ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6 Sekretæren...7 Præstefunktionen i...8 Socialrådgiverfunktionen...8 Frivillige...9 Nøglepersoner...9 Uddannelsesforløb...9 Kurser og kongresdeltagelse...10 Netværk...10 Supervision til...10 Undervisningsopgaver...10 Studerende/praktikforløb i...11 Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt...11 Visioner

3 Indledning Ved udgangen af 2013 har eksisteret i 15 år forstået således, at teamet indtil 2003 eksisterede som et smerteteam, men siden da har været et veletableret, tværfagligt team i forhold til primær og sekundær sektor. Ved specialiseret palliativ indsats er antallet af samarbejdspartnere meget stort. Patienter henvises fra læger i såvel primær som sekundær sektor, og personalegrupper, der beskæftiger sig med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende, kan benytte sig af teamets tilbud om faglig rådgivning og undervisning. arbejder ud fra de fælles værdier, der er for Hospitalsenhed Midt, som bygger på dialog, dygtighed, dristighed samt innovation og engagement. Ligeledes arbejdes der ud fra WHO s definition af palliativ indsats samt ud fra totalsmertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien. I 2013 har vi igen behandlet en øget mængde patienter i forhold til tidligere, men lige som i 2012 har der ikke været en øgning i aktiviteten i teamet. Således er antallet af ydelser stagnerende/let faldende per patient, hvilket måske kan afspejle kortere forløb. Travlheden har dog været den samme, og der har uændret været stor efterspørgsel på, at vi kunne rykke hurtigt ud for at støtte og behandle patienter og pårørende i den sidste tid. Det har fortsat fortrinsvis været kræftpatienter, vi har fået henvist, men i 2013 har der dog været flere henvisninger på ikke-kræft patienter (22 patienter mod 12 patienter i 2012). Efter færdiggørelse af projektet, Bereavement in a Palliative Care Team (en retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene I, ), afholdte vi den 18/6 en temadag her i teamet mhp. at ændre og forbedre vores tilbud til de efterladte. Dette har medført, at vi nu sender et kondolencebrev til alle vores efterladte og telefonisk kontakter alle efter 2-4 uger og igen efter 6 måneder. Efter et år er det planen at evaluere dette tilbud. I 2013 er Favrskov kommune fra 1. juni overgået til Randers og Skanderborg kommune fra den 1. december overgået til Horsens. Vi takker de to kommuner for et godt samarbejde igennem årene. Denne beskæring i optageområdet får desværre til konsekvens, at vi her i Teamet i er blevet beskåret personalemæssigt med virkning fra havde i 2013 en medarbejderstab, som består af: 1 overlæge 30 timer ugentligt 1 sygeplejerske på 36 timer, 1 sygeplejerske på 34 timer og 1 sygeplejerske på 32 timer ugentligt 1 psykolog 20 timer ugentligt 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt 1 sekretær 37 timer ugentligt Præsten og socialrådgiveren ansat på hospitalet. I 2013 har teamet sagt farvel til sygeplejerske, Connie Mørk, som valgte at gå på efterløn efter mange år i palliationen, og vi har i stedet fået ansat en ny sygeplejerske på 32 timer, Susanne Søndergård, men derudover har teamet været det samme som i

4 s aktiviteter Nøgletal/ydelser I 2013 havde 280 nyhenviste patienter/pårørende Antal patienter/pårørende Afsluttede/døde patienter Tlf. kontakter med patienter Tilsyn til indlagte Ambulante besøg i teamet Hjemmebesøg Dertil kommer samtaler og rådgivning til pårørende og personale i primær og sekundær sektor. Forløbene foranlediger ofte flere telefoniske kontakter til f.eks. hjemmepleje, egen læge, hospice og sygehusafdelinger. Endvidere har teamet en rådgivende funktion for fagpersonale omkring patienter, der ikke er henvist til teamet. Derudover har vi bidraget til flg. projekter: Palliation på Tværs. Projekt ledet af sygeplejerske Anne Marie Kjærsgaard i samarbejde med Kommune og. Projektet blev afsluttet med en stor temaeftermiddag i oktober måned, hvor over 100 deltagere fra primær og sekundær sektoren deltog. Bereavement in a Palliative Care Team. En retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene i. Overlæge Dorte Lander Rasmussens projekt som led i uddannelsen til specialist i Palliativ Medicin. Overlægen Overlæge Dorte Lander Rasmussen er tilknyttet som funktionsleder og har foruden det almindelige lægearbejde administrative opgaver. I 2013 har vi fortsat arbejdet med den faglige udvikling både internt i teamet og eksternt. Der har været mange undervisningsopgaver både prægraduat i forhold til medicinstuderende i teamet og sygeplejestuderende på sygeplejeskolen, men også undervisning af plejepersonalet og lægerne på Diagnostisk Center på. Der har været fokus på udvikling af smertebehandlingen i teamet, og undervisningsmæssigt har det været henholdsvis smertebehandling af maligne smerter og generelt om palliation. I 2013 har vi fortsat tilbudt akupunktur som behandling af især kvalme, men også som beroligende og smertelindrende behandling. Arbejdet foretages især af sygeplejerske Dorte Nielsen superviseret af Dorte Lander Rasmussen. Ressourcemæssigt kan det være en svær opgave at løse, da det ofte kræver hjemmebesøg x 1 ugentlig ved sygeplejerske Dorte Nielsen. Behandlingen opleves som værende gavnlig for hovedparten af patienterne. Generelt har vi i 2013 oplevet en tiltagende velfungerende palliativ behandling i Kommune. Der er nu et døgndækkende akut team, som kan tage ud til patienten og varetage f.eks. i.v. antibiotika og parenteral hydrering eller ernæring, og på Gødvad Plejecenter opleves også en 4

5 tydelig bedring i det faglige palliative niveau. Det er dejligt at se, at kommunen gør en indsats for at følge retningslinierne i Sundhedsaftalen fra 2011 og har fokus på den palliative indsats til stor gavn for disse svært syge patienter og deres familier. I april måned 2013 afsluttede overlægen Nordic Specialist Course in Palliative Medicine med en skriftlig eksamen efter at have færdiggjort forskningsprojekt om teamets tilbud til de efterladte. Overlægen i har ansvar for: Den kliniske udvikling og uddannelse. Organisatoriske problemstillinger. Personaleudvikling og personaleuddannelse. Deltagelse i det daglige arbejde med patienterne. Udvikling af kompetencer. Daglig supervision og vejledning af øvrige personalegrupper i teamet. Deltagelse i ansættelse af nyt personale. Inspiration og deltagelse i projekter. Udvikling og formulering af instruktioner vedrørende symptombehandling. Information og undervisning af overlægekolleger mht. nye procedurer. Deltagelse i relevante møder og kongresser med videreformidling til PT. Undervisning af nøglepersoner. Udarbejdelse af faglige, kliniske retningslinjer. Deltagelse i Palliativt Råd. Sygeplejerskerne Sygeplejerskerne i teamet er: Karin Stengaard, Dorte Nielsen og Connie Mørk. Connie Mørk gik på efterløn 1.3., og i stedet blev Susanne Søndergaard ansat. Karin Stengaard er speciale- og kvalitetsansvarlig sygeplejerske. Ved patientens første kontakt med tilstræbes, at der både er en læge og en sygeplejerske til stede. Ved denne samtale identificeres behovet for den palliative indsats, og der vurderes, om andre faggrupper fra teamet skal på banen. De palliative tiltag koordineres sammen med patienten, pårørende, læge og evt. sundhedspersonale afhængigt af, hvem der er impliceret i omsorgen for patienten. Kontakten opretholdes efter behov telefonisk, ved samtale i det palliative hus, på hospitalsafdelingen eller i hjemmet. Hyppigheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. De palliative sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner for patienten, de pårørende og for sundhedspersonalet, der er omkring patienten. De opgaver, der varetages, er meget forskellige, men målet er at højne patientens livskvalitet samt at yde støtte til de pårørende. Problemstillingerne kan være af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter. Patienten er den primære indgangsvinkel til, men som det fremgår af definitionen af den palliative indsats, er der også stort fokus på pårørendes behov og ressourcer. I sygdomsforløbet tilbydes samtaler med de pårørende, evt. familiesamtaler. Efter dødsfaldet sendes kondolencebrev til de pårørende. De tilbydes opfølgende telefonkontakt henholdsvis 3 uger og 5-6 måneder efter dødsfaldet. Mange tager imod dette tilbud. Samtalerne har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalerne vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Sygeplejerskerne varetager en stor konsulentrolle, idet mange tværfaglige samarbejdspartnere ringer til teamet angående råd og vejledning. Sygeplejerskerne underviser sundhedspersonale i primær og sekundær sektor samt på Sygeplejeskolen og Social- og Sundhedsskolen. Sygeplejerskerne tilbyder supervision til sundhedspersonale i primær og sekundær sektor vedrørende patienter tilknyttet teamet og til de frivillige i teamet. 5

6 Karin Stengaard har som speciale- og kvalitetsansvarlig været ansvarlig for implementering af DDKM i teamet samt er tovholder i forhold til udarbejdelse af e-dokumenter. Deltager desuden i Palliativt Råd. Psykologfunktionen har tilknyttet en psykolog, Linda Oline Schou, og stillingen er normeret til 20 timer ugentligt. Psykologarbejdet består primært af direkte patient- og pårørendekontakt. Denne kontakt finder ofte sted i s lokaler, men der er også tilsyn på de medicinske afdelinger samt hjemmebesøg. Opgaverne indebærer: Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for patienter henvist til. Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Psykoterapeutiske forløb og ad hoc kriseintervention til patienter, pårørende, efterladte. Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger og i primær sektor. Dertil supervision af hjemmesygeplejen i forbindelse med et kompliceret palliativt patientforløb. Undervisningsopgaver hvor psykologen varetager formidling af viden og erfaringer indenfor psykologi og palliation. I 2013 er der blevet undervist i sorg og krise af sygeplejerskestuderende på Sygeplejeskolen og undervisning af nøglepersoner i hjemmeplejen. Desuden har psykologen ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (kontakt til egen læge, psykiater etc.) Mødeleder på teamkonference Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative psykologer Deltagelse i Regionsmøder. Fysioterapeuten Teamet har tilknyttet en fysioterapeut, Tenna Askjær, og stillingen er normeret til 18 t/u. Palliativ fysioterapi tilbydes så vidt muligt til alle patienter, der er i kontakt med, og som skønnes at kunne lindres ved fysioterapi. Det er en tværfaglig opgave at lave denne vurdering. Et forløb vil ofte ske i tæt samarbejde med lokale fysioterapeuter på hospitalet eller i eget hjem. Fysioterapeuten i fungerer således som konsulent og sparringspartner omkring evt. problemer. Dette gælder også i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere. De fysioterapeutiske interventioner opleves at være med til at lindre patienternes symptomer, øge livskvaliteten og på denne måde skabe ro for både patienten og de pårørende. Mange symptomer kan lindres ved palliativ fysioterapi men følgende symptomer prioriteres højt: Lymfødem, respirationsproblematikker, smerte og funktionstab. Ødem- og lymfødemtilstande: Det tilstræbes, at patienter kan tilbydes vurdering og behandling. Interventionen består på nuværende tidspunkt af vurdering af tilstanden samt at informere/vejlede patienter og pårørende. I nogle tilfælde kan der opstartes behandling. Behandlingen er tidskrævende, og det er desværre ikke muligt at tilbyde fulde behandlingsforløb. Der er på nuværende tidspunkt et tæt samarbejde med kommunen og en privatpraktiserende lymfødemterapeut, der i nogle tilfælde kan overtage behandlingsforløbet og fortsat være i kontakt med. Der er fortsat fokus på at udbrede viden om lymfødem på hospitalet samt lave plan for kompressionsdelen af CDT (Combined Decongestive Therapy), som personalet efterfølgende kan varetage. Respirationsproblematikker som åndenød kan skabe angst hos både patienten og de pårørende, der står ved siden af. Der er mange nonfarmakologiske muligheder for behandling. 6

7 Smertelindring foregår i kombination med den farmakologiske behandling. Der er mange interventionsmuligheder (manuel behandling, tapening, TENS, hjælpemidler mv.). Fysioterapeutisk undersøgelse, inden behandlingsplan er nødvendig. Nedsat funktion opleves af mange som nederlag og ændring af identitet, og det er derfor vigtigt, at fysioterapeuten er med til at sætte mål, der kan hjælpe med at skabe balance mellem håb og realitet. Faglig udvikling: I 2013 har fysioterapeuten i haft 2 trænende terapeuter fra kommune med for at bidrage til faglig udvikling. Dette da der er kommet fokus på palliation i kommunen. Fysioterapeuten har desuden deltaget i et bachelorprojekt for fysioterapeutstuderende fra UCN: En håbløs situation? Et kvalitativt studie om den fysioterapeutiske indsats hos den palliative patient i den terminale fase I forbindelse med implementering af DMCG retningslinje for dyspnø på HEM har fysioterapeuten deltaget i mini MTV i Viborg (indkaldt af kvalitet og forskning). Der har i fysioterapien været fokus på at udarbejde en beskrivelse af tilbuddet til indlagte cancerpatienter (e-dok), og fysioterapeuten i har været en del af dette arbejde. Desuden har fysioterapeuten et ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Samarbejde med terapeuter (privatpraktiserende, kommunale samt hospitalsterapeuter) Vejledning af pårørende Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative fysioterapeuter Deltagelse i regionsmøder Undervisningsopgaver hvor fysioterapeuten varetager formidling af viden og erfaringer indenfor fysioterapi og palliation. I 2013 har det bl.a. været: - Undervisning på Sygeplejeskolen (palliation, dyspnø, fatique, smerte) - Undervisning M3 (lymfødem) - Undervisning Medicinsk Terapiafsnit (smerte) Kontaktperson i i forbindelse med utilsigtede hændelser Ansvar for TENS herunder undervisning/instruktion af andre faggrupper i teamet. Aktiviteter uden for arbejdet: Fysioterapeuten er i foråret 2013 blevet valgt ind i bestyrelsen for Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, der bl.a. har til formål at styrke det faglige miljø, forestå kompetenceudvikling og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området. Deltagelse i Danske Fysioterapeuters kursus Smerte understand and explain pain Deltagelse i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapis temadag om Kræftrehabilitering nuværende og fremtidige udfordringer i et felt i rivende udvikling Sekretæren Lægesekretær Anne Marie Lolck er ansat 37 timer/uge og har bl.a. følgende arbejdsopgaver i teamet: Varetager telefonpasning Opretter og afslutter patientforløb Registrerer procedurer og diagnoser samt skriver notater i EPJ for alle faggrupper i teamet EPJ PAS-superbruger, står for retning af fejllister, deltager i superbrugermøder Fører lister over nye og afdøde patienter Udfærdiger ansøgninger i forhold til ernæringsdrik, ambulant fysioterapi og plejeorlov 7

8 Ajourfører data i palliativ database og trække data fra databasen Koordinerer patient- og administrative sagsforløb herunder sikrer hensigtsmæssige arbejdsgange Kvalitetssikrer og medvirker til udvikling af relevante pjecer, instrukser, retningslinjer og årsrapport DRG-ansvarlig Koordinerende og adviserende funktion i teamet Medvirker til udfærdigelse af procedurebeskrivelser, vejledninger samt informationsmateriale indenfor eget område Trækker EPJ-rapporter/statistikker Oplærer/coacher lægesekretærelev og er elevansvarlig med deraf følgende opgaver så som praktikplan for perioden, forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale Bestiller depotvarer, sørger for vedligeholdelse af printer/fax og opretter rekvisitioner til Teknisk Afdeling Deltager i morgenkonferencer, tværfaglige konferencer, netværksmøder for palliative sekretærer i regionen og regionsmøder med øvrige palliative team og hospicer i regionen. Præstefunktionen i Som halvtidsansat hospitalspræst, Anette Kortegaard, er jeg bl.a. et fast medlem af og deltager i den ugentlige konference. Jeg oplever at det har stor betydning, at den enkelte palliative patient bliver bragt frem i et tværfagligt team, hvor vi ud fra forskellige faglige vinkler kan være med til at se, lindre og støtte både patienter og pårørende og på den måde fremme patientperspektivet. Mine faglige kompetencer bliver således både inddraget i teamet og i det direkte møde med patienten. Det gode og tætte samarbejde, som er mellem og de medicinske afdelinger, betyder, at jeg har mulighed for at skabe god og undertiden længere kontakt med de patienter, som ønsker det, idet jeg også kommer fast på afdelingerne. I forbindelse med pusterum på afdelingerne og samtaler med personalet kan jeg desuden være med til at skabe forbindelse mellem og afdelingerne til støtte for patienter. Jeg har haft ca kontakter med palliative patienter eller pårørende i løbet af Det er af stor vigtighed, at patienter har mulighed for hurtig kontakt både til teamet og til mig, da tidsperspektivet er anderledes for disse patienter, og der ofte er brug for hurtig hjælp. Det er derfor en stor udfordring pga. de nedskæringer og omstruktureringer, der er bebudet, at imødekomme dette væsentlige krav. Som en del af det team, der prøver at finde vej frem, deltager jeg i møder, supervision og efteruddannelseskurser sammen med de øvrige medlemmer af teamet og ser frem til at være med til en samling og styrkelse af dette væsentlige område. Socialrådgiverfunktionen Der er ansat 1 socialrådgiver (Birte Mønsted) med 20 timer pr. uge til varetagelse af de socialfaglige og retslige problemstillinger for patienterne på de somatiske afdelinger herunder på. Foruden patientkontakten deltager socialrådgiveren i den ugentlige, tværfaglige konference. Der har været følgende hovedarbejdsområder: Plejeorlov. Terminaltilskud til medicin, proteindrikke m.m. Formidle ansøgninger/kontakt til offentlige forvaltninger. Beløb ved kritisk sygdom. Legater. Sygedagpenge/førtidspension. Anden bolig. Patientens/de efterladtes økonomiske situation. Erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. 8

9 Frivillige Vi har aktuelt 6 frivillige tilknyttet. Dorte Nielsen og Anette Kortegaard er kontaktpersoner for de frivillige. De frivilliges opgaver er aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. Et besøg er af 2 3 timers varighed. I 2013 har 10 patienter og deres familier haft en frivillig tilknyttet. Opgaverne har været som besøgsven og som aflastning for pårørende. Forløbene har været varierede - fra typisk korte til enkelte længerevarende forløb. Der har været længere perioder, hvor ingen af de frivillige har haft opgaver, hvilket har været frustrerende for nogle af de frivillige. Vi oplever, at den syge og de pårørende trækker det med hensyn til at tage imod tilbuddet, fordi der i forvejen kommer mange professionelle i hjemmet. Vi har afholdt 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret, hvor indholdet er forskellig undervisning samt supervision. Vi besøgte sammen Hospice i Skive, hvor personalet samt repræsentanter fra deres frivillige fortalte om livet på hospice. Efterfølgende var Kræftens Bekæmpelse vært ved et lille traktement. Kræftens Bekæmpelse trak sig i 2013 ud af samarbejdet omkring de frivillige, hvor de hidtil har støttet de frivillige mht. til deres kørselsudgifter. Vi har i stedet nu dannet en forening og har afholdt stiftende generalforsamling. Vi prøver derigennem at søge om støtte til kørselsudgifterne ved forskellige fonde, loger m.m. Nøglepersoner Siden 2007 har der været etableret et netværk af palliative nøglepersoner fra relevante afdelinger på for at styrke og ensarte den palliative indsats generelt på hospitalet. Gruppen udvidet til at omfatte nøglepersoner fra primær sektor, sygeplejersker fra akutteam og visitator fra kommune. Formålet med gruppen/møderne er: At opkvalificere de palliative nøglepersoner og dermed medvirke til at højne kvaliteten af den palliative indsats At optimere samarbejdet mellem, primær- og sekundærtjenesten. Møderne har et fagligt indhold/informationer, sidste nyt og evt. fremlæggelse af case/problemstilling fra praksis. Vi mødes 4 gange årligt. Følgende emner har der været undervist i: Den svære samtale ved overlæge Dorte Lander Rasmussen Den døende muslim ved sygeplejerske Susanne Søndergaard Kræftramte familier med børn ved psykolog Linda Schou Derudover studiebesøg på Hospice Søholm. Uddannelsesforløb Sygeplejerske Karin Stengaard: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Afsluttet supervisor uddannelse: Kommunikation med fokus på supervision og vejledning. Psykolog Linda Oline Schou er under uddannelse til at blive specialist i psykoterapi. Overlæge Dorte Lander Rasmussen færdiggjorde i april måned den nordiske specialistuddannelse i palliation. 9

10 Kurser og kongresdeltagelse Tværfagligt: Deltaget to gange i regionsundervisning for palliative team og hospicer. Brandundervisning. Deltaget i den 7. Nationale Kongres med emnet Den gode død findes den? Teamdag for overlæge, spl., præst og psykolog ang. efterladte. Sygeplejersker: 2 sygeplejerske har deltaget i to dages netværksmøde for palliations- og hospicesygeplejersker i DK. 2 sygeplejersker deltog i en temadag på Herlev Sygehus omkring KOL som inspiration til vores ønske om større fokus på ikke-kræftsyge palliative patienter. 1 sygeplejerske har deltaget i temadag for kræftsygeplejersker ved Kari Martinsen. 1 sygeplejerske har sammen med projektleder Anne Marie Kjærsgård stået for en palliativ stand på, da afholdte forskningens dag. Læge: Psykolog: Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Deltagelse i 3 dages lederseminar for ledere på Hospice og i Palliative Team. 2 dages kursus i kommunikation og psykoterapeutisk behandling a.m. Pesso. 2 dages kursus i Sorg & Krise Voksne ved Ph.d. Majbritt Guldin 4 dages kursus i Differential Diagnostik. Sekretær: Temadag ang. elever for elevansvarlige lægesekretærer på RH og RH Viborg. Kursus ang. skriftlig kommunikation og layout. Elevkonference Hvad siger vi, når vi taler, føler du dig forstået?. Kursus i Projektarbejde. Temadag for sekretærer i CPK med ang. fysisk arbejdsmiljø. Kursus ang. Analyseportalen, Dansk Palliativ Database. Temadag for Center for Planlagt Kirurgi. ILM-kursus. Fysioterapeut: Region Midtjyllands kursus om Palliativ Fysioterapi med fokus på kommunikation, psykologiske aspekter og egenomsorg (2 dage). EFIC The European Pain Federation Autumn Pain School (5 dage). Netværk Læge: Regionalt netværk for læger i palliation, ca. 4 eftermiddage/år. Psykolog: Regionalt netværk for psykologer i palliation og onkologi og hospice (2 dage pr år.). Sekretær: Regionalt netværk for sekretærer (2 eftermiddage a 2 timer). Fysioterapeut: Regionalt netværk for fysioterapeuter i palliation (4 dage/år). Sygeplejersker: Netværk for sygeplejersker i palliation. (2 gange årligt). Supervision til Tværfagligt: Internt med ekstern supervisor 6 gange årligt. Psykolog: Fortløbende individuel ekstern supervision ved psykologer på specialistniveau. Undervisningsopgaver Løbende undervisning på Medicinsk Afdeling i. Fysioterapeuten har undervist i lymfødem på afd. M3. Afholdt morgenmøde á 1 time for sygeplejepersonale på Medicinsk Afdeling M2 og M3 og alle medicinske læger. 10

11 Overlægen underviser derudover yngre læger, som er i almen praksis, i klinisk basisuddannelse 2 x 3,5 timer hvert halve år i palliation og smertebehandling og deltager også i undervisning af hjemmesygeplejersker på Hospice Limfjord x 2 årligt, hvor emnet er symptomlindrende behandling med fokus på smertebehandling. I november måned afholdtes for første gang regionskursus for hospitalslæger i palliation, hvor overlægen underviste i delir i 1,5 time. Desuden undervisning på Sygeplejeskolen af sygeplejestuderende på 10. modul 3 dage/halve år med psykosociale aspekter hos den svært syge patient og symptomlindring. Undervisning patienter tilknyttet kommunes kræftrehabiliteringsforløb. Psykologen har sammen med sygeplejerske superviseret hjemmeplejen i relation til svært komplicerede palliative forløb og undervist nøglepersoner og sygeplejerskestuderende i Familiesamtaler. Fysioterapeuten har undervist i terapien på, hvor emnet var smerte. I 2013 har vi desværre måttet nedprioritere psykologens supervisionsopgaver af personale på afdelingerne samt korte individuelle forløb med personalet fra med fokus på krise og stresshåndtering, som der tidligere har været praksis for. Dette er gjort for at imødekomme den stadigt voksende efterspørgsel på psykologsamtaler fra patienter og pårørende tilknyttet. Sekretæren: Studiebesøg fra i Aarhus vedrørende booking i EPJ. Studiebesøg fra Anæstesiologisk Afdeling, RH Viborg, vedr. DRG og registrering for Intensivt Afsnit. Studerende/praktikforløb i I efteråret 2013 har der løbende været lægestuderende på studiebesøg. De tilbringer en dag i teamet ud af de 2 uger, de har på Anæstesiologisk Afdeling, med at følge overlægen.. I løbet af 2013 har der været tilknyttet 4 lægesekretærelever til teamet, hver elev af ca. 6-8 ugers varighed, hvor sekretæren som elevansvarlig har forestået oplæring af disse elever og haft ansvaret for deres elevforløb i den anæstesiologiske del af Center for Planlagt Kirurgi. Fysioterapeutstuderende tilknyttet fysioterapien kan få tilbudt at følge teamets fysioterapeut. 4 sygeplejestuderende i valgfri modul 13, som har fulgt teamet i 1 uge. 1 sygeplejerske i udvekslingsforløb i 1 uge. 2 sygeplejersker i praktikforløb fra nøglepersonuddannelsen. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt De fem team samt 4 hospicer i Region Midt mødtes 2 gange i 2013 med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Palliativt Råd, som består af repræsentanter af ledere fra hvert palliativt team og hospice i regionen, afholder møde ca. 4 gange årligt. Visioner Vi vil i 2014 have øget fokus på terminale hjerte- og lungepatienter. Vi har i 2013 indledt et samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling, som indebærer et møde hver 3. måned mhp. at udbygge det palliative tilbud til disse patienter. Målet er, at flere KOL-patienter modtager en optimal palliativ behandling i deres sidste leveår, og at KOL-patienterne får tilbud om terminalerklæring og støtte. Dette gøres ved at etablere et tættere samarbejde mellem lungemedicinere og og 11

12 ved at bruge EORTC-screeningsredskabet til at vurdere patienternes palliative behov. Vi håber på at kunne etablere et lignende samarbejde med hjertelægerne om hjertesvigtspatienterne i Overflytningen til Diagnostisk Center blev desværre ikke til noget i 2013 men vil løbe af stablen per 1. april Vi hilser denne udvikling velkommen, idet vi håber på øget samarbejde til gavn for patienterne. Samtidig vil vi fortsat arbejde på en sammenlægning med i Skive/Viborg mhp. at få en stærk palliativ organisation til gavn for patienter og pårørende i hele Hospitalsenhed Midt s optageområde. 12

ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2012 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 6 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2014 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 5 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 6 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2011 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 3 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2008 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægerne... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2007 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Hvad er palliativ indsats?... 4, : Værdigrundlag... 6 Formål... 7 Visitationskriterier... 7 Personale...

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 August 2015 Indhold Indledning.....

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 2 Side Hvad er palliativ indsats?...................................

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011

Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Bilag 4: Kortlægning af uddannelsestilbud på det palliative område, 2011 Palliative kompetencer basisniveau Læger - hospital 2 timers undervisning i palliativ behandling. Speciallægeuddannelse: Urologerne:

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling National konference om palliativ indsats på danske sygehuse 6.11.2012

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 April 2016 Indhold Indledning.....

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Årsrapport 2008. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Årsrapport 2008. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Årsrapport 2008 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Indholdsfortegnelse - Forord - Teamets historie - oprettelsen i 2004 - Palliativ Team i tal - Lægernes arbejde i teamet -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Palliative tilbud til personer med ALS

Palliative tilbud til personer med ALS Palliative tilbud til personer med ALS Susanne Jakobsen Sygeplejerske i Øst Danmark ALS og palliation Baggrund for temadagen: 2011 og 2012 ekstra fokus på den palliative del af ALS-arbejdet i Interview

Læs mere

Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter.

Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter. Forord Årsberetningen vil for 2006 bestå af patientdata og opgørelse over teamets uddannelsesog undervisningsaktiviteter. 1 Patientdata I 2006 modtog teamet 296 nyhenviste patienter svarende til antallet

Læs mere

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis

Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Palliation på tværs Silkeborg - et medarbejderdrevent innovationsprojekt mellem hospitalet, kommune og almen praksis Anne Marie Kjærsgaard-Andersen Projektleder, sygeplejerske, MHH Silkeborg Kommune/ Regionshospitalet

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Status for palliativ indsats i Danmark

Status for palliativ indsats i Danmark Status for palliativ indsats i Danmark Lægedag Syd 2012 24.10.2012 Overlæge, MSc Tove Vejlgaard WHO definition 2002 Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner

Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft. et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner Forløbspartner koordinering og sammenhæng ng for borgere med kræft et projekt mellem Svendborg og Langeland kommuner 2007-2009 Program Rammer for forløbskoordinationen det tværkommunale projekt Erfaringer

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter

Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Kortlægning 3 Palliativt Videncenter Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau organisatorisk og strukturelt Lene Jarlbæk PAVI (ljarlbaek@sdu.dk), ph.d, onkolog ?????? personalet 410 afdelingsledelser

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt.

På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Sygeplejeprofil den generelle del: På Anker Fjord Hospice er der plads til 12 patienter og deres pårørende. De pårørende har mulighed for at være helt eller delvist medindlagt. Fælles for alle de visiterede

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

Referat: Palliation på tværs

Referat: Palliation på tværs Referat: Palliation på tværs Kick-off workshop, 11. maj 2011 kl. 12-16, i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere: Fra Silkeborg Kommune deltog 12 medarbejdere, henholdsvis fra Plejecenter

Læs mere

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra Furesø Kommune samt anden

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Udgivet: August 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra samt anden relevant

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn

Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Aarhus Universitetshospital Mave-Barn-Centret www.auh.dk Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn Resumé Aarhus Universitetshospital (AUH) ser lige som regeringen behov for styrkelse af den

Læs mere

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog

Kortlægning 3. Den basale palliative indsats på sygehusene. Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter ph.d, onkolog Kortlægning 3 Den basale palliative indsats på sygehusene Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter (lj@pavi.dk), ph.d, onkolog Kortlægninger PAVI 2009-2012 Kortlægning Metode og materiale Formidling Kortlægning

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen

Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Erfaringer fra og udfordringer ved udvikling af nationale kliniske retningslinjer i palliationen Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Styrkelse af den tværfaglige indsats på somatiske hospitalsafdelinger

Styrkelse af den tværfaglige indsats på somatiske hospitalsafdelinger Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 153 Offentligt Foreningen af Speciallæger Dansk Psykolog Forening December 2008 Styrkelse af den tværfaglige indsats på somatiske hospitalsafdelinger bl.a. ved inddragelse

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere