Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund"

Transkript

1 Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og ønsker individuel behandling. Man taler om et paradigmeskift i brugerrollen, idet brugeren i dag er mindre autoritetstro og mere informationssøgende. Brugeren har ofte selv viden om egen sygdom og behandling og et stigende ønske om samarbejde og inddragelse. Kvalitet og Udvikling Alléen Sorø Direkte tlf.: Der er uden tvivl en positiv gevinst ved at inddrage brugernes erfaringer, både når det handler om de mellemmenneskelige relationer, men også når det handler om ny udvikling i behandling, telemedicin og kommunikation. Sundhedsvæsenet får mulighed for at inddrage flere ressourcer, og brugerne får en større tilfredshed og en stærkere tillid til hele forløbet. Konsekvensen bliver højere kvalitet, sikkerhed og antageligt også et bedre behandlingsforløb. Med baggrund i ovenstående har Region Sjælland udarbejdet Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Socialområdet og Psykiatrien har udarbejdet brugerpolitikker for konkrete indsatser for hver deres områder. Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland dækker sygehus- og praksissektoren, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen og danner dermed den overordnede ramme. Side 1

2 2. Mål Målet med strategien er at udmønte de politiske mål, der er udstukket i Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland ; nemlig overordnet at højne kvaliteten af Region Sjællands ydelser. Herunder vil Region Sjælland: Sikre størst mulig opbakning og tillid til regionens ydelser gennem åbenhed og dialog Sikre rammer for løbende dialog og systematisk inddragelse af brugernes perspektiv Sikre, at der er lokale brugerpolitikker; det vil sige at der er igangsat lokale initiativer Understøtte de initiativer og handleplaner, der allerede findes 3. Målgruppe Brugerpolitikken dækker sygehus- og praksis sektoren i Region Sjælland, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Med brugere forstås både patient, borger, pårørende eller anden relevant bruger. 4. Operationalisering Region Sjælland og regionens personale indgår i dialog og i den forbindelse inddrages brugerne mest muligt i egne forløb inden for rammerne af den faglige vurdering med respekt for den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. De pårørende inddrages som aktive ressourcepersoner, i det omfang brugeren ønsker det, da de kan bidrage med vigtig viden og erfaring. Personalet skal hjælpe brugerne til at kunne deltage aktivt og tage ansvar for eget forløb - og skal tilbyde brugerne god information og relevant (patient)uddannelse ved at efterleve allerede gældende standarder og retningslinjer. Den egentlige udmøntning skal ske på de enkelte afdelinger/ sociale tilbud. Afdelingerne/ de sociale tilbud skal kunne dokumentere arbejdet i regi af allerede eksisterende monitorering. Derudover skal afdelingerne/de sociale tilbud dokumentere virkningen af nye tiltag samt pilotprojekter, hvor det er muligt. Region Sjælland vil arbejde med nedenstående områder, som alle rummer aspekter af brugerinddragelse. For mange af områderne er der etableret en proces for arbejdet og opfølgning. Side 2

3 Fælles regionale indsatser på organisatorisk niveau Kontaktforum for brugere af sundhedsvæsenet Region Sjælland har nedsat et Kontaktforum forankret under Forretningsudvalget. Formålet med dette Kontaktforum er at give udvalgte patientforeninger mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter for Regionsrådet. Kontaktforum kan vurdere igangsatte initiativer og indstille indsatsområder til videre behandling i Regionsrådet. Kontaktforum består af medlemmer fra Regionsrådet, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet, der mødes 2 gange årligt. Samarbejdsfora under sundhedsaftalen I Sundhedsaftale-regi er rammerne lagt for en løbende dialog med bruger- og pårørendeorganisationer. Dette sker gennem to overordnede regionale samarbejdsfora hhv. Tværgående Samarbejdsfora for Somatik og for Psykiatri. Formålet med disse samarbejdsfora er at sikre en overordnet regional implementering af sundhedsaftalen, herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen. Desuden findes der inden for både somatik- og psykiatriområdet lokale samarbejdsfora. Formålet med disse fora er at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen, herunder at sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for det enkelte geografiske område. Brugerne som aktive deltagere Som det fremgår af brugerpolitikken, er det vigtigt, at brugerne, afhængig af egne ressourcer, deltager aktivt i eget behandlingsforløb. Patient empowerment Region Sjælland sikrer patient empowerment via følgende tiltag: Alle brugere har adgang til deres e-journal fra sygehuset Alle brugere har adgang til information om sygdom, behandling og afdelinger/ sociale tilbud på regionens hjemmeside Side 3

4 Helbredsprofilen.dk er en hjemmeside, der skal hjælpe danskere, der har hjertekarsygdomme, KOL eller diabetes, med at skabe overblik over deres helbred gennem hjemmemålinger og indtastning af bl.a. vægt, blodtryk, blodsukker og blodets evne til at størkne. På portalen kan man skabe overblik over eget sygdomsforløb: Log på via Nem-Id Indtast hjemmemålinger af helbred, som vises på liste og grafer, der kan deles med lægen Indtastede værdier kan hvis der gives tilladelse til det - overvåges af sundhedspersonale Disse og andre funktioner hjælper brugerne med at handle proaktivt på udvikling i deres helbred, så de f.eks. kan undgå at blive unødigt indlagt. 10 Gode råd Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet 10 Gode råd til patienten, som opfordrer til, at patient og pårørende gør deres til, at behandlingen bliver mere sikker. Region Sjælland anbefaler, at de 10 gode råd distribueres i Region Sjællands sygehusvæsen. 10 gode råd kan findes på: Sikker patient/ 10 Gode råd Region Sjælland har sidste udgivet sin egen version Gode råd til dig som patient. Det er et postkort, der skal stå fremme på alle afdelinger. Gode råd til dig som patient Fælles regionale indsatser på individ niveau I Region Sjælland er der igangsat en lang række tværgående indsatser til brugerinddragelse. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Den Danske Kvalitetsmodel sikrer de overordnede rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, herunder brugerinddragelse. Vedr. brugerinddragelse er der i 1.version af DDKM følgende standarder: Patientens inddragelse i beslutninger vedr. behandlingen Pårørendes inddragelse i patientbehandling Side 4

5 I 2.version af Den Danske Kvalitetsmodel lægges op til følgende nye standarder for sygehusene: Inddragelse af borgerne i udviklingen og tilrettelæggelsen af sygehusets ydelser Inddragelse af borgeres erfaringer og forventninger Patientens og pårørendes inddragelse som partnere For Socialområdet gælder det følgende standard: 1.2 Brugerinddragelse Målopfyldelsen vurderes i henhold til de gældende standarder. Patienttilfredshedsundersøgelser De somatiske sygehuse i Region Sjælland deltager årligt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser; også kaldet LUP. På baggrund af LUP resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Psykiatrien i Region Sjælland deltager årligt i patienttilfredshedsundersøgelser, der måler patienters og pårørendes oplevelser af Psykiatrien. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Socialområdet i Region Sjælland deltager i landsdækkende bruger- og pårørende undersøgelser. Hvert tredje år gennemføres der tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. På de sikrede sociale tilbud for unge gennemføres tilfredshedsundersøgelsen hvert andet år. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. De praktiserende læger i almen praksis skal gennemføre patienttilfredshedsundersøgelser mindst hvert tredje år. Til dette udvikles et landsdækkende online koncept DANPEP til måling af patientoplevet kvalitet af almen praksis, som er tilpasset Den Danske Kvalitetsmodel, men andet relevant koncept kan anvendes. Resultaterne er i første omgang et udviklingsredskab til brug for den enkelte praksis. På baggrund af resultaterne på regionsniveau vil Region Sjælland sammen med repræsentanter for almen praksis udpege indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. Side 5

6 Kontaktpersonordning Kontaktpersonen giver patienter og pårørende (idet omfang patienten ønsker det) information og sikrer sammenhæng i patientforløbet. Kontaktpersonordningen betyder, at patienten altid har en at henvende sig til. Det er med til at give tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet, ligesom det medvirker til at forebygge misforståelser mellem patienter og sundhedspersonalet. Målopfyldelsen vurderes 2 gange årligt, og på baggrund af resultaterne vurderer Region Sjælland behovet for tværgående regionale indsatser. Nationalt arbejdes der med at give ordningen øget indhold. Arbejdet foregår bl.a. i regi af Temagruppen for Kvalitet og Service under Danske Regioner, ligesom der i udkastet til det nye standardsæt for DDKM foreslås en vurdering af, om ordningen lever op til formålet. Klar tale - kodeks for god patientkommunikation Kodeks for god patientkommunikation beskriver, hvordan Region Sjælland tilstræber at kommunikere med patienter og pårørende. Kodekset skaber dermed de overordnede retningslinjer for både den mundtlige, skriftlige, non-verbale og digitale kommunikation herunder kommunikation. Kommunikation med patienter og pårørende følger naturligvis altid reglerne om tavshedspligt. På de somatiske sygehuse introduceres nyt personale til Klar Tale på de månedlige fælles introduktioner for nye medarbejdere og der udbydes kurser i god patientkommunikation. Regionen følger standarder i gældende kvalitetsmodeller for sygehuse og socialområdet vedr. skriftlig og mundtlig kommunikation. Psykiatrien udbyder kurset: Kontakt og kommunikation med patienten. Dette kursus henvender sig til såvel sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og indgår i Psykiatriens systematiske uddannelses- og kompetencemodel. Kurset udbydes mindst en gang årligt til hold bestående af op til 20 deltagere. Dialogsamtaler ved klager Patienter, der indsender en klage til Patientombuddet bliver tilbudt en dialogsamtale med regionen. Efter afholdelse af dialogsamtalen tager patienterne endeligt stilling til, om de ønsker at fastholde eller frafalde deres klage. Side 6

7 Den tilbudte dialogsamtale åbner op for dialog og afdelingerne bruger møderne med patienterne til at lære og rette op på evt. uhensigtsmæssigheder. Der sker vidensdeling og læring både i de enkelte enheder og på regionsniveau. Patienter og pårørendes indrapportering af utilsigtede hændelser Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet. Lokale sagsbehandlere og risikomanagere behandler sagerne. Erfaringer og viden deles via de regionale og lokale risikomanagere, der mødes ca. 5 gange om året. Større sager og tendenser drøftes enten i de enkelte driftsenheder eller på tværs i regionen. Patientkontoret Patientkontorets rådgiver patienter i forhold til henvisninger (inkl. sygehusvalg) og befordring, og besvarer også spørgsmål om behandling i udlandet, behandling under ophold i Danmark og patienters retsstilling. Patientkontorets yder vejledning og rådgivning i forbindelse med klagesager samt opfordrer til dialog mellem patient/pårørende og behandlingsstedet. Patientkontorets viden om patienters og pårørendes oplevelse af sundhedsvæsenet omsættes til læring og dermed til forebyggelse af utilsigtede hændelser m.m. Patientkontoret deltager i den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe, som består af repræsentanter fra kommuner, sygehuse og den regionale primærsektor. Informeret samtykke Patienter skal som udgangspunkt give samtykke til enhver behandling, der indledes eller fortsættes. Patientens samtykke skal gives på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonalet. Patienter får information om egen helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger. Patienter kan også frabede sig informationen. Der Side 7

8 skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men ikke stå alene. Værktøjskassen Region Sjælland har en værktøjskasse, som løbende opdateres. Værktøjskassen understøtter brugerinddragelsen ved at give personalet ideer til nogle af de forskellige metoder, der kan anvendes i samarbejdet med brugere. I værktøjskassen indgår derfor en beskrivelse af den enkelte metode - en forklaring af, hvad metoden kan være egnet til - metodens styrker og svagheder, og hvor yderligere inspiration kan søges. Værktøjskassen opdateres løbende på Region Sjællands intranet. Derudover oprettes et dokument i D4 med link til værktøjskassen. Primærsektoren informeres om løbende tilføjelser til værktøjskassen via Praksisinfo. Pilotprojekt Region Sjælland har til hensigt at afprøve egnede kvalitative metoder til brugerinddragelse og vil i den forbindelse understøtte et afgrænset antal pilotprojekter. Hensigten er, at afdelinger opnår kompetence til selv at anvende de kvalitative metoder. Konkret er et pilotprojekt igangsat med støtte fra Kvalitet og Udvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en pulje til kommende pilotprojekter. Afdelinger/sociale tilbud kan ansøge om midler til pilotprojekter, der igangsættes inden udgangen af Særlig indsatser for Psykiatrien Psykiatrien adskiller sig fra det somatiske sygehusvæsen ved at have flere længere patientforløb. Derfor er der en række indsatser, som målretter sig denne særlige patientgruppe. Enhed for Brugerstyret psykiatri Psykiatrien i Region Sjælland har etableret Enhed for Brugerstyret Psykiatri, som har til opgave at styrke og støtte arbejdet med Brugerstyret Psykiatri i Psykiatriens afdelinger. Enheden har tilknyttet en række projekter, som handler om at styrke og respektere patienternes og pårørendes erfaringer med henblik på at skabe bedst mulige rammer for samarbejdet omkring den enkeltes behandling. Side 8

9 En gruppe af ambassadører fra psykiatriens afdelinger er tilknyttet enhedens arbejde. Psykiatriens Brugerpanel Psykiatrien i Region Sjælland har oprettet et Brugerpanel, som består af mennesker med erfaring som enten patient eller pårørende. Panelets opgave er at give sparring til Psykiatrien i konkrete projekter ved at byde ind med deres viden og erfaring. Panelet er blandt andet kommet med input til udvikling af psykoedukation, sygehusbyggeriet i Slagelse og evalueringen af projektet Brugerstyret psykiatri. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland (Psykinfo) tilbyder mennesker med interesse og behov for viden om psykiatri og sindslidelse information, rådgivning og inspiration. PsykInfo afholder gratis-arrangementer i de største byer i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder anonym information og rådgivning omkring sindslidelse og psykiatri. Alle kan få en personlig eller telefonisk samtale med en psykiatrisk uddannet medarbejder fra Psyk-Infos tværfaglige team. 5. Evaluering og videndeling Region Sjælland vil løbende sikre videndeling og evaluering af de konkrete indsatser. I 2012 arbejder Region Sjælland med procesmål (at teste værktøjer, pilotprojekt mv.), hvor initiativer er baseret på afdelingernes ønsker. I 2013 og fremefter vil der blive opstillet fælles regionale resultatmål for nye indsatsområder. Monitorering Kvalitet og Udvikling igangsætter i 1. kvartal 2012 en undersøgelse af, hvilke lokale brugerinddragelses-tiltag, der foregår på sygehuse/ sociale tilbud i regionen for at sikre den bedste videreudvikling af området. I driftsaftalerne med sygehusene er det aftalt, at sygehusene rapporterer resultatet af de konkrete indsatser med afsæt i brugerpolitikken og strategien for samme. Rapportering sker 31.marts 2012 og 31.august Kvalitet og Udvikling har udarbejdet et skema til brug for Side 9

10 denne afrapportering. Undersøgelsen i 1.kvartal 2012 kan udgøre sygehusenes afrapportering i driftsaftaleopfølgningen 31.marts En række igangsatte indsatser monitoreres fast i driftsaftaleopfølgningerne mellem sygehuse og regionen, og for disse skal der ikke rapporteres yderligere. Monitorering for socialområdet foregår efter gældende driftsaftale mellem Socialområdet og regionen. Herudover monitoreres løbende via tilsyn. Den seneste overenskomst for almen praksis tager højde for behovet for dokumentation og monitorering med henblik på lægers kontinuerlige udvikling af patientbehandlingen. Datafangst er ved at blive indarbejdet i almen praksis, og der vil fremadrettet blive udarbejdet strategi for, hvordan disse data benyttes. Videndeling I 2012 vil der være fokus på at øge kendskabet til politikken samt implementering af strategien for udmøntning af politikken. I den forbindelse skal der afholdes forskellige arrangementer, hvor temaet vil være brugerinddragelse; både i form af introduktion til brugerinddragelse generelt og i forhold til konkrete eksempler på brugerinddragelse. For at sprede viden om arbejdet med brugerinddragelse deltager Kvalitet og Udvikling med en stand på de planlagte sundhedsdage i Holbæk ( ) og Roskilde ( ). Løbende videndeling kan ske via det allerede etablerede forum for Videnspredning i Sundhedsvæsenet (VIS.dk) under Danske Regioner, hvor Region Sjælland kan oprette en netværksgruppe vedr. brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Igennem denne netværksgruppe kan medlemmer af gruppen dele viden, dokumenter og kontakter. Medlemmer af gruppen kan være både fra egen region og andre regioner. Den fremtidige løbende videndeling skal sikres i den fremtidige kvalitetsorganisation samt tilsvarende organisationer for øvrige virksomhedsområder. Side 10

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere