ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6 Sekretæren...7 Præstefunktionen i...8 Socialrådgiverfunktionen...8 Frivillige...9 Nøglepersoner...9 Uddannelsesforløb...9 Kurser og kongresdeltagelse...10 Netværk...10 Supervision til...10 Undervisningsopgaver...10 Studerende/praktikforløb i...11 Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt...11 Visioner

3 Indledning Ved udgangen af 2013 har eksisteret i 15 år forstået således, at teamet indtil 2003 eksisterede som et smerteteam, men siden da har været et veletableret, tværfagligt team i forhold til primær og sekundær sektor. Ved specialiseret palliativ indsats er antallet af samarbejdspartnere meget stort. Patienter henvises fra læger i såvel primær som sekundær sektor, og personalegrupper, der beskæftiger sig med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende, kan benytte sig af teamets tilbud om faglig rådgivning og undervisning. arbejder ud fra de fælles værdier, der er for Hospitalsenhed Midt, som bygger på dialog, dygtighed, dristighed samt innovation og engagement. Ligeledes arbejdes der ud fra WHO s definition af palliativ indsats samt ud fra totalsmertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien. I 2013 har vi igen behandlet en øget mængde patienter i forhold til tidligere, men lige som i 2012 har der ikke været en øgning i aktiviteten i teamet. Således er antallet af ydelser stagnerende/let faldende per patient, hvilket måske kan afspejle kortere forløb. Travlheden har dog været den samme, og der har uændret været stor efterspørgsel på, at vi kunne rykke hurtigt ud for at støtte og behandle patienter og pårørende i den sidste tid. Det har fortsat fortrinsvis været kræftpatienter, vi har fået henvist, men i 2013 har der dog været flere henvisninger på ikke-kræft patienter (22 patienter mod 12 patienter i 2012). Efter færdiggørelse af projektet, Bereavement in a Palliative Care Team (en retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene I, ), afholdte vi den 18/6 en temadag her i teamet mhp. at ændre og forbedre vores tilbud til de efterladte. Dette har medført, at vi nu sender et kondolencebrev til alle vores efterladte og telefonisk kontakter alle efter 2-4 uger og igen efter 6 måneder. Efter et år er det planen at evaluere dette tilbud. I 2013 er Favrskov kommune fra 1. juni overgået til Randers og Skanderborg kommune fra den 1. december overgået til Horsens. Vi takker de to kommuner for et godt samarbejde igennem årene. Denne beskæring i optageområdet får desværre til konsekvens, at vi her i Teamet i er blevet beskåret personalemæssigt med virkning fra havde i 2013 en medarbejderstab, som består af: 1 overlæge 30 timer ugentligt 1 sygeplejerske på 36 timer, 1 sygeplejerske på 34 timer og 1 sygeplejerske på 32 timer ugentligt 1 psykolog 20 timer ugentligt 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt 1 sekretær 37 timer ugentligt Præsten og socialrådgiveren ansat på hospitalet. I 2013 har teamet sagt farvel til sygeplejerske, Connie Mørk, som valgte at gå på efterløn efter mange år i palliationen, og vi har i stedet fået ansat en ny sygeplejerske på 32 timer, Susanne Søndergård, men derudover har teamet været det samme som i

4 s aktiviteter Nøgletal/ydelser I 2013 havde 280 nyhenviste patienter/pårørende Antal patienter/pårørende Afsluttede/døde patienter Tlf. kontakter med patienter Tilsyn til indlagte Ambulante besøg i teamet Hjemmebesøg Dertil kommer samtaler og rådgivning til pårørende og personale i primær og sekundær sektor. Forløbene foranlediger ofte flere telefoniske kontakter til f.eks. hjemmepleje, egen læge, hospice og sygehusafdelinger. Endvidere har teamet en rådgivende funktion for fagpersonale omkring patienter, der ikke er henvist til teamet. Derudover har vi bidraget til flg. projekter: Palliation på Tværs. Projekt ledet af sygeplejerske Anne Marie Kjærsgaard i samarbejde med Kommune og. Projektet blev afsluttet med en stor temaeftermiddag i oktober måned, hvor over 100 deltagere fra primær og sekundær sektoren deltog. Bereavement in a Palliative Care Team. En retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene i. Overlæge Dorte Lander Rasmussens projekt som led i uddannelsen til specialist i Palliativ Medicin. Overlægen Overlæge Dorte Lander Rasmussen er tilknyttet som funktionsleder og har foruden det almindelige lægearbejde administrative opgaver. I 2013 har vi fortsat arbejdet med den faglige udvikling både internt i teamet og eksternt. Der har været mange undervisningsopgaver både prægraduat i forhold til medicinstuderende i teamet og sygeplejestuderende på sygeplejeskolen, men også undervisning af plejepersonalet og lægerne på Diagnostisk Center på. Der har været fokus på udvikling af smertebehandlingen i teamet, og undervisningsmæssigt har det været henholdsvis smertebehandling af maligne smerter og generelt om palliation. I 2013 har vi fortsat tilbudt akupunktur som behandling af især kvalme, men også som beroligende og smertelindrende behandling. Arbejdet foretages især af sygeplejerske Dorte Nielsen superviseret af Dorte Lander Rasmussen. Ressourcemæssigt kan det være en svær opgave at løse, da det ofte kræver hjemmebesøg x 1 ugentlig ved sygeplejerske Dorte Nielsen. Behandlingen opleves som værende gavnlig for hovedparten af patienterne. Generelt har vi i 2013 oplevet en tiltagende velfungerende palliativ behandling i Kommune. Der er nu et døgndækkende akut team, som kan tage ud til patienten og varetage f.eks. i.v. antibiotika og parenteral hydrering eller ernæring, og på Gødvad Plejecenter opleves også en 4

5 tydelig bedring i det faglige palliative niveau. Det er dejligt at se, at kommunen gør en indsats for at følge retningslinierne i Sundhedsaftalen fra 2011 og har fokus på den palliative indsats til stor gavn for disse svært syge patienter og deres familier. I april måned 2013 afsluttede overlægen Nordic Specialist Course in Palliative Medicine med en skriftlig eksamen efter at have færdiggjort forskningsprojekt om teamets tilbud til de efterladte. Overlægen i har ansvar for: Den kliniske udvikling og uddannelse. Organisatoriske problemstillinger. Personaleudvikling og personaleuddannelse. Deltagelse i det daglige arbejde med patienterne. Udvikling af kompetencer. Daglig supervision og vejledning af øvrige personalegrupper i teamet. Deltagelse i ansættelse af nyt personale. Inspiration og deltagelse i projekter. Udvikling og formulering af instruktioner vedrørende symptombehandling. Information og undervisning af overlægekolleger mht. nye procedurer. Deltagelse i relevante møder og kongresser med videreformidling til PT. Undervisning af nøglepersoner. Udarbejdelse af faglige, kliniske retningslinjer. Deltagelse i Palliativt Råd. Sygeplejerskerne Sygeplejerskerne i teamet er: Karin Stengaard, Dorte Nielsen og Connie Mørk. Connie Mørk gik på efterløn 1.3., og i stedet blev Susanne Søndergaard ansat. Karin Stengaard er speciale- og kvalitetsansvarlig sygeplejerske. Ved patientens første kontakt med tilstræbes, at der både er en læge og en sygeplejerske til stede. Ved denne samtale identificeres behovet for den palliative indsats, og der vurderes, om andre faggrupper fra teamet skal på banen. De palliative tiltag koordineres sammen med patienten, pårørende, læge og evt. sundhedspersonale afhængigt af, hvem der er impliceret i omsorgen for patienten. Kontakten opretholdes efter behov telefonisk, ved samtale i det palliative hus, på hospitalsafdelingen eller i hjemmet. Hyppigheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. De palliative sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner for patienten, de pårørende og for sundhedspersonalet, der er omkring patienten. De opgaver, der varetages, er meget forskellige, men målet er at højne patientens livskvalitet samt at yde støtte til de pårørende. Problemstillingerne kan være af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter. Patienten er den primære indgangsvinkel til, men som det fremgår af definitionen af den palliative indsats, er der også stort fokus på pårørendes behov og ressourcer. I sygdomsforløbet tilbydes samtaler med de pårørende, evt. familiesamtaler. Efter dødsfaldet sendes kondolencebrev til de pårørende. De tilbydes opfølgende telefonkontakt henholdsvis 3 uger og 5-6 måneder efter dødsfaldet. Mange tager imod dette tilbud. Samtalerne har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalerne vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Sygeplejerskerne varetager en stor konsulentrolle, idet mange tværfaglige samarbejdspartnere ringer til teamet angående råd og vejledning. Sygeplejerskerne underviser sundhedspersonale i primær og sekundær sektor samt på Sygeplejeskolen og Social- og Sundhedsskolen. Sygeplejerskerne tilbyder supervision til sundhedspersonale i primær og sekundær sektor vedrørende patienter tilknyttet teamet og til de frivillige i teamet. 5

6 Karin Stengaard har som speciale- og kvalitetsansvarlig været ansvarlig for implementering af DDKM i teamet samt er tovholder i forhold til udarbejdelse af e-dokumenter. Deltager desuden i Palliativt Råd. Psykologfunktionen har tilknyttet en psykolog, Linda Oline Schou, og stillingen er normeret til 20 timer ugentligt. Psykologarbejdet består primært af direkte patient- og pårørendekontakt. Denne kontakt finder ofte sted i s lokaler, men der er også tilsyn på de medicinske afdelinger samt hjemmebesøg. Opgaverne indebærer: Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for patienter henvist til. Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Psykoterapeutiske forløb og ad hoc kriseintervention til patienter, pårørende, efterladte. Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger og i primær sektor. Dertil supervision af hjemmesygeplejen i forbindelse med et kompliceret palliativt patientforløb. Undervisningsopgaver hvor psykologen varetager formidling af viden og erfaringer indenfor psykologi og palliation. I 2013 er der blevet undervist i sorg og krise af sygeplejerskestuderende på Sygeplejeskolen og undervisning af nøglepersoner i hjemmeplejen. Desuden har psykologen ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (kontakt til egen læge, psykiater etc.) Mødeleder på teamkonference Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative psykologer Deltagelse i Regionsmøder. Fysioterapeuten Teamet har tilknyttet en fysioterapeut, Tenna Askjær, og stillingen er normeret til 18 t/u. Palliativ fysioterapi tilbydes så vidt muligt til alle patienter, der er i kontakt med, og som skønnes at kunne lindres ved fysioterapi. Det er en tværfaglig opgave at lave denne vurdering. Et forløb vil ofte ske i tæt samarbejde med lokale fysioterapeuter på hospitalet eller i eget hjem. Fysioterapeuten i fungerer således som konsulent og sparringspartner omkring evt. problemer. Dette gælder også i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere. De fysioterapeutiske interventioner opleves at være med til at lindre patienternes symptomer, øge livskvaliteten og på denne måde skabe ro for både patienten og de pårørende. Mange symptomer kan lindres ved palliativ fysioterapi men følgende symptomer prioriteres højt: Lymfødem, respirationsproblematikker, smerte og funktionstab. Ødem- og lymfødemtilstande: Det tilstræbes, at patienter kan tilbydes vurdering og behandling. Interventionen består på nuværende tidspunkt af vurdering af tilstanden samt at informere/vejlede patienter og pårørende. I nogle tilfælde kan der opstartes behandling. Behandlingen er tidskrævende, og det er desværre ikke muligt at tilbyde fulde behandlingsforløb. Der er på nuværende tidspunkt et tæt samarbejde med kommunen og en privatpraktiserende lymfødemterapeut, der i nogle tilfælde kan overtage behandlingsforløbet og fortsat være i kontakt med. Der er fortsat fokus på at udbrede viden om lymfødem på hospitalet samt lave plan for kompressionsdelen af CDT (Combined Decongestive Therapy), som personalet efterfølgende kan varetage. Respirationsproblematikker som åndenød kan skabe angst hos både patienten og de pårørende, der står ved siden af. Der er mange nonfarmakologiske muligheder for behandling. 6

7 Smertelindring foregår i kombination med den farmakologiske behandling. Der er mange interventionsmuligheder (manuel behandling, tapening, TENS, hjælpemidler mv.). Fysioterapeutisk undersøgelse, inden behandlingsplan er nødvendig. Nedsat funktion opleves af mange som nederlag og ændring af identitet, og det er derfor vigtigt, at fysioterapeuten er med til at sætte mål, der kan hjælpe med at skabe balance mellem håb og realitet. Faglig udvikling: I 2013 har fysioterapeuten i haft 2 trænende terapeuter fra kommune med for at bidrage til faglig udvikling. Dette da der er kommet fokus på palliation i kommunen. Fysioterapeuten har desuden deltaget i et bachelorprojekt for fysioterapeutstuderende fra UCN: En håbløs situation? Et kvalitativt studie om den fysioterapeutiske indsats hos den palliative patient i den terminale fase I forbindelse med implementering af DMCG retningslinje for dyspnø på HEM har fysioterapeuten deltaget i mini MTV i Viborg (indkaldt af kvalitet og forskning). Der har i fysioterapien været fokus på at udarbejde en beskrivelse af tilbuddet til indlagte cancerpatienter (e-dok), og fysioterapeuten i har været en del af dette arbejde. Desuden har fysioterapeuten et ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Samarbejde med terapeuter (privatpraktiserende, kommunale samt hospitalsterapeuter) Vejledning af pårørende Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative fysioterapeuter Deltagelse i regionsmøder Undervisningsopgaver hvor fysioterapeuten varetager formidling af viden og erfaringer indenfor fysioterapi og palliation. I 2013 har det bl.a. været: - Undervisning på Sygeplejeskolen (palliation, dyspnø, fatique, smerte) - Undervisning M3 (lymfødem) - Undervisning Medicinsk Terapiafsnit (smerte) Kontaktperson i i forbindelse med utilsigtede hændelser Ansvar for TENS herunder undervisning/instruktion af andre faggrupper i teamet. Aktiviteter uden for arbejdet: Fysioterapeuten er i foråret 2013 blevet valgt ind i bestyrelsen for Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, der bl.a. har til formål at styrke det faglige miljø, forestå kompetenceudvikling og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området. Deltagelse i Danske Fysioterapeuters kursus Smerte understand and explain pain Deltagelse i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapis temadag om Kræftrehabilitering nuværende og fremtidige udfordringer i et felt i rivende udvikling Sekretæren Lægesekretær Anne Marie Lolck er ansat 37 timer/uge og har bl.a. følgende arbejdsopgaver i teamet: Varetager telefonpasning Opretter og afslutter patientforløb Registrerer procedurer og diagnoser samt skriver notater i EPJ for alle faggrupper i teamet EPJ PAS-superbruger, står for retning af fejllister, deltager i superbrugermøder Fører lister over nye og afdøde patienter Udfærdiger ansøgninger i forhold til ernæringsdrik, ambulant fysioterapi og plejeorlov 7

8 Ajourfører data i palliativ database og trække data fra databasen Koordinerer patient- og administrative sagsforløb herunder sikrer hensigtsmæssige arbejdsgange Kvalitetssikrer og medvirker til udvikling af relevante pjecer, instrukser, retningslinjer og årsrapport DRG-ansvarlig Koordinerende og adviserende funktion i teamet Medvirker til udfærdigelse af procedurebeskrivelser, vejledninger samt informationsmateriale indenfor eget område Trækker EPJ-rapporter/statistikker Oplærer/coacher lægesekretærelev og er elevansvarlig med deraf følgende opgaver så som praktikplan for perioden, forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale Bestiller depotvarer, sørger for vedligeholdelse af printer/fax og opretter rekvisitioner til Teknisk Afdeling Deltager i morgenkonferencer, tværfaglige konferencer, netværksmøder for palliative sekretærer i regionen og regionsmøder med øvrige palliative team og hospicer i regionen. Præstefunktionen i Som halvtidsansat hospitalspræst, Anette Kortegaard, er jeg bl.a. et fast medlem af og deltager i den ugentlige konference. Jeg oplever at det har stor betydning, at den enkelte palliative patient bliver bragt frem i et tværfagligt team, hvor vi ud fra forskellige faglige vinkler kan være med til at se, lindre og støtte både patienter og pårørende og på den måde fremme patientperspektivet. Mine faglige kompetencer bliver således både inddraget i teamet og i det direkte møde med patienten. Det gode og tætte samarbejde, som er mellem og de medicinske afdelinger, betyder, at jeg har mulighed for at skabe god og undertiden længere kontakt med de patienter, som ønsker det, idet jeg også kommer fast på afdelingerne. I forbindelse med pusterum på afdelingerne og samtaler med personalet kan jeg desuden være med til at skabe forbindelse mellem og afdelingerne til støtte for patienter. Jeg har haft ca kontakter med palliative patienter eller pårørende i løbet af Det er af stor vigtighed, at patienter har mulighed for hurtig kontakt både til teamet og til mig, da tidsperspektivet er anderledes for disse patienter, og der ofte er brug for hurtig hjælp. Det er derfor en stor udfordring pga. de nedskæringer og omstruktureringer, der er bebudet, at imødekomme dette væsentlige krav. Som en del af det team, der prøver at finde vej frem, deltager jeg i møder, supervision og efteruddannelseskurser sammen med de øvrige medlemmer af teamet og ser frem til at være med til en samling og styrkelse af dette væsentlige område. Socialrådgiverfunktionen Der er ansat 1 socialrådgiver (Birte Mønsted) med 20 timer pr. uge til varetagelse af de socialfaglige og retslige problemstillinger for patienterne på de somatiske afdelinger herunder på. Foruden patientkontakten deltager socialrådgiveren i den ugentlige, tværfaglige konference. Der har været følgende hovedarbejdsområder: Plejeorlov. Terminaltilskud til medicin, proteindrikke m.m. Formidle ansøgninger/kontakt til offentlige forvaltninger. Beløb ved kritisk sygdom. Legater. Sygedagpenge/førtidspension. Anden bolig. Patientens/de efterladtes økonomiske situation. Erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. 8

9 Frivillige Vi har aktuelt 6 frivillige tilknyttet. Dorte Nielsen og Anette Kortegaard er kontaktpersoner for de frivillige. De frivilliges opgaver er aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. Et besøg er af 2 3 timers varighed. I 2013 har 10 patienter og deres familier haft en frivillig tilknyttet. Opgaverne har været som besøgsven og som aflastning for pårørende. Forløbene har været varierede - fra typisk korte til enkelte længerevarende forløb. Der har været længere perioder, hvor ingen af de frivillige har haft opgaver, hvilket har været frustrerende for nogle af de frivillige. Vi oplever, at den syge og de pårørende trækker det med hensyn til at tage imod tilbuddet, fordi der i forvejen kommer mange professionelle i hjemmet. Vi har afholdt 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret, hvor indholdet er forskellig undervisning samt supervision. Vi besøgte sammen Hospice i Skive, hvor personalet samt repræsentanter fra deres frivillige fortalte om livet på hospice. Efterfølgende var Kræftens Bekæmpelse vært ved et lille traktement. Kræftens Bekæmpelse trak sig i 2013 ud af samarbejdet omkring de frivillige, hvor de hidtil har støttet de frivillige mht. til deres kørselsudgifter. Vi har i stedet nu dannet en forening og har afholdt stiftende generalforsamling. Vi prøver derigennem at søge om støtte til kørselsudgifterne ved forskellige fonde, loger m.m. Nøglepersoner Siden 2007 har der været etableret et netværk af palliative nøglepersoner fra relevante afdelinger på for at styrke og ensarte den palliative indsats generelt på hospitalet. Gruppen udvidet til at omfatte nøglepersoner fra primær sektor, sygeplejersker fra akutteam og visitator fra kommune. Formålet med gruppen/møderne er: At opkvalificere de palliative nøglepersoner og dermed medvirke til at højne kvaliteten af den palliative indsats At optimere samarbejdet mellem, primær- og sekundærtjenesten. Møderne har et fagligt indhold/informationer, sidste nyt og evt. fremlæggelse af case/problemstilling fra praksis. Vi mødes 4 gange årligt. Følgende emner har der været undervist i: Den svære samtale ved overlæge Dorte Lander Rasmussen Den døende muslim ved sygeplejerske Susanne Søndergaard Kræftramte familier med børn ved psykolog Linda Schou Derudover studiebesøg på Hospice Søholm. Uddannelsesforløb Sygeplejerske Karin Stengaard: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Afsluttet supervisor uddannelse: Kommunikation med fokus på supervision og vejledning. Psykolog Linda Oline Schou er under uddannelse til at blive specialist i psykoterapi. Overlæge Dorte Lander Rasmussen færdiggjorde i april måned den nordiske specialistuddannelse i palliation. 9

10 Kurser og kongresdeltagelse Tværfagligt: Deltaget to gange i regionsundervisning for palliative team og hospicer. Brandundervisning. Deltaget i den 7. Nationale Kongres med emnet Den gode død findes den? Teamdag for overlæge, spl., præst og psykolog ang. efterladte. Sygeplejersker: 2 sygeplejerske har deltaget i to dages netværksmøde for palliations- og hospicesygeplejersker i DK. 2 sygeplejersker deltog i en temadag på Herlev Sygehus omkring KOL som inspiration til vores ønske om større fokus på ikke-kræftsyge palliative patienter. 1 sygeplejerske har deltaget i temadag for kræftsygeplejersker ved Kari Martinsen. 1 sygeplejerske har sammen med projektleder Anne Marie Kjærsgård stået for en palliativ stand på, da afholdte forskningens dag. Læge: Psykolog: Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Deltagelse i 3 dages lederseminar for ledere på Hospice og i Palliative Team. 2 dages kursus i kommunikation og psykoterapeutisk behandling a.m. Pesso. 2 dages kursus i Sorg & Krise Voksne ved Ph.d. Majbritt Guldin 4 dages kursus i Differential Diagnostik. Sekretær: Temadag ang. elever for elevansvarlige lægesekretærer på RH og RH Viborg. Kursus ang. skriftlig kommunikation og layout. Elevkonference Hvad siger vi, når vi taler, føler du dig forstået?. Kursus i Projektarbejde. Temadag for sekretærer i CPK med ang. fysisk arbejdsmiljø. Kursus ang. Analyseportalen, Dansk Palliativ Database. Temadag for Center for Planlagt Kirurgi. ILM-kursus. Fysioterapeut: Region Midtjyllands kursus om Palliativ Fysioterapi med fokus på kommunikation, psykologiske aspekter og egenomsorg (2 dage). EFIC The European Pain Federation Autumn Pain School (5 dage). Netværk Læge: Regionalt netværk for læger i palliation, ca. 4 eftermiddage/år. Psykolog: Regionalt netværk for psykologer i palliation og onkologi og hospice (2 dage pr år.). Sekretær: Regionalt netværk for sekretærer (2 eftermiddage a 2 timer). Fysioterapeut: Regionalt netværk for fysioterapeuter i palliation (4 dage/år). Sygeplejersker: Netværk for sygeplejersker i palliation. (2 gange årligt). Supervision til Tværfagligt: Internt med ekstern supervisor 6 gange årligt. Psykolog: Fortløbende individuel ekstern supervision ved psykologer på specialistniveau. Undervisningsopgaver Løbende undervisning på Medicinsk Afdeling i. Fysioterapeuten har undervist i lymfødem på afd. M3. Afholdt morgenmøde á 1 time for sygeplejepersonale på Medicinsk Afdeling M2 og M3 og alle medicinske læger. 10

11 Overlægen underviser derudover yngre læger, som er i almen praksis, i klinisk basisuddannelse 2 x 3,5 timer hvert halve år i palliation og smertebehandling og deltager også i undervisning af hjemmesygeplejersker på Hospice Limfjord x 2 årligt, hvor emnet er symptomlindrende behandling med fokus på smertebehandling. I november måned afholdtes for første gang regionskursus for hospitalslæger i palliation, hvor overlægen underviste i delir i 1,5 time. Desuden undervisning på Sygeplejeskolen af sygeplejestuderende på 10. modul 3 dage/halve år med psykosociale aspekter hos den svært syge patient og symptomlindring. Undervisning patienter tilknyttet kommunes kræftrehabiliteringsforløb. Psykologen har sammen med sygeplejerske superviseret hjemmeplejen i relation til svært komplicerede palliative forløb og undervist nøglepersoner og sygeplejerskestuderende i Familiesamtaler. Fysioterapeuten har undervist i terapien på, hvor emnet var smerte. I 2013 har vi desværre måttet nedprioritere psykologens supervisionsopgaver af personale på afdelingerne samt korte individuelle forløb med personalet fra med fokus på krise og stresshåndtering, som der tidligere har været praksis for. Dette er gjort for at imødekomme den stadigt voksende efterspørgsel på psykologsamtaler fra patienter og pårørende tilknyttet. Sekretæren: Studiebesøg fra i Aarhus vedrørende booking i EPJ. Studiebesøg fra Anæstesiologisk Afdeling, RH Viborg, vedr. DRG og registrering for Intensivt Afsnit. Studerende/praktikforløb i I efteråret 2013 har der løbende været lægestuderende på studiebesøg. De tilbringer en dag i teamet ud af de 2 uger, de har på Anæstesiologisk Afdeling, med at følge overlægen.. I løbet af 2013 har der været tilknyttet 4 lægesekretærelever til teamet, hver elev af ca. 6-8 ugers varighed, hvor sekretæren som elevansvarlig har forestået oplæring af disse elever og haft ansvaret for deres elevforløb i den anæstesiologiske del af Center for Planlagt Kirurgi. Fysioterapeutstuderende tilknyttet fysioterapien kan få tilbudt at følge teamets fysioterapeut. 4 sygeplejestuderende i valgfri modul 13, som har fulgt teamet i 1 uge. 1 sygeplejerske i udvekslingsforløb i 1 uge. 2 sygeplejersker i praktikforløb fra nøglepersonuddannelsen. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt De fem team samt 4 hospicer i Region Midt mødtes 2 gange i 2013 med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Palliativt Råd, som består af repræsentanter af ledere fra hvert palliativt team og hospice i regionen, afholder møde ca. 4 gange årligt. Visioner Vi vil i 2014 have øget fokus på terminale hjerte- og lungepatienter. Vi har i 2013 indledt et samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling, som indebærer et møde hver 3. måned mhp. at udbygge det palliative tilbud til disse patienter. Målet er, at flere KOL-patienter modtager en optimal palliativ behandling i deres sidste leveår, og at KOL-patienterne får tilbud om terminalerklæring og støtte. Dette gøres ved at etablere et tættere samarbejde mellem lungemedicinere og og 11

12 ved at bruge EORTC-screeningsredskabet til at vurdere patienternes palliative behov. Vi håber på at kunne etablere et lignende samarbejde med hjertelægerne om hjertesvigtspatienterne i Overflytningen til Diagnostisk Center blev desværre ikke til noget i 2013 men vil løbe af stablen per 1. april Vi hilser denne udvikling velkommen, idet vi håber på øget samarbejde til gavn for patienterne. Samtidig vil vi fortsat arbejde på en sammenlægning med i Skive/Viborg mhp. at få en stærk palliativ organisation til gavn for patienter og pårørende i hele Hospitalsenhed Midt s optageområde. 12

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kvinder med livmoderkræft

Kvinder med livmoderkræft Kvinder med livmoderkræft kan sikres støtte i rehabiliteringsforløbet Under forudsætning af sygeplejefaglige kompetencer og med afsæt i det nationale sygeplejekoncept jævnfør Kræftplan III Forfatter: Hedvig

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere