Studenterkursus på VUF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterkursus på VUF"

Transkript

1 Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F

2 Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern kommunikation på VUF 5 Undervisningen 6 Urkund til opgaveaflevering 7 Studie- og samværsregler Fraværsregistrering 8 Karakterer 9 7-trinsskalaen 10 Eksamen 11 Meritoverførsel Sygeeksamen Sygeundervisning 13 Studiecentret 14 Biblioteket Læsetræning Ordblindeundervisning Fællesarrangementer 15 Studieture Kantine Fester Fredagscaféen 16 Øverste ledelse Uddannelsesledere og PAM 17 Bestyrelse, råd og udvalg 18 Bogdepotet Studievejledningen 19 IT på VUF E-learning Reception Administration 20 Teknisk service Praktiske forhold side 2 af 20

3 Skolens indretning hvor er hvad? VUF har undervisning i to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé Afstanden passer til en ca. 10 minutters gåtur. Alle timer på Studenterkursus foregår på Falstersvej (FA). Falstersvej 3-5: Kælderen: Naturvidenskabslokaler Stuen: Studievejledning Mulitisal med kopimaskine og pc'er Reception Administration Ledelse 1 sal: Kantine Skolebetjent Undervisningslokaler 2 sal: Undervisningslokaler IT-tekniker Sproglaboratorium Faglokale: Geografi 3. sal: Undervisningslokaler 4. sal: Billedkunst Multimediefag Pædagogisk værksted for lærere Undervisningslokaler 5. sal: Lærerværelse Studiecenter med bibliotek og pc'er IT-vejlederkontor På Vufintern.dk finder du etage- og lokaleplaner side 3 af 20

4 Intern kommunikation på VUF Den interne kommunikation på VUF foregår næsten udelukkende ved et ITbaseret system. I forhallen og på etageafsatserne på Falstersvej og Lindevangs Allé er opsat infoskærme, som fortæller om de aktiviteter, der foregår den pågældende dag, aktuelle deadlines for tilmelding til terminsprøver, eksamener m.m. samt eventuelle timeaflysninger. Du får et personligt Uni-Login, der giver adgang til en lang række tjenester og programmer, fx LudusWeb, der udgør en del af VUF s administrationssystem, hvorfra du kan tjekke fx lektier, fravær og eksamensplaner; samt FRONTER, der anvendes af lærere og kursister til at lægge undervisningsmateriale, opgaver m.m. Dette kan foregå enten fra skolens maskiner eller hjemmefra. - En del lærere har desuden oprettet hjemmesider til fag og hold. - Koder til login på andre programmer og tjenester finder du på Vufintern.dk. På som er den interne hjemmeside for kursister, kan man finde opslag, meddelelser og oplysninger fra bl.a. ledelsen, administrationen, studievejlederne, IT-afdelingen og kursistrådet. - Vufintern opdateres løbende. På Vufintern lægges aktuelle meddelelser og dokumenter, der angår praktiske forhold vedr. skolens aktiviteter, fx åbningstider i administrationen, studievejledningen og bogdepotet, meddelelser og vejledninger fra studievejlederne, meddelelser og vejledninger fra IT-afdelingen, eksamensplaner, opslag om fester - og meget andet. Vufintern.dk kan besøges fra enhver computer med internetadgang også hjemmefra. TRÅDLØST NETVÆRK: VUF WIFI Der logges ind én gang på denne løsning, således: 1. Forbind til VUF WiFi 2. Der præsenteres et sikkerhedscertifikat Klik på Enig/Accepter (afhængigt af udstyr står der Enig eller Accepter) 3. I brugernavn skrives vufu\ Dit brugernavn (uden ) 4. I kodeord skrives Dit kodeord (uden ) 5. Dit udstyr kan nu huske denne forbindelse og forbinder automatisk, når du er på VUF side 4 af 20

5 PC-ADGANG I alle klasseværelser findes computere, og VUF-kursister har adgang til maskiner i lokalerne, Studiecentrene på LA og FA samt i Multisalen på FA. For at bruge skolens maskiner skal man logge sig ind med sit Uni-Login. VUF FÆLLESKALENDER På Vufintern finder du en elektronisk kalender, VUF Fælleskalender, hvor vigtige datoer er afmærket for hver af uddannelserne på VUF - hver i sin farve. Den elektroniske kalender bliver løbende opdateret. er VUF s officielle, eksterne hjemmeside. Her kan man finde oplysninger om de forskellige uddannelser på VUF. - Menupunktet Kursist er henvendt til dig, som allerede går på VUF. Undervisningen En studentereksamen fra studenterkursus er helt identisk med en studentereksamen fra gymnasiet: pensum/undervisningsbeskrivelser i fagene, eksamen og eksamens anvendelighed er helt ens. Det spiller naturligvis en afgørende rolle, at studentereksamen fra kursus gennemføres på kun to år mod gymnasiets tre. Når så mange hvert år får en god studentereksamen på kun to år, skyldes det først og fremmest, at eleverne er mere modne, motiverede, effektive og ansvarlige. De har andre erfaringer, end man har, når man kommer lige fra folkeskolen. Studenterkursus er en voksenuddannelse. Eleverne er anderledes end gymnasieelever. De fleste elever i det toårige forløb har i en kortere eller længere periode været ude af skolesystemet og har prøvet noget andet end bare at gå i skole. Nogle har taget en erhvervsuddannelse, andre har haft skiftende jobs, en del har været ude at rejse. Ca. halvdelen har på et eller andet tidspunkt gået i gymnasiet, på hf, hhx eller htx. Eleverne er i gennemsnit omkring 22 år. Der er i det hele taget meget stor forskel på de enkelte elevers baggrund aldersmæssigt, geografisk og socialt. Vi har tradition for, at alle kan få den hjælp, de selv ønsker: Faglærere, administration, studievejledning, studiecenter, lektiecafé og faglige specialkurser står til rådighed for eleverne. Selv om kravene på studenterkursus er store og tidspresset stort, er et ophold på studenterkursus også spændende, uanset om der er tale om et helt toårigt forløb eller enkeltfag. Sammenholdet omkring skolearbejdet spiller en stor rolle for et vellykket uddannelsesforløb. side 5 af 20

6 Undervisningen vil omfatte mange forskellige arbejdsformer, også projekt- og gruppearbejde ligesom der er en del skriftligt arbejde. Til hver stx-klasse vil der være knyttet dels et kerneteam, som består af lærere i fællesfag og lærere i studieretningsfag (3 i alt) og dels skiftende team afhængigt af, hvilke projekter, der er i gang. Elever og lærere har i fællesskab ansvaret for at sikre gode betingelser for alle i klassen. Den enkelte elev skal være bevidst om sit ansvar ikke blot for egen læring, men også for at alle i klassen får de bedste betingelser for at lære så meget som muligt. Skolens værdigrundlag vil i øvrigt være basis for undervisningsmiljøet på VUF. Værdigrundlaget er offentliggjort på vuf.nu og på vufintern.dk Man afleverer kun opgaver, som man selv har produceret, men det er så let og kan være fristende for nogle at skrive af fra andre eller hente opgaver på nettet. VUF har valgt at abonnere på databasen Urkund, som kan sammenligne afleverede opgaver med eksisterende materiale på nettet. Retningslinjer for brug af URKUND ved aflevering af skriftlige opgaver: Der skelnes mellem de skriftlige opgaver, der er fastsat i bekendtgørelse og læreplaner, og de løbende skriftlige opgaver i fagene. Af de centralt fastsatte skriftlige opgaver skal følgende afleveres samtidigt i såvel papirform som elektronisk. På STK: SRO, Dansk/Historieopgaven og SRP. Det er elevens ansvar, at den elektroniske version sendes til URKUND, samt at indholdet i den elektroniske version og papirversionen er identisk (dog kan der afviges fra dette i matematik og fysik). Hvis en opgave ikke er sendt til URKUND (og URKUND-tjekket dermed ikke videresendt til læreren), er læreren ansvarlig for at sende en reminder til eleven, at hvis læreren ikke modtager opgaven via URKUND, betragtes opgaven som ikke afleveret, selv om skolen har modtaget opgaven i papirform. De løbende skriftlige opgaver i fagene afleveres i papirform eller elektronisk efter lærerens anvisninger. Læreren afgør for hver opgave, om den skal indsendes til Urkund. side 6 af 20

7 Studie- og samværsregler Studie- og samværsreglerne på VUF har til formål at fremme studieaktiviteten på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Det er en fælles forpligtelse for alle elever og ansatte at understøtte åbenhed, ansvar, gensidig respekt, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone. Studieregler: Undervisningen er lagt an på, at eleverne forbereder sig og på skolen arbejder sammen og deltager aktivt. - Derfor er der mødepligt. At være studieaktiv indebærer at man: opfylder kravene til mødepligt, herunder aflevering af skriftligt arbejde medvirker aktivt i de forskellige arbejdsformer overholder indgåede aftaler viser respekt for egen og andres læring - se i øvrigt det mere omfattende papir Studie- og samværsregler på VUF på Vuf.nu eller Vufintern.dk. Fraværsregistrering Lærerne fører elevernes fremmøde og registrerer de skriftlige afleveringer elektronisk på LudusWeb. - Som elev er man selv ansvarlig for at holde styr på sit fravær og at kontrollere det jævnligt på LudusWeb. Ved længere tids sygdom skal dette meddeles til receptionen (tlf ); evt. afleveres en lægeerklæring, dog kun hvis skolen beder om det. Sanktioner: Hvis mødepligtbestemmelserne ikke overholdes, bliver eleven kontaktet pr. brev af skolen. Forbedres fremmødet ikke, kan kursisten sættes på særlige vilkår og skal aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. SU bortfalder ubetinget, når man i tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligten overføres til selvstudium eller udmeldes. Dette vil i så fald blive varslet skriftligt. En detaljeret beskrivelse ligger på Vufintern -> Foldere, pjecer side 7 af 20

8 Karakterer Standpunkts-, års- og eksamenskarakterer Elever i det toårige forløb får årskarakterer og eksamenskarakterer i de fag de går til eksamen i. Der gives løbende karakterer i skriftlige opgaver og interne prøver; desuden får eleverne i december og marts en karakterblanket med en samlet vurdering i alle fag, og der vil løbende være evalueringer i alle fagene. Eleverne kan drøfte deres standpunkt i faget med læreren i forbindelse med standpunktsbedømmelserne, men det er naturligvis altid muligt at drøfte karakterer og standpunkt i løbet af året Årskarakteren er også en standpunktsbedømmelse, altså ikke et gennemsnit af niveauer og præstationer i løbet af året: det er lærerens vurdering af, hvad en elev kan præstere i faget på det tidspunkt hvor karakteren gives. Enkeltfagselever får eksamenskarakterer, men ikke standpunkts- og årskarakterer; de kan altid drøfte deres standpunkt med faglæreren. De får naturligvis karakterer for fx skriftligt arbejde og interne prøver. Reglerne er her som for enkeltfagskursister på hf. side 8 af 20

9 7-trinsskalaen Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige Præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F I beskrivelsen af de enkelte karakterer anvendes både positive og negative formuleringer. Konsekvensen heraf er, at der ved bedømmelsen skal tages hensyn til dels præstationens styrker og svagheder, dels væsentligheden af fejl og mangler. Kravet om, at en prøve eller en uddannelse skal afsluttes med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, kan aldrig opfyldes ved oprunding. Hvis et karaktergennemsnit beregnet efter de regler, der findes i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, viser sig at være på 1,99, kan dette ikke rundes op til 2,0, og dermed er den pågældende prøve eller uddannelse ikke bestået. side 9 af 20

10 Eksamen Elever i det toårige studenterkursusforløb går til eksamen i mindst 10 prøver (mundtlige og skriftlige) - og et studieretningsprojekt. En af de 10 prøver er den obligatoriske AT-synopsisprøve (AT: Almen studieforberedelse), som alle skal gennemføre. Der er således 9 prøver, som udtrækkes ved lodtrækning, heraf normalt 2 efter 1. kursusklasse. Der udtrækkes mindst 3 skriftlige prøver og mindst 3 mundtlige prøver. I fag med både skriftlig og mundtlig prøve udtrækkes mindst én af de to prøver. Nogle fag afsluttes efter ét år, og karaktererne overføres til det endelige studentereksamensbevis. Undervisningsministeriet fastlægger hvilke fag, der udtrækkes til eksamen. Eleverne får besked om, hvilke fag de skal til mundtlig eksamen i, på en dato i forbindelse med sidste skoledag, som fastsættes af Undervisningsministeriet. Der gives årskarakterer i alle fag, og disse udgør sammen med eksamenskaraktererne alle eksamensbevisets karakterer. Enkeltfagskursister får et enkeltfagsbevis med karakteren for hvert fag, de går til prøve i. En eksamen, der tages som en enkeltfagseksamen, herunder af selvstuderende, skal omfatte prøver i alle fag, en prøve i almen studieforberedelse, og desuden en projektopgave. Eksamensresultatet udregnes på grundlag af de samlede eksamenskarakterer. (Se næste side om meritoverførsel). Årsprøver efter første år: Alle førsteårselever skal til årsprøve i skriftlig dansk og øvrige skriftlige fag. Årsprøven i AT med synopsis finder sted på 2. år i ugen før efterårsferien. Enkeltfagskursister kan vælge, om de ønsker at deltage i skriftlige årsprøver - men giv kontoret besked i god tid af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse. side 10 af 20

11 Meritoverførsel Som hovedregel gælder det både for elever i det toårige forløb og enkeltfagskursister, at de - som led i en samlet studentereksamen - kan overføre karakterer fra fag, som de har bestået i en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er vigtigt at høre nærmere hos studievejlederen eller uddannelseschefen allerede ved studiestart. Sygeeksamen Elever, der er tilmeldt eksamen i den normale eksamenstermin (maj/juni), men, som på grund af sygdom, ikke eller kun delvis har kunnet deltage i eksamen, skal til sygeeksamen i august/ september samme år. Sygdom skal straks meddeles til receptionen. NB! Hvis meddelelse ikke er givet inden den pågældende prøves afslutning, betragtes eleven som udeblevet og kan normalt kun tilmeldes ny eksamen efter et år. Gennemfører en elev en prøve trods sygdom, kan vedkommende ikke komme til ny prøve. Tal med en uddannelsesleder eller uddannelseschefen, hvis du er usikker på, om du skal gennemføre eksamen eller gå til sygeeksamen. Hvis sygdommen er af kortere varighed, kan det måske lade sig gøre at flytte den pågældende eksamen til et senere tidspunkt i den normale eksamenstermin, så man ikke behøver gå til sygeeksamen i august/ september. Man kan normalt ikke komme til eksamen i to fag på samme dag. Anmodning om sygeeksamen sker på en særlig blanket, der udleveres i receptionen. Sygeeksamen afholdes efter samme regler som den tilsvarende ordinære eksamen og omfatter de prøver, som eleven på grund af sygdom ikke har kunnet påbegynde eller gennemføre. Sygeundervisning Hvis en elev får en sygdom, der må forventes at blive af mere end 3 ugers varighed, er der mulighed for at vedkommende kan få indtil 5 timers ugentlig sygeundervisning; undervisningen kan dog ikke strække sig over mere end 8 uger. I særlige tilfælde kan dog både timetallet forhøjes og perioden forlænges. side 11 af 20

12 En elev, der ønsker sygeundervisning, skal henvende sig til uddannelseschefen om det, senest to uger fra sygdommens begyndelse. Sygeundervisning forudsætter, at sygdommen er dokumenteret ved lægeerklæring. Man kan altså ikke få ekstraundervisning, bare fordi man har været for meget væk fra undervisningen! - I øvrigt gælder det, at der vil blive taget individuel stilling i hvert tilfælde. Er der noget du er i tvivl om? Hvordan får jeg...? Hvad nu hvis...? Kan jeg ikke bare...? - så KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN Se mail, tlf. og træffetider på vufintern.dk side 12 af 20

13 STUDIECENTRET Som supplement til undervisningen på VUF har vi nogle studiecentertilbud til dig: Du kan bruge MULTISALEN i stuen på FA. Den er indrettet dels med pc er og printer og dels med nogle borde, hvor man sammen eller for sig selv, kan forberede sig til undervisningen. - Multisalen bruges også til fællesarrangementer, eksamen mm., så den vil af og til være optaget. MULTISALEN er åben hver dag fra kl. 8 til skolens aftenlukning. (NÆSTEN) DAGLIG LEKTIEHJÆLP Du kan bruge Studiecentret på 5. sal på FA, som er indrettet med pc er, printere og bibliotek, eller Studiecentret på VUF s afdeling på Lindevangs allé 8-12, hvor der i nr. 10, 1.sal også er et studiecenter. I Studiecentret kan du: lave dine hjemmeopgaver i fred og ro få lektiehjælp især i matematik, men også i andre fag, som lektiehjælpslærerne har kompetence i. Se opslag om tidspunkter for lektiehjælp de to steder. få hjælp af faguddannet bibliotekar: Jacob Mølgaard MOBIL LEKTIEHJÆLP Er en mere fleksibel hjælp, som tilbydes i visse fag - se vufintern eller opslag. I STUDIECENTRET finder du desuden tilbud om skrivevejledning og læsevejledning (se Vufintern eller opslag). Tøv ikke med at bede om hjælp, vi vil (næsten) gøre alt for dine faglige muligheder på VUF! side 13 af 20

14 BIBLIOTEKET Er en del af vores studiecenter på 5. sal på Falstersvej - et lyst og behageligt arbejdslokale, hvor man kan arbejde i fred og ro. Her kan du slå dig ned i en sofa eller sætte dig ved et af de mange borde. Her er computere, trådløst net (som på resten af skolen), printer, kopimaskine, scanner mv. Alle elever er velkomne til at bruge biblioteket. Bibliotekets materialer er dog normalt kun til brug i selve studiecentret. Det er indtil videre ikke muligt at låne bøger med hjem, men du kan tage kopier i små uddrag fra bøgerne på kopimaskinen. Hos bibliotekaren kan du få hjælp til at søge litteratur til dine store opgaver, og du kan få hjælp til at finde rundt i den samling af bøger, som biblioteket råder over. Bibliotekaren hjælper også med informationssøgning på nettet og i de databaser du som kursist har adgang til, eksempelvis Infomedia. Læs mere og find links på bibliotekets hjemmeside: LÆSETRÆNING Læsevejlederne screener alle dansk-elever i efterårssemestret i forbindelse med danskundervisningen på 1. år for at afgøre, om det er en god idé at deltage i et læsetræningskursus, som vil foregå over en række eftermiddage. ORDBLINDEUNDERVISNING Har du problemer med ordblindhed, så tal med ordblindevejlederen på tlf Ordblindeundervisning foregår på Lindevangs Allé. Se træffetiderne på Vufintern. FÆLLESARRANGEMENTER Der afholdes i løbet af året en række fællesarrangementer i undervisningstiden med optræden, musik, film, foredrag, diskussioner af kulturel eller aktuel karakter. Andre arrangementer er efter skoletid. side 14 af 20

15 STUDIETURE kan være svære at indpasse i det stærkt pressede kursusforløb; mange elever har familie og arbejde, så det kan være nødvendigt at nedprioritere en studietur af økonomiske grunde. Men der arrangeres af og til rejser i de kortere ferier for elever og lærere, der har lyst. KANTINE finder du på FA på 1. sal og på LA i stuen - åbningstid: Kl Her kan man købe smørrebrød, råkost, lune og varme retter, grovboller, frugt og drikkevarer. I automaterne på FA og LA kan man trække bl.a. drikkevarer og slik. Man kan også læse eller snakke sammen i kantinen eller ved cafébordene i gården. - Kantinen bruges desuden ved fester og fredagscafé. Ugens menu kan du se på Vufintern. FESTER afholdes i løbet af året, dels introfesten i september, dels årets øvrige fester. Når årets eksamen er færdig, holdes en afslutningsfest efter translokationen. I FREDAGSCAFÉEN kan kursister og lærere under afslappede former snakke, høre musik, få sig en øl, en vand eller en kop kaffe. side 15 af 20

16 Øverste ledelse - træffes dagligt samt efter aftale Uddannelseschef Poul-Erik Bjørn Nielsen Træffes på FA Centerrektor Birgit Kjeldgaard tlf Træffes på LA torsdage - øvrige dage på FA Som elev på studenterkursus er det uddannelseschefen eller en af uddannelseslederne, du skal henvende dig til. Uddannelsesledere og PAM Martin Olsen Tlf.: Niels Knap Tlf.: Joan Holtmann Tlf.: Niels-Ole Vejlsgaard Ledelsen for de gymnasiale uddannelser består desuden af Martin Olsen, Niels Knap og Joan Holtmann. Niels-Ole Vejlsgaard er pædagogisk administrativ medarbejder (PAM). Uddannelseslederne arbejder tæt sammen, men her kan du se, hvem du først skal henvende dig til, når du søger hjælp eller råd - de træffes alle i stueetagen på FA: Martin Olsen: Eksamensplanlægning, valghold. Niels Knap: Årsplaner, særlige undervisnings- og eksamensformer, pædagogisk vejledning. Joan Holtmann: Eksamensplanlægning og -afvikling, dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, selvstuderende, hf-kursistsamtaler Niels-Ole Vejlsgaard: Eksamensplanlægning og -afvikling (skriftlig eksamen), dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, e-learning. side 16 af 20

17 Bestyrelse, råd og udvalg VUF s bestyrelse træffer strategiske beslutninger, herunder beslutninger om bl.a. økonomi og fagudbud. Bestyrelsens sammensætning kan ses på vuf.nu Kursistråd : Skolen nedsætter ved skoleårets start et kursistråd. Kursistrådet arrangerer fester og fredagscaféer og er repræsenteret i skolens udvalg og bestyrelse. Valg til kursistrådet annonceres i begyndelsen af skoleåret. På et konstituerende møde vælges repræsentanter til udvalgene. Man er meget velkommen til selv at henvende sig, hvis man vil deltage i kursistrådets aktiviteter, fx sidde i udvalg. - Kursistrådet annoncerer på Vufintern. - Mailadresse: Pædagogisk Råd er lærernes fællesmøder med ledelsen. Samtlige lærere er medlemmer. Der holdes ca. 4 møder om året. På disse møder fremlægger de forskellige udvalg referater, der drøftes sager, som vedrører VUF, fx pædagogiske forhold, ændringer i undervisnings- og eksamensforhold, lærernes time- og fagfordeling. Desuden føres pædagogiske drøftelser, fx om nye udviklingsprojekter. Markedsføringsudvalget sørger for VUF s ansigt udadtil i forbindelse med hjemmeside, annoncering, program og andre udadvendte aktiviteter. Vi vil meget gerne høre konstruktiv kritik og gode idéer til at informere om VUF. side 17 af 20

18 Bogdepotet Skolens bogdepot ligger på Lindevangs Alle 10 - udlevering og aflevering af bøger finder sted på 1. sal. Tlf.: I bogdepotet arbejder Sonia Cheng samt et par studentermedhjælpere. Alle bøger er elektronisk registreret og kan kun udlånes ved brug af sygesikringsbevis/kursistnr./cpr-nr. Lærerne bestiller bøgerne i Bogdepotet og meddeler eleverne, hvornår de kan afhente bøgerne i Bogdepotets åbningstid. På Vufintern har Bogdepotet sin egen hjemmeside, hvor der informeres om bl.a. åbningstider og materialesøgning. Studievejledningen Der er studievejledere på Falstersvej i stuen til venstre. - Åbningstider: Se Vufintern Studievejledning betyder vejledning i at studere. Studievejlederne hjælper med problemer, der vedrører studiesituationen, den enkeltes tilrettelæggelse af og gennemførelse af studiet, herunder SU, studieteknik og studievaner. Størstedelen af studievejledningen foregår som individuel vejledning om alle studierelaterede forhold. Det kan være økonomi, problemer med at koordinere erhvervsarbejde med studier, faglige og indlæringsmæssige problemer eller private vanskeligheder i forhold til studiet. Der vil være særlige arrangementer om dit eventuelle valg af studier efter din gymnasieuddannelse - om optagelse og søgeprocedurer, spec. kvote 2. Dette varetages af Studievalg ved studievalgsvejleder Pernille Plannthin, der vil være til stede på VUF en dag ugentligt. Se Vufintern og opslag herom. Du kan trygt henvende dig til studievejlederne - du bør ikke træffe vidtrækkende beslutninger om din uddannelsessituation uden at have drøftet det nøje igennem med studievejlederen. side 18 af 20

19 IT på VUF IT-teknik: Ved problemer med VUF's computere eller andet it-grej rettes henvendelse til IT-afdelingen: Webmasters: vuf.nu - Jacob Mølgaard / vufintern.dk - Ole Pedersen / E-learning Flexundervisning Fjernundervisning Fjernstudie På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi og Kemi. Få mere information på vuf.nu Reception - Kursistadministration FA: Falstersvej 3-5, st. tv. Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , mail: NB! Man henvender sig i receptionen, hvis man som handicappet eller gangbesværet ønsker at låne en elevatornøgle på FA LA: Lindevangs Allé 10, st Frederiksberg Åbningstid: Se Vufintern Tlf , mail: Administration - Regnskabsafdeling - Ledelse Administrationskontoret og ledelsens kontorer: Falstersvej 3-5, stuen til højre Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , mail: På LA findes alle ledelses- og administrationskontorerne for AVU/FVU, OBU og DU på 4. sal side 19 af 20

20 Teknisk service FA: Skolebetjentene træffes på Falstersvej 3-5, 1. sal Teknisk serviceleder: Ivan Mott, tlf / Teknisk servicemedarbejder: Jens Vilhelmsen, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf LA: Skolebetjentene træffes i nr. 10, 1. sal Daglig leder af teknisk service: Per Hess, tlf Teknisk servicemedarbejder: Tom Frost, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf Glemte sager: Henvend dig til Teknisk service. Praktiske forhold Lokalenumre: Foranstillet L eller LA betyder Lindevangs Allé, F eller FA betyder Falstersvej. Første tal i lokalenummeret angiver etagen, fx ligger lokale LA-206 på Lindevangs Allé, 2. sal. Toiletter: Der er toiletter på hver etage se skiltning. Elevator finder du i hovedbygningen på Falstersvej med indgang direkte fra gaden og på Lindevangs Allé fra stuen til 4. sal. Rygning: Der må ikke ryges inden for i bygningerne eller foran indgangspartierne. Rygeforbud gælder også elektroniske cigaretter. Rygere henvises til gården med indgang gennem portene, eller gennem kælderen på FA. VUF - VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F side 20 af 20

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf. hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt...

Indhold. Velkommen... 3. Dine 3 år på HTX... 4. Grundforløbet... 5. Studieretning... 6. Den daglige undervisning... 8. Generelt... Studiehåndbog 2015 Indhold Velkommen... 3 Dine 3 år på HTX... 4 Grundforløbet... 5 Studieretning... 6 Den daglige undervisning... 8 Generelt... 10 Studievejledning... 12 Studievalg Sydjylland... 13 Statens

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere