AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK"

Transkript

1 Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres og vurderes, hvad er gode læremidler, hvordan skal lærere og elever bruge læremidler og hvordan skal vi formidle og vejlede om læremidler? Det er nogle af de spørgsmål og udfordringer, som ligger i begrebet læremiddelformidling. Læremiddelformidling er en oplysende og vejledende virksomhed, der sigter mod at formidle om læremidlers potentiale, værdi og brugsmuligheder for undervisning og elevers læring. Læremiddelformidling er blevet et tema i den pædagogiske diskussion, fordi hele formidlingsfeltet er under forandring. Det er her en opgave for formidlende institutioner at finde deres ståsted i dette bevægelige landskab. Denne artikel vil introducere til begrebet læremiddelformidling og præsentere en refleksionsmodel til forståelse af læremiddelformidling. Begrebet læremiddelformidling åbner for en række spørgsmål: hvilke formål har formidlingen, hvad formidles, hvilke aktører varetager formidlingen, gennem hvilke medier og hvilke formidlingsformer foregår formidlingen, hvordan iscenesættes situationer for formidling, og hvilke behov skal formidlingen dække hos bestemte modtagere. Hermed synliggøres, at al læremiddelformidling bygger på bestemte hensigter, fokuserer på bestemte informationer, benytter bestemte meddelelsesformer og foregår i bestemte formidlingssituationer. Hensigten med artiklen er at styrke formidlingsinstitutionernes selvforståelse i forhold til deres formidlingsopgave og dermed bidrage til det, som Professor Kirsten Drotner kalder refleksiv formidling: Al formidling indebærer til- og fravalg. Men ved at blive klar over, hvilke svar, hvilke institutioner giver i hvilke sammenhænge, og på hvilket grundlag, vi træffer de valg, vi gør, kan vi blive mere bevidste formidlere. Og det er et godt udgangspunkt for også at blive bedre formidlere (Drotner 2006, 10). Artiklen præsenter sidst et perspektiv på nye tendenser i læremiddelformidlingen læremiddelformidling 2.0. Hvad er læremiddelformidling? Læremiddelformidling er en faglig kommunikationsform, som har til hensigt at oplyse og vejlede om læremidlers potentiale samt styrke anvendelsen af læremidler i pædagogiske processer. Man kan overordnet skelne mellem en produkt-orienteret læremiddelformidling (hvilke læremidler er der og hvilke kvaliteter har de i sig selv giver svar på hvad findes og hvad er godt ), en anvendelses-orienteret læremiddelformidling (hvordan bruge læremidlet i praksis til løsning af konkrete pædagogiske opgaver giver svar på hvad skal jeg gøre ) og en kompetenceudviklende læremiddelformidling (hvordan udvikle brugeres kompetencer til at håndtere læremidler i professioner og praksissituationer giver svar på hvordan udvikler aktører kompetencer til håndtering af læremidler ). Læremiddelformidling er et centralt formidlingsled i den traditionelle læremiddelfødekæde. Forlag og andre vidensformidlende institutioner producerer og designer bestemte typer læremidler, der har til hensigt at fungere som undervisnings- og læringsressourcer i skolen. Formidling af læremidler er en kerneopgave for formidlingsinstitutioner som skolebiblioteker, pædagogiske centre og centre for undervisningsmidler. Disse formidlingsinstitutioner tjener som formidlende mellemled mellem læremiddelproducenter og primære læremiddelbrugere, som er elever og lærere i skoler, institutioner og ungdomsuddannelser. Den traditionelle fødekæde for læremidler kan synliggøres i nedenstående figur: 4

2 Produktion og design af læremidler Brug af læremidler i praksis De læremiddelformidlende aktører har et dobbeltblik på læremidler: På den ene side et blik for læremidlers designkvalitet og på den anden side et blik for læremidlers brugsmuligheder. Vidensgrundlaget for dette dobbeltblik bygger ideelt set på en trefaset proces: For det første opstilles bestemte kriterier for vurdering af læremidler. For det andet indsamles viden om læremidlers kvalitet og egenskaber på grundlag af bestemte metoder til indsamling af viden. For det tredje formidles viden om læremidlernes kvalitet og brugsmuligheder i en bestemt situation, i et bestemt sprog og gennem bestemte medier. Læremiddelformidling er dermed en faglig kommunikationsform, der foregår i situationer, hvor afsenderen er repræsentant for en privat eller offentlig institution, der har et oplysende sigte (men altså ikke en privatperson). Endvidere er den viden, som afsenderen benytter, karakteriseret ved en høj grad af faglig og professionel viden og ekspertise. Læremiddelformidling benytter sig således af et specialiseret fagsprog, og for at være valid bygger den også på et reflekteret og eksplicit grundlag. Endelig bidrager læremiddelformidlingen til løsning af specialiserede opgaver. Læremiddelformidlingen giver svar på spørgsmål. Spørgsmålene i forhold til anvendelse af læremidler er meget forskellige, og det har derfor også indflydelse på de svar og formidlingsformer, som de formidlende institutioner kommer med. Læremiddelformidlingsmodellen Aspekterne i læremiddelformidling kan anskueliggøres i læremiddelformidlingsmodellen (inspireret af Galberg Jacobsen og Skyum-Nielsen 1996, 49). Se figur 1. Modellen skal ses i et konstruktivistisk lys. De formidlende institutioner kan gøre sig umage med at formidle viden så motiverende, oplysende og lærerigt som muligt, men det er modtageren, der i sidste ende selv afgør, hvorvidt og hvordan den formidlende information skal forstås og bruges. Dvs. det er brugerens behov, der i sidste ende afgør om formidlingen har succes. Modellen skal altså ikke ses som en transportmodel, hvor modtageren automatisk tilegner sig den formidlende information. Formål og formidlende institutioner Modellen skal altså ikke ses som en transportmodel, Afsender hvor modtageren automatisk tilegner sig den formidlende information. ges Emne Formidling af læremidler Formidlingstekst I det følgende udfoldes dimensionerne i læremiddelformidlingsmodellen. Modellen kan bruges både produktivt og analytisk. Produktivt kan modellen synliggøre de valg og overvejelser, som formidlingsinstitutioner foretager, når de designer læremiddelformidling. Analytisk kan modellen bruges i forhold til at analysere og undersøge karakteren af de valg, som formidlingsinstitutioner foretager i deres konkrete læremiddelformidling. Modellen viser, at det ikke bare er formidlingsteksten som er budskabet. Budskabet er både formidlingsteksten og den intention som afsenderen har, den situation og de forventninger som modtageren har og hele den sociale kontekst, hvori formidlingen foregår. Formidlingssituation Modtager 5 Figur 1: Læremiddelformidlingsmodel

3 Formål og formidlende institutioner De institutioner, der varetager læremiddelformidling, udgøres af en bred vifte af institutioner, der har forskellige formål for deres formidling. Man kan overordnet og meget generelt skelne mellem institutioner, der formidler til praksis (praksisformidling), om praksis (professionsformidling) og forståelse af praksis (forskningsformidling). Praksisformidling Praksisformidling er en handleanvisende formidling, der sigter på at vejlede i en konkret praksis. Formidlingen bidrager med viden, der kan kvalificere handlinger i praksis, fx den situation, hvor en lærer skal finde materiale til et undervisningsforløb eller årsplan. Koden for formidling er aktualitet/ikke aktualitet. Aktualitetskriteriet går på, om formidlingen kan løse problemstillinger i forhold til lærerens konkrete mål med undervisningen, lærernes konkrete undervisningsforudsætninger, de konkrete elever og deres læringsforudsætninger samt de konkrete rammer for brug af læremidler. Typiske institutioner i praksisformidling er cfu er, skolebiblioteker og kommunale pædagogiske centre. Endvidere kan man også sige, at læremiddelforfattere gennem lærebogens opgaver og vejledning også praktiserer praksisformidling, fordi de vejleder elever og lærere i at omsætte et fagligt stof til undervisning og læring. Professionsformidling Professionsformidling sigter mod at vejlede om brugen af læremidler i en professionskontekst. Det indebærer, at formidlingen både har blik for, hvordan læremidlet kan støtte lærere i deres professionsudvikling, samt at kvalificere og kompetenceudvikle lærere til at håndtere læremidler i deres praksis. Formidlingen skal fx bidrage til, at lærere generelt set kan vurdere om et læremiddel kan understøtte deres undervisningsopgave samt kvalificere lærere til at håndtere bestemte læremidler i deres lærergerning. Koden for formidling er brugbarhed/ikke brugbarhed. Grundlaget for vurdering af brugbarhed handler om, hvorvidt læremidlet kan forbedre praksis, og om læremidler generelt set understøtter de professionsopgaver, som lærerprofessionen skal håndtere, fx om læremidlet er fagligt relevant, lever op til Fælles Mål, er brugervenligt mv. Denne formidlingsform løftes af de samme aktører som i praksisformidlingen, men også af en række andre aktører: fagblade, formidlingsvirksomheder, forlagskonsulenter, nationale videncentre og professionsuddannelser (se oversigt nedenfor). Forskningsformidling Forskningsformidling er en formidlingsform, hvor grundlaget for formidling handler om at forstå praksis, men ikke nødvendigvis vejlede praksis (Undervisningsministeriet 2007, 10). Koden for formidling er typisk set sandhed/ikke sandhed. Forskningen er optaget af at forstå, forklare eller kritisere læremidlers potentiale. Dog findes der også mere anvendelsesorienterede forskningstraditioner, der er optaget af at bidrage til at forbedre institutioners omgang med og læreres handlemuligheder i forhold til at bruge læremidler. Flere universiteter har fx særlige forskningslaboratorier (Innovation Lab, Learning Lab og Knowledge Lab), der eksperimenterer med og undersøger læremidlers pædagogiske effekter. Det samme gør konsulenthuse, Danmarks evalueringsinstitut og nationale videncentre. Disse institutioner har udviklet metoder og formidlingsformer, der sigter på at producere evidensbaseret viden, der kan forbedre institutioners omgang med læremidler. Fx har Læremiddel.dk foretaget en evaluering for Københavns kommune og Undervisningsministeriet af 10 digitale læremidler, der dokumenterer læremidlernes pædagogiske effekter og potentiale for udvikling af Best Practice (Petersen m.fl. 2010). Tabellen på næste side viser en oversigt over formidlingsinstitutioner og deres dominerende formidlingsformer: 6

4 Praksisformidlende institutioner Centre for undervisningsmidler Kommunale pædagogiske centre Skolebiblioteker Forlag og læremiddelforfattere Professionsformidlende institutioner Fagblade som fx Folkeskolen, Skolebiblioteket, IT og undervisning og cfu ers fagblade (anmeldelser) Formidlingsvirksomheder som DBC (materialevurdering og lektørudtalelser), UNI-C (EMU) og Lær-it (trin-for-trin-vejledninger) Forlagskonsulenter (kurser og introduktioner) Nationale videncentre, fx Læremiddel.dk, Nationalt videncenter for læsning og Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed Professionsuddannelser, som fx læreruddannelse. Forskningsformidlende institutioner Universiteter Biblioteksskolen Konsulenthuse Danmarks evalueringsinstitut Tabel 1: Formidlingsinstitutioner Som sagt varetager de enkelte formidlingsinstitutioner flere forskellige formidlingsformer, idet centre for undervisningsmidler, pædagogiske centre, skolebiblioteker og forlag også varetager professionsformidling. Formidlingens emne Læremidler er brugsgenstande i undervisningen, der sigter på at støtte, stimulere og udfordre elevernes læring. Der findes her en lang række typer læremidler, fx semantiske læremidler, kognitive læremidler, kommunikative læremidler, kompenserende læremidler og didaktiske læremidler, udfoldet i bogen "Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning" (Hansen 2010). Disse læremidler er alle karakteriseret ved at have bestemte potentialer og funktioner for lærerens undervisning og elevernes læring. Dette læremiddellandskab fungerer for lærere og elever som pædagogiske ressourcer for henholdsvis læring og undervisning. For eleven er læremidler ressourcer i elevens læreprocesser. Alt efter hvilket læremiddel vi har med at gøre og hvilken rolle, som læremidler indtager i elevens konkrete læringssituation, har eleven en udfordring i forhold til at: læse og forstå læremidler læse- og brugskompetence få et fagligt udbytte på grundlag af læremidler faglig læringskompetence udnytte læremidler til at håndtere egne arbejdsformer studiekompetence bruge læremidler til at formidle produkter og processer formidlingskompetence bruge læremidler til kommunikation og facilitering af læringsfællesskaber kommunikations-, vidensdeling og samarbejdskompetence bruge læremidler til at søge, udvælge og bearbejde information - informationskompetence For læreren fungerer læremidler som ressourcer i hendes undervisningsopgaver: planlægning af undervisning, gennemførsel af undervisning og evaluering af undervisning. Læreren har flersidige opgaver i forhold til at håndtere læremidler, det man kan kalde lærerens læremiddelfaglighed, som er en samlebetegnelse for lærerens forskellige læremiddelkompetencer (Carlsen og Hansen 2009 og Hansen 2010): opbygge et overblik og indsigt i forskellige læremiddeltyper og deres funktion for undervisning og læring udvælge læremidler legitimere læremiddelvalget i forhold til elever og deres faglige forudsætninger og eventuelle læringsstile, læseplaner og de undervisningsmæssige rammer iscenesætte læremidlet i undervisningen og facilitere at læremidler kommer til at fungere som brugbare og lærbare ressourcer i eleverne læring evaluere læremidlernes rolle for elevernes læringsudbytte og læreprocesser samt den undervisningsmæssige funk- 7

5 tionalitet i forhold til læremiddelbrugen have et innovativt blik for hvordan læremidler kan udvikle elevernes læring og lærerens undervisning De formidlende institutioner har en central opgave og rolle i forhold til at formidle og kvalificere lærere og elevers valg, brug og evaluering af læremidler i undervisningen og læreprocessen. Endvidere har kommunale pædagogiske centre den funktion at udmønte de kommunale strategier på læremiddelfeltet samt informere, vejlede og støtte kommunens skolebiblioteker. Centre for undervisningsmidler har ligeledes den funktion, at de skal informere og vejlede skolebibliotekarer samt stille materialer til rådighed for skolebiblioteker, skoler, institutioner og ungdomsuddannelser. Formidlingssituationen Formidlingssituationen er rammen om formidlingens formidlingsform, rum, forløb og relationen mellem formidler og bruger i en læremiddelformidling. Formidlingen af læremidler udgøres af forskellige formidlingsformer. Grundlæggende kan man skelne mellem rumlig formidling (rummet og portalen som formidlingsform), info-formidling (systematisering og distribution af læremidler), kursusformidling (trin-fortrin-kurser og praksisnære kursusformer), vejledning (vejledning af brugere) og Best- Practice-formidling (opsamling af erfaringer med brug af læremidler) (Hansen 2010, 191). Disse formidlingsformer kan enten foregå i et fysisk miljø eller et virtuelt miljø. Nedenstående model giver en oversigt over de forskellige formidlingsformer: Virtuelt miljø Fysisk miljø Rumlig formidling Portal og virtuelle rum Udstillinger Info- formidling Databaser med tekster, lyd, billeder og videoer + samlinger af digitale tjenester og links. Fysiske samlinger med tekster, lyd, billeder, videoer og artefakter. 8 Kursus-formidling Videoinstruktioner og trin-for-trin manualer Fysiske kurser. Vejledning Online vejledning synkront eller asynkront. Fysisk vejledning. Best-practiceformidling Platforme med eksemplariske undervisningsforløb. Fysiske møder om god praksis. Tabel 2: Formidlingsformer

6 Udfordringen for formidlende institutioner er, hvordan man kan integrere disse formidlingsformer og dermed skabe en differentieret kommunikation, der udnytter de forskellige formidlingsformers muligheder. Endvidere må man overveje, hvordan formidlingssituationen kan iscenesættes. Med vejledning som eksempel kan formidlingssituationen iscenesættes på forskellig vis (Inglar 1999). For det første må man som formidler overveje det principielle perspektiv: hvad vil man opnå med en vejledning på lang sigt. Er det fx at rådgive, informere, kompetenceudvikle, inspirere, bevidstgøre, understøtte eller udfordre den vejledte aktør? Herunder hvilken rolle man tænker sig selv i som vejleder, fx coach, konsulent, evaluator, supervisor, ekspert mv. Dernæst må man som læremiddelformidler overveje det situationelle perspektiv: hvad er indholdet i vejledningen (fx information om bestemte læremidler, støtte udformning af årsplan og/eller undervisningsforløb, kritisere eller rådgive om bestemte typer læremidler, skabe refleksion om brug af læremidler osv.), hvad er den vejledtes forudsætninger, behov og syn på god undervisning og læring, gennem hvilket medie skal vejledningen foregå (fysiske møder, skriftlig kommunikation eller andre kommunikationsformer), og hvilken tidsmæssig struktur skal der være omkring vejledningssituationen: førvejledning, vejledning og eftervejledning? Og skal vejledningsforløbet evalueres og evt. hvordan? Formidlingsteksten Kerneydelsen i enhver faglig formidling er den formidlende information, som man kan kalde formidlingsteksten. En tekst skal forstås i et bredt perspektiv: det kan være en udstilling, en læremiddelkarakteristik, en læremiddelvurdering, et kursus, et vejledningsforløb eller en platform for videndeling. I bogen At vurdere læremidler i dansk (Carlsen og Hansen 2009, 29) beskrives læremiddeltypen didaktiske læremidler og dens potentiale i forhold til at støtte lærerens handlinger og håndtering af undervisning. Læremiddeltypens potentiale er at: pege på et fagligt område og dets sammenhæng med andre fagområder legitimere det faglige områdes sammenhæng med fagmål, trinmål, fagsyn og læringssyn synliggøre en struktur og en progression i det faglige indhold give handleanvisninger til, hvordan læreren metodisk kan omsætte indholdet i undervisningen i form af tekster, opgaver, øvelser osv. beskrive konkrete undervisningsforløb give redskaber og ideer til, hvordan undervisningen og elevernes læring kan evalueres Heri ligger, at didaktiske læremidler er bærer af en række funktioner: faglig repræsentation, legitimering af læreplan, strukturering af undervisning, metodisk vejledning af lærerens planlægning, undervisning og evaluering samt facilitering af konkrete undervisnings- og læringsforløb. Læremiddelformidleren kan have forskellige opgaver i forhold til at formidle disse funktioner: karakterisere og vurdere læremidlet i sig selv, holde kurser om læremidlet og dets funktioner, vejlede om læremidlets funktioner, samle erfaringer sammen om brug af det konkrete læremiddel mv. I oversigten formidlingstypologi på næste side beskrives forskellige teksttyper, deres typiske emne og sproglige udformning: 9

7 Udstilling Karakteristik Vurdering Kursus Vejledning Videndeling Skabe opmærksomhed omkring bestemte artefakter og temaer i en tidsbegrænset periode. Udpege bestemte egenskaber ved bestemte typer læremidler, fx lixtal og lettal i børnelitteratur. Vurdere bestemte læremidlers værdi, på grundlag af givne vurderings-kriterier, fx Læremiddeltjek og anmeldelser. Formidle metoder og procedurer for brug af bestemte læremidler i praksis, fx Lær-it s videoinstruktioner. Vejlede og facilitere brugen af læremidler i bestemte undervisnings- og læringssammenhænge. Opsamle brugeres erfaringer og facilitere netværk til udveksling og debat. Bevidst brug af rum, medier, artefakter og formidlingsmæssige virkemidler som lyd og lys. Kategorisering af læremidler efter standardiserede koder. Generel høj formaliseringsgrad. Vurdering (evt. analyser) af læremidler. Kan foregå efter forudgivne kriterier (høj formaliseringsgrad) eller erfaringsbaserede kriterier, som i anmeldelser (lav formaliseringsgrad). Ofte trin-for-trinstruktur med tydelige instruktioner i brug. Kan tage udgangspunkt i brugerens egen praksis (praksisnær kursusformidling) eller i læremidlets designpotentiale (generel kursusformidling). Efterspørgselsbestemt og flydende vejledning (just in time) og udbudsbestemt og skemalagt vejledning (just in case). Forskellige vejledningsformer: rådgive, informere, inspirere, understøtte planlægning, udfordre. Formelt beskrevne og evaluerede undervisningsforløb eller uformelle erfaringer kan deles gennem digitale platforme eller mødefora. Tabel 3 Formidlingstypologi 10 Afsender og modtager Afsenderen i læremiddelformidlingen kan have forskellige funktioner og opgaver, alt efter hvilken type formidling vi taler om, hvilket formål formidlingen har, hvilket emne formidlingen omhandler, og hvilken situation formidlingen foregår i. Afsenderrollen kan således både fungere som konsulent, vejleder, bibliotekar, evaluator, underviser og forsker. Modtagerperspektivet i læremiddelformidlingen bør reflekteres ind som et meget væsentligt udgangspunkt for alle de andre dimensioner i læremiddelformidlingen: formål, formidlingstekst og formidlingssituation. Ja, ofte vil modtagerperspektivet konditionere alle de andre dimensioner, fordi det er modtagerens virkelighed, behov samt oplevelse af mening og relevans, der er afgørende for formidlingens succes. For læremiddelformidleren er det vigtigt at udvikle et differentieret blik på forskellige brugeres behov og forventninger. Modtageren af læremiddelformidling kan både være elever, lærere, skolebibliotekarer, itvejledere, skolebestyrelse og skoleledere. Hver af disse brugere har specifikke forventninger til, hvad læremiddelformidlingen kan bruges til, hvad enten læremiddelformidling foregår fysisk eller er medialiseret skriftligt eller digitalt. Med eleven som modtager kan det fx være at støtte og inspirere eleven i opgaveskrivning eller indsamling af materiale. Men formidlingen kan også have en udfordrende dimension, jf. Fælles Mål i dansk: Skolebiblioteket skal give eleverne det, de vil have, men de skal også give eleverne det, de ikke vidste de ville have. (Undervisningsministeriet 2009, 70). Lærere har vidt forskellige erfaringer og behov for information og vejledning. Formidlende institutioner som skolebiblioteker og cfu er kan her med fordel arbejde med personaer i deres vidensformidling for at udvikle et differentieret modtagerfokus. Personaer er fiktive repræsentanter for en målgruppe, der giver både indlevelse og forståelse for særlige målgruppers behov og erfaringer. Et eksempel på personaer er den rutinerede, den kritiske, den habile og den usikre lærertype. Disse fire lærertyper er fremkommet på grundlag af deres holdning til og erfaringer med at integrere it i deres undervisning (Christensen og Hansen 2010, 108):

8 Positiv holdning til it-brug i skolen Negativ holdning til it-brug i skolen Overskud af it kompetencer Den rutinerede Den kritiske Underskud af it kompetencer Den habile Den usikre Tabel 4: Personaer et eksempel Man kunne her opstille mange andre modeller for generering af personaer, både som lærer- og elevprofiler. Pointen er, at arbejdet med personaer kan skabe en nuanceret forståelse af forskellige behov og forventninger i en formidlingssituation og dermed skærpe blikket for et modtagerfokus i læremiddelformidlingen. Formidling 2.0 nye tendenser i læremiddelformidlingen Når læremiddelformidling i disse år er blevet et centralt tema for producenter og formidlere af læremidler, skyldes det grundlæggende forandringer af både læremiddeltyper (læremiddelfeltet udvides og nye typer læremidler ser dagens lys), differentierede formidlingssituationer (den fysiske samling, kurset og materialekassen er ikke længere eneste formidlingsform), modtagernes forventninger og behov (læremidler er blevet synlige som væsentlige elementer i både elevernes læring, fx i arbejdet med projektopgaver og integration af it i deres læreprocesser, og i lærerens undervisning, fx integration af nettet, interaktive tavler og virtuelle læringsrum). Samtidig er der også tendenser i retning af udvikling af nye formidlingsformer en formidling 2.0. Formidling 2.0 er kendetegnet ved en bottom-upog ikke top-down-styret formidlingsform. Den traditionelle fødekæde i læremiddelformidlingen, som beskrevet ovenfor, hvor formidling går fra ekspert til bruger, mødes af andre organiseringer af læremiddelformidling. Det er en organisering, hvor brugerne selv optræder som eksperter, rådgivere, inspiratorer og vejvisere for hinanden. Det foregår fx gennem de faglige konferencer på skolekom og på emu en og i uformelle netværk. I disse netværk udvikles brugerbaserede og virale formidlingsfællesskaber og virtuelle mødesteder uden om de traditionelle formidlingsinstitutioner. Det ændrer ikke grundlæggende opgaven for formidlingsinstitutioner som cfu er og skolebiblioteker, men det udvider den rolle, disse institutioner har for formidling. Disse formidlingsinstitutioner har traditionelt den opgave at lede viden ind i skolen gennem kurser, vejledninger, udstillinger og hjemmesider samt opbygge systematisk viden om læremidler og deres potentiale for undervisning og læring. Endvidere fungerer formidlingsinstitutioner som mødested om og oplevelsesrum for tilegnelse og brug af læremidler. Den nye funktion er, at formidlingsinstitutioner også kan genere og facilitere netværk og videndelingsfora omkring brug af og erfaringer med læremidler. Et andet eksempel på læremiddelformidling 2.0 er den situation, hvor eleverne inddrages i undervisningen som eksperter på læremiddelbrug. Mange elever har veludviklede kompetencer i forhold til at håndtere digitale teknologier. Det kan fx være i et forløb om produktion af lommefilm, hvor elever har kompetencer til at håndtere mobiltelefonen som videokamera, bearbejde filmen i et filmbehandlingsprogram og uploade lommefilmen på YouTube. Lærere kan trække på disse kompetencer i særlige værksteds- og projektorienterede undervisningsforløb. I et sådan forløb er læreren ikke nødvendigvis ekspert på disse teknologier, men hvis læreren har modet og viljen kan iscenesætte elevernes kompetencer i forhold til at støtte gennemførelsen af undervisningen. Et sådan forløb kan fungere som en ramme om en eksperimenterende undervisning, hvor lærere og elever sammen udforsker og undersøger de digitale læremidlers muligheder for undervisning og læring. Der foregår en erfaringsudvikling og uformel læremiddelformidling, der springer ud af undervisningens praksis, og som kan gøre læreren klogere på læremidlers betydning for pædagogiske processer. Disse eksempler på læremiddelformidling 2.0 sætter selvfølgelig de traditionelle formidlingsinstitutioner under pres. Men omvendt er der også tendenser i retning af, at en formidlingsinstitution som skolebiblioteket får en mere formaliseret formidlingsfunktion i skolen. I modsætning til undervisning, som er læreplanstyret, og som foregår i formelle rammer med lovfaste mål, så foregår læremiddelformidling traditionelt i semi-formelle rum. Selvom undervisning og læremiddelformidling har brugerens læring og kompetenceudvikling som fælles 11

9 sigtepunkt, så er læremiddelformidlingen ikke reguleret og lovbestemt, men bygger traditionelt på et uformelt oplysende grundlag. Dog er der bevægelser i retning af, at skolebiblioteket får en mere formaliseret og institutionel formidlingsfunktion i skolen. Fx står der i vejledningen til Fælles Mål i dansk om skolebibliotekets opgave: På skolebiblioteket skal lærerne altid kunne hente inspiration og hjælp til at omsætte Fælles Mål 2009 til praktisk handling. (Fælles Mål 2009, 71). Det er interessante og nye perspektiver for skolebiblioteker og for øvrige formidlende institutioner. Litteratur Carlsen, Dorthe og Jens Jørgen Hansen (2009). At vurdere læremidler i dansk. København: Dansklærerforeningen. Christensen, Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen (2010). Innovativ læremiddelkultur. I: Karsten Gynther (red.): Didaktik 2.0 Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København: Akademisk Forlag. Dreyfus, Hubert L. (2002). Livet på nettet. Købehavn: Hans Reitzel. Drotner, Kirsten (2006). Formidlingens kunst. Formidlingsbegreber og børnekultur, Når børn møder kultur. En antologi om formidling i børnehøjde. København: Børnekulturens Netværk. Petersen, Bjarne Købmand m.fl. (2010). Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne. En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Læremiddel.dk. Undervisningsministeriet (2007). Professionel viden hvordan kan den anvendes bedre? København. Undervisningsministeriet (2009). Fælles Mål 2009 Dansk. København. Galberg Jacobsen, Henrik og Peder Skyum-Nielsen (1996). Dansk sprog. En grundbog. Århus: Schønberg. 12 Hansen, Jens Jørgen (2010). Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. København: Akademisk Forlag. Hansen, Jens Jørgen (2009). Læremiddelvurdering i skolen. Fire evalueringsmodeller. Unge Pædagoger nr.3. Hoel, Trude m.fl. (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Bibliotekscentralen. Inglar, Tron (1999). Lærer og vejleder: om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vejledningsteknikker, Århus: Klim.

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug Procesorienteret læremiddelanalyse en procesmodel Procesorienteret læremiddelanalyse er en procesorienteret tilgang til vurdering af læremidler, som her skal eksemplificeres med vurdering af didaktiske

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer Bilag 6a Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH06-13611 Modul 1: Læring og læringsressourcer Efteråret 2013 Læringsmål Den studerende har kendskab til evalueringsteori, metoder

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere Forum for læremiddeldidaktik Fra instruktionsmateriale til design for designere Dagens program 1. Præsentation af Forum 2.Almen læremiddeldidaktik - Hvad er et læremiddel? - Læremiddeltypologi eller -landskab?

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Hvor sidder kvaliteten?

Hvor sidder kvaliteten? Hvor sidder kvaliteten? Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Hvad er læremidler? Hvad er læremidler? Type Undervisningsmidl

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Den gode lærervejledning v/inger-lise Lund, lærer, cand.pæd., pædagogisk konsulent i dansk, Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg

Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg Kompetenceudvikling gennem CFU Læremidler viden og valg Af Søren Grosen, afdelingsleder Fokus på valg og anvendelse af læremidler er et væsentlig led i lærernes generelle kompetenceudvikling. På CFU, Center

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION

Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse MEDIER OG KOMMUNIKATION Læringsudbytte Den studerende skal opnå professionsrettede kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier og it og tilegne sig

Læs mere

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110 Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk SKOLEBIBLIOTEKETS DAG 2010 - LÆREMIDLERNE OG SKOLENS LÆRINGSCENTER [ ét enkelt af spørgsmålene.]:

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Læremiddelkulturer 2,0

Læremiddelkulturer 2,0 Læremiddelkulturer 2,0 Karsten Gynther Medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Læremiddel.dk Nye læremiddelkulturer i folkeskolen læremiddelkulturer 2,0 Traditionel læremiddelkultur Læremiddelkæde præget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Indledning Formål med tillægget Dette tillæg anbefaler veje til at bringe skolerne videre frem mod de mål, der blev opstillet i "IT strategi 2011-13". Tillægget

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Jens Juulsgaard Larsen

Jens Juulsgaard Larsen Jens Juulsgaard Larsen Videreuddannelseschef UC Danmark 06-03-2014 1 NÅR SKOLEN FLYTTER SIG, SKAL SKOLEBIBLIOTEKET OGSÅ FLYTTE SIG! Mange grunde til at skolen flytter sig : * ny ramme for lærernes arbejdstid

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde VERSION 01.2015 Hensigten med publikationen Indhold Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling. Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d

Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling. Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d Datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling Ledelseskonference, Århus Kommune Nyborg Strand d. 11.10.16 Synlig Læring 0 18 år Dias nr. 2 Synlig Læring 0 18 år 1. Fokus på kerneopgaven Dias nr. 3 Synlig

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Evalueringsdesign og undersøgelsesstrategier i ITiF-projektet

Evalueringsdesign og undersøgelsesstrategier i ITiF-projektet Evalueringsdesign og undersøgelsesstrategier i ITiF-projektet AF: JENS JØRGEN HANSEN, UC SYDDANMARK og LÆREMIDDEL.DK Digitale læremidler i skolen It og digitale læremidler har gennem de sidste 10-15 år

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN. Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen

DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN. Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen DIDAKTIK 2.0 -LÆREMIDDELKULTUR MELLEM TRADITION OG INNOVATION I FOLKESKOLEN Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen Web 2.0 skrivepædagogik Læremiddelhexagonet Skrivepædagogik 3 generationer Vi gider ikke

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler

Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder. Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Et partnerskab mellem UC Syd, UC Sjælland

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere