EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017"

Transkript

1 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6. Fældningsreaktioner 7. Syre, base og ph 8. Kemiske mængdeberegninger 9. Vandopløselighed 10. Titreringsanalyser 11. Mængdeberegning ud fra reaktionsskemaer. 12. Organiske forbindelser 13. Carbonhydrider 14. Koncentrationsberegning 15. Alkoholer 16. Grundstoffer og det periodiske system 17. Spændingsrækken 18. Elektronparbindinger 19. Bindingstyper 20. Saltes opløselighed i vand 21. Fældningsreaktioner 22. Syre, base og ph 23. Kemiske mængdeberegninger 24. Vandopløselighed 25. Titreringsanalyser 26. Mængdeberegning ud fra reaktionsskemaer. 27. Organiske forbindelser 28. Carbonhydrider 29. Koncentrationsberegning 30. Alkoholer

2 Øvelse: Kobber plus dibrom Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Redegør for opbygningen af et atom og forklar hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet i det periodiske system. Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder og fortæl om nogle af grundstoffernes tilstandsformer. Med udgangspunkt i øvelsen skal du forklare hvordan et salt er opbygget. Kom også ind på bindingstyper og navngivning. Reaktionsskemaer for kemiske reaktioner Ædelgassernes elektronstruktur

3 Øvelse: Spændingsrækken Spørgsmål 2 Spændingsrækken Grundstofferne er ordnet i det periodiske system. Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder og fortæl om nogle af metallernes egenskaber. Redegør for begreberne oxidation og reduktion. Giv konkrete eksempler på nogle simple redoxreaktioner, herunder en forbrænding. Forklar overførslen af elektroner mellem metaller, med udgangspunkt i forsøget. Ædelt metal Reaktionsskemaer

4 Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 3 Elektronparbindinger Gennemgå hvad et molekyle er (herunder bindingstyper, opbygning og navngivning), og kom med eksempler på molekyler. Giv eksempler på stoffer der indeholder polære elektronparbindinger, og gør rede for begrebet elektronegativitet. Redegør for begrebet opløselighed og forklar årsagen til stoffers forskellige opløselighed inddrag dine resultater fra øvelsen. Bindingsforhold i nogle af stofferne Cl2, HCl, O2, N2 og H2O Forskellen mellem elektronpar bindinger og ionbindinger Molekyleformel elektronprikformel stregformel N2 N N O2 O O HCl H Cl H2O H O H CH4 H H C H H

5 Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber. Spørgsmål 4 Bindingstyper Forklar kort opbygningen af det periodiske system. Redegør og forklar de forskellige bindingstyper (ionbinding, polær- og upolær elektronparbinding). Giv eksempler på stoffer hvor de forskellige bindinger indgår. Forklar begrebet polaritet og gør rede for hvordan man afgør om et molekyle er polært eller upolært. Med udgangspunkt i øvelsen forklar hvilken betydning dette har for molekylets opløselighed i vand. Hydrofil og hydrofob Ædelgasregelen

6 Øvelse: Fældningsreaktioner Spørgsmål 5 Saltes opløselighed i vand Gennemgå hvad et salt er (herunder bindingstype, opbygning og navngivning). Kom ind på fleratomioner. Beskriv hvorfor og hvordan et salt opløses i vand. Opskriv det afstemte reaktionsskema for opløsning af MgCl2 (s) i vand. Husk at inddrage øvelsen. Forklar hvad formel og aktuel koncentration er (giv evt. eksempler). Afstemning af reaktionsskemaer Metaller fra undergrupperne

7 Øvelse: Fældningsreaktioner Spørgsmål 6 Fældningsreaktioner Forklar hvordan et salt (ionforbindelse) er opbygget og kom ind på forskellige typer af ioner. Forklar hvordan salte navngives. Redegør for nogle egenskaber for salte (fx krystalvand, opløselighed, smelte- og kogepunkt osv.) Nogle ioner danner tungtopløselige bundfald sammen. Brug eksempler fra øvelsen Fældningsreaktioner til at vise hvordan du afstemmer en reaktionsligning for en fældningsreaktion. Tungt- og letopløselige salte. Formel og aktuel koncentration i opløsninger af ionforbindelser (vælg selv eksempler).

8 Øvelse: Sure og basiske opløsninger. Spørgsmål 7 Syre, base og ph Giv en definition af begreberne syre, base og amfolyt er og kom med eksempler på sådanne stoffer. Forklar hvad man forstår ved ph og hvordan ph beregnes. Forklar hvordan ph kan måles, og forklar ph skalaen. Inddrag øvelsen. Opskriv reaktionsskemaer for syre og basers reaktion med vand (vælg selv eksempler) og forklar hvad korresponderende syre-base par er. Aktuel og formel stofmængdekoncentration Stærke og svage syrer og baser poh

9 Spørgsmål 8 Kemisk mængdeberegning Øvelse: Opvarmning af natron eller Krystalvand Redegør for begreberne; masse, stofmængde og molarmasse. Opskriv de formler, der kæder begreberne sammen og giv eksempler på deres anvendelse. Brug den mængdeberegningsøvelse du har udført til at illustrere anvendelsen af formlerne for mængdeberegning. Redegør for eksperimentets udførsel, reaktioner og beregninger. Giv en vurdering af resultatet og diskuter metoden. Titrering og de tilhørende beregninger. Hvordan man fremstiller en opløsning med en kendt koncentration. På billedet er vist 1 mol af stofferne: Svovl, Kobbersulfat, natriumchlorid, kobber og jern.

10 Øvelse: Vandopløselighed Redegør for vands opbygning og egenskaber. Spørgsmål 9 Vandopløseligehed Forklar hvordan forskellige stoffer opløses i /reagerer med vand på baggrund af deres opbygning. Kom ind på ionforbindelser, molekyler, syrer, baser og alkoholer. Vælg eksempler og opskriv reaktionsskemaer. Brug øvelsen til at forklare betydningen af hydrofobe og hydrofile grupper. Hydrogenbindinger Polære og upolære molekyler.

11 Spørgsmål 10 Titreringsanalyser Øvelse: Eddikesyre i husholdningseddike Forklar begreberne titrator, titrand, ækvivalenspunkt og indikator. Redegør for princippet i en titreringsanalyse. Redegør for beregningerne, der hører til titreringsøvelsen Eddikesyre i husholdningseddike. Beskriv sammenhængen mellem stofmængde og koncentration Fortyndinger Opsætning til titrering Titreringskurve for titrering af husholdningseddike med 0,1 M NaOH

12 Øvelse: Fremstilling af MgO Spørgsmål 11 Mængdeberegninger ud fra reaktionsskemaer Forklar opbygningen og afstemning af et reaktionsskema. Forklar hvad begrebet ækvivalente mængder står for og hvilken betydning det har i forhold til mængdeberegning ud fra reaktionsskemaer. Forklar (med udgangspunkt i øvelsen) hvordan man beregner den mulige mængde af produkt hvis man kender mængden af udgangsstof (reaktant). Giv en vurdering af resultatet og diskuter metoden. Redoxreaktioner Tilstandsformer

13 Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider Definer begrebet organisk kemi. Spørgsmål 12 Organiske forbindelser Gennemgå opbygning, bindingsforhold og navngivning af carbonhydrider (vælg selv et eksempel på et forgrenet carbonhydrid) Med udgangspunkt i øvelsen reaktioner med carbonhydrider forklar hvordan den kemiske opbygning af alkaner og alkener påvirker deres kemiske egenskaber. Isomeri Alkoholer

14 Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider Spørgsmål 13 Carbonhydrider Forklar hvordan carbonhydrider er opbygget og hvordan de navngives. Forklar begrebet isomeri og vis et eksempel herpå (byg eventuelt molekylmodeller). Redegør for carbonhydridernes fysiske og kemiske egenskaber. Husk at inddrage øvelsen og opskriv reaktionsskemaer. Ufuldstændig forbrænding Alkoholer

15 Øvelse: Sure og basiske opløsninger Spørgsmål 14 Koncentrationsberegninger Beskriv sammenhængen mellem stofmængde og koncentration. Forklar hvordan du ville fremstille 500 ml af en 0,1 M NaOH opløsning. Forklar hvad man forstår ved ph og hvordan ph beregnes. Gør med eksempler rede for hvordan man finder ph i følgende typer af opløsninger; (du kan anvende eksemplerne i parenteserne eller selv vælge nogle eksempler). a) Opløsning af en stærk syre (0,01 M HNO3) b) Opløsning af en stærk base (0,1 M NaOH) c) Rent vand poh Formel og aktuel stofmængdekoncentration

16 Øvelse: Vandopløselighed. Spørgsmål 15 Alkoholer Forklar hvordan alkoholer er opbygget og hvordan de navngives. Kom ind på begrebet isomeri. Tegn stukturformler og navngiv alle isomere med molekylformlen C4H9OH Ud fra øvelsen vandopløselighed diskuter hvordan carbonkædens længde påvirker alkoholers opløselighed. Redegør for forbrændingsreaktioner og opskriv og afstem en forbrænding af en alkohol (fx ethanol). Hydrogenbindinger Alkoholer med flere hydroxygrupper

17 Øvelse: Kobber plus dibrom Spørgsmål 16 Grundstoffer og det periodiske system Redegør for opbygningen af et atom og forklar hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet i det periodiske system. Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder og fortæl om nogle af grundstoffernes tilstandsformer. Med udgangspunkt i øvelsen skal du forklare hvordan et salt er opbygget. Kom også ind på bindingstyper og navngivning. Reaktionsskemaer for kemiske reaktioner Ædelgassernes elektronstruktur

18 Øvelse: Spændingsrækken Spørgsmål 17 Spændingsrækken Grundstofferne er ordnet i det periodiske system. Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder og fortæl om nogle af metallernes egenskaber. Redegør for begreberne oxidation og reduktion. Giv konkrete eksempler på nogle simple redoxreaktioner, herunder en forbrænding. Forklar overførslen af elektroner mellem metaller, med udgangspunkt i forsøget. Ædelt metal Reaktionsskemaer

19 Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 18 Elektronparbindinger Gennemgå hvad et molekyle er (herunder bindingstyper, opbygning og navngivning), og kom med eksempler på molekyler. Giv eksempler på stoffer der indeholder polære elektronparbindinger, og gør rede for begrebet elektronegativitet. Redegør for begrebet opløselighed og forklar årsagen til stoffers forskellige opløselighed inddrag dine resultater fra øvelsen. Bindingsforhold i nogle af stofferne Cl2, HCl, O2, N2 og H2O Forskellen mellem elektronpar bindinger og ionbindinger Molekyleformel elektronprikformel stregformel N2 N N O2 O O HCl H Cl H2O H O H CH4 H H C H H

20 Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber. Spørgsmål 19 Bindingstyper Forklar kort opbygningen af det periodiske system. Redegør og forklar de forskellige bindingstyper (ionbinding, polær- og upolær elektronparbinding). Giv eksempler på stoffer hvor de forskellige bindinger indgår. Forklar begrebet polaritet og gør rede for hvordan man afgør om et molekyle er polært eller upolært. Med udgangspunkt i øvelsen forklar hvilken betydning dette har for molekylets opløselighed i vand. Hydrofil og hydrofob Ædelgasregelen

21 Øvelse: Fældningsreaktioner Spørgsmål 20 Saltes opløselighed i vand Gennemgå hvad et salt er (herunder bindingstype, opbygning og navngivning). Kom ind på fleratomioner. Beskriv hvorfor og hvordan et salt opløses i vand. Opskriv det afstemte reaktionsskema for opløsning af MgCl2 (s) i vand. Husk at inddrage øvelsen. Forklar hvad formel og aktuel koncentration er (giv evt. eksempler). Afstemning af reaktionsskemaer Metaller fra undergrupperne

22 Øvelse: Fældningsreaktioner Spørgsmål 21 Fældningsreaktioner Forklar hvordan et salt (ionforbindelse) er opbygget og kom ind på forskellige typer af ioner. Forklar hvordan salte navngives. Redegør for nogle egenskaber for salte (fx krystalvand, opløselighed, smelte- og kogepunkt osv.) Nogle ioner danner tungtopløselige bundfald sammen. Brug eksempler fra øvelsen Fældningsreaktioner til at vise hvordan du afstemmer en reaktionsligning for en fældningsreaktion. Tungt- og letopløselige salte. Formel og aktuel koncentration i opløsninger af ionforbindelser (vælg selv eksempler).

23 Øvelse: Sure og basiske opløsninger. Spørgsmål 22 Syre, base og ph Giv en definition af begreberne syre, base og amfolyt er og kom med eksempler på sådanne stoffer. Forklar hvad man forstår ved ph og hvordan ph beregnes. Forklar hvordan ph kan måles, og forklar ph skalaen. Inddrag øvelsen. Opskriv reaktionsskemaer for syre og basers reaktion med vand (vælg selv eksempler) og forklar hvad korresponderende syre-base par er. Aktuel og formel stofmængdekoncentration Stærke og svage syrer og baser poh

24 Spørgsmål 23 Kemisk mængdeberegning Øvelse: Opvarmning af natron eller Krystalvand Redegør for begreberne; masse, stofmængde og molarmasse. Opskriv de formler, der kæder begreberne sammen og giv eksempler på deres anvendelse. Brug den mængdeberegningsøvelse du har udført til at illustrere anvendelsen af formlerne for mængdeberegning. Redegør for eksperimentets udførsel, reaktioner og beregninger. Giv en vurdering af resultatet og diskuter metoden. Titrering og de tilhørende beregninger. Hvordan man fremstiller en opløsning med en kendt koncentration. På billedet er vist 1 mol af stofferne: Svovl, Kobbersulfat, natriumchlorid, kobber og jern.

25 Øvelse: Vandopløselighed Redegør for vands opbygning og egenskaber. Spørgsmål 24 Vandopløseligehed Forklar hvordan forskellige stoffer opløses i /reagerer med vand på baggrund af deres opbygning. Kom ind på ionforbindelser, molekyler, syrer, baser og alkoholer. Vælg eksempler og opskriv reaktionsskemaer. Brug øvelsen til at forklare betydningen af hydrofobe og hydrofile grupper. Hydrogenbindinger Polære og upolære molekyler.

26 Spørgsmål 25 Titreringsanalyser Øvelse: Eddikesyre i husholdningseddike Forklar begreberne titrator, titrand, ækvivalenspunkt og indikator. Redegør for princippet i en titreringsanalyse. Redegør for beregningerne, der hører til titreringsøvelsen Eddikesyre i husholdningseddike. Beskriv sammenhængen mellem stofmængde og koncentration Fortyndinger Opsætning til titrering Titreringskurve for titrering af husholdningseddike med 0,1 M NaOH

27 Øvelse: Fremstilling af MgO Spørgsmål 26 Mængdeberegninger ud fra reaktionsskemaer Forklar opbygningen og afstemning af et reaktionsskema. Forklar hvad begrebet ækvivalente mængder står for og hvilken betydning det har i forhold til mængdeberegning ud fra reaktionsskemaer. Forklar (med udgangspunkt i øvelsen) hvordan man beregner den mulige mængde af produkt hvis man kender mængden af udgangsstof (reaktant). Giv en vurdering af resultatet og diskuter metoden. Redoxreaktioner Tilstandsformer

28 Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider Definer begrebet organisk kemi. Spørgsmål 27 Organiske forbindelser Gennemgå opbygning, bindingsforhold og navngivning af carbonhydrider (vælg selv et eksempel på et forgrenet carbonhydrid) Med udgangspunkt i øvelsen reaktioner med carbonhydrider forklar hvordan den kemiske opbygning af alkaner og alkener påvirker deres kemiske egenskaber. Isomeri Alkoholer

29 Øvelse: Reaktioner med carbonhydrider Spørgsmål 28 Carbonhydrider Forklar hvordan carbonhydrider er opbygget og hvordan de navngives. Forklar begrebet isomeri og vis et eksempel herpå (byg eventuelt molekylmodeller). Redegør for carbonhydridernes fysiske og kemiske egenskaber. Husk at inddrage øvelsen og opskriv reaktionsskemaer. Ufuldstændig forbrænding Alkoholer

30 Øvelse: Sure og basiske opløsninger Spørgsmål 29 Koncentrationsberegninger Beskriv sammenhængen mellem stofmængde og koncentration. Forklar hvordan du ville fremstille 500 ml af en 0,1 M NaOH opløsning. Forklar hvad man forstår ved ph og hvordan ph beregnes. Gør med eksempler rede for hvordan man finder ph i følgende typer af opløsninger; (du kan anvende eksemplerne i parenteserne eller selv vælge nogle eksempler). d) Opløsning af en stærk syre (0,01 M HNO3) e) Opløsning af en stærk base (0,1 M NaOH) f) Rent vand poh Formel og aktuel stofmængdekoncentration

31 Øvelse: Vandopløselighed. Spørgsmål 30 Alkoholer Forklar hvordan alkoholer er opbygget og hvordan de navngives. Kom ind på begrebet isomeri. Tegn stukturformler og navngiv alle isomere med molekylformlen C4H9OH Ud fra øvelsen vandopløselighed diskuter hvordan carbonkædens længde påvirker alkoholers opløselighed. Redegør for forbrændingsreaktioner og opskriv og afstem en forbrænding af en alkohol (fx ethanol). Hydrogenbindinger Alkoholer med flere hydroxygrupper

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Hvilket salt i hvilken beholder Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Hvilket salt i hvilken beholder Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Flammefarver Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen af et atom

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse 1 Stoffers blandbarhed og det periodiske system 2 Stoffers blandbarhed og elektronparbindingen 3 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Liste over eksamensøvelser 1. Opløsningsmidlers egenskaber 2. Fældningsreaktioner 3. Påvisning af proteiner 4. Fremstilling af

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Flammefarver Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen af et atom

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Da nogle har deltaget i laboratoriekursus i Aarhus og andre i Esbjerg, er der henvist til øvelser de to steder fra. Man

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

maj 2017 Kemi C 326

maj 2017 Kemi C 326 Nedenstående eksamensspørgsmål vil kunne trækkes ved eksaminationen af kursisterne på holdet KeC326. Hvis censor har indsigelser mod spørgsmålene, så kan der forekomme ændringer. Spørgsmål 1 + Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af salte og

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 1.p

Eksamensspørgsmål. 1.p 0 1.p - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Fældningsreaktioner Udvaskning af næringsstoffer) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed) 4.

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand Eksamensspørgsmål KemiC (17KeC80) Med forbehold for censors godkendelse Oversigt Spørgsmål 1 + 14: Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål 2 + 15: Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold)

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold) 0 17kec70, 71 og 72 (NET hold) - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed)

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Med udgangspunkt i eksperimentet Fyrfadslys ønskes der en gennemgang af modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere inddrage forskellige typer af kemiske reaktioner i din

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Diana Christensen

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Spørgsmål til offentliggørelse 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer Spørgsmål

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer Spørgsmål Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer 2019 Spørgsmål 1. og 18. Det periodiske system - ioner, herunder øvelsen Afbrænding af Mg 2. og 19. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Rensning

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensdato: fredag d. 2/6 2017 8 eksaminander skal eksamineres, og der er derfor 11 eksamensopgaver, sådan at den sidste har 4 muligheder. Opgaverne skal tilsammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Lærer(e) Kemi C Carsten Ib Demant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Du skal gennemgå eksperimentet Fyrfadslys inddrag gerne dine forsøgsresultater og vurder om de understøtter modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere give eksempler på

Læs mere

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken

Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken. Atomer og øvelsen: Spændingsrækken Kristiansen og Cederberg Aurum Kemi for gymnasiet 1 1. udgave - 2006 pensum sider # Kemi C 2 gange 16 spørgsmål Atomers opbygning og øvelsen: Spændingsrækken Kapitel 1 5-38 1 Det periodiske system, hvilke

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksamensspørgsmål 2c ke, juni 2016 Fag: Kemi C-niveau Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksaminator: Jeanette Olofsson, Ikast-Brande Gymnasium 1. Bindingstyper og tilstandsformer under inddragelse

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Hold Stefan Vangsøe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Eva Degn Egeberg

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års forår Termin: Juni 2017 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2019 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Carina (CLY) Tfj-KeC Holdet er et såkaldt fjern -hold. Holdet har ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2019, eksamen maj/juni 2019 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2018, eksamen december 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2018 Institution Horsens HF &VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi c-niveau Lærer Flemming Fischer Hold FjKeC1 Holdet er et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Dannelse af ioner ved oxidation af magnesium. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2017, eksamen maj-juni 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Du skal redegøre for den teori der ligger op til forståelsen af eksperimentet Indgreb i et ligevægtssystem. Du skal som minimum inddrage begreberne: Reversibel og irreversibel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2018, eksamen maj/juni 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution Campus Vejle HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorte Ramlov

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Lyngby HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Klaus Petersen 18kemc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2017, eksamen december 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland - Helsingør HF enkeltfag

Læs mere

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas

1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Eksamensspørgsmål revideret 7/6 NW 1. Atomteorien - samt øvelsen: Best af molarmasse for lightergas Bilag: Det periodisk system. Du skal fortælle om atomets opbygning, om isotoper og naturligvis om begrebet

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere