Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter"

Transkript

1 Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

2 Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Status "Projekt Rummelige Virksomheder" Status "Projekt Sygemeldte Ledige" Ansøgning til fælles arrangement med praktiserende læger Ansøgning til Fyraftensmøde om Fremtidens arbejdsmarked i Vesthimmerland Nøgletal Orientering om møde med Det regionale Beskæftigelsesråd Orientering om pendlingsrapport Status "Projekt Ungdomsuddannelse til alle" Oversigt over LBR s økonomi i

3 Medlemmer Kaj Schou Gitte Heede Hesel Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft Fraværende Bemærkninger til dagsorden 3

4 186. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Administrationen indstiller At dagsordnen godkendes. 4

5 187. Godkendelse af referat Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Administrationen indstiller At referatet godkendes. 5

6 188. Status "Projekt Rummelige Virksomheder" Sagsnr.: 08/23068 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling LBR har tidligere bevilget midler til iværksættelse af Projekt rummelige virksomheder. Formålet med projektet er, at understøtte virksomhederne i Vesthimmerland til at sætte fokus på det rummelige arbejdsmarked primært i forhold til forebyggelse og fastholdelse af virksomhedernes egne medarbejdere. LBR har tidligere nedsat en styregruppe, som har afholdt det første møde den 12. september. På mødet blev det aftalt, at når de første 5 virksomheder er igennem projektet, vil der blive afholdt en minikonference for at se, om det projektet tilbyder evt. skal rettes til. Styregruppen vil blive tilbudt at deltage i mødet. Det blev endvidere drøftet og aftalt, at opgaven for styregruppen er den overordnede styring. Det daglige arbejde udføres af projektmedarbejder i samarbejde med jobcenterchefer. Næste møde i styregruppen forventes umiddelbart efter nytår. Status for projektet er kort fortalt følgende: 6 Der er kontaktet 12 virksomheder, som er de største private virksomheder og de virksomheder, som leverer flest sygedagpengesager til jobcentret. Dania har allerede valgt at deltage i projektet, og arbejdet er begyndt med det første møde på virksomheden. Endnu en stor virksomhed har vist interesse, og der er aftalt møde for videre drøftelse af projektet den 22. september. En virksomhed har takket nej, da produktionen er lagt ud til underleverandører, og virksomheden nu kun har få ansatte. Endnu en virksomhed er interesseret, men vil gerne udsætte opstart til januar. De resterende 8 virksomheder vil blive kontaktet igen i løbet af uge 42 og

7 43. Yderligere virksomheder vil blive udvalgt og kontaktet i løbet af uge 43 og 44 Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 7

8 189. Status "Projekt Sygemeldte Ledige" Sagsnr.: 08/23075 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling De ledige udgør ca. 2 % af arbejdsstyrken, men blandt de sygemeldte er de ledige stærkt overrepræsenteret. Her udgør de % afhængig af sygdomsperiodens længde. Denne overrepræsentation af ledige blandt de sygemeldte har været diskuteret på jobcenteret kvartalsmøde med A-kasserne. LBR bevilgede i forlængelse af ovenstående midler til at få gennemført en kvantitativ analyse, for på den måde at få afdækket ovenstående problemstilling. Den udarbejdede kvantitative analyse har til formål at give et billede af sygefraværet blandt de ledige i Vesthimmerlands Kommune. Bl.a. ved at give et billede af køns- og alderssammensætningen, branche og A-kasse tilhørsforhold, uddannelses- og familiemæssig baggrund samt ledighedens længde og forsørgelseshistorik. Afgrænsningen blev sat til at omhandle personer med en ledighedsperiode på over 4 uger, der har skiftet forsørgelsesgrundlag fra a-dagpenge direkte til sygedagpenge indenfor det seneste år. Analysen tog udgangspunkt i en liste trukket fra KMD Essentia, hvor jobcenteret udtog de cpr. numre på sygedagpenge, der kom fra a-dagpenge. Listen var da på 170 personer. Der blev herefter udarbejdet et spørgeskema, som de enkelte sagsbehandlere udfyldte ud fra de tilgængelige registreringssystemer. Spørgeskemaerne blev herefter sent til Driftsregionen for nærmere bearbejdning af data. Ved en nærmere gennemgang har det midlertidig vist sig, at gruppen af personer der kommer direkte fra a-dagpenge og over på sygedagpenge og som har en ledighedsperiode på over 4 uger, ikke omfattede 170 personer, men derimod 94 personer. Heraf kommer 12 fra aktivering. Hovedkonklusioner fra den foreløbige analyse viser: Kønsfordeling på: 62,8 % kvinder, 37,2% mænd 40,7 % af kvinderne var år ved sygemelding og 45,7% af mændene var år ved sygemelding. 12,8 % af de sygemeldte dagpengemodtagere kommer fra aktivering (Størstedelen fra vejlednings- og afklaringsforløb 8

9 34 % er tilknyttet 3F 24,5 % har psykiske diagnoser På mødet vil administrationen gennemgå de foreløbige resultater af analyser. Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 9

10 190. Ansøgning til fælles arrangement med praktiserende læger Sagsnr.: 08/23084 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I arbejdet med sygemeldte borgere er den praktiserende læge oftest den vigtigste samarbejdspartner for Jobcentret. I handlingsplanen der er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i 2008 fokuseres i meget høj grad på aktivitet i sygeperioden i form af særlige tilbud, virksomhedspraktik og delvis raskmelding. Dette vil i endnu højere grad kræve et godt og konstruktivt samarbejde mellem Jobcentrene og de praktiserende læger. Jobcenter Vesthimmerland finder det fordelagtigt, at der afholdes et fælles arrangement med kommunens praktiserende læger. Følgende emner er relevante for det fælles arrangement: Foredragsholder med lægefaglig som oplæg til temadrøftelse (evt. om stress, depressioner og andre psykiske lidelser) Vurderingen af egen sygdom kontra udefrakommende forhold Samarbejdet om at få borgeren afklaret i afprøvning Parathed til at kunne deltage i aktivt tilbud Jobcentret ansøger i den forbindelse LBR om midler til gennemførelse af ovenstående arrangement. Administration indstiller: - at der bevilliges kr. til fælles arrangement med de praktiserende læger i Vesthimmerlands Kommune. 10

11 11 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008

12 191. Ansøgning til Fyraftensmøde om Fremtidens arbejdsmarked i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/23089 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Projekt Rummelige virksomheder ønsker med et fyraftensmøde at sætte udviklingen af det fremtidige arbejdsmarked i Vesthimmerland på dagsordenen under overskriften: Fremtidens arbejdsmarked i Vesthimmerland. Med et fyraftensmøde vil LBR bl.a. kunne være med til at sætte fokus på om det lokale arbejdsmarked er gearet til fremtiden under overskrifterne: 12 - Hvad kan vi forvente? - Hvad skal vi forberede os på? - Hvordan kan virksomhedsejere, ledere, og medarbejdere i Vesthimmerland ruste sig til fremtidens udfordringer? - Hvad kan uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i Vesthimmerland overveje? - Hvad skal de unge - fremtidens arbejdskraft - forberede sig til? - Og hvad er forældrenes rolle? Mødet har til formål at inddrage flere parter i drøftelserne, således at viden omkring det fremtidige arbejdsmarked i Vesthimmerland bliver kendt og kan debatteres i virksomhederne og mellem samarbejdspartnere. Oplægsholdere - gerne markante personer vil blive inviteret til at komme med deres bud på spørgsmålene. Oplægsholderne vil inden mødet blive præsenteret for en række nøgletal om kommunen, Erhvervsstrategien, samt linket til filmen om Vesthimmerlands kommune. Alle virksomheder i Vesthimmerland bliver inviteret med ledere, mellemledere og medarbejderrepræsentanter til et eftermiddagsarrangement, som afsluttes med et let traktement. En konferencier vil styre dagen. Der vil evt. også blive indlagt et humoristisk

13 indslag. Der hyres evt. et konsulentfirma til at stå for arrangementet. Økonomi: Oplægsholdere kr. Konferencier kr. Humoristisk indslag kr. Fortæring 200 personer x 150 kr kr. I alt kr Administration indstiller: - at der bevilges kr. til fyraftensmøde om fremtidens arbejdsmarked i Vesthimmerland. 13

14 14 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008

15 192. Nøgletal Sagsnr.: 08/23107 Fraværende: Bilag: 76563/0 8 Åben bilag - Opfølgninsrapport for Jobcenter Vesthimmerland, 2. kvartal 2008.pdf Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen har udarbejdet opfølgningsrapport for 2. kvartal Den giver en oversigt over resultater af beskæftigelsesindsatsen til og med 2. kvartal I forhold til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven viser opfølgningsrapporten, at der er sket et stort fald i arbejdskraftreserven i Vesthimmerland fra december 2006 til juni Faldet i perioden er kommet både dagpengemodtagerne og kontant- og starthjælpsmodtagerne til gode. Det seneste år har der været fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftsreserven på ca. 45 procent mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere faldt med ca. 33 procent. Udfordringen for jobcentret bliver at fastholde den positive udvikling også fremover. Resultaterne af indsatsen i jobcenteret viser, at der har været en positiv udvikling på alle 3 delmål under indsatsen for "En ny chance til Alle", og jobcentret er stort set i mål med alle 3 delmål. 25,1 procent af målgruppen er i job eller uddannelse, målgruppen har været selvforsørgende i 18,7 procent af tiden og i aktivitet 39,1 procent af tiden. Der har været et lille fald i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Vesthimmerland fra december 2006 og frem til juni Faldet er dog kun kommet dagpengemodtagerne til gode. Antallet af unge på de kommunale ydelser er stort set det samme i juni 2008 som i december Fra juni 2007 til juni 2008 er antallet af unge dagpengemodtagere faldet med 37 procent, mens der i samme periode er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 2 procent. Yderligere analyser viser, at der siden efteråret 2007 er sket en konstant stigning i antallet af unge på kommunale ydelser, der vurderes til at have problemer ud over ledighed. Der er således en særlig udfordring i forhold til de unge, som ikke vurderes til at være klar til arbejdsmarkedet af forskellige årsager, og som kræver en helt særlig indsats. Resultaterne af sygedagpengeindsatsen viser, at Jobcenter Vesthimmerland i 1. halvår 2008 har haft en særdeles positiv udvikling på sygedagpengeområdet. 15

16 Særligt positiv er udviklingen i antal forløb over 52 uger. Udfordringen for Jobcenter Vesthimmerland bliver at fastholde den gode udvikling fremover. På mødet vil administrationen yderligere orientere om opfølgningsrapportens indhold. Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 16

17 193. Orientering om møde med Det regionale Beskæftigelsesråd Sagsnr.: 08/23114 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Det regionale Beskæftigelsesråd afholder årligt en møderunde med de lokale Beskæftigelsesråd. RBR ønsker at holde møde med LBR i Vesthimmerland den 13. november. Til mødet er det RBR s ønske at give god tid til oplæg fra LBR, for at høre mere om lokale udfordringer og initiativer. RBR s forslag til dagsorden den 13. november 2008: 1) Hvilke særlige udfordringer ser LBR aktuelt og i det kommende år, herunder de væsentligste problemstilligner i beskæftigelsesplanen?, samt præsentation af initiativer og forsøg, som LBR/jobcentret har iværksat i det seneste år. (Oplæg ved LBR) 2) De beskæftigelsespolitiske udfordringer set med regionale briller. (Oplæg ved RBR) 3) Perspektiver for den fremtidige beskæftigelsespolitik. (Kort oplæg ved Beskæftigelsesregionen) 4) LBR/jobcentrets ønsker til RBR/Beskæftigelsesregionen om understøtning af indsatsen. (Oplæg ved LBR) Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 17

18 194. Orientering om pendlingsrapport Sagsnr.: 08/23123 Fraværende: Bilag: 76599/0 8 Åben Pendling i Nordjylland Sagsfremstilling Den 3. oktober 2008 har Beskæftigelsesregionen offentliggjort en ny rapport om pendling i Nordjylland. Nedenstående ses et sammendrag fra rapporten med fokus på pendling i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Kommune har et større antal udpendlere end indpendlere og betragtes dermed som en udpendlerkommune. Ser vi på udviklingen fra 2006 til 2007 er der en større stigning i antallet af indpendlere end udpendlere, men der er forsat betragteligt flere udpendlere end indpendlere, og dermed vurderes det, at Vesthimmerland fortsat vil være en udpendlerkommune i årene frem. Tre fjerdedele af de beskæftigede i Vesthimmerland bor i kommunen, og næsten to tredjedele af de nye arbejdspladser, som er skabt i Vesthimmerland fra 2006 til 2007 er ligeledes besat af beskæftigede, som bor i kommunen. Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt og Viborg er de vigtigste ud- og indpendlingskommuner for Vesthimmerland. Arbejdspladser og pendling 2007 (Tabel 1): Der er beskæftigede personer med bopæl i Vesthimmerlands Kommune. 18 Der er beskæftigede personer, som arbejder i Vesthimmerlands Kommune. I alt er der udpendlere i Vesthimmerlands Kommune, dvs. at 25,5 % af de beskæftigede med bopæl i Vesthimmerland arbejder i andre kommuner, mens 74,5 % både bor og arbejder i Vesthimmerland. Der er i alt indpendlere i Vesthimmerlands Kommune, dvs. at 23,8 % af de beskæftigede med bopæl udenfor Vesthimmerland også arbejder i Vesthimmerlands Kommune. Udvikling i arbejdspladser og pendling 2006 til 2007 (Tabel 2, Figur 2): Fra 2006 til 2007 er udpendlingen fra Vesthimmerland steget med 212 personer, hvilket svarer til en stigning på 4,5 %. Fra 2006 til 2007 er indpendlingen steget med 229 personer, hvilket svarer til en stigning på 5,4 %. Antallet af arbejdspladser i Vesthimmerland er steget med 587 (3,2 %) mens antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er steget med 570 (3,0 %).

19 Der er en positiv nettoindpendling (indpendling udpendling) i Vesthimmerlands Kommune på 17 beskæftigede. I 2007 har Vesthimmerland en nettoindpendling på -438 personer, hvor den i 2006 var Udvikling i pendling fra 1994 til 2007 (Tabel 3, Figur 1, Figur 3): I 1994 er der udpendlere i Vesthimmerland, og vi ser dermed en stigning frem til 2007 på 62,9 %. I 1994 er der indpendlere i Vesthimmerland, og vi ser dermed en stigning frem til 2007 på 60,3 %. Fra 1994 til 2007 er der i Vesthimmerland et samlet fald i nettoindpendlingen på 213 personer. Pendling mellem kommuner 2007 (Tabel 4, Figur 11.1): Aalborg er den vigtigste udpendlingskommune for Vesthimmerland, beskæftigede med bopæl i Vesthimmerland pendler til Aalborg Kommune. 692 beskæftigede pendler til Rebild Kommune, 564 pendler til Mariagerfjord Kommune og 305 pendler til Jammerbugt. Aalborg er også den vigtigste indpendlingskommune for Vesthimmerland beskæftigede med bopæl i Aalborg Kommune pendler til Vesthimmerland. 801 med bopæl i Rebild pendler til Vesthimmerland, 623 med bopæl i Jammerbugt pendler til Vesthimmerlands Kommune og 432 med bopæl i Mariagerfjord. Den interne pendling mellem Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild Kommune udgør 25,3 % af kommunernes samlede pendling til andre kommuner. I Vesthimmerland pendler beskæftigede til Viborg, hvilket svarer til 5,2 % af det samlede antal beskæftigede i kommunen. 583 af de beskæftigede i Viborg pendler til Vesthimmerland, hvilket svarer til 1,2 % af det samlede antal beskæftigede i Viborg Kommune. Pendlingens bidrag til væksten i beskæftigelsen fra 2006 til 2007 (Tabel 5, Figur 6-10): Fra 2006 til 2007 har 570 flere, som bor i Vesthimmerland, fået arbejde. Ud af disse har 358 fået arbejde i Vesthimmerlands Kommune. 37,2 % af de nye beskæftigede personer i Vesthimmerland det seneste år pendler ud til andre kommuner. Fra 2006 til 2007 er der skabt 587 nye arbejdspladser i Vesthimmerland. 358 af de nye arbejdspladser er besat af personer med bopæl i Vesthimmerlands Kommune. 39 % af væksten i antal arbejdspladser det seneste år i Vesthimmerland skyldes indpendling. Fra 2006 til 2007 er 62,8 % af de nye arbejdspladser I Vesthimmerlands Kommune besat af beskæftigede, som bor i kommunen. Afstand mellem bopæl og arbejdssted i 2007 (Tabel 7): 19

20 I 2007 er den gennemsnitlige afstand mellem bopæl og arbejdssted i Vesthimmerland på 19,2 km, I 2006 var afstanden 18,6 km. Ud af de beskæftigede, som bor i Vesthimmerland, er der 12 % som ikke pendler, 30,2 % pendler op til 5 km, 31,7 % pendler 5-20 km, 18,8 pendler km og 7 % pendler over 50 km på arbejde. Erhvervspendling i 2007 (Tabel 19): Vesthimmerland har den største udpendling indenfor branchen offentlige og personlige tjenester med udpendlere. Herefter følger industri, med udpendlere. Vesthimmerland har den største indpendling indenfor offentlige og personlige tjenester, med indpendlere. Herefter følger industri med indpendlere. Industri er den eneste branche i Vesthimmerland, hvor der er et større antal af beskæftigede, som pendler ind i kommunen end ud, hvilket betyder en positiv nettoindpendling på 267 personer og et bidrag til indpendlingsudviklingen mellem 2006 og 2007 på 122 beskæftigede. Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 20

21 195. Status "Projekt Ungdomsuddannelse til alle" Sagsnr.: 08/23132 Fraværende: Bilag: 76613/0 8 Åben Projekt Ungdomsuddannelse til alle. Sagsfremstilling Projekt Ungdomsuddannelse til alle er nu kommet godt i gang. De tre arbejdsgrupper har mødtes tre gange, hvor der livligt er blevet drøftet forskellige muligheder og metoder til, hvorledes det lader sig gøre at løfte uddannelsesniveauet i Vesthimmerlands Kommune, og dermed nå målet om, at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse i I kommissoriet for projekt Ungdomsuddannelse til alle var det målsat, at de tre arbejdsgrupper, primo september 2008, skulle indstille forslag til initiativer, som den politiske styregruppe kunne træffe beslutning på baggrund af. Dette har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, idet processen omkring aktivitetsbeskrivelsen var langt mere omfattende end først antaget. Således besluttede den politiske styregruppe på et møde d. 18. september, at arbejdsgrupperne skal arbejde videre med beskrivelsen af de initiativer, de havde indstillet. Begrundelsen for at processen omkring initiativfremstillingen er blevet så lang er givetvis, at der internt i arbejdsgrupperne er brugt megen tid på at lære hinanden at kende. Eftersom netværksdannelse samt styrkelse af samarbejdet på tværs af de forskellige aktører er et væsentligt formål i projekt Ungdomsuddannelse til alle, jf. projektets kommissorium, er det vurderet at netop netværksdannelse på tværs af aktører er så givtigt for projektets overordnede formål, at dette er udgangspunktet for en fælleskonference d. 11. december De initiativer som arbejdsgrupperne pt. arbejder med omhandler bl.a.: - Etablering af et fælles mentorkorps - Udbrede kendskab til Erhvervsgrunduddannelsen EGU, både i fht. de unge, deres forældre samt virksomhederne i kommunen. - Initiativ omkring Unge mødre - Skole- erhvervsprojekt - Åben rådgivning på uddannelsesinstitutioner - Skole-trætte unge i grundskolen praksisorienteret undervisning, undervisning i lokalområdets virksomheder ( 9 stk. 5 og 33 stk. 4 i folkeskoleloven) 21

22 - Ungdomsuddannelsesmesse - Lektiecafé Disse ovenstående initiativer er blot nogle af de forslag, arbejdsgrupperne har bragt i spil, og som de vil arbejde videre med i løbet af Et andet tiltag, der skal være med til at styrke samarbejdet på tværs, er aktivitetskataloget. Det er et ønske fra deltagerne i arbejdsgrupperne, at de får et værktøj, der gør det muligt at få et samlet overblik over hvilke aktiviteter, der er i Vesthimmerlands Kommune for de unge mellem år. Det er planen, at aktivitetskataloget skal være et interaktivt redskab, som skal være med til at sikre et samlet overblik over, samt et øget kendskab til de forskellige tilbud, der kan gives den enkelte unge. Det forventes at værktøjet bliver tilgængeligt ultimo På mødet vil projektkoordinator Rikke Bæhrenz Gundersen give en kort status på projektet. Administration indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. 22

23 196. Oversigt over LBR s økonomi i 2008 Sagsnr.: 08/14056 Fraværende: Bilag: 76626/0 8 Åben Oversigt over LBR s økonomi Sagsfremstilling En oversigt over LBR s midler for 2008 er vedlagt som bilag. Der er kr. tilbage til disposition i Der er i alt disponeret over kr. af LBR s midler for Administrationen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning. Mødet afsluttes kl.: Underskrifter 23

24 Kaj Schou Gitte Heede Hesel Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft 24

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 15:00 i Jobcenter

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 15:00 i Jobcenter Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 04. december 2008 kl. 15:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 145. "Udbud af arbejdskraft - Den demografiske udfordring" 3 146. Orientering om pendling i Nordjylland

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGIGELSESRÅDS MØDE DEN 14. FEBRUAR 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 36 Dagsorden

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 03. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fravær: Fra forvaltningen: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 055. Godkendelse af dagsorden 98 056. Godkendelse af referat 99 057. Orientering om

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 23.05.2013 kl. 17 Sanden Bjerggaard 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. maj 2013 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer afbud: Grethe Riksted 1) Meddelelser 2) Orientering a) Ledighedstal september 2009 Ledigheden i Struer kommune ligger fortsat på

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd

Referat Lokalt Beskæftigelses Råd Referat Mødedato: 16. maj 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Jobcenter Faaborg-Midtfyn kommune, Gæstekantinen, Bystævnet 21, 5792 Årslev Indkaldelse Torsten Dilling Steen Bak Henriksen Søren

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14.

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august Temadrøftelse fra kl til kl Rådsmøde starter ca. kl. 14. Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 29. august 2013. Temadrøftelse fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Rådsmøde starter ca. kl. 14.00 Frokost fra kl. 12.30 2 Temadrøftelse: Status vedrørende førtidspensionsreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere