ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6 Sekretæren...7 Præstefunktionen i...8 Socialrådgiverfunktionen...8 Frivillige...9 Nøglepersoner...9 Uddannelsesforløb...9 Kurser og kongresdeltagelse...10 Netværk...10 Supervision til...10 Undervisningsopgaver...10 Studerende/praktikforløb i...11 Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt...11 Visioner

3 Indledning Ved udgangen af 2013 har eksisteret i 15 år forstået således, at teamet indtil 2003 eksisterede som et smerteteam, men siden da har været et veletableret, tværfagligt team i forhold til primær og sekundær sektor. Ved specialiseret palliativ indsats er antallet af samarbejdspartnere meget stort. Patienter henvises fra læger i såvel primær som sekundær sektor, og personalegrupper, der beskæftiger sig med alvorligt syge og døende patienter og deres pårørende, kan benytte sig af teamets tilbud om faglig rådgivning og undervisning. arbejder ud fra de fælles værdier, der er for Hospitalsenhed Midt, som bygger på dialog, dygtighed, dristighed samt innovation og engagement. Ligeledes arbejdes der ud fra WHO s definition af palliativ indsats samt ud fra totalsmertebegrebet, som kendes fra hospicefilosofien. I 2013 har vi igen behandlet en øget mængde patienter i forhold til tidligere, men lige som i 2012 har der ikke været en øgning i aktiviteten i teamet. Således er antallet af ydelser stagnerende/let faldende per patient, hvilket måske kan afspejle kortere forløb. Travlheden har dog været den samme, og der har uændret været stor efterspørgsel på, at vi kunne rykke hurtigt ud for at støtte og behandle patienter og pårørende i den sidste tid. Det har fortsat fortrinsvis været kræftpatienter, vi har fået henvist, men i 2013 har der dog været flere henvisninger på ikke-kræft patienter (22 patienter mod 12 patienter i 2012). Efter færdiggørelse af projektet, Bereavement in a Palliative Care Team (en retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene I, ), afholdte vi den 18/6 en temadag her i teamet mhp. at ændre og forbedre vores tilbud til de efterladte. Dette har medført, at vi nu sender et kondolencebrev til alle vores efterladte og telefonisk kontakter alle efter 2-4 uger og igen efter 6 måneder. Efter et år er det planen at evaluere dette tilbud. I 2013 er Favrskov kommune fra 1. juni overgået til Randers og Skanderborg kommune fra den 1. december overgået til Horsens. Vi takker de to kommuner for et godt samarbejde igennem årene. Denne beskæring i optageområdet får desværre til konsekvens, at vi her i Teamet i er blevet beskåret personalemæssigt med virkning fra havde i 2013 en medarbejderstab, som består af: 1 overlæge 30 timer ugentligt 1 sygeplejerske på 36 timer, 1 sygeplejerske på 34 timer og 1 sygeplejerske på 32 timer ugentligt 1 psykolog 20 timer ugentligt 1 fysioterapeut 18 timer ugentligt 1 sekretær 37 timer ugentligt Præsten og socialrådgiveren ansat på hospitalet. I 2013 har teamet sagt farvel til sygeplejerske, Connie Mørk, som valgte at gå på efterløn efter mange år i palliationen, og vi har i stedet fået ansat en ny sygeplejerske på 32 timer, Susanne Søndergård, men derudover har teamet været det samme som i

4 s aktiviteter Nøgletal/ydelser I 2013 havde 280 nyhenviste patienter/pårørende Antal patienter/pårørende Afsluttede/døde patienter Tlf. kontakter med patienter Tilsyn til indlagte Ambulante besøg i teamet Hjemmebesøg Dertil kommer samtaler og rådgivning til pårørende og personale i primær og sekundær sektor. Forløbene foranlediger ofte flere telefoniske kontakter til f.eks. hjemmepleje, egen læge, hospice og sygehusafdelinger. Endvidere har teamet en rådgivende funktion for fagpersonale omkring patienter, der ikke er henvist til teamet. Derudover har vi bidraget til flg. projekter: Palliation på Tværs. Projekt ledet af sygeplejerske Anne Marie Kjærsgaard i samarbejde med Kommune og. Projektet blev afsluttet med en stor temaeftermiddag i oktober måned, hvor over 100 deltagere fra primær og sekundær sektoren deltog. Bereavement in a Palliative Care Team. En retrospektiv undersøgelse af pårørendes brug af sorgtilbuddene i. Overlæge Dorte Lander Rasmussens projekt som led i uddannelsen til specialist i Palliativ Medicin. Overlægen Overlæge Dorte Lander Rasmussen er tilknyttet som funktionsleder og har foruden det almindelige lægearbejde administrative opgaver. I 2013 har vi fortsat arbejdet med den faglige udvikling både internt i teamet og eksternt. Der har været mange undervisningsopgaver både prægraduat i forhold til medicinstuderende i teamet og sygeplejestuderende på sygeplejeskolen, men også undervisning af plejepersonalet og lægerne på Diagnostisk Center på. Der har været fokus på udvikling af smertebehandlingen i teamet, og undervisningsmæssigt har det været henholdsvis smertebehandling af maligne smerter og generelt om palliation. I 2013 har vi fortsat tilbudt akupunktur som behandling af især kvalme, men også som beroligende og smertelindrende behandling. Arbejdet foretages især af sygeplejerske Dorte Nielsen superviseret af Dorte Lander Rasmussen. Ressourcemæssigt kan det være en svær opgave at løse, da det ofte kræver hjemmebesøg x 1 ugentlig ved sygeplejerske Dorte Nielsen. Behandlingen opleves som værende gavnlig for hovedparten af patienterne. Generelt har vi i 2013 oplevet en tiltagende velfungerende palliativ behandling i Kommune. Der er nu et døgndækkende akut team, som kan tage ud til patienten og varetage f.eks. i.v. antibiotika og parenteral hydrering eller ernæring, og på Gødvad Plejecenter opleves også en 4

5 tydelig bedring i det faglige palliative niveau. Det er dejligt at se, at kommunen gør en indsats for at følge retningslinierne i Sundhedsaftalen fra 2011 og har fokus på den palliative indsats til stor gavn for disse svært syge patienter og deres familier. I april måned 2013 afsluttede overlægen Nordic Specialist Course in Palliative Medicine med en skriftlig eksamen efter at have færdiggjort forskningsprojekt om teamets tilbud til de efterladte. Overlægen i har ansvar for: Den kliniske udvikling og uddannelse. Organisatoriske problemstillinger. Personaleudvikling og personaleuddannelse. Deltagelse i det daglige arbejde med patienterne. Udvikling af kompetencer. Daglig supervision og vejledning af øvrige personalegrupper i teamet. Deltagelse i ansættelse af nyt personale. Inspiration og deltagelse i projekter. Udvikling og formulering af instruktioner vedrørende symptombehandling. Information og undervisning af overlægekolleger mht. nye procedurer. Deltagelse i relevante møder og kongresser med videreformidling til PT. Undervisning af nøglepersoner. Udarbejdelse af faglige, kliniske retningslinjer. Deltagelse i Palliativt Råd. Sygeplejerskerne Sygeplejerskerne i teamet er: Karin Stengaard, Dorte Nielsen og Connie Mørk. Connie Mørk gik på efterløn 1.3., og i stedet blev Susanne Søndergaard ansat. Karin Stengaard er speciale- og kvalitetsansvarlig sygeplejerske. Ved patientens første kontakt med tilstræbes, at der både er en læge og en sygeplejerske til stede. Ved denne samtale identificeres behovet for den palliative indsats, og der vurderes, om andre faggrupper fra teamet skal på banen. De palliative tiltag koordineres sammen med patienten, pårørende, læge og evt. sundhedspersonale afhængigt af, hvem der er impliceret i omsorgen for patienten. Kontakten opretholdes efter behov telefonisk, ved samtale i det palliative hus, på hospitalsafdelingen eller i hjemmet. Hyppigheden vurderes i hvert enkelt tilfælde. De palliative sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner for patienten, de pårørende og for sundhedspersonalet, der er omkring patienten. De opgaver, der varetages, er meget forskellige, men målet er at højne patientens livskvalitet samt at yde støtte til de pårørende. Problemstillingerne kan være af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter. Patienten er den primære indgangsvinkel til, men som det fremgår af definitionen af den palliative indsats, er der også stort fokus på pårørendes behov og ressourcer. I sygdomsforløbet tilbydes samtaler med de pårørende, evt. familiesamtaler. Efter dødsfaldet sendes kondolencebrev til de pårørende. De tilbydes opfølgende telefonkontakt henholdsvis 3 uger og 5-6 måneder efter dødsfaldet. Mange tager imod dette tilbud. Samtalerne har til formål at give den efterladte mulighed for at dele sine tanker med en anden, at støtte den efterladte og informere om den naturlige sorgreaktion. Gennem samtalerne vil der ligeledes være mulighed for at vurdere, om den efterladte har behov for yderligere støtte som f.eks. psykologhjælp til at bearbejde tabet af den døde. Sygeplejerskerne varetager en stor konsulentrolle, idet mange tværfaglige samarbejdspartnere ringer til teamet angående råd og vejledning. Sygeplejerskerne underviser sundhedspersonale i primær og sekundær sektor samt på Sygeplejeskolen og Social- og Sundhedsskolen. Sygeplejerskerne tilbyder supervision til sundhedspersonale i primær og sekundær sektor vedrørende patienter tilknyttet teamet og til de frivillige i teamet. 5

6 Karin Stengaard har som speciale- og kvalitetsansvarlig været ansvarlig for implementering af DDKM i teamet samt er tovholder i forhold til udarbejdelse af e-dokumenter. Deltager desuden i Palliativt Råd. Psykologfunktionen har tilknyttet en psykolog, Linda Oline Schou, og stillingen er normeret til 20 timer ugentligt. Psykologarbejdet består primært af direkte patient- og pårørendekontakt. Denne kontakt finder ofte sted i s lokaler, men der er også tilsyn på de medicinske afdelinger samt hjemmebesøg. Opgaverne indebærer: Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for patienter henvist til. Vurdering og rådgivning i forhold til psykologisk behandlingsbehov og psykisk status for pårørende under sygdomsforløbet og af efterlevende til patienter, som har haft kontakt med. Psykoterapeutiske forløb og ad hoc kriseintervention til patienter, pårørende, efterladte. Supervision, vejledning og ad hoc opfølgning med personale på sygehusets afdelinger og i primær sektor. Dertil supervision af hjemmesygeplejen i forbindelse med et kompliceret palliativt patientforløb. Undervisningsopgaver hvor psykologen varetager formidling af viden og erfaringer indenfor psykologi og palliation. I 2013 er der blevet undervist i sorg og krise af sygeplejerskestuderende på Sygeplejeskolen og undervisning af nøglepersoner i hjemmeplejen. Desuden har psykologen ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde (kontakt til egen læge, psykiater etc.) Mødeleder på teamkonference Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative psykologer Deltagelse i Regionsmøder. Fysioterapeuten Teamet har tilknyttet en fysioterapeut, Tenna Askjær, og stillingen er normeret til 18 t/u. Palliativ fysioterapi tilbydes så vidt muligt til alle patienter, der er i kontakt med, og som skønnes at kunne lindres ved fysioterapi. Det er en tværfaglig opgave at lave denne vurdering. Et forløb vil ofte ske i tæt samarbejde med lokale fysioterapeuter på hospitalet eller i eget hjem. Fysioterapeuten i fungerer således som konsulent og sparringspartner omkring evt. problemer. Dette gælder også i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere. De fysioterapeutiske interventioner opleves at være med til at lindre patienternes symptomer, øge livskvaliteten og på denne måde skabe ro for både patienten og de pårørende. Mange symptomer kan lindres ved palliativ fysioterapi men følgende symptomer prioriteres højt: Lymfødem, respirationsproblematikker, smerte og funktionstab. Ødem- og lymfødemtilstande: Det tilstræbes, at patienter kan tilbydes vurdering og behandling. Interventionen består på nuværende tidspunkt af vurdering af tilstanden samt at informere/vejlede patienter og pårørende. I nogle tilfælde kan der opstartes behandling. Behandlingen er tidskrævende, og det er desværre ikke muligt at tilbyde fulde behandlingsforløb. Der er på nuværende tidspunkt et tæt samarbejde med kommunen og en privatpraktiserende lymfødemterapeut, der i nogle tilfælde kan overtage behandlingsforløbet og fortsat være i kontakt med. Der er fortsat fokus på at udbrede viden om lymfødem på hospitalet samt lave plan for kompressionsdelen af CDT (Combined Decongestive Therapy), som personalet efterfølgende kan varetage. Respirationsproblematikker som åndenød kan skabe angst hos både patienten og de pårørende, der står ved siden af. Der er mange nonfarmakologiske muligheder for behandling. 6

7 Smertelindring foregår i kombination med den farmakologiske behandling. Der er mange interventionsmuligheder (manuel behandling, tapening, TENS, hjælpemidler mv.). Fysioterapeutisk undersøgelse, inden behandlingsplan er nødvendig. Nedsat funktion opleves af mange som nederlag og ændring af identitet, og det er derfor vigtigt, at fysioterapeuten er med til at sætte mål, der kan hjælpe med at skabe balance mellem håb og realitet. Faglig udvikling: I 2013 har fysioterapeuten i haft 2 trænende terapeuter fra kommune med for at bidrage til faglig udvikling. Dette da der er kommet fokus på palliation i kommunen. Fysioterapeuten har desuden deltaget i et bachelorprojekt for fysioterapeutstuderende fra UCN: En håbløs situation? Et kvalitativt studie om den fysioterapeutiske indsats hos den palliative patient i den terminale fase I forbindelse med implementering af DMCG retningslinje for dyspnø på HEM har fysioterapeuten deltaget i mini MTV i Viborg (indkaldt af kvalitet og forskning). Der har i fysioterapien været fokus på at udarbejde en beskrivelse af tilbuddet til indlagte cancerpatienter (e-dok), og fysioterapeuten i har været en del af dette arbejde. Desuden har fysioterapeuten et ansvar for: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Samarbejde med terapeuter (privatpraktiserende, kommunale samt hospitalsterapeuter) Vejledning af pårørende Deltagelse i teammøder/konferencer Deltagelse i tværfaglig supervision Deltagelse i netværksmøder i regionen for palliative fysioterapeuter Deltagelse i regionsmøder Undervisningsopgaver hvor fysioterapeuten varetager formidling af viden og erfaringer indenfor fysioterapi og palliation. I 2013 har det bl.a. været: - Undervisning på Sygeplejeskolen (palliation, dyspnø, fatique, smerte) - Undervisning M3 (lymfødem) - Undervisning Medicinsk Terapiafsnit (smerte) Kontaktperson i i forbindelse med utilsigtede hændelser Ansvar for TENS herunder undervisning/instruktion af andre faggrupper i teamet. Aktiviteter uden for arbejdet: Fysioterapeuten er i foråret 2013 blevet valgt ind i bestyrelsen for Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, der bl.a. har til formål at styrke det faglige miljø, forestå kompetenceudvikling og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området. Deltagelse i Danske Fysioterapeuters kursus Smerte understand and explain pain Deltagelse i Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapis temadag om Kræftrehabilitering nuværende og fremtidige udfordringer i et felt i rivende udvikling Sekretæren Lægesekretær Anne Marie Lolck er ansat 37 timer/uge og har bl.a. følgende arbejdsopgaver i teamet: Varetager telefonpasning Opretter og afslutter patientforløb Registrerer procedurer og diagnoser samt skriver notater i EPJ for alle faggrupper i teamet EPJ PAS-superbruger, står for retning af fejllister, deltager i superbrugermøder Fører lister over nye og afdøde patienter Udfærdiger ansøgninger i forhold til ernæringsdrik, ambulant fysioterapi og plejeorlov 7

8 Ajourfører data i palliativ database og trække data fra databasen Koordinerer patient- og administrative sagsforløb herunder sikrer hensigtsmæssige arbejdsgange Kvalitetssikrer og medvirker til udvikling af relevante pjecer, instrukser, retningslinjer og årsrapport DRG-ansvarlig Koordinerende og adviserende funktion i teamet Medvirker til udfærdigelse af procedurebeskrivelser, vejledninger samt informationsmateriale indenfor eget område Trækker EPJ-rapporter/statistikker Oplærer/coacher lægesekretærelev og er elevansvarlig med deraf følgende opgaver så som praktikplan for perioden, forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale Bestiller depotvarer, sørger for vedligeholdelse af printer/fax og opretter rekvisitioner til Teknisk Afdeling Deltager i morgenkonferencer, tværfaglige konferencer, netværksmøder for palliative sekretærer i regionen og regionsmøder med øvrige palliative team og hospicer i regionen. Præstefunktionen i Som halvtidsansat hospitalspræst, Anette Kortegaard, er jeg bl.a. et fast medlem af og deltager i den ugentlige konference. Jeg oplever at det har stor betydning, at den enkelte palliative patient bliver bragt frem i et tværfagligt team, hvor vi ud fra forskellige faglige vinkler kan være med til at se, lindre og støtte både patienter og pårørende og på den måde fremme patientperspektivet. Mine faglige kompetencer bliver således både inddraget i teamet og i det direkte møde med patienten. Det gode og tætte samarbejde, som er mellem og de medicinske afdelinger, betyder, at jeg har mulighed for at skabe god og undertiden længere kontakt med de patienter, som ønsker det, idet jeg også kommer fast på afdelingerne. I forbindelse med pusterum på afdelingerne og samtaler med personalet kan jeg desuden være med til at skabe forbindelse mellem og afdelingerne til støtte for patienter. Jeg har haft ca kontakter med palliative patienter eller pårørende i løbet af Det er af stor vigtighed, at patienter har mulighed for hurtig kontakt både til teamet og til mig, da tidsperspektivet er anderledes for disse patienter, og der ofte er brug for hurtig hjælp. Det er derfor en stor udfordring pga. de nedskæringer og omstruktureringer, der er bebudet, at imødekomme dette væsentlige krav. Som en del af det team, der prøver at finde vej frem, deltager jeg i møder, supervision og efteruddannelseskurser sammen med de øvrige medlemmer af teamet og ser frem til at være med til en samling og styrkelse af dette væsentlige område. Socialrådgiverfunktionen Der er ansat 1 socialrådgiver (Birte Mønsted) med 20 timer pr. uge til varetagelse af de socialfaglige og retslige problemstillinger for patienterne på de somatiske afdelinger herunder på. Foruden patientkontakten deltager socialrådgiveren i den ugentlige, tværfaglige konference. Der har været følgende hovedarbejdsområder: Plejeorlov. Terminaltilskud til medicin, proteindrikke m.m. Formidle ansøgninger/kontakt til offentlige forvaltninger. Beløb ved kritisk sygdom. Legater. Sygedagpenge/førtidspension. Anden bolig. Patientens/de efterladtes økonomiske situation. Erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. 8

9 Frivillige Vi har aktuelt 6 frivillige tilknyttet. Dorte Nielsen og Anette Kortegaard er kontaktpersoner for de frivillige. De frivilliges opgaver er aflastning af pårørende samt medmenneskelig støtte og kontakt til patienten og de pårørende. Patientens kontaktsygeplejerske finder den rette frivillige til opgaven og introducerer derefter den frivillige til patienten/familien ved et hjemmebesøg. Herefter aftaler patient/pårørende og den frivillige selv fremtidige besøg med ca. en uges interval. Et besøg er af 2 3 timers varighed. I 2013 har 10 patienter og deres familier haft en frivillig tilknyttet. Opgaverne har været som besøgsven og som aflastning for pårørende. Forløbene har været varierede - fra typisk korte til enkelte længerevarende forløb. Der har været længere perioder, hvor ingen af de frivillige har haft opgaver, hvilket har været frustrerende for nogle af de frivillige. Vi oplever, at den syge og de pårørende trækker det med hensyn til at tage imod tilbuddet, fordi der i forvejen kommer mange professionelle i hjemmet. Vi har afholdt 1 møde i foråret og 2 møder i efteråret, hvor indholdet er forskellig undervisning samt supervision. Vi besøgte sammen Hospice i Skive, hvor personalet samt repræsentanter fra deres frivillige fortalte om livet på hospice. Efterfølgende var Kræftens Bekæmpelse vært ved et lille traktement. Kræftens Bekæmpelse trak sig i 2013 ud af samarbejdet omkring de frivillige, hvor de hidtil har støttet de frivillige mht. til deres kørselsudgifter. Vi har i stedet nu dannet en forening og har afholdt stiftende generalforsamling. Vi prøver derigennem at søge om støtte til kørselsudgifterne ved forskellige fonde, loger m.m. Nøglepersoner Siden 2007 har der været etableret et netværk af palliative nøglepersoner fra relevante afdelinger på for at styrke og ensarte den palliative indsats generelt på hospitalet. Gruppen udvidet til at omfatte nøglepersoner fra primær sektor, sygeplejersker fra akutteam og visitator fra kommune. Formålet med gruppen/møderne er: At opkvalificere de palliative nøglepersoner og dermed medvirke til at højne kvaliteten af den palliative indsats At optimere samarbejdet mellem, primær- og sekundærtjenesten. Møderne har et fagligt indhold/informationer, sidste nyt og evt. fremlæggelse af case/problemstilling fra praksis. Vi mødes 4 gange årligt. Følgende emner har der været undervist i: Den svære samtale ved overlæge Dorte Lander Rasmussen Den døende muslim ved sygeplejerske Susanne Søndergaard Kræftramte familier med børn ved psykolog Linda Schou Derudover studiebesøg på Hospice Søholm. Uddannelsesforløb Sygeplejerske Karin Stengaard: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Afsluttet supervisor uddannelse: Kommunikation med fokus på supervision og vejledning. Psykolog Linda Oline Schou er under uddannelse til at blive specialist i psykoterapi. Overlæge Dorte Lander Rasmussen færdiggjorde i april måned den nordiske specialistuddannelse i palliation. 9

10 Kurser og kongresdeltagelse Tværfagligt: Deltaget to gange i regionsundervisning for palliative team og hospicer. Brandundervisning. Deltaget i den 7. Nationale Kongres med emnet Den gode død findes den? Teamdag for overlæge, spl., præst og psykolog ang. efterladte. Sygeplejersker: 2 sygeplejerske har deltaget i to dages netværksmøde for palliations- og hospicesygeplejersker i DK. 2 sygeplejersker deltog i en temadag på Herlev Sygehus omkring KOL som inspiration til vores ønske om større fokus på ikke-kræftsyge palliative patienter. 1 sygeplejerske har deltaget i temadag for kræftsygeplejersker ved Kari Martinsen. 1 sygeplejerske har sammen med projektleder Anne Marie Kjærsgård stået for en palliativ stand på, da afholdte forskningens dag. Læge: Psykolog: Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Deltagelse i 3 dages lederseminar for ledere på Hospice og i Palliative Team. 2 dages kursus i kommunikation og psykoterapeutisk behandling a.m. Pesso. 2 dages kursus i Sorg & Krise Voksne ved Ph.d. Majbritt Guldin 4 dages kursus i Differential Diagnostik. Sekretær: Temadag ang. elever for elevansvarlige lægesekretærer på RH og RH Viborg. Kursus ang. skriftlig kommunikation og layout. Elevkonference Hvad siger vi, når vi taler, føler du dig forstået?. Kursus i Projektarbejde. Temadag for sekretærer i CPK med ang. fysisk arbejdsmiljø. Kursus ang. Analyseportalen, Dansk Palliativ Database. Temadag for Center for Planlagt Kirurgi. ILM-kursus. Fysioterapeut: Region Midtjyllands kursus om Palliativ Fysioterapi med fokus på kommunikation, psykologiske aspekter og egenomsorg (2 dage). EFIC The European Pain Federation Autumn Pain School (5 dage). Netværk Læge: Regionalt netværk for læger i palliation, ca. 4 eftermiddage/år. Psykolog: Regionalt netværk for psykologer i palliation og onkologi og hospice (2 dage pr år.). Sekretær: Regionalt netværk for sekretærer (2 eftermiddage a 2 timer). Fysioterapeut: Regionalt netværk for fysioterapeuter i palliation (4 dage/år). Sygeplejersker: Netværk for sygeplejersker i palliation. (2 gange årligt). Supervision til Tværfagligt: Internt med ekstern supervisor 6 gange årligt. Psykolog: Fortløbende individuel ekstern supervision ved psykologer på specialistniveau. Undervisningsopgaver Løbende undervisning på Medicinsk Afdeling i. Fysioterapeuten har undervist i lymfødem på afd. M3. Afholdt morgenmøde á 1 time for sygeplejepersonale på Medicinsk Afdeling M2 og M3 og alle medicinske læger. 10

11 Overlægen underviser derudover yngre læger, som er i almen praksis, i klinisk basisuddannelse 2 x 3,5 timer hvert halve år i palliation og smertebehandling og deltager også i undervisning af hjemmesygeplejersker på Hospice Limfjord x 2 årligt, hvor emnet er symptomlindrende behandling med fokus på smertebehandling. I november måned afholdtes for første gang regionskursus for hospitalslæger i palliation, hvor overlægen underviste i delir i 1,5 time. Desuden undervisning på Sygeplejeskolen af sygeplejestuderende på 10. modul 3 dage/halve år med psykosociale aspekter hos den svært syge patient og symptomlindring. Undervisning patienter tilknyttet kommunes kræftrehabiliteringsforløb. Psykologen har sammen med sygeplejerske superviseret hjemmeplejen i relation til svært komplicerede palliative forløb og undervist nøglepersoner og sygeplejerskestuderende i Familiesamtaler. Fysioterapeuten har undervist i terapien på, hvor emnet var smerte. I 2013 har vi desværre måttet nedprioritere psykologens supervisionsopgaver af personale på afdelingerne samt korte individuelle forløb med personalet fra med fokus på krise og stresshåndtering, som der tidligere har været praksis for. Dette er gjort for at imødekomme den stadigt voksende efterspørgsel på psykologsamtaler fra patienter og pårørende tilknyttet. Sekretæren: Studiebesøg fra i Aarhus vedrørende booking i EPJ. Studiebesøg fra Anæstesiologisk Afdeling, RH Viborg, vedr. DRG og registrering for Intensivt Afsnit. Studerende/praktikforløb i I efteråret 2013 har der løbende været lægestuderende på studiebesøg. De tilbringer en dag i teamet ud af de 2 uger, de har på Anæstesiologisk Afdeling, med at følge overlægen.. I løbet af 2013 har der været tilknyttet 4 lægesekretærelever til teamet, hver elev af ca. 6-8 ugers varighed, hvor sekretæren som elevansvarlig har forestået oplæring af disse elever og haft ansvaret for deres elevforløb i den anæstesiologiske del af Center for Planlagt Kirurgi. Fysioterapeutstuderende tilknyttet fysioterapien kan få tilbudt at følge teamets fysioterapeut. 4 sygeplejestuderende i valgfri modul 13, som har fulgt teamet i 1 uge. 1 sygeplejerske i udvekslingsforløb i 1 uge. 2 sygeplejersker i praktikforløb fra nøglepersonuddannelsen. Samarbejde mellem palliative team og hospicer i Region Midt De fem team samt 4 hospicer i Region Midt mødtes 2 gange i 2013 med henblik på at styrke og udbygge samarbejdet. Palliativt Råd, som består af repræsentanter af ledere fra hvert palliativt team og hospice i regionen, afholder møde ca. 4 gange årligt. Visioner Vi vil i 2014 have øget fokus på terminale hjerte- og lungepatienter. Vi har i 2013 indledt et samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling, som indebærer et møde hver 3. måned mhp. at udbygge det palliative tilbud til disse patienter. Målet er, at flere KOL-patienter modtager en optimal palliativ behandling i deres sidste leveår, og at KOL-patienterne får tilbud om terminalerklæring og støtte. Dette gøres ved at etablere et tættere samarbejde mellem lungemedicinere og og 11

12 ved at bruge EORTC-screeningsredskabet til at vurdere patienternes palliative behov. Vi håber på at kunne etablere et lignende samarbejde med hjertelægerne om hjertesvigtspatienterne i Overflytningen til Diagnostisk Center blev desværre ikke til noget i 2013 men vil løbe af stablen per 1. april Vi hilser denne udvikling velkommen, idet vi håber på øget samarbejde til gavn for patienterne. Samtidig vil vi fortsat arbejde på en sammenlægning med i Skive/Viborg mhp. at få en stærk palliativ organisation til gavn for patienter og pårørende i hele Hospitalsenhed Midt s optageområde. 12

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2009 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS

ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS ÅRSRAPPORT 2005/2006 PALLIATIVT TEAM SILKEBORG CENTRALSYGEHUS Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 2 Side Hvad er palliativ indsats?...................................

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Revideret oktober 2010.

Revideret oktober 2010. Samarbejdsaftale Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark. Revideret oktober 2010. Med kommunale bemærkninger 29-10-2010 1 Indholdsfortegnelse for tværsektoriel

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull

Palliation. DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Palliation DSAM s Vejledning 2014 Anna Weibull Hvorfor står jeg her? Praktiserende læge, Grenaa Diplom fra Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2007 Formand for arbejdsgruppen, DSAM s vejledning

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere