Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017"

Transkript

1 Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017 Januar 2017

2 Undersøgelsen er udført på bestilling af FOA Henvendelser: FOA Staunings Plads København V Tlf.: Rapporten er udarbejdet af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000 analyse og forskning. Henvendelser vedr. undersøgelsens tekniske indhold til: Bureau 2000 analyse og forskning Skråplanet Værløse Tlf.: Copyright: Bureau 2000 ISBN: Side 2

3 Indhold Forord Nogle hovedresultater Udvikling i antal indskrevne i offentlige dagtilbud Udviklingen i de private tilbud Privatinstitutioner Private børnepassere Andre udviklingstendenser på dagtilbudsområdet Områdeledelse Aldersgrænser Frokostordninger Bilag Side 3

4 Forord FOA har bedt Bureau 2000 om at se på, hvor dagtilbudsområdet bevæger sig hen, når vi ser på rammerne for det pædagogiske arbejde. De seneste data fra Danmarks Statistik om antallet af indskrevne børn er fra oktober En ny statistik skulle være offentliggjort i sommeren 2016, men var så fejlbehæftet, at den måtte trækkes tilbage. I stedet ventes nye tal i foråret Disse tal ventes imidlertid ikke at kunne sammenlignes med tallene fra 2014, da man ikke længere vil opgøre, hvor mange indskrevne, der er på en bestemt dato, men vil beregne et årsgennemsnit. Og da der er færre børn om efteråret end om foråret i dagtilbud for børn under skolealderen, vil man ikke kunne vurdere udviklingen siden oktober For alligevel at kunne vurdere udviklingen har Bureau 2000 for FOA spurgt kommunerne om antallet af indskrevne pr. 1. oktober af landets 98 kommuner har oplyst disse tal, og der er især sket et fald i antallet af børn i dagpleje. Det kan beregnes, at dagplejen ville have haft børn flere i 2016, hvis den har fulgt med udviklingen i børnetal. De kommunale nettodriftsudgifter i perioden er faldet med knap 300 mio. kr. Hvis budgetterne havde fulgt den almindelige pris- og lønudvikling (ifølge KLs skøn), skulle de være steget med knap 3 pct. eller ca. 600 mio. kr. I FOA havde vi gerne set, at det lavere børnetal var kommet børnene til gode, så kommunerne havde udnyttet muligheden for at hæve kvaliteten, i form af især flere ansatte og mere uddannelse til de ansatte. Kommunerne har derimod sparet på dagtilbuddene, så der i 2016 er brugt færre penge pr. barn end i Vi håber derfor, at KLs nylige budskab til kommunerne, om at prioritere børneområdet højere, slår igennem i årene fremover. Børnetallet stiger igen, og det bør udgiften pr. barn også, hvis vi for alvor vil sikre større social mobilitet for børn, som i dag ikke kan bryde en negativ social arv. Antallet af børn hos private børnepassere er fra steget med ca børn og er nu oppe på børn. Vi håber derfor også, at der for alvor findes politisk vilje til at sikre, at der udøves et tilstrækkeligt tilsyn med de private pasningsordninger, og stilles de samme kvalitetskrav, som til den kommunale dagpleje. Sektorformand Mogens Bech Madsen Side 4

5 1. Nogle hovedresultater Bureau 2000 har gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Alle kommuner har medvirket, men for nogle spørgsmål mangler svar fra et mindre antal kommuner. Nogle hovedresultater er: antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober oktober 2016 faldet med ca børn det lavere børnetal er årsag til omkring af disse pladser, men ca pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer når det gælder de kommunale dagtilbud, har udviklingen især ramt dagplejen, som i dag har en lavere andel af pasningen for de 0-2 årige end i Havde dagplejen beholdt sin andel, ville der have været godt flere børn i dagpleje især på grund af det lavere børnetal har kommunerne kunnet reducere deres udgifter på området med et beløb af størrelsesordenen 1 mia. kr., men kommunerne har også brugt færre penge pr. barn i perioden antallet af børn i privatinstitutioner er steget med ca børn og er pr. nytår oppe på børn en fjerdedel af de 551 privatinstitutioner er oprettet i tilslutning til en privatskole godt en fjerdedel af privatskolerne havde i august 2016 en daginstitution tilknyttet og yderligere 11 pct. havde én på vej antallet af børn hos private børnepassere er steget med ca børn og er nu oppe på børn. Undersøgelsen viser også nogle tendenser, når det gælder struktur m.v. på dagtilbudsområdet. Det kan nævnes at de fleste kommuner i dag har indført område/klyngeledelse kun 52 ud af 98 kommuner har en fast overgangsalder fra dagpleje/vuggestue til børnehave ved tre år kun 33 ud af 98 kommuner lader børnene begynde i SFO, samtidig med at de begynder i børnehaveklasse. I resten af kommunerne begynder børnene om foråret, eller der er forskellige tidspunkter for skolestart Ca. ¾ af vuggestuebørnene og knap halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning. Side 5

6 2. Udvikling i antal indskrevne i offentlige dagtilbud De seneste data fra Danmarks Statistik om antallet af indskrevne børn er fra oktober En ny statistik skulle være offentliggjort i sommeren 2016, men var så fejlbehæftet, at den måtte trækkes tilbage. I stedet ventes nye tal i foråret Disse tal ventes imidlertid ikke at kunne sammenlignes med tallene fra 2014, da man ikke længere vil opgøre, hvor mange indskrevne, der er på en bestemt dato, men vil beregne et årsgennemsnit. Og da der er færre børn om efteråret end om foråret i dagtilbud for børn under skolealderen, vil man ikke kunne vurdere udviklingen siden oktober For alligevel at kunne vurdere udviklingen har Bureau 2000 spurgt kommunerne om antallet af indskrevne pr. 1. oktober af landets 98 kommuner har oplyst disse tal. Tabel 1 viser herefter den skønnede udvikling i antallet af indskrevne børn under skolealderen. 1 Tabel 1. Indskrevne børn under skolealderen i kommunale dagtilbud 2014 og 2016 Pasningsform 1. oktober oktober 2016 Ændring i pct. Indskrevne børn Dagpleje Børn i daginstitution i vuggestuealderen Børn i daginstitution i børnehavealderen Kilde: Statistikbanken og egne beregninger. Daginstitutioner omfatter kommunale og selvejende institutioner, men ikke privatinstitutioner. Det ses, at der fra oktober 2014 til oktober 2016 er færre børn indskrevet i dagtilbud 0-5 år, og at der især er sket et fald i antallet af børn i dagpleje. Det kan beregnes, at dagplejen ville have haft børn flere i 2016, hvis den havde fulgt med udviklingen i børnetal. Figur 1 viser udviklingen i børnetal i den samme periode. 1 I de syv kommuner, som ikke har oplyst antal indskrevne til Bureau 2000, er dagplejetallene skønnet ud fra udviklingen i antal dagplejere fra oktober 2014 til oktober Antal 0-2 årige i institution er skønnet ud fra udviklingen i antal 0-årige, antal 1-årige og antal 2-årige kombineret med dækningsprocenterne for disse årgange i Dette tal er korrigeret med udviklingen i børn hos private børnepassere og evt. tilbagegang for dagplejen. En tilsvarende beregning er i de syv kommuner udført for de 3-5 årige. Her er korrigeret for udviklingen i privatinstitutioner. Side 6

7 Figur Antal 0-2 årige og 3-5 årige oktober 2014 og år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 1. oktober oktober 2016 Kilde: Statistikbanken. Det fremgår, at der er kommet færre børn i de aldersgrupper, der især efterspørger dagtilbud, dvs. børn i alderen 1-5 år. Det lavere børnetal har betydet, at kommunerne anvender færre penge til børnepasning i 2016, end de gjorde i Dette fremgår af tabel 2. Tabel 2. Nettoudgifter til børnepasning 2014 og 2016 ifølge de kommunale driftsbudgetter Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger I alt Kilde: Statistikbanken Det ses, at de kommunale nettodriftsudgifter i perioden er faldet med knap 300 mio. kr. Hvis budgetterne havde fulgt den almindelige pris- og lønudvikling (ifølge KLs skøn), skulle de være steget med knap 3 pct. Side 7

8 eller ca. 600 mio. kr. Oven i dette har kommunerne i 2015 og 2016 kunnet anvende en ansøgningspulje på 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale. Alt i alt har udviklingen betydet, at kommunerne måske har kunnet anvende 1 mia. kr. til andre formål. Figur 1 viser imidlertid også, at en vending i udviklingen er på vej. Der fødes flere børn, og der var klart flere 0-årige i oktober 2016 end to år før. Efterhånden som de større fødselsårgange bliver ældre, vil efterspørgslen efter dagtilbud vokse. Fra 2017 har regeringen desuden sløjfet ansøgningspuljen på 250 mio. kr., ligesom der lægges op til generelle stramninger af kommunernes økonomiske vilkår. Det er derfor sandsynligt, at området vil opleve omfattende besparelser de kommende år. Side 8

9 3. Udviklingen i de private tilbud Privatinstitutioner En medvirkende årsag til, at der er kommet færre børn i de offentlige dagtilbud, er væksten i de private tilbud. Ser vi først på udviklingen i antallet af privatinstitutioner, fremgår nogle hovedtal af tabel 3. Tabel 3. Udviklingen i antallet af privatinstitutioner oktober 2014 Nytår 2017 Antal privatinstitutioner Antal indskrevne børn i privatinstitutioner Kilde: Statistikbanken og Bureau 2000s kommunerundspørge. Privatinstitutioner omfatter også puljeordninger. Det antages, at den procentvise udvikling i kommuner, der ikke har oplyst børnetal i privatinstitutioner, er den samme som i de kommuner, der er oplysninger fra. Væksten skyldes ikke mindst, at mange privat- og friskoler opretter private daginstitutioner. Ifølge kommunerne er en fjerdedel af privatinstitutionerne oprettet i tilslutning til en skole. Bureau 2000 gennemførte i august 2016 en rundspørge til alle privat- og friskoler, hvor der bl.a. blev spurgt om, hvorvidt der var en daginstitution knyttet til skolen 2. Svarene fremgår af figur 2. 2 Undersøgelsen bygger på et spørgeskema udsendt til alle privatskoler (550 skoler). 168, svarende til 31 pct., har svaret. Side 9

10 Figur 2. Er der en daginstitution ved skolen? Ja 25% Nej 64% Nej, men vi overvejer at oprette én 11% Kilde: Rundspørge til private skoler En tredjedel af de pågældende skoler drev institutioner, der både modtog børnehavebørn og vuggestuebørn. 2/3 modtog kun børnehavebørn. Institutionerne modtog i gennemsnit 31. børn. I bilag 1 kan man se antallet af privatinstitutioner i alle kommuner. Side 10

11 3.2. Private børnepassere Også brugen af private børnepassere er vokset, som det fremgår af Tabel 4. Tabel 4. Børn hos private børnepassere og pasning af egne børn År Børn i privat pasning Pasning af egne børn Nytår Note: Årene er opgjort pr. oktober og findes i Statistikbanken er opgjort pr. nytår og oplyst af kommunerne til Bureau Enkelte kommuner har ikke oplyst antal børn. her er anvendt oktober 2015-tal. Eftersom langt de fleste børn hos private børnepassere er i alderen 0-2 år, betyder væksten i den private børnepasning især et lavere antal indskrevne i den kommunale dagpleje. Muligheden for tilskud til pasning af egne børn har ikke så stor betydning. Det ses, at der er sket et fald siden 2013/14. Dette fald hænger alene sammen med udviklingen i København. 88 kommuner har oplyst, hvilket tilskud de maksimalt giver til privat pasning. Af de 88 kommuner giver de 55 alene tilskud til aldersgruppen 0-2 år. Det gennemsnitlige tilskud udgør i kr. mdl. for et barn i alderen 0-2 år og kr. mdl. for børn i alderen 3-5 år (i de kommuner, hvor der faktisk gives tilskud). Side 11

12 4. Andre udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 4.1. Områdeledelse Bureau 2000 har spurgt kommunerne, om daginstitutionerne er underlagt en område/klyngeledelse. Svarene fremgår af tabel 6. Tabel 6. Kommuner og indskrevne børn fordelt på, om der er områdeledelse Er der områdeledelse Antal kommuner Pct. af indskrevne børn Enkelte steder 7 5 Ikke endnu, men det kommer i Ja, de fleste steder Ja, som hovedregel Nej I alt Kilde: Bureau 2000s kommunerundspørge Det ses, at de fleste kommuner i dag har indført område/klyngeledelse Aldersgrænser De senere år er der mange steder sket en ændring af aldersgrænserne, således at børnene rykkes tidligere op fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Udviklingen er forløbet således: - I 2008 var der 12 kommuner, hvor overgangen fandt sted tidligere end det 3. år - I 2009 var det 14 kommuner - I 2010 var det 19 kommuner - I 2011 var det 26 kommuner - I 2012 var det 31 kommuner - I 2013 var det 37 kommuner - i 2015 er det 40 kommuner - i 2017 er det 46 kommuner. Tabel 7 viser, hvordan kommunerne fordeler sig, når de spørges om den normale overgangsalder fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Tabel 7. Kommuner fordelt efter overgangsalder fra vuggestue/dagpleje til børnehave Aldersgrænse Antal kommuner 3 år 52 2 år 11 mdr år 10 mdr år 9 mdr. 7 2 år 8 mdr. 1 Mellem 2 år 9 mdr. og 3 år 8 I alt 98 Kilde: Bureau 2000s kommunerundspørge Side 12

13 De kommuner, hvor overgangsalderen er mellem 2 år 9 mdr. og 3 år, har forskellige regler, eksempelvis om valgfrihed for forældrene. I Skanderborg gælder en overgangsalder på 2 år og 9 mdr. fra vuggestue, men 3 år fra dagpleje. Laveste overgangsalder har man i Brøndby med 2 år 8 mdr. En lav overgangsalder betyder ikke nødvendigvis, at barnet begynder i børnehave/børnehavegruppe, når det fx bliver 2 år og 9 mdr. Figur 2 viser, hvor 0-2 årige var i dagtilbud Det ses, at de fleste 0-2 årige i 2014 var i aldersintegreret institution. De flytter derfor ikke, når de når overgangsalderen, og den enkelte institution kan i praksis fortsat behandle dem som vuggestuebørn. Figur 2 Hvor blev de 0-2 årige passet 2014? Aldersintegreret institution 56% Vuggestue 8% Dagpleje 36% Kilde: Statistikbanken Men den lavere overgangsalder har betydning for institutionen alligevel. Sædvanligvis er det beløb pr. barn, institutionen får til driften, nemlig ca. dobbelt så højt for vuggestuebørn som for børnehavebørn. Der er derfor færre børn, der skal have det høje tilskud, hvis man nedsætter overgangsalderen. Hvis kommunens tilskud følger overgangsalderen, kan det beregnes, at for hver gang overgangsalderen nedsættes med 1 Side 13

14 måned, kan man reducere den kommunale udgift med godt 1 pct. uden at det umiddelbart fremtræder som en generel standardreduktion. 3 Også når det gælder overgang fra børnehave til SFO, ser man, at de fleste kommuner i dag anvender et tidligere overgangstidspunkt end det traditionelle, hvor børnene begynder i SFO før skolestart. Dette fremgår af tabel 8. Tabel 8. Kommuner fordelt efter tidspunkt for start i SFO/fritidshjem Tidspunkt for start i SFO Antal kommuner Foråret, fx 1. april eller 1. maj 51 Juni 4 August/skolestart 33 Rullende/forskelligt 10 I alt 98 Kilde: Bureau 2000s kommunerundspørge Der gives forskellige begrundelser for, at børnene kommer i SFO, før de begynder i børnehaveklasse. De vigtigste er: 1) at det kan være en fordel for børnene at vænne sig til skolemiljøet, før de begynder i børnehaveklassen 2) at man kan undgå kapacitetsproblemer i børnehaverne, hvis man lader børnene begynde tidligere 3) at driftsomkostningerne pr. barn ofte er lavere i SFO end i børnehave. 4 Det er formentlig forskelligt fra kommune til kommune, hvilke hensyn der vejer tungest. 3 Vi kan fx tænke os, at et barn går 60 mdr. i en aldersintegreret institution, heraf 36 måneder med børnehavetilskud og 24 med dobbelt tilskud i alt 84 gange børnehavetilskud. Ændres det ene vuggestuetilskud til børnehavetilskud, skal der i stedet gives 83 gange børnehavetilskud. Det svarer til en besparelse på 1,2 pct. 4 Mange steder givet man dog SFOerne ekstra bemanding i de måneder, hvor der er børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Side 14

15 4.3. Frokostordninger Bureau 2000 har bedt pladsanviserne om at skønne, hvor stor en del af henholdsvis vuggestue- og børnehavebørnene, der er omfattet af en frokostordning. Svarene fremgår af tabel 9. Tabel 9. Kommuner fordelt efter andel af børn, der er omfattet af en frokostordning Andel børn, der er omfattet af en frokostordning Frokostordning til vuggestuebørn. Antal kommuner Frokostordning til børnehavebørn. Antal kommuner Frokostordning til vuggestuebørn. Pct. af vuggestuebørn, der bor i disse kommuner Frokostordning til børnehavebørn. Pct. af børnehavebørn, der bor i disse kommuner Ingen Under 25 pct pct pct Over 75 pct Alle/stort set alle I alt Kilde: Bureau 2000s kommunerundspørge. 12 kommuner har ikke svaret, når det gælder vuggestuebørn, og 13 kommuner har ikke svaret m.h.t. børnehavebørn. Tabellen bygger på de kommuner, der har svaret. Tabellen skal forstås således: Ser vi fx på frokostordninger til vuggestuebørn, er der 5 kommuner, der skønner, at pct. af vuggestuebørnene er omfattet af en frokostordning. I disse 5 kommuner finder man 6 pct. af vuggestuebørnene. På baggrund af tabellen kan man groft anslå, at ca. ¾ af vuggestuebørnene og knap halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning. Side 15

16 Bilag Bilagstabel. Antal privatinstitutioner i de enkelte kommuner nytår 2017 Kommune Antal privatinstitutioner nytår 2017 Indskrevne børn i privatinstitutioner nytår 2017 København Frederiksberg Ballerup 3 85 Brøndby 1 35 Dragør Gentofte 4. Gladsaxe 0 0 Glostrup 2. Herlev 0 0 Albertslund 2 11 Hvidovre 0. Høje-Tåstrup 1 22 Lyngby-Taarbæk 4. Rødovre 1. Ishøj 0 0 Tårnby 1. Vallensbæk 0. Furesø Allerød 3 99 Fredensborg 4 97 Helsingør Hillerød Hørsholm 6. Rudersdal 5. Egedal Frederikssund 1 36 Greve 1 56 Køge Halsnæs 1 62 Roskilde Solrød 1 80 Gribskov Odsherred Holbæk Faxe 2 57 Kalundborg Ringsted 3 93 Slagelse Stevns Sorø Lejre 8. Side 16

17 Kommune Antal privatinstitutioner nytår 2017 Indskrevne børn i privatinstitutioner nytår 2017 Næstved Guldborgsund Vordingborg Bornholm Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn 5. Langeland 2 20 Ærø 1 31 Haderslev Billund Sønderborg Tønder 3 90 Esbjerg Fanø 0 0 Varde Vejen Aabenraa Fredericia 7. Horsens 12. Kolding Vejle Herning Holstebro 6. Lemvig Struer 1 30 Syddjurs Norddjurs 3 71 Favrskov 1 36 Odder Randers Silkeborg Samsø 0 0 Skanderborg Aarhus Ikast-Brande 3 79 Ringkøbing-Skjern Hedensted Morsø Side 17

18 Kommune Antal privatinstitutioner nytår 2017 Indskrevne børn i privatinstitutioner nytår 2017 Thisted 17. Viborg Brønderslev Frederikshavn 1 39 Vesthimmerland Læsø 0 0 Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring 10. Side 18

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere