Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

2 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen af fællesområderne er sket under hensyntagen til beboergruppens særlige behov. Tilsynet anerkender, at der i den fysiske indretning bl.a. er tænkt på beboernes selvbestemmelse. Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af relevante aktivitetstilbud, tryghed og individuelle hensyn, samt at der tages hensyn til den enkelte beboers behov og interesser. Tilsynet bemærker dog, at nogle af beboerne har en relativ lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Tilsynet vurderer, at tilbudsstedet er opmærksom på vigtigheden af alternativ og visuelt understøttet kommunikation. Tilsynet bemærker desuden, at kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er præget af respekt og empati. Den brugeroplevede kvalitet På baggrund af tilsynets iagttagelser samt beboeres og pårørendes udtalelser på besøget vurderer tilsynet, at de tilstedeværende beboere er glade for bofællesskabet og for personalet. Det vurderes desuden, at både beboere og pårørende har mulighed for indflydelse på det daglige liv i bofællesskabet, samt at stedet lægger vægt på, at der etableres et konstruktivt samarbejde med de pårørende. Journalføring og handleplaner Det vurderes, at der arbejdes relevant med journalisering og dokumentation samt med at beskrive beboernes funktionsniveau m.m., sådan at der kan arbejdes professionelt med deres ressourcer og behov. De grundlæggende beskrivelser kan efterfølgende benyttes til at udarbejde de pædagogiske handleplaner. Medicinhåndtering Medicinhåndteringen er efter tilsynets vurdering organiseret professionelt. Tilsynet anerkender desuden, at der arbejdes relevant med indrapportering og læring i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). Brandsikkerhed Tilsynet vurderer, at brandsikkerheden på stedet er i orden. Beboerøkonomi Der er iværksat relevante retningslinjer for beboernes økonomi. Magtanvendelser Tilsynet vurderer, at deltagerne i tilsynet kender til reglerne for magtanvendelse. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne besidder kompetencer, der gør dem i stand til at forebygge situationer, som ellers kunne resultere i magtanvendelser. Skriftlighed Set i lyset af, at bofællesskabet er nystartet, er det tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 2/11

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer er indrettede i overensstemmelse med beboernes særlige behov og mulighed for selvbestemmelse. Tilsynet bemærker, at nogle af beboerne har en relativ lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Det bemærkes samtidig, at stedet overvejer at finde dagtilbud i nærområdet. Tilsynet bemærker, at der i høj grad benyttes alternativ, herunder visuelt understøttet information og kommunikation, særligt med henblik på at understøtte beboernes selvbestemmelse. Tilsynet bemærker på tilsynsbesøget, at personalet er nærværende og empatiske i deres kontakt til beboerne samt at kommunikationen og omgangsformen med beboerne er respektfuld. Tilsynet bemærker, at der lægges vægt på at have et konstruktivt og åbent samarbejde med de pårørende. Det bemærkes, at der arbejdes professionelt med medicinhåndtering og utilsigtede hændelser (UTH). Anbefalinger Påbud Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger. Tilsynet gav ikke anledning til påbud. 3/11

4 Oplysninger Navn og hjemsted Leder Tilbudstype og lovgrundlag Bofællesskabet Lykke Marie Hauge Møllevej Slangerup Forstander Kirsten Borst Bofællesskabet Lykke Marie er etableret efter Lov om friplejeboliger og er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse. Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne, genoptræning og ledsagelse iht. Servicelovens 83, 85, 86, 87 og 97. Antal pladser og belægningsgrad Tilbuddet har 24 pladser. Belægningsgraden er på tilsynsdagen omkring 80 %, idet der på dagen for tilsynsbesøget fortsat er fem ledige pladser. Takst Den godkendte døgntakst er opdelt i fire beboerprofiler. Taksten er udregnet på baggrund af støttebehovet. I 2013 er følgende takster godkendt: Opholdsbetaling Profil 1 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 2 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 3 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 2 til kr ,- pr. døgn Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Ifølge hjemmesiden er Lykke Marie et botilbud til voksne med multiple funktionsnedsættelse og ifølge Tilbudsportalen er målgruppen voksne imellem år med følgende funktionsnedsættelser: Synsnedsættelser, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. Personalesammensætning: Forstander, uddannet pædagog En stedfortræder, uddannet socialrådgiver 15 pædagoger, timer En ergoterapeut 34 timer 10 omsorgsmedhjælpere, timer En SOSU medhjælper 34 timer Tre SOSU assistenter timer Tre husassistenter timer To køkkenmedhjælpere 15 timer En pedel 37 timer Herudover har stedet et vikarkorps bestående af syv timelønnede medarbejdere. 4/11

5 Seneste tilsyn Der har ikke tidligere været afholdt tilsyn på stedet. Dato og tidspunkt for tilsyn 12. november 2013, kl Deltagere i tilsynet Tilsynsførende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Stedfortræder for forstander En medarbejder To beboere To forældre til en beboer Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent Thommi Nielsen, tilsynskonsulent I det uanmeldte tilsyn i Bofællesskabet Lykke Marie, har tilsynet haft fokus på følgende hovedpunkter: Personale, brugere og aktiviteter på tilsynsdagen Journalføring og handleplaner Medicinhåndtering Brandsikkerhed Beboerøkonomi Magtanvendelser Skriftlige retningslinjer Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation (Tilbudsportal, hjemmeside og ansøgning om godkendelse til friplejehjem). På tilsynet har stedfortræder, medarbejder, to beboere og to forældre deltaget i interview. Tilsynet har desuden hilst på flere beboere under rundturen i bofællesskabet. På anmodning fra tilsynet er der fremvist diverse skriftlige retningslinjer, elektroniske journaler og medicinregistrering. Tilbudsstedet har desuden fremsendt den dokumentation, som tilsynet har anmodet om. Opfølgning på tidligere tilsyn Opfølgning på tidligere tilsyn Der har ikke været tilsyn på stedet tidligere, punktet er derfor ikke relevant. 5/11

6 Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Bofællesskabet Lykke Marie er nybygget, og de første beboere flyttede ind i august Der er i alt 24 etværelseslejligheder med eget bad, toilet og tekøkken. Alle boligerne har mobil skabsvæg, så de kan opdeles i sove- og opholdsareal. De har alle en mindre opholdsterrasse. Bofællesskabet er opdelt i tre boenheder. Hver af de tre enheder har egen fælles indgang/vindfang og rummer otte boliger. Boenhederne er forbundet med brede gangarealer, så beboerne har mulighed for at komme rundt og besøge hinanden. Fællesrummene, som ligger i tilknytning til hver boenhed, indeholder køkken og opholdsstue. Fra opholdsstuerne er der desuden udgang til et orangeri. Det oplyses, at det er planen, at orangerierne skal indrettes forskelligt, så de kan give beboerne forskellige sanseoplevelser. Fællesarealerne og gangarealerne fremtræder store og rummelige og er indrettet, så der er plads til beboernes kørestole. I hver boenhed er der indrettet personalerum/kontor samt personaletoilet. Bofællesskabet er tilpasset til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Bofællesskabet er udstyret med Smart Home Teknologi (IT udstyr der gør boligerne mere tilgængelige for personer med handicap). Dette er valgt for at give den enkelte beboer mulighed for at beherske sin egen hverdag. Teknologien gør det fx muligt for personer med fysisk funktionsnedsættelse via en fjernbetjening at tænde/slukke lys, åbne og lukke vinduer m.v. Udover de tre boenheder, er der indrettet produktionskøkken, fællesvaskeri, stort fællesrum, som kan opdeles med skydevæg og kontorer bl.a. til ledergruppen, samt omklædnings- og badefaciliteter til personalet. I tilknytning til boenhederne er der pedelværksted. Bofællesskabet har ikke fælles bus el. lign, men det oplyses, at mange af beboerne har egen bil. Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen af fællesområderne er sket under hensyntagen til beboergruppens særlige behov. Personale, brugere og aktiviteter Hverdag og aktiviteter Ved ankomst til tilbuddet bliver tilsynet budt velkommen af stedfortræder. Det aftales, hvorledes det uanmeldte tilsyn skal forløbe og der laves en interviewplan med stedfortræder, medarbejder og en beboer. Interviewlisten bliver efterfølgende udvidet, idet et forældrepar også har mulighed for at deltage i tilsynet. Ved tilsynets ankomst er tre beboere hjemme, hvoraf de to har hjemmedag. En er i gang med at få fysioterapeutisk massage, mens den tredje er hjemme pga. akut opstået sygdom. De øvrige beboere er i skole eller på deres arbejdspladser. Under tilsynet kommer resten af beboerne hjem. Beboerne samles i de enkelte grupper og får et eftermiddagsmåltid. Stedfortræder fortæller, at de 6/11

7 fleste beboere har dagtilbud, som ligger langt fra botilbuddet, så de er trætte når de kommer hjem. Der er overvejelser om at finde dagtilbud, der ligger i nærområdet. Ved tilsynets begyndelse kl er tre medarbejdere og stedfortræder på arbejde. Under tilsynsbesøget møder endnu tre medarbejdere på arbejde, så der er to medarbejdere i hver gruppe. Tilsynet bliver vist rundt af stedfortræder, som undervejs fortæller om stedets indretning og tankerne bag indretningen. Hun fortæller bl.a. at der ved projektering af stedet er taget hensyn til, at beboerne skal kunne være så selvhjulpne som muligt. Der er forskellige hjælpemidler, som skal være medvirkende til at beboerne har mere selvbestemmelse. Huset er derudover indrettet med liftsystemer, så medarbejderne fysisk skånes for mange løft. Ifølge deltagerne i tilsynet kan arbejdet dog fortsat være fysisk belastende. Stedfortræder beskriver, at den første tid har været præget af at få ansat kvalificeret personale og af at lære beboerne at kende, sådan at man får opbygget gode rutiner og en tryg hverdag for beboerne. En beboer, der deltager i interview med tilsynet fortæller, at han er meget glad for at bo i bofællesskabet. Han var den første, der flyttede ind i hus B. Han fortæller at han ofte er på besøg i hus A. Han nikker til spørgsmålet, om han kan lide de øvrige beboere. Aktiviteterne han er glad for er bl.a. musik, computerspil og besøg af de øvrige beboere. Det er planen, at hans dagtilbud skal være af et mindre omfang end på nuværende tidspunkt, så der kan blive overskud til at træne i gåvogn, samt til at være sammen med de øvrige beboere. Af andre aktiviteter, der foregår i huset, har der f.eks. været afholdt en Halloween-fest, der er beauty-aktiviteter, som fx fodbad og nogle af beboerne går også til spejder. Der har også været afholdt en åben-hus dag for bofællesskabets naboer. På turen rundt i huset får tilsynet indtrykket af, at det er et hus, hvor der er en god stemning. Der er fint oprydnings- og rengøringsniveau i bofællesskabet. Personalet har i forbindelse med opstarten bl.a. været på et magtanvendelseskursus, medicinkursus samt forflytnings- og sejl -kursus. Desuden har der været en tema-dag, hvor bestyrelsen har fremlagt bofællesskabets værdisæt, og hvor personalet har haft mulighed for at diskutere og forholde sig til dette. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet observerer, at der benyttes visuelt understøttet information og kommunikation. En beboer, tilsynet besøger, benytter et taleprogram via pc samt en tale bøf og har en Ipad, der også benyttes til understøttelse af kommunikationen. Tilsynet observerer, at kommunikationen og omgangsformen mellem personale og beboere er omsorgsfuld og respektfuld. Medarbejderne virker nærværende, empatiske og rolige i deres kontakt med beboerne. Under interview med en af beboerne støttes beboeren verbalt, så han kan fortælle om sine første erfaringer med at bo på stedet. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af relevante aktivitetstilbud, tryghed og individuelle hensyn, samt at der tages hensyn til den enkelte beboers behov og interesser. Tilsynet bemærker, at nogle af beboerne har en lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Det be- 7/11

8 mærkes dog også, at tilbudsstedet overvejer at finde beskæftigelsestilbud i nærområdet. Tilsynet vurderer, at tilbudsstedet er opmærksom på vigtigheden af visuel kommunikation. Tilsynet bemærker, at kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er præget af respekt og empati. Den brugeroplevede kvalitet Botilbuddet De pårørende tilsynet taler med fortæller, at deres søns indflytning i bofællesskabet er sket gradvist over nogle uger. Det har bl.a. sikret, at de pårørendes særlige viden, erfaring og specifikke rutiner og fremgangsmåder, f.eks. hvad angår pleje, kommunikation og medicingivning, har kunnet overleveres til personalet. De pårørende har i løbet af indflytningsperioden bl.a. bidraget til, at der er blevet udarbejdet forskellige skriftlige instruktioner på disse områder. Det oplyses, at de fleste af de nye beboere har haft en lignende gradvis indflytningsfase. Indflytningen og opstarten har ifølge de pårørende overvejende været en positiv oplevelse, selvom der også har været udfordringer, bl.a. pga. udskiftning og sygdom i personalegruppen. De pårørende tilsynet taler med giver udtryk for, at de generelt har stor tillid til personalet/bofællesskabet og har store forhåbninger for stedets fremtid. Både beboer og pårørende giver udtryk for, at de er glade for boligen og de øvrige fysiske rammer. De pårørende oplever, at beboeren er faldet godt til på stedet, samt at der bliver lagt vægt på, at der skal være et ungdommeligt miljø. Interesser, aktiviteter mv. Medindflydelse De pårørende beskriver, at der i fritiden tages initiativ til forskellige fællesaktiviteter, hvilket de finder positivt. De pårørende giver desuden udtryk for, at personalet er gode til at igangsætte små aktiviteter for den enkelte beboer, fx sansemotoriske oplevelser eller at tage på besøg i andre grupper. De pårørende giver udtryk for, at samarbejdet med personalet er præget af åbenhed, tillid og en konstruktiv dialog. Der gives desuden udtryk for, at beboernes mulighed for selvbestemmelse er i højsædet, bl.a. lægges der meget vægt på, at personalet lærer beboernes signaler at kende, fx når de siger fra. På baggrund af tilsynets iagttagelser samt beboeres og pårørendes udtalelser på besøget vurderer tilsynet, at de tilstedeværende beboere er glade for bofællesskabet og for personalet. Det vurderes desuden, at både beboere og pårørende har mulighed for indflydelse på det daglige liv i bofællesskabet og at stedet lægger vægt på at der etableres et konstruktivt samarbejde med de pårørende. 8/11

9 Journalføring og handleplaner Pædagogiske handleplaner Journalisering Da der er tale om et helt nyt botilbud, er der endnu ikke udarbejdet handleplaner. Der er planlagt et fællesmøde i november, hvor man tager op, hvornår og hvordan arbejdet med handleplaner skal iværksættes. Indtil nu har tilbudsstedet prioriteret at få skrevet en form for manual/plejeplan for hver beboer, så alle ved, hvad de skal gøre i forskellige situationer. Det oplyses, at sådanne beskrivelser ikke eksisterede ved beboernes indflytning, idet langt de fleste beboere har boet hos deres forældre frem til indflytningen. Tilsynet konstaterer, at det elektroniske journaliseringssystem Bosted er installeret i bofællesskabet. Der skrives journal af alle ansatte, og det er aftalt, at alle medarbejdere læser notaterne inden de møder ind i bogruppen. Tilsynet har gennemgået en række notater og kan konstatere, at der er indført en god og professionel procedure herfor. Notaterne er beskrivende, så det er muligt at danne sig et indtryk af beboerens dagligdag mv. Stedfortræder oplyser, at man lægger op til, at personalet så vidt muligt skriver i journalen, mens de opholder sig i fællesrummene, evt. sammen med beboerne. Der er med beboernes samtykke mulighed for at give de pårørende adgang til at følge dagligdagen i Bostedsystemet. Det oplyses, at det pt. er alle beboernes pårørende, der har denne mulighed. Tilbudsportalen og hjemmeside Stedets hjemmeside er opdateret. Siden er informativ og velstruktureret. Tilbudsportalen er opdateret i forhold til ydelser, priser og metoder. Det vurderes, at der arbejdes relevant med journalisering og dokumentation samt med at beskrive beboernes funktionsniveau m.m., sådan at der kan arbejdes professionelt med borgerens ressourcer og behov. De grundlæggende beskrivelser kan efterfølgende benyttes til at udarbejde de pædagogiske handleplaner. Medicinhåndtering Opbevaring Intern instruks/vejledning Medicinkursus Tilbudsstedet har i opstartsfasen særligt fokus på at udvikle faste og sikre procedurer for medicinhåndtering. Der er en medicinansvarlig medarbejder. Beboernes medicin er registeret i Bostedsystemet, som også giver et advis til medarbejderne, når beboerne skal have deres medicin. Medicinen opbevares i et aflåst skab i beboernes lejlighed. Tilbudsstedet indrapporterer utilsigtede hændelser (UTH) til Dansk Patient Sikkerheds Database, som foreskrevet. UTH er tages op på fællesmøde hver 14. dag. 9/11

10 Medicinhåndteringen er efter tilsynets vurdering organiseret professionelt. Tilsynet anerkender desuden, at der arbejdes relevant med indrapportering og læring i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). Brandsikkerhed Sikkerhed Tilsynet konstaterer, at der findes synligt brandmateriel på stedet. Der er placeret brandtæpper og ildslukkere på fællesområderne samt brandslanger i køkkenerne. Brandslukningsudstyret er tilgængeligt og brandvejene frie. Der er automatisk brandalarmeringssystem i hele bofællesskabet. Under tilsynet kan deltagerne i tilsynet gøre rede for, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Brandtilsynet har været på besøg og har godkendt evakuerings rute. Man er i gang med at udarbejde en evakueringsplan. Tilsynet vurderer, at brandsikkerheden på stedet er i orden. Beboerøkonomi Brugerens egen økonomi Vurdering Det er individuelt hvor meget støtte der gives til økonomien, de fleste beboere får hjælp fra de pårørende. Hvis beboerne har kontanter opbevares de aflåst i boligen. Beboerne betaler husleje, varme og el. Udover de faste boligudgifter betales til antennebidrag, licens, fritidsaktiviteter mv., og der betales kost. Der er iværksat relevante retningslinjer for beboernes økonomi. Magtanvendelse og retssikkerhed Intern instruks /vejledning Antal og art af magtanvendelser Tilbuddets arbejde med at undgå magtanvendelser Tilbudsstedet arbejder ud fra Frederikssund Kommunes retningslinjer for magtanvendelse. Der har i introduktionsperioden været afholdt kursus i reglerne om magtanvendelse. Medarbejderen tilsynet taler med kender reglerne omkring magtanvendelser samt skemaerne, der skal benyttes til indberetning. Det oplyses, at der ikke har været magtanvendelser. Der arbejdes i det daglige med at støtte beboernes kommunikation, hvilket ifølge deltagerne i tilsynet bidrager til at forebygge brug af magtanvendelser. Tilsynet vurderer, at deltagerne i tilsynet kender til reglerne for magtanvendelse. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne besidder kompetencer, der gør dem i stand til at forebygge situationer, som ellers kunne resultere i magtanvendelser. 10/11

11 Skriftlige procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse Utilsigtede hændelser Sundhedspolitik Der er udarbejdet en intern skriftlig vejledning vedrørende medicinhåndtering. Vejledningen er under opdatering. Tilbuddet arbejder efter Frederikssund Kommunes retningslinjer. Der er skriftlig procedure i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). UTH, og dermed også fejl i forbindelse med medicinhåndtering, indrapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database (www.dpsd.dk ). Der er ikke nedskrevet særskilt sundhedspolitik, men personalet som deltager i tilsynet oplyser, at der er fokus på sund kost og motion. Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 11/11

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere