Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet"

Transkript

1 Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 31 D, stk. 1: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal: 1) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i emne N i bygningsreglementet ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, jf. bilag 5 til bygningsreglementet, eller 2) dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i emne D i bygningsreglementet ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4, jf. bilag 6 til bygningsreglementet. Stk. 2. Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kompetencer er konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan. Stk. 3. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, betegnes som en»certificeret statiker«. Stk. 4. En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, betegnes som en»certificeret brandrådgiver«. Stk. 5. Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse. 3. De ydelser, som en certificeret statiker eller brandrådgiver skal udarbejde i forbindelse med en byggesag, omfatter følgende: 1) Udarbejdelse af start- og sluterklæringer i forbindelse med henholdsvis ansøgning om og færdigmelding af byggearbejder, der kan henføres til konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse ) Udarbejdelse og/eller kontrol af statisk- eller brandteknisk dokumentation for et byggearbejdes overensstemmelse med bygningsreglementet, jf. emne D Brandforhold og emne N Konstruktioner. 3) Udarbejdelse og/eller kontrol af kontrolplaner. 4) Udarbejdelse af tredjepartskontrol af statisk- eller brandteknisk dokumentation. 1

2 Stk. 2. Den certificerede statiker eller brandrådgiver kan fungere som udarbejdende og/eller kontrollerende af ydelser som anført i stk. 1, nr Stk. 3. Regler om ansøgning om byggetilladelse i byggesager, hvor der er krav om, at ansøger udpeger en certificeret statiker eller brandrådgiver til at levere ydelser som omfattet af denne bekendtgørelse, følger af bygningsreglementet. Akkrediteringssorganet 4. Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i henhold til DS/EN ISO/IEC Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s (European cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 5. Akkrediteringsorganet skal føre kontrol med certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Første kontrol skal ske indenfor 12 måneder efter certificeringsorganet er akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt. Stk. 2.Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer. Certificeringsorganet 6. Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse. Stk. 2. Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk. 7. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende. Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire uger ansøger besked herom. Stk. 2. Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, giver certificeringsorganet ansøger besked om den forventede behandlingstid. Stk. 3. Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk. 8. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt. 9. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om, hvilken konstruktions- eller brandklasse, som statikere og brandrådgivere er certificeret til. Stk. 2. Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen. 2

3 Certificeret statiker 10. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder betingelserne for certificering i de enkelte konstruktionsklasser. Stk. 2. En statiker kan certificeres til 1) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2, 2) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4, eller 3) at udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4. Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold. 11. En statiker certificeret til konstruktionsklasse 2 skal dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 60 ECTS point relaterer sig til projektering af bærende konstruktioner og dokumentere følgende kompetencer: 1) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: a. Byggelovens anvendelsesområde. b. Byggelovens ansvarsbestemmelser. c. Byggelovens regler om kommunernes dispensationskompetence. 2) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser. 3) Viden om bygningsreglementets bestemmelser om statiske forhold, jf. emne N - Konstruktioner. 4) Viden om anvendelse af Vejledning om statisk dokumentation herunder at kunne: a. Redegøre for terminologi for bærende konstruktioner. b. Redegøre for principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, herunder relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele. 5) Konstruktiv forståelse, herunder: a. Redegøre for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner. b. Redegøre for virkemåde af konstruktionsafsnit og samlinger. c. Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden af bærende konstruktioner. 6) Udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder: a. Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag. b. Strukturere og udforme dokumentation for bygningers bærende konstruktioner. c. Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger. 7) Kontrol, herunder a. Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, herunder udforme kontrolplaner. 3

4 b. Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner. 8) Udforme dokumentation af det færdige byggeri. Stk. 2. En statiker certificeret til konstruktionsklasse 2 skal dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste fem år med projektering af bærende konstruktioner efter endt uddannelse. 12. En statiker certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4 skal foruden kravene, der følger af 11, stk. 1, nr. 1-8 dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTSpoint, hvoraf mindst 90 ECTS-point relaterer sig til projektering af bærende konstruktioner, og dokumentere viden om principper for sikring og dokumentation af bygningers robusthed. Stk. 2. En statiker certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4 skal dokumentere fem års erfaring inden for de seneste 10 år med projektering af bærende konstruktioner efter endt uddannelse. Stk. 3. Ved certificering af en statiker til konstruktionsklasse 3 og 4, skal statikeren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde til betingelserne i bilag 1. Stk. 4. Personer, der har modtaget anerkendelse som statiker efter Anerkendelsesordningen ved Ingeniørforeningen i Danmark, kan certificeres som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 og bedømmes udelukkende på grundlag af dokumentation af deres anerkendelse som anerkendt statiker efter bilag 10 i bygningsreglementet. Stk. 5. En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse En statiker certificeret til at udføre tredjepartskontrol af konstruktioner skal dokumentere overholdelse af kravene, der følger af 12, stk. 1. Stk. 2. En statiker certificeret til at udføre tredjepartskontrol skal, hvis personen ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, tillige dokumentere ni års erfaring indenfor de seneste 14 år med projektering af bærende konstruktioner efter endt uddannelse. Stk. 3. Ved certificering af en statiker til at udføre tredjepartskontrol, skal statikeren hvis personen ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i bilag 1. Stk. 4. En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret statiker, kan certificeres som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollerende på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4. Stk. 5. En personer, der har modtaget anerkendelse som statiker efter Anerkendelsesordningen, og som kan dokumentere fire års erfaring inden for de seneste syv år som anerkendt statiker, kan certificeres som statiker til at udføre tredjepartskontrol. Bedømmelsen foretages udelukkende på grundlag af dokumentation af personens anerkendelse som anerkendt statiker efter bilag 10 i bygningsreglementet og vedkommendes dokumenterede erfaring. Stk. 6. En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse

5 14. ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i 11 og 12 skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution. 15. En certificeret statiker har pligt til løbende at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at den certificerede statiker i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om statiske forhold i bygningsreglementets emne N - Konstruktioner. Certificeret brandrådgiver 16. Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder betingelserne for certificering i de enkelte brandklasser. Stk. 2. En brandrådgiver kan certificeres til 1) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2, 2) at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller 3) at udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 4. Stk. 3. Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 17. En brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 skal dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point og dokumentere følgende kompetencer: 1) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder: a. Byggelovens anvendelsesområde. b. Byggelovens ansvarsbestemmelser. c. Byggelovens regler om kommunernes dispensationskompetence. 2) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser. 3) Viden om bygningsreglementets bestemmelser om brandsikring af byggeri, jf. emne D Brandforhold. 4) Viden om anvendelse af Vejledning om brandteknisk dokumentation, herunder: a. Udarbejdelse af brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger. b. Udarbejdelse af brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning. c. Udarbejdelse af kontrolplaner på baggrund af brandstrategirapport og brandplaner. d. Foretage kontroller og attestering af kontroller udført af andre parter i byggeriet, som anført i kontrolplanen. 5) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarer i relation til reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder: a. CE-mærkning af produkter. 5

6 b. Klassifikation af brandstandsevene og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen. 6) Viden om funktion, virkemåde og egenskaber for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder: a. Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker. b. Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til design af bygningen i øvrigt. c. Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation. d. Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation. e. Viden om systemintegration og systemintegrationstest. Stk. 2. En brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder efter endt uddannelse. Stk. 3. Det er ikke et krav, at en brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 2, har viden om brandteknisk dimensionering som beskrevet i Vejledning om brandteknisk dokumentation. 18. En brandrådgiver certificeret til brandklasse 3 og 4 skal foruden kravene, der følger af 17, stk. 1, nr. 1-5, dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTSpoint, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering og dokumentere følgende kompetencer: 1) Anvendelse af brandteknisk dimensionering som beskrevet i Vejledning om brandteknisk dokumentation. 2) Identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed. 3) Branddynamik. 4) Brandkemi. 5) Konstruktionsbrandteknik. 6) Evakuering af personer i tilfælde af brand. 7) Modellering af brand- og røgspredning. 8) Modellering af evakuering. 9) Svigtanalyser. Stk. 2. En brandrådgiver certificeret til brandklasse 3 og 4 skal dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste seks år med brandsikring af bygninger og brandteknisk dimensionering efter endt uddannelse. Stk. 3. Ved certificering af en brandrådgiver til brandklasse 3 og 4, skal brandrådgiveren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i bilag 1. Stk. 4. En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse En brandrådgiver certificeret til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal dokumentere overholdelse af kravene, der følger af 18, stk. 1. 6

7 Stk. 2. En brandrådgiver certificeret til at udføre tredjepartskontrol skal hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med brandrådgivning efter endt uddannelse. Stk. 3. Ved certificering af en brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, skal brandrådgiveren hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i bilag 1. Stk. 4. En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret brandrådgiver indenfor de seneste syv år, kan certificeres som brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollerende på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4. Stk. 5. En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse ECTS-point opnået ved uddannelse som anført i 17 og 18 skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution. 21. En certificeret brandrådgiver har pligt til løbende at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at den certificerede brandrådgiver i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold i bygningsreglementets emne D - Brandforhold. Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 22. Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker eller brandrådgiver. 23. Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om gensidig anerkendelse af visse erhvervsmæssige kvalifikationer. 24. Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker certificering som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. 6. Stk. 2. Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden og kompetence. Stk. 3. Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf , gælder tilsvarende for personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse 7

8 25. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. 6. Stk. 2. Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal forny anmeldelsen hver 12. måned. Stk. 3. Betingelserne i 24, stk. 2-4, gælder også for personer, som agter at virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver første gang, der sker anmeldelse til certificeringsorganet, jf. stk. 2. Stk. 4. Certificeringsorganet fastsætter procedure for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er opfyldt. Kontrol og opretholdelse af certificering 26. For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver på ethvert tidspunkt opfylde kravene til certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til. 27. En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til for hver 12 mdr. at indsende en oversigt over, hvilke byggesager omfattet af konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som vedkommende har virket i, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal fremgå, hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft samt oplysning om, hvorvidt projektet er igangværende eller afsluttet. Af oversigten skal ligeledes fremgå, i hvilken kommune projektet er udført samt oplysning til identifikation af sagen. Stk. 2. Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet. 28. Certificeringsorganet kan løbende påse om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil. Stk. 2. En certificeret statiker eller brandrådgiver har ved certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig. Stk. 3. Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for certificering skal ved certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger. Stk. 4. Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelser for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. 8

9 Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person. 29. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2, udtager certificeringsorganet et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol hvert tredje år på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 27, stk. 1. Stk. 2. For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol hvert femte år på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 27, stk. 1. Stk. 3. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for sidste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 31 stk. 1. Stk. 4. Ved certificeringsorganets kontrol med et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 11 og 12, fortsat er til stede. Stk. 5. Certificeringsorganets kontrol skal alene foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, som den certificerede statiker har virket i. 30. For statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol hvert femte år på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 27, stk. 1. Intervallet måles fra sidste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 31 stk. 1. Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for sidste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 31 stk. 1. Stk. 2. Ved certificeringsorganets kontrol med et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 13, fortsat er til stede. 31. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra byggesager i konstruktionsklasse 2 og 3, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede statiker, jf. 27, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 20 sager. Stk. 2. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra byggesager i konstruktionsklasse 4 og projekter hvor den certificerede statiker har fungeret som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede statiker, jf. 27, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 sager. Stk. 3. En certificeret statiker, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. 29 og 30, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk. 1 og For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, udtager certificeringsorganet et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol hvert andet år på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 27, stk. 1. 9

10 Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for sidste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering fortsat jf. 18 og 19, er til stede. Stk. 4. Certificeringsorganets kontrol skal alene foretages af projekter i den højeste brandklasse, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, som den certificerede brandrådgiver har virket i. 33. For brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol hvert fjerde år på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. 27, stk. 1. Stk. 2. Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver regnes fra datoen for sidste bedømmelse eller ved kontrol som beskrevet i 34 stk. 1. Stk. 3. Ved certificeringsorganets kontrol med et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. 20, fortsat er til stede. 34. Certificeringsorganet udtager dokumentation til stikprøvekontrol fra byggesager i brandklasse 2-4, og i sager hvor den certificerede brandrådgiver har virket som tredjepart, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede statiker, jf. 27, stk. 1. Certificeringsorganet udtager et projekt for hver 10 sager. Stk. 2. En certificeret brandrådgiver, der i det pågældende år skal have sin certificering bedømt efter den faste kontrol, jf. 32 og 33, udtages ikke til stikprøvekontrol, jf. stk Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol. Fratagelse af certificering 36. En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er til stede. Stk. 2. Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver sin certificering, hvis: 1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt. 2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. 3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med bygningsreglementets bilag 9 vedrørende certificeret statiker og brandrådgivers virke. 10

11 4) Hvis certificeringsorganet finder at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes forhold, som ikke kan lægges den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering. 37 En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til uden ugrundet ophold at meddele certificeringsorganet, hvis 1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i og 15 samt og 21, eller 2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke. Betaling og klage 38. Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er certificeret, efter denne bekendtgørelse. 39. Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Straf 40. Med bøde straffes den, der 1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan, 2) udarbejder dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller 3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde certificering. Ikrafttræden 41. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar

12 Bilag 1 Bedømmelse af kompetencer for certificeret statiker og brandrådgiver på grundlag af et projekt. Som det fremgår af 12, stk. 3, og 18, stk. 3, skal den certificerede statikers og brandrådgivers kompetencer dokumenteres via konkrete projekter, når vedkommende ansøger om at blive certificeret til henholdsvis konstruktionsklasse 3 og 4 eller brandklasse 3 og 4. Projektet skal vise, at den certificerede statiker eller brandrådgiver har tilstrækkelig faglig viden til selv at kunne: 1) Eftervise bygningsreglementets krav som angivet i henholdsvis emne D - Brandforhold og emne N - Konstruktioner 2) Udarbejde dokumentation for opfyldelse af kravene i bygningsreglementet Projektet skal mindst svare til den klasse som der ansøges om at blive certificeret til. Evalueringen af projektet skal ske ved en granskning af projektet, der foretages af mindst to faglige bedømmere. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtligt præsentation af projektet,, der kan ligge til grund for bedømmelse af ansøgeren. Krav til projekter for dokumentation af statiske forhold Generelt for projektet gælder: 1) Projektet vælges af ansøgeren 2) Projektet skal mindst være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4. 3) Projektet skal mindst være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af konstruktioner og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4. 4) Projektet må maksimalt være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse 5) Byggeriet skal være opført 6) Projektet kan vedrøre bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri. 7) Der skal udover fundering indgå flere typer konstruktionsdele (fx tagspær og vægge eller rumgitre og dæk) og der skal indgå flere typer konstruktionsmaterialer (beton og stål eller stål og træ) For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før 1. januar 2018, foretages en begrundet vurdering af ansøgeren af hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i. 12

13 Ansøgningsmaterialet skal, for projekter, der følger bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, omfatte den statiske dokumentation, der fremgår af den udgave af SBianvisning 223, der var gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. Ansøgningsmaterialet, skal for projekter, der følger bygningsreglement 2018, omfatte det materiale og dokumentation, der fremgår af bygningsreglementet, bilag 7. Ansøgeren skal selv have udarbejdet projektet. Hvor ansøgeren ikke selv har projekteret enkelte konstruktionsafsnit eller bygningsdele selv, skal ansøgeren redegøre for hvorledes ansøgeren har sikret tilstrækkelig kontrol heraf. Metode til vurdering af projekter for dokumentation af statiske forhold Granskningen som foretages af bedømmere skal omfatte en gennemgang af den af ansøgeren fremsendt dokumentation og omfatte nedenstående vurderinger. Vurderingen af projektet skal mindst omfatte kontrol af om: 1) Dokumentationen er tilstrækkelig og de nødvendige dokumenter er udarbejdet, og 2) Dokumentationen viser, at bygningsreglementet krav til bærende konstruktioner er opfyldt, og at standarder og vejledninger er anvendt på passende vis. Granskningen skal dokumenteres. Hvor bedømmerne vurdere, at der er utilstrækkelige forhold skal dette begrundes. Bedømmerne må ikke begrunde forhold til at være utilstrækkelige ud fra egne præferencer for beregningsmetoder, tekniske løsninger mv. Ved den mundtlige fremlæggelse skal certificeringsorganet afdække, om ansøgeren selv har udarbejdet den fremsendte dokumentation og kan forklare indholdet af dokumentationen. Den mundtlige fremlæggelse skal endvidere søge at afdække eventuelle kritiske forhold fremkommet som et resultat af granskningen. Metode til granskning af projekter uddybes i Vejledning om vurdering af kompetencer for certificeret statiker og brandrådgiver ved anvendelse af et projekt. 13

14 Krav til projekter for dokumentation af brandforhold Generelt for projektet gælder: 1) Projektet vælges af ansøgeren 2) Projektet skal mindst være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 4 3) Projektet skal mindst være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredjepartskontrol af brandforhold 4) Projektet må maksimalt være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunkt for ansøgning om byggetilladelse 5) Projektet skal være under opførelse eller være opført 6) Projektet skal være udarbejdet i henhold til bygningsreglementets brandkrav 7) Projektet skal omfatte bygninger indrettet med flere bygningsafsnit og brug af forskellige typer brandtekniske installationer 8) Brandstrategien skal omfatte brug af brandteknisk dimensionering omfattende: a. Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav b. Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier c. Modellering af scenarierne d. Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier e. Gennemførelse af følsomhedsanalyser 9) Brandstrategien skal endvidere omfatte afvigelser fra præ-accepterede løsninger, hvor afvigelserne skal være begrundede og vise at sikkerhedsniveauet er det samme som ved anvendelse af de præ-accepterede løsninger For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse, før 1. januar 2018 foretages en begrundet vurdering af ansøgeren af hvilken brandklasse og risikoklasse byggeriet kan indplaceres i. Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der følger BR10 eller BR15, mindst omfatte: 1) En brandstrategirapport 2) Brandtekniske beregninger 3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende planer 4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold mv. 5) En plan for drift, kontrol og vedligehold af brandsikringen i bygningen 6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale Ansøgningsmaterialet, skal for projekter, der følger bygningsreglement 2018, omfatte det materiale, der fremgår af bygningsreglementet, bilag 8. Ansøgeren skal: 1) Være ansvarlig for udarbejdelsen af den samlede brandtekniske dokumentation 14

15 2) Have udarbejdet brandstrategirapporten og tilhørende brandteknisk dimensionering. Dog kan ansøgeren have søgt assistance fra specialister i forbindelse med modellering af scenarier 3) Have foretaget kontrol svarende til maksimal kontrol af den dokumentation, som ansøgeren ikke selv har udarbejdet. Metode til vurdering af projekter for dokumentation af brandforhold Granskningen, som foretages af bedømmere, skal omfatte en gennemgang af den af ansøgeren fremsendte dokumentation og omfatte nedenstående vurderinger. Vurderingen af projektet skal mindst omfatte kontrol af, om: 1) dokumentationen er tilstrækkelig, og de nødvendige dokumenter er udarbejdet, og 2) dokumentationen viser, at bygningsreglementet brandkrav er opfyldt. I forbindelse med vurdering af brug af præ-accepterede løsninger skal det vurderes om disse anvendes på tilfredsstillende vis. Ved brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger skal vurderingen mindst omfatte, om det er godtgjort, at et tilsvarende sikkerhedsniveau er dokumenteret. Hvor der er flere afvigelser fra præaccepterede løsninger, skal det endvidere dokumenteres, at der ikke er en sammenhæng mellem afvigelserne, der påvirker det samlede sikkerhedsniveau. For brandteknisk dokumentation udarbejdet ud fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kan brug af præ-accepterede løsningen sidestilles med anvendelse af eksemplerne i denne eksempelsamling. I forbindelse med vurdering af brandteknisk dimensionering skal følgende forhold mindst vurderes: 1) Er de rigtige funktionskrav opstillet 2) Er de rigtige scenarier og acceptkriterier opstillet 3) Er de valgte modeller egnede til at eftervise de konkrete scenarier 4) Er der valgt data til videre modellering, der er repræsentative for de valgte scenarier 5) Er resultaterne af modellering rimelige 6) Er der foretaget tilstrækkelige følsomhedsanalyser 7) Er resultaterne af modelleringen indarbejdet i brandstrategien på tilfredsstillende vis Hvor der anvendes andre løsninger end beskrevet i vejledningerne: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og Information om brandteknisk dimensioner, der var gældende på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, skal det altid vurderes om brugen af disse er rimelig. Granskningen skal dokumenteres. 15

16 Hvor bedømmerne vurdere at der er utilstrækkelige forhold skal dette begrundes. Bedømmerne må ikke begrunde forhold til at være utilstrækkelige ud fra egne præferencer for beregningsmetoder, tekniske løsninger mv. Ved den mundtlige fremlæggelse skal certificeringsorganet afdække, om ansøgeren selv har udarbejdet den fremsendte dokumentation og kan forklare indholdet af dokumentationen. Den mundtlige fremlæggelse skal endvidere søge at afdække eventuelle kritiske forhold fremkommet som et resultat af granskningen. Metode til granskning af projekter uddybes i Vejledning om vurdering af kompetencer for certificeret statiker og brandrådgiver ved anvendelse af et projekt 16

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet FRIs høringssvar certificeringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31A, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Økonomi- og erhvervsminister i Bendt Bendtsen offentliggjorde 23. maj 2007 en ny handlingsplan for byggeriet - 24 konkrete initiativer: Højere kvalitet og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Ændring af bygningsreglementet

Ændring af bygningsreglementet Ændring af bygningsreglementet I bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010, bekendtgørelse

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden.

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden. Byggetilladelse Bygningsreglement 2010 (BR 10) (se vejledning på bagsiden) Oasefællesskabet Søhøjlandets Evangelisk Lutherske Frimenighed Frichsvej 2 Den: 05-08-2016 Gebyr: 3.253,50 kr. (Regningen sendes

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, SCENER, TRIBUNER OG ANDRE TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER Hvis I skal sætte telte og scener op, kræver det ofte en tilladelse. Læs her, hvornår der skal søges tilladelse

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 810 af 28/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03587

Læs mere