Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund"

Transkript

1 Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og ønsker individuel behandling. Man taler om et paradigmeskift i brugerrollen, idet brugeren i dag er mindre autoritetstro og mere informationssøgende. Brugeren har ofte selv viden om egen sygdom og behandling og et stigende ønske om samarbejde og inddragelse. Kvalitet og Udvikling Alléen Sorø Direkte tlf.: Der er uden tvivl en positiv gevinst ved at inddrage brugernes erfaringer, både når det handler om de mellemmenneskelige relationer, men også når det handler om ny udvikling i behandling, telemedicin og kommunikation. Sundhedsvæsenet får mulighed for at inddrage flere ressourcer, og brugerne får en større tilfredshed og en stærkere tillid til hele forløbet. Konsekvensen bliver højere kvalitet, sikkerhed og antageligt også et bedre behandlingsforløb. Med baggrund i ovenstående har Region Sjælland udarbejdet Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Socialområdet og Psykiatrien har udarbejdet brugerpolitikker for konkrete indsatser for hver deres områder. Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland dækker sygehus- og praksissektoren, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen og danner dermed den overordnede ramme. Side 1

2 2. Mål Målet med strategien er at udmønte de politiske mål, der er udstukket i Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland ; nemlig overordnet at højne kvaliteten af Region Sjællands ydelser. Herunder vil Region Sjælland: Sikre størst mulig opbakning og tillid til regionens ydelser gennem åbenhed og dialog Sikre rammer for løbende dialog og systematisk inddragelse af brugernes perspektiv Sikre, at der er lokale brugerpolitikker; det vil sige at der er igangsat lokale initiativer Understøtte de initiativer og handleplaner, der allerede findes 3. Målgruppe Brugerpolitikken dækker sygehus- og praksis sektoren i Region Sjælland, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Med brugere forstås både patient, borger, pårørende eller anden relevant bruger. 4. Operationalisering Region Sjælland og regionens personale indgår i dialog og i den forbindelse inddrages brugerne mest muligt i egne forløb inden for rammerne af den faglige vurdering med respekt for den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. De pårørende inddrages som aktive ressourcepersoner, i det omfang brugeren ønsker det, da de kan bidrage med vigtig viden og erfaring. Personalet skal hjælpe brugerne til at kunne deltage aktivt og tage ansvar for eget forløb - og skal tilbyde brugerne god information og relevant (patient)uddannelse ved at efterleve allerede gældende standarder og retningslinjer. Den egentlige udmøntning skal ske på de enkelte afdelinger/ sociale tilbud. Afdelingerne/ de sociale tilbud skal kunne dokumentere arbejdet i regi af allerede eksisterende monitorering. Derudover skal afdelingerne/de sociale tilbud dokumentere virkningen af nye tiltag samt pilotprojekter, hvor det er muligt. Region Sjælland vil arbejde med nedenstående områder, som alle rummer aspekter af brugerinddragelse. For mange af områderne er der etableret en proces for arbejdet og opfølgning. Side 2

3 Fælles regionale indsatser på organisatorisk niveau Kontaktforum for brugere af sundhedsvæsenet Region Sjælland har nedsat et Kontaktforum forankret under Forretningsudvalget. Formålet med dette Kontaktforum er at give udvalgte patientforeninger mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter for Regionsrådet. Kontaktforum kan vurdere igangsatte initiativer og indstille indsatsområder til videre behandling i Regionsrådet. Kontaktforum består af medlemmer fra Regionsrådet, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet, der mødes 2 gange årligt. Samarbejdsfora under sundhedsaftalen I Sundhedsaftale-regi er rammerne lagt for en løbende dialog med bruger- og pårørendeorganisationer. Dette sker gennem to overordnede regionale samarbejdsfora hhv. Tværgående Samarbejdsfora for Somatik og for Psykiatri. Formålet med disse samarbejdsfora er at sikre en overordnet regional implementering af sundhedsaftalen, herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen. Desuden findes der inden for både somatik- og psykiatriområdet lokale samarbejdsfora. Formålet med disse fora er at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen, herunder at sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for det enkelte geografiske område. Brugerne som aktive deltagere Som det fremgår af brugerpolitikken, er det vigtigt, at brugerne, afhængig af egne ressourcer, deltager aktivt i eget behandlingsforløb. Patient empowerment Region Sjælland sikrer patient empowerment via følgende tiltag: Alle brugere har adgang til deres e-journal fra sygehuset Alle brugere har adgang til information om sygdom, behandling og afdelinger/ sociale tilbud på regionens hjemmeside Side 3

4 Helbredsprofilen.dk er en hjemmeside, der skal hjælpe danskere, der har hjertekarsygdomme, KOL eller diabetes, med at skabe overblik over deres helbred gennem hjemmemålinger og indtastning af bl.a. vægt, blodtryk, blodsukker og blodets evne til at størkne. På portalen kan man skabe overblik over eget sygdomsforløb: Log på via Nem-Id Indtast hjemmemålinger af helbred, som vises på liste og grafer, der kan deles med lægen Indtastede værdier kan hvis der gives tilladelse til det - overvåges af sundhedspersonale Disse og andre funktioner hjælper brugerne med at handle proaktivt på udvikling i deres helbred, så de f.eks. kan undgå at blive unødigt indlagt. 10 Gode råd Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet 10 Gode råd til patienten, som opfordrer til, at patient og pårørende gør deres til, at behandlingen bliver mere sikker. Region Sjælland anbefaler, at de 10 gode råd distribueres i Region Sjællands sygehusvæsen. 10 gode råd kan findes på: Sikker patient/ 10 Gode råd Region Sjælland har sidste udgivet sin egen version Gode råd til dig som patient. Det er et postkort, der skal stå fremme på alle afdelinger. Gode råd til dig som patient Fælles regionale indsatser på individ niveau I Region Sjælland er der igangsat en lang række tværgående indsatser til brugerinddragelse. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Den Danske Kvalitetsmodel sikrer de overordnede rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, herunder brugerinddragelse. Vedr. brugerinddragelse er der i 1.version af DDKM følgende standarder: Patientens inddragelse i beslutninger vedr. behandlingen Pårørendes inddragelse i patientbehandling Side 4

5 I 2.version af Den Danske Kvalitetsmodel lægges op til følgende nye standarder for sygehusene: Inddragelse af borgerne i udviklingen og tilrettelæggelsen af sygehusets ydelser Inddragelse af borgeres erfaringer og forventninger Patientens og pårørendes inddragelse som partnere For Socialområdet gælder det følgende standard: 1.2 Brugerinddragelse Målopfyldelsen vurderes i henhold til de gældende standarder. Patienttilfredshedsundersøgelser De somatiske sygehuse i Region Sjælland deltager årligt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser; også kaldet LUP. På baggrund af LUP resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Psykiatrien i Region Sjælland deltager årligt i patienttilfredshedsundersøgelser, der måler patienters og pårørendes oplevelser af Psykiatrien. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Socialområdet i Region Sjælland deltager i landsdækkende bruger- og pårørende undersøgelser. Hvert tredje år gennemføres der tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. På de sikrede sociale tilbud for unge gennemføres tilfredshedsundersøgelsen hvert andet år. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. De praktiserende læger i almen praksis skal gennemføre patienttilfredshedsundersøgelser mindst hvert tredje år. Til dette udvikles et landsdækkende online koncept DANPEP til måling af patientoplevet kvalitet af almen praksis, som er tilpasset Den Danske Kvalitetsmodel, men andet relevant koncept kan anvendes. Resultaterne er i første omgang et udviklingsredskab til brug for den enkelte praksis. På baggrund af resultaterne på regionsniveau vil Region Sjælland sammen med repræsentanter for almen praksis udpege indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. Side 5

6 Kontaktpersonordning Kontaktpersonen giver patienter og pårørende (idet omfang patienten ønsker det) information og sikrer sammenhæng i patientforløbet. Kontaktpersonordningen betyder, at patienten altid har en at henvende sig til. Det er med til at give tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet, ligesom det medvirker til at forebygge misforståelser mellem patienter og sundhedspersonalet. Målopfyldelsen vurderes 2 gange årligt, og på baggrund af resultaterne vurderer Region Sjælland behovet for tværgående regionale indsatser. Nationalt arbejdes der med at give ordningen øget indhold. Arbejdet foregår bl.a. i regi af Temagruppen for Kvalitet og Service under Danske Regioner, ligesom der i udkastet til det nye standardsæt for DDKM foreslås en vurdering af, om ordningen lever op til formålet. Klar tale - kodeks for god patientkommunikation Kodeks for god patientkommunikation beskriver, hvordan Region Sjælland tilstræber at kommunikere med patienter og pårørende. Kodekset skaber dermed de overordnede retningslinjer for både den mundtlige, skriftlige, non-verbale og digitale kommunikation herunder kommunikation. Kommunikation med patienter og pårørende følger naturligvis altid reglerne om tavshedspligt. På de somatiske sygehuse introduceres nyt personale til Klar Tale på de månedlige fælles introduktioner for nye medarbejdere og der udbydes kurser i god patientkommunikation. Regionen følger standarder i gældende kvalitetsmodeller for sygehuse og socialområdet vedr. skriftlig og mundtlig kommunikation. Psykiatrien udbyder kurset: Kontakt og kommunikation med patienten. Dette kursus henvender sig til såvel sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og indgår i Psykiatriens systematiske uddannelses- og kompetencemodel. Kurset udbydes mindst en gang årligt til hold bestående af op til 20 deltagere. Dialogsamtaler ved klager Patienter, der indsender en klage til Patientombuddet bliver tilbudt en dialogsamtale med regionen. Efter afholdelse af dialogsamtalen tager patienterne endeligt stilling til, om de ønsker at fastholde eller frafalde deres klage. Side 6

7 Den tilbudte dialogsamtale åbner op for dialog og afdelingerne bruger møderne med patienterne til at lære og rette op på evt. uhensigtsmæssigheder. Der sker vidensdeling og læring både i de enkelte enheder og på regionsniveau. Patienter og pårørendes indrapportering af utilsigtede hændelser Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet. Lokale sagsbehandlere og risikomanagere behandler sagerne. Erfaringer og viden deles via de regionale og lokale risikomanagere, der mødes ca. 5 gange om året. Større sager og tendenser drøftes enten i de enkelte driftsenheder eller på tværs i regionen. Patientkontoret Patientkontorets rådgiver patienter i forhold til henvisninger (inkl. sygehusvalg) og befordring, og besvarer også spørgsmål om behandling i udlandet, behandling under ophold i Danmark og patienters retsstilling. Patientkontorets yder vejledning og rådgivning i forbindelse med klagesager samt opfordrer til dialog mellem patient/pårørende og behandlingsstedet. Patientkontorets viden om patienters og pårørendes oplevelse af sundhedsvæsenet omsættes til læring og dermed til forebyggelse af utilsigtede hændelser m.m. Patientkontoret deltager i den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe, som består af repræsentanter fra kommuner, sygehuse og den regionale primærsektor. Informeret samtykke Patienter skal som udgangspunkt give samtykke til enhver behandling, der indledes eller fortsættes. Patientens samtykke skal gives på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonalet. Patienter får information om egen helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger. Patienter kan også frabede sig informationen. Der Side 7

8 skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men ikke stå alene. Værktøjskassen Region Sjælland har en værktøjskasse, som løbende opdateres. Værktøjskassen understøtter brugerinddragelsen ved at give personalet ideer til nogle af de forskellige metoder, der kan anvendes i samarbejdet med brugere. I værktøjskassen indgår derfor en beskrivelse af den enkelte metode - en forklaring af, hvad metoden kan være egnet til - metodens styrker og svagheder, og hvor yderligere inspiration kan søges. Værktøjskassen opdateres løbende på Region Sjællands intranet. Derudover oprettes et dokument i D4 med link til værktøjskassen. Primærsektoren informeres om løbende tilføjelser til værktøjskassen via Praksisinfo. Pilotprojekt Region Sjælland har til hensigt at afprøve egnede kvalitative metoder til brugerinddragelse og vil i den forbindelse understøtte et afgrænset antal pilotprojekter. Hensigten er, at afdelinger opnår kompetence til selv at anvende de kvalitative metoder. Konkret er et pilotprojekt igangsat med støtte fra Kvalitet og Udvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en pulje til kommende pilotprojekter. Afdelinger/sociale tilbud kan ansøge om midler til pilotprojekter, der igangsættes inden udgangen af Særlig indsatser for Psykiatrien Psykiatrien adskiller sig fra det somatiske sygehusvæsen ved at have flere længere patientforløb. Derfor er der en række indsatser, som målretter sig denne særlige patientgruppe. Enhed for Brugerstyret psykiatri Psykiatrien i Region Sjælland har etableret Enhed for Brugerstyret Psykiatri, som har til opgave at styrke og støtte arbejdet med Brugerstyret Psykiatri i Psykiatriens afdelinger. Enheden har tilknyttet en række projekter, som handler om at styrke og respektere patienternes og pårørendes erfaringer med henblik på at skabe bedst mulige rammer for samarbejdet omkring den enkeltes behandling. Side 8

9 En gruppe af ambassadører fra psykiatriens afdelinger er tilknyttet enhedens arbejde. Psykiatriens Brugerpanel Psykiatrien i Region Sjælland har oprettet et Brugerpanel, som består af mennesker med erfaring som enten patient eller pårørende. Panelets opgave er at give sparring til Psykiatrien i konkrete projekter ved at byde ind med deres viden og erfaring. Panelet er blandt andet kommet med input til udvikling af psykoedukation, sygehusbyggeriet i Slagelse og evalueringen af projektet Brugerstyret psykiatri. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland (Psykinfo) tilbyder mennesker med interesse og behov for viden om psykiatri og sindslidelse information, rådgivning og inspiration. PsykInfo afholder gratis-arrangementer i de største byer i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder anonym information og rådgivning omkring sindslidelse og psykiatri. Alle kan få en personlig eller telefonisk samtale med en psykiatrisk uddannet medarbejder fra Psyk-Infos tværfaglige team. 5. Evaluering og videndeling Region Sjælland vil løbende sikre videndeling og evaluering af de konkrete indsatser. I 2012 arbejder Region Sjælland med procesmål (at teste værktøjer, pilotprojekt mv.), hvor initiativer er baseret på afdelingernes ønsker. I 2013 og fremefter vil der blive opstillet fælles regionale resultatmål for nye indsatsområder. Monitorering Kvalitet og Udvikling igangsætter i 1. kvartal 2012 en undersøgelse af, hvilke lokale brugerinddragelses-tiltag, der foregår på sygehuse/ sociale tilbud i regionen for at sikre den bedste videreudvikling af området. I driftsaftalerne med sygehusene er det aftalt, at sygehusene rapporterer resultatet af de konkrete indsatser med afsæt i brugerpolitikken og strategien for samme. Rapportering sker 31.marts 2012 og 31.august Kvalitet og Udvikling har udarbejdet et skema til brug for Side 9

10 denne afrapportering. Undersøgelsen i 1.kvartal 2012 kan udgøre sygehusenes afrapportering i driftsaftaleopfølgningen 31.marts En række igangsatte indsatser monitoreres fast i driftsaftaleopfølgningerne mellem sygehuse og regionen, og for disse skal der ikke rapporteres yderligere. Monitorering for socialområdet foregår efter gældende driftsaftale mellem Socialområdet og regionen. Herudover monitoreres løbende via tilsyn. Den seneste overenskomst for almen praksis tager højde for behovet for dokumentation og monitorering med henblik på lægers kontinuerlige udvikling af patientbehandlingen. Datafangst er ved at blive indarbejdet i almen praksis, og der vil fremadrettet blive udarbejdet strategi for, hvordan disse data benyttes. Videndeling I 2012 vil der være fokus på at øge kendskabet til politikken samt implementering af strategien for udmøntning af politikken. I den forbindelse skal der afholdes forskellige arrangementer, hvor temaet vil være brugerinddragelse; både i form af introduktion til brugerinddragelse generelt og i forhold til konkrete eksempler på brugerinddragelse. For at sprede viden om arbejdet med brugerinddragelse deltager Kvalitet og Udvikling med en stand på de planlagte sundhedsdage i Holbæk ( ) og Roskilde ( ). Løbende videndeling kan ske via det allerede etablerede forum for Videnspredning i Sundhedsvæsenet (VIS.dk) under Danske Regioner, hvor Region Sjælland kan oprette en netværksgruppe vedr. brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Igennem denne netværksgruppe kan medlemmer af gruppen dele viden, dokumenter og kontakter. Medlemmer af gruppen kan være både fra egen region og andre regioner. Den fremtidige løbende videndeling skal sikres i den fremtidige kvalitetsorganisation samt tilsvarende organisationer for øvrige virksomhedsområder. Side 10

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side 4 Inddragelse af den enkelte borger side 4 Sådan

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER 2 INDLEDNING 4 PATIENTENS EGNE RESSOURCER SKAL SÆT TES I SPIL 6 DET SUNDHEDSFAGLIGE PERSONALE SKAL VÆRE PATIENTENS

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri

Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri En beskrivelse af Tværsektorielt Kompetenceudviklingskursus i Geriatri Dette materiale indeholder en beskrivelse af: 1. Baggrunden for at afholde kurset 2. Målgruppen for kurset 3. Kursets indhold og opbygning

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Nr. 1 Kapacitet Afsnit 3.2 Eksisterende kapacitet i regionen og geografisk fordeling Anbefaling som formuleret en At Samarbejdsudvalget

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Inspirationens dag 2011 Patient Ekspert Panel. Sydvestjysk Sygehus v/ Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen

Inspirationens dag 2011 Patient Ekspert Panel. Sydvestjysk Sygehus v/ Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen Inspirationens dag 2011 Patient Ekspert Panel v/ Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen Sydvestjysk sygehus - FAM Esbjerg 2 Hvorfor brugerinddragelse? 3 Udviklingstendenser i sundhedsvæsenet Øget

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab

Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab Vision for patienten som partner Patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab 2 Forord Med visionen»patient, pårørende og sundhedsvæsen Et stærkt og udviklende partnerskab«vil

Læs mere

! "! #! " # $% & '( ) * (( ) +, $ " -,!

! ! #!  # $% & '( ) * (( ) +, $  -,! ! "! #! " # $% & '( ) * (( ) +, $ " -,! # % & ' $(( (((.,,) " 3 Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalen vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

I nedenstående er sygehusenes tilbagemeldinger samlet.

I nedenstående er sygehusenes tilbagemeldinger samlet. Dato: 31. august 2015 Brevid: 2586134 Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 52 37 kvalitetudvikling @regionsjaelland.dk aohj@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Status

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg Distriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Sundhedsaftalen -2018 Monitorering af de nationale indikatorer De nationale indikatorer er udviklet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget

Programerklæring for patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Programerklæring for patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden 2016-2018 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere