Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Det webbaseret kursus i Health Promotion og Public Health vil udvikle de studerendes sygeplejefagelige, internationale og it kompetencer. De danske og finske studerende vil få 3 ECTS point for deltagelse i kurset, der er udviklet i henhold til gældende lovgivning og uddannelsesmæssige forordninger i de to nordiske lande. Projektets formål ytteværdi At kvalificere uddannelsens indhold og form med det formål at fastholde de studerende i sygeplejerskeuddannelsen ved UCL og hermed øge antallet af studerende som færdiggør deres uddannelse. De studerende udvikler særlige it kompetencer, som efterspørges i professionen. Hvad er baggrunden for projektet: På nuværende tidspunkt udbyder Sygeplejerskeuddannelsen i Odense hverken nationale eller internationale webbaserede kurser om end der i Studieordningen (2008) er fokus på informationsteknologi. I Studieordningen (2008) hedder det bl.a. under punkt 5.4., at informationsteknologi som.. redskab i undervisningen medvirker integrering af it til at opbygge studierelevante kompetencer, der kan udvide den studerendes muligheder for at aktivt at deltage, kommunikere, dele viden og i samarbejde i uddannelsesmæssige sammenhænge Og videre It indgår i undervisning og lærerprocesser på lige fod med andre medier, der generelt understøtter og udvider forskellige former for interaktion. Bredde i undervisnings og arbejdsformer giver mulighed for at imødekomme forskelle i den enkelte studerendes læringsprofil. 1

2 En af måder at påbegynde dette arbejde kunne være udviklingen af dette webbaserede kursus i Health Promotion and Public Health. Det er dokumenteret i flere undersøgelser at de studerende har forskellige læringspotentiale og læringsstile. I undersøgelsen "Sygeplejerskeuddannelsen - de studerendes vurdering og frafald", konstruerer Torben Pilegaard Jensen m.fl. (2006) tre idealtyper af sygeplejestuderende, som han benævner den praktisk - og den professions - og den akademisk orienterede sygeplejestuderende. Det fremgår af undersøgelsen, at frafaldet er størst blandt de praktisk orienteret med 38% og mindst blandt de akademisk orienterede med 23%. En del af undersøgelsen har fokus på skoleundervisning, og det dokumenteres, at der er store variationer i synet på, hvor tilfreds de tre typer af studerende er i forhold til undervisningens form, indhold og niveau. Ikke overraskende er de akademisk orienterede studerende mest tilfredse med den teoretiske undervisning, om end nogle endda kunne ønske teorier på et højere abstraktionsniveau. På baggrund af denne og lignende undersøgelser bliver det nødvendigt for sygeplejerskeuddannelsen at tænke i undervisningsdifferentiering og give de mere akademisk orienterede studerende flere udfordringer og muligheder for at udvikle deres kompetenceprofil. Det fremgår ligeledes af studieordningen (2008), at den studerende skal udvikle interkulturelle og internationale kompetencer, der indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og til at forstå, hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis. I tillægget til Studieordningen i Svendborg og Odense er interkulturelle og internationale kompetencer defineret. Her er udvalgt enkelte punkter som er særligt relevante i forhold til udvikling af det webbaserede kursus i Health Promotion and Public Health Interkulturelle kompetencer Interkulturelle kompetencer indebærer, at den studerende: Har viden og forståelse for menneskets kultur, sundhedsrelaterede behov og opfattelse af sundhed og sygdom. Evner at reflektere over egen kulturel selvforståelse herunder egne kulturelle værdier samt hvordan disse er indlejret i praksis og derved over mulige tilgange til sygeplejeinterventioner. 2

3 Evner at indgå åbent i forskellige kulturelle kontekster og interagere og kommunikere sensitivt og effektivt herunder sætte egen kulturel forståelse i spil. Har kendskab til og erfaringer med interkulturel kommunikation. Internationale kompetencer Internationale kompetencer indebærer, at den studerende: Udtrykker sig godt fagligt på engelsk. Søger, sorterer og vurderer international forskningsbaseret viden. Har viden om sundhedsproblemer og sygepleje i en global kontekst, herunder bevidsthed om socioøkonomiske og kulturelle forholds betydning for livsvilkår og adgang til sundhedsydelser. Har viden om internationale sundhedsstrategier. Den studerende får ved deltagelse i dette kursus mulighed for at studere sygepleje i et internationalt perspektiv samt skriftligt networke med finske sygeplejestuderende og undervisere i et virtuelt netværk. De studerende får hermed mulighed for at møde udenlandske studerende i egen institution - en styrkelse af Internationalization at Home (IaH) aktiviteter. I forlængelse af disse erfaringer vil nogle af disse studerende måske blive motiveret til at tage et studie- eller praktikophold i udlandet. De studerende bliver allerede på modul 2 introduceret til Sygeplejerskeuddannelsens udbud af muligheder for en international toning af deres uddannelse. Den samlede oversigt er vedlagt som bilag I. Projektets mål Internationalisering af uddannelser er et emne, der får stadig større prioritet, i takt med at internationaliseringen af det internationale samfund og økonomien stiger. Det afstedkommer flere og mere forpligtende rammer og mål, hvilket det seneste ministermøde i Bolognaprocessen i Leuven og Louvain-la-Neuve i foråret 2009 vidner om. Her blev der for første gang sat et kvantitativt mål for mobilitet: I 2020 skal mindst 20 % af de europæiske dimittender have haft et studie eller praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse (Undervisningsministeriet, 2009). 3

4 Ud over fokuseringen på den fysiske mobilitet hedder det i publikationen fra Undervisningsministeriet side 25 samtidig anerkende værdien af virtuel mobilitet. Betragtninger som helt er i tråd med ovenstående. I strategi 2015 for University College Lillebælts sættes fokus på undersvisningsdifferentiering, her står: Differentieringsstrategien handler også om at tilpasse udbud til målgruppen (studerende, kursister, professioner, aftagere, borgere) på såvel indholdssiden, niveauerne, tilrettelæggelsen eller toningen af uddannelsen. Differentiering handler endelig om at kunne støtte individuelle læringsudfordringer, skabe gode rammer for den enkelte i form af studiemiljø, varierede læringsformer m.m. Ifølge Vison 2015 for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt handler det om at: Udvikle et attraktivt uddannelsestilbud og læringsmiljø der imødekommer de studerendes behov for og ønske om øget differentiering af uddannelsen og undervisningsaktiviteterne, en mere fleksible måde at udbyde uddannelsens elementer på, samt en uddannelse der gør brug af den nyeste informationsteknologi. I Vision 2015 eksemplificeres ovenstående med henvisning til at Imødekomme behovene for differentierede uddannelses og undervisningstilbud Udvikle og eksperimentere med nye læringsmetoder Udvikle og implementere E læringsforløb Udvikle og implementering af netbaserede kurser Udvikling og kvalitetssikring af Internationalization at Home (IaH) Engelsksproget undervisning Udviklingen af det webbaserede kursus vil være en begyndelse på at indfri Vision 2015, og kan danne afsæt for nye og større initiativer inden for E læringsforløb. Projektdesign Det er et curriculum development projekt mellem 4

5 Lahti, University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care University College Lillebaelt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Fokus for kurset er Health Promotion and Public Health i Danmark og Finland Hver institution finder frem til hvilke studerende, som skal tilbydes deltagelse i kurset. I Odense skal de studerende rekrutteres fra modul 5, som hedder Tværprofessionel virksomhed Deltagelse i det 3 ECTS point webbaserede kursus ækvivalerer med uge 8 og uge 9 herunder portefolio nummer 4 af modul 5. I Lahti rekrutteres de studerende fra kurset Family Wellbeing and Health Promotion Forløb og indhold Kurset er delt i to: Første del har fokus på Sundhedsfremme: Forskellige begreber og perspektiver på sundhedsfremme Hvordan kan/skal sygeplejersker fremme sundhed i et nationalt og internationalt perspektiv Den anden del har fokus på folkesundhed: Undersøge og sammenligne forekomsten af folkesygdomme, risici og sundhedspolitikker Undersøge og sammenligne guidelines i henholdsvis Finland og Danmark Den studerende skal for at kunne opnå de 3 ECTS point og få merit for uge 8 og 9 samt portfolio 4: Deltage aktivt i det webbaserede diskussionsforum Aflevere en skriftlig opgave Alt skriftlig kommunikation i løbet af kurset foregår på engelsk både blandt studerende og undervisere. Lahti University of Applied Sciences har stillet deres platform til rådighed for projektet Der udleveres et login til studerende og undervisere. 5

6 Teoretisk forankring: Love og bekendtgørelse gældende for uddannelsen til sygeplejerske Projektets deltagere Projektleder i Danmark/ansættelsessted: Lektor, cand. mag. og international koordinator Mette Bro Jansen/Sygeplejerskeuddannelsen Odense Projektmedarbejdere/ansættelsessted: Lektor, cand. scient. San Dorte Nielsen/ Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Projektmedarbejdere/ansættelsessted: Lektor, cand.pæd. psyk. Jette Markussen/ Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Projektleder i Finland /ansættelsessted: Senior lecturer in Nursing Anne Vuori, Faculty of Social and Health Care Projektmedarbejdere/ansættelsessted: Principal lecturer Hannele Tiittanen and senior lecturers from module Family Well being and Health Promotion. Projektperioden Startdato: 1. september 2009 Slutdato: 31. januar 2011 Projektets værdiskabelse Værdi for professioner: At øge de studerendes muligheder for at tænke og arbejde i en international kontekst At øge og udvikle de studerendes skriftlige færdigheder på engelsk At øge de studerendes opmærksomhed på global sygepleje og global samarbejde At give de studerende en dybere forståelse for sundhedsfremme set i lyset af kulturelle forskelle i sundhed og velvære Værdi for University College Lillebælts uddannelser mv.: At påbegynde indsamlingen af erfaringer med at udvikle og udbyde webbaserede kurser til sygeplejestuderende På et senere tidspunkt vil det være muligt at udbyde kurset til de øvrige sygepleje 6

7 studerende ved UCL og evt. tværprofessionelt til modulet 5 s øvirge studerende (fysioterapeut -, ergoterapeut- og radiograf studerende). Inddragelse af professionsfelter Samarbejdspartnere og ansættelsessted: Ikke aktuelt i nærværende projekt Forskningssamarbejde Forskere og ansættelsessteder: Ikke aktuelt i nærværende projekt Inddragelse af studerende Antal involverede studerende/årgang: Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at involvere studerende i den udviklingsmæssige del af projektet De studerendes opgaver i projektet: Efter den første afvikling af kurset, vil der blive en tæt opsamling og evaluering med henblik på eventuelle justeringer af kursets form, indhold eller afvikling. Organisering Ansvarlig studierektor: Lena Busch Nielsen Tilknytning til udviklingsklynge:? Styregruppe: Ledelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Referencegruppe: Undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, modul 5 Evaluering Kurset afvikles første gang efteråret 2010 og forhåbentlig med deltagelse af 5 studerende fra Odense. Herefter er målet at antallet af studerende som ønsker at deltage er progredierende med en gennemsnitlig deltagelse på 10 studerende. Plan for evaluering af projektet set i forhold til de studerende: Webbaseret spørgeskema fulgt op med fokusgruppeinterview Webbaseret spørgeskema med henblik på at evaluere læringsudbyttet 7

8 Plan for evaluering af projektet set i forhold til undervisere: Spørgeskema med henblik på at evaluere udbyttet af det internationale samarbejde herunder hvordan det webbaserede kursus har fungeret Formidling og videndeling Målgruppe: Internt i egen organisation Eksternt i forhold til relevante samarbejdspartnere Form/produkt: Evaluleringsrapport Fælles hjemmeside om det webbaserede kursus i Health Promotion and Public Health Publicering internt og eksternt Tids - og handleplan Datoer for projektets aktiviteter og milepæle (vedlagt som bilag II) Budget Timeforbrug udspecificeret på projektleders og de enkelte projektmedarbejderes aktiviteter samt andre udgifter (vedlagt som bilag III). Mette Bro Jansen Projektleder Den 17. december

9 Bilag II Webbaseret kursus: Health Promotion and Public Health Der ansøges om midler til et curriculum development projekt, der har fokus på at udvikle et 3 ECTS point engelsksproget skriftligt modul, der afvikles som et parallelforløb med modul 5 s øvrige aktiviteter. Projektplan: Foråret 2010 Eksternt i nordisk projektgruppe Udarbejde en detaljeret projektplan Udvikle kursus beskrivelse og indhold Udvikling af fælles learning outcomes Intern i egen organisation Udarbejdelse af detaljeret projektplan herunder tidsplaner, milepæle, mødeplaner, kommunikations- og markedsførings strategi Rekrutteringsstrategi rettet mod undervisere og studerende Rekruttering af undervisere Udvikling af undervisningsplaner, skemaer, litteraturlister Udvikling af bevis for gennemførelse Udvikling af evalueringsprocedure for studerende og undervisere Efteråret 2010 Møde i Lahti før kurset løber af stablen. Eksternt i nordisk projektgruppe Forsat samarbejde om udviklingen af kurset 9

10 Afvikling af kurset Intern i egen organisation Udvikling af kursusbeskrivelse; herunder et tillæg til gældende studieordning Udvikling af administrative procedurer i forbindelse med ansøgninger, herunder udvælgelses- og optagelseskriterier og dokumentationsredskaber Udvikling af fælles informationsmateriale Udvikling af Evalueringsprocessen igangsættes Foråret 2011 Foretage diverse justeringer Fortsætte dokumentationsprocessen herunder den videre implementering evt. med en udvidelse af projektet til at omfatte alle studerende på det tværfaglige modul 5 Formidling af resultaterne 10

11 Bilag III Budget for foråret 2010 til foråret 2011 Der er anvendt en timesats på 350 kr. Projektledelse 87 timer kr. Rejseaktiviteter for 2 projektdeltagere 74 timer kr. Projektmedarbejdere 148/per deltager (296 timer) kr. Oversættelsesarbejde 15 timer kr. Udvikling af informationsmateriale og hjemmeside 37 timer kr. Samlet ansøges om kr. Projektansvarlig: Mette Bro Jansen, Lektor, cand. mag. og international koordinator ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Odense 11

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011

INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL. Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 INDSATS TIL FREMME AF ELEVERS PSYKISKE TRIVSEL Evaluering af Projekt Optur på to skoler i skoleåret 2010/2011 Malene Kubstrup Nelausen, Charlotte Riebeling Meilstrup og Line Nielsen Forskningsgruppen for

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere