Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik"

Transkript

1 i Stevns Kommune spolitik

2 spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til vores interne kommunikation medarbejdere imellem og i linjekommunikationen mellem ledelse og medarbejdere. I Stevns Kommune er god kommunikation vores alles ansvar, og målet med kommunikationspolitikken/-strategien er derfor, at alle ledere og medarbejdere arbejder integreret med kommunikation i deres opgaveløsning. skal på dagsordenen i Stevns Kommune, og vi starter her i kommunikationspolitikken! Politikken siger noget overordnet om hvorfor og er retningsgivende i forhold til Stevns Kommunes holdning til kommunikation. De underliggende strategier og handlingsplaner siger noget om, hvordan vi vil udmønte politikken samt, hvad vi vil gøre hvornår. spolitikken og de underliggende strategier er den rettesnor, der skal gøre det nemt for os at arbejde professionelt med kommunikation. Poul Arne Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør April 2011 Det mener vi om kommunikation I Stevns Kommune vil vi gerne være kendt for åbenhed og et moderne ledelsessyn, som gør, at vi hurtigt omstiller os i takt med, at omverdenen forandrer sig. Vi har en strategisk styret kommunikation, som både understøtter de overordnede besluttede strategier og mål (f.eks. den overordnede vision, de politiske budgetaftaler og direktionens strategipapir) samt den kommunikation, der sker hver dag i den almindelige opgaveløsning. Vores målsætning er, at alle skal arbejde integreret med kommunikation. Det indebærer, at vi tænker kommunikation ind fra starten af en ny opgave, sætter os ind i modtagerens behov og kommunikerer rettidigt og ikke mindst klart og tydeligt. Vi sikrer, at hver enkelt målgruppe får den viden, de har behov for hverken mere eller mindre. Vi reagerer ikke kun på, hvad andre siger, men agerer proaktivt og går aktivt ud med vores historier også dem, som ikke er udelukkende positive. Vi fortæller om muligheder eksisterende som nye og ikke mindst vores resultater. Vi er hjælpsomme og imødekommende, når vi får en henvendelse uanset om henvendelsen kommer i telefonen, på skrift eller personligt. Vi kommunikerer rettidigt og klart. er midlet aldrig målet! Side 2

3 Hvem har ansvaret? Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation. Kommunalbestyrelsen og kommunens ledere har ansvaret for, at kommunikation som værktøj bliver brugt ved selv at gå foran og sikre, at kommunikationspolitik og strategier er højt på dagsordenen. Alle ledere og medarbejdere har ansvaret for at sikre en effektiv linjekommunikation, og er selv aktive i at opsøge information. Vi venter ikke kun på, at den kommer af sig selv. Vi sætter fokus på videndeling og sørger for, at dele vores viden med dem, det er relevant for. Vi tænker både på videndeling vertikalt (leder til medarbejder/medarbejder til leder) og horisontalt (leder til leder/medarbejder til medarbejder). Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen. Det betyder, at den medarbejder, som har ansvaret for den enkelte opgave også som en del af opgaveløsningen har ansvaret for at sikre en god kommunikation omkring opgaven. Ikke nødvendigvis i form af at løse hele opgaven selv, men i form af at sikre, at det sker. steamet rådgiver om god kommunikation og hjælper med at aktivere kommunikationspolitik og strategier i det daglige. Indsatser Digital kommunikation Online kommunikation er Stevns Kommunes primære kommunikationskanal i forhold til vores omverden. Stevns Kommune udvikler sine online medier i takt med den teknologiske udvikling og tilpasser sig borgernes behov og ønsker. Digitale platforme skal være borgernes foretrukne kanal til viden om Stevns Kommune og her borgerne betjener sig selv via kommunens selvbetjeningsløsninger. Stevns.dk og subsites (herunder også skoler og institutioners platforme) er omdrejningspunktet samtidig med, at fokus rettes mod mobile platforme. Stevns.dk er altid opdateret og indeholder al relevant viden om Stevns Kommunes muligheder og tilbud. Teksterne er skrevet i et let tilgængeligt sprog og siderne opbygget så brugerne let guides hen til evt. selvbetjeningsmuligheder. Stevns Kommune optræder kun i sociale medier som Facebook, Twitter og lignende, når der er en konkret anledning at samles om. Brug af sociale medier koordineres af. Intern kommunikation Den interne kommunikation binder Stevns kommune sammen. Medarbejderne er kommunens største aktiv og derfor vægter Stevns Kommune videndeling medarbejderne imellem samt mellem ledere og medarbejdere højt. Alle skal være godt rustet til at løse sin opgave. God intern kommunikation er herudover en forudsætning for en god ekstern kommunikation. Medarbejderne er kommunens ansigt udadtil og skal derfor være klædt på til at fungere som gode ambassadører for Stevns Kommune. Side 3

4 Kridthuset Stevns Kommunes intranet skal være tilgængeligt for alle og er det sted, hvor medarbejderne søger viden om Stevns Kommune. Vores dagsordener og referater er et væsentligt redskab i den interne kommunikation. Derfor skal de skrives i et letforståeligt sprog, som hurtigt kan omsættes til praktik. Dagsordener skal give et let og gennemskueligt indblik i baggrund, beslutninger og konsekvenser af hver enkelt sag. Pressekontakt Pressen er en væsentlig kommunikationskanal for Stevns Kommune, som vi bruger aktivt i den eksterne kommunikation. Vi fortæller både, når det går godt, og når det går skidt. Stevns Kommunes pressekontakt er præget af åbenhed og vi er proaktive, ærlige og professionelle i vores kontakt med pressen. Vi har et åbent forhold til omverdenen, og derfor har alle ansatte i Stevns Kommune både ret og pligt til at svare på spørgsmål om egne fagområder, når nogen spørger også hvis det er pressen. Det er ikke en skam ikke at kunne svare umiddelbart. Så hellere vende tilbage med et præcist svar senere. Overhold altid et løfte om at vende tilbage. Borgmester, Direktion og prioriterer tæt kontakt til den lokale presse og opdaterer pressen om aktuelle og kommende sager, som kan have offentlighedens interesse. Krisehåndtering Ingen undgår at komme i offentlighedens søgelys heller ikke Stevns Kommune. Det kan f.eks. være, når der er begået fejl eller når der er truffet afgørelser, de berørte parter ikke er enige i. Det kan også være i force majeure-sager, hvor vi intet kunne have gjort men alligevel har et ansvar for håndteringen af krisen (f.eks. i en større vandforurening, giftudslip osv.) Det er den enkelte leder, som i samråd med afdelingschef, Direktion og afgør om en given sag er en krisesag. Hvis en sag håndteres som en krise sættes de almindelige spilleregler for pressekontakt samt udtaleret og -pligt ud af spil. Herefter anvendes Stevns Kommunes strategi for Krisehåndtering i forhold til den pågældende sag. Stevns Kommunes krisehåndtering punkt for punkt: Vi reagerer proaktivt, hurtigt og konsekvent Vi udpeger en talsperson(er) Vi er professionelle, åbne og ærlige også hvis vi har begået fejl Vi evaluerer vores krisehåndtering løbende i forløbet Vi sætter punktum, når vi betragter krisen som afsluttet Side 4

5 Designlinje Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har besluttet, at Stevns Kommune skal have en fælles designlinje. Designlinjen skaber genkendelighed og giver kommunen et ensartet og tydeligt ansigt udadtil. Designlinjen gælder bl.a. for: Kommunevåben og navnetræk Logoer for skoler og institutioner Brevprogram Publikationer Annoncer Merchandise Skilte Online-medier Designlinjen gælder for alle såvel centrale som decentrale arbejdspladser. koordinerer anvendelse af kommunens design Annoncering Annoncering er en væsentlig metode i forhold til at oplyse borgere og brugere om muligheder og nye tiltag samt ikke mindst om de ting, som har indflydelse på deres dagligdag. Der er tre primære mål for Stevns Kommunes annoncer: Information Rekruttering Profilering Stevns Kommune prioriterer i annoncematerialet, og annoncerer de emner, som giver mest mulig nytte til flest mulige mennesker. Hvor det er muligt annonceres der digitalt. Sprogpolitik Stevns Kommune har en omfattende tekstproduktion i breve, dagsordener, pressemeddelelser, tekst til nettet osv. Vi skriver både om muligheder og afgørelser, og det er altid skribentens ansvar, at modtageren forstår sproget og de budskaber, der er i teksten. Stevns Kommune skriver: med udgangspunkt i modtagerens behov imødekommende, korrekt og forståeligt Sprogpolitikken gælder for alle ansatte i Stevns Kommune. spolitikken er forankret i, som er en stabsfunktion til kommunaldirektøren. Side 5

6 Indsats 1: Digital kommunikation Stevns Kommune møder hverdag hundredvis af borgere gennem de digitale kanaler. De forventer med rette en imødekommende betjening, og det er Stevns Kommunes opgave, at levere en professionel digital kommunikation, uanset hvilke digitale kanal vi anvender. Borgernes forventninger og krav til den digitale kommunikation er stødt stigende ligesom deres forudsætninger for at anvende de digitale medier bliver stadigt bedre. Borgernes forventninger til en hjemmeside udvikler sig hele tiden, men knytter sig i dag til hurtig sagsbehandling, let tilgængelig information og muligheden for at kunne betjene sig selv digitalt døgnet rundt. Stevns Kommune sætter altid borgernes behov i centrum for den digitale kommunikation, og vores digitale løsninger skal indbyde til handling. Stevns Kommune understøtter de fællesoffentlige strategier, og dermed skal vi øge borgernes mulighed for at bruge digital post og selvbetjeningsløsninger. Det store fokus på digitalisering og kommunens egen borgerbetjenings- og kanalstrategi skal være med til at skabe effektivisering, som kan føre til administrative besparelser og aflæses på kommunens bundlinje. I Stevns Kommune understøtter de digitale medier den overordnede kommunikation. Denne strategi skaber overordnet overblik, mål og retning for vores digitale medier. Dermed bidrager strategien også til at styrke kommunens digitale, borgerrettede service. Overordnede mål for Stevns Kommunes digitale kommunikation er: Understøtte kanalvalg i Borgerbetjenings- og kanalstrategien Borgernes foretrukne kilde til viden og selvbetjening Tryg og sikker kommunikation med Stevns Kommune Sikre let tilgængelig information og yde en god service Effektiv og direkte kontakt til borgerne 1: Stevns.dk Stevns.dk er kommunens primære kanal i den digitale kommunikation. Det nuværende website er fra 1. januar 2007 og lever ikke længere op til de behov, kommunen møder i det daglige arbejde, hverken når det gælder design, struktur eller funktion. Det igangværende projekt Nyt Stevns.dk arbejder på udviklingen af en ny hjemmesideløsning, som er tidssvarende og understøtter det øgede digitale fokus. Den nye hjemmeside skal være borgernes foretrukne kanal i kontakten til kommunen og vil understøtte arbejdet for øget effektivisering. Mål stevns.dk Stevns.dk skal placere sig blandt de bedste kommuner i på nettet via relevant indhold, god formidling, teknisk tilgængelighed, moderne design og en brugervenlig grænseflade. Succeskriterier Inden udgangen af 1. kvartal 2014 forligger en vedtaget webstrategi og kravspecifikation. Inden udgangen af 2014 er Stevns Kommune i luften med en ny hjemmeside. Arbejdet med det nye stevns.dk er påbegyndt ultimo 2013 i et projekt, vi afslutter ultimo I projektet ligger, foruden udviklingen af ny hjemmeside, også arbejdet med at sikre den optimale opbygning af en weborganisation, der kan sikre hjemmesidens forankring og status blandt kommunens ansatte og borgere. Side 6

7 Sideløbende med udviklingen af det nye stevns.dk overvejer vi, om det er favorabelt at tænke Kridthuset ind i arbejdet med valg af system, leverandør og design. 2: Kridthuset Kridthuset er Stevns Kommunes intranet og blev lanceret i Kridthuset fungerer primært som dokumentsilo og opslagstavle med interne nyheder og meddelelser for kommunens ansatte. Kridthuset har desværre aldrig fået den ønskede rolle i kommunen bl.a. som følge af en besværlig adgang for ansatte uden daglig adgang til en computer samt manglende udvikling af gode funktioner til at lette de ansattes dagligdag. Ny strategi for relancering af Kridthuset kommer som selvstændig indsats under strategi for intern kommunikation. Dog vil det løbende bliver vurderet, om det kan være favorabelt at tænke relanceringen af Kridthuset ind i arbejdet med det nye stevns.dk. Mål - Kridthuset Kridthuset skal være medarbejdernes primære og foretrukne indgang til viden om Stevns Kommune som arbejdsplads. Kridthuset skal skabe fælles identitet og sammenhængskraft samt øge forståelsen for Stevns Kommune som arbejdsplads. Kridthuset skal bidrage til at gøre daglige arbejdsopgaver lettere ved at øge effektivitet via meningsfulde workflows samt rum for videndeling Succeskriterier Anvendelsen af Kridthuset skal øges Hver dag (42 > 45 %), hver uge (27 > 30 %), hver måned (11 > 15 %), meget sjældent (14 > 8 %), aldrig (6 > 2 %) Temperaturmålingen side 19 Tilfredsheden skal forbedres Forståelse af indhold (3,5 > 3,7), finde information (2,9 > 3,3), opdateret indhold (3,2 > 3,4), samlet tilfredshed (3,2 > 3,4) Temperaturmålingen side 21 Flere gode funktioner på Kridthuset Flexregistrering, booking, skabeloner mv. Mål og succeskriterier vil blive endelig tilpasset i en ny, selvstændig strategi for intranettet, idet en ny behovsafklaring er nødvendig. 3: Skoleintra & Børneintra Stevns kommune har i årevis har stor succes med at bruge skoleintra-systemet på linje med de fleste andre folkeskoler i Danmark. Senest har Stevns Kommune som en af de første danske kommuner udbredt børneintra i kommunens dagpasningstilbud. Som kontaktflade til alle forældre til børn i alderen ca. 0 til ca. 16 år repræsenterer børne- og skoleintra en af de vigtigste kommunikationskanaler i Stevns Kommune. Børne- og skoleintra udvikles af henholdsvis KMD og UNI-C, og er foreløbig to isolerede systemer. Der er visse muligheder for at udveksle og integrere data med andre systemer, men de er ikke meget udviklede. Mål skole- og børneintra Børne- og skoleintra skal være den primære og foretrukne indgang til viden om børns dagtilbud og skole- Succeskriterier Inden udgangen af 2014 har Skole & Institution reformuleret strategier for anvendelse af børne- og skoleintra for Side 7

8 gang for både ansatte, forældre og elever. de kommende år. Stevns Kommune prioriterer ensartethed i design, struktur og formidlingsform de forskellige dagtilbud og skoler imellem. 4: Borger.dk, sundhed.dk, virk.dk og KMD kontaktcenter Der kommer flere og flere decentrale portaler, kommuner og andre offentlige myndigheder skal udveksle data med. Opdatering og vedligehold af indholdet ligger decentralt hos de enkelte fagenheder. Tekster fra borger.dk er gratis at anvende, og samtidig er det muligt at få lokalt indhold vist på borger.dk. Borger.dk ajourfører artikler og hjælpetekster fra centralt hold det vil sige, at når tekster er opdateret hos borger.dk, vil det slå igennem på de sider som Stevns Kommune har importeret fra borger.dk. En af de helt store fordele ved borger.dk er desuden, at siden effektivt udstiller de selvbetjeningsløsninger, Stevns Kommune har indkøbt, og løbende udvikler hjælpetekster mm., som kan hjælpe borgerne til en effektiv selvbetjening. Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Sundhed.dk er en landsdækkende sundhedsportal, hvor man kan læse om sygdomme, se sin journal og meget mere. Bl.a. kan brugerne læse om sundhedstilbud i sin egen kommune. Virk.dk drevet af Erhvervsstyrelsen og er virksomhedernes indgang til det offentlige. KMD kontaktcenter (HurtigSvar) er et videnstøttesystem, Stevns Kommune indkøbte i forbindelse med implementering af ny borgerservice i efteråret Allerede inden implementering af systemet besluttede styregruppen bag ny borgerservice, at systemet ville blive afviklet igen, når den nye hjemmeside ser dagens lys ultimo 2014 og erstattet af integration til borger.dk. Mål Borger.dk Stevns Kommune importerer flest mulige tekster fra borger.dk for at mindske den tid, vi selv skal bruge på tekstproduktion Succeskriterier I forbindelse med Nyt stevns.dk gennemfører vi en analyse af alle de tekster, det vil give mening for os at importere fra borger.dk, og vi beslutter samtidig om vi har behov for at supplere teksterne med lokalt indhold. Sundhed.dk Stevns.dk efterlever fortsat minimumskravene i sundhedsaftalen og leverer data (information) til sundhed.dk om kommunens sundheds- forebyggelsestilbud. Inden udgangen af 2014 gennemfører Social, Sundhed & Ældre en minianalyse med henblik på at vurdere om det vil give mening at øge kommunens formidling på sundhed.dk eller om vi fastholder det nuværende niveau. Virk.dk Inden udgangen af 2014 udpeger vi et ansvarligt center for Stevns Kommunes tilstedeværelse på virk.dk. Herunder gennemfører det ansvarlige center en minianalyse med henblik på at afdække uudnyttet potentiale på virk.dk. Det ansvarlige center sørger for, at Stevns Kommunes data på virk.dk er opdaterede og bedst muligt udstillede. Side 8

9 KMD Kontaktcenter (HurtigSvar) I kontaktcentrets resterende levetid skal systemet levere viden til såvel borgere som call center-ansatte for at understøtte målet om straksafklaring bedst muligt. I forbindelse med relancering af stevns.dk afvikler vi KMD Kontaktcenter og erstatter løsningen med mest mulig integration til borger.dk. Borgerservice, kultur & Fritid opsiger kontrakten afstemt i forhold til relancering af stevns.dk. 5: Sociale medier Facebook, Twitter, Youtube, Instagram mm. Facebook mange undersøgelser og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er godt investeret at være til stede på Facebook. Det giver en synlig platform, hvor brugerne er og selv har valgt at være. Og brugerne skal selv aktivt Synes godt om Stevns Kommune, hvilket giver en mere ufiltreret kommunikation. På Facebook kan Stevns Kommune aflevere korte historier til brugerne, links til nyheder på stevns.dk, tease selvbetjening og ikke mindst lidt skæve feel good -historier, som ikke ellers ville blive bragt. Med Facebook kan der være mulighed for at nå målgrupper, som normalt ikke nås via andre kommunikationskanaler eksempelvis har andre kommuner haft succes med at nå den yngre del af borgerne. På Facebook vælger Stevns Kommune at give ordet frit, og brugerne kan på godt og ondt - kommentere på indlæg, oprette indlæg, dele billeder osv. Twitter er en form for Facebook i kort form en mikro-blog, hvor vi vil kunne poste statusopdateringer på op til 140 tegn. Det stiller krav om en kort og meget præcis kommunikation. Tilsvarende Facebook kan brugerne Synes godt om vores indlæg, dele dem med andre brugere og kommentere på dem. Twitter er pt. ikke et satsningsområde for Stevns Kommune, da vi ønsker først at gøre os vores erfaringer med Facebook og desuden ikke ønsker at åbne en ny, borgerrettet kanal, vi skal drifte og vedligeholde. Youtube videokommunikation er pt. ikke et satsningsområde, hvorfor Stevns Kommune ikke har sin egen Youtube-kanal. Det kan dog give mening at satse på kommunikation i form af små film til f.eks. Facebook og intranet men til det behøver vi ikke en selvstændig Youtubekanal. Instagram Instagram er et socialt forum for deling af billeder. Instagram er pt. ikke et satsningsområde for Stevns Kommune, da Facebook i første omgang vil kunne opfylde behovet for deling af billeder. Mål Stevns Kommune tilbyder med Facebook et digitalt mødested, hvor borgerne er. Facebook skal medvirke til at modernisere Stevns Kommunes kommunikation. Vi tilpasser os mediet og de forventninger, der er i mediet til frekvens og tempo Facebook skal fremme borgerdialog. Succeskriterier Stevns Kommune åbnede ny Facebook-side i april Direkte spørgsmål besvares inden 24 timer. Minimum 3-4 historier på om ugen Vi opretter indlæg, som inviterer til dialog. Side 9

10 6: Apps til smartphones Apps er velegnet til indhold som brugerne gerne vil tilgå igen og igen. Derfor er der ikke meget typisk kommunalt indhold, der egner sig til apps. Godt indhold til en app kunne dog være affald, kulturformidling, børne-/skole. Stevns Kommunes volumen taget i betragtning er tiden dog ikke inde til en investering i den størrelsesorden i forhold til det begrænsede indholdsområde. Desuden er indhold i apps ikke søgbart, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til de mange brugere mobilt og via computer bruger søgemaskiner som Google for at finde frem til det indhold, de efterspørger. Derfor satser vi i første omgang på at gøre hele eller dele af stevns.dk bedre tilgængeligt mobilt via et responsivt design. Apps vil dog kunne være velegnet i kommunens interne kommunikation. Mange ansatte har en smartphone og ved at pushe relevant indhold fra Kridthuset over i en app, vil vi kunne nå mange ansatte på en let og ukompliceret måde. 7: Digital post Fra årsskiftet 2013/14 blev det obligatorisk for virksomheder at have en digital postkasse og ultimo 2015 kommer turen til borgerne. Som myndighed skal Stevns Kommune gå foran virksomheder og borgere og vise vejen i forhold til at anvende digital post. Mål Vi sender mest mulig post via digital post. Succeskriterier Portobesparelse Vi sender ALLE masseforsendelser til borgerne via digital post. Undtagelser??? Januar 2014: I 2012 skal 20 % af alle dokumenter til borgerne sendes via Digital Post. I 2015 skal 50 % af alle dokumenter til borgerne sendes via Digital Post. 80 % af alle borgere har en digital postkasse den 1. januar Delmål: Januar 2014 = 30 % Januar 2015 = 50 % Juli 2015 = 60 % Side 10

11 Handlinger 2014 Aktivitet Baggrund Ansvar Web-strategi Der skal laves en særskilt strategi for stevns.dk. Strategien tager udgangspunkt i kommunens borgerbetjening- og kanalstrategi og understøtter de valg, der er taget der herunder den trafik Stevns Kommune vil generere ind og ud af kommunen (mail, telefon, fremmøde osv.). Understøtter desuden strategi for borgerbetjening og kontaktcenter. Herudover sætter strategien retning for navigation, indhold, mobilt indhold og snitflader til andre systemer f.eks. borger.dk, kontaktcenter m.v. Strategien skal fremme anvendelse af selvbetjeningsløsninger. Strategien sætter rammen for en ny web-organisation er også en del af strategien. Færdig i 1. kvartal 2014 (Hjemmeside færdig ultimo 2014) Kridthuset Facebook (sociale medier) Kridthuset skal have sin egen strategi i forhold til indhold og funktion via strategi for intern kommunikation samt denne strategi for digital kommunikation. Såfremt det kan lade sig gøre, skal Kridthuset systemmæssigt fremover bygges i samme system som stevns.dk af hensyn til: Lettere drift og vedligehold Lettere redaktion Deling af filer Følger web-strategi og skal være færdig i i 1. kvartal I forbindelse med tyvstarten på Facebook i april 2013 blev der lavet en kort strategi for Stevns Kommunes tilstedeværelse på facebook. Herunder: Snitflader til stevns.dk Arkitektur (sider) Sproglig stil Organisering Nyhedsfrekvens Svartider (maks. 24 timer) Debatregler (god tone, sletning af indlæg, blokering af brugere) Kommunens tilstedeværelse og aktiviteter på Facebook revurderes efter et år. Gennemført i 2013 Side 11

12 Børne- og skoleintra Skole & Institution gentænker og reformulerer det strategiske grundlag for børne- og skoleintra inden udgangen Arbejdet er forankret i Skole & Institution, men andre centre og stabe inddrages efter behov f.eks. Digitalisering og. Skole & Institution Borger.dk, sundhed.dk, virk.dk og KMD kontaktcenter Inden udgangen af Borgerservice, Kultur og Fritid sørger for at opsige aftalen med KMD i passende tid forud for relancering af stevns.dk. Som led i arbejdet med relanceringen gennemfører projektorganisationen bag Nyt stevns.dk en analyse, som skal munde ud i en oversigt over de sider, vi vil importere fra borger.dk. Herunder en afklaring af hvilke side, vi vil supplere med lokalt indhold. Social, Sundhed & Ældre gennemfører en minianalyse med henblik på at vurdere om det vil give mening at øge kommunens formidling på sundhed.dk. Chefgruppen udpeger et ansvarligt center for kommunens aktiviteter på virk.dk. Herunder gennemfører det ansvarlige center en minianalyse, som afklarer aktiviteterne og om vi har uudnyttet potentiale, vi skal tænke ind fremadrettet. Borgerservice, Kultur & Fritid Social, Sundhed & Ældre Chefgruppen Digital Post Inden udgangen af Borgerservice, Kultur & Fritid den 21. januar Side 12

13 Indsats 2: Intern kommunikation Den interne kommunikation skal motivere og ruste medarbejdere og ledere til at føle ejerskab og tage ansvar for videndeling, både medarbejdere imellem samt mellem ledere og medarbejdere, og den skal medvirke til engagement og arbejdsglæde i arbejdsdagen. Alle ansatte skal gennem få kanaler have adgang til den information, de skal bruge for at kunne løse deres arbejdsopgaver. en skal understøtte en fælles identitet og samtidig bidrage til en forståelse af de forskellige områder i kommunen. Derudover skal medarbejdere og ledere være klar over, hvad kommunens mål og resultater betyder for deres arbejdsfunktion. I denne strategi beskriver vi de vigtigste kommunikationskanaler, ansvar for kommunikationen og de indsatser, vi skal prioritere i i arbejdet for at styrke den interne kommunikation. Strategien er blevet til på baggrund af en workshop med i alt 18 medarbejdere og ledere fra forskellige områder i kommunen resultaterne fra kommunens temperaturmåling (spørgeskemaundersøgelse). For at måle på om vi har opnået den ønskede effekt med strategien, gennemfører vi en analyse og en evaluering af den interne kommunikation inden udgangen af Mål Understøtte en professionel og effektiv linje*- og ledelseskommunikation. *Linjen: Dvs. information fra direktion til leder, fra leder til medarbejder osv. - og den anden vej. Forbedre kommunens intranet Kridthuset. Anvende gode erfaringer til at styrke kommunikationen lokalt. Skabe klarhed så medarbejdere og ledere er klar over, hvad kommunens mål og resultater betyder for arbejdsopgaverne i egen afdeling /institution. Fokus på god mødeledelse og effektive møder. Forbedre dagsordner og referater. Succeskriterier Øget tilfredshed med nærmeste leders kommunikation: Den gennemsnitlige score på 3,3 (2011) skal øges til 3,5 i næste måling (2015). Flere ledere føler sig klædt på til at varetage en rolle som kommunikerende leder: Fra en gennemsnitlig score på 3,4 til 3,8. Et Kridthus, der i højere grad lever op til organisationens behov. Flere har let ved at finde den information, de søger. Den gennemsnitlige score på 2,9 (2011) skal øges til 3,3 (2015). Mindst én gang årligt drøftes den interne kommunikation i egen afdeling/institution. Flere ved, hvad kommunens overordnede mål og fremtidsplaner betyder for arbejdsopgaverne i egen afdeling/institution. Den gennemsnitlige score på 2,5 (2011) skal øges til 2,8 (2015). Medarbejdere og ledere får/ anvender redskaber til god mødeledelse og mere effektive møder. Dagsordner og referater skal være lettere at forstå. Et nyt projekt iværksættes sammen med Sekretariat & It jf. beslutning i strategi for godt sprog i Stevns Kommune. Herunder skal det overordnet besluttes, hvem vi skriver kommunens dagsordner til. Alle primære dagsordenproducenter undervises i godt sprog i dagsordner. Side 13

14 Understøtte videndeling af projekter på tværs af kommunen via et projektrum på Kridthuset. Understøtte god projektlederkommunikation. Øget tilfredshed med information om igangværende projekter. Den gennemsnitlige score på 3,0 (2011) skal øges til 3,3 (2015). Flere projektledere føler sig bedre klædt på til at varetage kommunikationen i projekter. Et fælles ansvar for en god kommunikation Vi har alle et ansvar for at sikre en god intern kommunikation i Stevns Kommune. Vi sætter fokus på videndeling og sørger for at dele viden med dem, det er relevant for. Både vertikalt (leder til medarbejder/medarbejder til leder) og horisontalt (leder til leder/medarbejder til medarbejder). Vi sikrer en planlagt kommunikation omkring vores opgaveløsning og laver altid kommunikationsplaner for projekter og lign. På den måde tager vi altid højde for væsentlige budskaber, kanaler og målgrupper i den interne kommunikation og undgår unødig brandslukning. Vi orienterer altid først internt berørte medarbejdere informeres før presse og borgere. Vigtigste kanaler og ansvar Nærmeste leder er den vigtigste kanal for medarbejderne, og derfor prioriterer vi en god ledelseskommunikation højt. Både fra leder til medarbejder og fra medarbejder til leder. Alle ledere og medarbejdere har ansvaret for at sikre, at kommunikationen er effektiv og er selv aktive i at opsøge informationen. Vi venter ikke kun på, at den kommer af sig selv. Hvis du er leder, har du ansvaret for at sikre, at relevant information er tilgængelig for dine medarbejdere. Du skal formidle væsentlige beslutninger, så dine medarbejdere forstår baggrunden for og konsekvenserne af beslutningerne. Ligesådan har du en vigtig opgave i at sikre, at dine medarbejdere har kendskab til kommunens og afdelingens/institutionens mål og fremtidsplaner, så de ved, hvad disse betyder for deres egne arbejdsopgaver. Som medarbejder har du et ansvar for selv at opsøge og videregive relevant information til din leder og stille spørgsmål, hvis du ikke forstår den information, du får. Kridthuset er kommunens fælles intranet, der skal være tilgængeligt for alle. Det er vores platform for videndeling, der skal bidrage til at styrke den fælles identitet samt lette arbejdsgange og rutiner. Som ansat i Stevns Kommune har du selv ansvaret for at gå ind på Kridthuset og holde dig opdateret om emner, der har relevans for dit arbejde. Ligeså har du et ansvar for at bruge Kridthuset, hvis du skal meddele emner af generel interesse til større grupper af ansatte. Det betyder, at vi så vidt muligt undgår all s. Meddelelser og dokumenter af generel interesse (vejledninger, beskrivelser og lign.) skal være tilgængelige på Kridthuset og ikke formidles via mail. Som leder har du ansvaret for, at relevant information på Kridthuset er tilgængeligt for dine medarbejdere. Det gælder både hjælp til at komme på Kridthuset eller f.eks. at du printer relevant information ud og hænger den op på opslagstavlen, fortæller om den på et møde eller lignende. Møder er én af vores vigtigste kanaler. Det er f.eks. personalemøder i egen afdeling/institution, hvor vi bliver klædt på til vores arbejdsopgaver, men det kan også være møder i forbindelse med projekt- Side 14

15 samarbejde, udvalg mv. på tværs af kommunens områder. Møder bør, hvor det er relevant, altid indeholde et fast punkt om kommunikation. Dvs. at det skal drøftes, om der skal igangsættes kommunikationsaktiviteter som følge af beslutninger, diskussioner mv. Brug kommunikationsplanen på Kridthuset som hjælp til at tage en snak om, hvad der skal kommunikeres, til hvem, hvordan mv., og hvem, der har ansvaret for kommunikationsaktiviteterne. Dagsordner og referater er et væsentligt redskab i den interne kommunikation. De skal give et let og gennemskueligt indblik i baggrund, beslutninger og konsekvenser af hver enkelt sag. Alle skal have adgang til relevante dagsordner og referater, der går på tværs af kommunens områder. De skal være tilgængelige på Kridthuset og/eller Politiker Web. Som skribent har du ansvaret for, at en dagsorden/referat er skrevet i et læsevenligt sprog, så dine kollegaer (og i sidste ende offentligheden) forstår de budskaber, der er i teksten. Der er gode råd at hente på Kridthuset om, hvordan du skriver godt. Uformel kommunikation kan være snak med en kollega på gangen, til et møde, over en mailkorrespondance eller lignende. en er ikke styret eller planlagt, men den er en vigtig del af vores interne kommunikation, der medvirker til engagement og trivsel i arbejdsdagen. s er en hurtig kommunikationsform, som en del ansatte bruger hyppigt i den daglige kommunikation på kryds og tværs af kommunens afdelinger/institutioner. en bruger vi til det, den egner sig bedst til, dvs. små korte beskeder og aldrig diskussioner - den kan aldrig erstatte den direkte dialog i en telefonsamtale eller ansigt til ansigt. Til sender vi til dem, der skal handle på mailen og CC til dem, der blot skal orienteres. Undgå så vidt muligt de såkaldte all s den type information, der sendes i all s, hører til på Kridthuset, hvor du f.eks. kan skrive til alle, eller sende beskeder til de tre rådhuse, din afdeling mfl. En intern mail er en mail fra en kollega, som kan have brug for svar for at komme videre med en opgave. Har du en stevns-mail-adresse, har du derfor et ansvar for jævnligt at tjekke din indbakke og besvare de mails, som kræver svar. Husk at sætte ikke til stede-assistenten til, når du er væk fra arbejdet mere end én dag. Handlinger Aktivitet Baggrund Ansvar Kurser i god ledelseskommunikation Vi prioriterer en god ledelseskommunikation højt, da vi ved, at nærmeste leder er den vigtigste interne kommunikationskanal for medarbejderne. Temperaturmålingen viser også, at her kan vi blive endnu bedre. Kurser skal klæde lederne godt på søger samarbejde med HR om at iværksætte kurser, der skal klæde lederne endnu bedre på til kommunikationen med medarbejderne og i linjen. Det kan bl.a. være kommunikation om budgetprocessen, omstruktureringer, og hvordan man som leder brænder igennem med sine budskaber. HR Uddannelse + Side 15

16 Et bedre Kridthus Lokale erfaringer og ansvar skal styrke kommunikationen Kurserne skal være obligatoriske for alle, og så skal det være muligt for den enkelte leder at styrke sine kompetencer inden for de områder, lederen har størst behov for. Kurserne skræddersys, så underviseren tager afsæt i kommunens kommunikationspolitik og ledelsesgrundlag. Dvs. at kurserne også vil sætte fokus på lederens roller og ansvar i Stevns Kommune. planlægger en relancering af Kridthuset. Det skyldes bl.a., at der er stor efterspørgsel efter et intranet, der matcher vores behov bedre. Eksempelvis viser temperaturmålingen, at der er ønsker om: en mere intuitiv struktur, det gør det er lettere at finde det, man søger lettere adgang indhold tilpasses den enkelte bruger/område bedre Dét og meget mere skal vi tænke med i udviklingen af en ny version af Kridthuset. Første skridt er at klarlægge processen for relanceringen. Inden sommerferien 2012 tager direktionen en beslutning om, hvordan processen for en relancering af både intranet og hjemmeside kommer til at forløbe. God kommunikation begynder med os selv. Derfor skal alle afdelinger/institutioner drøfte den daglige kommunikation mindst én gang om året - f.eks. på et personalemøde, hvor der tages en dialog om: Hvad fungerer godt? Hvad skal vi gøre mere af? Hvordan bruger vi vores kanaler? (f.eks. mailkultur, får vi delt vores gode historier med andre afdelinger/institutioner? mv.) Får vi den information, vi har brug for? Er der noget vi skal forbedre? Hvordan? udarbejder og samler inspirationsmateriale, som lederne kan tage udgangspunkt i til en dialog om kommunikationen. Materialet vil være tilgængeligt på Kridthuset fra efteråret Ledere med personaleansvar Side 16

17 Strategisk aftalestyring Politiske fokuspunkter og direktionens strategibrev Hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne udpeger kommunalbestyrelsen et antal politiske fokuspunkter, som skal have særlig opmærksomhed i det kommende år. På samme vis udarbejder direktionen et strategibrev for det kommende års arbejde, der retter sig mod udvikling på de indre linjer i organisationen. I forlængelse heraf indgår afdelingschefer aftaler med direktion om strategiske udviklingsprojekter (jf. aftale om strategiske udviklingsviklingsprojekter). Der laves kommunikationsplaner for disse fokuspunkter, indsatsområder og projekter i forbindelse med opgaveog projektbeskrivelserne. Den interne kommunikation er en del af kommunikationsplanen. Planen understøtter kommunikationen om mål, fremtidsplaner og resultater. Den tager højde for væsentlige budskaber, kanaler og målgrupper i den interne kommunikation og følger opgaveløsningen fra start til slut. Direktion sikrer via den enkelte afdelingschef, at den pågældende projektleder/ sagsansvarlig udarbejder en kommunikationsplan Effektive møder Kurser i god projektlederkommunikation Projektrum Møder hvad enten det er personalemøder, møder i projekter og lign. er alle vigtige for, at vi er klædt på til at løse vores arbejdsopgaver, men de kan godt være mere effektive. Det skal vi have fokus på, så vi bruger vores tid bedst muligt og får mest ud af møderne. Der skal laves en værktøjskasse med redskaber til god mødeledelse og nye mødevaner. Den kan f.eks. indeholde en mødehåndbog i samme stil med projekthåndbogen og en skabelon for, hvordan et godt beslutningsreferat ser ud. Værktøjskassen skal være tilgængelig på Kridthuset, hvor det også skal være muligt at udveksle erfaringer og ideer om gode måder at holde møder på. Effektive møder kan desuden understøttes af kurser om god mødeledelse. Se ovenfor. At kommunikationen i projekter fungerer optimalt er afgørende for et projekts fremdrift og udvikling. Derfor søger samarbejde med HR om at iværksætte kurser, der skal klæde projektlederne endnu bedre på til at varetage kommunikationen i projekter. På Kridthuset opretter et projektrum, der skal understøtte videndeling på tværs af projekter i kommunen. Projektrummet vil bl.a. indeholde redskaber så som projekthåndbogen, herunder skabelon til kommunikationsplan, og det skal være muligt at finde projektbeskrivelser, læse nyt om projekter og udveksle erfaringer på siden. Projektrummet tænkes sammen med og understøtter Økonomi & Udviklings projektstyringsværktøj. HR/Økonomi & Udvikling + HR uddannelse + Økonomi & Udvikling Mere læsevenlige Vores dagsordner og referater skal være lettere at læse, så Side 17

18 dagsordner og referater Analyse og evaluering af kommunikationsindsatser vi nemt og hurtigt kan sætte os ind i en sag. Derfor laver i samarbejde med Sekretariat & It en projektbeskrivelse til, hvordan vi kan gøre de politiske og administrative dagsordner mere læsevenlige (se sprogstrategi - vedtaget i chefgruppen, januar 2012). I forlængelse af projektet nedsættes en dagsorden erfagruppe forankret i Sekretariat & It, som afholder et årligt møde med fokus på kommunens dagsordner interne som eksterne. Nyt kursus i tekst til dagsordner udvikles i samarbejde med HR Uddannelse. Alle primære dagsordenproducenter skal tage kurset, som herudover gentages årligt for nye ansatte. For at tage temperaturen på den interne kommunikation og måle på, om indsatserne har haft den ønskede effekt gennemfører en analyse og evaluering af den interne kommunikation inden udgangen af genbruger spørgeskemaet fra temperaturmålingen, som blev lavet i maj/juni 2011 for at kunne sammenligne resultaterne. Resultaterne bruger vi desuden til at sætte mål og retning for den interne kommunikation i de kommende år. Sekretariat & It HR Uddannelse den 22. maj Side 18

19 Indsats 3: Pressekontakt i Stevns Kommune Pressen er vigtig for Stevns Kommune både den lokale, regionale, landsdækkende og kommunale presse. De historier i form af læserbreve, artikler, annoncer mv., pressen bringer om Stevns Kommune, tegner et samlet billede af kommunen, og dermed har pressen stor indflydelse på, hvordan vores omverden oplever os. I den stevnske presse foregår desuden en stor del af den lokale debat, og her kan Stevns Kommune kommunikere til borgere og virksomheder. Flere af kommunens ansatte bor i kommunen, hvorfor pressen spiller en central rolle i både den interne og eksterne kommunikation. Derfor er pressen vigtig, og derfor prioriterer Stevns Kommune kontakten til pressen højt og ser journalister som en vigtig målgruppe. Stevns Kommunes kontakt med pressen I den overordnede kommunikationspolitik står der: Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation og den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen. Det gælder også for kommunens pressearbejde. Stevns Kommunes pressekontakt skal være kendetegnet ved at være: rettidig & proaktiv ærlig & troværdig saglig & professionel. Hvornår henvender Stevns Kommune sig til pressen? succeser og gode historier om Stevns Kommune resultater af vores arbejde og opgaveløsning politiske beslutninger muligheder og servicetilbud kommunale begivenheder og arrangementer hvis Stevns Kommune er udfordret jf. kommunens kriseplan. Formål & succeskriterier Formål Løfte kvaliteten af Stevns Kommunes pressearbejde. Succeskriterier Vi bibeholder en god relation til pressen. Henvendelser til pressen sker velovervejet og koordineret. Pressemeddelelser er korte, velskrevne og skarpt vinklede med entydige budskaber. Vi målretter vores pressemeddelelser til enkelte medier (færre masseudsendelser). I 2013 gennemføres en analyse og evaluering af kommunens presseindsats i Flere skal blive i stand til at skrive gode pressemeddelelser. Synlighed på resultater og cases (færre balkontaler). Synlighed uden for kommunegrænsen særligt den landsækkende presse. skal i mindre grad end i dag være filter for at udarbejde pressemeddelelser. 3-4 cases i den lokale eller regionale presse årligt, som Stevns Kommune selv har taget initiativ til. 1-2 positive historier årligt i den landsdækkende presse, som Stevns Kommune selv har taget initiativ til. Side 19

20 Udtaleret- og pligt: Når journalisten ringer I Stevns Kommune har alle medarbejdere ret og pligt til at udtale sig til pressen, hvis en journalist tager kontakt. Som ansat i Stevns Kommune må du altid udtale dig om faktuelle forhold inden for dine egne ansvarsområder. Går spørgsmålene udover rent faktuelle ting og mere handler om principper, holdninger og vurderinger skal du henvise til en leder, direktør eller politiker alt efter spørgsmålenes karakter. Det er tilladt at tage en tænkepause, inden du svarer. Er du i tvivl om noget, så sig, at du ringer tilbage senere. Aftal altid, hvornår du ringer tilbage og overhold altid aftalen! I den mellemliggende tid kan du forberede dit svar og rådføre dig med en kollega eller, hvis du har behov for det. Husk altid din tavshedspligt i forhold til persondata eller lignende, ligesom du ikke må udlevere fortrolige, interne oplysninger, der kan forstyrre igangværende arbejds- eller politiske processer. Du har altid ret til at udtale dig som privatperson, men sørg for at gøre det tydeligt, når du udtaler dig privat og husk, at det kan være vanskeligt at holde tingene adskilt, hvis du udtaler dig som privatperson om sager, du selv er involveret i som fagperson. Du kan sige nej til at udtale dig, hvis du: ikke ved, hvad sagen drejer sig om føler dig usikker har en fornemmelse af, at sagen er principiel eller politisk. Siger du nej til at udtale dig, har du pligt til at hjælpe journalisten godt på vej ved at henvise til den, du vurderer, bedst kan svare på spørgsmålene. Sørg altid for at orientere op i systemet, som minimum til nærmeste leder, når du har udtalt dig til pressen. Når Stevns Kommune kontakter pressen I Stevns kommune vil vi gerne fremstå professionelt. Derfor koordinerer vi tingene, når vi selv henvender os til pressen, så vi undgår, at pressen får den samme historie fra flere forskellige medarbejdere i Stevns Kommune. Ingen henvender sig til pressen, med mindre det er efter aftale med nærmeste leder. Nærmeste leder vurderer, om pressehenvendelsen skal godkendes på højere sted. Den ansvarlige leder sørger altid for, at relevant bagland er orienteret (chef, direktion og kommunikation), og at historien også kommunikeres på stevns.dk (via afdelingens webkoordinator). Vi tænker os godt om, inden vi sender en pressemeddelelse af sted. Er denne historie nu også relevant, og lever den op til pressens nyhedskriterier (f.eks. væsentlighed, identifikation, sensation og/eller aktualitet)? Vi orienterer først internt. Første gang dine kollegaer eller medarbejdere bliver informeret Side 20

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud

Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet. Få jeres budskaber ud Kommunikation og sammenhængskraft i MED-systemet Få jeres budskaber ud Udfordringer Hvordan kommunikerer vi, så budskabet bliver opfanget, forstået og anvendt? Hvordan kommunikerer vi, så MED-udvalgets

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere