Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012"

Transkript

1 Region Hovedstaden Koncern Plan, Udvikling, Kvalitet Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012

2

3 Kortlægning af indsatser vedr. patient empowerment... 3 Baggrund... 3 Patientens møde med sundhedsvæsenet... 3 Kvalitetspolitik og -handleplan... 5 Kommunikationsstrategi... 5 Kortlægning af indsatser, der understøtter patient empowerment... 6 Perspektivering... 8 Tematiseret driverdiagram over indsatser, der understøtter patient empowerment Ledelse Struktur og organisation Uddannelse Kommunikation Feedback/involvering Katalog over indsatser der understøtter patient empowerment Hospitalsbyggeri Enhed for Udvikling og Kvalitet (KPUK) Enhed for Brugerundersøgelser (KPUK) Enhed for Patientsikkerhed (KPUK) Koncern Sekretariat og Kommunikation HRU IMT Center for Sundhedsinnovation Hospitaler og psykiatri (eksempler på indsatser) Eksempler på specifikke indsatser på enkelthospitaler Afdelinger (eksempler på projekter og indsatser) KOMMISSORIUM Arbejdsgruppe vedr. patient empowerment i Region Hovedstaden 29 Side 2

4 Kortlægning af indsatser vedr. patient empowerment Baggrund Med Region Hovedstadens Kvalitetspolitik, Bruger,- patient- og pårørendepolitik, Kommunikationsstrategi samt Strategi for kronisk sygdom som fundament ønsker regionen at sætte fokus på patient empowerment. I Region Hovedstadens budget for 2012 er afsat 1,8 millioner kr. til patient empowerment. Koncerndirektionen har derfor besluttet at nedsætte en regional arbejdsgruppe til at udarbejde en kortlægning af indsatser, som understøtter patient empowerment. Kommissorium, hvor sammensætning af arbejdsgruppen fremgår, er vedlagt (bilag 1). Kortlægningen er udarbejdet på basis af dataindsamling fra regionens virksomheder og stabe, og den skal danne grundlag for efterfølgende beslutninger om, hvordan midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Kortlægningen skal desuden medvirke som grundlag for en afdækning af, hvordan der kan skabes synergi i de forskellige indsatser i Region Hovedstaden. Begrebet patient empowerment For at kunne foretage en kortlægning af indsatserne, har arbejdsgruppen drøftet begrebet patient empowerment med henblik på afgrænsning og fokusering. Empowerment er et rummeligt begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer. Patient empowerment handler således om at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. En vision om patient empowerment kan indeholde to lige vigtige pointer: En tilfreds, tryg og involveret patient i det hele sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, der samarbejder med patienter og pårørende og ser dem som aktive og ligeværdige partnere og derigennem opnår effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet. Patient empowerment handler ikke alene om, at sundhedsvæsenet gør noget for patienternes skyld. Det handler også om, at patienter understøttes i at være en aktiv og ligeværdig part, der gør en effektiv drift med høj kvalitet og høj sikkerhed mulig (Strategi for it-understøttelse af patient empowerment, RSI 2011). Arbejdsgruppen finder således, at patientcentrering er et centralt begreb i arbejdet med patient empowerment. Patientens møde med sundhedsvæsenet Den grundlæggende forudsætning for patientens oplevelse af empowerment, er den relation, der etableres mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. Mødet med sundhedsvæsenet skal forstås bredt, som både det personlige møde og den adgang, patienten oplever at have til det sundhedsfaglige. Mødet kan befordres eller Side 3

5 undertrykkes af en række elementer som fysiske rum, kommunikation, organisatoriske forhold og struktur og viden. Relationen mellem sundhedsprofessionelle og patient er asymmetrisk i kraft af den ene parts faglige viden og handlekompetencer, som i den aktuelle relation betyder, at den sundhedsprofessionelle er i et magtforhold til patienten. Derfor er den sundhedsprofessionelles evne til at skabe gode relationer (relationskompetence) en afgørende faktor i forhold til at administrere denne ubalance på en konstruktiv og befordrende måde, så patientens egne ressourcer og kompetencer kan understøttes og udvikles. Magtforholdet understreger den sundhedsfagliges ansvar for mødet med patienten, hvor anerkendelse af patientens viden om sin egen situation skal danne udgangspunkt for etablering af en anerkendende og respektfuld relation. Patienten skal mødes som et individ med en sygdom og ikke en sygdomskategori, således at patienten understøttes i at udvikle mestringsstrategier og opnå øget handlekompetence i relation til sin sygdom. Den sundhedsprofessionelle må derfor reflektere kritisk over sin egen rolle, og måderne arbejdet organiseres på samt anerkende betydningen af patientens viden om sig selv og sit liv med eller uden sygdom. Gennem en patientcentreret tilgang til mødet med patienten kan den sundhedsprofessionelle etablere en relation med større ligeværd, hvori patientens behov og samlede livssituation er afsæt for den sundhedsfaglige viden og handlekompetence. Den patientcentrerede tilgang må på alle niveauer understøttes af strukturen og organiseringen i sundhedsvæsenet. Understøttelse af patient empowerment handler med andre ord om, at patientens stemme er tydelig i hele behandlingsforløbet, og at den sundhedsprofessionelle har en opgave i at bygge bro og skabe forbindelse mellem sig og patienten, så patienten føler sig hørt, set og forstået. Patientens kontakt med sundhedsvæsenet opleves som episodiske erfaringer i patientens samlede liv (Patientens Rejse I Sundhedsvæsenet, Odense 2011). Kontakten er for mange patienter af gentagen karakter, men et patientcentreret perspektiv har fokus på at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og dermed sammenhængen i patientens samlede livssituation. Nedenstående figur illustrerer forskellige elementer, der kan have betydning for, om den enkelte patient oplever, at der er etableret en ligeværdig relation mellem patient og sundhedsprofessionelle: Side 4

6 At blive mødt At blive set og hørt At blive spurgt At få vist interesse Patient At blive forstået At få nødvendig viden At føle sig tryg At føle sig hjulpet At føle sig i sikkerhed For at undgå udvikling af et begrebsapparat, der retter sig mod afgrænsede grupper af patienter og ekskluderer andre, er det vigtigt at understrege, at alle patienter kan opleve grader af empowerment. Patient empowerment skal opfattes som et dynamisk begreb. Understøttelse af patient empowerment er en fælles opgave på alle niveauer i sundhedsvæsenet, såvel i somatikken som i psykiatrien. Det kan samlet set udgøre et sæt af forskellige former for redskaber til en patientcentreret tilgang til de sundhedsfaglige indsatser. Kvalitetspolitik og -handleplan Den opmærksomhed og imødekommenhed i forhold til patienten, arbejdet med understøttelse af patient empowerment fordrer, er fremmende for lighed i sundhed. Med andre ord, uopmærksomhed skaber ulighed og forringet sikkerhed i behandlingen, fordi vigtige elementer i patientens perspektiv, viden og erfaringer overses. Der kan i visse indsatser indtænkes en stratificering af patienter, så den enkelte indsats tilpasses patienten, eller således at nogle indsatser retter sig mod en afgrænset gruppe, der kan frigøre ressourcer til mere trængende patienter. På den måde kan en målrettet indsats med et patientcentreret perspektiv medvirke til en bedre fordeling og udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer. Understøttelse af patient empowerment hænger således sammen med regionens kvalitetspolitik og handleplan, som indeholder fire værdier, der alle adresseres og understøttes af et patientcentreret perspektiv: Behandlingen skal være sikker for patienterne Patienten skal være i centrum Behandlingen skal være effektiv Der skal være lighed i regionens tilbud om behandling Kommunikationsstrategi I Region Hovedstadens Kommunikationsstrategi fokuseres der på kommunikation og information med patienter og pårørende som defineres som værende centrale Side 5

7 målgrupper. Kommunikation med patienter og pårørende tager afsæt i målgruppens behov for information og viden men også patientens for at føle sig velkommen og tryg. Derfor skal kommunikationen med patienter og pårørende tage afsæt i følgende værdier 1) Åben tilgængelig, proaktiv, modtagelig, tydelig 2) Troværdig faglig, ordentlig, præcis, realistisk og retvisende 3) Menneskelig imødekommende, kommunikerende og forstående Kommunikationsstrategien lægger op til at der udarbejdes et kodeks for god patientkommunikation der både omfatter guidelines om den mundtlige og den skriftlige kommunikation med patienterne samtidig med at målgruppeorienteret patientkommunikationen gøres tilgængelig på en række tidssvarende kommunikationsplatforme som fx web, mobile enheder samt som infotv. Kortlægning af indsatser, der understøtter patient empowerment Det er arbejdsgruppens opfattelse, at patient empowerment og de aktiviteter, der kan styrke patient empowerment handler om kultur. Den patientcentrerede tilgang skal gennemsyre den samlede organisation, og vi taler derfor om kultur og værdier. Patient empowerment forudsætter en aktiv indsats for kulturændring af traditionelle opfattelser af patienter og sundhedsprofessionelle og måderne de interagerer med hinanden. Understøttelse af patient empowerment vil derfor indebære en høj grad af kompetenceudvikling, en målrettet ledelsesindsats og kommunikationsopgaver i forhold til både patienter og sundhedspersonale. Denne kortlægning består af to dele: en overordnet beskrivelse af hvilke overordnede indsatser (drivere), der kan føre til patient empowerment. Anden del er et katalog over konkrete initiativer i Region Hovedstaden. Listen er udarbejdet på baggrund af omfattende input fra organisationen, men er ikke udtømmende. Arbejdsgruppen har kun i begrænset omfang set på initiativer i praksissektoren. Kortlægningen er struktureret som et driverdiagram omkring et overordnet mål, der skal opnås: en kultur, der understøtter patient empowerment. De primære drivere består af de elementer, der påvirker udvikling og forandring af kulturen: Ledelse o o Ledelse er den vigtigste primærdriver i forhold til kulturforandring. Ledelsen på alle niveauer går forrest og markerer betydningen af et ligeværdigt samarbejde med patienter og pårørende. Ledelse finder udtryk i eksplicitte visioner og strategier, såsom Brugerpårørendepolitik, Region Hovedstadens kvalitetspolitik og handleplan samt Kommunikationsstrategi, men de vigtigste ledelsesudtryk finder sted i den daglige praksis, hvor ledere initierer og understøtter lokale indsatser, der styrker og involverer patienter og pårørende. Det er i ledelsen, at f.eks. patientperspektivet i den regionale kvalitetspolitik og handleplan understøttes, så det kan omsættes til praksis i det kliniske arbejde/samarbejde. Et redskab, der vil understøtte dette, kan være de kommende udviklingsaftaler mellem region og virksomheder. De mange indsatser Side 6

8 o i inspirationskataloget er udtryk for ledelse med et patientcentreret perspektiv. Ledelsesudviklingstiltag er forankret i UD-kredsen og understøttes af udviklingschefkredsen. På regionsniveau niveau er ledelsesudviklingsprogrammet forankret i HRU virksomheden. Kompetenceudvikling af ledere foregår på alle niveauer og har også forankring i den enkelte stab eller virksomhed. Struktur og organisation o Struktur og organisation drejer sig både om fysiske rammer og strukturelle rammer for organisering af sundhedsvæsenet på forskellige niveauer. De fysiske rammer kan være befordrende og understøttende for et godt møde mellem patient og sundhedsvæsen, ligesom de organisatoriske og strukturelle rammer kan lægges til rette, så patienten og de pårørende kan føle sig trygge, imødekommet og involverede. Med til strukturelle og organisatoriske rammer hører patientens adgang til kommunikation med sundhedsprofessionelle. o Patientrettigheder beskrevet i lovgivningen. o De overordnede rammer for struktur og organisation i Region Hovedstadens sundhedsvæsen er forankret i koncerndirektionen og det politiske niveau. Planstyregruppen har visse opgaver, der berører relevante rammer og strukturer, og opgaverne er på regionsniveau forankret i KPUK og KSB. Ledelsen i den enkelte virksomhed har ansvar for den måde rammerne omsættes i den lokale struktur og organisation og i det daglige arbejde. Uddannelse o I driverdiagrammet er uddannelse kategoriseret i to retninger, for personalet og for patienter/pårørende. Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet sigter mod at styrke den sundhedsprofessionelles evner til at etablere en god relation til patienter og pårørende samt at udvikle evner og redskaber til at involvere patienter i f.eks. udvikling af kvalitet eller sikkerhed. o Uddannelse af patienter og pårørende har både til formål at give faktuel viden, som et middel til at understøtte patientens empowerment, men også at sigte mod at udvikle patientens kompetencer i håndtering af sin situation. o Involvering og inddragelse er et selvstændigt politisk mål i Region Hovedstadens uddannelsespolitik: Region Hovedstaden udvikler et uddannelsessamarbejde og en samarbejdskultur, der inddrager patient- og pårørendeperspektiver. o Initiativer vedr. uddannelse af personale er på regionsniveau forankret i HRU virksomheden, men også enhederne i KPUK og IMT virksomheden forestår nogen uddannelsesplanlægning, ligesom udvikling af de tiltag der skal understøttes uddannelsesmæssigt i vidt omfang udspringer af projekter mange steder i organisationen. I dette tilfælde dog hovedsagelig KPUK, f.eks. Kronikerprogrammet fsva patientuddannelse mv.. På hospitalerne er personaleuddannelse Side 7

9 primært forankret i kvalitets- og udviklingsafdelinger samt i de enkelte kliniske afdelinger. Patientuddannelse er primært forankret på de enkelte virksomheder og i Kronikerprogrammet. Kommunikation o Kommunikation drejer sig om kommunikation internt mellem faglige fællesskaber samt mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Kommunikation kan også være eksternt til borgere eller patienter samt informationsmateriale til både eksternt og internt brug. Information til patienter kan være et vigtigt middel til understøttelse af patientens kompetencer og handlemuligheder. o Kommunikation handler også om patienters adgang til egne data samt muligheder for at kommunikere med andre patienter. o Kommunikation drejer sig også om imødekommenhed, om måder at kommunikere på, en ordentlig tone, sprog og signaler samt almindelig god opførsel og høflighed. o Udarbejdelse af skriftligt og visuelt patientinformationsmateriale er på regionsniveau niveau primært forankret i Kommunikationssekretariatet, men også i KPUK (Kronikerprogrammet) samt de enkelte virksomheder. Feedback/involvering o Feedback og involvering giver patienterne stemme i det samlede sundhedsvæsen. Det drejer sig om dialog og involvering af patienter og pårørende i kvalitets- og sikkerhedsarbejde med henblik på læring i sundhedsvæsenet. Initiativerne er på regionsniveau niveau primært forankret i KPUK (Enhed for Brugerundersøgelser), på hospitalerne og i kvalitetsorganisationen. o Patientrapportering af utilsigtede hændelser. De sekundære drivere er kategoriseret efter deres forankring i hhv. regionalt-, virksomheds- og afdelingsniveau. De sekundære drivere, der tilsammen leder til understøttelse af de primære drivere, er i driverdiagrammet formuleret som overskrifter eller kategorier. Der er derfor vedlagt et katalog, der indeholder eksempler på mere konkrete indsatser fra forskellige organisatoriske niveauer, forskellige stabe og forskellige virksomheder. Perspektivering Kortlægningen afdækker en stor og oprigtig vilje til at fokusere på patienterne og til udvikling af et patientcentreret perspektiv. Både i form af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale og i form af en række små og store indsatser. Kortlægningen afdækker et behov for en vis koordination, således at de mange tiltag også kan tænkes ind i den samlede struktur og organisation. På samme tid må der bakkes op om lysten og muligheden for lokale ideer og initiativer, fordi de i sig selv er motiverende for ledere og medarbejdere. Side 8

10 I udviklingen af primære og sekundære drivere er det blevet tydeligt, at der fremstår tre hovedområder for fremtidige indsatser, der skal fremme udviklingen af en kultur, der understøtter patient empowerment, og hvor der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad findes systematiske initiativer (et såkaldt gap ). Ledelse o o o o o o o Ledelse er fundamentet for enhver forandring. Ledelse skaber motivation og incitament, og ledelserne er overordnet ansvarlige for den kvalitet, patienten oplever i sundhedsvæsenet. Patient empowerment skal tænkes ind i lederudviklingsprogrammet. Patient empowerment og patientcentreret tilgang til det sundhedsfaglige arbejde skal indtænkes i de kommende udviklingsaftaler mellem Region Hovedstaden og virksomhederne. Ledelsesmæssigt commitment til videreudvikling af et patientcentreret perspektiv. Lederne skal have vilje, ideer og engagement til at omsætte visioner til resultater. Fokus på understøttelse af afdelings/afsnitsledelser, fordi de er i stand til at initiere og gå forrest med lokale indsatser og dermed være motiverende for den enkelte medarbejder. Patienten og de pårørende skal være udgangspunktet for ledelse på regionalt, virksomheds- og afdelingsniveau. Ledelse skaber organisation og struktur, som er fundament for udvikling af en patientcentreret kulturforandring. Kommunikation og relationskompetence o Kulturforandring er funderet i et fokus på kommunikation, og det patientcentrerede perspektiv må gennemsyre al kommunikation i og fra Region Hovedstaden, så det påvirker på alle organisatoriske niveauer og måderne, arbejdet og patientens forløb tilrettelægges. o Et vigtigt fokus i kompetenceudviklingen af det sundhedsfaglige personale er en opmærksomhed på situationer, der bringer kommunikationen under pres. Det er situationer, hvor personalet kan være presset af ekstraordinær travlhed, eller det kan være situationer, hvor relationer skal afsluttes i forbindelse med vagtskifter. Et led i kompetenceudvikling kan være specifik træning i anvendelse af kommunikationsredskaber i sådanne situationer. o Udvikling af screeningsværktøj til vurdering af patienters kognitive kompetencer, så kommunikation med patienten kan blive på patientens præmisser ud fra patientens behov og kompetencer. o Fokusere organisatorisk på patientens adgang til kommunikation og information. o Ensartning af virksomhedernes hjemmesider, således at man let og hurtigt kan navigere. o Etablering af et regionalt callcenter med sundhedsfagligt personale. o Arbejde med kodeks for god patientkommunikation. o Udarbejde gode råd til patienten om kommunikation i sundhedsvæsenet o Oversættelse af patientinformation til fremmedsprog. o Udarbejde fælles standard for fremmedsproget patientinformation. Sammenhæng i udvikling og involvering o Samarbejde med patienter og pårørende skal udvikles i forbindelse med undervisning af patienter. Side 9

11 o o o o o Patienter og pårørende og det patientcentrerede perspektiv inddrages i undervisning og kompetenceudvikling af sundhedsfaglige Patienter og pårørende skal involveres i udvikling af it-redskaber Udvikling i kvalitet af pleje og behandling skal inddrage eller involvere patienter og/eller pårørende Patienter og pårørende inddrages i udviklingen af skriftligt informationsmateriale Systematisering af anvendelse af informationer og data fra indsatser i den primære driver om feedback, så denne viden anvendes relevant. International Health Care Improvement (IHI) har i et nyligt whitepaper (Achieving an exceptional patient and family experience of inpatient hospital care; Innovation series 2011) opstillet nedenstående ramme for udvikling af en kultur, der understøtter patient empowerment: The Framework Act Follow through Environment Organization Ask Plan Microsystem Listen Evaluate Personal Experience Study Inform Do Participate Basic Conditions 3 for engagement: 1.Respect 2. Transparency 3. Culturally competent communication Cirklen er opbygget over kvalitetscirklen og illustrerer udviklingsflowet fra personlig erfaring over mikrosystem og organisation til miljø. Den opstiller en ramme for udvikling af et patientcentreret perspektiv i seks trin: spørg, lyt, informér, deltag, evaluér og gennemfør. IHI s ramme for udvikling af patient empowerment er i overensstemmelse med Region Hovedstadens integrering af kvalitetscirklen og vil derfor være et direkte anvendeligt redskab som ramme for det fremtidige arbejde med kulturforandrende indsatser i Region Hovedstaden. Side 10

12 Tematiseret driverdiagram over indsatser, der understøtter patient empowerment Ledelse MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Ledelse Sekundære drivere Regionalt niveau Politikker og strategier Lederuddannelse Hjemmesider Dialogmøder Udviklingsaftaler Videnscentre med særlige fokusområder Virksomhedsniveau Virksomhedspolitikker Dialogaftaler med afdelinger Italesættelse af patientens stemme Involvering af patienter i patientsikkerhedsarbejde Kompetenceudvikling Introduktion af medarbejdere Afdelingsniveau Understøttelse af lokale initiativer Brugerinddragelse i lokale initiativer Kompetenceudvikling af medarbejdere Introduktion af medarbejdere Side 11

13 Struktur og organisation MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Struktur og organisation Sekundære drivere Regionalt niveau It-baserede selvbetjeningsløsninger Telemedicinske løsninger Hjemmesider, informationsportaler Brugerråd Patientinddragelse i byggeprojekter Forskning Forløbskoordination Virksomhedsniveau Forløbskoordination og tværsektorielt samarbejde It-baserede selvbetjeningsløsninger Venlige imødekommende omgivelser Fokus på patientens møde med hospitalet Skiltning og wayfinding Fokus på særlige patientgrupper Telemedicinske løsninger Afdelingsniveau Venlige imødekommende omgivelser It-baserede selvbetjeningsløsninger Telemedicinske løsninger Informationsportaler Tværsektorielt samarbejde Selvhjælpsgrupper Fokus på særlige patientbehov Side 12

14 Uddannelse MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Uddannelse Sekundære drivere Uddannelse af sundhedsprofessionelle. Regionalt niveau Uddannelsespolitik Lederuddannelse Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling Undervisning i kommunikation, brugerinvolvering og metode Kommunikationsakademi E-learning Facilitatoruddannelse i Interprofessionel læring og samarbejde Virksomhedsniveau E-learning Kommunikationstræning og kompetenceudviklingsforløb Introduktion af medarbejdere Afdelingsniveau Kommunikationsambassadører Brugerinvolvering i udvikling af undervisningsprogrammer E-learning Uddannelse af patienter og pårørende Regionalt niveau Generel og sygdomsspecifik patientuddannelse og undervisning E-learning Virksomhedsniveau Generel og sygdomsspecifik patientuddannelse og undervisning E-learning Afdelingsniveau E-learning for patienter og pårørende Patient- og pårørendeundervisning Side 13

15 Kommunikation MÅL Primære drivere Sekundære drivere Kultur der understøtter patient empowerment Kommunikation Regionalt niveau Hjemmesider, udvikling af sundhed.dk Retningslinjer for skriftlig information Informationsmateriale Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Vejledninger og screeningsredskaber Online patientnetværk Møder, foredrag og åbent hus-arr. se kalenderen angementskalender/ Sundhedstelefon Produktion af patientfilm Telemedicinske løsninger Virksomhedsniveau Informationsmateriale og velkomstmapper Lokale brugerråd Dialogguide Online patientnetværk Patient fokusgrupper Mail/SMS løsninger Fokus på kommunikation og telefonkultur Kampagner rettet mod patienter, pårørende og ansatte Telemedicinske løsninger Afdelingsniveau Indledende vurdering af patienten Informationsmateriale og velkomstmapper Samtaler om rehabilitering og opfølgning med patienter og pårørende Informationsmøder og debatfora for patienter og pårørende Fokus på kommunikation og telefonkultur Fokus på patientperspektiv i dokumentation Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Fokus på ventetider Telemedicinske løsninger Understøttelse af patientens egen forberedelse i mødet med behandleren. Side 14

16 Feedback/involvering MÅL Primære drivere Sekundære drivere Kultur der understøtter patient empowerment Feedback/involvering Regionalt niveau Systematiseret patient - og pårørende feedback Patientens bog Undersøgelser af patientoplevelser og patienttilfredshed Patientrapportering ved utilsigtede hændelser Brugerdrevne innovationsprojekter Patientkontorer/patientvejledere Virksomhedsniveau Systematiseret patient/pårørende feedback Patientinddragelse i patientsikkerhedsarbejde Brugerpaneler, brugerråd Ring-en-direktør Lokale patienttilfredshedsundersøgelser Brugerinvolvering via hjemmesider Fokus pårørendes oplevelser og behov. Patientinddragelse i LEAN projekter/hensigtsmæssige arbejdsgange Afdelingsniveau Systematiseret patient/pårørende feed back Systematiseret debriefing Patientdagbøger Patientens bog Spørgeskemaundersøgelser som kontinuerlig proces og til udviklingsprojekter Involvering af pårørende Brugerinvolvering via hjemmeside Innovativ patientinddragelse Patientinddragelse med håb og incitament Side 15

17 Katalog over indsatser der understøtter patient empowerment Nedenstående katalog er struktureret, så de enkelte indsatser, så vidt muligt, er katalogiseret i de stabe, virksomheder og hospitaler, hvor de er forankret. En stor del af indsatserne er sammenhængende og bliver til i samarbejde mellem stabe eller i forlængelse af andre stabes arbejde. Dette er søgt synliggjort i kommentarer, men kan ikke synliggøres på en udtømmende måde i skemaet. En vigtig konklusion er, at indsatserne og de enkelte opgaver i stor udstrækning er et fælles anliggende og forudsætter koordineret arbejde mellem stabe, virksomheder og hospitaler, hvor hver aktør byder ind med sine specialiserede kompetencer. Når det gælder indsatser på regionens hospitaler og afdelinger, skal kataloget på ingen måde ses som udtømmende eller fyldestgørende. Det skal ses som et katalog over eksempler på indsatser. Nogen hospitaler er nævntmere end andre, og det er ikke udtryk for manglende initiativer. Kataloget er udtryk for nogle vigtige tendenser i indsatserne og i de metoder, der anvendes. Kataloget kan således anvendes som retningsgivende for behov for koordinering, samt et udtryk for hvilke former for indsatser, der ikke laves så meget. For at skabe et vist overblik, er indsatser for hospitalsafdelinger listet alfabetisk. Hospitalsbyggeri Patientinvolvering i nyt hospitalsbyggeri, f.eks. Det ny hospital Nordsjælland Enhed for Udvikling og Kvalitet (KPUK) Kvalitetspolitik og handleplan Strategi for kronisk sygdom Udviklingsaftaler/dialogaftaler Forløbsprogrammer Kronikerprogrammet, herunder nedenstående samt telemedicinske projekter Fælles skolebænk, tværsektoriel kompetenceudvikling, projekt 3 i kronikerprogrammet Patientportalen Grib om livet Sygdomsspecifik patientundervisning, projekt 12 i kronikerprogrammet Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling af patientundervisere, projekt 12 i kronikerprogrammet Side 16

18 Projektledelse for RSI pejlemærket, Strategi for it-understøttelse af patient empowerment Projektledelse på udvikling af patientens rum på sundheds.dk Udvikling af screeningsværktøj til vurdering af patienters evne til kommunikation og egenomsorg. Patientuddannelse Oplæg til Center for Telemedicin i samarbejde med IMT Enhed for Brugerundersøgelser (KPUK) Bruger-patient-pårørende politik Videns- og idebank for brugerinddragelse, der har til formål at muliggøre vidensdeling om initiativer/projekter, hvor afdelinger i regionen samarbejder med patienter- og pårørende Undervisning i patientinddragelse, ofte med udgangspunkt i LUP-resultater LUP samt lokale Patienttilfredshedsundersøgelser Kurser i kvalitativ- og kvantitativmetode med fokus på brug af metoderne til afdækning af patienter- og brugeres behov og oplevelser. Bistand fra EfB til gennemførelse af feedbackmøder på hospitalsafdelinger. Afprøvning af forskellige feedbackmetoder i samarbejde med EfB Afdækning af patienters og personales oplevelser af de dialogmøder, patienter tilbydes efter en klage. Målet er, via afrapportering af undersøgelsen, at give feedback til hospitalerne om, hvad der er vigtigt for hhv. patienter og personale i forbindelse med samtalerne Samarbejde med GeH om projekt omkring pårørendes oplevelser og behov. Afprøvning af forskellige feedbackmetoder i samarbejde med Kardiologisk afdeling på GeH. Netværk for brugeroplevet kvalitet Fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse blandt børn med astma og diabetes. Side 17

19 Enhed for Patientsikkerhed (KPUK) 10 gode råd til patienten, (Dansk selskab for patientsikkerhed) or+patientsikkehed/10+gode+raad.htm I patientens fodspor gennemført på Rigshospitalet Vejledning om information til patienter ved utilsigtede hændelser Vejledning om Sig undskyld til patienter og pårørende. Feed back Postkort er distribueret (materiale fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed) I Patientens bog (materiale fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed) distribueret til afdelinger på flere hospitaler) ISBAR for patienter Informationsmateriale inkl. e-learning program om dialog samtaler. Rapportering og Læring af utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende (ny lovgivning 1/9 2011) forud herfor læring af hændelser fra patienter og pårørende rapporteret via patientvejlederne. Patientsikkerhedsrunder med patienter (Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, inkl. artikel i ugeskrift for læger). Patientinddragelse i kerneårsagsanalyser Læring af forsikrings- og klagesager, herunder dialogsamtaler. Enhed for Uddannelse Uddannelsespolitik i samarbejde med HRU Koncern Sekretariat og Kommunikation Kommunikationsstrategi/Bruger-patient-pårørendepolitik Kommunikationspolitik. Herunder leveregler for kommunikation med patienter og pårørende. Side 18

20 Sygdomsindgangen, regionh.dk Skriftlige retningslinjer for skriftlig information Skriv godt til patienter (på patientens præmisser, kontaktinformation mm.) Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Møder, foredrag og åbent hus-arr. se kalenderen Produktion af patientfilm for kliniker/afdelinger samt for kronikere i samarbejde med KPUK, Kronikerprogrammet samt klinikere Retningslinier for indhold på hjemmesiden Introduktionsfilm om at være patient på fremmedsprog til danskere med anden etnisk baggrund end dansk RegionH design (skiltning på hospitaler) Patientrettigheder og patientombud (Juridisk sekretariat) Selvbetjeningsløsninger (både på Sundhed.dk og på egne kanaler (ex. mammografi og nakkefold) Produktion af patientinformation (XMedia) i samarbejde med KPUK Lagerhotel til patientinformationsmateriale (trykportal) Grafisk produktion af patientbøger m.m. Pjece om patientrettigheder på engelsk (sammen med EUK) Patientombud (juridisk sekretariat) HRU Uddannelsespolitik (i samarbejde med KPUK) Regional lederuddannelse (ledelse af patientforløb) Kommunikationsakademi. Repræsentanter fra kommunikationsenheden, klinikken og HR Facilitatoruddannelse i Interprofessionel Læring og Samarbejde Side 19

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen

Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen Martin Grønberg Johansen, seniorkonsulent og projektleder Hvad er vigtigt for dig? - i dit møde med sundhedsvæsenet Borgernes perspektiver skal være udgangspunkt

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt)

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 18. december 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

Patientinddragelse hvorfor og hvordan Hvorfor inddrage patienterne?

Patientinddragelse hvorfor og hvordan Hvorfor inddrage patienterne? Patientinddragelse hvorfor og hvordan Hvorfor inddrage patienterne? Det er patienterne, der er eller bør være i centrum Bedre livskvalitet for pt. og højere tilfredshed Kun patienten gennemgår det samlede

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side 4 Inddragelse af den enkelte borger side 4 Sådan

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015

Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015 Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015 Indsats Status Forankring Partnerskabsprojekter der er i gang 2015 1.1 Beslutningsstøtteværktøjer Der har været afholdt et afklarende møde med alle

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør KVALITET FRA PATIENTERNES PERSPEKTIV DDKM kan være rammen, der sikrer høj og ensartet kvalitet DDKM skal understøtte Høj faglig kvalitet Sammenhæng og helhed Tilgængelighed Inddragelse

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status Den 30. oktober 2012 Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen - en status Kvalitetschef, Overlæge, ph.d Kræftens Bekæmpelse Formand ViBIS, Danske Patienter Brugerinddragelse situationen i dag. Overalt

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis DSR Fagdag 10. September 2015 Birgitte Ljunggreen Rasmussen, afd. sypl Annemette Lundmark Jensen, UKK Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Agenda 1. Hvordan forbedrer vi kvalitet og patientsikkerhed i

Læs mere