Udvalget Uddannelse og Job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget Uddannelse og Job"

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på Side 1 af 11

2 skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra 2016 til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Side 2 af 11

3 Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der forventes et merforbrug på 45,8 mio. kr. Der er en stigning på 4,2 mio. kr. i forhold til revision 1, hvor der blev estimeret et merforbrug 41,6 mio. kr. Udfordringerne er særlig store på beskæftigelsesområdet. Den forventede nedgang i antallet af personer på forsørgelse kan ikke se. Derudover er der også udfordringer på det specialiserede område særlig på anbringelser af børn, botilbud til voksne samt særlig tilrettelagt uddannelse. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der forventes et merforbrug på 37,4 mio. kr. Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes, at det ikke lykkes at nedbringe antallet af personer på forsørgelse som forudsat i tet. Det er især på disse tre områder: Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Nedenstående tabel viser hvordan Holbæk Kommunen klarer sig i forhold til andre kommuner i klyngerne. Placering i 2016 Kontanthjælp 10 af 17 Sygedagpenge 16 af 22 A-dagpenge 7 af 32 Fleksjob 3 af 19 Førtidspension 8 af 19 Integrationsydelse 8 af 17 Jobafklaring 5 af 22 Ledighedsydelse 16 af 19 Ressourceforløb 13 af 17 Revalidering 10 af 17 Uddannelseshjælp 6 af 17 Sammensætningen af klyngen er baseret på (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer) og sammensat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Antallet af kommuner i hver klynge varierer fra ydelse til ydelse. I nedenstående tabel er der en opgørelse over, hvorledes Holbæk klarer sig på hver ydelse i forhold til klyngen. Opgørelsen er baseret på hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på hver enkelt ydelse, og således opgjort ud fra den mindste andel af arbejdsstyrken. For at sikre overholdelse fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet. Et eksternt konsulentfirma er blevet købt til opgaven. Analysen og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde tet og forbedre vores præstation i forhold til sammenlignelige kommuner. Herudover er der et merforbrug på ressourceforløb, som skyldes lavere refusion på forsørgelsen end forudsat. Side 3 af 11

4 Hvad forventes overført til 2018? Der forventes overført 2,2 mio. kr. Overførslerne er på Læringscentret, Center for specialundervisning (indtægtsdækket virksomhed), Fritids- og forebyggelsestilbud samt skoletilbud. Tillægsbevilling Der er ingen tillægsbevillinger. Omplacering Der omplaceres 1,4 mio. kr. fra Ejendomme vedrørende midlertidig boligindkvartering af flygtninge til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Der omplaceres 0,4 mio. kr. fra Sundhed vedrørende begravelseshjælp til dækning af merforbruget på Beskæftigelsesområdet. Side 4 af 11

5 Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Oprindeligt A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 20,2 19,1-1,1 Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,4 2,2 Voksenspecial 183,8 185,7 193,0 7,3 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 875,9 913,4 37,4 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,9 45,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Det er lykkedes at reducere udgifterne i i forhold til 2016, se tabel 4, men ikke nok. Der er stadig udfordringer på følgende områder: Udsatte Unge: Flere borgere og højere gennemsnitspris på opholdssteder og domsanbragte unge Voksenspecialområdet: Flere borgere og højere gennemsnitspris på Særlig tilrettelagt uddannelse, midlertidige botilbud med højere gennemsnitspris, og flere der modtager støttekontaktperson. Beskæftigelse: Den forventede og lagte nedgang i antallet af personer på forsørgelse er ikke sket. Kantinen på seminariet: Indkøb med omtanke betyder sænket omsætning i kantinen. Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget Uddannelse og Job Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -1,1 0,0 0,0-1,1 0,0 Unge med særlige behov 2,2 0,0 0,0-0,5 2,7 Voksenspecial 7,3 0,0 0,0-0,6 7,9 Uddannelse og beskæftigelse 37,4 1,8 0,0 0,0 35,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 45,8 1,8 0,0-2,2 46,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet, findes forklaringen i en note under tabellen. Side 5 af 11

6 Politikområde Skoler 10. klasse På skoleområde forventes det, at tet holder. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. er en forventet overførsel fra til Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Skoler 10. klasse For at se rne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Oprindeligt A B C C-B Folkeskoler 9,8 9,9 9,8-0,1 Ungdomsskolevirksomhed 10,6 10,3 9,3-1,0 1 Total - Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 20,2 19,1-1,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Mindreforbruget er forventet overførsel til 2018 på Læringscentret samt forventet effekt af indkøb og ansættelse med omtanke. Note Politikområde Udsatte Unge På området for Udsatte Unge forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., heraf en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. til Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Udsatte Unge Oprindeligt A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 18,7 20,2 1,5 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,8 22,3-0,5 2 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,8 1,2 3 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total - Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,4 2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der er usikkerhed i forhold til tilgangen af unge pr august fra Børneindsatsen hvilket kan få betydning for forventet. Et overblik forventes i løbet af april måned. Note Side 6 af 11

7 Note 1: Der er flere unge under 18 år, som bliver anbragt efter endt ophold i psykiatrien. Der er dialog med psykiatrien, men der er udfordringer i forhold til samarbejdet. Note 2: Der forventes at kunne overføre midler fra SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning, Politi), som er et kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan grundet indkøb og ansættelse med omtanke samt de sidste projektmidler fra integrationsprojektet. Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate På området for Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., heraf en forventet overførsel på 0,6 mio. kr. til Note 3: Der er langt flere unge end forudsat i tet, som bliver domsanbragt, som kommunen ikke har nogen indflydelse på. Konsekvensen er, at en større andel af tet skal anvendes på denne indsats, og der er færre midler til andre indsatser. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate Oprindeligt A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand voksne 7,9 9,8 9,4-0,4 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 4,6-2,0 2 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,3 17,0 19,4 2,4 3 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 4 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 7,9 5,9-2,0 Alkoholbehandling 7,0 7,0 7,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,4 9,4 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,8 4,5 5 Midlertidige Botilbud ( 107) 24,2 24,2 29,0 4,8 6 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,2 1,2 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,9 6,9 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,5 0,0 Total - Voksenspecial 183,8 185,7 193,0 7,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Side 7 af 11

8 Note 1: Det er et mindreforbrug på indtægtsdækket virksomhed hos Center for Specialundervisning som følge af ansættelse og indkøb med omtanke, som skal overføres til Note 2: Der er færre borgere end forventet på efterværn, hvilket er et resultat af, at der har været fokus på området med bl.a. kontraktforhandlinger og effektiviseringer. Note 3: Antallet af borgere på 85 er højere end forudsat i tet. Stigningen skyldes bl.a., at der har været arbejdet på alternativer til anbringelser, og derfor bor flere borgere på eget værelse med støtte. Note 4: Der forventes et mindreforbrug på forsorgshjem og kvindekrisecentre på baggrund af forbruget i. Note 5: Der er fortsat stor tilgang til særlig tilrettelagt Uddannelse (STU). Der er flere end forventet, som visiteres til STU, og samtidig er gennemsnitsprisen blevet højere. Administrationen arbejder på løsninger, som skal nedbringe merforbruget. Note 6: Antallet af borgere på 107 falder som forudsat hos Kerneopgaven Uddannelse til Alle, da der er arbejdet med alternativer til anbringelser. Modsat er gennemsnitsprisen højere end forudsat i tet. Merforbruget hos Kerneopgaven Alle kan Bidrage skyldes en stigning i antallet af borgere på 107. Politikområde Uddannelse og beskæftigelse På Uddannelse og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 37,4 mio. kr. Tabel 3.4: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Oprindeligret bud- Korrige- get A B C C-B Note Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 9,3 9,3 0,0 1 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb -4,2-5,8-8,2-2,3 Kontanthjælp til integrationsydelse 27,5 28,8 26,3-2,5 2 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 34,6 41,0 6,4 3 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 242,3 0,0 Sygedagpenge 82,5 82,5 93,9 11,4 4 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 169,4 7,7 5 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,1-0,1 0,0 0,1 Side 8 af 11

9 Afløb vedr. kontant- og uddannelseshjælp Oprindeligt 0,0 0,0 0,0 0,0 Note Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 101,9 12,7 6 Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinst. 0,1 0,1 0,1 0,0 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 7 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 50,9 54,9 60,4 5,5 8 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 62,6 67,2 4,6 9 Ledighedsydelse 39,0 39,0 37,2-1,8 10 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 36,5 28,4 28,6 0,2 Beskæftigelsesindsats -forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Forsikrede ledige under den særlige uddannelsesordning 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 5,0-2,5 11 Beskæftigelsesordninger 4,0 1,6 1,6 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 879,8 875,9 913,4 37,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes færre udgifter til introduktionsprogram og -forløb grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Herudover modtager kommunen et højere grundtilskud fra staten i. Note 2: Der forventes færre udgifter til integrationsydelse til udlændinge grundet færre visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Placeringen i klyngen er 8 af 17 kommuner. Note 3: Der forventes et merforbrug på førtidspension. Dette skyldes primært flere pensionstilkendelser samt en større medfinansiering end lagt. Placeringen i klyngen er 8 af 19 kommuner. Note 4: Merforbruget skyldes primært markant flere modtagere af sygedagpenge. Placeringen i klyngen er 16 af 22 kommuner. Note 5: Merforbruget skyldes primært flere borgere på kontanthjælp i end forudsat ved lægningen. Modsat forventes der en højere refusionsprocent. Placeringen i klyngen er 10 af 17 kommuner på kontanthjælp og placeringen er 6 ud af 17 kommuner på uddannelseshjælp. Note 6: Merforbruget skyldes flere borgere på A-dagpenge i end forudsat ved lægningen. Placeringen i klyngen er 7 af 32 kommuner. Side 9 af 11

10 Note 7: Mindreforbruget forventes under forudsætning af, at der ikke er tilgang til ydelsen i. Note 8: Merforbruget kan henføres til en større tilgang af borgere i fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer forkert kontering i 2016, som vil medføre en negativ refusionsregulering i. Der er omplaceret et mindreforbrug på samlet 1,8 mio. kr. fra henholdsvis Ejendomme og Sundhed til delvis dækning af merforbruget til fleksjob. Placeringen i klyngen er 3 af 19 kommuner. Note 9: Der har været en større tilgang til jobafklaring end forventet ved lægningen. Merforbrug på ressourceforløb skyldes, at refusion på ydelsen er lavere end forudsat. For at minimere merforbruget til ressourceforløb forudsætter det, at visiteringen af borgere til ydelsen stoppes. Det betyder dog ikke, at udgifterne til borgerne forsvinder, da der er tale om en borgergruppe, som ikke er i stand til at tage et arbejde. Færre borgere på ressourceforløb vil således betyde flere på uddannelseshjælp, førtidspension mv. og andre forsørgelsesydelser. Placeringen i klyngen er 5 af 22 kommuner på jobafklaring og placeringen i klyngen er 13 ud af 17 på ressourceforløb. Note 10: Mindreforbruget skyldes en forventning om færre ledighedsydelsesmodtagere, hvilket dog modsvares af en forventning om højere gennemsnitspris. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fleksjob. Placeringen i klyngen er 16 af 19 kommuner. Note 11: Mindreforbruget er estimeret på baggrund af, at der forventes en nettoafgang på seniorjob ordningen i. Side 10 af 11

11 Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job 2016 Budgetoverslag 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 22,3 20,2 19,1 20,3 Unge med særlige behov 79,2 54,2 56,4 45,5 Voksenspecial 202,6 185,7 193,0 180,1 Uddannelse og beskæftigelse 956,4 875,9 913,4 870,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.260, , , ,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 11 af 11

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. 2017. Begge

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job omfatter fire politikområder og varetager opgaver inden for uddannelse og beskæftigelse. Skoler 10. klasse, heldagsundervisning, ungdomsklasse samt

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job har ansvar for fire politikområder og varetager opgaver inden for uddannelse og beskæftigelse. Skoler 10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtagelsesklasse

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere