Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012"

Transkript

1 Region Hovedstaden Koncern Plan, Udvikling, Kvalitet Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012

2

3 Kortlægning af indsatser vedr. patient empowerment... 3 Baggrund... 3 Patientens møde med sundhedsvæsenet... 3 Kvalitetspolitik og -handleplan... 5 Kommunikationsstrategi... 5 Kortlægning af indsatser, der understøtter patient empowerment... 6 Perspektivering... 8 Tematiseret driverdiagram over indsatser, der understøtter patient empowerment Ledelse Struktur og organisation Uddannelse Kommunikation Feedback/involvering Katalog over indsatser der understøtter patient empowerment Hospitalsbyggeri Enhed for Udvikling og Kvalitet (KPUK) Enhed for Brugerundersøgelser (KPUK) Enhed for Patientsikkerhed (KPUK) Koncern Sekretariat og Kommunikation HRU IMT Center for Sundhedsinnovation Hospitaler og psykiatri (eksempler på indsatser) Eksempler på specifikke indsatser på enkelthospitaler Afdelinger (eksempler på projekter og indsatser) KOMMISSORIUM Arbejdsgruppe vedr. patient empowerment i Region Hovedstaden 29 Side 2

4 Kortlægning af indsatser vedr. patient empowerment Baggrund Med Region Hovedstadens Kvalitetspolitik, Bruger,- patient- og pårørendepolitik, Kommunikationsstrategi samt Strategi for kronisk sygdom som fundament ønsker regionen at sætte fokus på patient empowerment. I Region Hovedstadens budget for 2012 er afsat 1,8 millioner kr. til patient empowerment. Koncerndirektionen har derfor besluttet at nedsætte en regional arbejdsgruppe til at udarbejde en kortlægning af indsatser, som understøtter patient empowerment. Kommissorium, hvor sammensætning af arbejdsgruppen fremgår, er vedlagt (bilag 1). Kortlægningen er udarbejdet på basis af dataindsamling fra regionens virksomheder og stabe, og den skal danne grundlag for efterfølgende beslutninger om, hvordan midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Kortlægningen skal desuden medvirke som grundlag for en afdækning af, hvordan der kan skabes synergi i de forskellige indsatser i Region Hovedstaden. Begrebet patient empowerment For at kunne foretage en kortlægning af indsatserne, har arbejdsgruppen drøftet begrebet patient empowerment med henblik på afgrænsning og fokusering. Empowerment er et rummeligt begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer. Patient empowerment handler således om at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. En vision om patient empowerment kan indeholde to lige vigtige pointer: En tilfreds, tryg og involveret patient i det hele sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, der samarbejder med patienter og pårørende og ser dem som aktive og ligeværdige partnere og derigennem opnår effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet. Patient empowerment handler ikke alene om, at sundhedsvæsenet gør noget for patienternes skyld. Det handler også om, at patienter understøttes i at være en aktiv og ligeværdig part, der gør en effektiv drift med høj kvalitet og høj sikkerhed mulig (Strategi for it-understøttelse af patient empowerment, RSI 2011). Arbejdsgruppen finder således, at patientcentrering er et centralt begreb i arbejdet med patient empowerment. Patientens møde med sundhedsvæsenet Den grundlæggende forudsætning for patientens oplevelse af empowerment, er den relation, der etableres mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. Mødet med sundhedsvæsenet skal forstås bredt, som både det personlige møde og den adgang, patienten oplever at have til det sundhedsfaglige. Mødet kan befordres eller Side 3

5 undertrykkes af en række elementer som fysiske rum, kommunikation, organisatoriske forhold og struktur og viden. Relationen mellem sundhedsprofessionelle og patient er asymmetrisk i kraft af den ene parts faglige viden og handlekompetencer, som i den aktuelle relation betyder, at den sundhedsprofessionelle er i et magtforhold til patienten. Derfor er den sundhedsprofessionelles evne til at skabe gode relationer (relationskompetence) en afgørende faktor i forhold til at administrere denne ubalance på en konstruktiv og befordrende måde, så patientens egne ressourcer og kompetencer kan understøttes og udvikles. Magtforholdet understreger den sundhedsfagliges ansvar for mødet med patienten, hvor anerkendelse af patientens viden om sin egen situation skal danne udgangspunkt for etablering af en anerkendende og respektfuld relation. Patienten skal mødes som et individ med en sygdom og ikke en sygdomskategori, således at patienten understøttes i at udvikle mestringsstrategier og opnå øget handlekompetence i relation til sin sygdom. Den sundhedsprofessionelle må derfor reflektere kritisk over sin egen rolle, og måderne arbejdet organiseres på samt anerkende betydningen af patientens viden om sig selv og sit liv med eller uden sygdom. Gennem en patientcentreret tilgang til mødet med patienten kan den sundhedsprofessionelle etablere en relation med større ligeværd, hvori patientens behov og samlede livssituation er afsæt for den sundhedsfaglige viden og handlekompetence. Den patientcentrerede tilgang må på alle niveauer understøttes af strukturen og organiseringen i sundhedsvæsenet. Understøttelse af patient empowerment handler med andre ord om, at patientens stemme er tydelig i hele behandlingsforløbet, og at den sundhedsprofessionelle har en opgave i at bygge bro og skabe forbindelse mellem sig og patienten, så patienten føler sig hørt, set og forstået. Patientens kontakt med sundhedsvæsenet opleves som episodiske erfaringer i patientens samlede liv (Patientens Rejse I Sundhedsvæsenet, Odense 2011). Kontakten er for mange patienter af gentagen karakter, men et patientcentreret perspektiv har fokus på at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer og dermed sammenhængen i patientens samlede livssituation. Nedenstående figur illustrerer forskellige elementer, der kan have betydning for, om den enkelte patient oplever, at der er etableret en ligeværdig relation mellem patient og sundhedsprofessionelle: Side 4

6 At blive mødt At blive set og hørt At blive spurgt At få vist interesse Patient At blive forstået At få nødvendig viden At føle sig tryg At føle sig hjulpet At føle sig i sikkerhed For at undgå udvikling af et begrebsapparat, der retter sig mod afgrænsede grupper af patienter og ekskluderer andre, er det vigtigt at understrege, at alle patienter kan opleve grader af empowerment. Patient empowerment skal opfattes som et dynamisk begreb. Understøttelse af patient empowerment er en fælles opgave på alle niveauer i sundhedsvæsenet, såvel i somatikken som i psykiatrien. Det kan samlet set udgøre et sæt af forskellige former for redskaber til en patientcentreret tilgang til de sundhedsfaglige indsatser. Kvalitetspolitik og -handleplan Den opmærksomhed og imødekommenhed i forhold til patienten, arbejdet med understøttelse af patient empowerment fordrer, er fremmende for lighed i sundhed. Med andre ord, uopmærksomhed skaber ulighed og forringet sikkerhed i behandlingen, fordi vigtige elementer i patientens perspektiv, viden og erfaringer overses. Der kan i visse indsatser indtænkes en stratificering af patienter, så den enkelte indsats tilpasses patienten, eller således at nogle indsatser retter sig mod en afgrænset gruppe, der kan frigøre ressourcer til mere trængende patienter. På den måde kan en målrettet indsats med et patientcentreret perspektiv medvirke til en bedre fordeling og udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer. Understøttelse af patient empowerment hænger således sammen med regionens kvalitetspolitik og handleplan, som indeholder fire værdier, der alle adresseres og understøttes af et patientcentreret perspektiv: Behandlingen skal være sikker for patienterne Patienten skal være i centrum Behandlingen skal være effektiv Der skal være lighed i regionens tilbud om behandling Kommunikationsstrategi I Region Hovedstadens Kommunikationsstrategi fokuseres der på kommunikation og information med patienter og pårørende som defineres som værende centrale Side 5

7 målgrupper. Kommunikation med patienter og pårørende tager afsæt i målgruppens behov for information og viden men også patientens for at føle sig velkommen og tryg. Derfor skal kommunikationen med patienter og pårørende tage afsæt i følgende værdier 1) Åben tilgængelig, proaktiv, modtagelig, tydelig 2) Troværdig faglig, ordentlig, præcis, realistisk og retvisende 3) Menneskelig imødekommende, kommunikerende og forstående Kommunikationsstrategien lægger op til at der udarbejdes et kodeks for god patientkommunikation der både omfatter guidelines om den mundtlige og den skriftlige kommunikation med patienterne samtidig med at målgruppeorienteret patientkommunikationen gøres tilgængelig på en række tidssvarende kommunikationsplatforme som fx web, mobile enheder samt som infotv. Kortlægning af indsatser, der understøtter patient empowerment Det er arbejdsgruppens opfattelse, at patient empowerment og de aktiviteter, der kan styrke patient empowerment handler om kultur. Den patientcentrerede tilgang skal gennemsyre den samlede organisation, og vi taler derfor om kultur og værdier. Patient empowerment forudsætter en aktiv indsats for kulturændring af traditionelle opfattelser af patienter og sundhedsprofessionelle og måderne de interagerer med hinanden. Understøttelse af patient empowerment vil derfor indebære en høj grad af kompetenceudvikling, en målrettet ledelsesindsats og kommunikationsopgaver i forhold til både patienter og sundhedspersonale. Denne kortlægning består af to dele: en overordnet beskrivelse af hvilke overordnede indsatser (drivere), der kan føre til patient empowerment. Anden del er et katalog over konkrete initiativer i Region Hovedstaden. Listen er udarbejdet på baggrund af omfattende input fra organisationen, men er ikke udtømmende. Arbejdsgruppen har kun i begrænset omfang set på initiativer i praksissektoren. Kortlægningen er struktureret som et driverdiagram omkring et overordnet mål, der skal opnås: en kultur, der understøtter patient empowerment. De primære drivere består af de elementer, der påvirker udvikling og forandring af kulturen: Ledelse o o Ledelse er den vigtigste primærdriver i forhold til kulturforandring. Ledelsen på alle niveauer går forrest og markerer betydningen af et ligeværdigt samarbejde med patienter og pårørende. Ledelse finder udtryk i eksplicitte visioner og strategier, såsom Brugerpårørendepolitik, Region Hovedstadens kvalitetspolitik og handleplan samt Kommunikationsstrategi, men de vigtigste ledelsesudtryk finder sted i den daglige praksis, hvor ledere initierer og understøtter lokale indsatser, der styrker og involverer patienter og pårørende. Det er i ledelsen, at f.eks. patientperspektivet i den regionale kvalitetspolitik og handleplan understøttes, så det kan omsættes til praksis i det kliniske arbejde/samarbejde. Et redskab, der vil understøtte dette, kan være de kommende udviklingsaftaler mellem region og virksomheder. De mange indsatser Side 6

8 o i inspirationskataloget er udtryk for ledelse med et patientcentreret perspektiv. Ledelsesudviklingstiltag er forankret i UD-kredsen og understøttes af udviklingschefkredsen. På regionsniveau niveau er ledelsesudviklingsprogrammet forankret i HRU virksomheden. Kompetenceudvikling af ledere foregår på alle niveauer og har også forankring i den enkelte stab eller virksomhed. Struktur og organisation o Struktur og organisation drejer sig både om fysiske rammer og strukturelle rammer for organisering af sundhedsvæsenet på forskellige niveauer. De fysiske rammer kan være befordrende og understøttende for et godt møde mellem patient og sundhedsvæsen, ligesom de organisatoriske og strukturelle rammer kan lægges til rette, så patienten og de pårørende kan føle sig trygge, imødekommet og involverede. Med til strukturelle og organisatoriske rammer hører patientens adgang til kommunikation med sundhedsprofessionelle. o Patientrettigheder beskrevet i lovgivningen. o De overordnede rammer for struktur og organisation i Region Hovedstadens sundhedsvæsen er forankret i koncerndirektionen og det politiske niveau. Planstyregruppen har visse opgaver, der berører relevante rammer og strukturer, og opgaverne er på regionsniveau forankret i KPUK og KSB. Ledelsen i den enkelte virksomhed har ansvar for den måde rammerne omsættes i den lokale struktur og organisation og i det daglige arbejde. Uddannelse o I driverdiagrammet er uddannelse kategoriseret i to retninger, for personalet og for patienter/pårørende. Uddannelse og kompetenceudvikling af personalet sigter mod at styrke den sundhedsprofessionelles evner til at etablere en god relation til patienter og pårørende samt at udvikle evner og redskaber til at involvere patienter i f.eks. udvikling af kvalitet eller sikkerhed. o Uddannelse af patienter og pårørende har både til formål at give faktuel viden, som et middel til at understøtte patientens empowerment, men også at sigte mod at udvikle patientens kompetencer i håndtering af sin situation. o Involvering og inddragelse er et selvstændigt politisk mål i Region Hovedstadens uddannelsespolitik: Region Hovedstaden udvikler et uddannelsessamarbejde og en samarbejdskultur, der inddrager patient- og pårørendeperspektiver. o Initiativer vedr. uddannelse af personale er på regionsniveau forankret i HRU virksomheden, men også enhederne i KPUK og IMT virksomheden forestår nogen uddannelsesplanlægning, ligesom udvikling af de tiltag der skal understøttes uddannelsesmæssigt i vidt omfang udspringer af projekter mange steder i organisationen. I dette tilfælde dog hovedsagelig KPUK, f.eks. Kronikerprogrammet fsva patientuddannelse mv.. På hospitalerne er personaleuddannelse Side 7

9 primært forankret i kvalitets- og udviklingsafdelinger samt i de enkelte kliniske afdelinger. Patientuddannelse er primært forankret på de enkelte virksomheder og i Kronikerprogrammet. Kommunikation o Kommunikation drejer sig om kommunikation internt mellem faglige fællesskaber samt mellem sundhedsprofessionelle og patienter. Kommunikation kan også være eksternt til borgere eller patienter samt informationsmateriale til både eksternt og internt brug. Information til patienter kan være et vigtigt middel til understøttelse af patientens kompetencer og handlemuligheder. o Kommunikation handler også om patienters adgang til egne data samt muligheder for at kommunikere med andre patienter. o Kommunikation drejer sig også om imødekommenhed, om måder at kommunikere på, en ordentlig tone, sprog og signaler samt almindelig god opførsel og høflighed. o Udarbejdelse af skriftligt og visuelt patientinformationsmateriale er på regionsniveau niveau primært forankret i Kommunikationssekretariatet, men også i KPUK (Kronikerprogrammet) samt de enkelte virksomheder. Feedback/involvering o Feedback og involvering giver patienterne stemme i det samlede sundhedsvæsen. Det drejer sig om dialog og involvering af patienter og pårørende i kvalitets- og sikkerhedsarbejde med henblik på læring i sundhedsvæsenet. Initiativerne er på regionsniveau niveau primært forankret i KPUK (Enhed for Brugerundersøgelser), på hospitalerne og i kvalitetsorganisationen. o Patientrapportering af utilsigtede hændelser. De sekundære drivere er kategoriseret efter deres forankring i hhv. regionalt-, virksomheds- og afdelingsniveau. De sekundære drivere, der tilsammen leder til understøttelse af de primære drivere, er i driverdiagrammet formuleret som overskrifter eller kategorier. Der er derfor vedlagt et katalog, der indeholder eksempler på mere konkrete indsatser fra forskellige organisatoriske niveauer, forskellige stabe og forskellige virksomheder. Perspektivering Kortlægningen afdækker en stor og oprigtig vilje til at fokusere på patienterne og til udvikling af et patientcentreret perspektiv. Både i form af kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale og i form af en række små og store indsatser. Kortlægningen afdækker et behov for en vis koordination, således at de mange tiltag også kan tænkes ind i den samlede struktur og organisation. På samme tid må der bakkes op om lysten og muligheden for lokale ideer og initiativer, fordi de i sig selv er motiverende for ledere og medarbejdere. Side 8

10 I udviklingen af primære og sekundære drivere er det blevet tydeligt, at der fremstår tre hovedområder for fremtidige indsatser, der skal fremme udviklingen af en kultur, der understøtter patient empowerment, og hvor der på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad findes systematiske initiativer (et såkaldt gap ). Ledelse o o o o o o o Ledelse er fundamentet for enhver forandring. Ledelse skaber motivation og incitament, og ledelserne er overordnet ansvarlige for den kvalitet, patienten oplever i sundhedsvæsenet. Patient empowerment skal tænkes ind i lederudviklingsprogrammet. Patient empowerment og patientcentreret tilgang til det sundhedsfaglige arbejde skal indtænkes i de kommende udviklingsaftaler mellem Region Hovedstaden og virksomhederne. Ledelsesmæssigt commitment til videreudvikling af et patientcentreret perspektiv. Lederne skal have vilje, ideer og engagement til at omsætte visioner til resultater. Fokus på understøttelse af afdelings/afsnitsledelser, fordi de er i stand til at initiere og gå forrest med lokale indsatser og dermed være motiverende for den enkelte medarbejder. Patienten og de pårørende skal være udgangspunktet for ledelse på regionalt, virksomheds- og afdelingsniveau. Ledelse skaber organisation og struktur, som er fundament for udvikling af en patientcentreret kulturforandring. Kommunikation og relationskompetence o Kulturforandring er funderet i et fokus på kommunikation, og det patientcentrerede perspektiv må gennemsyre al kommunikation i og fra Region Hovedstaden, så det påvirker på alle organisatoriske niveauer og måderne, arbejdet og patientens forløb tilrettelægges. o Et vigtigt fokus i kompetenceudviklingen af det sundhedsfaglige personale er en opmærksomhed på situationer, der bringer kommunikationen under pres. Det er situationer, hvor personalet kan være presset af ekstraordinær travlhed, eller det kan være situationer, hvor relationer skal afsluttes i forbindelse med vagtskifter. Et led i kompetenceudvikling kan være specifik træning i anvendelse af kommunikationsredskaber i sådanne situationer. o Udvikling af screeningsværktøj til vurdering af patienters kognitive kompetencer, så kommunikation med patienten kan blive på patientens præmisser ud fra patientens behov og kompetencer. o Fokusere organisatorisk på patientens adgang til kommunikation og information. o Ensartning af virksomhedernes hjemmesider, således at man let og hurtigt kan navigere. o Etablering af et regionalt callcenter med sundhedsfagligt personale. o Arbejde med kodeks for god patientkommunikation. o Udarbejde gode råd til patienten om kommunikation i sundhedsvæsenet o Oversættelse af patientinformation til fremmedsprog. o Udarbejde fælles standard for fremmedsproget patientinformation. Sammenhæng i udvikling og involvering o Samarbejde med patienter og pårørende skal udvikles i forbindelse med undervisning af patienter. Side 9

11 o o o o o Patienter og pårørende og det patientcentrerede perspektiv inddrages i undervisning og kompetenceudvikling af sundhedsfaglige Patienter og pårørende skal involveres i udvikling af it-redskaber Udvikling i kvalitet af pleje og behandling skal inddrage eller involvere patienter og/eller pårørende Patienter og pårørende inddrages i udviklingen af skriftligt informationsmateriale Systematisering af anvendelse af informationer og data fra indsatser i den primære driver om feedback, så denne viden anvendes relevant. International Health Care Improvement (IHI) har i et nyligt whitepaper (Achieving an exceptional patient and family experience of inpatient hospital care; Innovation series 2011) opstillet nedenstående ramme for udvikling af en kultur, der understøtter patient empowerment: The Framework Act Follow through Environment Organization Ask Plan Microsystem Listen Evaluate Personal Experience Study Inform Do Participate Basic Conditions 3 for engagement: 1.Respect 2. Transparency 3. Culturally competent communication Cirklen er opbygget over kvalitetscirklen og illustrerer udviklingsflowet fra personlig erfaring over mikrosystem og organisation til miljø. Den opstiller en ramme for udvikling af et patientcentreret perspektiv i seks trin: spørg, lyt, informér, deltag, evaluér og gennemfør. IHI s ramme for udvikling af patient empowerment er i overensstemmelse med Region Hovedstadens integrering af kvalitetscirklen og vil derfor være et direkte anvendeligt redskab som ramme for det fremtidige arbejde med kulturforandrende indsatser i Region Hovedstaden. Side 10

12 Tematiseret driverdiagram over indsatser, der understøtter patient empowerment Ledelse MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Ledelse Sekundære drivere Regionalt niveau Politikker og strategier Lederuddannelse Hjemmesider Dialogmøder Udviklingsaftaler Videnscentre med særlige fokusområder Virksomhedsniveau Virksomhedspolitikker Dialogaftaler med afdelinger Italesættelse af patientens stemme Involvering af patienter i patientsikkerhedsarbejde Kompetenceudvikling Introduktion af medarbejdere Afdelingsniveau Understøttelse af lokale initiativer Brugerinddragelse i lokale initiativer Kompetenceudvikling af medarbejdere Introduktion af medarbejdere Side 11

13 Struktur og organisation MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Struktur og organisation Sekundære drivere Regionalt niveau It-baserede selvbetjeningsløsninger Telemedicinske løsninger Hjemmesider, informationsportaler Brugerråd Patientinddragelse i byggeprojekter Forskning Forløbskoordination Virksomhedsniveau Forløbskoordination og tværsektorielt samarbejde It-baserede selvbetjeningsløsninger Venlige imødekommende omgivelser Fokus på patientens møde med hospitalet Skiltning og wayfinding Fokus på særlige patientgrupper Telemedicinske løsninger Afdelingsniveau Venlige imødekommende omgivelser It-baserede selvbetjeningsløsninger Telemedicinske løsninger Informationsportaler Tværsektorielt samarbejde Selvhjælpsgrupper Fokus på særlige patientbehov Side 12

14 Uddannelse MÅL Kultur der understøtter patient empowerment Primære drivere Uddannelse Sekundære drivere Uddannelse af sundhedsprofessionelle. Regionalt niveau Uddannelsespolitik Lederuddannelse Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling Undervisning i kommunikation, brugerinvolvering og metode Kommunikationsakademi E-learning Facilitatoruddannelse i Interprofessionel læring og samarbejde Virksomhedsniveau E-learning Kommunikationstræning og kompetenceudviklingsforløb Introduktion af medarbejdere Afdelingsniveau Kommunikationsambassadører Brugerinvolvering i udvikling af undervisningsprogrammer E-learning Uddannelse af patienter og pårørende Regionalt niveau Generel og sygdomsspecifik patientuddannelse og undervisning E-learning Virksomhedsniveau Generel og sygdomsspecifik patientuddannelse og undervisning E-learning Afdelingsniveau E-learning for patienter og pårørende Patient- og pårørendeundervisning Side 13

15 Kommunikation MÅL Primære drivere Sekundære drivere Kultur der understøtter patient empowerment Kommunikation Regionalt niveau Hjemmesider, udvikling af sundhed.dk Retningslinjer for skriftlig information Informationsmateriale Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Vejledninger og screeningsredskaber Online patientnetværk Møder, foredrag og åbent hus-arr. se kalenderen angementskalender/ Sundhedstelefon Produktion af patientfilm Telemedicinske løsninger Virksomhedsniveau Informationsmateriale og velkomstmapper Lokale brugerråd Dialogguide Online patientnetværk Patient fokusgrupper Mail/SMS løsninger Fokus på kommunikation og telefonkultur Kampagner rettet mod patienter, pårørende og ansatte Telemedicinske løsninger Afdelingsniveau Indledende vurdering af patienten Informationsmateriale og velkomstmapper Samtaler om rehabilitering og opfølgning med patienter og pårørende Informationsmøder og debatfora for patienter og pårørende Fokus på kommunikation og telefonkultur Fokus på patientperspektiv i dokumentation Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Fokus på ventetider Telemedicinske løsninger Understøttelse af patientens egen forberedelse i mødet med behandleren. Side 14

16 Feedback/involvering MÅL Primære drivere Sekundære drivere Kultur der understøtter patient empowerment Feedback/involvering Regionalt niveau Systematiseret patient - og pårørende feedback Patientens bog Undersøgelser af patientoplevelser og patienttilfredshed Patientrapportering ved utilsigtede hændelser Brugerdrevne innovationsprojekter Patientkontorer/patientvejledere Virksomhedsniveau Systematiseret patient/pårørende feedback Patientinddragelse i patientsikkerhedsarbejde Brugerpaneler, brugerråd Ring-en-direktør Lokale patienttilfredshedsundersøgelser Brugerinvolvering via hjemmesider Fokus pårørendes oplevelser og behov. Patientinddragelse i LEAN projekter/hensigtsmæssige arbejdsgange Afdelingsniveau Systematiseret patient/pårørende feed back Systematiseret debriefing Patientdagbøger Patientens bog Spørgeskemaundersøgelser som kontinuerlig proces og til udviklingsprojekter Involvering af pårørende Brugerinvolvering via hjemmeside Innovativ patientinddragelse Patientinddragelse med håb og incitament Side 15

17 Katalog over indsatser der understøtter patient empowerment Nedenstående katalog er struktureret, så de enkelte indsatser, så vidt muligt, er katalogiseret i de stabe, virksomheder og hospitaler, hvor de er forankret. En stor del af indsatserne er sammenhængende og bliver til i samarbejde mellem stabe eller i forlængelse af andre stabes arbejde. Dette er søgt synliggjort i kommentarer, men kan ikke synliggøres på en udtømmende måde i skemaet. En vigtig konklusion er, at indsatserne og de enkelte opgaver i stor udstrækning er et fælles anliggende og forudsætter koordineret arbejde mellem stabe, virksomheder og hospitaler, hvor hver aktør byder ind med sine specialiserede kompetencer. Når det gælder indsatser på regionens hospitaler og afdelinger, skal kataloget på ingen måde ses som udtømmende eller fyldestgørende. Det skal ses som et katalog over eksempler på indsatser. Nogen hospitaler er nævntmere end andre, og det er ikke udtryk for manglende initiativer. Kataloget er udtryk for nogle vigtige tendenser i indsatserne og i de metoder, der anvendes. Kataloget kan således anvendes som retningsgivende for behov for koordinering, samt et udtryk for hvilke former for indsatser, der ikke laves så meget. For at skabe et vist overblik, er indsatser for hospitalsafdelinger listet alfabetisk. Hospitalsbyggeri Patientinvolvering i nyt hospitalsbyggeri, f.eks. Det ny hospital Nordsjælland Enhed for Udvikling og Kvalitet (KPUK) Kvalitetspolitik og handleplan Strategi for kronisk sygdom Udviklingsaftaler/dialogaftaler Forløbsprogrammer Kronikerprogrammet, herunder nedenstående samt telemedicinske projekter Fælles skolebænk, tværsektoriel kompetenceudvikling, projekt 3 i kronikerprogrammet Patientportalen Grib om livet Sygdomsspecifik patientundervisning, projekt 12 i kronikerprogrammet Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling af patientundervisere, projekt 12 i kronikerprogrammet Side 16

18 Projektledelse for RSI pejlemærket, Strategi for it-understøttelse af patient empowerment Projektledelse på udvikling af patientens rum på sundheds.dk Udvikling af screeningsværktøj til vurdering af patienters evne til kommunikation og egenomsorg. Patientuddannelse Oplæg til Center for Telemedicin i samarbejde med IMT Enhed for Brugerundersøgelser (KPUK) Bruger-patient-pårørende politik Videns- og idebank for brugerinddragelse, der har til formål at muliggøre vidensdeling om initiativer/projekter, hvor afdelinger i regionen samarbejder med patienter- og pårørende Undervisning i patientinddragelse, ofte med udgangspunkt i LUP-resultater LUP samt lokale Patienttilfredshedsundersøgelser Kurser i kvalitativ- og kvantitativmetode med fokus på brug af metoderne til afdækning af patienter- og brugeres behov og oplevelser. Bistand fra EfB til gennemførelse af feedbackmøder på hospitalsafdelinger. Afprøvning af forskellige feedbackmetoder i samarbejde med EfB Afdækning af patienters og personales oplevelser af de dialogmøder, patienter tilbydes efter en klage. Målet er, via afrapportering af undersøgelsen, at give feedback til hospitalerne om, hvad der er vigtigt for hhv. patienter og personale i forbindelse med samtalerne Samarbejde med GeH om projekt omkring pårørendes oplevelser og behov. Afprøvning af forskellige feedbackmetoder i samarbejde med Kardiologisk afdeling på GeH. Netværk for brugeroplevet kvalitet Fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse blandt børn med astma og diabetes. Side 17

19 Enhed for Patientsikkerhed (KPUK) 10 gode råd til patienten, (Dansk selskab for patientsikkerhed) or+patientsikkehed/10+gode+raad.htm I patientens fodspor gennemført på Rigshospitalet Vejledning om information til patienter ved utilsigtede hændelser Vejledning om Sig undskyld til patienter og pårørende. Feed back Postkort er distribueret (materiale fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed) I Patientens bog (materiale fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed) distribueret til afdelinger på flere hospitaler) ISBAR for patienter Informationsmateriale inkl. e-learning program om dialog samtaler. Rapportering og Læring af utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende (ny lovgivning 1/9 2011) forud herfor læring af hændelser fra patienter og pårørende rapporteret via patientvejlederne. Patientsikkerhedsrunder med patienter (Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital og Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, inkl. artikel i ugeskrift for læger). Patientinddragelse i kerneårsagsanalyser Læring af forsikrings- og klagesager, herunder dialogsamtaler. Enhed for Uddannelse Uddannelsespolitik i samarbejde med HRU Koncern Sekretariat og Kommunikation Kommunikationsstrategi/Bruger-patient-pårørendepolitik Kommunikationspolitik. Herunder leveregler for kommunikation med patienter og pårørende. Side 18

20 Sygdomsindgangen, regionh.dk Skriftlige retningslinjer for skriftlig information Skriv godt til patienter (på patientens præmisser, kontaktinformation mm.) Brugerinddragelse i udvikling og evaluering af patientinformation Møder, foredrag og åbent hus-arr. se kalenderen Produktion af patientfilm for kliniker/afdelinger samt for kronikere i samarbejde med KPUK, Kronikerprogrammet samt klinikere Retningslinier for indhold på hjemmesiden Introduktionsfilm om at være patient på fremmedsprog til danskere med anden etnisk baggrund end dansk RegionH design (skiltning på hospitaler) Patientrettigheder og patientombud (Juridisk sekretariat) Selvbetjeningsløsninger (både på Sundhed.dk og på egne kanaler (ex. mammografi og nakkefold) Produktion af patientinformation (XMedia) i samarbejde med KPUK Lagerhotel til patientinformationsmateriale (trykportal) Grafisk produktion af patientbøger m.m. Pjece om patientrettigheder på engelsk (sammen med EUK) Patientombud (juridisk sekretariat) HRU Uddannelsespolitik (i samarbejde med KPUK) Regional lederuddannelse (ledelse af patientforløb) Kommunikationsakademi. Repræsentanter fra kommunikationsenheden, klinikken og HR Facilitatoruddannelse i Interprofessionel Læring og Samarbejde Side 19

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver

Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H. Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Ny hjemmeside for den palliative indsats i Region H Jesper Sloth Møller, kommunikationsrådgiver Orientering til Sundhedsfagligt Råd 12. december 2014 Målgruppen Basispersonale: Læger, sygeplejersker og

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere