og udgivelsesfrekvensen blev øget til hver 14. dag. I 2004 blev udgivelsen ændret til en løbende, elektronisk nyhedsformidling på kommunens nye intranet. Nyhederne udkommer efter behov, i praksis næsten dagligt. Faktisk så ofte, så nogle tillidsrepræsentanter og ledere i organisationen har ytret, at de måske synes, de får rigelig med information. Da kun ca medarbejdere har adgang til intranettet via en arbejdspc, er der fortsat brug for en skriftlig udgave til personalemøder, opslagstavler eller til udlevering, bl.a. til vejfolk, institutionsmedarbejdere og dagplejemødre. Derfor udkommer nyhedsbrevet fortsat i papirform hver 14. dag. Nyhedsbrevet er således rygraden i den generelle, interne kommunikation. Indholdet centrerer sig om væsentlige informationer fra ledelsen, primært om beslutninger og 5 af

6 aktiviteter som påvirker medarbejdernes hverdag. Desuden indeholder nyhedsbrevet væsentlige informationer om de politiske indsatsområder, samt i begrænset omfang også væsentlige kommunale aktiviteter, som afspejler den mangfoldighed af ting, som kommunen beskæftiger sig med. Fra 2005 er alle nyheder i relation til kommunesammenlægningen blevet skilt ud. Disse nyheder distribueres nu som fællesnyheder til alle fire kommuner i sammenlægningen, så der sikres et ensartet, samtidigt og højt informationsniveau til de ca ledere og medarbejdere i de fire kommuner. Nyhederne offentliggøres løbende, i praksis næsten dagligt, på de fire kommuners intranet, og der laves en opsamling i et selvstændigt nyhedsbrev, Nyt om sammenlægningen, som udkommer hver 14. dag. I Silkeborg Kommune offentliggøres disse nyheder på intranettet og i en papirversion parallelt med de interne nyheder i Kort Sagt, men der er en klar adskillelse mellem de to typer nyheder både på intranettet og i de to nyhedsbreve i papirversionerne. Silkeborg Kommune er i kraft at sin størrelse den eneste af de fire kommuner, der har en kommunikationsfunktion. De fire kommuner har oprettet et særskilt, fælles Sammenlægningssekretariat til at håndtere processen og opgaverne i forbindelse med sammenlægningen og de nye opgaver. Kommunikationssektionen samarbejder tæt med sekretariatet samt et tværkommunalt kommunikationsteam med en repræsentant fra hver af de fire kommuner. Personaleblad Silkeborg Kommune har ikke et fælles personaleblad for hele kommunen, kun et personaleblad for de ca. 450 ansatte på rådhuset. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen lavet oplæg til et fælles personaleblad, som kan udkomme til alle medarbejdere i de fire kommuner allerede fra efteråret I skrivende stund er beslutningen dog endnu ikke taget. Intranettet og videndeling Silkeborg Kommunes fik et nyt og langt mere brugervenligt intranet i efteråret Det er et selvstændigt intranet, som medarbejderne tilgår direkte fra deres pc, og det er ikke linket sammen med kommunens webside. Formålet med intranettet er, at det skal være et dagligt, effektivt værktøj til videndeling i den lærende organisation. Derfor består intranettet bl.a. af et elektronisk bibliotek med håndbøger, opslagsværker, politikker, adgang til kommunens arbejdsmiljøsystem og andre værktøjer, en intern telefonbog, personalerelaterede oplysninger, blanketter, informationer om medarbejderforeninger, adgang til det politiske dagsordensystem og interne referater fra bl.a. samarbejdsudvalgene, organisationsdiagrammer, tværgående projekter, de enkelte afdelingers eget intranet med afdelingsspecifikke værktøjer og information samt interne nyheder og fællesnyheder om kommunesammenlægningen. Udviklingen af intranettet koordineres af en styregruppe, og der er uddannet redaktører og særlige bidragsydere i hver af de 13 afdelinger. Redaktørerne mødes med Kommunikationssektionen til redaktionsmøde hver anden måned for at sikre fremdrift i de enkelte afdelingers intranet og medarbejdernes brug af intranettet. Der er koblet et cms-system på intranettet, så alle medarbejdere i princippet kan bidrage til udviklingen af intranettet. Der arbejdes bevidst med at trække (pull) medarbejdere ind på intranettet ved at lægge informationer, som medarbejderne nødvendigvis skal bruge i deres daglige arbejde, f.eks. blanketter, anmeldelse af sygdom og ferie m.v. Desuden bruges 6 af

7 intranettet til at skubbe (push) informationer og nyheder ud til medarbejderne, så de føler, der er noget at komme efter, og så intranettet alt i alt bliver et uundværligt værktøj i dagligdagen. Systemet rummer et nyttigt værktøj, hvor medarbejderne både kan tvinges til at abonnere på nyheder og selv frivilligt kan abonnere på nyheder på intranettet. Dermed behøver medarbejderne ikke dagligt at klikke rundt på intranettet for at se, om der er kommet nye informationer, som de har brug for. Det får de et overblik over på forsiden via abonnementssystemet. Det er dog en lang og svær proces, at få medarbejderne til at bruge intranettet som et dagligt værktøj, og der sendes f.eks. fortsat mange s til alle medarbejderne i organisationen på det interne netværk i stedet for at lægge informationerne på intranettet. Der arbejdes systematisk med at aflære denne vane. Kommunikation til borgerne Kommunikationen med borgerne og virksomhederne foregår på mange niveauer, ved personlig henvendelse, ved telefonisk henvendelse, pr. brev, og gennem den information, som kommunen kanaliserer ud til borgerne. Der er dels den information, som kommunen er pligtig til at give, f.eks. begrundelser for afgørelser, klagevejledninger, bekendtgørelse af lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner, zonetilladelser, kvalitetsstandarder, dvs. en beskrivelse af kommunens serviceniveau på f.eks. på ældre- og handicapområdet, osv. Medarbejderne tilbydes regelmæssigt kurser i både mundtlig og skriftlig kommunikation, og der er faglige kurser til opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. I forhold til borgerne er det vigtigt for kommunen, at: Borgerne møder kompetente medarbejdere, som kan betjene dem, når de har behov for det, og at borgerne føler, at de får en god kommunal betjening. Borgerne føler, der er en god kommunal betjening. Borgerne kan finde de oplysninger, de har brug for på kommunens hjemmeside, som i mange tilfælde er kommunens (første) ansigt udadtil, når borgerne efterspørger information fra kommunen. Borgerne er tilfredse med kommunens serviceniveau, og at de oplever området som attraktiv både hvad angår jobmuligheder, butiks- og handelsliv samt ikke mindst gode muligheder for et godt fritids- og kulturliv. Borgerne sætter pris på og har glæde af den gode natur Kort og godt: At borgerne har mulighed for at leve et indholdsrigt og sundt liv Det gode liv. Borgermøder Silkeborg Kommune gennemfører hvert år en lang række borgermøder. Der er typisk borgermøder omkring større planer, f.eks. strukturplaner, bymidteplan, trafikplan og lokalplaner. Desuden holdes der borgermøder om f.eks. en ny ældreplan og en ny fritids- og idrætsplan. I forbindelse med byrådets beslutning om en kommunesammenlægning blev der holdt ét borgermøde i Silkeborg med begrænset deltagerantal. Borgerne i Silkeborg Kommune ser ikke kommunesammenlægningen som en speciel stor omvæltning, modsat borgerne i de tre, væsentligt mindre nabokommuner, Gjern med indbyggere, Kjellerup med og Them med I disse tre kommuner blev der tilsammen gennemført omkring 10 borgermøder som optakt til de tre byråds beslutning om en sammenlægning. Kommunen deltager også i et vist omfang i udstillinger for at fortælle om kommunens 7 af

8 tilbud, samt i arrangementer for at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen. Hjemmeside Silkeborg Kommunes hjemmeside på er højt prioriteret og undergår konstant en løbende udvikling. Hjemmesiden rummer flere end sider og dokumenter, og der arbejdes efter princippet findes det, så findes det her, hvilket ikke altid er let at efterleve i en kommune af Silkeborgs størrelse. Hjemmesiden styres overordnet af en styregruppe og kommunens webmaster. Der er udpeget en afdelingsredaktør i hver af de 13 afdelinger, og der holdes fælles redaktionsmøder med Kommunikationssektionen hver anden måned. Formålet er dels at holde hinanden ajour med, hvad der foregår centralt og decentralt på hjemmesiden, samt at sikre en fortsat udvikling og forbedring af hjemmesiden. Styregruppen og Kommunikationssektionen har det overordnede ansvar for hjemmesiden, herunder forsiden og den overordnede informationsarkitektur. Webmasteren er et naturligt omdrejningspunktet for udviklingen og tager sig af det tekniske. Redaktørerne har ansvaret for udviklingen af de afdelingsrelaterede dele af hjemmesiden. Hjemmesiden afspejler i dag i høj grad kommunens organisatoriske opbygning, men styregruppen er meget opmærksom på, at den fremtidige opbygning af hjemmesiden skal tage afsæt i livssituationer og dermed en større brugersynsvinkel. Der er i 2005 gennemført en brugerundersøgelse med ekstern konsulenthjælp, og de digitale selvbetjeningsløsninger er blevet markant forbedrede, ligesom kommunen deltager i en landsdækkende kampagne for at øge kendskabet til og brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger. I forbindelse med kommunesammenlægningen er der oprettet en fælles hjemmeside for de fire kommuner på adressen Hjemmesiden indeholder en lang række nyttige informationer fra nyheder, beslutninger, visionen for sammenlægningen, tidsplaner, information om og fra projektorganisationen for sammenlægningen, et særligt område for pressen og et særligt område for medarbejdere. En væsentlig målgruppe for hjemmesiden er nemlig de fire kommuners egne medarbejdere, da mange har et arbejde, der ikke giver adgang til en pc og dermed til kommunens intranet. De kan i stedet få adgang til informationer på den fælles hjemmeside fra deres computer hjemmefra, på det lokale bibliotek eller lignende. Silkeborg har også en byportal på Her er kommunen i høj grad også synlig, både med nyheder, hurtig information om åbningstider m.v., samt direkte links til et hav af undersider på Silkeborg Kommunes hjemmeside inden for social- og sundhedsområdet, fritid og kultur m.v. Publikationer Silkeborg Kommune udgiver hvert år hundredvis af foldere, brochurer og publikationer med serviceinformation til borgere og virksomheder. Det er publikationer om ældreplejen, publikationer fra skoler til hjemmene, publikationer om sundhed osv. De enkelte afdelinger er selv ansvarlig for udgivelserne, og de fleste tekster forfattes i de enkelte afdelinger. Langt den største del af publikationerne layoutes centralt af professionelle grafiske designere i Kommunikationssektionen. Silkeborg Kommune gør meget lidt brug af reklamebureauer og eksterne tekstforfattere og layoutere. Endvidere trykker kommunen meget af materialet selv. Mange af publikationerne lægges også på kommunens hjemmeside i en elektronisk version. 8 af

9 Distributionen foregår fra de enkelte afdelinger ved udlevering eller pr. brev og andre publikationer distribueres til bibliotekerne, medborgerhuse og ældrecentre. Nogle få publikationer bliver husstandsomdelt, f.eks. en række informationer om affaldsordninger, bybuskøreplanen og enkelte særlige informationsfoldere, f.eks. om kommunesammenlægningen og brugen af digitale selvbetjeningsløsninger. Annoncering Silkeborg Kommune har en ugentlig annonceside i Midtjyllands Avis, og der ud over annonceres ad hoc i den lokale, husstandsomdelte ugeavis. I begrænset omfang annonceres særlige jobs i landsdækkende aviser og i fagtidsskrifter. Annoncesiden i Midtjyllands Avis indeholder informationer om arrangementer, borgermøder, byrådsmøder, lovpligtig offentliggørelse af planer, f.eks. lokalplaner, zone- og miljøtilladelser, nyt om affaldsordninger, nyt fra biblioteket, svømmehallen og ungdomsskolen, ledige stillinger, åbningstider på rådhuset, på affaldspladser og andre væsentlige informationer til borgerne. Annoncerne er også tilgængelige på kommunens hjemmeside. Desuden bringes en række servicemeddelelser i Radio Silkeborg, og der anvendes bushængeskilte i bybusserne til forskellige informationer og annoncering af arrangementer. Presse Medierne spiller en væsentlig rolle for Silkeborg Kommunes eksterne profilering og for meningsdannelsen. Samtidig er kommunen storleverandør af daglige historier til især det lokale dagblad. Derfor ønsker Silkeborg Kommune et professionelt forhold til medierne. Det kommer til udtryk gennem en pressepolitik, som beskriver, hvordan kommunes ledere og medarbejdere kan forholde sig professionelt til medierne, samt hvem, der må udtale sig på vegne af kommunen. Generelt kan enhver medarbejder udtale sig til medierne om faktuelle forhold inden for eget ansvarsområde/fagområde, så længe medarbejderen ikke bryder sin tavshedspligt og i øvrigt står inde for det, der siges. Holdninger, vurderinger og kommentarer gives på lederniveau af politikere, direktører og afdelingschefer samt i praksis af en lang række ledere og medarbejdere, som har fået beføjelser til at udtale sig ud over faktuelle oplysninger. F.eks. har skoleledere naturligvis beføjelse til at udtale sig om forhold vedrørende den enkelte skole. I forbindelse med kriser eller potentielle kriser udpeges der en talsmand. Silkeborg Kommune har en proaktiv pressekontakt også i kritiske sager, hvor kommunen hellere selv vil fortælle om eventuelle fejl for at opnå en fair behandling end at vente på, at medierne opdager dem.. Strategien går på åben dialog med medierne. Budskabet til medarbejderne er også, at de ikke skal gemme sig bag deres tavshedspligt. Det kan i nogle situationer være vigtigt, at pressen også får mulighed for at høre sagen fra kommunens side, naturligvis inden for de rammer, som loven og sund fornuft tilskriver. Pressemeddelelser Kontakten til medierne foregår typisk pr. tlf., via , via hjemmesiden eller ved personlig kontakt. Der holdes kun i helt særlige tilfælde pressemøder. Der sendes jævnligt pressemeddelelser ud pr. og de lægges på hjemmesiden. Lokale emner kommunikeres typisk pr. tlf. direkte til det lokale dagblad og lokalradioen. Regionalt er Østjyllands Radio og TV2 Østjylland, de væsentligste medier. På grund af kommunens størrelse kommunikeres også jævnligt med landsdækkende medier og fagtidsskrifter. 9 af

10 Kriser og presseberedskab Silkeborg Kommune har et formaliseret kriseberedskab på kommunikationsområdet. Det inkluderer bl.a. en række kriseværktøjer, jævnlige møder med ledere og pressenetværk, pressekurser for både ledere og medarbejdere, bl.a. for pressenetværket og skoleledere, og der er også gennemført en kriseøvelse for topledelsen, dvs. direktionen og afdelingscheferne. I kriseberedskabet indgår desuden medieovervågning og løbende rådgivning fra Kommunikationssektionen. 10 af

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Den Kommunale Højskole 26. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan kommunikerer vi med borgerne?

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi 20.04.05 Kommunikationsstrategi for Ikast-Brande Kommune Kommunikationsstrategi Formål og udbytte Kommunikationsstrategien for Ikast-Brande Kommune bygger som udgangspunkt på fire principper: 1. Interessentanalyse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Syddansk Universitet 7. marts 2006 1 1 Agenda Kommunalreformen teoretisk set Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os.

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Pressepolitik Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Det er her den daglige debat og dialog foregår, og den er vigtig i forholdet til borgerne. Samtidig ønsker vi

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

N O T A T. Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation. 1. Organisering af kommunikationsarbejdet

N O T A T. Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation. 1. Organisering af kommunikationsarbejdet N O T A T Resultater fra undersøgelse af kommunernes kommunikation 1. Organisering af kommunikationsarbejdet De kommunikationsansvarliges titel: Kommunikationschef/informationschef Anden chef eller ledertitel

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere