Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5"

Transkript

1

2 Indledning 2 Metode 3 Resultater af undersøgelsen 5 Sproglige kompetence behov 5 Delkonklusion 6 Delkonklusion 7 Ledelsesmæssige tiltag 8 Delkonklusion 9 Administrative personale 10 Delkonklusion 10 By og destinations guider 11 Delkonklusion 11 Adventure guider 12 Delkonklusion 12 Receptionister 13 Kokke og køkkenpersonale 14 Delkonklusion 15 Rengøringspersonale 15 Eksisterende Uddannelsesinstitutioner 16 Inuili 16 Handelsskolerne i Nuuk og Qaqortoq 16 Sprogskolen 17 Konklusion, anbefalinger samt økonomi 18 Modulopbygget lederkurser 18 Regional uddannelse af administrative personale 20 Uddannelse af by og destinationsguider 20 Receptionister 21 Kokke og køkkenpersonale 22 Adventure Guides 22 Økonomi 22 Perspektivering 23 Bilag 1: Budget for lederuddannelse Bilag 2: Budget for regionale aktiviteter Bilag 3: Evaluering af EVU

3 Indledning I perioden fra januar til marts 2006 er der med udgangspunkt i spørgeskema- og interviews undersøgelse foretaget kortlægning af kompetencebehovet indenfor turismeerhvervet. Endvidere har arbejdsgruppen benyttet sig af en til formålet udarbejdet rapport om EVU turisme uddannelsen. Denne uddannelse var Grønlands eneste officielle turismeuddannelse, og blev nedlagt i Denne rapport, spørgeskema samt opsummering af resultater fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Rapporten er lavet med udgangspunkt i et kommissorium fra Styregruppen for sektorprogrammet. Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe i oktober 2005 som fik til opgave at lave anbefalinger om kompetenceudviklingsbehovene indenfor turismeerhvervet. Arbejdsgruppens målsætninger er følgende: 1) At kortlægge nutidige og fremtidige kompetenceudviklingsbehov i turismeområdet i dialog med erhvervet med deadline 1. april, ) At beskrive og komme med oplæg til anbefalinger til, hvorledes kompetenceudviklingstiltag indenfor turismeområdet mest optimalt kan planlægges, implementeres og opfølges i dialog med erhvervet. Dette arbejde skal foretages i 2 perspektiver et kortsigtet 2006 perspektiv og et langsigtet 2007 og frem. Arbejdsgruppens sammensætning 1. En repræsentant for turisterhvervet, formand, Erik Bjerregaard 2. Embedsmand udpeget af INSP, Jesper G. Labansen 3. Embedsmand udpeget af SIIP, Inaluk Brandt 4. Ansat i GTE udpeget af GTE, Hans Peter Poulsen, Mads Daniel Skifte (tilforordnet) 5. Ansat i NI Qaqortoq, Henrik Nielsen 6. Ansat i INUILI udpeget af INUILI, Esben Toftdal Nærværende rapport tager udelukkende stilling til kortsigtede perspektiv, nemlig og beskæftiger sig således kun med egentlig kursusvirksomhed. 2

4 Metode På baggrund af de hos GTE registrerede turismeaktører blev der i januar 2006 identificeret i alt 110 turismerelaterede virksomheder. Virksomheder med adresse (108) blev kontaktet med henblik på at deltage i spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten på denne undersøgelse blev 22 %. På baggrund af den lave svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen har arbejdsgruppen valgt at koncentrere sig om en interviewundersøgelse som blev udført sideløbende. I den sideløbende interviewundersøgelse deltog de samme 110 aktører. Interviewundersøgelsen blev lavet dels pr. telefon samt ved personlig fremmøde. Svarprocenten på denne undersøgelse er på 44%, og heraf blev 77% interviewet personligt og 23% telefonisk. Interviewundersøgelsen foregik ved at en konsulent med relation til turistbranchen foretog en rejse langs kysten, hvor han koncentrerede sig om byer med høj koncentration af turismeaktører og dermed beskæftigede i branchen. Derfor vurderer arbejdsgruppen, at resultaterne fra interviewrunden er tilstrækkelige signifikante til at danne grundlag for denne rapports konklusioner. Interviewdeltagerne fik mulighed for at identificere hvilken/hvilke brancher de tilhørte, da disse brancher indenfor visse områder har væsentligt forskellige behov og forudsætninger for at involvere sig i kompetenceudviklingsinitiativer. Arbejdsgruppen valgte derfor at skelne mellem to turismesektorer, henholdsvis hotel & restaurationsbranchen og øvrige aktører 1. Af de 44% besvarelser var 40,4 % fra Hotel og Restaurationsbranchen og 51,9 % fra øvrige brancher (dvs. list). 1 Øvrige aktører: Incoming, Turistkontor, outfitter, tourarrangør, destinationselskaber, rejsebureau 3

5 I interviewet blev deltageren anmodet om at vurdere vigtigheden af forskellige kompetencer set i forhold til 7 forskellige personalegrupper inden turismeerhvervet. De 7 personalegrupper var følgende: Ledelsen Administrative personale By og destinatinations guider Adventure guider Receptionister Kokke og køkkenpersonale Rengøringspersonale På baggrund af deltagernes vægtning af vigtigheden af forskellige svarmuligheder har arbejdsgruppen vurderet hvilke kompetenceudviklingstilbud der bør prioriteres. 4

6 Resultater af undersøgelsen Sproglige kompetence behov Formålet og baggrunden for at stille spørgsmål omkring sprog findes i diskussionen om nødvendigheden af sprogkundskaber indenfor turistbranchen. Der er ingen tvivl om sprogkundskaber spiller en betydelig rolle i forhold til servicering af turister i Grønland. Men arbejdsgruppen har ønsket om at finde ud af, hvilke sprog aktørerne mener er nødvendige at prioritere. Derfor blev respondenterne spurgt om følgende Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? Besvarelsen viser at respondenter ansat i Hotel og Restaurationsbranchen prioriterer følgende sprog: - Dansk - Engelsk - Grønlandsk Respondenter ansat i Øvrige aktører indenfor turistbranchen prioriterer følgende sprog: - Engelsk - Dansk - Tysk 5

7 Delkonklusion På baggrund af prioriteringen og den procentvise fordeling kan man se, at begge grupper af respondenterne prioriterer dansk og engelsk sprog, mens der er differentierende ønsker med hensyn til prioriteringen af det grønlandske og det tyske sprog. Det kan derfor konkluderes at engelsk, dansk og til dels grønlandsk og tysk betragtes som vigtige redskaber i forhold til den sproglige kompetence udviklings indsats i turismen. Personalegrupper Baggrunden for interessen for diverse personalegrupper er at sætte fokus på de forskellige behov, der nødvendigvis vil være, afhængig af de opgaver man til daglig løser. Ideen er at finde frem til de personalegrupper som turistbranchen mener har det største behov for kompetenceudvikling. De personalegrupper arbejdsgruppen har haft interesse i er følgende: Ledelsen De administrative personale By- og destinationsguider Adventureguides Receptionister Kokke- og køkkenpersonale Tjenere og køkkenpersonale Rengøringspersonale Som udgangspunkt stillede arbejdsgruppen følgende spørgsmål til respondenterne: Hvilke personalegrupper har størst behov for kurser og efteruddannelse? Besvarelserne viser, at i Hotel og Restaurationsbranchen vurderes følgende personalegrupper at have mest behov for kurser og efteruddannelse: Ledelsen Administrative personale 6

8 Receptionister Kokke og køkkenpersonale Respondenter fra øvrige aktører vurderer at følgende personale grupper har mest behov kurser og efteruddannelse: Ledelsen By og destinationsguider Administrative personale Adventure guides Delkonklusion I prioriteringen af hvilke personalegrupper, der skal igennem kompetence udviklings forløb kan det konkluderes, at fælles for begge aktører, hvad enten respondenter har været i Hotel og Restaurationsbranchen, eller øvrige aktører, er at ledelsen og det administrative personale vil blive prioriteret. Forskellen i personalegrupper fremstår klart i den videre prioritering, hvor øvrige aktører vil uddanne deres guider vil Hotel og Restaurationsbranchen uddanne deres receptionister samt kokke og køkken personale. 7

9 Ledelsesmæssige tiltag Hvad ledelsesmæssig kompetence udviklingsbehov angår, har arbejdsgruppen forsøgt at stille så brede spørgsmål som overhovedet muligt, dvs. fra produktudvikling til administrative værktøjer. Arbejdsgruppen har stillet følgende spørgsmål til respondenten som er ledelsen: Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? Svarmulighederne var følgende: Produktudvikling Strategisk udvikling IT Netværksudvikling Samarbejde og kommunikation Coaching Investering Personaleledelse Personaleudvikling Budgetkontrol Regnskabsanalyse Forhandlingsteknik Erhvervsjura Arbejdsmiljø Sprog Andet Besvarelserne viser, at der i Hotel og Restaurationsbranchen prioriteres følgende: Samarbejde og kommunikation Produktudvikling IT 8

10 Personaleledelse Personale udvikling Besvarelserne fra de øvrige aktører indikerer følgende: Produktudvikling Samarbejde og kommunikation Strategisk udvikling. Delkonklusion Da der er klar overensstemmelse med besvarelser fra henholdsvis Hotel og Restaurations branchen og øvrige aktører er det nærliggende at konkludere, at hovedtemaerne til kompetencegivende forløb vil være følgende: - Samarbejde og kommunikation - Produktudvikling - Personale ledelse - Personale udvikling - IT - Strategisk udvikling 9

11 Administrative personale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til det administrative personale, besvarede respondenter indenfor Hotel og Restaurationsbranchen med følgende prioriteringer: Kommunikation skriftlig/mundtlig Budgetlægning Bogføring IT De øvrige aktører prioriterede følgende: Kommunikation skriftlig/mundtlig Kalkulation Budgetlægning Bogføring Planlægning) Delkonklusion Til administrative personale er der ligeledes overensstemmelse i svarende og derfor kan det konkluderes, at for det administrative personale vil hovedtemaerne til et kompetencegivende forløb være følgende: - Kommunikation skriftlig/mundtlig - Budgetlægning - Bogføring - Kalkulation - Planlægning - IT 10

12 By og destinations guider I spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? besvarede Hotel og Restaurationsbranchen med følgende prioriteringer Lokal historie Regional historie National historie Og de øvrige aktører betragter følgende som deres prioritering Lokal historie Samfundsforhold Sprog Regional historie Delkonklusion Der er ingen tvivl om national, regional og lokal historie betragtes som vigtig del af guide uddannelsen, og derfor er ikke overraskende det der prioriteres som vigtige elementer i prioriteringen af guidernes kompetenceudvikling. Men et af spørgsmålene som respondenter skulle svare på var Hvilke kompetencegivende aktiviteter vil selskabet have ansvar for?. 11

13 Hovedparten af respondenterne svarede, at guideuddannelserne var noget som selskaberne selv kunne have ansvar for. Adventure guider I spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til adventure guider, prioriteres følgende færdigheder: Udvidet førstehjælp Tekniske færdigheder Navigation Delkonklusion Af de få valgmuligheder hvad angår adventure guiderne, blev udvidet første hjælp samt navigation valgt som prioriteringer. Tekniske færdigheder såsom kajak instruktør kurser, trekking instruktør kurser samt andre adventure discipliner får også første prioritet. 12

14 Receptionister Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til receptionister, besvarede respondenter i hotel og restaurationsbranchen med følgende prioriteringer: Service IT Administrativ Sprog Hvor de øvrige aktører prioriterer følgende: Service IT Administrativ Sprog Delkonklusion For denne gruppe af respondenterne er der overensstemmelse mellem deres prioriteringer af de angivne kompetencer. Så det kan dermed konkluderes, at der er de samme opfattelse hos både Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører. 13

15 Kokke og køkkenpersonale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til kokke og køkkenpersonale, besvarer Hotel og Restaurations branchen med følgende prioriteringer: Hygiejne Planlægning Produktudvikling Hvor de øvrige aktører prioriterer således: Hygiejne Planlægning Service orientering 14

16 Delkonklusion Hygiejne og planlægning er fælles ønsker som prioritering fra begge lejre, hvor orientering mod service og produktudvikling skiller sig ud. Rengøringspersonale Til spørgsmålet omkring Hvordan skal nedenstående kompetencer prioriteres i din organisation? i forhold til rengøringspersonalet har respondenterne fra Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører følgende prioritering: Rengøring Hygiejne Sprog Delkonklusion Denne gruppe af respondenterne har samme opfattelse af prioriteringen og dermed er der både for Hotel og Restaurationsbranchen og øvrige aktører fuldstændig enighed om hvordan kompetencerne skal prioriteres. 15

17 Eksisterende Uddannelsesinstitutioner I forsøget på at besvare hvem eller hvilken organisation der kunne varetage gennemførelsen af kurserne, har arbejdsgruppen nævnt følgende eksisterende uddannelsesinstitutioner. Inuili Grønlands eneste skole for levnedsmiddeluddannelserne. Skemaet nedenfor viser uddannelser, der kan gennemføres og kurser der tilbydes. Uddannelser Kok Tjener Køkkenassistent Hotel turismeassistent Cafeteria kantineassistent Slagter Bager Receptionist Kurser Rengøringskursus Diæt kursus Servicekurser 1,2,3 Skibsstewardesse Bake off Fåreholder og egen produktion Torvekøkken Delikatesse kursus Slagterkursus Handelsskolerne i Nuuk og Qaqortoq Handelsskolen i Nuuk har, sammen med Handelsskolen i Qaqortoq, status som Brancheskole for HK-området i Grønland. Det betyder, at de to Handelsskoler i fællesskab har det overordnede ansvar for uddannelserne på HK-området, herunder også turisme- og ITuddannelserne. Uddannelser HHX TNI Grunduddannelse TNI-18 IT-administrator uddannelse NI-1 Merkantil udannelse NI-2 Akademi uddannelse Kurser IT kurser Akademimerkonomkurser Virksomhedstilpassede kurser Alloriarneq / HK efteruddannelse Sprog Kommunikation 16

18 Vejledergrunduddannelse Ledelse Teambuilding Personpleje Produktkendskab isenkram Sprogskolen Oqaatsinik Pikkorissarfik afholder sprogkurser overalt i Grønland. Det kan dreje sig om kurser Oqaatsinik Pikkorissarfik selv organiserer eller som bestilte kurser fra firmaer, institutioner eller grupper, der ønsker et sprogkursus. Dansk Engelsk Tysk Grønlandsk som fremmedsprog 17

19 Konklusion, anbefalinger samt økonomi Undersøgelsen konkluderer, at de personalegrupper der bliver prioriteret af respondenterne er lederne i turisterhvervet. Turisterhvervet efterlyser temaer som samarbejde og kommunikation, produktudvikling, personale ledelse og udvikling samt strategisk udvikling i forhold kompetenceudvikling af lederne. Arbejdsgruppen fandt frem til, at eksisterende uddannelsesinstitutioner allerede på nuværende tidspunkt udbyder lignende kurser. På baggrund af respondenternes besvarelse af spørgsmålet om den bedste periode for kursusafholdelse, kan det konkluderes, at de bedste tidspunkter for afholdelse af kurserne er januar, februar og marts samt oktober, november og december. Modulopbygget lederkurser På baggrund af de analyser foretaget med udgangspunkt i undersøgelsen, anbefaler arbejdsgruppen at starte en modulopbygget lederuddannelse for 25 af turismens førende aktører. Hvert modul strækker sig over fem dage, og gennemføres centralt. Modul X Strategisk ledelse: Formål: Introducere de værktøjer der er nødvendige i forhold til en strategisk ledelse på virksomhedsniveau. Med fokus på udvikling af menneskelige ressourcer. Deltagerne skal fra efter endt kursus være i stand til at identificere de rette lederkandidater og udvikle lederpotentiale der er i virksomheden. Indhold: Virksomhedens strategiske grundlag Beskrivelse af strategien Plan for implementering af strategien HR strategi og personale politik Ledelsesteorier lederstil 18

20 Leder kompetence behov for ledelse Udvikling af ledere / fastlæggelse af udviklingsbehov Fastholdelse af ledere Modul X Ledelse og samarbejde: Formål: Deltagerne skal være i stand til at udnytte deres fulde potentiale som ledere igennem interaktion af andre, fokus er at udvikle sig selv som leder og andre. Indhold: Fremtidens arbejdsplads- og ledelses kompetencerne Personlig lederstil Den enkeltes lederpotentiale Mennesketyper og ledelse Ledelse i forskellige situationer Motivation Teamledelse under forandring Hvordan kan lederens handle muligheder forbedre samarbejdsklimaet Udviklingsmuligheder i lederrollen Forskellige ledelses problematikker Modul X Virksomhedskultur og kommunikation: Formål: Kursusdeltager skal være i stand til at arbejde med målrettet med virksomhedskulturen på strategisk niveau i virksomheden. Indhold: Virksomhedskultur Kommunikation 19

21 Analyse af kommunikation i virksomheden Udarbejde forslag til kommunikation Kommunikation tekniker Kommunikation med publikum Udarbejde strategi for kommunikationssystemet i virksomheden Regional uddannelse af administrative personale En anden personale gruppe som prioriteres af respondenterne er det administrative personale både i hotel og restaurationsbranchen og blandt andre aktører. Til den personale gruppe prioriterer respondenterne følgende kompetencer: skriftlig- og mundtlig kommunikation, budgetlægning, bogføring, kalkulation, planlægning samt IT. Til begge personalegrupper anbefaler arbejdsgruppen at udbyde regionale kurser kvartal 2006 bruges til udvikling af kursusprogrammer der vil gøre det muligt at udbyde kurser med start fra oktober 2006 i handelsskolens regi. GTE skal tage kontakt til handelsskolen med henblik på at få udarbejdet forslag til en række kursusprogrammer. Tredje kvartal bruges til udarbejdelse af kursusmaterialer med henblik på at udbyde kurset i slutningen af oktober i handelsskolens regi. Uddannelse af by og destinationsguider Formål: 20

22 1) Tilvejebringelse af en lokalt forankret pulje af modne personer, der på tilkald / efter aftale bistår de lokale incoming kontorer (modtager og turafviklingsselskaber) med at guide turister på vel etablerede byrundture. 2) På sigt at kunne reducere antallet af udefra kommende guider i højsæsonen og helt gøre dem overflødige uden for højsæsonen. 3) At få turismen forankret i lokalsamfundet 4) At skabe helårsbeskæftigelse for særligt interesserede samt egnede fra guidepuljen Undervisningsfag: - Samfundsforhold - Lokal historie - Regional historie - National historie - Engelsk - Natur- og miljøforhold - Førstehjælp - Sikkerhed - Kommunikation - Service Sillit indkalder til erfaringsudveksling samt opfriskningskurser efter hver turistsæson, og deltagelsen her er obligatorisk for at kunne få certifikatet fornyet (gælder et kalenderår). Der gøres erfaringer gennem et såkaldt pilotprojekt, og det foreslås at dette finder sted i Ilulissat på Sillits initiativ med start allerede i november 2006, således at der kan guides allerede fra foråret Baseret på indhøstede erfaringer fra Ilulissat, kan konceptet kopieres i andre grønlandske byer med start i efteråret Receptionister En tredje personale gruppe som respondenter prioriterer i forhold til kompetence udvikling er receptionister. Til den gruppe svarer respondenterne at det er kompetence udvikling på 21

23 service, IT, administration og sprog man efter efterlyser. Arbejdsgruppen anbefaler at kontakte handelsskolen i Nuuk med henblik på at få udviklet og udarbejdet kursus programmer i 4 kvartal 2006, eventuelt i samarbejde med handelsskolen. Målet er at de første udbud starter 1 kvartal i Kokke og køkkenpersonale I forhold til kompetenceudvikling af kokke, og køkkenpersonale svarer respondenterne på følgende kompetence behov: Hygiejne, planlægning, produktudvikling og service. Arbejdsgruppen anbefaler at GTE skal tage kontakt til INUILI med henblik på at udarbejde kursusprogrammer i 3 kvartal 2006, som kan udbydes i 4 kvartal Adventure Guides I forhold til kompetence udvikling af Adventure guider, har respondenterne proproteret følgende kompetence områder: Udvidet første hjælp Navigation Feltmadlavning og Tekniske færdigheder. Ved tekniske færdigheder forstås udvikling af eksempelvis kajak, klatring på fjeld og gletscher, vandre eller jagtkundskaber. Arbejdsgruppen anbefaler, at GTE udvikler og udarbejder en række kursusprogrammer i 4. kvartal som skal udbydes første gang i den første kvartal i Økonomi De økonomiske aspekter i forhold til hvordan diverse kurser og uddannelser skal finansieres er endnu ikke på plads. Dog er det sikkert, at AEB midler ikke kan påregnes i dette projekt medmindre der bliver ændret på AEB reglerne. 22

24 En udgift der vil udgøre en stor del af omkostningerne vil være rejseudgifterne. Derfor vil omkostningerne i forbindelse med et kursusarrangement være afhængig af dels hvor kurset bliver placeret og dels hvor kursisterne kommer fra. Efter arbejdsgruppens anbefalinger skal der for det første igangsættes et central modulopbygget lederuddannelse. Arbejdsgruppen har udarbejdet budgetter, baseret på at gennemførelsen skal være i Nuuk. I princippet kan modulerne gennemføres i samarbejde mellem handelsskolen og relevante samarbejdspartnere til at sikre en høj kvalitet. Et sådan modulopbygget uddannelse af 25 top ledere indenfor turismen i 3 moduler af 5 dages varighed er budgetteret til at koste kr. (bilag 1) Endvidere har arbejdsgruppen anbefalet igangsættelse af regional arrangeret kompetence udvikling, for den af turismen som er ansat for at varetage administrative stillinger. Arbejdsgruppen har budgetteret med 3 regionale kurser i henholdsvis i Nord, Midt og Sydgrønland hvor medarbejderne i Østgrønland skal inviteres til at deltage. Gennemførelse vil koste omkring (bilag 2) kr. På beregninger alene på baggrund i Sydgrønland. Arbejdsgruppen anbefaler igangsættelse af pilotprojekt til uddannelse af by og destinationsguider i Ilulissat. Det er arbejdsgruppens vurdering at et hold på 15 deltagere bør der afsættes en pulje til Sillit i Ilulissat på ca kr , der skal dække udarbejdelsen af undervisningsmateriale, honorar til undervisere, honorar til beståede kandidater i kursusperioden På baggrund af anbefalingerne er det disse ovennævnte aktiviteter arbejdsgruppen anbefaler konkrete aktivieter til et samlet værdi på i alt kr. Perspektivering Arbejdsgruppen ser frem til at arbejde videre med det mere langsigtede perspektiv, som også vil inkludere anbefalinger indenfor uddannelsesområdet (i modsætning til udelukkende kursusvirksomhed), som arbejdsgruppens analyser og diskussioner allerede har lagt op til. 23

25 Tidligt i arbejdsgruppens proces blev det klart, at det i bestræbelserne på at give turisterhvervet et kompetenceløft, og sikre hjemmehørende mere beskæftigelse i turisterhvervet, ville være formålstjenestepligt at afdække flere forhold end erhvervs selverkendte kompetenceudviklings-behov. Det kunne f.eks. være at finde frem til væsentlige kendetegne for de hjemmehørende som involverer sig i turisme, så man bedre kan målrette kompetenceudviklingsindsatsen til deres profil. Ved gennemførelsen af de i denne delrapport beskrevne analyser blev det klart for arbejdsgruppen at der er begrænsninger ved analyser som i høj grad tager udgangspunkt i turismeaktørernes direkte input til belysningen af kompetenceudviklingsspørgsmål. Baggrunden er, at relativt få aktører har afsat de fornødne ressourcer til at danne sig et dybtgående indblik i de mekanismer som går sig gældende for kompetenceudvikling dermed ikke sagt at det ikke vigtigt at forsøge at afdække erhvervs selverkendte kompetenceudviklingsbehov. På baggrund af denne erkendelse kan arbejdsgruppen allerede nu anbefale, at man med udgangspunkt i den nuværende arbejdsgruppes erfaringer danner et permanent råd eller forum som får til opgave at arbejde med kompetenceudviklingsspørgsmål ifht. turisterhvervet i et bredt perspektiv. Et sådan råd kunne for blot at fremhæve et forhold som rækker udover den nuværende arbejdsgruppes kommissorium forsøge at kortlægge i hvor høj grad grønlandske studerende i Danmark pga. skattefradragsfordele vælger at arbejde i Danmark, frem for f.eks. at øge eller bibeholde deres tilknytning til det grønlandske turisterhverv. -ooo- 24

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde

Anerkendelse af realkompetencer. 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Anerkendelse af realkompetencer 12. Oktober 2011 Piareersarfiit Centerledermøde Realkompetencevurdering Realkompetence: En persons samlede kvalifikationer, viden og færdigheder, uanset hvor og hvordan

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser:

Overordnet kan aktiviteterne opdeles i tre hovedindsatser: Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8. Kompetenceudvikling Baggrund For at opnå intentionen med folkeskolereformen er det bl.a. afgørende, at ledere, lærere og pædagoger har et højt fagligt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2016

Kompetenceudviklingsplan for 2016 Kompetenceudviklingsplan for 2016 Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens Politik for kompetenceudvikling,

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Side 1 af 10 1. Indledning Udviklingen af læringsstrategien sker som led i arbejdet med at implementere Strategi 2015, hvor fællesnævneren er at skabe

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Udvikling af den lokale kompetenceplan

Udvikling af den lokale kompetenceplan Udvikling af den lokale kompetenceplan Strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere 25. Februar 2014, Nyborg Strand Indhold Odense Kommune Ved udviklingschef Lene Nygaard og konsulent Lene

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011 Ekstraordinær indsats for ledige Oktober 2011 Baggrund for ekstraordinær indsats for ledige Ledigheden stiger i Grønland Hvorfor stiger ledigheden? Der er en række sandsynlige faktorer: - Generel nedgang

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere