Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk"

Transkript

1 Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige mål er, at vores elever skal lære det samme som eleverne i den danske Folkeskole. Og gerne lidt mere! Vores grupper er små, og det betyder, at den enkelte elev får stor mulighed for at blive hørt og set. På den måde kan vi optimere på den enkelte elevs undervisning og giver samtidig mulighed for at øge deres sociale færdigheder og indsigt. Vores overordnede mål For at stimulere læringslysten optimalt kommer alle vores elever i starten af deres skolegang gennem et minikursus på vores Læselaboratorium, hvor eleverne udarbejder deres egen læringsstil, som danner ramme for den fortsatte undervisning - også i skolens øvrige fag. Læreren vil, samen med eleverne, tilrettelægge undervisningen, så den er tilpasset den enkeltes behov ud fra den viste læringsstil.for yderligere at sikre, at eleverne på Esrom Kost- & Friskole kommer igennem intensive danskforløb, hvor de lærer individuelle teknikker, skal alle elever - udover den almindelige danskundervisning i hjemmegrupperne - gennem et kursusforløb på min. 20 timer hos en speciallærer. Kurset hedder "Speed, spell and tell." og er et kursusforløb, der er afpasset en homogen gruppe på seks til syv elever pr. gang. (mere længere nede i teksten) På vores skole arbejder vi i perioder projekt- og emneorienteret, og dansk er en naturlig integreret del af dette arbejde. Ved fremlæggelser opøver vi den mundtlige fremlæggelse, og dialogen er konstant i spil blandt skolens aktører. Ved projektarbejdet arbejder vi med mange forskellige discipliner i faget dansk, og andre fag integrerer vi, hvor det er naturligt. Vores elever skal lære at udvikle deres sproglige kunnen, så de er i stand til at kommunikere og udtrykke sanser, følelser og tanker både mundtligt og skriftligt. De skal have indsigt i empati og være i stand til at lytte og være i stand til at modtage, hvad andre mennesker udtrykker, og vi skal være dem behjælpelige med at lære om egne og andres erkendelser, handlemuligheder og grænser. Derfor bruger vi også tid på det sociale klima i gruppen, og betragter det som en disciplin i faget dansk. For os er det vigtigt, at eleverne har det godt med hinanden og føler sig trygge. Vi ser det faktisk som en forudsætning, før fornuftig undervisning og indlæring kan lade sig gøre, og bruger derfor den tid, der er nødvendig, så vores elever også lærer at beherske sociale- og følelsesmæssige intelligenser. Vi ser det som vigtigt, at eleverne får fornøjelser af at læse bøger, læser sig til oplevelser, læser sig til indsigt og viden og selv fortæller historier og lytter aktivt til andres. Undervisningen er praktisk, konkret og sanselig og i et fællesskab, der handler om samarbejde, dialog og fordybelse i både eget og andres arbejde. Skriftligt dansk Vi arbejder mest med procesorienteret skrivning i alle grupperne, hvor vi i de små klasser lægger kimen til at lære eleverne at arbejde refleksivt og nysgerrigt. I de ældste klasser skal de være mere analyserende og i stand til at perspektivere. De lærer, hvordan de

2 udtrykker sig konkret og kan inddrage følelsesmæssige personlige oplevelser og erfaringer. Derudover arbejder de enkelte grupper med andre af danskfagets discipliner i fagbøger udvalgt til den enkelte elevs læringsstil. Hvordan vi arbejder i gruppe 1 I danskundervisningen i yngstegruppen (1. til 6. klasse) er elevernes læselyst højt prioriteret. Inden oprykning til mellemgruppen skal eleverne kunne 6. klasses stof jf. Undervisningsministeriets vejledning Vi har ideelle rammer for både højtlæsning, stillelæsning, gruppe- og individuelt arbejde, traditionel klasseundervisning og manuelt arbejde. Gruppe 1 har lagt beslag på fire lokaler på skolens anden sal. Her er både hems, hyggerum, værksted, ekstra klasselokale og selvfølgelig et stort fællesrum. I Gruppe 1 starter vi hver dag med en fællestime med højtlæsning. Her får eleverne en daglig fælles oplevelse, som vi deler, taler om og viderebehandler i gruppen eller mindre grupper. Fx kunne en interessant passage tegnes, udspilles i en lille sketch eller vises som en "statue", så hver elev får mulighed for at behandle teksten i forhold til sin læringsstil. I de timer, hvor der står dansk på skemaet, har vi dansk-fagbøger der passer bedst til den enkelte elev, både niveau- og formmæssigt (f.eks. "Ny dansk i ", "Stav selv", "Stav"). Således er hver elev tryg ved sit eget materiale og oplever en grad af ansvar for egen læring, da de selv er med til at beslutte hvilket materiale, der passer bedst til den enkelte. Disse materialer er udgangspunktet for læring af grammatik, stavning, skriftlig- og mundtlig fremstilling. Hvordan vi arbejder med læringsstile I danskundervisningen imødekommer vi elevernes individuelle læringsstile, og derfor er vi meget opmærksomme på, at de taktile elever kan bearbejde en del dansklæring ved selv at fremstille redskaber/spil/lege og derefter bruge dem sammen med andre elever eller læreren. Kinæstetiske elever kan løse opgaverne gennem gulvlege og drama. Visuelle elever kan lave billeder, plancher, læse eller benytte sig af tavlerne. Auditive elever kan f.eks tale sammen i små grupper, lave radiospil eller foredrag om det arbejde, de er i gang med. Ovenstående er vores overordnede arbejdsstrategi i alle fag og emner. Desuden kan eleverne vælge, hvor og hvordan de vil arbejde med bøgerne. Vil de sidde ved deres eget bord eller ligge i hemsen, vil de arbejde alene, to og to eller i grupper, skal det foregå på tavlen eller ved snak med læreren, skal der være mp3-afspiller i øret osv. Gruppe 1 har månedlige ture til biblioteket, hvor eleverne kan låne sig til de bøger, som de selv har interesse i, så motivationsfaktoren er i højsæde. Udover undervisning i dansk, matematik og engelsk arbejder vi med nogle længerevarende emner, hvor dansk også er en integreret del, hvor vi bruger mange af danskfaget discipliner. Emnerne bearbejdes i varierende perioder såsom en hel dag, flere dage eller måske enkelte timer over en længere periode. For hvert skoleår kan I finde vores årsplan under "Nyhedsbreve". Mellemgrupen skal fortsat ha' lyst til at læse og skrive og lege her vægter vi, at eleverne kan fortsætte deres arbejde individuelt med stavetræning og grammatik. Vi vil gerne optimere på deres selvstændighed og et vist ansvar for egen læring, og vi forventer en aktiv indsat vedr. stilskrivning og andet skriftligt arbejde. Vi læser meget, da det er vigtigt for os, at eleverne tilegner sig forskellige læsestrategier, der kan bruges i forskellige opgaver. Således læser vi en bog hver måned, som eleverne skal referere skriftligt eller mundtligt med inddragelse af analyse, fortolkning og personlig oplevelse. Vi arbejder endvidere med filmmediet og -

3 analyse. Sådan arbejder vi med mundtligt dansk i mellemgruppen Arbejder både individuelt og i grupper, læser om emnet, søger information på Internettet, telefonisk eller ved personlig henvendelse, lærer interviewteknik, fremlægger enkeltvis eller i grupper, mundtligt som skriftligt. Diskuterer og argumenterer, fremstiller plancher eller PowerPoint præsentationer. Eleverne skal lære at lytte, analysere og vurdere, referere og fortolke ud fra fiktive, non fiktive tekster, levende medier og egne historier og få indblik i genrekendskab. Læsetræning af kortere og længere tekster, faglitteratur som skønlitteratur. Træne i oplæg og fremlæggelse både individuelt og i teams. De skal lære den demokratiske diskussion og øve sig i sproget som konfliktløsningsmodel, og det er vigtigt for os, at de lærer humoren som et middel der kan bruges- og ikke misbruges! De skal lære at være gode og hensynsfulde kammerater og arbejde på et godt socialt klima i gruppen. Det skriftlige arbejde i mellemgruppen I skriftlig fremstilling arbejder vi også med fiktive og non fiktive genrer, refererer og fortolker, har ugentlige diktater og ordbogsopslagsøvelser, skrivetræning, stavetræning, grammatik og tegnsætning. Bruger tekstbehandling, lay-out og fremstiller plancher. Slutmål Mellemgruppen Vort slutmål er, at eleverne skal have tilegnet sig læsefærdigheder og analyseredskaber til fortolkning inden for danskfagets mange forskellige genrer med inddragelse af forskellige former for fremlæggelse i form af skriftlige besvarelser, plancher, word og lay out. Vi vægter også det sociale element i form af gruppeopgaver, hvor eleverne arbejder hen mod aflevering af projektopgave, der indeholder informationssøgning, tekstbehandling og andre medier. Samarbejde er her et nøgleord. For hvert skoleår kan I finde vores årsplan under "Nyhedsbreve". Formål for dansk i 9. og 10 klasse Indlæringen af dansk som modersmål er blevet betydeligt mere relevant i takt med udviklingen af de interaktive medier og globaliseringens fremmarch. Vi kan chatte, maile og sende sms. Vi kommunikerer altså som aldrig før, alt sammen bundet op på vort skriftsprog. Herudover er forståelsen af det grammatiske indhold i dansk blevet relevant, fordi vi netop kommunikerer udadtil i forhold til forståelsen af vort modersmål dels på dansk men også på engelsk. Dansk er også et kulturbærende fag. Hvordan er vi blevet dem vi er? Og hvad med fremtiden? Eleverne skal være aktive Vi arbejder med at stimulere elevernes selvinvolvering, hvorfor vi inddrager deres egne erfaringer i beskrivelsen og udførelsen af det daglige undervisningsrum. Derfor integreres det skrevne, mundtlige og fortolkende til en helhed med udgangspunkt i et mundtligt eller skriftligt oplæg. Det kan være en novelle, avisartikel eller et billede eller fortælling/foredrag. Vi læser, diskuterer og fortolker enhver given genre. Herved bevidstgøres eleverne omkring de mange muligheder og facetter, der ligger og gemmer sig i det talte sprog.

4 F. eks.: - "Hvordan skal jeg kommunikere omkring et politisk budskab i forhold til en H. C. Andersen tekst?" Disse overvejelser er manifeste i såvel skriftlige som mundtlige udtryksformer. Eleverne på Esrom Kost- og Friskole er, ganske som eleverne på landsplan, bedre til at kommunikere mundtligt end skriftligt. Det prøver vi at gøre noget ved! Vi arbejder derfor meget konkret med mange forskellige skriveøvelser, såvel traditionelle stile og grammatiske øvelser som referater og viderefører den procesorienterede skriveundervisning, som eleverne har lært i de mindre klasser. Vores slutmål i mundtligt og skriftligt dansk er, at eleverne har udviklet en faglighed i dansk litteratur, forskellige genrer og et kendskab til de vigtigste forfattere samt har udviklet en selvstændig stillingtagen til årsag og sammenhæng. Vi ønsker at elevernes sproglige fantasi udvikles til brug for så vel skriftlige som mundtlige udtryksformer, og at de mestrer selvstændig og kritisk tænkning. I denne fase af elevens skolegang er det afgangsprøven, der er det styrende element, da der er helt specifikke krav, vi skal gøre eleverne i stand til at honorere. Vi fortolker kravene således, at ved afgangsprøven i skriftlig fremstilling, skal eleverne være så rutinerede, at de sikkert kan vælge den tekst, der i den givne situation tillader dem at udtrykke sig bedst muligt. Det betyder, at de skal kunne skrive forståeligt og klart og være i stand til at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer, viden og kendskab til de forskellige genrer i danskfaget. De skal kunne anvende korrekt sprog, retstavning og tegnsætning og vise, at de behersker layoutteknik. Ved afgangsprøven i diktat skal eleverne være i stand til at kunne fokusere sin energi klart i 1½ time og mestre ordbogen. Elevernes færdigheder i stavning, læsning og udtryksformer har således stor vægt. Ved afgangsprøven skal de - udover selve retstavningen - vise, at de selvstændigt kan løse opgaver i sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse. Ved afgangsprøven i mundtligt skal de hurtigt kunne danne sig et overblik over den trukne genre, forstå dens indhold og samtidig kunne være i stand til at kommunikere og diskutere denne forståeligt og direkte i prøvesituationen. Eleverne kan vælge mellem to prøveformer. 1) en ukendt tekst 2) en synops med et prøveoplæg og 10 undervisningstimers forberedelse. Fælles for de to prøveformer er, at eleverne skal vise at de er i stand til at fortolke, vurdere og perspektivere tekster - og andre udtryksformer. De skal kunne tale klart og varieret og evt. anvende kropssprog og stemmeføring, der passer til genren. De skal vise at de kan læse, lytte og indgå i en dialog og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre, og hvis det er muligt ud fra tekstens/andre udtryksformers indhold, at se den i et historisk og etisk perspektiv. For hvert skoleår kan I finde vores årsplan under "Nyhedsbreve". "Speed, spell and tell" et læse- og skrive kursus til alle elever Vi tager udgangspunkt i elevernes stærke sider, og hvad de derudover behøver at lære for at få læse- og skrivelyst 'op at ringe'!!

5 Er du for langsom til, at tygge dig igennem en tekst? Mangler du en skabelon til at kunne skrive et godt kærestebrev? Vil du gerne have gode karakterer i stil? Vil du gerne kunne kombinere læring og dovenskab? Mål:at skabe gode læsere, der mestrer forskellige teknikker alt efter opgavens art. - at give staveteknikker alt efter elevens behov - at udvikle et nuanceret skriftsprog, der tilpasses opgaven. Mange elever får ikke indblik i, hvordan de kommer fra kontrolleret højtlæsning i den fase, hvor de har brudt læsekoden. Resultatet er ofte, at de bliver langsomme læsere, der læser med inde i hovedet som kontrolfunktion, og at eleven tror, de skal læse hvert ord i teksten. Denne teknik tager megen energi fra eleven, og længere tekster eller bøger bliver ikke læst. Stavning kan ligeledes blive et umotiveret tiltag, da eleven oplever, at de uanset anstrengelserne får mange fejl. Formålet med 'speed and spell' er, at vise eleverne - i hvor høj grad - læsning og stavning hører sammen. Deres visuelle facitliste og læselyst bliver det bærende element ud fra elevens niveau. Stavning skal blive et spørgsmål om logik og angrebsteknikker. Forældrene inddrages meget via skriftlig kommunikation og mini kursus efter behov og motivation. Gruppe 1 Afdækning af læsestrategier samt øvelser i at forøge læsehastigheden. Målrettede øvelser for de elever, der endnu ikke har brudt læsekoden. Skrive tekster ud fra 'børnestavning'. Denne teknik introduceres for forældrene. Mellemgruppen Afdække læsestrategier samt øve speedlæsning. Læseglæde er nøgleordet. Bevidstgøre om, hvorfor og hvordan det er 'let at stave'. Opbygge et aktivt skriftsprog. Motivationstræning. Ældstegruppen At overkomme læsning af litteratur ud fra teknikker fra tidligere kurser. Stavekursus efter behov. Skabe motivation for skriftlige opgaver ud fra 'salgsmetoden'. Finde sin egen skabelon til at kunne fuldføre skriftlige opgaver uanset opgavens art. Da vi ikke er helt færdige med matematik og engelsk, må midlertidigt henvise til undervisningsministeriets hjemmeside.

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere