Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013"

Transkript

1 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

2 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen af fællesområderne er sket under hensyntagen til beboergruppens særlige behov. Tilsynet anerkender, at der i den fysiske indretning bl.a. er tænkt på beboernes selvbestemmelse. Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af relevante aktivitetstilbud, tryghed og individuelle hensyn, samt at der tages hensyn til den enkelte beboers behov og interesser. Tilsynet bemærker dog, at nogle af beboerne har en relativ lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Tilsynet vurderer, at tilbudsstedet er opmærksom på vigtigheden af alternativ og visuelt understøttet kommunikation. Tilsynet bemærker desuden, at kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er præget af respekt og empati. Den brugeroplevede kvalitet På baggrund af tilsynets iagttagelser samt beboeres og pårørendes udtalelser på besøget vurderer tilsynet, at de tilstedeværende beboere er glade for bofællesskabet og for personalet. Det vurderes desuden, at både beboere og pårørende har mulighed for indflydelse på det daglige liv i bofællesskabet, samt at stedet lægger vægt på, at der etableres et konstruktivt samarbejde med de pårørende. Journalføring og handleplaner Det vurderes, at der arbejdes relevant med journalisering og dokumentation samt med at beskrive beboernes funktionsniveau m.m., sådan at der kan arbejdes professionelt med deres ressourcer og behov. De grundlæggende beskrivelser kan efterfølgende benyttes til at udarbejde de pædagogiske handleplaner. Medicinhåndtering Medicinhåndteringen er efter tilsynets vurdering organiseret professionelt. Tilsynet anerkender desuden, at der arbejdes relevant med indrapportering og læring i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). Brandsikkerhed Tilsynet vurderer, at brandsikkerheden på stedet er i orden. Beboerøkonomi Der er iværksat relevante retningslinjer for beboernes økonomi. Magtanvendelser Tilsynet vurderer, at deltagerne i tilsynet kender til reglerne for magtanvendelse. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne besidder kompetencer, der gør dem i stand til at forebygge situationer, som ellers kunne resultere i magtanvendelser. Skriftlighed Set i lyset af, at bofællesskabet er nystartet, er det tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 2/11

3 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Definition på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger: Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger: Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud: Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor en angivet tidsfrist fremsender en redegørelse til tilsynet om, hvordan de har taget hånd om problemet. Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer er indrettede i overensstemmelse med beboernes særlige behov og mulighed for selvbestemmelse. Tilsynet bemærker, at nogle af beboerne har en relativ lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Det bemærkes samtidig, at stedet overvejer at finde dagtilbud i nærområdet. Tilsynet bemærker, at der i høj grad benyttes alternativ, herunder visuelt understøttet information og kommunikation, særligt med henblik på at understøtte beboernes selvbestemmelse. Tilsynet bemærker på tilsynsbesøget, at personalet er nærværende og empatiske i deres kontakt til beboerne samt at kommunikationen og omgangsformen med beboerne er respektfuld. Tilsynet bemærker, at der lægges vægt på at have et konstruktivt og åbent samarbejde med de pårørende. Det bemærkes, at der arbejdes professionelt med medicinhåndtering og utilsigtede hændelser (UTH). Anbefalinger Påbud Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger. Tilsynet gav ikke anledning til påbud. 3/11

4 Oplysninger Navn og hjemsted Leder Tilbudstype og lovgrundlag Bofællesskabet Lykke Marie Hauge Møllevej Slangerup Forstander Kirsten Borst Bofællesskabet Lykke Marie er etableret efter Lov om friplejeboliger og er organiseret som en selvejende institution med egen bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse. Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne, genoptræning og ledsagelse iht. Servicelovens 83, 85, 86, 87 og 97. Antal pladser og belægningsgrad Tilbuddet har 24 pladser. Belægningsgraden er på tilsynsdagen omkring 80 %, idet der på dagen for tilsynsbesøget fortsat er fem ledige pladser. Takst Den godkendte døgntakst er opdelt i fire beboerprofiler. Taksten er udregnet på baggrund af støttebehovet. I 2013 er følgende takster godkendt: Opholdsbetaling Profil 1 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 2 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 3 kr ,- pr. døgn Opholdsbetaling Profil 2 til kr ,- pr. døgn Målgruppebeskrivelse Antal ansatte og personalesammensætning Ifølge hjemmesiden er Lykke Marie et botilbud til voksne med multiple funktionsnedsættelse og ifølge Tilbudsportalen er målgruppen voksne imellem år med følgende funktionsnedsættelser: Synsnedsættelser, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. Personalesammensætning: Forstander, uddannet pædagog En stedfortræder, uddannet socialrådgiver 15 pædagoger, timer En ergoterapeut 34 timer 10 omsorgsmedhjælpere, timer En SOSU medhjælper 34 timer Tre SOSU assistenter timer Tre husassistenter timer To køkkenmedhjælpere 15 timer En pedel 37 timer Herudover har stedet et vikarkorps bestående af syv timelønnede medarbejdere. 4/11

5 Seneste tilsyn Der har ikke tidligere været afholdt tilsyn på stedet. Dato og tidspunkt for tilsyn 12. november 2013, kl Deltagere i tilsynet Tilsynsførende Tilrettelæggelse af tilsynet, herunder metodevalg Stedfortræder for forstander En medarbejder To beboere To forældre til en beboer Solvej Mose Mailund, tilsynskonsulent Thommi Nielsen, tilsynskonsulent I det uanmeldte tilsyn i Bofællesskabet Lykke Marie, har tilsynet haft fokus på følgende hovedpunkter: Personale, brugere og aktiviteter på tilsynsdagen Journalføring og handleplaner Medicinhåndtering Brandsikkerhed Beboerøkonomi Magtanvendelser Skriftlige retningslinjer Tilsynet havde inden besøget orienteret sig i tilgængelig dokumentation (Tilbudsportal, hjemmeside og ansøgning om godkendelse til friplejehjem). På tilsynet har stedfortræder, medarbejder, to beboere og to forældre deltaget i interview. Tilsynet har desuden hilst på flere beboere under rundturen i bofællesskabet. På anmodning fra tilsynet er der fremvist diverse skriftlige retningslinjer, elektroniske journaler og medicinregistrering. Tilbudsstedet har desuden fremsendt den dokumentation, som tilsynet har anmodet om. Opfølgning på tidligere tilsyn Opfølgning på tidligere tilsyn Der har ikke været tilsyn på stedet tidligere, punktet er derfor ikke relevant. 5/11

6 Fysiske rammer Beliggenhed, bygninger indretning m.m. Bofællesskabet Lykke Marie er nybygget, og de første beboere flyttede ind i august Der er i alt 24 etværelseslejligheder med eget bad, toilet og tekøkken. Alle boligerne har mobil skabsvæg, så de kan opdeles i sove- og opholdsareal. De har alle en mindre opholdsterrasse. Bofællesskabet er opdelt i tre boenheder. Hver af de tre enheder har egen fælles indgang/vindfang og rummer otte boliger. Boenhederne er forbundet med brede gangarealer, så beboerne har mulighed for at komme rundt og besøge hinanden. Fællesrummene, som ligger i tilknytning til hver boenhed, indeholder køkken og opholdsstue. Fra opholdsstuerne er der desuden udgang til et orangeri. Det oplyses, at det er planen, at orangerierne skal indrettes forskelligt, så de kan give beboerne forskellige sanseoplevelser. Fællesarealerne og gangarealerne fremtræder store og rummelige og er indrettet, så der er plads til beboernes kørestole. I hver boenhed er der indrettet personalerum/kontor samt personaletoilet. Bofællesskabet er tilpasset til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Bofællesskabet er udstyret med Smart Home Teknologi (IT udstyr der gør boligerne mere tilgængelige for personer med handicap). Dette er valgt for at give den enkelte beboer mulighed for at beherske sin egen hverdag. Teknologien gør det fx muligt for personer med fysisk funktionsnedsættelse via en fjernbetjening at tænde/slukke lys, åbne og lukke vinduer m.v. Udover de tre boenheder, er der indrettet produktionskøkken, fællesvaskeri, stort fællesrum, som kan opdeles med skydevæg og kontorer bl.a. til ledergruppen, samt omklædnings- og badefaciliteter til personalet. I tilknytning til boenhederne er der pedelværksted. Bofællesskabet har ikke fælles bus el. lign, men det oplyses, at mange af beboerne har egen bil. Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen af fællesområderne er sket under hensyntagen til beboergruppens særlige behov. Personale, brugere og aktiviteter Hverdag og aktiviteter Ved ankomst til tilbuddet bliver tilsynet budt velkommen af stedfortræder. Det aftales, hvorledes det uanmeldte tilsyn skal forløbe og der laves en interviewplan med stedfortræder, medarbejder og en beboer. Interviewlisten bliver efterfølgende udvidet, idet et forældrepar også har mulighed for at deltage i tilsynet. Ved tilsynets ankomst er tre beboere hjemme, hvoraf de to har hjemmedag. En er i gang med at få fysioterapeutisk massage, mens den tredje er hjemme pga. akut opstået sygdom. De øvrige beboere er i skole eller på deres arbejdspladser. Under tilsynet kommer resten af beboerne hjem. Beboerne samles i de enkelte grupper og får et eftermiddagsmåltid. Stedfortræder fortæller, at de 6/11

7 fleste beboere har dagtilbud, som ligger langt fra botilbuddet, så de er trætte når de kommer hjem. Der er overvejelser om at finde dagtilbud, der ligger i nærområdet. Ved tilsynets begyndelse kl er tre medarbejdere og stedfortræder på arbejde. Under tilsynsbesøget møder endnu tre medarbejdere på arbejde, så der er to medarbejdere i hver gruppe. Tilsynet bliver vist rundt af stedfortræder, som undervejs fortæller om stedets indretning og tankerne bag indretningen. Hun fortæller bl.a. at der ved projektering af stedet er taget hensyn til, at beboerne skal kunne være så selvhjulpne som muligt. Der er forskellige hjælpemidler, som skal være medvirkende til at beboerne har mere selvbestemmelse. Huset er derudover indrettet med liftsystemer, så medarbejderne fysisk skånes for mange løft. Ifølge deltagerne i tilsynet kan arbejdet dog fortsat være fysisk belastende. Stedfortræder beskriver, at den første tid har været præget af at få ansat kvalificeret personale og af at lære beboerne at kende, sådan at man får opbygget gode rutiner og en tryg hverdag for beboerne. En beboer, der deltager i interview med tilsynet fortæller, at han er meget glad for at bo i bofællesskabet. Han var den første, der flyttede ind i hus B. Han fortæller at han ofte er på besøg i hus A. Han nikker til spørgsmålet, om han kan lide de øvrige beboere. Aktiviteterne han er glad for er bl.a. musik, computerspil og besøg af de øvrige beboere. Det er planen, at hans dagtilbud skal være af et mindre omfang end på nuværende tidspunkt, så der kan blive overskud til at træne i gåvogn, samt til at være sammen med de øvrige beboere. Af andre aktiviteter, der foregår i huset, har der f.eks. været afholdt en Halloween-fest, der er beauty-aktiviteter, som fx fodbad og nogle af beboerne går også til spejder. Der har også været afholdt en åben-hus dag for bofællesskabets naboer. På turen rundt i huset får tilsynet indtrykket af, at det er et hus, hvor der er en god stemning. Der er fint oprydnings- og rengøringsniveau i bofællesskabet. Personalet har i forbindelse med opstarten bl.a. været på et magtanvendelseskursus, medicinkursus samt forflytnings- og sejl -kursus. Desuden har der været en tema-dag, hvor bestyrelsen har fremlagt bofællesskabets værdisæt, og hvor personalet har haft mulighed for at diskutere og forholde sig til dette. Kommunikation og omgangsformer Tilsynet observerer, at der benyttes visuelt understøttet information og kommunikation. En beboer, tilsynet besøger, benytter et taleprogram via pc samt en tale bøf og har en Ipad, der også benyttes til understøttelse af kommunikationen. Tilsynet observerer, at kommunikationen og omgangsformen mellem personale og beboere er omsorgsfuld og respektfuld. Medarbejderne virker nærværende, empatiske og rolige i deres kontakt med beboerne. Under interview med en af beboerne støttes beboeren verbalt, så han kan fortælle om sine første erfaringer med at bo på stedet. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af relevante aktivitetstilbud, tryghed og individuelle hensyn, samt at der tages hensyn til den enkelte beboers behov og interesser. Tilsynet bemærker, at nogle af beboerne har en lang transportvej til deres beskæftigelsestilbud/skole. Det be- 7/11

8 mærkes dog også, at tilbudsstedet overvejer at finde beskæftigelsestilbud i nærområdet. Tilsynet vurderer, at tilbudsstedet er opmærksom på vigtigheden af visuel kommunikation. Tilsynet bemærker, at kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er præget af respekt og empati. Den brugeroplevede kvalitet Botilbuddet De pårørende tilsynet taler med fortæller, at deres søns indflytning i bofællesskabet er sket gradvist over nogle uger. Det har bl.a. sikret, at de pårørendes særlige viden, erfaring og specifikke rutiner og fremgangsmåder, f.eks. hvad angår pleje, kommunikation og medicingivning, har kunnet overleveres til personalet. De pårørende har i løbet af indflytningsperioden bl.a. bidraget til, at der er blevet udarbejdet forskellige skriftlige instruktioner på disse områder. Det oplyses, at de fleste af de nye beboere har haft en lignende gradvis indflytningsfase. Indflytningen og opstarten har ifølge de pårørende overvejende været en positiv oplevelse, selvom der også har været udfordringer, bl.a. pga. udskiftning og sygdom i personalegruppen. De pårørende tilsynet taler med giver udtryk for, at de generelt har stor tillid til personalet/bofællesskabet og har store forhåbninger for stedets fremtid. Både beboer og pårørende giver udtryk for, at de er glade for boligen og de øvrige fysiske rammer. De pårørende oplever, at beboeren er faldet godt til på stedet, samt at der bliver lagt vægt på, at der skal være et ungdommeligt miljø. Interesser, aktiviteter mv. Medindflydelse De pårørende beskriver, at der i fritiden tages initiativ til forskellige fællesaktiviteter, hvilket de finder positivt. De pårørende giver desuden udtryk for, at personalet er gode til at igangsætte små aktiviteter for den enkelte beboer, fx sansemotoriske oplevelser eller at tage på besøg i andre grupper. De pårørende giver udtryk for, at samarbejdet med personalet er præget af åbenhed, tillid og en konstruktiv dialog. Der gives desuden udtryk for, at beboernes mulighed for selvbestemmelse er i højsædet, bl.a. lægges der meget vægt på, at personalet lærer beboernes signaler at kende, fx når de siger fra. På baggrund af tilsynets iagttagelser samt beboeres og pårørendes udtalelser på besøget vurderer tilsynet, at de tilstedeværende beboere er glade for bofællesskabet og for personalet. Det vurderes desuden, at både beboere og pårørende har mulighed for indflydelse på det daglige liv i bofællesskabet og at stedet lægger vægt på at der etableres et konstruktivt samarbejde med de pårørende. 8/11

9 Journalføring og handleplaner Pædagogiske handleplaner Journalisering Da der er tale om et helt nyt botilbud, er der endnu ikke udarbejdet handleplaner. Der er planlagt et fællesmøde i november, hvor man tager op, hvornår og hvordan arbejdet med handleplaner skal iværksættes. Indtil nu har tilbudsstedet prioriteret at få skrevet en form for manual/plejeplan for hver beboer, så alle ved, hvad de skal gøre i forskellige situationer. Det oplyses, at sådanne beskrivelser ikke eksisterede ved beboernes indflytning, idet langt de fleste beboere har boet hos deres forældre frem til indflytningen. Tilsynet konstaterer, at det elektroniske journaliseringssystem Bosted er installeret i bofællesskabet. Der skrives journal af alle ansatte, og det er aftalt, at alle medarbejdere læser notaterne inden de møder ind i bogruppen. Tilsynet har gennemgået en række notater og kan konstatere, at der er indført en god og professionel procedure herfor. Notaterne er beskrivende, så det er muligt at danne sig et indtryk af beboerens dagligdag mv. Stedfortræder oplyser, at man lægger op til, at personalet så vidt muligt skriver i journalen, mens de opholder sig i fællesrummene, evt. sammen med beboerne. Der er med beboernes samtykke mulighed for at give de pårørende adgang til at følge dagligdagen i Bostedsystemet. Det oplyses, at det pt. er alle beboernes pårørende, der har denne mulighed. Tilbudsportalen og hjemmeside Stedets hjemmeside er opdateret. Siden er informativ og velstruktureret. Tilbudsportalen er opdateret i forhold til ydelser, priser og metoder. Det vurderes, at der arbejdes relevant med journalisering og dokumentation samt med at beskrive beboernes funktionsniveau m.m., sådan at der kan arbejdes professionelt med borgerens ressourcer og behov. De grundlæggende beskrivelser kan efterfølgende benyttes til at udarbejde de pædagogiske handleplaner. Medicinhåndtering Opbevaring Intern instruks/vejledning Medicinkursus Tilbudsstedet har i opstartsfasen særligt fokus på at udvikle faste og sikre procedurer for medicinhåndtering. Der er en medicinansvarlig medarbejder. Beboernes medicin er registeret i Bostedsystemet, som også giver et advis til medarbejderne, når beboerne skal have deres medicin. Medicinen opbevares i et aflåst skab i beboernes lejlighed. Tilbudsstedet indrapporterer utilsigtede hændelser (UTH) til Dansk Patient Sikkerheds Database, som foreskrevet. UTH er tages op på fællesmøde hver 14. dag. 9/11

10 Medicinhåndteringen er efter tilsynets vurdering organiseret professionelt. Tilsynet anerkender desuden, at der arbejdes relevant med indrapportering og læring i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). Brandsikkerhed Sikkerhed Tilsynet konstaterer, at der findes synligt brandmateriel på stedet. Der er placeret brandtæpper og ildslukkere på fællesområderne samt brandslanger i køkkenerne. Brandslukningsudstyret er tilgængeligt og brandvejene frie. Der er automatisk brandalarmeringssystem i hele bofællesskabet. Under tilsynet kan deltagerne i tilsynet gøre rede for, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Brandtilsynet har været på besøg og har godkendt evakuerings rute. Man er i gang med at udarbejde en evakueringsplan. Tilsynet vurderer, at brandsikkerheden på stedet er i orden. Beboerøkonomi Brugerens egen økonomi Vurdering Det er individuelt hvor meget støtte der gives til økonomien, de fleste beboere får hjælp fra de pårørende. Hvis beboerne har kontanter opbevares de aflåst i boligen. Beboerne betaler husleje, varme og el. Udover de faste boligudgifter betales til antennebidrag, licens, fritidsaktiviteter mv., og der betales kost. Der er iværksat relevante retningslinjer for beboernes økonomi. Magtanvendelse og retssikkerhed Intern instruks /vejledning Antal og art af magtanvendelser Tilbuddets arbejde med at undgå magtanvendelser Tilbudsstedet arbejder ud fra Frederikssund Kommunes retningslinjer for magtanvendelse. Der har i introduktionsperioden været afholdt kursus i reglerne om magtanvendelse. Medarbejderen tilsynet taler med kender reglerne omkring magtanvendelser samt skemaerne, der skal benyttes til indberetning. Det oplyses, at der ikke har været magtanvendelser. Der arbejdes i det daglige med at støtte beboernes kommunikation, hvilket ifølge deltagerne i tilsynet bidrager til at forebygge brug af magtanvendelser. Tilsynet vurderer, at deltagerne i tilsynet kender til reglerne for magtanvendelse. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne besidder kompetencer, der gør dem i stand til at forebygge situationer, som ellers kunne resultere i magtanvendelser. 10/11

11 Skriftlige procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse Utilsigtede hændelser Sundhedspolitik Der er udarbejdet en intern skriftlig vejledning vedrørende medicinhåndtering. Vejledningen er under opdatering. Tilbuddet arbejder efter Frederikssund Kommunes retningslinjer. Der er skriftlig procedure i forbindelse med utilsigtede hændelser (UTH). UTH, og dermed også fejl i forbindelse med medicinhåndtering, indrapporteres til Dansk Patient Sikkerheds Database (www.dpsd.dk ). Der er ikke nedskrevet særskilt sundhedspolitik, men personalet som deltager i tilsynet oplyser, at der er fokus på sund kost og motion. Det er tilsynets vurdering, at der er relevante skriftlige retningslinjer. 11/11

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013

Tilsynsrapport. Boenheden Line Marie. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Tilsynsrapport Boenheden Line Marie Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af aktivitet, tryghed og individuelle

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af hhv. aktivitet i beskæftigelsestilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Uanmeldt tilsyn 27. august 2013 Personale, brugere og aktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en hverdag, som er præget af tryghed og individuelle hensyn,

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Anmeldt tilsyn 21. maj 2014 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at personale og ledelse besidder relevante faglige kompetencer i forhold til

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 6. november 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Bofællesskabet har fem ledige pladser. I samarbejde med bestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Birkemosevej 9 H. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Birkemosevej 9 H 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013

Tilsynsrapport. Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Tilsynsrapport Skibbyhøj Uanmeldt tilsyn 3. april 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen og mødeaktiviteten

Læs mere

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013

Tilsynsrapport. Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Tilsynsrapport Rosenfeldthusene Anmeldt tilsyn 17. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet Rosenfeldthusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Nordmandshusene Anmeldt tilsyn 4. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Nordmandshusene er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013

Tilsynsrapport. AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynsrapport AKUcenter Ejegod Uanmeldt tilsyn 21.08.2013 Tilsynets vurdering Opfølgning fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at AKUcentret siden sidste tilsyn har arbejdet målrettet og fokuseret med

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 21. oktober 2015 Tilsynets vurdering Fysiske rammer Det vurderes, at bofællesskabets fysiske rammer understøtter beboernes trivsel og udvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskabet Linde Allé Anmeldt tilsyn 09.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet Linde Allé overordnet set er et velfungerende og velorganiseret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Kongshøj Allé. 12. marts 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Kongshøj Allé 12. marts 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret. Der er relevante retningslinjer. Organiseringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Lunden Anmeldt tilsyn 23.04.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at botilbuddet er et velfungerende og velorganiseret tilbud. Tilsynet bemærker, at der

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Under Elmen Uanmeldt tilsyn 07.02.2013 Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune har foretaget et uanmeldt tilsyn på Støttecentret Under Elmen. Nedenstående vurdering er foretaget på baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 28. november 2016

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 28. november 2016 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 28. november 2016 Tilsynets vurdering Personalesituationen Tilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har udfordringer med hensyn til at sikre stabilitet

Læs mere

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013

Tilsynsrapport. Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud. Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Tilsynsrapport Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud Anmeldt tilsyn 18. september 2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Klub Stjerneskud er et velorganiseret tilbud. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Anmeldt tilsyn 26. februar 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Møllehaven. Anmeldt tilsyn 26. februar 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Møllehaven Anmeldt tilsyn 26. februar 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at tilbuddet er velfunderet og velorganiseret, i det overordnede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Hanne Tårup Jensen Kontaktpersons navn og uddannelse: Ufaglært Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter: Anne Rasmussen og Maria Rathmann

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport. Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013

Tilsynsrapport. Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013 Tilsynsrapport Frederikssund Krisecenter Uanmeldt tilsyn 3. oktober 2013 Tilsynets vurdering Personale, brugere og aktiviteter Siden sidste tilsyn er der sket en øgning i de aktiviteter, der tilbydes kvinder

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Den selvejende institution

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Socialforvaltningen Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Tilbuddets navn: Grøndalsvænge, Rabarbervej 6 2400 NV Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap Dato for handleplan: 2-3-2012

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere