Kursusprogram (Hold 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram (Hold 5)"

Transkript

1 Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og beskrivelser af teoretisk og metodisk indhold Gæsteunderviser: Helle Lindgaard På første modul vil deltagerne blive introduceret til hinanden, kursets undervisere, kursets struktur og indhold, herunder den individuelle skriftlige opgave, som skal udarbejdes. En introduktion af de træningsgrupper, som skal etableres og mødes tre timer en gang om måneden mellem hvert modul (i alt 24 timer). Endvidere vil der være en kort introduktion til den terapeutiske og metodiske basis. Sammenhængen mellem og integrationen af forskellige retninger; systemiske, strukturelle, narrative, kognitive, udviklingspsykologiske og motivationelle teorier og metoder vil blive belyst. Forudsætninger for at kunne integrere samt fordele og ulemper ved det at integrere forskellige teoretiske og terapeutiske retninger beskrives. Kursisterne vil blive præsenteret for nogle grundlæggende principper og metoder, når man skal arbejde familieorienteret. Her på første modul præsenteres kursisterne for at forstå alkoholproblemer og familier ud fra en integreret systemisk tilgang. Der vil være øvelser i at optegne feltet, brug af genogrammer og strukturelle diagrammer. Derudover vil der være gruppearbejde og øvelser, som har til formål, at kursisterne dels får fokus på deres egen familiehistorie relateret til deres familieterapeutrolle, og dels får nogle oplevelser af væsentlige begreber indenfor systemisk teori. Fx det sete afhænger af øjnene, der ser, og mennesker er med til at skabe hinanden. Kursisterne vil på første modul også blive introduceret til nogle af de gode grunde der er til, samt baggrunden for, at arbejde familieorienteret. Hvilke metoder er effektive, og hvilke er de aktive elementer? Hvad siger forskningen indenfor familieorienteret alkoholbehandling, og hvilken sammenhæng er der mellem de metoder, som bliver præsenteret på uddannelsen og dokumentationsbasen? Derudover vil der blive kastet lys over de såkaldte non - specifikke faktorer, som, uafhængigt af metoder, kan spille en rolle for en behandlings udfald. For eksempel kan be-

2 handleres erfaring, evne til empati eller bare troen på, at familien vil lykkes med behandlingen være væsentlige faktorer for en behandlings resultat. Endelig vil dette kursusforløbs indhold blive sat i relation til de nye nationale kliniske retningslinjer Introduktion af kursusdeltagere, undervisere, kursusforløb, skriftlig opgave, træningsgrupper (Birgit Trembacz). Integration af hvad og hvordan (BT). Par- og familieterapi. Systemisk og strukturel teori og metoder. Udformningen af det terapeutiske system med særlig fokus på dets struktur og organisering. Genogrammer og det strukturelle diagram som måder at optegne feltet på og skabe overblik over informationer (BT). De nonspecifikke faktorer: Bl.a. hvordan man som terapeut kan forstå og forholde sig til alle familiemedlemmer på en respektfuld måde (BT). Ressource- og kompetencesyn som en rød tråd i terapien (BT). Kursets skriftlige opgave bliver introduceret. Opgaven skal afleveres på 8. modul den Skriftlig feedback fås på sidste modul (BT). Holdet inddeles i træningsgrupper. Grupperne skal fortrinsvis sammensættes på tværs af institutioner/behandlingssteder BT). Hvorfor Familieorienteret Alkoholbehandling? Sammenhæng mellem de metoder, som bliver præsenteret på kurset og dokumentations- og evidensbasen. Kursets indhold relateret til de nationale kliniske retningslinjer (Helle Lindgaard). 2. Modul 14. og 15. april 2015 Et behandlingsforløbs fem områder. Teorier om forandring og motivation som ramme for at forstå og arbejde med den enkelte, parret og familien med alkoholproblemer Med udgangspunkt i Birgit Trembacz behandlingserfaringer og metodeudvikling introduceres et behandlingsforløbs fem områder: Motivationsafklaring/-styrkelse, alkoholens indflydelse i den enkeltes/familiens liv, eksternalisering af problemet kombineret med internalisering af ansvaret, tilbagefaldsforebyggelse/-mestring samt fremtidsorientering. Titel 2

3 På dette modul vil der også blive præsenteret, hvordan man som terapeut kan have fire fokusområder, nemlig det alkoholmæssige-, personlige-, familiemæssige- og sociale område. Deltagerne vil blive introduceret til, hvordan teorier om ændring, samt metoder hentet fra Motivationssamtalen, kan anvendes i en individuel- men især par- og familiemæssig sammenhæng: at kunne afdække og styrke motivation for ændring, at arbejde med ambivalens og modstandsfænomener, at kunne styrke forberedelse til samt vedligeholdelse af ændring, at kunne forebygge tilbagefald samt hjælpe alle i familien med at udvikle måder, hvorpå man kan forholde sig til et muligt tilbagefald. Praksiserfaringer; deling af, evt. supervision på, deltagernes erfaringer De fem faser: motivationsafklaring, alkoholproblemets indflydelse, eksternalisering, tilbagefaldsovervejelser, fremtidsvisioner i forhold til barnet/den unge og familien. Ændring på fire niveauer; alkoholforbrug, personlighed, familie (mønstre, dynamikker og livshistorier) samt det sociale liv. Motivationssamtaler med den enkelte, parret, familien. De nonspecifikke faktorer: Hvordan kan jeg som terapeut bl.a. kommunikere ligeværdigt, respektfuldt og anerkendende. 3. Modul 5. og 6. maj 2015 Den narrative tænkning og tilgang anvendt overfor mennesker med alkoholproblemer, partnere, børn, unge samt familier. Eksternalisering af problemer og internalisering af ansvar. På tredje modul præsenteres den eksternaliserende tænkning og metode, som Birgit Trembacz har udviklet til anvendelse i en alkoholbehandlingskontekst. Metoden kan anvendes overfor såvel, barnet, den unge, partneren, den med alkoholproblemet og den samlede familie. Herved opnås et fælles sprog og at eventuelle skamfølelser minimeres, samtidig med at ansvar placeres de rigtige steder og motivation bliver styrket hos alle familiemedlemmer. Målet er at alle trækker på samme hammel, og at alle får mulighed for ændring/udvikling, mens man også forholder sig til alkoholproblemet. Praksiserfaringer; deling af, evt. supervision på, deltagernes erfaringer Eksternalisering af alkoholproblemet med den der har et alkoholproblem, med partneren og med familien. Titel 3

4 Eksternalisering af alkoholproblemet med børn og unge. Eksternalisering af andre problemer, fx partnerens udfordringer ift at have udviklet tendenser til at glemme sig selv, være kontrollerende og overansvarlig ift alkoholproblemet. Internaliserende og eksternaliserende tænkning og sprogbrug. 4. Modul 9. og 10. juni 2014 Udviklingspsykologiske perspektiver i forhold til børn og unge. Måder at inddrage børn på samt måder hvorpå man kan kommunikere med børn og unge i en familieterapikontekst. Fjerde modul har fokus på børn og unge i familier med alkoholproblemer; Barnets generelle udvikling, psykologisk set samt de specifikke forhold, som gør sig gældende, når barnet vokser op i en familie med alkoholproblemer. Derudover vil der, med udgangspunkt i resiliensforskningen, uddrages antagelser om, hvad børn har brug for, når de vokser op i belastede omgivelser; dels med henblik på at støtte forældrene i at kunne blive (mere) kompetente forældre; dels for som terapeut at kunne yde barnet den nødvendige hjælp: dels for at kunne finde de voksne i barnets netværk, som kan være altafgørende for barnets udvikling. Samtalemetoder og inddragelse af børn i familiesamtaler introduceres. Praksiserfaringer; deling af, evt. supervision på, deltagernes erfaringer. Børns identitetsudvikling/selv-andre billeder. Børns kognitive udvikling fra spædbarnealderen til 12 år og fra 12 år og opefter. Grunde til samt eksempler på barnets symptomer og udviklingsproblemer. Den udviklingsstøttende dialog. Metode til samtaler med børn (syv hovedelementer). En narrativ tilgang til forståelsen af børns problemer ved opvækst i en familie med alkoholproblemer. Børnenes begrænsende livstemaer/narrativer findes og udfordres. Resiliensforskning. Hvad kan der uddrages med henblik på at hjælpe børnene/de unge bedst muligt? Titel 4

5 Hvordan hjælpe forældre til at blive gode nok forældre. Hvordan lede efter ressourcepersoner i barnets netværk. Hvordan selv være en ressourceperson for barnet? Konkret og specifik kommunikation; leg, tegning, historiefortælling mm. Eksternaliserende samtaler med børn og unge. Hvordan tale med børn og unge om forældres alkoholproblem. Hvordan hjælpe forældre til at lytte, rumme, anerkende barnets perspektiv og oplevelser. 5. Modul 11. og 12. august 2015 At arbejde med ændringer i familiens organisering/struktur, samspilsmønstre, kommunikation etc. på sigt. En fire - trinsmodel i to sessioner (decentralisering af problemet, udforskning af familiemønstre, udforskning af relevant fortid, nye handlemuligheder) På femte modul vil der være en introduktion til par- og familiesamtalers struktur, proces og forløb. De teorier og metoder, som deltagerne indtil nu har stiftet bekendtskab vil blive integreret i denne kontekst. På femte modul kan der tages udgangspunkt i deltagernes egne (anonymiserede) terapieksempler. Der vil være træning i par- og familiesamtalens forskellige områder: Det indledende sociale stadie, problemafklaring, interaktioner og målsætning. Dette med henblik på, at kursisterne skal kunne arbejde målrettet med familiens ønsker om ændring dels for at øge den enkeltes- og familiens trivsel og dels for at forebygge kommende tilbagefald til (eller øgning af) alkoholbrug. I familier med alkoholproblemer er der ofte meget forskellige virkelighedsopfattelser og forskellige ønsker for ændring. Kursisterne vil komme til at øve sig i dels at hjælpe familien med at finde fælles ønsker om forandring og dels at styrke håb og samarbejde i forhold til at medvirke til ændringer i familien. Der vil også være fokus på, hvordan man kan styrke de forskellige subsystemer i familien, og hvordan man kan afklare, hvilken indflydelse alkoholforbruget har haft dels på forældrenes indlevelse i børnene og dels på børnene mere alment set. Der vil være en introduktion til, samt træning i, en fire - trinsmetode anvendt i to sessioner. Her arbejdes med parrets og familiens ændringer parallelt med behandlingen af alkoholproblemet, men når alkoholproblemet er på plads forstået på den måde, at den med alkoholproblemet er holdt op med at drikke. Titel 5

6 De fire trin viser hen til, at der først skal ske en decentralisering af det (de) problem(er), som familien ønsker hjælp til. Fx vil en overansvarlighed og/eller et stort behov for kontrol hos partneren kunne blive forstået i sammenhæng med mangel på kontrol og ansvar hos den, der har drukket. Eller et barns, en ungs problem vil kunne blive set i sammenhæng med en særlig familiekontekst. Den systemiske og cirkulære tænkning introduceres og komplementariteten imellem parret/i familien afdækkes på en måde, så motivation for forandring styrkes hos alle familiemedlemmer. Dernæst sker der en udforskning af de familiemønstre, som kan være med til at opretholde problemet. De temaer/mønstre, der dukker op i samtalen, vil man kunne forsøge at spore tilbage til relevante erfaringer/oplevelser fra egen opvæksthistorie. Dette med henblik på dels at udvikle gensidig forståelse for den andens tanker og handlinger og dels for at styrke motivation for forandring af ellers fastlåste mønstre. Dernæst afdækkes, hvilke ændringer og nye handlinger, der kan være mulige for familiemedlemmerne. En gennemgående holdning i måden at arbejde familieorienteret på, er at støtte forældrene til at blive mere kompetente både i forhold til deres børn og i deres liv mere generelt. Når forældrene ikke kan blive tilstrækkelige kompetente i forhold til børnenes behov, vil der på dette modul være overvejelser over og øvelser i, hvordan man kan hjælpe forældrene til at tage imod støtte udefra (andre kompenserende voksne, socialforvaltning), således at forældrene, også mentalt set, kan give børnene lov til at få hjælp fra andre. Praksiserfaringer; deling af, evt. supervision på, deltagernes erfaringer Par- og familiesamtalen. Struktur, proces og forløb. At finde et fælles løsningsfokus. En SMART handleplan med udgangspunkt i familiens ønsker. Analyse af familiens organisering Joining. Passende udfordringer, Reframing. Relabeling Anerkendende kommunikation Fortløbende evaluering af den terapeutiske proces Fire-trins modellen i to sessioner 6. Modul 8. og 9. september 2015 (fortsættelse af 5. moduls tema) At arbejde med ændringer i familiens organisering/struktur, samspilsmønstre, kommunikation etc. på sigt. Titel 6

7 En fire - trinsmodel i to sessioner (decentralisering af problemet, udforskning af familiemønstre, udforskning af relevant fortid, nye handlemuligheder). 7. Modul 8. og 9. oktober 2015 Kognitiv Adfærdsterapi med par og familier i alkoholsammenhænge Underviser: Christian A Stewart-Ferrer På syvende moduls første dag vil der være en introduktion til: Kognitiv terapi (KT) genopfriskning af relevante aspekter KT, systemisk terapi, Imago-terapi, tilknytningsteori kaos eller kosmos? Forældrene som med-klienter i familien Derudover fortsættes med en indføring samt øvelser i kognitiv terapi med par og familier Skémata i par og familier Leve-regler i par og familier Automatiske tanker i par og familier Modoverføring i par og familier KT-teknikker til par og familier På anden dag fortsættes der med introduktion til og øvelser i temaerne: Dagsorden og forløbsstruktur Genogrammer i KT Korttids-teknikker Den kognitive konceptualisering DYSFUNKTIONELLE FAMILIE- OG PERSONLIGHEDSMØNSTRE Dysfunktionelle familiemønstre Tilknytning i kognitivt perspektiv Kliniske personlighedsmønstre borderline-tilstande Kognitivt arbejde med kliniske personlighedsmønstre Der vil være refleksioner over, hvor den kognitive adfærdsterapi og IST ligner, er forskellig fra, og kan supplere, hinanden. Titel 7

8 NB. Overvej ønsker om repetition af teori og metoder på sidste modul. Forslagene skal afleveres til Birgit Trembacz på næste modul. 8. modul 3. og 4. november 2015 Familieorienteret alkoholbehandling i henholdsvis Holstebro og Slagelse Modul november 2015 (kl.11 17) Familieorienteret alkoholbehandling i Center for Rusmidler og Forebyggelse, Holstebro Kommune Underviser: Inge Kviesgaard og Ann Sofie Kristiansen Birgit Trembacz har den første time på kursusdagen, hvor praksiserfaringer deles Resten af kursusdagen står Inge Kviesgaard og Ann Sofie Kristiansen for. Der vil være undervisning og træning i den familieorienterede alkoholbehandlingsmodel, som den praktiseres i Holstebros Center for Rusmidler og forebyggelse. De vil blandt andet komme ind på metoder og erfaringer i forbindelse med flerfamiliebehandling. Derudover vil der være fokus på netværksarbejde; hvordan netværket inddrages og dets betydning i behandlingen af et alkoholproblem. Endelig vil der være fokus på, hvordan procedurerne er i forbindelse med underretninger, og hvordan der samarbejdes med familieafdelingerne. Modul november 2015 Familieorienteret alkoholbehandling i Alkoholenheden, Slagelse Misbrugscenter Underviser: Lisbeth Kimer ( ) På ottende moduls anden dag vil der blive præsenteret nogle ideer til, hvordan man kan sikre en rød tråd i behandlingen, når man arbejder familieorienteret. Ligeså hvordan man kan gå fra det individuelle- til et familieperspektiv i praksis. Der vil endvidere blive præsenteret, hvordan Alkoholenheden i Slagelse Misbrugscenter har skabt en struktur, hvor det er naturligt at inddrage par og familier. Herunder eksempler på konkrete forløb. Titel 8

9 Endelig kommes der ind på, hvordan man har etableret et samarbejde med Slagelse kommunes Familiecenter. Birgit Trembacz slutter dagen af ( ) med praktiske spørgsmål fra kursisterne samt: NB. Den skriftlige opgave (skal afleveres i dag!) NB. Ønsker om repetition af temaer, teorier, metoder til sidste modul Modul og 2. december 2015 Afslutning og evaluering af terapiforløb. Afslutning og evaluering af kursusforløb. Repetition af uddannelsens teori og metoder På det sidste modul vil der blive repeteret nogle af de teorier og metoder, som deltagerne har ønsket. Derudover vil der være oplæg om, hvordan man kan evaluere og afslutte terapiforløb. Gruppearbejde og fælles overvejelser, bidrager forhåbentlig til, hvordan deltagerne kan videregive den viden, som de tager med sig fra dette kursusforløb, til kollegaer og samarbejdspartnere. Endelig skal gruppen evaluere og afslutte det et - årige kursusforløb samt træningsgrupperne. Praksiserfaringer; deling af, evt. supervision på, deltagernes praksiserfaringer Repetition af deltagernes ønsker om teori og terapeutiske metoder. Hvordan kan deltagerne tage deres viden med sig og udbrede den til kollegaer og samarbejdspartnere? Afslutning og evaluering af behandlingsforløb. Afslutning og evaluering af kursusforløb og træningsgrupper. Udlevering af skriftlig feedback på kursisternes opgaver. Udlevering af kursusbeviser. Husk, at kursusbevis kun kan udleveres, hvis man: - ikke har over 15 % fravær, hvilket svarer til max 2½ fraværsdag - har afleveret opgave til tiden ( ) Titel 9

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv.

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Indledning. Jeg lever og arbejder i et behandlingskollektiv, som jeg sammen med min samlever og kollega Anne-Grete Rasmussen startede i 1986. På dette

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere