Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )"

Transkript

1 Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt kr. til at udføre en særlig og ekstraordinær indsats overfor børn og unge i området omkring Kulbanevej i Valby. Den indsats er nødvendig, idet området i årene vil være i fare for at gennemgå en forstærket negativ udvikling i forblindelse med anlæggelsen af den kommende jernbane fra København til Ringsted 1. Projektperiode Baggrund Hovedformål Udfordring Målgrupper Projektets organisering Forankringsstrategi Samlet Budget Aktivitetsplan, tidsplan og succeskriterier Forandringsstrategi skema

2 1. Projektperiode til Baggrund Valby Lokaludvalg og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave har indgået en samarbejdsaftale omkring udmøntningen af en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby i årene Indsatsen er nødvendig grundet kommende jernbanebyggeri i området. Samarbejdet bygger på BR-beslutning d , hvor Borgerrepræsentationen har besluttede at give Valby Lokaludvalg bemyndigelse til at udmønte erstatningsmidler fra Bane Danmark på i alt 2,5 mio. i årene fordelt som en årlig bevilling til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder ( årligt), samt oprette en aktivitetspulje ( årligt) med henblik på at sikre fritidsaktiviteter til børn og unge i området omkring Kulbanevej i den periode hvor byggeriet af jernbanen pågår. Børne- og Ungdomsforvaltningen område Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave vurderer i samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen, Valby Lokaludvalg og de øvrige lokale aktører i området, at den allerede besluttede indsats bør udvides til i højere grad at omfatte en tryghedsskabende- og inkluderende indsats, og søger derfor den tværgående integrationspulje om midler til dette. 3. Hovedformål Den særlig og ekstraordinære indsats har på baggrund af et tæt samarbejde mellem lokalområdets kommunale og frivillige aktører, til formål at forebygge utryghed og uro i området, ved at tilvejebringe foreningsaktiviteter for børn og unge i alderen 7-17 år herunder for etniske minoritets børn- og unge, der udgør 50% af børne- og unge gruppen i området. Herudover har indsatsen til formål at inkludere målgruppen i eksisterende kommunale og frivillige klub- og fritidstilbud og foreningstilbud. Der er tale om en indsats, der ligger ud over de kerneopgaver som løses i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, og den skal ses som liggende i forlængelse af disse, således at der skabes sammenhængende, tværgående og koordinerede indsatser omkring målgruppen. Med dette skabes der et bedre grundlag for efterfølgende forankring. Indsatsen har derudover til formål positivt at inkluderer børn og unge i planerne for områdets fremtidige udvikling, og derved bevare børn og unges fremadrettede ansvarsfølelse, ejerskab og følelse af tilhørsforhold til lokalområdet, når området er blevet reetableret efter jernbanens anlæggelse. Mere specifikt har projektet grundlæggende til formål at skabe relationer til børn og unge i området og deres forældre med henblik på at styrke deres deltagelse i fritidsaktiviteter styrke børn og unges tilknytning til eksisterende kommunale og frivillige klub- og fritidstilbud lokalt og i resten af Valby/København 2

3 styrke det lokale foreningsliv i området eksempelvis ved at tiltrække og etablere nye foreninger, der fremadrettet kan tilbyde børn og unge et aktivt fritidsliv sikre et styrket samarbejde mellem boligsociale indsatser, skoler, foreninger og institutioner i henhold til at sikre børn og unges deltagelse i foreningslivet. at styrke den kriminalpræventive indsats gennem samarbejde med områdets klubber, SSP og foreninger og dermed forebygger opblomstring af uro og utryghed, som i perioder kendetegner området at inkluderer børn og unge i planerne for områdets fremtidige udvikling, og derved bevare børn og unges fremadrettede ansvarsfølelse, ejerskab og følelse af tilhørsforhold til lokalområdet, når området er blevet reetableret efter jernbanens anlæggelse. at understøtte indsatsen via et tæt samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningens aktører i lokalområdet og i Valby generelt således at der skabes et koordineret samarbejde omkring områdets børn og unge, med henblik på at integrere børn og unge i de kommunale klubaktiviteter. at tiltrække etablerede foreninger fra resten af Valby/København til området og ved at understøtte børn- og unges adgang til at deltage i aktiviteter uden for området. Projektet imødekommer følgende målsætninger i Københavns Kommunes Integrationspolitik : Mål 4: Flere skal have gavn af kommunens tilbud. Projektet imødekommer denne målsætning idet en af målsætningerne er at integrere børn og unge i de kommunale klubaktiviteter gennem opsøgende arbejde. Mål 5: Et mere trygt København for alle grupper Projektet imødekommer denne målsætning i det indsatsen har en kriminalpræventiv karakter og et kriminalpræventivt formål. Mål 6: Flere skal opleve at høre til København. Projektet imødekommer denne målsætning idet projektet via de planlagte aktiviteter søger at integrere området omkring Kulbanevej og dets beboere med resten af Valby og København - eksempelvis ved at tiltrække etablerede foreninger fra resten af Valby/København til området og ved at understøtte børn- og unges adgang til at deltage i aktiviteter uden for området. Samtidig har indsatsen til formål at inkluderer børn og unge i områdets fremtidige udvikling hvorigennem der skabes ejerskab og ansvarsfølelse i forhold til lokalområdet. Mål 7: Færre skal føle sig ekskluderet p.g.a. fattigdom. Projektet imødekommer denne målsætning, idet det via projektet bliver muligt at tilbyde udsatte børn og unge gratis aktivitetsmuligheder via støtte fra aktivitetspuljen. 3

4 4. Udfordring Boligområderne omkring Kulbanevej i Valby er af Københavns Kommune karakteriseret som værende et af Københavns udsatte boligområder 1. Ligeledes viser Tryghedsindexet, at området har et markant behov for en tryghedsskabende indsats. 2 Området har til trods for sin status ikke tidligere været mål for væsentlig boligsociale eller målrettede kommunale indsatser dog er der en mindre boligsocial helhedsplan i Hornemanns Vænge. I perioden 2012 til 2016 anlægger BaneDanmark jernbanen fra København til Ringsted, hvilket vil medføre et enormt byggekaos i området. Derudover vil anlæggelsen af jernbanen medføre, at de eksisterende fodboldbaner, der udgør hjertet i området, midlertidigt nedlægges og omdannes til byggeplads. Ligeledes flyttes den lokale fodboldklubs klubhus midlertidigt til Valby Idrætspark, hvorved et vigtigt samlingssted vil være fjernet fra lokalområdet. Området er generelt karakteriseret ved en mangel på foreningstilbud til børn og unge, og en stor grad af børn og unge i området er foreningsløse. BUF s Københavnerbarometer fra 2011 viser, at 42% af de børn, der går på, som er grunddistrikts skolen for området, ikke deltager i foreningslivet. Foreningsdeltagelse blandt etniske minoriteter især etniske minoritetspiger er generelt væsentlig lavere end blandt etniske danskere i hele København. Tal fra hele Københavns kommune viser, at 37 % blandt etniske minoritetsbørn ikke deltager i foreningslivet, mens det kun gælder for 23 % etnisk danske børn. har en relativ høj andel af etniske minoriteter (50 %) og det må formodes, at det er en af årsagerne til, at foreningsdeltagelsen er relativ lav på denne skole. Der er således i høj grad brug for at etablere og introducere til foreningstilbud blandt lokalområdets børn og unge. 5. Målgrupper Målgruppen for projektet er børn og unge i området omkring Kulbanevej i alderen 7-17 år, der bliver berørt af anlæggelsen af den kommende jernbane mellem København og Ringsted heraf skal der i særdeleshed være fokus på børn og unge i området, der i dag ikke benytter sig af kommunale og/eller frivillige klub- og fritidstilbud. Den primære målgruppe er børn og unge der bor i Henriksgården og i Hornemanns Vænge, som er de to bebyggelser, der flankerer Kulbanevej og den kommende jernbaneforbindelse. I de to boligområder bor der i alt 219 børn og unge mellem 7-17 år. Af disse er 50% indvandre/ flygtninge eller efterkommere af indvandrere/flygtninge. 3 Herudover tilkommer et større antal børn i de omkringliggende boligområder, der til dagligt færdes i området og eksempelvis benytter sig af de eksisterende fodboldbaner, der bortfalder i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen. I alt skønnes det at op imod 500 børn i alderen 7-17 år bliver direkte eller indirekte berørt af jernbanens anlæggelse og som følge heraf vil være i projektets målgruppe. 1 Udkast til politik for udsatte boligområder, september Tryghedsindex 2011, Området er et del område af Distrikt Sammendrag af KÅS-tal (2010) fra Hornemanns Vænge og Henriksgården. 4

5 Projektet udspringer af og baserer sig på det brede samarbejde mellem forskellige aktører, som i flere år har været karakteristisk for indsatsen overfor udsatte børn og unge i Valby eksempelvis manifesteret i den særlige Hot Spot indsats i Akacieparken og på Sjælør Boulevard. Projektets primære samarbejdspartnere er: Børne- og Ungdomsforvaltningen,Område Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave Kultur- og Fritidsforvaltningen herunder Integration & Fritid Ungehuset i Valby Valby Lokaludvalg / Center for Sikker By i Økonomiforvaltningen Derudover indgår følgende faste samarbejdspartnere Valby lokalpoliti Den boligsociale helhedsplan i Hornemanns Vænge (samt eventuelt ny boligsocialhelhedsplan fra ) Afdelingsbestyrelsen i Henriksgården Afdelingsbestyrelsen i Hornemanns vænge FC Rikken Foreningsguiderne i Valby (under Kultur- og Fritidsforvaltningen og Dansk Flygtningehjælp) Kultur Valby Socialforvaltningen Potentielle samarbejdspartnere Det lokale foreningsliv i Valby BaneDanmark Midlertidige projektindsatser forankret i eller støttet af Københavns Kommune 7. Projektets organisering Projektet indebærer ansættelsen af en aktivitetsmedarbejder på 37 timer ugentligt over en 3-årig periode. Det er essentielt at aktivitetsmedarbejderen ansættes på fuldtid idet opgaverne som det fremgår af projektets målsætning og aktivitetsplan er mangeartede og omfattende. Medarbejderen ansættes med base i Ungehuset i Valby og med daglig reference til Ungehusets pædagogiskeleder. Børne- og Ungdomsforvaltningen skal fungere som ansættende myndighed. Lokaludvalgets sekretariat skal ved ansættelse og eventuelle nyansættelse godkende pågældende medarbejder. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Valby,Vesterbro,Kgs. Enghave skal halvårligt udarbejde et statusnotat, der med udgangspunkt i de overordnede målsætninger beskriver den forudgående periodes indsats og resultater. På baggrund af notatet afholdes et dialogmøde mellem Valby Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor eventuelle omjusteringer i indsatsen drøftes og justeres på baggrund af de overordnede retningslinier for indsatsen som beskrevet herover. Kultur- og Fritidsforvaltningens afdeling, Integration & Fritid indgår som sparringspartner i forhold til at sikre fastholdelse af kultur- og fritidsprofilen i indsatsen, bidrage med viden om og erfaring med unge med anden etnisk baggrund samt sikre forankringen til lokalområdets folkeoplysende foreninger. Projektet evalueredes i henhold til kriterierne for den tværgående integrationspulje. 5

6 8. Forankringsstrategi Projektet arbejder løbende med at forankre indsatsen i lokalområdet eksempelvis ved at opstille eksplicitte målsætninger for etablering af nye foreninger og mål for rekruttering af frivillige voksne/forældre, der kan være med til at understøtte og forankre de nyankomne og nyligt etablerede foreninger i lokalområdet. Aktivitetsmedarbejderen har base i Ungehuset i Valby hvorved de netværk og kontakter der er opbygget gennem indsatsen kan forankres her efterfølgende. Derudover vil en del af indsatsen kunne forankres i en forventet ny større kommende boligsocial helhedsplan for Vigerslev og efterfølgende i et forventet områdeløft for området. 9. Samlet Budget Budgetpost Årlig udgift i kr. Samlet udgift over 3 år i kr. Ansættelse af aktivitetsmedarbejder i 37 timer ugentligt. Drift, kontorhold mv Telefon Aktivitetspulje I alt Børne- og Ungdomsforvaltningens egen finansiering Beløb der ansøges i den Tværgående Integrationspulje

7 10. Aktivitetsplan, tidsplan og succeskriterier Aktiviteter Formål Tidsplan Samarbejdspartnere Succeskriterier Opsøgende arbejde overfor børn og unge omkring Kulbanevej Formålet med aktiviteten er at sikre, at børn og unge bliver tilskyndet til at deltage i det lokale foreningsliv og eller Klub og Fritidstilbud. Ungehuset i Valby Boligsocial helhedsplan i Hornemanns Vænge Kultur- og Fritidsforvaltningen At foreningsdeltagelsen Lykkebo) er steget med 5 %-point (måles via Københavnerbarometeret) At minimum 300 børn og unge introduceres til foreningslivet via aktiviteter, workshops, arrangementer mv. Antallet af indmeldte børn i Fritidsklubberne i lokalområdet stiger med 10% At antal anmeldelser af hærværk fastholdes på nuværende niveau (Måles via tryghedsindexet) Understøtte samarbejde mellem lokale aktører i området omkring Kulbanevej Styrkelse af frivillige ildsjæle En helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge i området At engagerer forældre i deres FC Rikken Valby Lokaludvalg Ungehuset i Valby Boligsocial helhedsplan i Hornemanns Vænge Valby Lokalpoliti Det lokale foreningsliv i Valby BaneDanmark Afdelingsbestyrelsen for Henriksgården Helhedsplanen Hornemanns Vænge At alle projektets primære og faste samarbejdspartnere har bidraget til projektet i løbet af hele projektperioden At projektets primære og faste samarbejdspartnere efter projektperiodens afslutning fortsat er aktive med henblik på at understøtte og forankre det lokale foreningsliv At 100 voksne/forældre der er bosat i området i løbet af projektperioden har 7

8 (forankring) Styrkelse af den kriminalpræventive indsats gennem samarbejde med områdets klubber, SSP og foreninger Engagerer børn og unge i forhold til ønsker til reetableringen af Kulbanevej i forbindelse med udformning af kommende lokalplan for Kulbanevej. børns fritidsliv og skabe grobund for at det lokale foreningsliv og børn og unges tilknytning til dette fortsat udvikles efter projektperiodens udløb. Gennem et tæt samarbejde mellem områdets aktører styrkes det kriminalpræventive arbejde i området således at der ikke sker en forøgelse af kriminalitet blandt områdets unge samt at der forebygges en opblomstring af uro og utryghed, som i perioder kendetegner området og At sikre at børn og unge føler ansvar, ejerskab og tilhørsforhold til deres lokalområde efter rekonstruktionen af Valby Lokaludvalg Ungehuset i Valby SSP Ledergruppen SSP Lokaludvalget Valby Lokaludvalg Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen BaneDanmark Boligsocial Helhedsplan i Hornemanns Vænge Ungehuset i Valby deltaget i arrangementer i forbindelse med fritidstilbud til børn og unge At 10 voksne/forældre efter projektperiodens udløb fortsat og vedvarende er tilknyttet det lokale foreningsliv som frivillige trænere etc. (Måles ved projektets afslutning og 2 år efter. At antallet af unge med bopæl i lokalområdet og som har en aktiv sag i SSP, ikke stiger i.f.t. de unges placering i SSP-kategorierne (0, 1, 2, 3 og 4). Kategori 0 angiver, at den unge ikke længere er kriminalitetstruet, hvilket indikerer god progression. At 50 børn og unge har deltaget i workshops i forbindelse med udformning og høring af lokalplan for Kulbanevej 8

9 Kulbanevej FC Rikken Tiltrække foreningsliv til området /skabe foreningsliv og forankre det. At skabe mulighed for at børn og unge kan dyrke fritidsog idrætsaktiviteter i deres nærområde og at og skabe grobund for,at det lokale foreningsliv og børn og unges tilknytning til dette fortsat udvikles efter projektperiodens udløb Lokale foreninger i Valby Lokale foreninger i resten af København Kultur og Fritidsforvaltningen At 10 forskellige foreninger inden for projektperioden har udført en eller flere aktiviteter for børn og unge i området af kortere eller længere varighed At 5 foreninger efter projektperiodens udløb fortsat og vedvarende har foreningsaktivitet i området til gavn for børn og unge. (Måles ved projektperiodens udløb og 2 år efter) At Rikken FC ved projektperiodens udløb fortsat er forankret i området tilbyder foreningsaktiviteter målrettet børn og unge. At de anlagte faciliteter på gennem projektperioden er udviklingsdynamo for det lokale idrætsliv og at skolen efter projektperiodens udløb er hjemsted for en eller flere foreninger, der tilbyder foreningsidræt målrettet børn og unge i lokalområdet 9

10 11. Forandringsstrategi skema Særlig indsats omkring Kulbanevej Udfordring: Mangel af aktivitetstilbud til børn- og unge på Kulbanevej samt ringe tilknytning til eksisterende klub- og foreningstilbud situation forværres i årene pga. anlæggelse af jernbane og den deraf kommende nedlæggelse af eksisterende fritidstilbud. Målgruppe: Børn og unge omkring Kulbanevej i alderen 7-17 år herunder i særlig grad børn og unge der ved projektstart står udenfor klub- og foreningstilbud Aktiviteter Resultater Effekter Tiltrække foreningsliv til området /skabe foreningsliv i lokalområdet Understøtte samarbejde mellem lokale aktører i området omkring Kulbanevej Styrkelse af frivillige ildsjæle i lokalområdet I området omkring Kulbanevej er der et varieret og lokalt forankret foreningsliv Børn, unge og forældre er aktive i klub og forenings regi Børn og unge omkring Kulbanevej er aktive i det lokale klub- og foreningsliv samt positivt engagerede i deres lokalområde Opsøgende arbejde overfor børn og unge omkring Kulbanevej Engagerer børn og unge i reetableringen af Kulbanevej Børn og unge føler ejerskab og ansvar overfor deres lokalområde 10

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Høring om integrationspolitikkens handleplan 2018 Integrationsrådet har modtaget høring om udkast til Integrationspolitikkens handleplan 2018 og takker for muligheden

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Gadeplansindsatser og antiradikalisering En proaktiv indsats for udsatte børn, unge

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2. FU-analyse 2014 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt Byrådet anmoder Børn og Unge om en Oktober 2013 analyse af den fremtidige organisering af FU-området Inddragende proces Oktober november 2013 Børn

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

FRITID I UDSATTE BYOMRÅDER. Evaluering af de områdebaserede indsatser i Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 2012

FRITID I UDSATTE BYOMRÅDER. Evaluering af de områdebaserede indsatser i Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 2012 FRITID I UDSATTE BYOMRÅDER Evaluering af de områdebaserede indsatser i Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, 2012 Kvarterudvikling November 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

Organisering af det fremtidige HotSpot

Organisering af det fremtidige HotSpot Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 12.09.2014 Organisering af det fremtidige HotSpot Indstilling vedr. fremtidig organisering

Læs mere

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV fritidspasordning for 6-17 årige SSP Helsingør Kommune tilbyder en ordning med FRITIDSPAS, som giver mulighed for at børn og unge i alderen 6-17 år

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere