Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn"

Transkript

1 Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor (emeritus), cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Retskrivning Disse plancher overholder (næsten) dansk retskrivning som den er fastlagt af Dansk Sprognævn i seneste udgave af Retskrivningsordbogen. Alle eksempler skal være korrekte i denne forstand. I den forklarende og supplerende tekst anvendes det af Sprognævnet anbefalede komma, dvs. at startkomma er fravalgt. Der er iøvrigt enkelte afvigelser af den officielle norm i den forklarende og supplerende tekst. Det gælder især sammenskrivning af visse udtryk hvis udtale indikerer at de er ét ord, men som retskrivningsnormen kræver skrevet som 2 eller flere ( i øvrigt ). 3

4 Niels Erik Wille 4

5 Oversigt 5 Oversigt over hele kurset. Formål. Evaluering Håndbøger og anden litteratur Hvad er sprogrøgt? Normer og normering Rigsmålsnormen. Den gode sprogbruger Normering i tale og skrift. Eksempler Dansk Sprognævn og Retskrivningsordbogen Dansk sprogpolitik.

6 Niels Erik Wille 6

7 Oversigt over kurset Sprogrigtighed (14/2-20/3) Tegnsætning (21/2 + 28/2) Sprogbrugsfejl versus skrivefejl. Retskrivning (13/3) Sprogfejl, fortsat. Øvelser (20/3) Typografi og Layout (27/3) Referencer (10/4) Akademisk uredelighed. Eksamenssnyd. Klageregler (17/4) Ophavsret mv. (24/4, 1/5, 8/5 og 15/5) 7 Prøver: 24/4 (Hjemmeopgave). 22/5 (Skr. prøve)

8 Kurset har sit eget web-sted. Her meddeles løbende ændringer, f.eks. aflysninger. Og her finder man de plancher som vises på de enkelte kursusgange. I nogle tilfælde først efter kursusgangen i andre umiddelbart før. Adressen er: Kursets web-sted <http://akira.ruc.dk/~new/ret_og_rigtigt/> Man kan finde stedet via den blå kursusbeskrivelse på <http://studinfo.komm.ruc.dk/> 8

9 Tilmelding Studerende som skal have ECTS, skal tilmelde sig i STADS. Andre kan melde sig til kursuslæreren på 9

10 Formål Kurset gennemgår og diskuterer en række formelle krav til bl.a. bachelorprojekter, specialeafhandlinger og ph.d.-afhandlinger. Der er tale om krav som opfattes som god akademisk praksis, og som alle kandidater derfor forventes at beherske. Hertil kommer information om ophavsretten og dens betydning for afhandlinger, offentlig kommunikation og events og andre performances. I eksamensbekendtgørelsen lægges der specielt vægt på stave- og formuleringsevnen samt evnen til at beherske mindst et fremmedsprog på et akademisk niveau. 10

11 11. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, jf. 5. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes staveog formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget/fagelementet er sprog eller fremmedsprog. Stk. 2. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis bachelorprojekt, kandidatspeciale eller masterprojekt er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på. Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. 11 Bekendtgørelse nr. 857 af 01/07/2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

12 Undtagelse Kravene om bedømmelse af stave- og formuleringsevnen kan fraviges for studerende som dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om det som kaldes for dysleksi eller med et dårligt dansk udtryk: ordblindhed. Dysleksi indebærer at man har problemer med koblingen mellem det talte sprog og den skriftlige repræsentation, altså selve stavningen. Men usikkerheden smitter typisk af på den samlede skriftlige fremstilling. 12

13 Undtagelse Hvis man ønsker at påberåbe sig denne undtagelse, skal man søge om dispensation før specialet afleveres, og dispensationen vedlægges specialet. Muligheden for dispensation gælder kun for fag som ikke er sprogfag. Det er muligt at Kommunikation falder ind under begrebet sprogfag. 13

14 Krav til alle projektrapporter "Projektrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk, fremstillingen skal være klar og overskuelig, referencer og andre noter skal være fyldestgørende og i overensstemmelse med god praksis. De studerende skal demonstrere at de behersker en funktionel typografi og layout. Valget af illustrationsmateriale skal være hensigtsmæssigt i forhold til projektets indhold og formål." 14 Kommunikation: Studieordningen 28, stk. 5. Vægt: 25 % Performance-design: Tilsvarende bestemmelse. Vægt 10 %

15 Niels Erik Wille 15

16 Evaluering af kurset 1 Kommunikation: Kurset kan give merit på 7,5 ECTS på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % = 9 af 12 kursusgange. Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer). Deltagelse i den afsluttende skriftlige prøve (ophavsret og rettighedsforvaltning mv.). Der gives karakter efter 7-trins-skalaen for hele kurset (kursusdeltagelse + 2 opgaver). 16

17 Evaluering af kurset 2 Kommunikation: Kurset kan give merit på 4 ECTS (gl. studieordning) på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % (6) af de første 8 kursusgange, samt Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer) Der gives karakter efter 7-trin-skalaen for kursusdeltagelsen inkl. den skriftlige prøve. 17

18 Evaluering af kurset 3 Performance-design: Kurset kan give merit på 7,5 ECTS på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % = 9 af 12 kursusgange. Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer). Deltagelse i den afsluttende skriftlige prøve (ophavsret og rettighedsforvaltning mv.). Der gives karakteren Godkendt / Ikke Godkendt for hele kurset (kursusdeltagelse + 2 opgaver). 18

19 Evaluering af kurset 4 For andre deltagere som ønsker formelt bevis ( diplom ) for deltagelse og tilfredsstillende gennemførelse af hele kurset er kravene følgende: Deltagelse i mindst 75 % kursusgangene (9 ud af 12), samt Aflevering af den skriftlige hjemmeopgave (tekstprøve) med resultatet: Godkendt. Deltagelse i den afsluttende interne, skriftlige prøve på 3 timer med resultatet: Godkendt. 19

20 Evaluering af kurset 5 Det er op til de øvrige deltagere hvor meget de vil udnytte kurset, og hvilke kursusgange de vil komme til. Af hensyn til statistikken skal de dog registrere deres deltagelse. 20

21 Niels Erik Wille 21

22 Litteratur Kursuslitteraturen består dels af de plancher som anvendes i undervisningen, dels af bøger og elektroniske værker som deltagerne bør kende og lære at bruge. Plancherne lægges op på kursets web-sted senest umiddelbart efter hver kursusgang. De er i pdfformat og kan frit downloades og/eller udprintes. I det følgende anføres såvel den egentlige kursuslitteratur som anbefalede supplerende værker. De obligatoriske er markeret med et # (nr.-tegn) 22

23 Sprogrigtighed mv. Uundværlige håndbøger # Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. Kbh.: Alinea - Aschehoug. 3. udg. 2001, 4. oplag eller senere. [Den officielle - grønne - retskrivningsordbog! Findes også i cd-rom-udgave og i onlineudgave på <www.dsn.dk>. ] [132,- uden cd-rom / studiepris: 120,-] Dansk Sprognævn: Kommaregler. (Dansk Sprognævns Skrifter 34). Kbh.: Alinea s. [Tillæg til Retskrivningsordbogen med de reviderede kommaregler. Også på Sprognævnets web-sted. Indarbejdet i 4. oplag af RO.] 23

24 Uundværlige håndbøger # Dansk Sprognævn: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser. Red. af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje. Kbh.: Gyldendal. 2003, 2. opl s. [79,-] [Kan hentes gratis som pdf-fil fra dsn.dk.] # Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk. Kbh.: Politikens Forlag. 5. udg [eller senere oplag]. 696 s. [349,- / studiepris 300,-] 24

25 Nyttige håndbøger Politikens Retskrivningsordbog. Kbh.: Politikens Forlag [Indeholder visse fejlstavede ord med henvisning til den korrekte form og en række fagord der ikke er med i den officielle retskrivningsordbog. Desuden betydningsangivelser hvor det er særligt relevant. + cd-rom] Retskrivningsordbog. Af Jens Axelsen m.fl. (Gyldendals Røde Ordbøger). Kbh.: Gyldendal. 3. udg s. [Mange navne!] Nudansk Ordbog. Kbh.: Politikens Forlag. 19. udg s. [+ cd-rom] Nudansk Ordbog med etymologi. Kbh.: Politikens Forlag. 3. udg s. [+ cd-rom] 25

26 Andre fremstillinger # Erik Hansen: Rigtigt dansk. Kbh.: Hans Reitzel. 2. udg s. [Grundig gennemgang af typiske sprogrigtighedsspørgsmål, med en indledning om normernes karakter.] [188,-] Erik Hansen: Dæmonernes port. Materiale til studiet af dansk sprog. Kbh.: Hans Reitzel. 5. udg (2. oplag 2009). 192 s. [Indføring i dansk grammatik og sprogrigtighed.] [Fås som e-bog: 195,-] 26 # Lis Hedelund: Korrekt sprog og rigtige kommaer nødtørftig grammatik for opgaveskrivere. Kbh.: Samfundslitteratur oplag s. [65,-]

27 Flere muligheder Malene Bjerre: Fjern fejlene. (Korrekt dansk). Århus: Ajour. Danmarks Journalisthøjskole. 3. udg s. [68,-] Gitte Luk: Styr kommaet. (Korrekt dansk). Århus: Ajour. Danmarks Journalisthøjskole. 3. udg s. [77,- / studiepris: 70,-] 27 Celine Haastrup & Anne Riber Petersen: Politikens bog om Tegn og Tegnsætning. Kbh.: Politikens Forlag s. Danske ord der driller. Ved Gitte Hou Olsen m.fl. Kbh.: Politikens Forlag s. [Udsolgt]

28 Sprogpolitik Dansk Sprognævn: Sprog på spil et udspil til en dansk sprogpolitik. Kbh.: Kulturministeriet s. [online-udgave: 28

29 Engelsk Oxford Advanced Learner's Dictionary. By A.S. Hornby et al. Oxford : Oxford University Press. 8. udg s. [Med cd-rom og iwriter. Fås også som multimedie cd-rom.] ca. 250,- The Oxford Guide to Style. By R.M. Ritter. Oxford: Oxford University Press s. Se flere titler nedenfor om engelsk og amerikansk akademisk sprogbrug og skriftlig fremstilling (CMS, Turabian m.fl., MLA, MHRA og CSE.) 29

30 Engelsk John Kirkman: Punctuation Matters: Advice on Punctucation for Scientific and Technical Writing (Routledge Study Guides). London & New York: Routledge. 4. udg s. [145,-] Lynne Truss: Eats, Shoots and Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. London: Profile s. *) [133,- / studiepris: 114,-] *) Panda. Large black-and-white bearlike mammal, native to China. Eats, shoots and leaves. 30

31 Akademisk stil og referencer Lone Rienecker & Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hedelund og Christian Kock. Kbh.: Samfundslitteratur. 3. udg s. [268,- / studiepris: 219,-] 31

32 Akademisk stil og referencer 32 The Chicago Manual of Style. Chicago & London: University of Chicago Press. 16. udg s. [CMS-systemet 1 og 2] Kate L. Turabian m.fl.: A Manual for Writers og Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago & London: University of Chicago Press. 7. udg s. [304.- (CMS-systemet 1 og 2 (15. udg.)) Joseph M. Williams & Gregory G. Colomb: Style. Lessons in Clarity and Grace. Boston : Pearson- Longman. 10. udg s. [Williams og Colomb er sammen med Wayne Booth med-forfattere til 7. udg. af Turabian: A Manual for Writers...]

33 Akademisk stil og referencer MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association. 7. udg s. [204,-] [MLA-systemet] Publication Manual of the American Psychological Association. Washington (D.C.): American Psychological Association. 6. rev. udg s. [386,-] [APA-systemet] MHRA Style Guide. A Handbook for Authors, Editors, and Writers of Theses. Lodon: Modern Humanities Research Association. 2. udg s. [80,-] [MHRA-systemet] 33

34 Akademisk stil og referencer Scientific Style and Format. The CSE Manual for Authors, Editors and Publishers. Reston, Va.: Rockefellor University Press & Council of Science Editors. 7. udg s. [CSE-systemet 1, 2 og 3] 34

35 Referencer mv. # Niels Erik Wille: Referencer. Udformning af teksthenvisninger, litteraturfortegnelser og andre referencelister, samt bibliografier og personlige publikationslister. Hedehusene: NEW Information s. [Købes i boghandelen] Se også afsnit om referencer og referenceteknik i # Håndbog i Nudansk Chicago Manual of Style Turabian m.fl. APA Publication Manual Scientific Style and Format Den Gode Opgave MLA Handbook MHRA Style guide 35

36 Typografi og layout # Ian Wisler-Poulsen: Layout i opgaven. Retningslinjer for brugervenligt design i skriftlige opgaver - en guide til visuel kommunikation. Kbh.: Samfundslitteratur s. [138,- / studiepris: 120,-] # Niels Erik Wille: Layout og Typografi. Eksempler. [Udleveres i forbindelse med kurset] 36

37 Ophavsret mv. # Niels Erik Wille: Ophavsret og beslægtede rettigheder. 1. Generel Indføring. Hedehusene: NEW Information s. [Købes i boghandelen] Morten Rosenmeier: Ophavsret for begyndere - en bog for ikke-jurister. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets forlag. 2. udg s. [410,-] [Tilgængelig i pdf-format fra 37

38 Plagiat og akademisk uredelighed # God citatskik og plagiat i tekster. Vejledende retningslinjer. Kulturministeriet s. [Tilgængelig online: David Favrholdt, Anders Smith & Ellen Margrethe Basse (red): Plagiering og anden videnskabelig uredelighed fra etik til jura. Århus: Husets Forlag s. [249,-] 38

39 Niels Erik Wille 39

40 Hvad er sprogrøgt? Sprogrøgt er pleje af sproget Det indebærer forestillinger om godt og dårligt sprog, vulgært og fint, rigtigt og forkert, korrekt og ukorrekt Sprogvidenskab er deskriptiv Sprogrøgt er normativ 40

41 Sproglige normer Alt sprog regelbundet. Når vi taler eller skriver følger vi sprogets regler eller i hvert fald nogle sproglige regler Hvilke regler der gælder, varierer Over tid sproget er i stadig udvikling Geografisk inden for samme sprog er der mange dialekter Socialt inden for samme sprog er der mange sociolekter Fra gruppe til gruppe fra person til person 41

42 2 slags normer Vi skelner mellem 2 slags normer: Konstituerende normer Regulerende normer 42

43 Konstituerende normer De grundlæggende sproglige regler er konstituterende. De konstituerer hvad der skal tælle som sproglyd, stavelser, ord, udtryk, ytringer osv. For i det hele taget at kunne kommunikere må sprogbrugere følge fælles sproglige normer Brud på de konstituerende normer er regulære fejl. De kan til nød forstås, men medfører som oftest misforståelser eller mangel på forståelse. 43

44 Regulerende regler Sprogrøgt er regulerende. Den vælger mellem flere mulige udtryksmåder og fastlægger hvilken man bør foretrække ( godt sprog ) Sprogrøgt er standardisering: reducerer antallet af muligheder Sprogrøgt fordømmer nogle udtryk og fremhæver andre De former der fordømmes, kan være egentlige fejl, men de er ofte korrekte efter en af de mange varianter af normer der gælder for dansk sprog 44

45 Konservere / Regulere Megen sprogrøgt er konservativ: Man prøver at bevare hvad der opfattes som værdifuldt og velfungerende i det eksisterende sprog Men sprogrøgt kan også være fremadrettet regulerende: altså sigtende mod at fremme ønskelige ændringer 45

46 Rigsmålet som norm Rigsmålet er en særlig variant af dansk som gør krav på at være den danske fællesnorm Overfor rigsmålet står de forskellige regionale varianter samt dialekterne, sociolekterne og idiolekterne (de individuelle varianter). 46

47 Den gode sprogbruger Den gode sprogbruger er en ideal-type, en konstruktion, men samtidig en empirisk realitet: Der findes konkrete personer som opfattes som eksemplariske sprogbrugere. Det er typisk forfattere, journalister, debattører, forskere og lign. (Men ikke alle og enhver i disse grupper.) De former som den gode sprogbruger accepterer, lægges til grund for normeringen, mens de former som den gode sprogbruger tager afstand fra, får lav status. 47

48 Niels Erik Wille 48

49 Sin versus hans Et klassisk tilfælde er brugen af hans som refleksivt henførende stedord i eksempler som: * Han tog hans hat og gik hans vej Her kræver rigsmålsnormen sin : Han tog sin hat og gik sin vej Derfor er det ukorrekt at skrive: * Han blev skudt ned lige uden for instituttet for øjnene af hans studerende. sine studerende. 49

50 Sin versus hans 50 Der er tilsvarende problemer med hendes og dens / dets. Men også med sine versus deres. * Hun så aldrig hendes børn (= egne børn) Hun så aldrig sine børn De så aldrig deres børn (= egne børn) * De så aldrig sine børn De forbudte former er almindelige i dialekter og uformelt talesprog, og forekommer også i rigsmål med dialektal baggrund ( substrat ). De undertrykkes i formelt skriftsprog.

51 Sin, sit, sine og deres Hovedreglen i rigsmålsnormen er at sin mv. henviser til subjektet (grundleddet) i sætningen. Sin, sit og sine forudsætter at subjektet er i ental, mens man ved flertals-subjekt kun kan bruge deres. Hun tabte sin hat Han tabte sit hjerte Hunden begravede sine kødben De ledte efter deres vanter og huer 51

52 Sin, sit, sine og deres De fleste sprogbrugere kan få problemer med underforståede og indlejrede sætninger: Han sendte hende hjem til sig selv Han sendte sig selv Hun blev sendt hjem til sig selv Problemet kan ophæves med en omskrivning: Han sendte hende hjem til ham selv Han sendte hende hjem til hende selv 52

53 Ligge versus lægge I rigsmålsnormen er det ukorrekt at sige (og skrive): * Han ligger bøgerne på bordet Det skal være: Han lægger bøgerne på bordet 53 Rigsmålsnormen opretholder et gammelt skel mellem ligge og lægge. Et skel som er ved at forsvinde i de yngre generationers (tale)sprog. Ligge er statisk; lægge er dynamisk: få til at ligge (kausativ).

54 Et frisk eksempel Lars Løkke Rasmussen på pressemøde: * Jeg ligger rigtig mange timer på mit arbejde Det skulle selvfølgelig være: Politiken, 21. febr Jeg lægger rigtig mange timer [ ] 54 Tendensen går dog utvetydigt i retning af at ligge bruges i begge betydninger. Men der er stadig langt igen!!

55 Og der er flere... Dansk har flere ordpar af samme slags: Springe... sprænge Sidde... sætte Synke... sænke Vågne... vække Ryge... røge Hang... hængte (kun datid, af hænge) 55

56 Og der er flere... Eksempler på ordpar der allerede er gået i ét med hinanden: * Brinde... brænde Papiret brænder Han brænder papiret 56 Drukne... * drænke Hun drukner Hun drukner kattekillingerne

57 Nogen versus nogle I talesproget hedder det slet og ret /noen/: Har du /noen/ penge? Men skriftsproget har to former nogen og nogle. Og rigsmålssnormen insisterer på at der er betydningsforskel: Har du nogen penge? flere end nul any Har du nogle penge? flere end en some Der er også noget med trykforholdene. Reglerne er både indviklede og spidsfindige. [Se også Erik Hansen, s. 163.] 57

58 Nogen versus nogle 58 Nogen udtales normalt med et vist tryk: Der er ikke 'nogen æbler tilbage Nogle har normalt svagt tryk: Han købte nogle æbler på vejen Nogen bruges i benægtende, spørgende eller betingede sætninger: Der er ikke nogen hjemme Har du set nogen gode film for nylig? Hvis du ser nogen, så sig til

59 Nogen versus nogle Ikke nogen er ofte det samme som ingen. Hvis det kan erstattes af ingen skal der altid bruges nogen : Han har ikke nogen søskende = Han har ingen søskende Hvis sætningen ikke er benægtende, spørgende eller betingende, kan man stort set altid skrive nogle : Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål 59

60 Uden for versus udenfor En række sammensatte forholdsord skrives dels i 2 ord, dels i 1 ord: Det er sat uden for parentes Hun står uden for partierne De står udenfor Man skriver i 2 ord når forholdsordet har en styrelse, mens det skrives i 1 ord hvis det står alene. I den kommende udgave af RO vil formen i ét ord være korrekt i begge tilfælde. Indtil da er det en fejl at tage fejl. [Se Nyt fra Sprognævnet, 2011, nr. 3.] 60

61 Niels Erik Wille 61

62 Korrekt sprog God kommunikation Korrekt sprog er sprog der er i overensstemmelse med de grundlæggende sproglige normer og overholder forskrifterne for retskrivningen samt den gældende rigssprogsnorm mv. Det må ikke forveksles med de mange råd om god offentlig kommunikation som man lærer f.eks. i Kommunikation og Journalistik. God kommunikation bør være korrekt, men korrekt sprog behøver ikke at være effektiv kommunikation. 62

63 Korrekt sprog også en foranderlig størrelse Korrekt sprog er ligesom alt andet sprogligt noget der forandrer sig over tid. De gode sprogbrugere påvirkes af udviklingen og påvirker den selv. Rigsprognormen er under stadig forandring: optager nye ord og udtryk, forkaster andre; skifter mening om hvad der kan accepteres. Retskrivningen diskuteres og tilpasses; principperne udvikler sig som alt andet. 63

64 Niels Erik Wille 64

65 Retskrivningsnormer 1948 Retskrivningsreformen Afskaffelse af store bogstaver i substantiver Indførelse af bolle-å for dobbelt-a Afskaffelse af kunde, skulde og vilde 1955 Den første Retskrivningsordbog 1986 Retskrivningsordbogen Majonæse-krigen - gymnasium / *gymnasie udgave udgave 65 Nyt komma (tilpasset 2004)

66 Dobbeltformer (1986) Retskrivningsordbogen fra 1986 tager stilling til en række foreslåede dobbeltformer som har vundet indpas i skriftsproget. Ikke alle kommer igennem: mayonnaise / majonæse roastbeef / rostbøf * rhoustbeaf [cafeteria i Holstebro, 1986] medium / medie studium / *studie [men et studie = lokale; afhandl.] Men: studieegnet gymnasium / *gymnasie 66 Men: gymnasiereform

67 Tegnsætning (2001) 67 Retskrivningsordbogen fra 2001 gør op med de 2 kommaformer som har været gældende siden 1918: Grammatisk komma og Pausekomma. Efter en flerårig diskussion i Sprognævnet om et såkaldt Enhedskomma indføres to varianter af et grammatisk komma: Traditionelt komma og Nyt komma. Efter en voldsom debat i offentligheden, herunder blandt politikerne i Folketinget, ændrer Sprognævnet regelsættet så det nu fremtræder som ét regelsæt med en valgmulighed ved begyndelsen af ledsætninger. Ændringen besluttes i 2004 og indføres fra og med 4. oplag, 2005.

68 Principper for valg af staveform Traditionsprincippet Stavemåden viderefører traditionen for det eksisterende ordforråd med små justeringer som skyldes sprogbrugsprincippet. Låneord og velkendte fremmedord tilpasses dansk stavemåde. Nye låneord / fremmedord staves som i originalsproget. Sprogbrugsprincippet Stavemåden følger praksis hos gode og sikre sprogbrugere. 68

69 Niels Erik Wille 69

70 Dansk Sprognævn Dansk Sprognævn er Et udvalg under Kulturministeriet En institution under Kulturministeriet Udvalget rådgiver politikere, ministerier, offentlige myndigheder, undervisningsinstitutionerne og borgerne om sproglige normer i dansk Institutionen fungerer som sekretariat for udvalget, indsamler løbende oplysninger om den sproglige udvikling og udfører rådgivningen i praksis 70

71 Retskrivningsordbogen Sprognævnet udgiver Retskrivningsordbogen som har karakter af en standard for korrekt stavning og tegnsætning. Retskrivningsordbogen indeholder de gældende retskrivningsregler og en liste over autoriserede stavemåder for almindeligt udbredte danske ord. Retskrivningsordbogen skal følges af offentlige myndigheder og af uddannelser med offentlige tilskud. 71

72 Retskrivningsordbogen Privatpersoner og private virksomheder er ikke bundet af disse normer! F.eks. er aviser som private virksomheder ikke bundet. Mange private virksomheder vælger dog at acceptere Sprognævnets autoritet for ikke at virke uprofessionelle eller udannede. Det samme gælder privatpersoner. 72

73 Retskrivningsordbogen En ny udgave af Retskrivningsordbogen er på vej! Den udkommer efter planen sidst i De forventede ændringer er beskrevet på dsn.dk. Jeg nævner de planlagte ændringer når og hvor det er relevant. 73

74 Dansk Sprognævn 74 Sprognævnet udgiver også Nyt fra Sprognævnet med løbende artikler om sprogrigtighed. Sprognævnet har et web-sted: med f.eks.: Online-udgave af Retskrivningsordbogen Ofte stillede spørgsmål (FAQ / OSS) Kommaregler Nyheder Artikler fra Nyt fra Sprognævnet Sprog på spil et udspil til en dansk sprogpolitik M.m.m.

75 Sproget.dk Sprognævnet har i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udviklet webstedet sproget.dk <http://www.sproget.dk/> Her finder man: 75 Retskrivningsreglerne i søgbar form Eksempler på typiske problemer inden for retskrivningen Øvelser hvor man kan teste sin forståelse af reglerne Supplerende information om sproglige emner Ordmuseet med ord og udtryk der er udgået eller ved at udgå af sproget

76 Dansk Sprognævn Sprognævnets opgaver og kompetence er fastlagt ved lov: Lov nr. 320 af om Dansk Sprognævn Lov nr. 332 af om dansk retskrivning Sprognævnsloven er suppleret med en bekendtgørelse: Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 707 af om Dansk Sprognævns virksomhed og sammen-sætning 76

77 Dansk Sprognævn Sprognævnet normerer retskrivningen, herunder tegnsætningen Sprognævnet informerer og rådgiver om e Hvad ord betyder Hvordan ord og udtryk udtales Hvilke udtryk der regnes for korrekte Hvad ord og udtryk kommer af Hvordan sætninger skal forstås. 77

78 Forslag til Dansk Sprogpolitik 78 Dansk skal være det officielle sprog i Danmark. (Dansk skal være et komplet og samfundsbærende sprog.) Dansk skal bruges som videnskabssprog og undervisningssprog i alle fag undtagen fremmedsprogsfagene (Parallelsproglighed Ingen domænetab ) Alle skal have mulighed for at lære at tale og at skrive dansk Alle skal have mulighed for at lære mindst 2 fremmedsprog og for at forstå andre nordiske sprog Alle skal have ret til at dyrke deres eget sprog (Modersmålsundervisning - Videncentre)

79 Niels Erik Wille 79

80 Opfølgning Lån eller køb Erik Hansen: Rigtigt dansk. Læs Rigtigt og forkert dansk. (s. 9-27) Læs udvalgte afsnit, især: Hang eller hængte, springe eller sprænge (s. 111) Nogen eller nogle (s. 163) Sin eller hans, hendes, dens, dets (s. 176) Læs tilsvarende afsnit i Håndbog i Nudansk (s.370ff, 421ff og 536ff) 80

81 Niels Erik Wille Slut 81

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

De styrer sproget for vildt

De styrer sproget for vildt De styrer sproget for vildt Af Kirsten Rask Jamen, sproget udvikler sig. Det er efterhånden en forslidt frase, især når den bliver brugt til at lukke for yderligere diskussion. Gang på gang hører vi at

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning VIA University College, VOK, Social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vurderingskriterier 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere