FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016"

Transkript

1 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring af fraværsdata med månedlige løn- og ansættelsesdata for året Dette betyder bl.a. at personer, som ikke er registreret med løn (eksempelvis barsel uden løn), udelades af fraværsstatstikken uanset de fortsat er ansat. Fraværsdata for det aktuelle år modtages fra henholdsvis KMD A/S og Silkeborg Data omkring marts måned året efter. Herefter valideres dataene, der foretages databehandling og statistikken dannes. En væsentlig udfordring ved databehandlingen forekommer, når en kommune eller region har skiftet løncentral, da det dermed er nødvendigt at matche centralernes registreringer af fravær for den samme bruger. Oversigtstal Kommunerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne var 12,0 dagsværk i Det tilsvarende tal for 2015 var 12,2 dagsværk, hvilket svarer til et fald på 1,2%. Mænds gennemsnitlige sygefravær var ca. 3 dagsværk lavere end kvinders. Målt over en 5-års periode fra 2012 til 2016 falder det samlede gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne med 0,1 dagsværk svarende til 0,8%. De 5% af de ansatte, som havde det højeste sygefravær stod for 42,1% af det samlede sygefravær. Regionerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i regionerne var uændret 10,7 dagsværk sammnelignet med Kvinders sygefravær var ca. 3 dagsværk højere end mænds. I perioden 2012 til 2016 er det gennemsnitlige sygefravær faldet med 0,3 dagsværk svarende til 3,2% De 5% af de ansatte, som havde det højeste sygefravær stod for 41,4% af det samlede sygefravær. Nøgletal Efterfølgende er Sygefraværet 1 i den kommunale henholdsvis regionale sektor beskrevet 1 Kategorien Sygefravær omfatter fraværsårsagerne egen sygdom, arbejdsskade og (fra og med 2012) fravær, der ikke udgør en hel arbejdsdag. Sidstnævnte er fravær, hvor en person møder på arbejde men melder sygdom før arbejdstids ophør. Dette fravær omfatter ikke aftalt fravær såsom nedsat tjeneste. 1

2 med en række nøgletal. Populationerne i den efterfølgende præsentation omfatter kun ressourcer, der entydigt kan tildeles enten en region eller en kommune, hvorfor der kan forekomme forskelle til rapporter som også omfatter gruppen Øvrige, dvs. selvejende og/eller fælleskommunale institutioner. 2

3 Sygefraværet på det kommunale område 2016 Det gennemsnitlige samlede sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget 2 på det kommunale område opgjort for populationerne Alle ansatte henholdsvis Tjenestemands-/overenskomstansatte og fordelt på køn ses i tabel 1. Tabel 1. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på population og køn. Kommunerne Antal fuldtidsbeskæftigede Fravær i dagsværk pr. fuldtids.besk. Population Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte ,7 12,7 12,0 Tjm./ovk.-ansatte ,5 12,7 11,9 Det samlede gennemsnitlige sygefravær var 12,0 dagsværk for populationen Alle ansatte og 11,9 dagsværk for Tjenestemands- eller overenskomstansatte en forskel på 0,1 dagsværk eller ca. 0,8%. Kvinders sygefravær er højest i begge populationer, nemlig 12,7 dagsværk mod 9,7 og 9,5 dagsværk for mændenes vedkommende. Tallene i tabel 1 er illustreret i figuren herunder Figur 1. Gennemsnitlig sygefravær målt i dagsvær pr. fuldtidsbesk. Fordelt på køn. Kommunerne 12,7 12,7 12,0 11,9 9,7 9,5 Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte Tjm/ovk-ansatte 2 Fraværet opgøres i dagsværk = 7,4 timer. Der er for året 2016 sat 228 mulige dagsværk. Beskæftigelsen opgøres/måles i fuldtidsbeskæftigede. 1 fuldtidsbeskæftiget = en person ansat hele året med beskæftigelsesgraden 1000, hvilket svarer til årsnormen for overenskomsten (oftest 1924 timer). Det gennemsnitlige fravær beregnes således: antal dagsværk i fravær/antal fuldtidsbeskæftigede. 3

4 Sygefraværet fordelt på kommuner I figur 2 ses fordelingen af de 98 kommuners gennemsnitlige sygefravær opstillet i stigende orden og med angivelse af 1. kvartil, median, 3. kvartil, dvs. det gennemsnitlige sygefravær som henholdsvis 25%, 50% eller 75% af kommunerne ligger under. Desuden vises det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeksæftiget samlet for alle kommuner. 15 Figur 2 Spredning i det gennemsnitlig sygefravær. Kommunerne Dagsværk pr. fuldtids. besk Vægtet gennemsnit 1. kvartil = 11,3 Median = 12,1 3. kvartil = 12, Kommuner Det laveste gennemsnitlige sygefravær er målt til 10,0 dagsværk, det højeste til 15,3. En forskel på 5,3 dagsværk. Forskellen på henholdvis det laveste og det højeste sygefravær i forhold til det gennemsnitlige sygefravær var (12,0-10,0) = 2,0 dagsværk og (15,3-12,0) = 3,3 dagsværk 25% af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær lavere end 11,3 dagsværk (1.kvartilen) 50% af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær lavere end 12,1 dagsværk (medianen) 75% af kommunerne 74 kommuner (75%) havde et gennemsnitlig sygefravær lavere end 12,8 dagsværk (3. kvartilen) 25% af kommunerne havde et gennemsnilig sygefravær lig med eller højere end 12,8 dagsværk (fra 3. kvartilen op til højeste værdi) 4

5 I figur 3 ses de 98 kommuner fordelt på intervaller af gennemsnitlige sygefravær Figur 3 Fordeling af kommuner på intervaller af gennemsnitlig sygefravær, Antal kommuner < 10,5 dagsværk 10,5 -> dagsværk 11-> dagsværk 11,5 -> dagsværk 12 -> dagsværk 12,5 -> dagsværk 13 -> dagsværk 13,5 -> dagsværk 67 af kommunerne havde et gennemsnitlig sygefravær større end 11dagsværk og mindre end 13 dagsværk fordelt med henholdsvis 19, 13, 18 og 17 kommuner inden for de 4 intervaller. 14 kommuner havde et gennemnsnitlig sygefravær lavere end 11 dagsværk mens 18 kommuner havde et gennemsnitlig sygefravær højere end 13 dagsværk. 5

6 Udvikling 3 i sygefraværet I tabel 2 ses det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget for årene , fordelt på mænd, kvinder og samlet for hele området. Tabel 2: Udvikling i det gennemsnitlige sygefravær Kommunerne. År Mænd Kvinder Samlet ,7 12,6 11, ,8 12,7 12, ,7 12,7 12, ,7 12,9 12, ,7 12,7 12,0 Kvinders sygefravær er i alle årene omkring 3 dagsværk højere end mænds. Set over hele den 5-årige periode stiger det samlede gennemsnitlige sygefravær med 0,1 dagsværk svarende til 0,7%. Hele stigninger lå tilsyneladendehos kvinderne. Udviklingen for mænd og kvinder er illustreret i figur 4 Figur 4: Udvikling i gnst. sygefravær Dagsværk. pr. fuldtidids.besk. Kommunerne 12,6 12,7 12,7 12,9 12,7 Mænd Kvinder 9,7 9,8 9,7 9,7 9, Ved beregning af fravær i 2013 er det forsøgt at tage højde for lærerlockouten i foråret. 6

7 Udviklingen i det gennemsnitlige fravær er vist indekseret i figur 5, hvor år 2012 er sat til 100. Figur 5: Udvikling i det gennemsnitlig sygefravær for henholdsvis kvinder og mænd mellem de enkelte år Indekseret. Kommunerne År 2012 = ,0 101,1 100,7 102,3 100,7 Kvinder Mænd 100,0 100,8 100,4 100,6 100, Fra 2012 til 2013 stiger det gennemsnitlige sygefravær både for mænd (1,1%) og kvinder (0,8%). Fra 2013 til 2014 falder fraværet for begge køn med 0,4%. Fra falder fraværet for mænd med 0,1%, mens det stiger med 1,9% for kvinders vedkommende. Fra 2015 til 2016 stagnerer mænds fravær, hvorimod kvinders fravær falder med 1,4% I tabel 3 ses udviklingen fra 2012 til 2017 mere detaljeret beskrevet med angivelse den procentvise udvikling mellem de enkelte år og samlet for hele perioden. Tabel 3. Den procentvise udvikling i det gennemsnitlige sygefravær Kommunerne År Mænd Kvinder Samlet ,1% 0,8% 0,8% ,4% -0,4% -0,4% ,1% 1,9% 1,6% ,0% -1,6% -1,2% Hele perioden 0,6% 0,7% 0,7% 7

8 Sygefraværet fordelt på sektorer. I tabel 4 og figur 6 ses antal fuldtidsbeskæftigede og det gennemsnitlige sygefravær fordelt på sektorer (hovedkonti). Tabel 4: Antal beskæftigede samt gennemsnitlig syge fravær fordelt på sektorer. Kommunerne. Dagsværk/ Sektor Antal fuldtidsbesk fuldtid Byudvikling ,4 Forsyning ,1 Transport ,7 Undervisning ,2 Sundhed ,8 Sociale opgaver ,7 Administration ,8 Figur 6. Gennemsnitlig sygefravær opgjort på sektorer. Kommunerne. Dagsværk/ fuldtids. 11,4 11,1 11,2 10,7 13,7 8,8 8,8 Byudvikling Forsyning Transport Undervisning Sundhed Sociale opgaver Administration Ansatte i sektorerne Fællesudgifter og administration og Sundhed havde det laveste gennemsnitlige fravær målt til 8,8 dagsværk. Det højeste gennemsnitlige sygefravær ses i sektoren Sociale opgaver og beskæftigelse med 13,7 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Set i forhold til det samlede gennemsnit for det kommunale område (12,0 dagsværk) var det kun i sidstnævnte sektor, der blev registreret et højere fravær. Da beskæftigelsen (målt i fuldtidsbeskæftigede) i denne sektor udgør 52% af samtlige ansatte, medfører dette, at 59% af det samlede sygefravær er placeret inden for denne sektor. 8

9 Den procentvise fordeling af beskæftigelse og af det samlede sygefravær (volumen) ses i figur 7 Figur 7. Sektorernes procentvise andel af den samlede beskæftigelse henholdsvis det samlede sygefravær. Kommunerne. 59% Andel af beskæftigelse 52% Andel af fravær 25% 24% 15% 11% 2% 2% 0% 0% 2% 2% 3% 2% Byudvikling Forsyning Transport Undervisning Sundhed Sociale opgaver Administration 9

10 Sygefravær fordelt på aldersgrupper I figur 8 ses det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på aldersintervaller. Figur 8. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på aldersintervaller. Kommunerne. 10,8 11,7 11,9 11,8 12,4 12,2 Fravær pr fuldtidsbesk. Dagsværk 7,5 < >=70 Aldersintervaller Det gennemsnitlige sygefravær varierer fra 7,5 dagsværk i gruppen over 70 år til 12,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i aldersgruppen Denne gruppe plus gruppen ligger over det gennemsnitlige fravær for samtlige ansatte (12,0%) i kommunerne. I tabel 5 ses en beskrivelse af strukturen i sygefraværet inden for de enkelte aldersintervaller. Tabel 5. Antal helårsansatte og antal fraværsperioder samt antal kalender pr. periode fordelt på aldersintervaller. Aldersintervaller Antal helårsansatte Antal perioder Antal perioder pr. helårsansat Antal kalender pr. periode < ,7 2, ,7 3, ,1 4, ,8 5, ,5 6, ,2 7,5 >= ,9 9,4 10

11 For så vidt angår Antal helårsansatte 4 er aldersgrupperne fra 30 til 59 år dominerende. Det samme gælder for Antal perioder med sygefravær. Hvis det gennemsnitlige fravær opgøres ved Antal perioder pr. helårsansat og Antal kalender pr. periode ses, at hyppigheden af sygefraværsperioder falder mens periodelængden modsat stiger i takt med at alderen i aldersinterval stiger. Tendensen ses illustreret herunder i figur 9. Figur 9. Gennemsnitlig antal kalender pr. periode og antal perioder pr. helårsansat fordelt på aldersintervaller. Kommunerne. Antal kalender pr. periode Antal perioder pr. helårsansat 4,8 5,4 6,5 7,5 9,4 2,8 3,7 3,6 3,7 3,1 2,8 2,5 2,2 0,9 < >=70 Aldersintervaller 4 En helårsansat er en person, der har været ansat alle 12 måneder i året (uanset beskæftigelsesgrad). En person ansat 6 måneder af året = ½ helårsansat. 11

12 Sygefravær fordelt på perioder 5 Fordelingen af det samlede antal perioder af sygefravær i 2016 på intervaller af periodelængder er beskrevet i figur 10. Figur 10. Procentvis andel af det samlede antal perioder af sygefravær fordellt på intervaller af kalender. Kommunerne. 40,5 49,9 3,7 1,9 1,3 0,6 0,3 0,7 1,1 1 dag > 120 Uafsluttet Det ses, at 40,5% procent af det samlede antal perioder er 1-dags fravær samt at næsten halvdelen af alle fraværsperioder ligger i intervallet 2 7. I figur 11 viser fordelingen af det samlede fravær opgjort i dagsværk på periodelængder. Figur 11: Det samlede sygefravær opgjort i dagsværk og fordelt på periodeintervaller. Kommunerne. 33,5 %-andel af samlet volumen 9,7 6,5 6,0 8,2 6,3 3,9 14,8 11,1 1 dag > 120 Uafsluttet Den største andel af det samlede sygefravær (målt i dagsværk) ligger i periodeintervallet 2-7 nemlig 33,5% Målt i dagsværk udgør 1-dags fraværs perioderne her kun 9,7%, hvorimod de lange perioder i denne opgørelse vægter mere end fordelingen vist i figur 10. Eksempelvis omfatter perioden > ,7% af den samlede volumen. Fraværet under 15 udgjorde ca. 50% og fraværet for perioderen større end 15 udgjorde 39,1% ( Uafsluttet fravær ikke medregnet heri). 5 Perioder afsluttet i 2015 optælles og kategoriseres efter antal sammenhængende kalender. Alle perioder der ikke er afsluttet i 2015 optælles under Uafsluttet. Opgørelse af fraværet i perioderne sker i kalender eller dagsværk og omfatter kun fravær i selve statistikåret. 12

13 Spredning i sygefravær. I tabel 6 og figur 12 ses spredningen (opgjort i fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer, der har været ansat i den kommunele sektor i løbet af året 6. Tabel 6. Akkumuleret sygefravær på udvalgte fraktiler. Målt i dagsværk. Kommunerne. Fraktil af population Akkumuleret %-andel af det samlede fravær 20 0,00% 25 0,01% 50 5,44% 75 21,74% 95 57,85% Figur 12. Akkumuleret sygefravær på fraktiler af population. Opgjort i dagsværk. Kommunerne. 60% 50% 40% 30% Akkumuleret fravær 20% 10% 0% Fraktil Omkring 21% af de ansatte svarende til personer ( fuldtidsbeskæftigede) var ikke registreret med sygefravær i For 30 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 30% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,5% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) står for 5,5% af sygefraværet mens 75-fraktilen samlet omfatter 21,7% af sygefraværet. 6 Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af fravær. Fraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede fravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme fravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstilling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme fravær (vægt). 13

14 Det ses også, at 95% (95 fraktilen) af de ansatte samlet set står for 57,9% af det samlede sygefravær, hvilket igen betyder, at de 5% af personalet som havde det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 42,1% af det samlede sygefravær. Fordeling geografisk. Danmarkskortet herunder viser det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftigedet i de enkelte kommuner inden for de angivne intervaller. Geografisk synes sygefraværet at være lavest i kommunerne i den vestlige del af Danmark. 14

15 Sygefraværet på det regionale område 2016 I tabel 1 og figur 1 ses en opgørelse af det gennemsnitlige sygefravær for månedslønnede målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget 7 i den regionale sektor fordelt på populationerne Alle ansatte og kun Tjm./Ovk-ansatte og på køn. Tabel 1: Gennemsnitlig sygefravær fordelt på køn og samlet. Målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Regionerne Antal fuldtidsbeskæftigede Gennemsnitlig fravær Population Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte ,5 11,2 10,7 Tjm. / Ovk-ansatte ,4 11,2 10,6 Figur 1. Gennemsnitlig sygefravær fordelt på køn og samlet. Målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Regionerne 11,3 10,7 11,2 10,6 8,5 8,4 Mænd Kvinder Samlet Alle ansatte Tjm. / Ovk-ansatte Fordelingen af kvinder og mænd var i begge populationer 79% og 21%. Forholdet mellem antal kvinder og mænd var således næsten 4:1. Kvindernes gennemsnitige sygefravær var højest i begge grupperinger (alle ansatte og tjm./ ovk-ansatte) henholdsvis 11,2 og 11,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget mod 8,5 og 8,4 for mændenes vedkommende. Det samlede gennemsnitlige sygefravær for de to populationer var henholdsvis 10,7 og 10,6 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. For mænd var forskellen 0,1 dagsværk mens den hos kvinderne var ens. Efterfølgende tabeller og figurer er baseret på populationen Alle ansatte 7 Fraværet opgøres i dagsværk = 7,4 timer. 1 fuldtidsbeskæftiget = en person ansat hele året med beskæftigelsesgraden 1000 svarende til årsnormen for overenskomsten (oftest 1924 timer). Det gennemsnitlige fravær beregnes således: antal dagsværk i fravær/antal fuldtidsbeskæftigede. 15

16 Udviklingen i sygefraværet i perioden I tabel 2 og illustreret i figur 2 ses udviklingen i sygefraværet for populationen alle ansatte i 5-års perioden Tabel 2: Sygefravær , fordelt på køn. Regionerne Gennemsnitlige fravær pr. fuldtidsbeskæftiget, dagsværk År Mænd Kvinder Samlet ,6 11,6 11, ,6 11,4 10, ,4 11,2 10, ,4 11,4 10, ,5 11,2 10,7 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 Figur 2: Udvikling i sygefraværet fordelt på køn. Dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Kvinder Mænd 7, Kvinders sygefravær er i alle årene højere (omkring 3 dagsværk) end mænds. Mænd har et samlet fald i perioden på 0,1 dagsværk svarende til 1,2%. Tallene for udviklingen i kvinders gennemsnitlige sygefravær var henholdsvis 0,4 dagsværk eller 3,4%. 16

17 I Figur 3 er sygefraværstallene indekseret. Figur 3: Udvikling i det gennemsnitlige sygefravær mellem de enkelte år, fordelt på køn. Indeks. år 2012 = Kvinder Mænd I tabel 3 ses udviklingen (mere detaljeret) beskrevet med angivelse den procentvise udvikling mellem de enkelte år og samlet over hele perioden. Tabel 3. Udvikling i gennemsnitlig sygefravær i % de enkelte år. År Mænd Kvinder Samlet ,4% -2,4% -1,9% ,4% -1,6% -1,7% ,1% 1,5% 1,2% ,8% -1,0% -0,7% Hele perioden -1,2% -3,4% -3,2% Fra 2012 til 2013 steg mænds gennemsnitlige sygefravær (0,4%) mens kvindernes tilsvarende faldt med 2,4%. Fra 2013 til 2014 faldt det gennemsnitlige sygefravær for begge køn. Fra 2014 til 2015 stagenerede mænds gennemsnitlige sygefravær næsten, hvorimod kvinder-nes steg med 1,5%. Fra 2015 til 2016 faldt kvinders gennemsniltlige fravær med 1,0% mens det tilsvarende fravær for mænd steg med 0,8% For både kvinder og mænd er der som tidligere nævnt tale om et fald i det gennemsnitlige sygefravær for hele perioden på henholdvis 1,2% og 3,4%. 17

18 Sygefraværet fordelt på perioder 8. Figur 4 viser den procentvise andel af det samlede antal perioder af sygefravær fordelt på intervaller af periodelængder. Figur 4. Procentvis andel af det samlede antal perioder, fordelt på intervaller. Regionerne. 42,2 49,0 %-andel af samlede antal perioder 3,6 1,7 1,2 0,5 0,2 0,5 1,1 1 dag > 120 Uafsluttet Periodelængden 1 dagsværk samt intervallet 2 7 dagsværk var udgjorde henholdsvis 42,2% og 49,0% - i alt 91,2% af det samlede antal fraværsperioder. I figur 5 ses ligeledes en optælling af periodelængder, men her opgjort som andelen af den samlede fraværsvolumen i dagsværk fordelt på periodelængderne. Figur 5. Procentvis andel af det samlede sygefravær målt i dagsværk, fordelt på intervaller. Regionerne 37,0 %-andel af samlet volumen 12,0 7,1 6,4 8,2 5,9 3,7 10,8 8,9 1 dag > 120 Uafsluttet 37% af det samlede fravær målt i dagsværk ligger i periodeintervallet 2-7, mens12% ligger på enkeltdags fravær. 10,8% af det samlede fravær er omfattet af 8 Perioder afsluttet i året - inklusive perioder med startdato året før - optælles og kategoriseres efter antal sammenhængende kalender. Opgørelse af fravær i perioderne sker i kalender eller dagsværk. Fraværet omfatter kun fravær i selve statistikåret. Alle perioder, der ikke er afsluttet i året optælles under Uafsluttet. Disse perioder kan omfatte fravær fra 2 kalender og opefter. 18

19 kategorien > ,1% af den samlede fraværsvolumen udgøres af perioderne under 15 og 35% af perioder over 15 kalender (her bortses fra uafsluttede perioeder). Fordeling på de enkelte regioner. I tabel 4 ses antal fuldtidsbeskæftigede samt gennemsnitlige sygefravær fordelt på regioner. Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede og gennemsnitlig sygefravær fordelt på regioner. Region Antal fuldtidsbesk. Gnst. sygefravær i dagsværk Region Nordjylland ,9 Region Syddanmark ,1 Region Midtjylland ,6 Region Hovedstaden ,7 Region Sjælland ,4 Det gennemsnitlig sygefravær for de enkelte regioner ses i figur 6 Figur 6. Gennemsnitlig sygefravær pr. region. Målt i dagsværk pr. fuldtidsbesk. 12,4 9,9 10,1 10,6 10,7 Region Nordjylland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbekæftiget var lavest i Region Nordjylland, højest i Region Sjælland. Samlet set var det gennemsnitlige sygefravær lavest i de vestlige regioner. 19

20 Spredning i sygefravær. I tabel 5 og figur 7 ses spredningen (fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer der har været ansat i den regioneale sektor i løbet af Tabel 5. Akkumuleret fravær fordelt på kvartiler Regionerne. Fraktil af population Akkumuleret %-andel af det samlede fravær 25 0,1% 50 6,2% 75 23,4% Figur 7. Akkumuleret fravær på fraktiler af population. Regionerne. 60% 50% 40% Akkumuleret andel af samlet fravær 30% 20% 10% 0% Fraktil Omkring 20% af de ansatte svarende til personer ( fuldtidsbeskæftigede) var ikke registreret med sygefravær i For 25 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 25% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,1% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) omfatter akkumuleret 6,2% af sygefraværet mens 75-fraktilen samlet omfatter 23,4% af sygefraværet. 95% af populationen (95-fraktilen) står samlet set for 59,6% af det samlede sygefravær, hvilket betyder, at de resterende 5%, som jo har det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 40,4% af sygefraværet. 9 Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af fravær. Fraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede fravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme fravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstilling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme fravær (vægt). 20

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Forord. Indhold FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018

Forord. Indhold FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018 Forord Den årlige fraværsstatstik for henholdsvis kommuner og regioner har til formål at beskrive fraværet på de to områder samt at muliggøre benchmarking.

Læs mere

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD Fraværsstatistikken for den kommunale og regionale sektor 2007 er nu tilgængelig i en online-version med mulighed for at danne diverse rapporter over fraværet.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 25. oktober 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 25. januar 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 3373.5 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 6. juni 2013 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. februar 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 17. januar 2019 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. juni 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Ændringer i overenskomster og stillinger 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. oktober 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 19. januar 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2007 for kommuner og regioner. Statistikken giver en oversigt over det kommunale og regionale arbejdsmarked

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked

Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked Indhold Indledning... 3 Kort om tabellerne... 5 1. Beskæftigelsesmønstre... 6 2.1. Beskæftigelsesmønstre i den regionale sektor... 6 2. Deltidsbeskæftigelse...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Region Syddanmark Sygefravær 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på områder 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 6 Sygefravær fordelt

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010

fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 fraværsstatistik Personale 2011 Baseret på 2010 sygefravær falder for andet år i træk et på DA-området er faldet fra 3,5 pct. til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010. Det svarer til et

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 24. august 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere