Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor"

Transkript

1 December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted

2 Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel del Tidsmæssig placering af prøverne Forudsætningskrav for at gå til prøve Oversigt over fordeling af fagområder i de første to år Oversigt over fordeling af fagområder i de sidste halvandet år Oversigt over fordeling af teoretiske og kliniske ECTS i de sidste halvandet år Oversigt over fordeling af tværprofessionelle ECTS kliniske og teoretiske Fordeling af valgfrie ECTS Oversigt over temaer og uddannelseselementer, som er tilrettelagt inden for uddannelsens sidste halvandet år Fag og ECTS-fordeling Turnusplan semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS Forudsætninger for at gå til prøven Mødepligt i studieklinikken Godkendelse af litteratur i den individuelle studieplan fra klinisk uddannelsesforløb Konsekvenser ved manglende opfyldelse af forudsætningskravene Dokumentation af det kliniske uddannelsesforløb Prøvens ECTS-omfang og tilrettelæggelse Prøveform Afvikling af prøven Bedømmelseskriterier Tilmelding til prøven, omprøve og sygeprøve m.m semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder University College Nordjylland 2/43

3 5.3.2 Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte fordelt på valgfrie ECTS Mål for læringsudbytte fordelt på tværprofessionelle ECTS Forudsætninger for at gå til prøven Fastlagt studieaktivitet Mødepligt Godkendelse af litteratur i den individuelle studieplan fra klinisk uddannelsesforløb Indholdskrav i - og aflevering af det skriftlige produkt på 2. semester Konsekvenser ved manglende opfyldelse af forudsætningskravene Prøvens ECTS-omfang og tilrettelæggelse Prøveform Formkrav Indholdskrav Den mundtlige præstation Bedømmelseskriterier Tilmelding til prøven, omprøve og sygeprøve m.m semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytter fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte for valgfrie ECTS Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte for valgfrie ECTS Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse University College Nordjylland 3/43

4 8.3.1 Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder semester Indhold Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte for tværfaglige ECTS semester Indhold Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning/bachelorprojekt Mål for læringsudbytte fordelt på viden Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Mål for læringsudbytte for valgfri ECTS Krav og forventninger til den kliniske uddannelse Kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder Talentarbejde og udmærkelse Next Step Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Studieaktivitetsmodellen Merit Meritvurdering (obligatorisk merit) i forbindelse med ansøgning om optagelse/indskrivning på uddannelsen Meritvurdering på baggrund af en ansøgning, hvis den studerende ikke har opfyldt sin oplysningspligt i forbindelse med optagelse/indskrivning Forhåndsgodkendelse af merit og endelig merit Manglende opfyldelse af forudsætningskrav som adgang til prøver Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Særlige prøvevilkår Eksamensregler Afmelding fra prøver Afholdelse af syge- og omprøver Regler for brug af egne og andres arbejder Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Dispensation Usædvanlige forhold University College Nordjylland 4/43

5 22. Ikrafttrædelses- og overgangsordning Overgangsordning Overgangsordning for sygeplejerskestuderende fra VIA, Thisted til UCN, Aalborg University College Nordjylland 5/43

6 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel del Studieordningens institutionelle del, jf. bekendtgørelse nr. 804 af 17/6 2016, om professionsbacheloruddannelsen i sygepleje er fastsat og godkendt af UCN. Den fælles del af studieordningen fastsætter de faglige rammer for de to første år af uddannelsen. Denne institutionelle del af uddannelsen fastsætter regler for udmøntning af hele uddannelsen. University College Nordjylland 6/43

7 1.1 Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt over prøver og deres tidsmæssige placeringer Tidsmæssig Prøve Placering 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge 2. semester Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 3. semester Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Medicinhåndtering 4. semester Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorerne 5. semester Sygepleje klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb 6. semester Sygepleje selvstændig professionsudøvelse i kompleks klinisk virksomhed 210 ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 30 ECTS Intern 7 trins skala 30 ECTS Ekstern 7 trins skala 27 ECTS Intern 7 trins skala 3 ECTS Intern 7 trins skala 30 ECTS Intern 7 trins skala 30 ECTS Ekstern 7 trins skala 30 ECTS Intern 7 trins skala 7. semester Valgfrit element/valgfrie elementer Bachelorprojekt: Sygepleje evidens og implementering 10 ECTS 20 ECTS Intern Ekstern 7 trins skala 7 trins skala Tidspunkt for prøver fremgår af Prøveoversigt, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring. Prøverne placeret på 1. og 2. semester skal være bestået inden udgangen af den studerendes andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr af 30/ Prøven i medicinhåndtering på 3. semester skal bestås inden for uddannelsens første to år som forudsætning for, at den studerende kan fortsætte på uddannelsens tredje år, jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 804 af 17/ Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold Forudsætningskrav for at gå til prøve I sygeplejerskeuddannelsen kan opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. være en forudsætning for deltagelse i en prøve (forudsætningskrav). Prøveforudsætninger er beskrevet i studieordningen under de enkelte semestre i afsnittene Forudsætninger for at gå til prøve. University College Nordjylland 7/43

8 1.2 Oversigt over fordeling af fagområder i de første to år Fagområder Antal ECTS* Sundhedsvidenskabelige fag i alt 89 Heraf sygepleje 52 Heraf sygdomslære 10 Heraf farmakologi 7 Heraf forskningsmetodologi 7 Heraf folkesundhed 5 Naturvidenskabelige fag i alt 18 Heraf anatomi og fysiologi/biokemi 13 Heraf mikrobiologi 5 Humanistiske fag i alt 8 Heraf pædagogik/kommunikation/ psykologi 6 Samfundsvidenskabelige fag i alt 5 Heraf organisation/ledelse og jura 5 I alt Oversigt over fordeling af fagområder i de sidste halvandet år Antal Fagområder ECTS Sundhedsvidenskab 66 Naturvidenskab 7 Humanvidenskab 7 Samfundsvidenskab 10 I alt Oversigt over fordeling af teoretiske og kliniske ECTS i de sidste halvandet år Teoretiske ECTS Kliniske ECTS I alt antal ECTS 5. semester semester semester University College Nordjylland 8/43

9 1.5 Oversigt over fordeling af tværprofessionelle ECTS kliniske og teoretiske Semester Teoretiske ECTS Kliniske ECTS 1. semester 1 2. semester 1 3. semester 1 4. semester semester 6. semester semester 1.6 Fordeling af valgfrie ECTS Semester Teoretiske ECTS Kliniske ECTS 1. semester 2. semester 4 3. semester 3 4. semester 3 5. semester 6. semester 7. semester Oversigt over temaer og uddannelseselementer, som er tilrettelagt inden for uddannelsens sidste halvandet år 5. semester Sygepleje klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb ECTS Temaet retter sig mod klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt samarbejde med patient, borger og pårørende. Temaet retter sig desuden mod patienters og borgeres oplevelser og reaktioner ved akut og University College Nordjylland 9/43

10 kritisk sygdom. Fokus er at reflektere over, vurdere og intervenere i forhold til patient og borger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb med afsæt i en evidensbaseret praksis semester Sygepleje selvstændig professionsudøvelse i kompleks klinisk virksomhed Temaet retter sig mod selvstændig professionsudøvelse, der i udførelse, formidling, ledelse og udvikling understøtter patients og borgers oplevelse af sammenhæng i pleje- og behandlingsforløbet. Temaet er desuden klinisk lederskab i samspil med patient, borger, pårørende og fagprofessionelle i kompleks klinisk virksomhed i og på tværs af sektorer. Fokus er at opnå færdigheder i og kompetencer til selvstændig professionsudøvelse, herunder at varetage klinisk lederskab, der sikrer og udvikler kvalitet i sygepleje gennem organisering, prioritering, koordinering samt delegering i en kompleks klinisk virksomhed semester Sygepleje evidens og implementering Temaet retter sig mod den studerendes individuelle toning af sin uddannelse i valgfrit element og i bachelorprojektet. Desuden retter temaet sig mod evidens og implementering af viden med relevans for sygeplejen. Fokus er at initiere, udføre eller implementere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejen i det hele sundhedsvæsen. 30 I alt 90 University College Nordjylland 10/43

11 2. Fag og ECTS-fordeling University College Nordjylland 11/43

12 3. Turnusplan University College Nordjylland 12/43

13 University College Nordjylland 13/43

14 4. 1. semester 4.1 Indhold Tema 1: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere. 4.2 Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Forklare og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi Beskrive videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau Beskrive viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Forklare udvalgte dele af sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder Forklare betydningen af forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Identificere borgerens og patientens mål Beskrive tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Forklare evidensbaseret praksis Reflektere over ernæringsmæssige problemstillinger i relation til patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Forklare infektionspatiologiske og hygiejniske forhold Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Udføre systematisk observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, dokumentation og justering af sygepleje på individ- og gruppeniveau Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner i relation til patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge University College Nordjylland 14/43

15 Søge og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre Anvende og begrunde grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer Anvende og begrunde forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler, under hensyntagen til patients og borgers egne ressourcer og begrænsninger 4.3 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte for kliniske og tværprofessionelle ECTS er udvalgt fra ovenstående læringsudbytte Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Udføre systematisk observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, dokumentation og justering af sygepleje på individ- og gruppeniveau Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner i relation til patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Søge og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre Anvende og begrunde grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer Anvende og begrunde forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patients og borgers egne ressourcer og begrænsninger Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS Beskrive tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 4.4 Forudsætninger for at gå til prøven Nedenfor angives de forudsætningskrav der gælder for prøven på 1. semester: University College Nordjylland 15/43

16 4.4.1 Mødepligt i studieklinikken De seks kliniske ECTS afvikles som en todelt studieklinik af henholdsvis en uges varighed (fire hverdage) og tre ugers varighed (tolv hverdage) med deltagelse svarende til 30 timer på et klinisk uddannelsessted i det somatiske sundhedsvæsen. Studieklinikken er et iagttagende og delvis deltagende studieforløb. Der er mødepligt i studieklinikken. Studieklinikkens første del afvikles i semesterets 4. eller 5. studieuge. Det betyder for forårssemesteret uge 9 eller 10 og for efterårssemesteret uge 39 eller 40. Anden del afvikles i semesterets uge eller uge. Det betyder for forårssemesteret uge eller uge og for efterårssemesteret betyder det uge eller uge Den kliniske vejleder planlægger studieklinikken, så den studerende så vidt muligt følges med en sygeplejerske under hele forløbet. Deltagelse i studieklinikken er en forudsætning for, at den studerende kan afvikle den interne teoretiske prøve. Ved et fravær ud over to dage i studieklinikken, og dette fravær ikke kan indhentes inden afvikling af semestrets prøve, er der brugt et prøveforsøg. Den kliniske vejleder vurderer ud fra fraværets omfang, om den studerende kan nå mål for læringsudbyttet for perioden. Vurderer den kliniske vejleder, at den studerende ikke kan dette, inddrages klinisk koordinator, der i samarbejde med studievejleder laver en individuel vurdering af, hvorledes mål for læringsudbyttet kan nås. Ved merfravær kræver det en dokumentation som gyldig grund for fravær. Følgende opfattes som gyldig grund for fravær: Sygdom, der kan dokumenteres med friattest (udstedt af læge og betalt af den studerende) Borgerligt ombud eller studiepolitisk arbejde, der kan dokumenteres Ved fravær uden dokumentation for gyldig grund orienteres uddannelsesinstitutionen. Konsekvensen af fravær uden gyldig grund kan medføre bortvisning fra det kliniske uddannelsessted. UCNs adfærdsregler for studerende gælder under opholdet i studieklinikken Godkendelse af litteratur i den individuelle studieplan fra klinisk uddannelsesforløb Litteraturen i den individuelle studieplan godkendes af den kliniske vejleder i forhold til relevans og omfang. Det skal overvejende være baseret på udviklingsprojekter og forskning. Skønlitterære værker kan i mindre omfang være relevante. Litteraturen forventes at have et omfang af 45 sider pr. uge i studieklinikkens anden del (135 sider i alt). Godkendelse af litteratur er en forudsætning for at kunne deltage i semesterets afsluttende prøve. Den kliniske vejleder godkender den studerendes opgivne litteraturliste i den individuelle studieplan i forhold til relevansen og omfang. Denne godkendelse er også en forudsætning for at kunne gå til den interne prøve Konsekvenser ved manglende opfyldelse af forudsætningskravene Såfremt én eller flere af forudsætningerne ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i den eksterne prøve. Ved manglende opfyldelse af én eller flere af forudsætningerne har den studerende brugt et prøveforsøg. University College Nordjylland 16/43

17 4.4.4 Dokumentation af det kliniske uddannelsesforløb Den kliniske vejleder godkender tilstedeværelsen og den studerendes opgivne litteratur på Praktikportalen senest sidste dag i det kliniske uddannelsesforløb. 4.5 Prøvens ECTS-omfang og tilrettelæggelse Formålet med prøven er at bedømme, i hvilken grad den studerende har opnået mål for læringsudbyttet for 1. semester, der har temaet Observation og vurdering af patients og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Prøveform Første semester afsluttes med en intern, teoretisk, skriftlig og individuel prøve på dansk uden hjælpemidler. Prøven afvikles digitalt via WISEflow. Prøven er delt i to og afvikles på to forskellige dage. Den første delprøve (Delprøve i anatomi, fysiologi, biokemi og mikrobiologi) har en varighed af to timer, hvor den studerende besvarer et opgavesæt, der tager afsæt i en case med spørgsmål inden for relevante dele af semesterets mål for læringsudbytte. Spørgsmålene relaterer sig til fagene anatomi, fysiologi, biokemi og mikrobiologi. Den anden delprøve (Delprøve i sygepleje, ergonomi, ernæring og diætetik, folkesundhed, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetodologi) har en varighed af to timer, hvor den studerende besvarer et opgavesæt, der tager afsæt i samme case med spørgsmål inden for relevante dele af semesterets mål for læringsudbytte. Spørgsmålene relaterer sig til fagene sygepleje, ergonomi, ernæring og diætetik, folkesundhed, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetodologi. Det fremgår af Prøveoversigten, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring, hvor og hvornår den studerende får udleveret casen. Prøvens omfang udgør i alt 30 ECTS, fordelt med 12 ECTS til første delprøve i anatomi, fysiologi, biokemi og mikrobiologi og 18 ECTS til anden delprøve i sygepleje, ergonomi, ernæring og diætetik, folkesundhed, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetodologi Afvikling af prøven Den studerende er til prøven selv ansvarlig for at medbringe en fungerende computer, der kan tilgå institutionens trådløse netværk og WISEflow. I tilfælde af kortvarige afbrydelser af institutionens internetforbindelse og/eller WISEflow, som skyldes institutionen, forlænges prøvetiden svarende hertil. Ved længerevarende afbrydelse af institutionens internetforbindelse og /eller WISEflow, som skyldes institutionen, afbrydes prøven, som i så fald afvikles en anden dag. I så fald er der ikke brugt et prøveforsøg. 4.6 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes skriftlige præstation. De to delprøver bedømmes hver for sig og når de to delprøver er bestået, gives én samlet karakter. Karakteren fremkommer ved en ligelig vægtning af de to delprøver. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer, én eksaminator til hver delprøve. Meddelelse til den studerende om bedømmelsen gives via UMS i henhold til Prøveoversigt, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring. University College Nordjylland 17/43

18 4.7 Tilmelding til prøven, omprøve og sygeprøve m.m. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære prøve, som afslutter semesteret. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve/sygeprøve, hvis den ordinære prøve ikke er bestået (enten ved ikke beståelseskarakter, ikke mødt eller sygdom). Tidspunkt for omprøve/sygeprøve fremgår af Prøveoversigt, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring. Vedrørende udeblivelse, sygeprøve m.m., se Eksamensregler for UCNs grunduddannelser på Pointer. Omprøve og sygeprøve afvikles som den ordinære prøve. Der gives én lektion mundtlig feedback og feedforward til hver ikke bestået delprøve. Feedback og feedforward skal finde sted senest fire uger efter delprøvens resultat foreligger, med mindre underviser/vejleder afvikler ferie semester 5.1 Indhold Tema 2: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb Temaet retter sig mod klinisk beslutningstagen inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patienten/borgeren og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. 5.2 Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Forklare og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi Forklare udvalgte dele af farmakologi og reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Forklare og reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Forklare og reflektere over klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patient og borgers hjem Forklare udvalgte dele af sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder Beskrive borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Forklare videnskabsteori og forskningsmetoder samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis University College Nordjylland 18/43

19 5.2.2 Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende forløb Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Anvende og begrunde relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori i relation til patient og borger i stabile og kompleks pleje- og behandlingsforløb Søge, vurdere og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Anvende kliniske metoder, herunder metoder til vurdering af ernæringstilstanden, hos patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt kan intervenere i relation hertil Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Selvstændigt anvende og reflektere over grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer 5.3 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte for kliniske, valgfrie og tværprofessionelle ECTS er udvalgt fra ovenstående læringsudbytte Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende og rehabiliterende forløb Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb University College Nordjylland 19/43

20 Anvende og begrunde relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori i relation til patient og borger i stabile og kompleks pleje- og behandlingsforløb Søge, vurdere og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Anvende kliniske metoder, herunder metoder til vurdering af ernæringstilstanden, hos patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt kan intervenere i relation hertil Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Selvstændigt anvende og reflektere over grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer Mål for læringsudbytte fordelt på valgfrie ECTS Anvende og begrunde relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori i relation til patient og borger i stabile og kompleks pleje- og behandlingsforløb Mål for læringsudbytte fordelt på tværprofessionelle ECTS Beskrive borgers og patients mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om patient og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 5.4 Forudsætninger for at gå til prøven Nedenfor angives de forudsætningskrav der gælder for prøven på 2. semester: Fastlagt studieaktivitet Der er en fastlagt studieaktivitet i den kliniske uddannelse som forudsætningskrav for deltagelse i prøven på 2. semester. Den fastlagte studieaktivitet er individuel og afholdes på det det kliniske uddannelsessted inden for de sidste tre uger af det kliniske uddannelsesforløb. Formålet med den fastlagte studieaktivitet er, at den studerende anvender, begrunder og evaluerer klinisk beslutningstagen i en ramme af evidensbaseret praksis. Den fastlagte studieaktivitet består af tre dele; 1)en hel dag afsat i klinisk undervisning; 2) en studiedag og 3)en diskussion mellem den studerende og klinisk vejleder og tilknyttet underviser. Diskussionen foregår via Lync og har en varighed af 60 minutter. Forud for diskussionen har den studerende afleveret et skriftligt produkt (max.3600 tegn) på Praktikportalen kl to hverdage før afviklingen af den fastlagte studieaktivitets del tre. Se også semesterbeskrivelsen for 2. semester. University College Nordjylland 20/43

21 Tidspunktet for studieaktiviteten offentliggøres på Praktikportalen under den enkelte studerendes forløb senest to uger før semesterstart. Studieaktiviteten afhænger af det aktuelle forløb på det kliniske uddannelsessted Mødepligt Der er en generel forventning om deltagelse i teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. Mødepligt i den kliniske uddannelse har et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen, der attesteres af den kliniske vejleder. Fremmøde er en forudsætning for, at den studerende kan deltage i semesterets afsluttende eksterne prøve. Ved et fravær på mere end 10 % (fire dage) i det kliniske uddannelsesforløb aftaler og planlægger den studerende og klinisk vejleder, hvordan dette merfravær kan indhentes. Såfremt fraværet ikke kan indhentes inden afvikling af semestrets prøve, er der brugt et prøveforsøg. Det kan indhentes ved bl.a. inddragelse af studiedage og/eller weekender. Ved merfravær kræver det en dokumentation som gyldig grund for fravær. Følgende opfattes som gyldig grund for fravær: Sygdom, der kan dokumenteres med en friattest (udstedt af læge og betalt af den studerende) Borgerligt ombud eller studiepolitisk arbejde, der kan dokumenteres Det kliniske uddannelsessted kontakter klinisk koordinator, der i samarbejde med studievejleder laver en individuel vurdering af fraværet med henblik på planlægning af et alternativt forløb eller et nyt klinisk uddannelsesforløb. Ved fravær uden dokumentation for gyldig grund orienteres uddannelsesinstitutionen. Konsekvensen af fravær uden gyldig grund kan medføre bortvisning fra det kliniske uddannelsessted. UCNs adfærdsregler for studerende gælder under opholdet i studieklinikken Godkendelse af litteratur i den individuelle studieplan fra klinisk uddannelsesforløb Litteraturen i den individuelle studieplan godkendes af den kliniske vejleder i forhold til relevans og omfang. Det skal overvejende være baseret på udviklingsprojekter og forskning. Skønlitterære værker kan i mindre omfang være relevante. Litteraturen forventes at have et omfang af 45 sider pr. uge i det kliniske uddannelsesforløb. Godkendelse af litteratur er en forudsætning for at kunne deltage i semesterets afsluttende prøve. Den kliniske vejleder godkender den studerendes opgivne litteraturliste i den individuelle studieplan i forhold til relevansen og omfang. Denne godkendelse er også en forudsætning for at kunne gå til den eksterne prøve Indholdskrav i - og aflevering af det skriftlige produkt på 2. semester Hvis det skriftlige produkt, der udarbejdes til prøven på 2. semester, ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis det indeholder fx tekst, figurer, tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til, uden der er henvisning hertil (plagiat), jf. Eksamensregler for UCNs grunduddannelser på Poin- University College Nordjylland 21/43

22 ter, vil det blive afvist med henvisning til, at det indholdsmæssige forudsætningskrav ikke er opfyldt. Den studerende har forbrugt et prøveforsøg. Aflevering af det skriftlige produkt er et forudsætningskrav for deltagelse i prøven, hvorfor manglende aflevering ligestilles med udeblivelse fra prøven, og den studerende har forbrugt et prøveforsøg Konsekvenser ved manglende opfyldelse af forudsætningskravene Såfremt én eller flere af forudsætninger ikke er opfyldt, kan den studerende ikke deltage i den eksterne prøve. Ved manglende opfyldelse af én eller flere af forudsætningerne har den studerende brugt et prøveforsøg. 5.5 Prøvens ECTS-omfang og tilrettelæggelse Formålet med prøven er at bedømme, i hvilken grad den studerende har opnået mål for læringsudbytte for 2. semester, der har temaet Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Prøveform 2. semester afsluttes med en ekstern, teoretisk, mundtlig, individuel prøve på dansk inden for relevante dele af semesterets mål for læringsudbytte. Prøven tager udgangspunkt i et individuelt fremstillet skriftligt produkt. Der gives ikke vejledning til udarbejdelse af det skriftlige produkt. Prøven er påbegyndt, når det skriftlige produkt er afleveret. Tidspunkt for den mundtlige eksamination, lokale, navn på eksaminator og censor oplyses på den digitale læringsplatform på dagen for aflevering af det skriftlige produkt. Eksaminator er normalt vejleder. Censor er en beskikket fagperson. Prøvens omfang udgør 30 ECTS. Eksaminationsgrundlaget er indholdet på 2. semester, herunder det skriftlige produkt. Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige eksamination Formkrav Det skriftlige produkts omfang må maksimalt omfatte anslag, inklusiv mellemrum. Det skriftlige produkt skal overholde Redaktionelle krav til skriftlige opgaver, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring. Det skriftlige produkt afleveres i WISEflow, senest jf. Prøveoversigt, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring Indholdskrav Det skriftlige produkt skal indeholde: Beskrivelse af en selvoplevet klinisk sygeplejefaglig problemstilling fra 2. semesters kliniske uddannelse Formulering af et eller flere fokuserede spørgsmål ud fra PICO/PICo-struktur University College Nordjylland 22/43

23 Beskrivelse af litteratursøgning 1 i mindst to databaser 2 Vurdering af og begrundelse for valg af litteratur til besvarelse af det/de fokuserede spørgsmål Den mundtlige præstation Den mundtlige præstation er en individuel eksamination og har en varighed af 25 minutter, heraf har den studerende de første 5 minutter til et individuelt oplæg. Herefter er der 20 minutters eksamination i det skriftlige produkt, det mundtlige oplæg samt mål for læringsudbyttet for 2. semester. Ud over de spørgsmål, der naturligt indgår i eksaminationen fra faget anatomi, fysiologi og genetik, trækker den studerende i slutningen af eksaminationen et spørgsmål til besvarelse, der specifikt relaterer sig til dette fag. I det individuelle oplæg præsenteres overvejelser om den kliniske beslutningstagen i forhold til det skriftlige produkts fokuserede spørgsmål. 5.6 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen foretages af censor og eksaminator. Tidsrammen for votering er 10 minutter. Bedømmelsen meddeles af censor umiddelbart efter voteringen. 5.7 Tilmelding til prøven, omprøve og sygeprøve m.m. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære prøve, som afslutter semesteret. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve/sygeprøve, hvis den ordinære prøve ikke er bestået (enten ved ikke beståelseskarakter, ikke mødt eller sygdom). Tidspunkt for omprøve/sygeprøve fremgår af Prøveoversigt, se Pointer under sygeplejerskeuddannelsen i henholdsvis Aalborg/Thisted og Hjørring. Vedrørende udeblivelse, sygeprøve m.m., se Eksamensregler for UCNs grunduddannelser på Pointer. Omprøve og sygeprøve afvikles som den ordinære prøve. Der gives én lektion mundtlig feedback og feedforward ved ikke bestået prøve. Feedback og feedforward skal finde sted senest fire uger efter prøvens resultat foreligger, med mindre underviser/vejleder afvikler ferie semester 6.1 Indhold Tema 3: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sektorer. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af 1. I beskrivelsen skal indgå valg af databaser (hvilke og hvorfor) og søgetermer (hvilke og hvorfor). 2. Eksempelvis i databaserne CINAHL, Pub Med, Center for Kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen eller Trip Database. University College Nordjylland 23/43

24 pleje og behandling i patient-/borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. 6.2 Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Forklare og reflektere over patofysiologiske tilstande relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Forklare udvalgte dele af farmakologi og reflektere over medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau Forklare klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patients og borgers hjem Forklare sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag og etisk ansvar Reflektere over udvalgte dele af sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder Reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation Forklare metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling Forklare og forholde sig kritisk til videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i relation til patient- og borgerforløb Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Anvende og begrunde medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin Anvende og begrunde etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning i relation til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Udføre og begrunde klinisk lederskab af patient- og borgerforløb i samspil med fagprofessionelle, tværprofessionelt og tværsektorielt, under hensyntagen til kvalitetssikring University College Nordjylland 24/43

25 Anvende og begrunde teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Anvende og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Søge, vurdere og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til klinisk lederskab af patient- og borgerforløb 6.3 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte for kliniske og tværprofessionelle ECTS er udvalgt fra ovenstående læringsudbytte Mål for læringsudbytter fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Anvende og begrunde medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin Anvende og begrunde etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning i relation til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Udføre og begrunde klinisk lederskab af patient- og borgerforløb i samspil med fagprofessionelle, tværprofessionelt og tværsektorielt, under hensyntagen til kvalitetssikring Anvende og begrunde teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Anvende og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Søge, vurdere og udvælge national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i relation til klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Mål for læringsudbytte for valgfrie ECTS University College Nordjylland 25/43

26 Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS Forklare klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt patients og borgers hjem Forklare sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår Udføre og begrunde klinisk lederskab af patient- og borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle, tværprofessionelt og tværsektorielt, under hensyntagen til kvalitetssikring semester 7.1 Indhold Tema 4: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorerne Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner. 7.2 Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger på individ-, gruppe- og samfundsniveau Reflektere over viden om individuelle, religiøse og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Reflektere over viden om målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner såvel i direkte og digital kontekst med involvering af patient og borger samt pårørende med respekt for forskellighed University College Nordjylland 26/43

27 Reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder Reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring Forklare borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Reflektere over dilemmaer og udvalgte etiske problemstillinger inden for sygepleje Reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan reflektere over den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Reflektere over udvalgte teorier om menneskets psykologiske udvikling, reaktioner og krisetilstande Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner i relation til patients og borgers oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i samspil med patient og borger, pårørende samt fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Udføre og begrunde klinisk lederskab af patient- og borger-, pleje-, behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring Udføre og reflektere over vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger samt uddannelsessøgende Anvende og begrunde etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Anvende og reflektere over teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Anvende og reflektere over situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling University College Nordjylland 27/43

28 Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov 7.3 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte for kliniske og tværprofessionelle ECTS er udvalgt fra ovenstående læringsudbytte Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau Anvende og begrunde sygeplejefaglige interventioner i relation til patients og borgers oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i samspil med patient og borger, pårørende samt fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Udføre og begrunde klinisk lederskab af patient- og borger-, pleje-, behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring Udføre og reflektere over vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger samt uddannelsessøgende Anvende og begrunde etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Anvende og reflektere over teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Anvende og reflektere over situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov University College Nordjylland 28/43

29 7.3.3 Mål for læringsudbytte for valgfrie ECTS Ved afslutningen af det klinisk uddannelsesforløb kan den studerende: Udføre og reflektere over vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger samt uddannelsessøgende Mål for læringsudbytte for tværprofessionelle ECTS Ved afslutningen af det kliniske uddannelsesforløb har den studerende: Viden om, kan forstå og forklare borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan forklare deres anvendelse Viden om og kan forklare egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis semester 8.1 Indhold Tema 5: Sygepleje - klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske plejeog behandlingsforløb Temaet retter sig mod klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt samarbejde med patient, borger og pårørende. Temaet retter sig desuden mod patienters og borgeres oplevelser og reaktioner ved akut og kritisk sygdom. Fokus er at reflektere over, vurdere og intervenere i forhold til patient og borger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb med afsæt i en evidensbaseret praksis. 8.2 Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning Mål for læringsudbytte fordelt på viden Reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologiske tilstande i relation til patienter og borgere med akut og kritisk sygdom Reflektere over farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Reflektere over videnformer til systematisk at observere, diagnosticere, kommunikere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje til patient og borger med akut og kritisk sygdom University College Nordjylland 29/43

30 Reflektere over viden om individuelle, sociale, kulturelle, religiøse, internationale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner i relation til akut og kritisk sygdom Reflektere over viden om målrettede pædagogiske interventioner med involvering af patient, borger og pårørende i relation til akut og kritisk sygdom Reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patienters og borgeres hjem Reflektere over sundhedsvæsenets organisering, ansvarsfordeling og virkemåder sektorer imellem ud fra lovgrundlag, etisk ansvar og samfundsmæssige vilkår Reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til patient og borger med akut og kritisk sygdom Forklare innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Forklare metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Reflektere over prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet og i relation til patient og borger med akut og kritisk sygdom Reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Reflektere over forebyggelse og sundhedsfremme i relation til børn og familier Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i akutte og kritiske plejeog behandlingsforløb Anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner til patient og borger med akut og kritisk sygdom i pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb Anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin Anvende og vurdere klinisk lederskab af patient-, borger-, pleje-, og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring University College Nordjylland 30/43

31 Vurdere og formidle kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Anvende og vurdere metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i relation til patient og borger med akut og kritisk sygdom 8.3 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte for kliniske ECTS er udvalgt fra ovenstående læringsudbytte Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Observere og vurdere klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme i relation til børn og familier Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde i relation til patient og borger med akut og kritisk sygdom semester 9.1 Indhold Tema 6: Sygepleje selvstændig professionsudøvelse i kompleks klinisk virksomhed Temaet retter sig mod selvstændig professionsudøvelse, der i udførelse, formidling, ledelse og udvikling understøtter patients og borgers oplevelse af sammenhæng i pleje- og behandlingsforløb. Temaet er desuden klinisk lederskab i samspil med patient, borger, pårørende og fagprofessionelle i kompleks klinisk virksomhed i og på tværs af sektorer. Fokus er at opnå færdigheder i og kompetencer til selvstændig professionsudøvelse, herunder at varetage klinisk lederskab, der sikrer og udvikler kvalitet i sygepleje gennem organisering, prioritering, koordinering, delegering i en kompleks klinisk virksomhed. 9.2 Mål for læringsudbytte for klinisk uddannelse Mål for læringsudbytte fordelt på viden Reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i kompleks klinisk virksomhed ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens/borgerens hjem Reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til kompleks klinisk virksomhed University College Nordjylland 31/43

32 Reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Reflektere over prioriteringer af professionsfaglige indsatser i relation til kompleks klinisk virksomhed under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Reflektere over modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i relation til kompleks klinisk virksomhed Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Mestre klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og formidle sygepleje i kompleks klinisk virksomhed og i samspil med patient og borger Mestre sygeplejefaglige interventioner i kompleks klinisk virksomhed samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb Mestre medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering at kunne ordinere medicin Mestre vejledning og undervisning af patient, borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende Mestre kulturel, international og etisk indsigt i pleje og behandling ud fra gældende kodeks Mestre teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Mestre situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient, borger og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i relevant innovations- og udviklingsarbejde i relation til kompleks klinisk virksomhed Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Selvstændigt håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen Selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagen samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle Indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejefaglige situationer og patient- og borgersituationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver University College Nordjylland 32/43

33 Selvstændigt intervenere inden for rammerne af gældende kodeks og lovgivning nationalt og internationalt Selvstændigt håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter Selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patienten og borgerens hjem Selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle Selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere Selvstændigt håndtere at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Selvstændigt håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mål for læringsudbytte for tværfaglige ECTS Reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i kompleks klinisk virksomhed ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens/borgerens hjem Reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagen samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle Selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tværprofessionelle samarbejdspartnere Selvstændigt håndtere at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb University College Nordjylland 33/43

34 semester 10.1 Indhold Tema 7: Sygepleje evidens og implementering Temaet retter sig mod den studerendes individuelle toning af sin uddannelse i valgfrit element og i bachelorprojektet. Desuden retter temaet sig mod evidens og implementering af viden med relevans for sygeplejen. Fokus er at initiere, udføre eller implementere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejen i det hele sundhedsvæsen Mål for læringsudbytte for teoretisk undervisning/bachelorprojekt Mål for læringsudbytte fordelt på viden Kritisk reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder Kritisk reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger Reflektere over innovation som metode til forandring af praksis og have kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Kritisk reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Kritisk reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Kritisk reflektere over prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Kritisk reflektere over videnskabsteori og forskningsmetode og på baggrund heraf forholde sig kritisk til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Kritisk reflektere over modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling og på baggrund heraf forholde sig kritisk til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Kan reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og det hele sundhedsvæsen Mål for læringsudbytte fordelt på færdigheder Diskutere kulturelle, internationale og etiske forholds betydning i pleje og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere innovations-, udviklings- og forskningsarbejde University College Nordjylland 34/43

35 Mål for læringsudbytte fordelt på kompetencer Håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Mål for læringsudbytte for valgfri ECTS Ved afslutningen af det kliniske uddannelsesforløb kan den studerende: Vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sygeplejeprofessionen Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling Diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofessionen og det hele sundhedsvæsen Reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og det hele sundhedsvæsen 11. Krav og forventninger til den kliniske uddannelse I de kliniske uddannelsesforløb arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante sundhedsfaglige funktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og alle dele af den kliniske uddannelse er udgangspunktet for planlægningen af den studerendes forløb. Med udgangspunkt i mål for læringsudbytte for hver del af den kliniske uddannelse, fastlægger den studerende og klinisk vejleder i fællesskab konkrete mål for den studerendes aktuelle kliniske uddannelse. Disse noteres i den studerendes individuelle studieplan på Praktikportalen. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i den aktuelle del af den kliniske uddannelse. Den studerende er ansvarlig for at udarbejde og uploade en justeret individuel studieplan hver uge. Det kliniske uddannelsessted er ansvarlig for at sikre de rammer og vilkår, som et godkendt klinisk uddannelsessted skal leve op til. Ansvaret for at sikre et klinisk uddannelsesforløb, der tilgodeser den studerendes mulighed for læring på det enkelte kliniske uddannelsessted, er fordelt mellem klinisk uddannelsessansvarlig sygeplejerske, klinisk vejleder, den studerende, ledelsen på det kliniske uddannelsessted samt underviseren fra uddannelsesinstitutionen. De dele af den kliniske uddannelse, som afvikles på andre institutioner end UCN, tilrettelægges efter studieaktivitetsmodellen, hvor der ugentligt forventes en studieintensitet svarende til gennemsnit- University College Nordjylland 35/43

36 ligt 43 timer/uge, hvoraf de 30 timer/uge er obligatorisk tilstedeværelse på det kliniske uddannelsessted. Den studerende er undergivet disse institutioners instruktioner under den kliniske uddannelse. Lokale rammer og vilkår er beskrevet i Klinisk uddannelse generelle forhold, som er tilgængelig på Praktikportalen. Det kliniske uddannelsesstedsted er ansvarlig for, at der foreligger en redegørelse for, hvordan de studerendes evaluering af den kliniske uddannelse indgår i en fortsat kvalitetsudvikling Kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder Uddannelsesinstitutionen skal, jf. Bekendtgørelse nr. 804 af 17/ om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, godkende det kliniske uddannelsessted. Et klinisk uddannelsessted udgør et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for sundhedsområdet eller det sociale område, som er godkendt af uddannelsesinstitutionen. UCN og organisationen, der stiller klinisk uddannelsessted til rådighed, samarbejder på alle niveauer med henblik på at sikre sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og den kliniske uddannelse. Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet etableres og vedligeholdes. Samarbejde mellem UCN og institutionen skal være beskrevet i forpligtende aftaler, som er udarbejdet i fællesskab. Det kliniske uddannelsessted er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske uddannelse i henhold til retningslinjer fastsat af institutionen. Det er en forudsætning for godkendelse af det kliniske uddannelsessted, at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske uddannelse og vejledning af studerende på et godkendt klinisk uddannelsessted. Det er en forudsætning, at der på det kliniske uddannelsessted er afsat ressourcer til den kliniske uddannelse og vejledning. Det kliniske uddannelsessted dokumenterer planlægningen af tjenestetid for klinisk vejleder, så der formelt er afsat seks timer/uge/studerende til varetagelse af ansvarsområdet for kliniske vejledere. For at et klinisk uddannelsessted kan godkendes, skal der udarbejdes et grundlag for godkendelse af, at det pågældende kliniske uddannelsessted tilbyder klinisk uddannelse på konkrete semestre. Grundlaget for godkendelse er den generelle studieplan. Den generelle studieplan er en beskrivelse af det enkelte kliniske uddannelsessteds rammer for, samt vilkår og muligheder på, det enkelte kliniske uddannelsesforløb. Beskrivelsen, der danner baggrund for godkendelse, skal indeholde følgende områder: 1) Præsentation af det kliniske uddannelsessted 2) Det kliniske uddannelsessteds organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 3) Sygeplejefaglige forhold på det kliniske uddannelsessted 4) Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold De godkendte kliniske uddannelsessteders generelle studieplan er tilgængelige på Praktikportalen. Uddannelsesforløbet tilrettelægges, så den studerende har de bedst mulige betingelser for at nå mål for læringsudbytte for det aktuelle semester. University College Nordjylland 36/43

37 Ca. fire uger før begyndelsen af et klinisk uddannelsesforløb modtager det kliniske uddannelsessted, via Praktikportalen, meddelelse fra uddannelsesinstitutionen med data på studerende, der kommer i klinisk uddannelse i det pågældende semester. Ca. tre uger før begyndelsen af det kliniske uddannelsesforløb sender det kliniske uddannelsessted, via Praktikportalen, meddelelse til studerende med faktuelle oplysninger om uddannelsesforløbet. Den generelle studieplan danner baggrund for godkendelse af det kliniske uddannelsessted. Uddannelsesinstitutionen tager initiativ til godkendelsesmøder, hvor deltagerne er det kliniske uddannelsessteds sygeplejefaglige leder, klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, kliniske vejledere og repræsentant fra uddannelsesinstitutionen. Godkendelsen gælder i tre år, med mindre der opstår væsentlige ændringer i det uddannelsesmæssige tilbud. 12. Talentarbejde og udmærkelse For at understøtte indsatsen for et begrænset antal særligt talentfulde studerende udbyder sygeplejerskeuddannelsen ekstra studieaktiviteter, der kan give studerende større faglige udfordringer end normalt. Gennemførelse af disse vil blive påtegnet eksamensbeviset som bilag. Tre uddannelsesaktivitetsformer hjemles: 1. Udmærkelse på eksamensbevis 2. Talentforløb med ekstra ECTS-point 3. Anerkendelse af ekstra curriculære aktiviteter 12.1 Next Step UCN Innovation udbyder et ECTS-givende forløb på et semester med karakter af et iværksætterprojekt, hvor de studerende kan benytte deres praktik/klinik på at udvikle egen virksomhed. Next Stepforløbet tilbyder studerende sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling med henblik på bl.a. at fremme den generelle entrepreneurielle forståelse. En forudsætning for at komme i betragtning til iværksætterprojektet er, at den studerende viser en synlig interesse i entreprenørskab og idéskabelse. 13. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Formålet med internationale uddannelseselementer i sygeplejerskeuddannelsen er at uddanne de studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Uddannelsen sigter derfor imod, at de studerende opnår interkulturelle og internationale kompetencer, der indebærer viden om og respekt for forskellighed, hvad angår normer, værdier, samfundsforhold, global sundhed, syn på sundhed og sygdom og sygepleje. Dernæst er sigtet, at de studerende udvikler evne til at reflektere over egne normer og værdier samt til at forstå, hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis. Det internationale aspekt kommer til udtryk via drøftelse af fagområdernes teoretiske fundament, læsning af international faglitteratur og ved undervisning ved gæsteundervisere m.v. I den kliniske uddannelse møder sygeplejestuderende både patienter, pårørende og samarbejdspartnere med en anden etnisk baggrund end dansk. University College Nordjylland 37/43

38 Den studerende kan efter uddannelsesinstitutionens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre: 1. Valgfrie elementer på uddannelsens 4. og 7. semester i form af klinisk eller teoretisk forløb internationalt. Derudover internationale konferencer og Summer Schools på forskellige tidspunkter i uddannelsen 2. Afsluttende dele af den kliniske uddannelse på 4./5. semester internationalt samt første halvdel af den kliniske uddannelse på 6. semester. 14. Anvendte undervisningsformer 3 I UCNs fælles læringstilgang, refleksiv praksislæring, er teori og praksis gensidigt afhængige af hinanden med henblik på at understøtte en professionsviden, der kan tilbyde løsninger af konkrete problemer i en bestemt situation. Læringstilgangen bidrager til øget inddragelse og involvering af de studerende i forhold til egen og medstuderendes læring. Det vil sige, at den studerendes selvstændighed samt faglige, sociale og personlige udvikling understøttes af læringstilgangen. Refleksiv praksislæring er beskrevet som læring med praksis og refleksivitet i centrum. Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg, Thisted og Hjørring er tilrettelagt i overensstemmelse hermed, så den studerendes læring og kompetenceudvikling understøttes gennem forskellige læringsaktiviteter og undervisningsformer, eks. introducerende undervisning, case- og gruppearbejde, simulationstræning og klinisk uddannelse. Teori og praksis skal stimulere hinanden i et dialektisk forhold. Det vil sige, at der skabes sammenhæng således, at det, der læres, fortsat kan udvikles i den daglige praksis samt at erfaringer kan anvendes i undervisningen. De praksisorienterede læringsaktiviteter skal gøre den studerende nysgerrig, udforskende og motivere til aktivt at gå på opdagelse i sit nuværende og kommende arbejdsfelt. Aktiviteterne skal koble teori og viden fra praksis samt forskning med læringsbehov, så den studerende anspores til nytænkning. Uddannelsen er derfor tilrettelagt ud fra forskellige studieaktiviteter og pædagogiske metoder. I studieaktivitetsmodellen ses nogle af de studieaktiviteter, der anvendes i sygeplejerskeuddannelsen i forhold til, at de studerende gives mulighed for at nå de i bekendtgørelsen formulerede mål for læringsudbytte. Det er dog også vigtigt at understrege, at den studerende skal tage ejerskab for egen læring og eget uddannelsesforløb Studieaktivitetsmodellen Studieaktivitetsmodellen er en model, der på alle professionshøjskoler bruges til at beskrive de studieaktiviteter, den enkelte uddannelse tilrettelægges ud fra. Formålet med studieaktivitetsmodellen er at vise den studerende uddannelsens forskellige studieaktiviteter samt hvilke krav, der stilles til den studerendes arbejdsindsats. Dette med henblik på, at den studerende får mest muligt ud af uddannelsen. I overensstemmelse med udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelsers anbefalinger, er der fra Rektorkollegiet ved Professionshøjskolerne krav om, at studerende har en studiein- 3. LEP-BEK, 17, stk. 2, nr. 6) Angivelse af anvendte undervisnings- og arbejdsformer. University College Nordjylland 38/43

39 tensitet svarende til 43 arbejdstimer pr. uge 4. I illustrationen herunder er vist, hvordan studieintensiteten er fordelt på de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen. 15. Merit Meritvurderinger finder sted i flere sammenhænge Meritvurdering (obligatorisk merit) i forbindelse med ansøgning om optagelse/indskrivning på uddannelsen Når den studerende har opfyldt sin pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit, godkender uddannelsen i hvert enkelt tilfælde, eller ved nedennævnte regler i studieordningen, merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 4. Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, Nye veje og høje mål, University College Nordjylland 39/43

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimmitendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.2.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

4. semester. Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Marts

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen

Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Leverance 1 Beskrivelse af profil for en dimittend fra uddannelsen Dimittendprofilen skal indeholde en beskrivelse af professionens formål. Herunder skal professionens kernekompetencer beskrives samt hvilke

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Overgangsordning for hold SSS15. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Overgangsordning for hold SSS15 Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Maj

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. semester. Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 2. semester Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb November 206 Indhold. Temabeskrivelse... 4 2. Mål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKB F PTIENT - OG BORGERFORLØB SF 2015V 01.UGUST 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 4. semester I uddannelsesplanen har vi samlet

Læs mere

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL

4. semester. Overgangsordning for hold SSF16. Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 4. semester Overgangsordning for hold SSF6 Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere