Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag. Egegård Skole"

Transkript

1 Egegård Skole

2 Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente og engagerede, som sammen kan udforske, hvordan disse kompetencer og dette engagement kan bringe os fremad til nye mål, skabe energi, lyst og mod. God ledelse opstår i relationen mellem leder og medarbejder via et konstruktivt samarbejde. Risikovillighed Ledelsen ønsker at skabe en innovationskultur. En kultur som er betydningsfuld for organisationen, og understøtter udviklingsvilje, nye tiltag og ideer, som kan vise sig som givende, udforskende og som kan begejstre. Handlekraft Ledelsen arbejder og handler som et eksemplarisk team og bringer visioner og strategier til handling og resultatskabelse. Vi skaber sammenhæng mellem ord og handling ud fra tesen; vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger. Dynamik Ledelsen tager udsyn og arbejder systemisk med udviklingen af Egegård skole. Ledelsen giver plads til og ser forskellighed som en styrke og ressource og bringer de enkeltes kompetencer i spil i forhold til teamet. Ambitioner Ledelse er en profession vi til stadighed ønsker at udvikle og styrke. Via anerkendende ledelse skabes en vinderkultur hvor arbejdsglæde og overskud aktivt bidrager til, at skabe gode muligheder for elevernes alsidige personlige og faglige udvikling. 2

3 Personale ledelse Motivation: Ledelsen vil motivere medarbejderne ved at skabe et positivt og dynamisk arbejdsklima med mulighed for faglig udfoldelse og udvikling. Medarbejderudvikling: PUS samtaler som udgangspunkt for anerkendende dialog der har til formål at klarlægge krav, forventninger og ønsker til den ansattes fortsatte udvikling. PUS samtalerne skal medvirke til, at der er sammenhæng mellem udfordringer/opgaver og medarbejderens kvalifikationer. Gennem PUS samtalerne sikres det, at ledelsen har kendskab til den enkelte medarbejders trivsel. Hver enkelt medarbejder får i forlængelse af personaleudviklingssamtalen, udleveret en kompetence- og udviklingsplan. Kompetencedelen indeholder oplysninger om formelle kompetencer opnået gennem uddannelse samt oplysninger om to kategorier af efter- og videreuddannelse inden for de sidste 5 år, nemlig; kurser på mindre end 50 timer og kurser på mere end 50 timer. Udviklingsplanen indeholder oplysninger om ledelsens og medarbejderens ønsker til varetagelsen af fremtidige arbejdsopgaver. Teamudvikling: Teamudviklingen skal medvirke til at skabe flerfaglige og kompetente samarbejdsflader, hvor hver medarbejder stiller sine kompetencer og sin viden til rådighed for andre, så det kommer arbejdspladsen til gavn. Ledelsen deltager ved flere TUS samtaler i løbet af hvert år. Rekruttering: Det skal være attraktivt at arbejde ved Egegård Skole. Ledelsen ønsker at fremme kreative, innovative og fagligt ambitiøse miljøer ved Egegård Skole og dette skal formidles i alle stillingsopslag. Ledelsen ønsker, at alle ansatte medvirker til rekruttering af nye dygtige medarbejdere. Fastholdelse: Ledelsen ønsker at fastholde dygtige medarbejdere. Ledelsen indgår derfor i forskellige relationer til medarbejderne, som udover sygefraværssamtaler, rummer et samtalehierarki som er illustreret ved figuren herunder: Grænsesættende Vanskelige Medierende Udviklingssamtale Tjenstlige Coachende Afsked Kreativ / idéudviklende 3

4 Styring og administrativ ledelse Prioritering: Bevægelsen i organisationen er et skifte fra godt købmandskab til en virksomhedstænkning hvor fokus er på kompetenceudvikling og kompetencesikring. Ledelsen ønsker derved at skabe en lærende organisation som er kendetegnet ved en kultur præget af innovation og effektivitet. Ledelsen ønsker at skolekontrakten er udtryk for skolens prioritering i forhold til udviklingsplanen. Ledelsen indarbejder ønskede tilstande i skolekontrakten. De ønskede tilstande er både udtryk for faglige ambitioner samt for den bærende kultur. Evaluering: Evaluering anvendes til at vurdere effekten af det udførte arbejde med henblik på, at kortlægge potentiel udvikling. Evaluering gøres offentlig så andre kan lære af de erfaringer som organisationen opnår. Ledelsen ser derfor evaluering som grundlæggende i den lærende organisation. Dokumentation: Egegård Skole dokumenterer systematisk de opnåede resultater. Dokumentationen præsenteres i en form som både giver overblik og indsigt. Al dokumentation offentliggøres relevante steder. Uddelegering: Ledelsen uddelegerer mest muligt til de selvstyrende team. De selvstyrende team planlægger, forbereder, gennemfører og evaluerer teamets arbejde. Ledelsen foretager uddelegering på baggrund af tillid til, at de selvstyrende team løser opgaven. Dette indebærer at ledelsen, som udgangspunkt, ikke udfører systematisk kontrol af teamets arbejde, men er i løbende dialog med teamet omkring status, ønskede tilstande og milepæle. Både teamet og det enkelte teammedlem kan vælge at inddrage ledelsen.. 4

5 Faglig ledelse Generelt om faglig ledelse for medarbejdere ved Egegård Skole: Ledelsen deltager hvert år 2-4 timer i den enkelte medarbejders daglige arbejde. Formålet er at opnå reel kendskab til og indsigt i opgaveløsningen ved Egegård Skole. Ledelsens kendskab til den daglige opgaveløsning skal anvendes til løbende organisatorisk tilpasning og udvikling. Ledelsens indsigt i de faglige udfordringer medarbejderne står over for, danner grundlaget for dialogen om mulig kvalitetsudvikling. Faglig ledelse omkring pædagogiske aktiviteter: Ledelsen deltager hvert år i en planlagt aktivitet med den enkelte pædagog. Formålet er, at iagttage om trinmålene er integreret i det daglige arbejde på en anerkendende og inkluderende måde. Ledelsen har ligeledes fokus på relationerne mellem pædagogen og børnene. Den planlagte aktivitet følges op med en kort samtale omkring pædagogens og lederens oplevelse af forløbet. Faglig ledelse omkring undervisningsaktiviteter: Ledelsen besøger hvert år den enkelte lærer i undervisningen. Formålet med besøget er, at få et øjebliksbillede og et indtryk af atmosfæren i klassen, med særlig fokus på samspillet mellem læreren og eleverne. Ledelsen er ligeledes interesseret i at iagttage elevernes optagethed af det der foregår, og at se hvordan du griber din undervisning an. Besøget følges op med en kort samtale omkring lærerens og lederens oplevelse af undervisningens forløb, elevernes engagement og deltagelse, samt kontakten mellem læreren og eleverne. Faglig ledelse omkring elever/børn med særlige behov: Ledelsen deltager i klassetrinskonferencer. Ledelsen deltager i relevante netværksmøder. Faglig ledelse omkring tekniske og administrative aktiviteter: Ledelsen foretager jævnligt korte besøg i de forskellige områder. Formålet er, at få et indtryk af samarbejdsklimaet samt tilfredsheden med arbejdets indhold og kvalitet. Walk trough: Ledelsen kommer ganske kort ind i en undervisningssituation eller en aktivitet. Formålet med besøget er, at synliggøre ledelsens tilstedeværelse i forhold til skolens personale og elever/børn. Faglig ledelse omkring teamudvikling: Hvert år udarbejder ledelsen et teamgrundlag. Den områdeansvarlige leder samt skoleleder deltager hvert år i 2 teamudviklingssamtaler. Den første samtale finder sted i efteråret og er rammesættende i forhold til det udsendte teamgrundlag. Den anden samtale finder sted i løbet af foråret og følger op på teamets erfaringer og resultater i forhold til teamgrundlaget. Forældremøder, større aktiviteter og arrangementer: Ledelsen deltager i dele af møderne mellem skole og hjem. Formålet er, at formidle budskaber omkring skolens udvikling, forventninger til samarbejdet med videre. Ledelsen deltager gerne i arrangementer mellem skole og hjem af mere social karakter, såfremt det er muligt. Formålet med deltagelsen er, at få indtryk af deres engagement og opbakning i forhold til skolen, samt det uformelle møde med forældrene og eleverne. 5

6 Strategisk ledelse Grundlag: Gennem et bevidst valgt strategi skaber ledelsen en løbende tilpasning af skolens virksomhed, til de politiske og økonomiske realiteter. Klare analyser og vurderinger danner grundlag for iværksættelse af forandringsprocesser. Den strategiske ledelse bygger på en helhedsforståelse der skaber sammenhæng mellem de politiske mål og skolens praksis. Ledelsen udstikker klare retningslinjer der gør det muligt for medarbejderne at prioritere arbejdsopgaverne. Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle de kompetencer i personalegruppen, der skal til for at kvalificere og kvalitetsudvikle arbejdet. Både nye forskningsresultater samt videndeling og erfaringsudveksling internt og eksternt inddrages i forandringsledelsen. Det er således ledelsens opgave at opfange nye ideer og omsatte disse til en nytænkning, forandring og udvikling, som giver værdi i organisationen og for skolens interessenter. Innovation skal derfor være drivkraften i faglig og organisatorisk udvikling. Der skal tilrettelægges forandringsprocesser hvori det tydeligt fremgår hvad der er til diskussion og hvad der allerede er besluttet. Den strategiske ledelse ved Egegård Skole skal sikre udviklingsprocesser som er kendetegnet ved involvering, aktiv deltagelse, medindflydelse og medansvar. Engagement og ejerskab sikres ved inddragelse af medarbejderne. Dette sker enten gennem de formelle rådgivnings eller beslutningsfora, men kan også ske gennem midlertidige arbejdsgrupper. Ledelsen arbejder fortrinsvis med to former for procesledelse, nemlig styregrupper og projektledelse. Styregrupper: Styregruppen er en midlertidig sammensat arbejdsgruppe. Styregruppen anvendes i forandringsprocesser som kræver bred deltagelse af medarbejdere eller forskellige personalegrupper. Styregruppen vil oftest være nedsat af organisationens formelle beslutningsfora, men kan også være nedsat af ledelsen. Projektledelse: Ledelsen ønsker at indarbejde projektledelse i processer som løber over en længere tidsperiode, typisk mere end 6 måneder. Projektledelsen defineres som en midlertidig etablering af ledelse, og projektlederen tildeles ledelseskompetence i den konkrete proces. Projektlederen vil ofte være udpeget af ledelsen, men kan også være udpeget af organisationens formelle fora. Projektlederen refererer til skolens leder. 6

7 Kommunikation Intern kommunikation: Den interne kommunikation mellem ansatte er primært mundtlig i form af samtaler og dialog. Vi sætter pris på at tale anerkendende med hinanden. Den interne skriftlige kommunikation på skolen mellem ansatte foregår primært elektronisk via Personaleintra. Ekstern kommunikation: Den eksterne kommunikation mellem forældre, medarbejdere og ledelse på skolen skal sikre; at forældrene kender skolens pædagogiske grundlag og udviklingsplaner. at forældrene har adgang til den information, som sikrer det daglige samarbejde mellem skole og hjem. at andre samarbejdspartnere har den fornødne information, der sikrer et godt samarbejde. at medarbejderes og forældres brug af skolens kommunikationsværktøjer løbende optimeres og udvikles. Den eksterne skriftlige information foregår primært via Forældreintra. De forældre, der ikke har adgang hertil, orienteres på vanlig vis med skriftlig information. Kommunikation af skolens overordnede rammer: Ledelsen sikrer skriftlighed omkring skolens pædagogiske grundlag og udviklingsplaner. Skolens ledelse deltager hvert år i møder med forældre. Det er ledelsens ansvar at formidle af skolens overordnede rammer. Skolens resultater er tilgængelige for skolens forældre. Resultater formidles i en enkel og overskuelig form. Kommunikation mellem skole og hjem: Velfungerende kommunikation er en forudsætning for et godt samarbejde mellem skole og hjem. Klassens og SFO`ens aktivitetskalender, faglige årsplaner og elevplaner placeres på Forældreintra. Ledelsen ønsker at medarbejdere ved Egegård Skole formidler den gode historie via forældreintra, samt at information om praktiske forhold skal være tilgængelig, så hverdagen fungerer, også når der er ændringer. Ledelse og medarbejdere har ansvaret for at information er tilgængelig og tager initiativ til at kommunikere og er åbne for dialog. Forældre har på den anden side selv ansvar for såvel at søge information som at tage initiativ til dialog. Den personlige kommunikation: De enkelte lærere og pædagoger oplyser selv telefonnumre til forældrene og aftaler den mest hensigtsmæssige træffetid. For akutte tilfælde kontaktes skolens kontor eller klasselæreren pr. telefon. På hjemmesiden/skoleporten findes oplysninger om kontorets telefonnummer og til skolens ledere og sekretær. Forældre er naturligvis også velkomne på skolens kontor i åbningstiden. 7

8

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere