Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund"

Transkript

1 Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og ønsker individuel behandling. Man taler om et paradigmeskift i brugerrollen, idet brugeren i dag er mindre autoritetstro og mere informationssøgende. Brugeren har ofte selv viden om egen sygdom og behandling og et stigende ønske om samarbejde og inddragelse. Kvalitet og Udvikling Alléen Sorø Direkte tlf.: Der er uden tvivl en positiv gevinst ved at inddrage brugernes erfaringer, både når det handler om de mellemmenneskelige relationer, men også når det handler om ny udvikling i behandling, telemedicin og kommunikation. Sundhedsvæsenet får mulighed for at inddrage flere ressourcer, og brugerne får en større tilfredshed og en stærkere tillid til hele forløbet. Konsekvensen bliver højere kvalitet, sikkerhed og antageligt også et bedre behandlingsforløb. Med baggrund i ovenstående har Region Sjælland udarbejdet Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Socialområdet og Psykiatrien har udarbejdet brugerpolitikker for konkrete indsatser for hver deres områder. Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland dækker sygehus- og praksissektoren, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen og danner dermed den overordnede ramme. Side 1

2 2. Mål Målet med strategien er at udmønte de politiske mål, der er udstukket i Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland ; nemlig overordnet at højne kvaliteten af Region Sjællands ydelser. Herunder vil Region Sjælland: Sikre størst mulig opbakning og tillid til regionens ydelser gennem åbenhed og dialog Sikre rammer for løbende dialog og systematisk inddragelse af brugernes perspektiv Sikre, at der er lokale brugerpolitikker; det vil sige at der er igangsat lokale initiativer Understøtte de initiativer og handleplaner, der allerede findes 3. Målgruppe Brugerpolitikken dækker sygehus- og praksis sektoren i Region Sjælland, men retter sig samtidig mod hele det sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Med brugere forstås både patient, borger, pårørende eller anden relevant bruger. 4. Operationalisering Region Sjælland og regionens personale indgår i dialog og i den forbindelse inddrages brugerne mest muligt i egne forløb inden for rammerne af den faglige vurdering med respekt for den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. De pårørende inddrages som aktive ressourcepersoner, i det omfang brugeren ønsker det, da de kan bidrage med vigtig viden og erfaring. Personalet skal hjælpe brugerne til at kunne deltage aktivt og tage ansvar for eget forløb - og skal tilbyde brugerne god information og relevant (patient)uddannelse ved at efterleve allerede gældende standarder og retningslinjer. Den egentlige udmøntning skal ske på de enkelte afdelinger/ sociale tilbud. Afdelingerne/ de sociale tilbud skal kunne dokumentere arbejdet i regi af allerede eksisterende monitorering. Derudover skal afdelingerne/de sociale tilbud dokumentere virkningen af nye tiltag samt pilotprojekter, hvor det er muligt. Region Sjælland vil arbejde med nedenstående områder, som alle rummer aspekter af brugerinddragelse. For mange af områderne er der etableret en proces for arbejdet og opfølgning. Side 2

3 Fælles regionale indsatser på organisatorisk niveau Kontaktforum for brugere af sundhedsvæsenet Region Sjælland har nedsat et Kontaktforum forankret under Forretningsudvalget. Formålet med dette Kontaktforum er at give udvalgte patientforeninger mulighed for systematisk at udveksle information, synspunkter og holdninger af generel karakter med repræsentanter for Regionsrådet. Kontaktforum kan vurdere igangsatte initiativer og indstille indsatsområder til videre behandling i Regionsrådet. Kontaktforum består af medlemmer fra Regionsrådet, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Regionsældrerådet, der mødes 2 gange årligt. Samarbejdsfora under sundhedsaftalen I Sundhedsaftale-regi er rammerne lagt for en løbende dialog med bruger- og pårørendeorganisationer. Dette sker gennem to overordnede regionale samarbejdsfora hhv. Tværgående Samarbejdsfora for Somatik og for Psykiatri. Formålet med disse samarbejdsfora er at sikre en overordnet regional implementering af sundhedsaftalen, herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen. Desuden findes der inden for både somatik- og psykiatriområdet lokale samarbejdsfora. Formålet med disse fora er at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen, herunder at sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for det enkelte geografiske område. Brugerne som aktive deltagere Som det fremgår af brugerpolitikken, er det vigtigt, at brugerne, afhængig af egne ressourcer, deltager aktivt i eget behandlingsforløb. Patient empowerment Region Sjælland sikrer patient empowerment via følgende tiltag: Alle brugere har adgang til deres e-journal fra sygehuset Alle brugere har adgang til information om sygdom, behandling og afdelinger/ sociale tilbud på regionens hjemmeside Side 3

4 Helbredsprofilen.dk er en hjemmeside, der skal hjælpe danskere, der har hjertekarsygdomme, KOL eller diabetes, med at skabe overblik over deres helbred gennem hjemmemålinger og indtastning af bl.a. vægt, blodtryk, blodsukker og blodets evne til at størkne. På portalen kan man skabe overblik over eget sygdomsforløb: Log på via Nem-Id Indtast hjemmemålinger af helbred, som vises på liste og grafer, der kan deles med lægen Indtastede værdier kan hvis der gives tilladelse til det - overvåges af sundhedspersonale Disse og andre funktioner hjælper brugerne med at handle proaktivt på udvikling i deres helbred, så de f.eks. kan undgå at blive unødigt indlagt. 10 Gode råd Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet 10 Gode råd til patienten, som opfordrer til, at patient og pårørende gør deres til, at behandlingen bliver mere sikker. Region Sjælland anbefaler, at de 10 gode råd distribueres i Region Sjællands sygehusvæsen. 10 gode råd kan findes på: Sikker patient/ 10 Gode råd Region Sjælland har sidste udgivet sin egen version Gode råd til dig som patient. Det er et postkort, der skal stå fremme på alle afdelinger. Gode råd til dig som patient Fælles regionale indsatser på individ niveau I Region Sjælland er der igangsat en lang række tværgående indsatser til brugerinddragelse. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Den Danske Kvalitetsmodel sikrer de overordnede rammer for en fortsat kvalitetsudvikling, herunder brugerinddragelse. Vedr. brugerinddragelse er der i 1.version af DDKM følgende standarder: Patientens inddragelse i beslutninger vedr. behandlingen Pårørendes inddragelse i patientbehandling Side 4

5 I 2.version af Den Danske Kvalitetsmodel lægges op til følgende nye standarder for sygehusene: Inddragelse af borgerne i udviklingen og tilrettelæggelsen af sygehusets ydelser Inddragelse af borgeres erfaringer og forventninger Patientens og pårørendes inddragelse som partnere For Socialområdet gælder det følgende standard: 1.2 Brugerinddragelse Målopfyldelsen vurderes i henhold til de gældende standarder. Patienttilfredshedsundersøgelser De somatiske sygehuse i Region Sjælland deltager årligt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser; også kaldet LUP. På baggrund af LUP resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Psykiatrien i Region Sjælland deltager årligt i patienttilfredshedsundersøgelser, der måler patienters og pårørendes oplevelser af Psykiatrien. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den patientoplevede kvalitet. Socialområdet i Region Sjælland deltager i landsdækkende bruger- og pårørende undersøgelser. Hvert tredje år gennemføres der tilfredshedsundersøgelser blandt brugere og/eller pårørende i de sociale botilbud. På de sikrede sociale tilbud for unge gennemføres tilfredshedsundersøgelsen hvert andet år. På baggrund af resultaterne udpeger Region Sjælland lokale og tværgående regionale indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. De praktiserende læger i almen praksis skal gennemføre patienttilfredshedsundersøgelser mindst hvert tredje år. Til dette udvikles et landsdækkende online koncept DANPEP til måling af patientoplevet kvalitet af almen praksis, som er tilpasset Den Danske Kvalitetsmodel, men andet relevant koncept kan anvendes. Resultaterne er i første omgang et udviklingsredskab til brug for den enkelte praksis. På baggrund af resultaterne på regionsniveau vil Region Sjælland sammen med repræsentanter for almen praksis udpege indsatsområder til forbedring af den brugeroplevede kvalitet. Side 5

6 Kontaktpersonordning Kontaktpersonen giver patienter og pårørende (idet omfang patienten ønsker det) information og sikrer sammenhæng i patientforløbet. Kontaktpersonordningen betyder, at patienten altid har en at henvende sig til. Det er med til at give tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet, ligesom det medvirker til at forebygge misforståelser mellem patienter og sundhedspersonalet. Målopfyldelsen vurderes 2 gange årligt, og på baggrund af resultaterne vurderer Region Sjælland behovet for tværgående regionale indsatser. Nationalt arbejdes der med at give ordningen øget indhold. Arbejdet foregår bl.a. i regi af Temagruppen for Kvalitet og Service under Danske Regioner, ligesom der i udkastet til det nye standardsæt for DDKM foreslås en vurdering af, om ordningen lever op til formålet. Klar tale - kodeks for god patientkommunikation Kodeks for god patientkommunikation beskriver, hvordan Region Sjælland tilstræber at kommunikere med patienter og pårørende. Kodekset skaber dermed de overordnede retningslinjer for både den mundtlige, skriftlige, non-verbale og digitale kommunikation herunder kommunikation. Kommunikation med patienter og pårørende følger naturligvis altid reglerne om tavshedspligt. På de somatiske sygehuse introduceres nyt personale til Klar Tale på de månedlige fælles introduktioner for nye medarbejdere og der udbydes kurser i god patientkommunikation. Regionen følger standarder i gældende kvalitetsmodeller for sygehuse og socialområdet vedr. skriftlig og mundtlig kommunikation. Psykiatrien udbyder kurset: Kontakt og kommunikation med patienten. Dette kursus henvender sig til såvel sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og indgår i Psykiatriens systematiske uddannelses- og kompetencemodel. Kurset udbydes mindst en gang årligt til hold bestående af op til 20 deltagere. Dialogsamtaler ved klager Patienter, der indsender en klage til Patientombuddet bliver tilbudt en dialogsamtale med regionen. Efter afholdelse af dialogsamtalen tager patienterne endeligt stilling til, om de ønsker at fastholde eller frafalde deres klage. Side 6

7 Den tilbudte dialogsamtale åbner op for dialog og afdelingerne bruger møderne med patienterne til at lære og rette op på evt. uhensigtsmæssigheder. Der sker vidensdeling og læring både i de enkelte enheder og på regionsniveau. Patienter og pårørendes indrapportering af utilsigtede hændelser Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet. Lokale sagsbehandlere og risikomanagere behandler sagerne. Erfaringer og viden deles via de regionale og lokale risikomanagere, der mødes ca. 5 gange om året. Større sager og tendenser drøftes enten i de enkelte driftsenheder eller på tværs i regionen. Patientkontoret Patientkontorets rådgiver patienter i forhold til henvisninger (inkl. sygehusvalg) og befordring, og besvarer også spørgsmål om behandling i udlandet, behandling under ophold i Danmark og patienters retsstilling. Patientkontorets yder vejledning og rådgivning i forbindelse med klagesager samt opfordrer til dialog mellem patient/pårørende og behandlingsstedet. Patientkontorets viden om patienters og pårørendes oplevelse af sundhedsvæsenet omsættes til læring og dermed til forebyggelse af utilsigtede hændelser m.m. Patientkontoret deltager i den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe, som består af repræsentanter fra kommuner, sygehuse og den regionale primærsektor. Informeret samtykke Patienter skal som udgangspunkt give samtykke til enhver behandling, der indledes eller fortsættes. Patientens samtykke skal gives på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonalet. Patienter får information om egen helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger. Patienter kan også frabede sig informationen. Der Side 7

8 skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men ikke stå alene. Værktøjskassen Region Sjælland har en værktøjskasse, som løbende opdateres. Værktøjskassen understøtter brugerinddragelsen ved at give personalet ideer til nogle af de forskellige metoder, der kan anvendes i samarbejdet med brugere. I værktøjskassen indgår derfor en beskrivelse af den enkelte metode - en forklaring af, hvad metoden kan være egnet til - metodens styrker og svagheder, og hvor yderligere inspiration kan søges. Værktøjskassen opdateres løbende på Region Sjællands intranet. Derudover oprettes et dokument i D4 med link til værktøjskassen. Primærsektoren informeres om løbende tilføjelser til værktøjskassen via Praksisinfo. Pilotprojekt Region Sjælland har til hensigt at afprøve egnede kvalitative metoder til brugerinddragelse og vil i den forbindelse understøtte et afgrænset antal pilotprojekter. Hensigten er, at afdelinger opnår kompetence til selv at anvende de kvalitative metoder. Konkret er et pilotprojekt igangsat med støtte fra Kvalitet og Udvikling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres en pulje til kommende pilotprojekter. Afdelinger/sociale tilbud kan ansøge om midler til pilotprojekter, der igangsættes inden udgangen af Særlig indsatser for Psykiatrien Psykiatrien adskiller sig fra det somatiske sygehusvæsen ved at have flere længere patientforløb. Derfor er der en række indsatser, som målretter sig denne særlige patientgruppe. Enhed for Brugerstyret psykiatri Psykiatrien i Region Sjælland har etableret Enhed for Brugerstyret Psykiatri, som har til opgave at styrke og støtte arbejdet med Brugerstyret Psykiatri i Psykiatriens afdelinger. Enheden har tilknyttet en række projekter, som handler om at styrke og respektere patienternes og pårørendes erfaringer med henblik på at skabe bedst mulige rammer for samarbejdet omkring den enkeltes behandling. Side 8

9 En gruppe af ambassadører fra psykiatriens afdelinger er tilknyttet enhedens arbejde. Psykiatriens Brugerpanel Psykiatrien i Region Sjælland har oprettet et Brugerpanel, som består af mennesker med erfaring som enten patient eller pårørende. Panelets opgave er at give sparring til Psykiatrien i konkrete projekter ved at byde ind med deres viden og erfaring. Panelet er blandt andet kommet med input til udvikling af psykoedukation, sygehusbyggeriet i Slagelse og evalueringen af projektet Brugerstyret psykiatri. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland (Psykinfo) tilbyder mennesker med interesse og behov for viden om psykiatri og sindslidelse information, rådgivning og inspiration. PsykInfo afholder gratis-arrangementer i de største byer i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder anonym information og rådgivning omkring sindslidelse og psykiatri. Alle kan få en personlig eller telefonisk samtale med en psykiatrisk uddannet medarbejder fra Psyk-Infos tværfaglige team. 5. Evaluering og videndeling Region Sjælland vil løbende sikre videndeling og evaluering af de konkrete indsatser. I 2012 arbejder Region Sjælland med procesmål (at teste værktøjer, pilotprojekt mv.), hvor initiativer er baseret på afdelingernes ønsker. I 2013 og fremefter vil der blive opstillet fælles regionale resultatmål for nye indsatsområder. Monitorering Kvalitet og Udvikling igangsætter i 1. kvartal 2012 en undersøgelse af, hvilke lokale brugerinddragelses-tiltag, der foregår på sygehuse/ sociale tilbud i regionen for at sikre den bedste videreudvikling af området. I driftsaftalerne med sygehusene er det aftalt, at sygehusene rapporterer resultatet af de konkrete indsatser med afsæt i brugerpolitikken og strategien for samme. Rapportering sker 31.marts 2012 og 31.august Kvalitet og Udvikling har udarbejdet et skema til brug for Side 9

10 denne afrapportering. Undersøgelsen i 1.kvartal 2012 kan udgøre sygehusenes afrapportering i driftsaftaleopfølgningen 31.marts En række igangsatte indsatser monitoreres fast i driftsaftaleopfølgningerne mellem sygehuse og regionen, og for disse skal der ikke rapporteres yderligere. Monitorering for socialområdet foregår efter gældende driftsaftale mellem Socialområdet og regionen. Herudover monitoreres løbende via tilsyn. Den seneste overenskomst for almen praksis tager højde for behovet for dokumentation og monitorering med henblik på lægers kontinuerlige udvikling af patientbehandlingen. Datafangst er ved at blive indarbejdet i almen praksis, og der vil fremadrettet blive udarbejdet strategi for, hvordan disse data benyttes. Videndeling I 2012 vil der være fokus på at øge kendskabet til politikken samt implementering af strategien for udmøntning af politikken. I den forbindelse skal der afholdes forskellige arrangementer, hvor temaet vil være brugerinddragelse; både i form af introduktion til brugerinddragelse generelt og i forhold til konkrete eksempler på brugerinddragelse. For at sprede viden om arbejdet med brugerinddragelse deltager Kvalitet og Udvikling med en stand på de planlagte sundhedsdage i Holbæk ( ) og Roskilde ( ). Løbende videndeling kan ske via det allerede etablerede forum for Videnspredning i Sundhedsvæsenet (VIS.dk) under Danske Regioner, hvor Region Sjælland kan oprette en netværksgruppe vedr. brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Igennem denne netværksgruppe kan medlemmer af gruppen dele viden, dokumenter og kontakter. Medlemmer af gruppen kan være både fra egen region og andre regioner. Den fremtidige løbende videndeling skal sikres i den fremtidige kvalitetsorganisation samt tilsvarende organisationer for øvrige virksomhedsområder. Side 10

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag 1 Proces og skabelon for terminer for driftsaftaleopfølgning 2014. Side 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for xxx Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Sygehusets

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere