Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017"

Transkript

1 1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. april 2017 Sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne, og for Hp Vvs ApS Dommere: Tage Arentoft, Henrik Lind, Poul Dahl Jensen (retsformand), Sanne Stadil, Peter Stenholm, Nicolai Westergaard og Mads Øland. Indledning Sagens hovedspørgsmål er, om lærlingebestemmelserne i VVS-overenskomstens punkt 26 er en integreret del af overenskomsten med den virkning, at brud kan sanktioneres med bod. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet, har nedlagt påstand om, at Hp Vvs ApS skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod for brud på overenskomstens punkt 26, stk. 9. Klager har endvidere nedlagt påstand om, at TEKNIQ skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Hp Vvs ApS, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder Tvisten har baggrund i en konkret sag mellem virksomheden Hp Vvs ApS og en ansat elev om dennes ret til pensionsindbetaling fra første arbejdsdag efter VVS-overenskomstens punkt 26, stk. 9. Sagen blev indbragt for Tvistighedsnævnet, hvor TEKNIQ som mandatar for virksomheden i et svarskrift af 4. september 2014 bl.a. anførte: Til supplement og korrektion af klagers sagsfremstilling bemærkes følgende: Efterfølgende har TEKNIQ gjort virksomheden opmærksom på, at klager uanset modstående aftale var berettiget til lærlingepension i henhold til VVS-overenskomstens punkt 26, og at klager var berettiget til pension efter 6 måneders anciennitet og evt. allerede fra første ansættelsesdag, såfremt klager allerede i tidligere ansættelser havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension.

2 2 På trods af dette fastholder indklagede virksomhed, at klager er bundet af den indgåede aftale og afviser betaling. Det gøres i den forbindelse gældende, at det er udokumenteret, hvorvidt klager forinden ansættelsen hos indklagede havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension og dermed var berettiget til pension fra første ansættelsesdag. Tvistighedsnævnet afsagde kendelse i sagen den 19. december Ved kendelsen blev Hp Vvs ApS dømt til at indbetale ca kr. til den pågældendes pensionsordning i PensionDanmark. I kendelsen hedder det bl.a.: Sagsfremstilling Det fremgår ikke af uddannelsesaftalen, at der skulle være indgået en særlig aftale om pensionsvilkår. Det fremgår af en lønspecifikation for perioden april 2013, at der under elevens tidligere ansættelse hos MAN Diesel og Turbo fra den 17. september 2007 til den 31. januar 2013 blev indbetalt pensionsbidrag til en arbejdsmarkedspension. Uddannelsesaftalen blev ophævet efter gensidig aftale den 11. oktober Retsgrundlag Af de for uddannelsesområdet gældende lærlingebestemmelser, som fremgår af VVSoverenskomsten indgået mellem på den ene side Tekniq og på den anden side Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, punkt 26: Bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge, fremgår om pension i punkt 26, stk. 9, bl.a.: Lærlingen er ikke omfattet af pensionsordningen. For faglærte over 20 år medregnes læretiden dog i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som ikke har tilstrækkelig anciennitet, vil blive omfattet af pensionsordningen, når 6 måneders anciennitet er opnået. Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat Tre voterende udtaler: Vi finder det efter de afgivne forklaringer og henset til, at der ikke foreligger nogen skriftlig aftale herom, ikke godtgjort, at der mellem parterne blev indgået aftale om, at der ikke skulle indbetales til pensionsordning fra uddannelsesforholdets begyndelse. Vi bemærker i øvrigt, at en sådan aftale, der stiller eleven ringere end overenskomstens be-

3 3 stemmelser om lærlinges pensionsforhold, som virksomheden i kraft af sit medlemskab af Tekniq var bundet af, ikke gyldigt kan indgås mellem en arbejdsgiver og en lærling. Ved brev af 6. januar 2015 fremsatte LO begæring om fællesmøde. I brevet var anført bl.a.: Fællesmøde: CVR Hp Vvs Aps, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Vi har fra vor medlemsorganisation, Blik og Rørarbejderforbundet, modtaget indberetning om en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet og medlem af Tekniq, vedrørende brud på VVS overenskomstens punkt 26, stk. 9, om pension til lærlinge. Forbundets medlem AR blev ansat som lærling i HP VVS ApS den 25. januar AR var på daværende tidspunkt 23 år, havde gennemført en uddannelse som flymekaniker og efterfølgende arbejdet som maskintekniker på MAN Diesel fra 17. september 2007 til 31. januar Han var under ansættelsen omfattet af en arbejdsmarkedspension, og således berettiget til pension som lærling. Arbejdsgiveren var bekendt med dette, men mente at have lavet en aftale med lærlingen om, at der ikke skulle betales pension. Der er ikke i punkt 26, stk. 9, givet mulighed for at afvige pensionsreglerne, hvorfor den manglende betaling udgør et klart overenskomstbrud uanset aftale. For så vidt angår efterbetaling er den udredet i Tvistighedsnævnet, og nærværende sag omhandler derfor alene fastsættelse af bod for overenskomstbruddet. Fællesmødet blev afholdt den 23. januar I referatet fra mødet hedder det: Ved et fællesmøde d.d. i Dansk Arbejdsgiverforening behandledes en af Landsorganisationen i Danmark på vegne af Blik- og Rørarbejderforbundet rejst klage over Hp Vvs ApS, Englandsvej 358, 2770 Kastrup, medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation, og TEKNIQ på egne vegne, vedrørende en uoverensstemmelse om brud på overenskomstens punkt 26, stk. 9, om pension til lærlinge, jf. fællesmødebegæring af 6. januar Sagen forhandledes. Arbejdstagersiden fastholdt den rejste klage i sin helhed, mens arbejdsgiversiden afviste klagen. Enighed kunne således ikke opnås og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for Arbejdsretten. Sagen blev herefter indbragt for Arbejdsretten ved LO s klageskrift af 7. maj Retsgrundlag VVS-overenskomsten indeholder i punkt 26 bestemmelser om løn- og arbejdsforhold for lærlinge. Punkt 26, stk. 9, om pension er sålydende:

4 4 Lærlinge er ikke omfattet af pensionsordningen. For faglærte over 20 år medregnes læretiden dog i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som ikke har tilstrækkelig anciennitet, vil blive omfattet af pensionsordningen, når 6 måneders anciennitet er opnået. VVS-overenskomstens punkt 31, stk. 11, er sålydende: Punkt 31 - Regler for behandling af faglig strid [ ] Stk. 11: Uoverensstemmelser på lærlingeområdet Overenskomstparterne er enige om, at uoverensstemmelser mellem lærling og virksomhed om uddannelsesforhold eller bestemmelser for lærlinge i øvrigt, som indbringes af lærling eller virksomhed eller forelægges af Det faglige udvalg for VVS-uddannelsen, bør søges løst ved organisationernes medvirken, forinden sagen eventuelt rejses i Tvistighedsnævnet jf. Erhvervsuddannelsesloven og bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet. Sagen behandles mellem organisationerne i regi af Det faglige udvalg for VVSuddannelsen ved et møde mellem parterne i uddannelsesforholdet og repræsentanter for organisationerne. Overenskomstens punkt 26 om lærlinges løn- og arbejdsforhold kom ind i VVSoverenskomsten i Om forhistorien og forløbet omkring optagelsen af lærlingebestemmelserne i overenskomsten fremgår af sagen bl.a. følgende: Til VVS-overenskomsten fra 2007 var som bilag 8 optaget et bilag af 1. marts 2007 benævnt Lærlingebestemmelser. I indledningen til bilaget var det bl.a. anført: Bestemmelser om løn og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVS-branchens lærlinge. Redigeret og forhandlet af: Det faglige udvalg for VVS-uddannelsen. Brancheforeningen for den Rustfaste uddannelse Som er sammensat af repræsentanter fra følgende organisationer: På arbejdstagersiden:

5 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark På arbejdsgiversiden: TEKNIQ/Dansk VVS Det Faglige Udvalgs sekretariat er: El- og VVS-branchens uddannelsessekretariat. Bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten. 5 Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 indgik Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ den 8. marts 2010 følgende protokollat: Protokollat OK2010 VVS-overenskomsten Lærlingebestemmelser Der er enighed om, at lærlingebestemmelserne i 2007-overenskomstens bilag 8, opdeles således at bestemmelserne vedr. løn- og arbejdsforhold overføres til VVSoverenskomsten, som nyt Punkt 26 jf. bilag. De indledende bestemmelser vedr. uddannelsesforhold overføres til et i fællesskab udarbejdet informationsmateriale - eventuelt i form af en særlig folder. I bilaget til protokollatet hedder det bl.a.: Bilag til protokollat nr. B-07 vedr. lærlingebestemmelser i VVS-overenskomsten Nedenstående indsættes som nyt punkt 26 i vvs-overenskomsterne med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, hvorefter de nuværende punkter omnummereres. I forbindelse med redigeringen af overenskomsten med Dansk Metal, vil de tilsvarende lærlingebestemmelser blive gennemgået i forhold til nedenstående. Punkt 26 løn- og arbejdsforhold for lærlinge Nedenstående løn- og arbejdsforhold omfatter lærlinge og voksenlærlinge, som ansættes i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser og som er omfattet af bekendtgørelsen om VVS Uddannelsen. Bestemmelserne omfatter desuden aflønning af VVS-energitekniker lærlinge, der er ansat i virksomheder under Dansk VVS.

6 6 Stk. 9: Pension Lærlinge er ikke omfattet af pensionsordningen. For Faglærte over 20 år medregnes læretiden dog i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som ikke har tilstrækkelig anciennitet, vil blive omfattet af pensionsordningen, når 6 måneders anciennitet er opnået. I Fagbladet Dansk VVS nr. 4 i april 2010 udgivet af TEKNIQ var optrykt en artikel med overskriften Ansvarlig VVS-overenskomst, hvor det i punktform var angivet, hvad den nye overenskomst indeholder. Et af punkterne var sålydende: Løn og arbejdsforhold for lærlinge bliver en del af overenskomsten. Den 3. februar 2011 indgik Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ aftale om en forretningsgang for lærlingesager. Aftalen er sålydende: Forretningsgang for lærlingesager på VVS-overenskomsten Der er mellem parterne enighed om følgende forretningsgang: Sager som ikke vedrører ophævelse, forlængelse eller afkortning af uddannelsesaftaler søges løst på et forhandlingsmøde på virksomheden, hvor Blik & Rørs kreds og TEKNIQ kan deltage. Øvrige sager samt sager, der ikke løses lokalt, fremsendes som hidtil det faglige udvalg, Højnæsvej 72, Rødovre. Sager vedrørende forlængelse eller afkortning af uddannelsesaftaler behandles af det faglige udvalg efter de hidtidige retningslinjer herfor. Sager om betalingsspørgsmål, som ikke løses lokalt eller sager om ophævelse, videresendes fra det faglige udvalg til TEKNIQ, som indkalder til fagretlig behandling. Der afholdes snarest muligt forhandlingsmøde hos TEKNIQ med deltagelse af Blik & Rør og TEKNIQ samt de involverede parter, hvor sagen behandles på vegne af det faglige udvalg. Såfremt enighed ikke opnås, oversendes sagen til Tvistighedsnævnet. Såfremt der i en sag foreligger et brud på overenskomsten forbeholder Blik & Rør sig at indbringe sagen for Arbejdsretten. Forklaringer

7 7 Max Meyer, Blik- og Rørarbejderforbundet, har forklaret bl.a., at forbundet i mange år havde haft et ønske om, at lærlingebestemmelserne skulle ind i overenskomsten, således at lærlingene fik stemmeret. Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold sat ind i overenskomsten, mens uddannelsesdelen, der var lovbaseret, blev holdt udenfor. Som vidnet husker det, var parterne bevidste om, at der herefter kunne pålægges bod for overtrædelse af bestemmelserne om lærlinges løn- og arbejdsforhold. TEKNIQ har ikke ved senere overenskomstforhandlinger rejst krav om, at lærlingedelen ikke skulle være en del af overenskomsten. Overenskomstens punkt 31, stk. 11, kom ind i overenskomsten i Forbundet har ikke med bestemmelsen fraskrevet sig forfølgning af overenskomstbrud ved Arbejdsretten. Som betaling for optagelsen af lærlingebestemmelserne i overenskomsten gik forbundet med til, at dumpede lærlinge forblev på 4. års lærlingeløn. Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet, har forklaret bl.a., at forbundet i en anden sag har rejst krav om bod for brud på overenskomstens lærlingebestemmelser. Sagen endte med et forlig, der bl.a. indebar, at lærlingen forblev i virksomheden. Der var tale om et godt forlig, og forbundet frafaldt derfor kravet på bod. Birger Hermansson, TEKNIQ, har forklaret bl.a., at før 2010 blev lønbestemmelser for lærlinge fastsat i regi af Det Faglige Udvalg. Der var ikke tale om overenskomstbestemmelser. Han deltog ikke i selve forhandlingerne ved overenskomstfornyelsen i 2010, men han sad bagved og stod for den tekniske udarbejdelse af protokollen af 8. marts 2010 og bilaget til protokollen. TEKNIQ havde en interesse i, at bestemmelserne om lærlinges løn- og arbejdsforhold blev sat ind i overenskomsten, således at de blev gjort lettere tilgængelige for virksomhederne. Der var alene tale om en praktisk foranstaltning. Bemærkningen om, at bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten, blev ikke medtaget, da lærlingebestemmelserne blev overført til overenskomstens punkt 26. I stedet kom punkt 31, stk. 11, med som en ny bestemmelse. Den følger ordningen efter erhvervsuddannelsesloven. Thorkild Bang, TEKNIQ, har forklaret bl.a., at han forhandlede overenskomsten i Der var sund logik i at skille lovstof og bestemmelserne om lærlingenes løn- og ansættelsesvilkår fra hinanden. Herved blev det lettere for virksomhederne at finde rundt i, hvad der gælder for lærlinge. Der var alene tale om en redaktionel ændring, der bestod i en flytning af reglerne. Bestemmelserne skulle ikke herved ændre status. Det var således ikke en øvelse, der gik ud på at give lærlingereglerne en anden status. TEKNIQ har da heller ikke fået noget for flytningen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. I aftalen af 3. februar 2011 om forretningsgang for lærlingesager på VVS-overenskomsten fremgår det af sidste bullit, at TEKNIQ ikke er enig i, at overtrædelse af lærlingebestemmelserne kan forfølges som overenskomstbrud ved Arbejdsretten. Forfølgningen af overtrædelse af lærlingebestemmelserne er udtømmende reguleret i overenskomstens punkt 31, stk. 11. Selv om bemærkningen fra de tidligere lærlingebestemmelser om, at bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten ikke blev medtaget, da lærlingebestemmelserne om løn og arbejdsforhold blev overført til overenskomstens punkt 26 i 2010, så fremgår det klart af forhistorien og forløbet i 2010, at punkt 26 ikke har fået overenskomststatus. Jørgen Hansen har forklaret bl.a., at han har siddet i Det Faglige Udvalg for TEKNIQ. Før 2010 har der ikke været rejst sager med påstand om bod for overtrædelse af lærlingebestemmelserne. Efter 2010 har der kun været rejst én sag, og det er den foreliggende. Susanne Oldenburg har forklaret bl.a., at hun har efterfulgt Jørgen Hansen som TEKNIQs repræsentant i Det Faglige Udvalg. Bortset fra nærværende sag har der kun været en anden

8 8 sag om overtrædelse af lærlingebestemmelserne, hvor der har været rejst krav om bod, men sagen blev forligt, og bodskravet blev frafaldet. Da den foreliggende sag blev behandlet i Tvistighedsnævnet, gjorde hun medlemsvirksomheden bekendt med bestemmelsen i punkt 26, stk. 9, og med, at der skulle betales pensionsbidrag fra første dag, hvis den pågældende lærling i en tidligere ansættelse havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension. På fællesmødet den 23. januar 2015 ville man ikke give virksomheden et pålæg, idet man var af den opfattelse, at punkt 26 ikke har overenskomststatus. Parternes argumentation Klager har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument og har anført navnlig: At indklagede har begået brud på overenskomsten ved ikke at indberette og indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark for en elev, som er pensionsberettiget, jf. punkt 26, stk. 9, at indklagede Hp Vvs ApS skal tilpligtes at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod for brud på overenskomsten, at TEKNIQ har handlet bodspådragende, ved ikke at pålægge virksomheden at indberette og indbetale pensionsbidrag, jf. overenskomstens punkt 26, stk. 9, at der i overenskomstens tekst ikke findes forbehold, præciseringer eller lignende, der viser, at punkt 26 ikke skulle være en del af overenskomsten, at punkt 26 i overenskomsten således er en bestemmelse, der integrerer de nævnte lærlingebestemmelser i overenskomsten som sådan, at punkt 31, stk. 11, ikke kan fortolkes som en slags endelighedsbestemmelse med den virkning, at sager, der føres for Fagligt udvalg/tvistighedsnævnet, og som indebærer overenskomstbrud, ikke kan videreføres for Arbejdsretten, at det fremgår af den mellem parterne underskrevne forretningsgang for lærlingesager på VVS-området, at Blik- og Rørarbejderforbundet forbeholder sig at indbringe sager om overenskomstbrud for Arbejdsretten, at såvel arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden efter indgåelse af overenskomsten for 2010 i sine medlemsblade informerede om, at lærlingebestemmelserne nu var en del af overenskomsten, at overenskomstparterne også i pjecer om Uddannelsesforhold for VVS-lærlinge for og omtalte bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge som Punkt 26 i VVS-overenskomsten,

9 9 at der i disse pjecer ikke som i tidligere udgaver var indsat et forbehold om, at bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten, se hertil pjecen lærlingebestemmelser fra , at når parterne således i fælles informationsmaterialer omtaler løn- og arbejdsforhold som Punkt 26 i VVS-overenskomsten, kan arbejdsgiversiden ikke med rimelighed hævde, at bestemmelsen ikke skulle være en del af overenskomsten, og at punkt 26 såfremt Arbejdsretten ikke måtte anse denne som en del af VVSoverenskomsten under alle omstændigheder må betragtes som en bindende kollektiv aftale/overenskomst om løn- og arbejdsforhold, og at brud på en sådan kollektiv aftale er bodspådragende efter samme principper, som hvis punkt 26 blev anset for en del af VVSoverenskomsten, jf. herved 9, stk. 1, nr. 2, i lov om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter. Indklagede har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument og har anført navnlig: At lærlingebestemmelserne optrykt i VVS-overenskomstens punkt 26 ikke er et integreret led i overenskomsten, at overenskomstparterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2010 aftalte at overføre bestemmelser vedrørende løn- og arbejdsforhold til VVS-overenskomsten, at overførslen alene skete af praktiske årsager, at det med aftalen om at overføre løn- og arbejdsforhold til et særskilt punkt optrykt i VVSoverenskomsten ikke var tilsigtet, at lærlingebestemmelserne derved skulle opnå overenskomstmæssig status, at det forhold, at sætningen bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten ikke er medtaget i punkt 26, alene skyldes en fejl, at det i TEKNIQs medlemsblad af april 2010 anførte, hvorefter løn og arbejdsforhold for lærlinge bliver en del af overenskomsten alene skal forstås som en konstatering af, at lærlingebestemmelserne fremadrettet rent fysisk er skrevet ind i VVS-overenskomsten, at parternes almindelige praktisering af overenskomstens regler er afgørende for fortolkningen/forståelsen af specifikke bestemmelser, at det klagende forbund ikke forud for den aktuelle sag, som er anlagt ved klageskrift af maj 2015, har rejst krav om bod i lærlingesager,

10 10 at det forhold, at det klagende forbund tidligere har taget forbehold for at indbringe sager om brud på lærlingebestemmelserne for Arbejdsretten, dels ikke er udtryk for en fælles forståelse mellem overenskomstpartnerne, og dels, at det klagende forbunds manglende påtale overfor en mangeårig kendt praksis må opfattes som en stiltiende accept af TEKNIQs forståelse af punkt 26 retlige status, at det fremgår af erhvervsuddannelsesloven 63, stk. 2, at tvistigheder indbringes for Tvistighedsnævnet, at det fremgår af erhvervsuddannelsesloven 63, stk. 3, at tvistigheder ikke kan indbringes for domstolene eller i øvrigt for andre myndigheder end dem, der er nævnt i 63, stk. 1 og 2, at overenskomstparterne i VVS-overenskomsten punkt 31, stk. 11, (der kom ind i overenskomsten i 2012) således har gjort udtømmende op med den fagretlige behandling af sager på lærlingeområdet, ved at henvise tvistigheder til behandling i overensstemmelse med erhvervsuddannelsesloven, at punkt 26 ikke er det eneste punkt i VVS-overenskomsten, som ikke er et integreret led i overenskomsten. Punkt 25 om funktionærlignende ansatte har en identisk opbygning, således at kun de punkter i overenskomsten, som er nævnt, er gældende, at det bestrides, at de omtvistede lærlingebestemmelser har overenskomststatus, at den indklagede virksomhed derfor ikke har begået brud på VVS-overenskomsten ved ikke at have indberettet og indbetalt pensionsbidrag til Pension Danmark for lærling AR, at TEKNIQ ikke har handlet bodspådragende ved ikke at pålægge virksomheden at indberette og indbetale pensionsbidrag til Pension Danmark for lærling AR, og at TEKNIQ dog har pålagt virksomheden at betale pension, men at virksomheden på trods af dette valgte ikke at betale. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Sagen angår, om der er grundlag for at idømme virksomheden Hp Vvs ApS en bod for brud på overenskomstens 26, stk. 9, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 1, og om der er grundlag for at idømme TEKNIQ en bod for organisationsansvar, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 4. Det er under sagen et hovedspørgsmål, om lærlingebestemmelserne i VVS-overenskomstens punkt 26 er en integreret del af overenskomsten med den virkning, at brud kan sanktioneres med bod. Frem til 2010 var lærlingebestemmelserne inden for blikkenslager- og VVS-branchen optaget som et bilag til overenskomsten, og i bilaget var det anført, at bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten. Ved overenskomstfornyelsen i 2010 var der mellem overens-

11 11 komstparterne enighed om, at lærlingebestemmelserne blev opdelt, således at bestemmelserne vedrørende løn- og arbejdsforhold skulle overføres til VVS-overenskomsten som nyt punkt 26, mens bestemmelserne vedrørende uddannelsesforhold skulle overføres til et i fællesskab udarbejdet informationsmateriale, jf. protokollat af 8. marts I overensstemmelse hermed blev bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indsat i overenskomstens punkt 26. Angivelsen om, at bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten, blev ikke videreført. Bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge er således blevet en del af overenskomsten, uden at der fra TEKNIQs side blev taget forbehold om bestemmelsernes retlige status. Det er ikke godtgjort, at det var kendeligt for Blik- og Rørarbejderforbundet, at der hos TEKNIQs forhandlere var en forudsætning om, at bestemmelserne skulle bevare den status, de havde, før de blev overført til overenskomsten. På den baggrund finder Arbejdsretten, at overførslen af bestemmelserne om løn og arbejdsforhold for lærlinge til overenskomstens punkt 26 i 2010 har som konsekvens, at bestemmelserne har fået overenskomststatus. Indklagede har gjort gældende, at overenskomstparterne i overenskomstens punkt 31, stk. 11, har gjort udtømmende op med den fagretlige behandling af sager på lærlingeområdet ved at henvise tvistigheder til behandling i overensstemmelse med erhvervsuddannelsesloven. Overenskomstens punkt 31, stk. 11, angår uoverensstemmelser mellem lærling og virksomhed, og bestemmelsen angiver en procedure, der bør følges med henblik på at søge uoverensstemmelsen løst, inden sagen eventuelt indbringes for Tvistighedsnævnet efter reglerne i erhvervsuddannelsesloven. Arbejdsretten finder efter formuleringen af bestemmelsen ikke grundlag for at fastslå, at bestemmelsen i en situation som den foreliggende afskærer lærlingens faglige organisation fra at rejse sag om overenskomstbrud ved Arbejdsretten i overensstemmelse med arbejdsretslovens almindelige regler, jf. herved arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 2, og 12, stk. 1, efter at uoverensstemmelsen mellem lærling og virksomhed er afgjort i Tvistighedsnævnet. Efter det anførte finder Arbejdsretten, at overenskomstens punkt 26 om løn- og arbejdsforhold for lærlinge har overenskomststatus, og at overenskomstens punkt 31, stk. 11, ikke er til hinder for, at der rejses sag om overenskomstbrud ved Arbejdsretten. Ved Tvistighedsnævnets kendelse af 19. december 2014 blev Hp Vvs ApS dømt til at betale ca kr. i pensionsbidrag. Det kan som følge heraf lægges til grund, at virksomheden ikke havde opfyldt sin pligt til at betale pensionsbidrag i overensstemmelse med overenskomstens punkt 26, stk. 9, 2. afsnit. Arbejdsrettens finder, at denne overtrædelse af punkt 26, stk. 9, 2. afsnit, er bodspådragende, og under hensyn til beløbets størrelse fastsættes den bod, som Hp Vvs ApS skal betale til Blik- og Rørarbejderforbundet, til et beløb på kr. Som anført foran under Sagens omstændigheder anførte TEKNIQ i sit svarskrift af 4. september 2014 i sagen for Tvistighedsnævnet bl.a.: Efterfølgende har TEKNIQ gjort virksomheden opmærksom på, at klager uanset modstående aftale var berettiget til lærlingepension i henhold til VVS-

12 12 overenskomstens punkt 26, og at klager var berettiget til pension efter 6 måneders anciennitet og evt. allerede fra første ansættelsesdag, såfremt klager allerede i tidligere ansættelser havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension. På trods af dette fastholder indklagede virksomhed, at klager er bundet af den indgåede aftale og afviser betaling. Det gøres i den forbindelse gældende, at det er udokumenteret, hvorvidt klager forinden ansættelsen hos indklagede havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension og dermed var berettiget til pension fra første ansættelsesdag. På den baggrund finder Arbejdsretten, at TEKNIQ ikke har pådraget sig organisationsansvar for virksomhedens overtrædelse af overenskomstens punkt 26, stk. 9, 2. afsnit. Det tilføjes, at det ikke er ansvarspådragende, at TEKNIQ på fællesmødet den 23. januar 2015, der ikke angik efterbetalingskravet, men alene spørgsmålet om fastsættelse af bod for overenskomstbrud, ikke ville anerkende, at Hp Vvs ApS havde begået et overenskomstbrud. Som følge af det anførte frifindes TEKNIQ for klagers påstand om bod. THI KENDES FOR RET: Hp Vvs ApS skal inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale en bod på kr. til Blik- og Rørarbejderforbundet. TEKNIQ Installatørernes Organisation frifindes. I sagsomkostninger skal indklagede, TEKNIQ Installatørernes Organisation for Hp Vvs ApS, inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Dahl Jensen

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 I sag nr.: AR2013.0679 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko.

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt den 24. februar 2015 i faglig voldgiftssag 2015.0006 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Ribe VVS A/S (Jørgen W. Hansen) Tvisten

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

U D K A S T. til Arbejdsrettens dom af 9. maj 2006

U D K A S T. til Arbejdsrettens dom af 9. maj 2006 U D K A S T til Arbejdsrettens dom af 9. maj 2006 i sag nr. A2005.708: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (konsulent Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV2015.0018 og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Serviceforbundet (advokat Berit Lassen) mod DOFK (advokat Jesper L. Hollegaard) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093:

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0093: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI-Organisation

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere