Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5"

Transkript

1

2 Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5 Sproglige kompetence behov 5 Delkonklusion 6 Delkonklusion 7 Ledelsesmæssige tiltag 8 Delkonklusion 9 Administrative personale 10 Delkonklusion 10 By og destinations guider 11 Delkonklusion 11 Adventure guider 12 Delkonklusion 12 Receptionister 13 Kokke og køkkenpersonale 14 Delkonklusion 15 Rengøringspersonale 15 Eksisterende Uddannelsesinstitutioner 16 Inuili 16 Handelsskolerne i Nuuk og Qaqortoq 16 Sprogskolen 17 Konklusion, anbefalinger samt økonomi 18 Modulopbygget lederkurser 18 Regional uddannelse af administrative personale 20 Uddannelse af by og destinationsguider 20 Receptionister 21 Kokke og køkkenpersonale 22 Adventure Guides 22 Økonomi 22 Perspektivering 23 Bilag 1: Budget for lederuddannelse Bilag 2: Budget for regionale aktiviteter Bilag 3: Evaluering af EVU

3 Indledning I perioden fra januar til marts 2006 er der med udgangspunkt i spørgeskema- og interviews undersøgelse foretaget kortlægning af kompetencebehovet indenfor turismeerhvervet. Endvidere har arbejdsgruppen benyttet sig af en til formålet udarbejdet rapport om EVU turisme uddannelsen. Denne uddannelse var Grønlands eneste officielle turismeuddannelse, og blev nedlagt i Denne rapport, spørgeskema samt opsummering af resultater fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Rapporten er lavet med udgangspunkt i et kommissorium fra Styregruppen for sektorprogrammet. Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe i oktober 2005 som fik til opgave at lave anbefalinger om kompetenceudviklingsbehovene indenfor turismeerhvervet. Arbejdsgruppens målsætninger er følgende: 1) At kortlægge nutidige og fremtidige kompetenceudviklingsbehov i turismeområdet i dialog med erhvervet med deadline 1. april, ) At beskrive og komme med oplæg til anbefalinger til, hvorledes kompetenceudviklingstiltag indenfor turismeområdet mest optimalt kan planlægges, implementeres og opfølges i dialog med erhvervet. Dette arbejde skal foretages i 2 perspektiver et kortsigtet 2006 perspektiv og et langsigtet 2007 og frem. Arbejdsgruppens sammensætning 1. En repræsentant for turisterhvervet, formand, Erik Bjerregaard 2. Embedsmand udpeget af INSP, Jesper G. Labansen 3. Embedsmand udpeget af SIIP, Inaluk Brandt 4. Ansat i GTE udpeget af GTE, Hans Peter Poulsen, Mads Daniel Skifte (tilforordnet) 5. Ansat i NI Qaqortoq, Henrik Nielsen 6. Ansat i INUILI udpeget af INUILI, Esben Toftdal Nærværende rapport tager udelukkende stilling til kortsigtede perspektiv, nemlig og beskæftiger sig således kun med egentlig kursusvirksomhed. 2

4 Metode På baggrund af de hos GTE registrerede turismeaktører blev der i januar 2006 identificeret i alt 110 turismerelaterede virksomheder. Virksomheder med adresse (108) blev kontaktet med henblik på at deltage i spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten på denne undersøgelse blev 22 %. På baggrund af den lave svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen har arbejdsgruppen valgt at koncentrere sig om en interviewundersøgelse som blev udført sideløbende. I den sideløbende interviewundersøgelse deltog de samme 110 aktører. Interviewundersøgelsen blev lavet dels pr. telefon samt ved personlig fremmøde. Svarprocenten på denne undersøgelse er på 44%, og heraf blev 77% interviewet personligt og 23% telefonisk. Interviewundersøgelsen foregik ved at en konsulent med relation til turistbranchen foretog en rejse langs kysten, hvor han koncentrerede sig om byer med høj koncentration af turismeaktører og dermed beskæftigede i branchen. Derfor vurderer arbejdsgruppen, at resultaterne fra interviewrunden er tilstrækkelige signifikante til at danne grundlag for denne rapports konklusioner. Interviewdeltagerne fik mulighed for at identificere hvilken/hvilke brancher de tilhørte, da disse brancher indenfor visse områder har væsentligt forskellige behov og forudsætninger for at involvere sig i kompetenceudviklingsinitiativer. Arbejdsgruppen valgte derfor at skelne mellem to turismesektorer, henholdsvis hotel & restaurationsbranchen og øvrige aktører 1. Af de 44% besvarelser var 40,4 % fra Hotel og Restaurationsbranchen og 51,9 % fra øvrige brancher (dvs. list). 1 Øvrige aktører: Incoming, Turistkontor, outfitter, tourarrangør, destinationselskaber, rejsebureau 3

5 I interviewet blev deltageren anmodet om at vurdere vigtigheden af forskellige kompetencer set i forhold til 7 forskellige personalegrupper inden turismeerhvervet. De 7 personalegrupper var følgende: Ledelsen Administrative personale By og destinatinations guider Adventure guider Receptionister Kokke og køkkenpersonale Rengøringspersonale På baggrund af deltagernes vægtning af vigtigheden af forskellige svarmuligheder har arbejdsgruppen vurderet hvilke kompetenceudviklingstilbud der bør prioriteres. 4

6 Resultater af undersøgelsen Sproglige kompetence behov Formålet og baggrunden for at stille spørgsmål omkring sprog findes i diskussionen om nødvendigheden af sprogkundskaber indenfor turistbranchen. Der er ingen tvivl om sprogkundskaber spiller en betydelig rolle i forhold til servicering af turister i Grønland. Men arbejdsgruppen har ønsket om at finde ud af, hvilke sprog aktørerne mener er nødvendige at prioritere. Derfor blev respondenterne spurgt om følgende Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? Besvarelsen viser at respondenter ansat i Hotel og Restaurationsbranchen prioriterer følgende sprog: - Dansk - Engelsk - Grønlandsk Respondenter ansat i Øvrige aktører indenfor turistbranchen prioriterer følgende sprog: - Engelsk - Dansk - Tysk 5

7 Delkonklusion På baggrund af prioriteringen og den procentvise fordeling kan man se, at begge grupper af respondenterne prioriterer dansk og engelsk sprog, mens der er differentierende ønsker med hensyn til prioriteringen af det grønlandske og det tyske sprog. Det kan derfor konkluderes at engelsk, dansk og til dels grønlandsk og tysk betragtes som vigtige redskaber i forhold til den sproglige kompetence udviklings indsats i turismen. Personalegrupper Baggrunden for interessen for diverse personalegrupper er at sætte fokus på de forskellige behov, der nødvendigvis vil være, afhængig af de opgaver man til daglig løser. Ideen er at finde frem til de personalegrupper som turistbranchen mener har det største behov for kompetenceudvikling. De personalegrupper arbejdsgruppen har haft interesse i er følgende: Ledelsen De administrative personale By- og destinationsguider Adventureguides Receptionister Kokke- og køkkenpersonale Tjenere og køkkenpersonale Rengøringspersonale Som udgangspunkt stillede arbejdsgruppen følgende spørgsmål til respondenterne: Hvilke personalegrupper har størst behov for kurser og efteruddannelse? Besvarelserne viser, at i Hotel og Restaurationsbranchen vurderes følgende personalegrupper at have mest behov for kurser og efteruddannelse: Ledelsen Administrative personale 6

8 Receptionister Kokke og køkkenpersonale Respondenter fra øvrige aktører vurderer at følgende personale grupper har mest behov kurser og efteruddannelse: Ledelsen By og destinationsguider Administrative personale Adventure guides Delkonklusion I prioriteringen af hvilke personalegrupper, der skal igennem kompetence udviklings forløb kan det konkluderes, at fælles for begge aktører, hvad enten respondenter har været i Hotel og Restaurationsbranchen, eller øvrige aktører, er at ledelsen og det administrative personale vil blive prioriteret. Forskellen i personalegrupper fremstår klart i den videre prioritering, hvor øvrige aktører vil uddanne deres guider vil Hotel og Restaurationsbranchen uddanne deres receptionister samt kokke og køkken personale. 7

9 Ledelsesmæssige tiltag Hvad ledelsesmæssig kompetence udviklingsbehov angår, har arbejdsgruppen forsøgt at stille så brede spørgsmål som overhovedet muligt, dvs. fra produktudvikling til administrative værktøjer. Arbejdsgruppen har stillet følgende spørgsmål til respondenten som er ledelsen: Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? Svarmulighederne var følgende: Produktudvikling Strategisk udvikling IT Netværksudvikling Samarbejde og kommunikation Coaching Investering Personaleledelse Personaleudvikling Budgetkontrol Regnskabsanalyse Forhandlingsteknik Erhvervsjura Arbejdsmiljø Sprog Andet Besvarelserne viser, at der i Hotel og Restaurationsbranchen prioriteres følgende: Samarbejde og kommunikation Produktudvikling IT 8

10 Personaleledelse Personale udvikling Besvarelserne fra de øvrige aktører indikerer følgende: Produktudvikling Samarbejde og kommunikation Strategisk udvikling. Delkonklusion Da der er klar overensstemmelse med besvarelser fra henholdsvis Hotel og Restaurations branchen og øvrige aktører er det nærliggende at konkludere, at hovedtemaerne til kompetencegivende forløb vil være følgende: - Samarbejde og kommunikation - Produktudvikling - Personale ledelse - Personale udvikling - IT - Strategisk udvikling 9

11 Administrative personale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til det administrative personale, besvarede respondenter indenfor Hotel og Restaurationsbranchen med følgende prioriteringer: Kommunikation skriftlig/mundtlig Budgetlægning Bogføring IT De øvrige aktører prioriterede følgende: Kommunikation skriftlig/mundtlig Kalkulation Budgetlægning Bogføring Planlægning) Delkonklusion Til administrative personale er der ligeledes overensstemmelse i svarende og derfor kan det konkluderes, at for det administrative personale vil hovedtemaerne til et kompetencegivende forløb være følgende: - Kommunikation skriftlig/mundtlig - Budgetlægning - Bogføring - Kalkulation - Planlægning - IT 10

12 By og destinations guider I spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? besvarede Hotel og Restaurationsbranchen med følgende prioriteringer Lokal historie Regional historie National historie Og de øvrige aktører betragter følgende som deres prioritering Lokal historie Samfundsforhold Sprog Regional historie Delkonklusion Der er ingen tvivl om national, regional og lokal historie betragtes som vigtig del af guide uddannelsen, og derfor er ikke overraskende det der prioriteres som vigtige elementer i prioriteringen af guidernes kompetenceudvikling. Men et af spørgsmålene som respondenter skulle svare på var Hvilke kompetencegivende aktiviteter vil selskabet have ansvar for?. 11

13 Hovedparten af respondenterne svarede, at guideuddannelserne var noget som selskaberne selv kunne have ansvar for. Adventure guider I spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til adventure guider, prioriteres følgende færdigheder: Udvidet førstehjælp Tekniske færdigheder Navigation Delkonklusion Af de få valgmuligheder hvad angår adventure guiderne, blev udvidet første hjælp samt navigation valgt som prioriteringer. Tekniske færdigheder såsom kajak instruktør kurser, trekking instruktør kurser samt andre adventure discipliner får også første prioritet. 12

14 Receptionister Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til receptionister, besvarede respondenter i hotel og restaurationsbranchen med følgende prioriteringer: Service IT Administrativ Sprog Hvor de øvrige aktører prioriterer følgende: Service IT Administrativ Sprog Delkonklusion For denne gruppe af respondenterne er der overensstemmelse mellem deres prioriteringer af de angivne kompetencer. Så det kan dermed konkluderes, at der er de samme opfattelse hos både Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører. 13

15 Kokke og køkkenpersonale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til kokke og køkkenpersonale, besvarer Hotel og Restaurations branchen med følgende prioriteringer: Hygiejne Planlægning Produktudvikling Hvor de øvrige aktører prioriterer således: Hygiejne Planlægning Service orientering 14

16 Delkonklusion Hygiejne og planlægning er fælles ønsker som prioritering fra begge lejre, hvor orientering mod service og produktudvikling skiller sig ud. Rengøringspersonale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til rengøringspersonalet har respondenterne fra Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører følgende prioritering: Rengøring Hygiejne Sprog Delkonklusion Denne gruppe af respondenterne har samme opfattelse af prioriteringen og dermed er der både for Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører fuldstændig enighed om hvordan kompetencerne skal prioriteres. 15

17 Eksisterende Uddannelsesinstitutioner I forsøget på at besvare hvem eller hvilken organisation der kunne varetage gennemførelsen af kurserne, har arbejdsgruppen nævnt følgende eksisterende uddannelsesinstitutioner. Inuili Grønlands eneste skole for levnedsmiddeluddannelserne. Skemaet nedenfor viser uddannelser, der kan gennemføres og kurser der tilbydes. Uddannelser Kok Tjener Køkkenassistent Hotel turismeassistent Cafeteria kantineassistent Slagter Bager Receptionist Kurser Rengøringskursus Diæt kursus Servicekurser 1,2,3 Skibsstewardesse Bake off Fåreholder og egen produktion Torvekøkken Delikatesse kursus Slagterkursus Handelsskolerne i Nuuk og Qaqortoq Handelsskolen i Nuuk har, sammen med Handelsskolen i Qaqortoq, status som Brancheskole for HK-området i Grønland. Det betyder, at de to Handelsskoler i fællesskab har det overordnede ansvar for uddannelserne på HK-området, herunder også turisme- og ITuddannelserne. Uddannelser HHX TNI Grunduddannelse TNI-18 IT-administrator uddannelse NI-1 Merkantil udannelse NI-2 Akademi uddannelse Kurser IT kurser Akademimerkonomkurser Virksomhedstilpassede kurser Alloriarneq / HK efteruddannelse Sprog Kommunikation 16

18 Vejledergrunduddannelse Ledelse Teambuilding Personpleje Produktkendskab isenkram Sprogskolen Oqaatsinik Pikkorissarfik afholder sprogkurser overalt i Grønland. Det kan dreje sig om kurser Oqaatsinik Pikkorissarfik selv organiserer eller som bestilte kurser fra firmaer, institutioner eller grupper, der ønsker et sprogkursus. Dansk Engelsk Tysk Grønlandsk som fremmedsprog 17

19 Konklusion, anbefalinger samt økonomi Undersøgelsen konkluderer, at de personalegrupper der bliver prioriteret af respondenterne er lederne i turisterhvervet. Turisterhvervet efterlyser temaer som samarbejde og kommunikation, produktudvikling, personale ledelse og udvikling samt strategisk udvikling i forhold kompetenceudvikling af lederne. Arbejdsgruppen fandt frem til, at eksisterende uddannelsesinstitutioner allerede på nuværende tidspunkt udbyder lignende kurser. På baggrund af respondenternes besvarelse af spørgsmålet om den bedste periode for kursusafholdelse, kan det konkluderes, at de bedste tidspunkter for afholdelse af kurserne er januar, februar og marts samt oktober, november og december. Modulopbygget lederkurser På baggrund af de analyser foretaget med udgangspunkt i undersøgelsen, anbefaler arbejdsgruppen at starte en modulopbygget lederuddannelse for 25 af turismens førende aktører. Hvert modul strækker sig over fem dage, og gennemføres centralt. Modul X Strategisk ledelse: Formål: Introducere de værktøjer der er nødvendige i forhold til en strategisk ledelse på virksomhedsniveau. Med fokus på udvikling af menneskelige ressourcer. Deltagerne skal fra efter endt kursus være i stand til at identificere de rette lederkandidater og udvikle lederpotentiale der er i virksomheden. Indhold: Virksomhedens strategiske grundlag Beskrivelse af strategien Plan for implementering af strategien HR strategi og personale politik Ledelsesteorier lederstil 18

20 Leder kompetence behov for ledelse Udvikling af ledere / fastlæggelse af udviklingsbehov Fastholdelse af ledere Modul X Ledelse og samarbejde: Formål: Deltagerne skal være i stand til at udnytte deres fulde potentiale som ledere igennem interaktion af andre, fokus er at udvikle sig selv som leder og andre. Indhold: Fremtidens arbejdsplads- og ledelses kompetencerne Personlig lederstil Den enkeltes lederpotentiale Mennesketyper og ledelse Ledelse i forskellige situationer Motivation Teamledelse under forandring Hvordan kan lederens handle muligheder forbedre samarbejdsklimaet Udviklingsmuligheder i lederrollen Forskellige ledelses problematikker Modul X Virksomhedskultur og kommunikation: Formål: Kursusdeltager skal være i stand til at arbejde med målrettet med virksomhedskulturen på strategisk niveau i virksomheden. Indhold: Virksomhedskultur Kommunikation 19

21 Analyse af kommunikation i virksomheden Udarbejde forslag til kommunikation Kommunikation tekniker Kommunikation med publikum Udarbejde strategi for kommunikationssystemet i virksomheden Regional uddannelse af administrative personale En anden personale gruppe som prioriteres af respondenterne er det administrative personale både i hotel og restaurationsbranchen og blandt andre aktører. Til den personale gruppe prioriterer respondenterne følgende kompetencer: skriftlig- og mundtlig kommunikation, budgetlægning, bogføring, kalkulation, planlægning samt IT. Til begge personalegrupper anbefaler arbejdsgruppen at udbyde regionale kurser kvartal 2006 bruges til udvikling af kursusprogrammer der vil gøre det muligt at udbyde kurser med start fra oktober 2006 i handelsskolens regi. GTE skal tage kontakt til handelsskolen med henblik på at få udarbejdet forslag til en række kursusprogrammer. Tredje kvartal bruges til udarbejdelse af kursusmaterialer med henblik på at udbyde kurset i slutningen af oktober i handelsskolens regi. Uddannelse af by og destinationsguider Formål: 20

22 1) Tilvejebringelse af en lokalt forankret pulje af modne personer, der på tilkald / efter aftale bistår de lokale incoming kontorer (modtager og turafviklingsselskaber) med at guide turister på vel etablerede byrundture. 2) På sigt at kunne reducere antallet af udefra kommende guider i højsæsonen og helt gøre dem overflødige uden for højsæsonen. 3) At få turismen forankret i lokalsamfundet 4) At skabe helårsbeskæftigelse for særligt interesserede samt egnede fra guidepuljen Undervisningsfag: - Samfundsforhold - Lokal historie - Regional historie - National historie - Engelsk - Natur- og miljøforhold - Førstehjælp - Sikkerhed - Kommunikation - Service Sillit indkalder til erfaringsudveksling samt opfriskningskurser efter hver turistsæson, og deltagelsen her er obligatorisk for at kunne få certifikatet fornyet (gælder et kalenderår). Der gøres erfaringer gennem et såkaldt pilotprojekt, og det foreslås at dette finder sted i Ilulissat på Sillits initiativ med start allerede i november 2006, således at der kan guides allerede fra foråret Baseret på indhøstede erfaringer fra Ilulissat, kan konceptet kopieres i andre grønlandske byer med start i efteråret Receptionister En tredje personale gruppe som respondenter prioriterer i forhold til kompetence udvikling er receptionister. Til den gruppe svarer respondenterne at det er kompetence udvikling på 21

23 service, IT, administration og sprog man efter efterlyser. Arbejdsgruppen anbefaler at kontakte handelsskolen i Nuuk med henblik på at få udviklet og udarbejdet kursus programmer i 4 kvartal 2006, eventuelt i samarbejde med handelsskolen. Målet er at de første udbud starter 1 kvartal i Kokke og køkkenpersonale I forhold til kompetenceudvikling af kokke, og køkkenpersonale svarer respondenterne på følgende kompetence behov: Hygiejne, planlægning, produktudvikling og service. Arbejdsgruppen anbefaler at GTE skal tage kontakt til INUILI med henblik på at udarbejde kursusprogrammer i 3 kvartal 2006, som kan udbydes i 4 kvartal Adventure Guides I forhold til kompetence udvikling af Adventure guider, har respondenterne proproteret følgende kompetence områder: Udvidet første hjælp Navigation Feltmadlavning og Tekniske færdigheder. Ved tekniske færdigheder forstås udvikling af eksempelvis kajak, klatring på fjeld og gletscher, vandre eller jagtkundskaber. Arbejdsgruppen anbefaler, at GTE udvikler og udarbejder en række kursusprogrammer i 4. kvartal som skal udbydes første gang i den første kvartal i Økonomi De økonomiske aspekter i forhold til hvordan diverse kurser og uddannelser skal finansieres er endnu ikke på plads. Dog er det sikkert, at AEB midler ikke kan påregnes i dette projekt medmindre der bliver ændret på AEB reglerne. 22

24 En udgift der vil udgøre en stor del af omkostningerne vil være rejseudgifterne. Derfor vil omkostningerne i forbindelse med et kursusarrangement være afhængig af dels hvor kurset bliver placeret og dels hvor kursisterne kommer fra. Efter arbejdsgruppens anbefalinger skal der for det første igangsættes et central modulopbygget lederuddannelse. Arbejdsgruppen har udarbejdet budgetter, baseret på at gennemførelsen skal være i Nuuk. I princippet kan modulerne gennemføres i samarbejde mellem handelsskolen og relevante samarbejdspartnere til at sikre en høj kvalitet. Et sådan modulopbygget uddannelse af 25 top ledere indenfor turismen i 3 moduler af 5 dages varighed er budgetteret til at koste kr. (bilag 1) Endvidere har arbejdsgruppen anbefalet igangsættelse af regional arrangeret kompetence udvikling, for den af turismen som er ansat for at varetage administrative stillinger. Arbejdsgruppen har budgetteret med 3 regionale kurser i henholdsvis i Nord, Midt og Sydgrønland hvor medarbejderne i Østgrønland skal inviteres til at deltage. Gennemførelse vil koste omkring (bilag 2) kr. På beregninger alene på baggrund i Sydgrønland. Arbejdsgruppen anbefaler igangsættelse af pilotprojekt til uddannelse af by og destinationsguider i Ilulissat. Det er arbejdsgruppens vurdering at et hold på 15 deltagere bør der afsættes en pulje til Sillit i Ilulissat på ca kr , der skal dække udarbejdelsen af undervisningsmateriale, honorar til undervisere, honorar til beståede kandidater i kursusperioden På baggrund af anbefalingerne er det disse ovennævnte aktiviteter arbejdsgruppen anbefaler konkrete aktivieter til et samlet værdi på i alt kr. Perspektivering Arbejdsgruppen ser frem til at arbejde videre med det mere langsigtede perspektiv, som også vil inkludere anbefalinger indenfor uddannelsesområdet (i modsætning til udelukkende kursusvirksomhed), som arbejdsgruppens analyser og diskussioner allerede har lagt op til. 23

25 Tidligt i arbejdsgruppens proces blev det klart, at det i bestræbelserne på at give turisterhvervet et kompetenceløft, og sikre hjemmehørende mere beskæftigelse i turisterhvervet, ville være formålstjenestepligt at afdække flere forhold end erhvervs selverkendte kompetenceudviklings-behov. Det kunne f.eks. være at finde frem til væsentlige kendetegne for de hjemmehørende som involverer sig i turisme, så man bedre kan målrette kompetenceudviklingsindsatsen til deres profil. Ved gennemførelsen af de i denne delrapport beskrevne analyser blev det klart for arbejdsgruppen at der er begrænsninger ved analyser som i høj grad tager udgangspunkt i turismeaktørernes direkte input til belysningen af kompetenceudviklingsspørgsmål. Baggrunden er, at relativt få aktører har afsat de fornødne ressourcer til at danne sig et dybtgående indblik i de mekanismer som går sig gældende for kompetenceudvikling dermed ikke sagt at det ikke vigtigt at forsøge at afdække erhvervs selverkendte kompetenceudviklingsbehov. På baggrund af denne erkendelse kan arbejdsgruppen allerede nu anbefale, at man med udgangspunkt i den nuværende arbejdsgruppes erfaringer danner et permanent råd eller forum som får til opgave at arbejde med kompetenceudviklingsspørgsmål ifht. turisterhvervet i et bredt perspektiv. Et sådan råd kunne for blot at fremhæve et forhold som rækker udover den nuværende arbejdsgruppes kommissorium forsøge at kortlægge i hvor høj grad grønlandske studerende i Danmark pga. skattefradragsfordele vælger at arbejde i Danmark, frem for f.eks. at øge eller bibeholde deres tilknytning til det grønlandske turisterhverv. -ooo- 24

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Initiativer for at mindske frafald

Initiativer for at mindske frafald Initiativer for at mindske frafald År / midler fra sektorprogrammet 2004 Udviklingsprojekter og Vejledningsprojekter 0,5 mio. kr År / midler fra sektorprogrammet Udviklingsprojekter Vejledningsindsats

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere