Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik"

Transkript

1 i Stevns Kommune spolitik

2 spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til vores interne kommunikation medarbejdere imellem og i linjekommunikationen mellem ledelse og medarbejdere. I Stevns Kommune er god kommunikation vores alles ansvar, og målet med kommunikationspolitikken/-strategien er derfor, at alle ledere og medarbejdere arbejder integreret med kommunikation i deres opgaveløsning. skal på dagsordenen i Stevns Kommune, og vi starter her i kommunikationspolitikken! Politikken siger noget overordnet om hvorfor og er retningsgivende i forhold til Stevns Kommunes holdning til kommunikation. De underliggende strategier og handlingsplaner siger noget om, hvordan vi vil udmønte politikken samt, hvad vi vil gøre hvornår. spolitikken og de underliggende strategier er den rettesnor, der skal gøre det nemt for os at arbejde professionelt med kommunikation. Poul Arne Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør April 2011 Det mener vi om kommunikation I Stevns Kommune vil vi gerne være kendt for åbenhed og et moderne ledelsessyn, som gør, at vi hurtigt omstiller os i takt med, at omverdenen forandrer sig. Vi har en strategisk styret kommunikation, som både understøtter de overordnede besluttede strategier og mål (f.eks. den overordnede vision, de politiske budgetaftaler og direktionens strategipapir) samt den kommunikation, der sker hver dag i den almindelige opgaveløsning. Vores målsætning er, at alle skal arbejde integreret med kommunikation. Det indebærer, at vi tænker kommunikation ind fra starten af en ny opgave, sætter os ind i modtagerens behov og kommunikerer rettidigt og ikke mindst klart og tydeligt. Vi sikrer, at hver enkelt målgruppe får den viden, de har behov for hverken mere eller mindre. Vi reagerer ikke kun på, hvad andre siger, men agerer proaktivt og går aktivt ud med vores historier også dem, som ikke er udelukkende positive. Vi fortæller om muligheder eksisterende som nye og ikke mindst vores resultater. Vi er hjælpsomme og imødekommende, når vi får en henvendelse uanset om henvendelsen kommer i telefonen, på skrift eller personligt. Vi kommunikerer rettidigt og klart. er midlet aldrig målet! Side 2

3 Hvem har ansvaret? Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation. Kommunalbestyrelsen og kommunens ledere har ansvaret for, at kommunikation som værktøj bliver brugt ved selv at gå foran og sikre, at kommunikationspolitik og strategier er højt på dagsordenen. Alle ledere og medarbejdere har ansvaret for at sikre en effektiv linjekommunikation, og er selv aktive i at opsøge information. Vi venter ikke kun på, at den kommer af sig selv. Vi sætter fokus på videndeling og sørger for, at dele vores viden med dem, det er relevant for. Vi tænker både på videndeling vertikalt (leder til medarbejder/medarbejder til leder) og horisontalt (leder til leder/medarbejder til medarbejder). Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen. Det betyder, at den medarbejder, som har ansvaret for den enkelte opgave også som en del af opgaveløsningen har ansvaret for at sikre en god kommunikation omkring opgaven. Ikke nødvendigvis i form af at løse hele opgaven selv, men i form af at sikre, at det sker. steamet rådgiver om god kommunikation og hjælper med at aktivere kommunikationspolitik og strategier i det daglige. Indsatser Digital kommunikation Online kommunikation er Stevns Kommunes primære kommunikationskanal i forhold til vores omverden. Stevns Kommune udvikler sine online medier i takt med den teknologiske udvikling og tilpasser sig borgernes behov og ønsker. Digitale platforme skal være borgernes foretrukne kanal til viden om Stevns Kommune og her borgerne betjener sig selv via kommunens selvbetjeningsløsninger. Stevns.dk og subsites (herunder også skoler og institutioners platforme) er omdrejningspunktet samtidig med, at fokus rettes mod mobile platforme. Stevns.dk er altid opdateret og indeholder al relevant viden om Stevns Kommunes muligheder og tilbud. Teksterne er skrevet i et let tilgængeligt sprog og siderne opbygget så brugerne let guides hen til evt. selvbetjeningsmuligheder. Stevns Kommune optræder kun i sociale medier som Facebook, Twitter og lignende, når der er en konkret anledning at samles om. Brug af sociale medier koordineres af. Intern kommunikation Den interne kommunikation binder Stevns kommune sammen. Medarbejderne er kommunens største aktiv og derfor vægter Stevns Kommune videndeling medarbejderne imellem samt mellem ledere og medarbejdere højt. Alle skal være godt rustet til at løse sin opgave. God intern kommunikation er herudover en forudsætning for en god ekstern kommunikation. Medarbejderne er kommunens ansigt udadtil og skal derfor være klædt på til at fungere som gode ambassadører for Stevns Kommune. Side 3

4 Kridthuset Stevns Kommunes intranet skal være tilgængeligt for alle og er det sted, hvor medarbejderne søger viden om Stevns Kommune. Vores dagsordener og referater er et væsentligt redskab i den interne kommunikation. Derfor skal de skrives i et letforståeligt sprog, som hurtigt kan omsættes til praktik. Dagsordener skal give et let og gennemskueligt indblik i baggrund, beslutninger og konsekvenser af hver enkelt sag. Pressekontakt Pressen er en væsentlig kommunikationskanal for Stevns Kommune, som vi bruger aktivt i den eksterne kommunikation. Vi fortæller både, når det går godt, og når det går skidt. Stevns Kommunes pressekontakt er præget af åbenhed og vi er proaktive, ærlige og professionelle i vores kontakt med pressen. Vi har et åbent forhold til omverdenen, og derfor har alle ansatte i Stevns Kommune både ret og pligt til at svare på spørgsmål om egne fagområder, når nogen spørger også hvis det er pressen. Det er ikke en skam ikke at kunne svare umiddelbart. Så hellere vende tilbage med et præcist svar senere. Overhold altid et løfte om at vende tilbage. Borgmester, Direktion og prioriterer tæt kontakt til den lokale presse og opdaterer pressen om aktuelle og kommende sager, som kan have offentlighedens interesse. Krisehåndtering Ingen undgår at komme i offentlighedens søgelys heller ikke Stevns Kommune. Det kan f.eks. være, når der er begået fejl eller når der er truffet afgørelser, de berørte parter ikke er enige i. Det kan også være i force majeure-sager, hvor vi intet kunne have gjort men alligevel har et ansvar for håndteringen af krisen (f.eks. i en større vandforurening, giftudslip osv.) Det er den enkelte leder, som i samråd med afdelingschef, Direktion og afgør om en given sag er en krisesag. Hvis en sag håndteres som en krise sættes de almindelige spilleregler for pressekontakt samt udtaleret og -pligt ud af spil. Herefter anvendes Stevns Kommunes strategi for Krisehåndtering i forhold til den pågældende sag. Stevns Kommunes krisehåndtering punkt for punkt: Vi reagerer proaktivt, hurtigt og konsekvent Vi udpeger en talsperson(er) Vi er professionelle, åbne og ærlige også hvis vi har begået fejl Vi evaluerer vores krisehåndtering løbende i forløbet Vi sætter punktum, når vi betragter krisen som afsluttet Side 4

5 Designlinje Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har besluttet, at Stevns Kommune skal have en fælles designlinje. Designlinjen skaber genkendelighed og giver kommunen et ensartet og tydeligt ansigt udadtil. Designlinjen gælder bl.a. for: Kommunevåben og navnetræk Logoer for skoler og institutioner Brevprogram Publikationer Annoncer Merchandise Skilte Online-medier Designlinjen gælder for alle såvel centrale som decentrale arbejdspladser. koordinerer anvendelse af kommunens design Annoncering Annoncering er en væsentlig metode i forhold til at oplyse borgere og brugere om muligheder og nye tiltag samt ikke mindst om de ting, som har indflydelse på deres dagligdag. Der er tre primære mål for Stevns Kommunes annoncer: Information Rekruttering Profilering Stevns Kommune prioriterer i annoncematerialet, og annoncerer de emner, som giver mest mulig nytte til flest mulige mennesker. Hvor det er muligt annonceres der digitalt. Sprogpolitik Stevns Kommune har en omfattende tekstproduktion i breve, dagsordener, pressemeddelelser, tekst til nettet osv. Vi skriver både om muligheder og afgørelser, og det er altid skribentens ansvar, at modtageren forstår sproget og de budskaber, der er i teksten. Stevns Kommune skriver: med udgangspunkt i modtagerens behov imødekommende, korrekt og forståeligt Sprogpolitikken gælder for alle ansatte i Stevns Kommune. spolitikken er forankret i, som er en stabsfunktion til kommunaldirektøren. Side 5

6 Indsats 1: Digital kommunikation Stevns Kommune møder hverdag hundredvis af borgere gennem de digitale kanaler. De forventer med rette en imødekommende betjening, og det er Stevns Kommunes opgave, at levere en professionel digital kommunikation, uanset hvilke digitale kanal vi anvender. Borgernes forventninger og krav til den digitale kommunikation er stødt stigende ligesom deres forudsætninger for at anvende de digitale medier bliver stadigt bedre. Borgernes forventninger til en hjemmeside udvikler sig hele tiden, men knytter sig i dag til hurtig sagsbehandling, let tilgængelig information og muligheden for at kunne betjene sig selv digitalt døgnet rundt. Stevns Kommune sætter altid borgernes behov i centrum for den digitale kommunikation, og vores digitale løsninger skal indbyde til handling. Stevns Kommune understøtter de fællesoffentlige strategier, og dermed skal vi øge borgernes mulighed for at bruge digital post og selvbetjeningsløsninger. Det store fokus på digitalisering og kommunens egen borgerbetjenings- og kanalstrategi skal være med til at skabe effektivisering, som kan føre til administrative besparelser og aflæses på kommunens bundlinje. I Stevns Kommune understøtter de digitale medier den overordnede kommunikation. Denne strategi skaber overordnet overblik, mål og retning for vores digitale medier. Dermed bidrager strategien også til at styrke kommunens digitale, borgerrettede service. Overordnede mål for Stevns Kommunes digitale kommunikation er: Understøtte kanalvalg i Borgerbetjenings- og kanalstrategien Borgernes foretrukne kilde til viden og selvbetjening Tryg og sikker kommunikation med Stevns Kommune Sikre let tilgængelig information og yde en god service Effektiv og direkte kontakt til borgerne 1: Stevns.dk Stevns.dk er kommunens primære kanal i den digitale kommunikation. Det nuværende website er fra 1. januar 2007 og lever ikke længere op til de behov, kommunen møder i det daglige arbejde, hverken når det gælder design, struktur eller funktion. Det igangværende projekt Nyt Stevns.dk arbejder på udviklingen af en ny hjemmesideløsning, som er tidssvarende og understøtter det øgede digitale fokus. Den nye hjemmeside skal være borgernes foretrukne kanal i kontakten til kommunen og vil understøtte arbejdet for øget effektivisering. Mål stevns.dk Stevns.dk skal placere sig blandt de bedste kommuner i på nettet via relevant indhold, god formidling, teknisk tilgængelighed, moderne design og en brugervenlig grænseflade. Succeskriterier Inden udgangen af 1. kvartal 2014 forligger en vedtaget webstrategi og kravspecifikation. Inden udgangen af 2014 er Stevns Kommune i luften med en ny hjemmeside. Arbejdet med det nye stevns.dk er påbegyndt ultimo 2013 i et projekt, vi afslutter ultimo I projektet ligger, foruden udviklingen af ny hjemmeside, også arbejdet med at sikre den optimale opbygning af en weborganisation, der kan sikre hjemmesidens forankring og status blandt kommunens ansatte og borgere. Side 6

7 Sideløbende med udviklingen af det nye stevns.dk overvejer vi, om det er favorabelt at tænke Kridthuset ind i arbejdet med valg af system, leverandør og design. 2: Kridthuset Kridthuset er Stevns Kommunes intranet og blev lanceret i Kridthuset fungerer primært som dokumentsilo og opslagstavle med interne nyheder og meddelelser for kommunens ansatte. Kridthuset har desværre aldrig fået den ønskede rolle i kommunen bl.a. som følge af en besværlig adgang for ansatte uden daglig adgang til en computer samt manglende udvikling af gode funktioner til at lette de ansattes dagligdag. Ny strategi for relancering af Kridthuset kommer som selvstændig indsats under strategi for intern kommunikation. Dog vil det løbende bliver vurderet, om det kan være favorabelt at tænke relanceringen af Kridthuset ind i arbejdet med det nye stevns.dk. Mål - Kridthuset Kridthuset skal være medarbejdernes primære og foretrukne indgang til viden om Stevns Kommune som arbejdsplads. Kridthuset skal skabe fælles identitet og sammenhængskraft samt øge forståelsen for Stevns Kommune som arbejdsplads. Kridthuset skal bidrage til at gøre daglige arbejdsopgaver lettere ved at øge effektivitet via meningsfulde workflows samt rum for videndeling Succeskriterier Anvendelsen af Kridthuset skal øges Hver dag (42 > 45 %), hver uge (27 > 30 %), hver måned (11 > 15 %), meget sjældent (14 > 8 %), aldrig (6 > 2 %) Temperaturmålingen side 19 Tilfredsheden skal forbedres Forståelse af indhold (3,5 > 3,7), finde information (2,9 > 3,3), opdateret indhold (3,2 > 3,4), samlet tilfredshed (3,2 > 3,4) Temperaturmålingen side 21 Flere gode funktioner på Kridthuset Flexregistrering, booking, skabeloner mv. Mål og succeskriterier vil blive endelig tilpasset i en ny, selvstændig strategi for intranettet, idet en ny behovsafklaring er nødvendig. 3: Skoleintra & Børneintra Stevns kommune har i årevis har stor succes med at bruge skoleintra-systemet på linje med de fleste andre folkeskoler i Danmark. Senest har Stevns Kommune som en af de første danske kommuner udbredt børneintra i kommunens dagpasningstilbud. Som kontaktflade til alle forældre til børn i alderen ca. 0 til ca. 16 år repræsenterer børne- og skoleintra en af de vigtigste kommunikationskanaler i Stevns Kommune. Børne- og skoleintra udvikles af henholdsvis KMD og UNI-C, og er foreløbig to isolerede systemer. Der er visse muligheder for at udveksle og integrere data med andre systemer, men de er ikke meget udviklede. Mål skole- og børneintra Børne- og skoleintra skal være den primære og foretrukne indgang til viden om børns dagtilbud og skole- Succeskriterier Inden udgangen af 2014 har Skole & Institution reformuleret strategier for anvendelse af børne- og skoleintra for Side 7

8 gang for både ansatte, forældre og elever. de kommende år. Stevns Kommune prioriterer ensartethed i design, struktur og formidlingsform de forskellige dagtilbud og skoler imellem. 4: Borger.dk, sundhed.dk, virk.dk og KMD kontaktcenter Der kommer flere og flere decentrale portaler, kommuner og andre offentlige myndigheder skal udveksle data med. Opdatering og vedligehold af indholdet ligger decentralt hos de enkelte fagenheder. Tekster fra borger.dk er gratis at anvende, og samtidig er det muligt at få lokalt indhold vist på borger.dk. Borger.dk ajourfører artikler og hjælpetekster fra centralt hold det vil sige, at når tekster er opdateret hos borger.dk, vil det slå igennem på de sider som Stevns Kommune har importeret fra borger.dk. En af de helt store fordele ved borger.dk er desuden, at siden effektivt udstiller de selvbetjeningsløsninger, Stevns Kommune har indkøbt, og løbende udvikler hjælpetekster mm., som kan hjælpe borgerne til en effektiv selvbetjening. Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Sundhed.dk er en landsdækkende sundhedsportal, hvor man kan læse om sygdomme, se sin journal og meget mere. Bl.a. kan brugerne læse om sundhedstilbud i sin egen kommune. Virk.dk drevet af Erhvervsstyrelsen og er virksomhedernes indgang til det offentlige. KMD kontaktcenter (HurtigSvar) er et videnstøttesystem, Stevns Kommune indkøbte i forbindelse med implementering af ny borgerservice i efteråret Allerede inden implementering af systemet besluttede styregruppen bag ny borgerservice, at systemet ville blive afviklet igen, når den nye hjemmeside ser dagens lys ultimo 2014 og erstattet af integration til borger.dk. Mål Borger.dk Stevns Kommune importerer flest mulige tekster fra borger.dk for at mindske den tid, vi selv skal bruge på tekstproduktion Succeskriterier I forbindelse med Nyt stevns.dk gennemfører vi en analyse af alle de tekster, det vil give mening for os at importere fra borger.dk, og vi beslutter samtidig om vi har behov for at supplere teksterne med lokalt indhold. Sundhed.dk Stevns.dk efterlever fortsat minimumskravene i sundhedsaftalen og leverer data (information) til sundhed.dk om kommunens sundheds- forebyggelsestilbud. Inden udgangen af 2014 gennemfører Social, Sundhed & Ældre en minianalyse med henblik på at vurdere om det vil give mening at øge kommunens formidling på sundhed.dk eller om vi fastholder det nuværende niveau. Virk.dk Inden udgangen af 2014 udpeger vi et ansvarligt center for Stevns Kommunes tilstedeværelse på virk.dk. Herunder gennemfører det ansvarlige center en minianalyse med henblik på at afdække uudnyttet potentiale på virk.dk. Det ansvarlige center sørger for, at Stevns Kommunes data på virk.dk er opdaterede og bedst muligt udstillede. Side 8

9 KMD Kontaktcenter (HurtigSvar) I kontaktcentrets resterende levetid skal systemet levere viden til såvel borgere som call center-ansatte for at understøtte målet om straksafklaring bedst muligt. I forbindelse med relancering af stevns.dk afvikler vi KMD Kontaktcenter og erstatter løsningen med mest mulig integration til borger.dk. Borgerservice, kultur & Fritid opsiger kontrakten afstemt i forhold til relancering af stevns.dk. 5: Sociale medier Facebook, Twitter, Youtube, Instagram mm. Facebook mange undersøgelser og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er godt investeret at være til stede på Facebook. Det giver en synlig platform, hvor brugerne er og selv har valgt at være. Og brugerne skal selv aktivt Synes godt om Stevns Kommune, hvilket giver en mere ufiltreret kommunikation. På Facebook kan Stevns Kommune aflevere korte historier til brugerne, links til nyheder på stevns.dk, tease selvbetjening og ikke mindst lidt skæve feel good -historier, som ikke ellers ville blive bragt. Med Facebook kan der være mulighed for at nå målgrupper, som normalt ikke nås via andre kommunikationskanaler eksempelvis har andre kommuner haft succes med at nå den yngre del af borgerne. På Facebook vælger Stevns Kommune at give ordet frit, og brugerne kan på godt og ondt - kommentere på indlæg, oprette indlæg, dele billeder osv. Twitter er en form for Facebook i kort form en mikro-blog, hvor vi vil kunne poste statusopdateringer på op til 140 tegn. Det stiller krav om en kort og meget præcis kommunikation. Tilsvarende Facebook kan brugerne Synes godt om vores indlæg, dele dem med andre brugere og kommentere på dem. Twitter er pt. ikke et satsningsområde for Stevns Kommune, da vi ønsker først at gøre os vores erfaringer med Facebook og desuden ikke ønsker at åbne en ny, borgerrettet kanal, vi skal drifte og vedligeholde. Youtube videokommunikation er pt. ikke et satsningsområde, hvorfor Stevns Kommune ikke har sin egen Youtube-kanal. Det kan dog give mening at satse på kommunikation i form af små film til f.eks. Facebook og intranet men til det behøver vi ikke en selvstændig Youtubekanal. Instagram Instagram er et socialt forum for deling af billeder. Instagram er pt. ikke et satsningsområde for Stevns Kommune, da Facebook i første omgang vil kunne opfylde behovet for deling af billeder. Mål Stevns Kommune tilbyder med Facebook et digitalt mødested, hvor borgerne er. Facebook skal medvirke til at modernisere Stevns Kommunes kommunikation. Vi tilpasser os mediet og de forventninger, der er i mediet til frekvens og tempo Facebook skal fremme borgerdialog. Succeskriterier Stevns Kommune åbnede ny Facebook-side i april Direkte spørgsmål besvares inden 24 timer. Minimum 3-4 historier på om ugen Vi opretter indlæg, som inviterer til dialog. Side 9

10 6: Apps til smartphones Apps er velegnet til indhold som brugerne gerne vil tilgå igen og igen. Derfor er der ikke meget typisk kommunalt indhold, der egner sig til apps. Godt indhold til en app kunne dog være affald, kulturformidling, børne-/skole. Stevns Kommunes volumen taget i betragtning er tiden dog ikke inde til en investering i den størrelsesorden i forhold til det begrænsede indholdsområde. Desuden er indhold i apps ikke søgbart, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til de mange brugere mobilt og via computer bruger søgemaskiner som Google for at finde frem til det indhold, de efterspørger. Derfor satser vi i første omgang på at gøre hele eller dele af stevns.dk bedre tilgængeligt mobilt via et responsivt design. Apps vil dog kunne være velegnet i kommunens interne kommunikation. Mange ansatte har en smartphone og ved at pushe relevant indhold fra Kridthuset over i en app, vil vi kunne nå mange ansatte på en let og ukompliceret måde. 7: Digital post Fra årsskiftet 2013/14 blev det obligatorisk for virksomheder at have en digital postkasse og ultimo 2015 kommer turen til borgerne. Som myndighed skal Stevns Kommune gå foran virksomheder og borgere og vise vejen i forhold til at anvende digital post. Mål Vi sender mest mulig post via digital post. Succeskriterier Portobesparelse Vi sender ALLE masseforsendelser til borgerne via digital post. Undtagelser??? Januar 2014: I 2012 skal 20 % af alle dokumenter til borgerne sendes via Digital Post. I 2015 skal 50 % af alle dokumenter til borgerne sendes via Digital Post. 80 % af alle borgere har en digital postkasse den 1. januar Delmål: Januar 2014 = 30 % Januar 2015 = 50 % Juli 2015 = 60 % Side 10

11 Handlinger 2014 Aktivitet Baggrund Ansvar Web-strategi Der skal laves en særskilt strategi for stevns.dk. Strategien tager udgangspunkt i kommunens borgerbetjening- og kanalstrategi og understøtter de valg, der er taget der herunder den trafik Stevns Kommune vil generere ind og ud af kommunen (mail, telefon, fremmøde osv.). Understøtter desuden strategi for borgerbetjening og kontaktcenter. Herudover sætter strategien retning for navigation, indhold, mobilt indhold og snitflader til andre systemer f.eks. borger.dk, kontaktcenter m.v. Strategien skal fremme anvendelse af selvbetjeningsløsninger. Strategien sætter rammen for en ny web-organisation er også en del af strategien. Færdig i 1. kvartal 2014 (Hjemmeside færdig ultimo 2014) Kridthuset Facebook (sociale medier) Kridthuset skal have sin egen strategi i forhold til indhold og funktion via strategi for intern kommunikation samt denne strategi for digital kommunikation. Såfremt det kan lade sig gøre, skal Kridthuset systemmæssigt fremover bygges i samme system som stevns.dk af hensyn til: Lettere drift og vedligehold Lettere redaktion Deling af filer Følger web-strategi og skal være færdig i i 1. kvartal I forbindelse med tyvstarten på Facebook i april 2013 blev der lavet en kort strategi for Stevns Kommunes tilstedeværelse på facebook. Herunder: Snitflader til stevns.dk Arkitektur (sider) Sproglig stil Organisering Nyhedsfrekvens Svartider (maks. 24 timer) Debatregler (god tone, sletning af indlæg, blokering af brugere) Kommunens tilstedeværelse og aktiviteter på Facebook revurderes efter et år. Gennemført i 2013 Side 11

12 Børne- og skoleintra Skole & Institution gentænker og reformulerer det strategiske grundlag for børne- og skoleintra inden udgangen Arbejdet er forankret i Skole & Institution, men andre centre og stabe inddrages efter behov f.eks. Digitalisering og. Skole & Institution Borger.dk, sundhed.dk, virk.dk og KMD kontaktcenter Inden udgangen af Borgerservice, Kultur og Fritid sørger for at opsige aftalen med KMD i passende tid forud for relancering af stevns.dk. Som led i arbejdet med relanceringen gennemfører projektorganisationen bag Nyt stevns.dk en analyse, som skal munde ud i en oversigt over de sider, vi vil importere fra borger.dk. Herunder en afklaring af hvilke side, vi vil supplere med lokalt indhold. Social, Sundhed & Ældre gennemfører en minianalyse med henblik på at vurdere om det vil give mening at øge kommunens formidling på sundhed.dk. Chefgruppen udpeger et ansvarligt center for kommunens aktiviteter på virk.dk. Herunder gennemfører det ansvarlige center en minianalyse, som afklarer aktiviteterne og om vi har uudnyttet potentiale, vi skal tænke ind fremadrettet. Borgerservice, Kultur & Fritid Social, Sundhed & Ældre Chefgruppen Digital Post Inden udgangen af Borgerservice, Kultur & Fritid den 21. januar Side 12

13 Indsats 2: Intern kommunikation Den interne kommunikation skal motivere og ruste medarbejdere og ledere til at føle ejerskab og tage ansvar for videndeling, både medarbejdere imellem samt mellem ledere og medarbejdere, og den skal medvirke til engagement og arbejdsglæde i arbejdsdagen. Alle ansatte skal gennem få kanaler have adgang til den information, de skal bruge for at kunne løse deres arbejdsopgaver. en skal understøtte en fælles identitet og samtidig bidrage til en forståelse af de forskellige områder i kommunen. Derudover skal medarbejdere og ledere være klar over, hvad kommunens mål og resultater betyder for deres arbejdsfunktion. I denne strategi beskriver vi de vigtigste kommunikationskanaler, ansvar for kommunikationen og de indsatser, vi skal prioritere i i arbejdet for at styrke den interne kommunikation. Strategien er blevet til på baggrund af en workshop med i alt 18 medarbejdere og ledere fra forskellige områder i kommunen resultaterne fra kommunens temperaturmåling (spørgeskemaundersøgelse). For at måle på om vi har opnået den ønskede effekt med strategien, gennemfører vi en analyse og en evaluering af den interne kommunikation inden udgangen af Mål Understøtte en professionel og effektiv linje*- og ledelseskommunikation. *Linjen: Dvs. information fra direktion til leder, fra leder til medarbejder osv. - og den anden vej. Forbedre kommunens intranet Kridthuset. Anvende gode erfaringer til at styrke kommunikationen lokalt. Skabe klarhed så medarbejdere og ledere er klar over, hvad kommunens mål og resultater betyder for arbejdsopgaverne i egen afdeling /institution. Fokus på god mødeledelse og effektive møder. Forbedre dagsordner og referater. Succeskriterier Øget tilfredshed med nærmeste leders kommunikation: Den gennemsnitlige score på 3,3 (2011) skal øges til 3,5 i næste måling (2015). Flere ledere føler sig klædt på til at varetage en rolle som kommunikerende leder: Fra en gennemsnitlig score på 3,4 til 3,8. Et Kridthus, der i højere grad lever op til organisationens behov. Flere har let ved at finde den information, de søger. Den gennemsnitlige score på 2,9 (2011) skal øges til 3,3 (2015). Mindst én gang årligt drøftes den interne kommunikation i egen afdeling/institution. Flere ved, hvad kommunens overordnede mål og fremtidsplaner betyder for arbejdsopgaverne i egen afdeling/institution. Den gennemsnitlige score på 2,5 (2011) skal øges til 2,8 (2015). Medarbejdere og ledere får/ anvender redskaber til god mødeledelse og mere effektive møder. Dagsordner og referater skal være lettere at forstå. Et nyt projekt iværksættes sammen med Sekretariat & It jf. beslutning i strategi for godt sprog i Stevns Kommune. Herunder skal det overordnet besluttes, hvem vi skriver kommunens dagsordner til. Alle primære dagsordenproducenter undervises i godt sprog i dagsordner. Side 13

14 Understøtte videndeling af projekter på tværs af kommunen via et projektrum på Kridthuset. Understøtte god projektlederkommunikation. Øget tilfredshed med information om igangværende projekter. Den gennemsnitlige score på 3,0 (2011) skal øges til 3,3 (2015). Flere projektledere føler sig bedre klædt på til at varetage kommunikationen i projekter. Et fælles ansvar for en god kommunikation Vi har alle et ansvar for at sikre en god intern kommunikation i Stevns Kommune. Vi sætter fokus på videndeling og sørger for at dele viden med dem, det er relevant for. Både vertikalt (leder til medarbejder/medarbejder til leder) og horisontalt (leder til leder/medarbejder til medarbejder). Vi sikrer en planlagt kommunikation omkring vores opgaveløsning og laver altid kommunikationsplaner for projekter og lign. På den måde tager vi altid højde for væsentlige budskaber, kanaler og målgrupper i den interne kommunikation og undgår unødig brandslukning. Vi orienterer altid først internt berørte medarbejdere informeres før presse og borgere. Vigtigste kanaler og ansvar Nærmeste leder er den vigtigste kanal for medarbejderne, og derfor prioriterer vi en god ledelseskommunikation højt. Både fra leder til medarbejder og fra medarbejder til leder. Alle ledere og medarbejdere har ansvaret for at sikre, at kommunikationen er effektiv og er selv aktive i at opsøge informationen. Vi venter ikke kun på, at den kommer af sig selv. Hvis du er leder, har du ansvaret for at sikre, at relevant information er tilgængelig for dine medarbejdere. Du skal formidle væsentlige beslutninger, så dine medarbejdere forstår baggrunden for og konsekvenserne af beslutningerne. Ligesådan har du en vigtig opgave i at sikre, at dine medarbejdere har kendskab til kommunens og afdelingens/institutionens mål og fremtidsplaner, så de ved, hvad disse betyder for deres egne arbejdsopgaver. Som medarbejder har du et ansvar for selv at opsøge og videregive relevant information til din leder og stille spørgsmål, hvis du ikke forstår den information, du får. Kridthuset er kommunens fælles intranet, der skal være tilgængeligt for alle. Det er vores platform for videndeling, der skal bidrage til at styrke den fælles identitet samt lette arbejdsgange og rutiner. Som ansat i Stevns Kommune har du selv ansvaret for at gå ind på Kridthuset og holde dig opdateret om emner, der har relevans for dit arbejde. Ligeså har du et ansvar for at bruge Kridthuset, hvis du skal meddele emner af generel interesse til større grupper af ansatte. Det betyder, at vi så vidt muligt undgår all s. Meddelelser og dokumenter af generel interesse (vejledninger, beskrivelser og lign.) skal være tilgængelige på Kridthuset og ikke formidles via mail. Som leder har du ansvaret for, at relevant information på Kridthuset er tilgængeligt for dine medarbejdere. Det gælder både hjælp til at komme på Kridthuset eller f.eks. at du printer relevant information ud og hænger den op på opslagstavlen, fortæller om den på et møde eller lignende. Møder er én af vores vigtigste kanaler. Det er f.eks. personalemøder i egen afdeling/institution, hvor vi bliver klædt på til vores arbejdsopgaver, men det kan også være møder i forbindelse med projekt- Side 14

15 samarbejde, udvalg mv. på tværs af kommunens områder. Møder bør, hvor det er relevant, altid indeholde et fast punkt om kommunikation. Dvs. at det skal drøftes, om der skal igangsættes kommunikationsaktiviteter som følge af beslutninger, diskussioner mv. Brug kommunikationsplanen på Kridthuset som hjælp til at tage en snak om, hvad der skal kommunikeres, til hvem, hvordan mv., og hvem, der har ansvaret for kommunikationsaktiviteterne. Dagsordner og referater er et væsentligt redskab i den interne kommunikation. De skal give et let og gennemskueligt indblik i baggrund, beslutninger og konsekvenser af hver enkelt sag. Alle skal have adgang til relevante dagsordner og referater, der går på tværs af kommunens områder. De skal være tilgængelige på Kridthuset og/eller Politiker Web. Som skribent har du ansvaret for, at en dagsorden/referat er skrevet i et læsevenligt sprog, så dine kollegaer (og i sidste ende offentligheden) forstår de budskaber, der er i teksten. Der er gode råd at hente på Kridthuset om, hvordan du skriver godt. Uformel kommunikation kan være snak med en kollega på gangen, til et møde, over en mailkorrespondance eller lignende. en er ikke styret eller planlagt, men den er en vigtig del af vores interne kommunikation, der medvirker til engagement og trivsel i arbejdsdagen. s er en hurtig kommunikationsform, som en del ansatte bruger hyppigt i den daglige kommunikation på kryds og tværs af kommunens afdelinger/institutioner. en bruger vi til det, den egner sig bedst til, dvs. små korte beskeder og aldrig diskussioner - den kan aldrig erstatte den direkte dialog i en telefonsamtale eller ansigt til ansigt. Til sender vi til dem, der skal handle på mailen og CC til dem, der blot skal orienteres. Undgå så vidt muligt de såkaldte all s den type information, der sendes i all s, hører til på Kridthuset, hvor du f.eks. kan skrive til alle, eller sende beskeder til de tre rådhuse, din afdeling mfl. En intern mail er en mail fra en kollega, som kan have brug for svar for at komme videre med en opgave. Har du en stevns-mail-adresse, har du derfor et ansvar for jævnligt at tjekke din indbakke og besvare de mails, som kræver svar. Husk at sætte ikke til stede-assistenten til, når du er væk fra arbejdet mere end én dag. Handlinger Aktivitet Baggrund Ansvar Kurser i god ledelseskommunikation Vi prioriterer en god ledelseskommunikation højt, da vi ved, at nærmeste leder er den vigtigste interne kommunikationskanal for medarbejderne. Temperaturmålingen viser også, at her kan vi blive endnu bedre. Kurser skal klæde lederne godt på søger samarbejde med HR om at iværksætte kurser, der skal klæde lederne endnu bedre på til kommunikationen med medarbejderne og i linjen. Det kan bl.a. være kommunikation om budgetprocessen, omstruktureringer, og hvordan man som leder brænder igennem med sine budskaber. HR Uddannelse + Side 15

16 Et bedre Kridthus Lokale erfaringer og ansvar skal styrke kommunikationen Kurserne skal være obligatoriske for alle, og så skal det være muligt for den enkelte leder at styrke sine kompetencer inden for de områder, lederen har størst behov for. Kurserne skræddersys, så underviseren tager afsæt i kommunens kommunikationspolitik og ledelsesgrundlag. Dvs. at kurserne også vil sætte fokus på lederens roller og ansvar i Stevns Kommune. planlægger en relancering af Kridthuset. Det skyldes bl.a., at der er stor efterspørgsel efter et intranet, der matcher vores behov bedre. Eksempelvis viser temperaturmålingen, at der er ønsker om: en mere intuitiv struktur, det gør det er lettere at finde det, man søger lettere adgang indhold tilpasses den enkelte bruger/område bedre Dét og meget mere skal vi tænke med i udviklingen af en ny version af Kridthuset. Første skridt er at klarlægge processen for relanceringen. Inden sommerferien 2012 tager direktionen en beslutning om, hvordan processen for en relancering af både intranet og hjemmeside kommer til at forløbe. God kommunikation begynder med os selv. Derfor skal alle afdelinger/institutioner drøfte den daglige kommunikation mindst én gang om året - f.eks. på et personalemøde, hvor der tages en dialog om: Hvad fungerer godt? Hvad skal vi gøre mere af? Hvordan bruger vi vores kanaler? (f.eks. mailkultur, får vi delt vores gode historier med andre afdelinger/institutioner? mv.) Får vi den information, vi har brug for? Er der noget vi skal forbedre? Hvordan? udarbejder og samler inspirationsmateriale, som lederne kan tage udgangspunkt i til en dialog om kommunikationen. Materialet vil være tilgængeligt på Kridthuset fra efteråret Ledere med personaleansvar Side 16

17 Strategisk aftalestyring Politiske fokuspunkter og direktionens strategibrev Hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne udpeger kommunalbestyrelsen et antal politiske fokuspunkter, som skal have særlig opmærksomhed i det kommende år. På samme vis udarbejder direktionen et strategibrev for det kommende års arbejde, der retter sig mod udvikling på de indre linjer i organisationen. I forlængelse heraf indgår afdelingschefer aftaler med direktion om strategiske udviklingsprojekter (jf. aftale om strategiske udviklingsviklingsprojekter). Der laves kommunikationsplaner for disse fokuspunkter, indsatsområder og projekter i forbindelse med opgaveog projektbeskrivelserne. Den interne kommunikation er en del af kommunikationsplanen. Planen understøtter kommunikationen om mål, fremtidsplaner og resultater. Den tager højde for væsentlige budskaber, kanaler og målgrupper i den interne kommunikation og følger opgaveløsningen fra start til slut. Direktion sikrer via den enkelte afdelingschef, at den pågældende projektleder/ sagsansvarlig udarbejder en kommunikationsplan Effektive møder Kurser i god projektlederkommunikation Projektrum Møder hvad enten det er personalemøder, møder i projekter og lign. er alle vigtige for, at vi er klædt på til at løse vores arbejdsopgaver, men de kan godt være mere effektive. Det skal vi have fokus på, så vi bruger vores tid bedst muligt og får mest ud af møderne. Der skal laves en værktøjskasse med redskaber til god mødeledelse og nye mødevaner. Den kan f.eks. indeholde en mødehåndbog i samme stil med projekthåndbogen og en skabelon for, hvordan et godt beslutningsreferat ser ud. Værktøjskassen skal være tilgængelig på Kridthuset, hvor det også skal være muligt at udveksle erfaringer og ideer om gode måder at holde møder på. Effektive møder kan desuden understøttes af kurser om god mødeledelse. Se ovenfor. At kommunikationen i projekter fungerer optimalt er afgørende for et projekts fremdrift og udvikling. Derfor søger samarbejde med HR om at iværksætte kurser, der skal klæde projektlederne endnu bedre på til at varetage kommunikationen i projekter. På Kridthuset opretter et projektrum, der skal understøtte videndeling på tværs af projekter i kommunen. Projektrummet vil bl.a. indeholde redskaber så som projekthåndbogen, herunder skabelon til kommunikationsplan, og det skal være muligt at finde projektbeskrivelser, læse nyt om projekter og udveksle erfaringer på siden. Projektrummet tænkes sammen med og understøtter Økonomi & Udviklings projektstyringsværktøj. HR/Økonomi & Udvikling + HR uddannelse + Økonomi & Udvikling Mere læsevenlige Vores dagsordner og referater skal være lettere at læse, så Side 17

18 dagsordner og referater Analyse og evaluering af kommunikationsindsatser vi nemt og hurtigt kan sætte os ind i en sag. Derfor laver i samarbejde med Sekretariat & It en projektbeskrivelse til, hvordan vi kan gøre de politiske og administrative dagsordner mere læsevenlige (se sprogstrategi - vedtaget i chefgruppen, januar 2012). I forlængelse af projektet nedsættes en dagsorden erfagruppe forankret i Sekretariat & It, som afholder et årligt møde med fokus på kommunens dagsordner interne som eksterne. Nyt kursus i tekst til dagsordner udvikles i samarbejde med HR Uddannelse. Alle primære dagsordenproducenter skal tage kurset, som herudover gentages årligt for nye ansatte. For at tage temperaturen på den interne kommunikation og måle på, om indsatserne har haft den ønskede effekt gennemfører en analyse og evaluering af den interne kommunikation inden udgangen af genbruger spørgeskemaet fra temperaturmålingen, som blev lavet i maj/juni 2011 for at kunne sammenligne resultaterne. Resultaterne bruger vi desuden til at sætte mål og retning for den interne kommunikation i de kommende år. Sekretariat & It HR Uddannelse den 22. maj Side 18

19 Indsats 3: Pressekontakt i Stevns Kommune Pressen er vigtig for Stevns Kommune både den lokale, regionale, landsdækkende og kommunale presse. De historier i form af læserbreve, artikler, annoncer mv., pressen bringer om Stevns Kommune, tegner et samlet billede af kommunen, og dermed har pressen stor indflydelse på, hvordan vores omverden oplever os. I den stevnske presse foregår desuden en stor del af den lokale debat, og her kan Stevns Kommune kommunikere til borgere og virksomheder. Flere af kommunens ansatte bor i kommunen, hvorfor pressen spiller en central rolle i både den interne og eksterne kommunikation. Derfor er pressen vigtig, og derfor prioriterer Stevns Kommune kontakten til pressen højt og ser journalister som en vigtig målgruppe. Stevns Kommunes kontakt med pressen I den overordnede kommunikationspolitik står der: Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation og den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen. Det gælder også for kommunens pressearbejde. Stevns Kommunes pressekontakt skal være kendetegnet ved at være: rettidig & proaktiv ærlig & troværdig saglig & professionel. Hvornår henvender Stevns Kommune sig til pressen? succeser og gode historier om Stevns Kommune resultater af vores arbejde og opgaveløsning politiske beslutninger muligheder og servicetilbud kommunale begivenheder og arrangementer hvis Stevns Kommune er udfordret jf. kommunens kriseplan. Formål & succeskriterier Formål Løfte kvaliteten af Stevns Kommunes pressearbejde. Succeskriterier Vi bibeholder en god relation til pressen. Henvendelser til pressen sker velovervejet og koordineret. Pressemeddelelser er korte, velskrevne og skarpt vinklede med entydige budskaber. Vi målretter vores pressemeddelelser til enkelte medier (færre masseudsendelser). I 2013 gennemføres en analyse og evaluering af kommunens presseindsats i Flere skal blive i stand til at skrive gode pressemeddelelser. Synlighed på resultater og cases (færre balkontaler). Synlighed uden for kommunegrænsen særligt den landsækkende presse. skal i mindre grad end i dag være filter for at udarbejde pressemeddelelser. 3-4 cases i den lokale eller regionale presse årligt, som Stevns Kommune selv har taget initiativ til. 1-2 positive historier årligt i den landsdækkende presse, som Stevns Kommune selv har taget initiativ til. Side 19

20 Udtaleret- og pligt: Når journalisten ringer I Stevns Kommune har alle medarbejdere ret og pligt til at udtale sig til pressen, hvis en journalist tager kontakt. Som ansat i Stevns Kommune må du altid udtale dig om faktuelle forhold inden for dine egne ansvarsområder. Går spørgsmålene udover rent faktuelle ting og mere handler om principper, holdninger og vurderinger skal du henvise til en leder, direktør eller politiker alt efter spørgsmålenes karakter. Det er tilladt at tage en tænkepause, inden du svarer. Er du i tvivl om noget, så sig, at du ringer tilbage senere. Aftal altid, hvornår du ringer tilbage og overhold altid aftalen! I den mellemliggende tid kan du forberede dit svar og rådføre dig med en kollega eller, hvis du har behov for det. Husk altid din tavshedspligt i forhold til persondata eller lignende, ligesom du ikke må udlevere fortrolige, interne oplysninger, der kan forstyrre igangværende arbejds- eller politiske processer. Du har altid ret til at udtale dig som privatperson, men sørg for at gøre det tydeligt, når du udtaler dig privat og husk, at det kan være vanskeligt at holde tingene adskilt, hvis du udtaler dig som privatperson om sager, du selv er involveret i som fagperson. Du kan sige nej til at udtale dig, hvis du: ikke ved, hvad sagen drejer sig om føler dig usikker har en fornemmelse af, at sagen er principiel eller politisk. Siger du nej til at udtale dig, har du pligt til at hjælpe journalisten godt på vej ved at henvise til den, du vurderer, bedst kan svare på spørgsmålene. Sørg altid for at orientere op i systemet, som minimum til nærmeste leder, når du har udtalt dig til pressen. Når Stevns Kommune kontakter pressen I Stevns kommune vil vi gerne fremstå professionelt. Derfor koordinerer vi tingene, når vi selv henvender os til pressen, så vi undgår, at pressen får den samme historie fra flere forskellige medarbejdere i Stevns Kommune. Ingen henvender sig til pressen, med mindre det er efter aftale med nærmeste leder. Nærmeste leder vurderer, om pressehenvendelsen skal godkendes på højere sted. Den ansvarlige leder sørger altid for, at relevant bagland er orienteret (chef, direktion og kommunikation), og at historien også kommunikeres på stevns.dk (via afdelingens webkoordinator). Vi tænker os godt om, inden vi sender en pressemeddelelse af sted. Er denne historie nu også relevant, og lever den op til pressens nyhedskriterier (f.eks. væsentlighed, identifikation, sensation og/eller aktualitet)? Vi orienterer først internt. Første gang dine kollegaer eller medarbejdere bliver informeret Side 20

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere