Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold"

Transkript

1 Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2017 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Baggrundsmaterialer Generelt Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor Indstilling som statslig beskikket censor Kvalifikationer Censorkurser Inhabilitet Mundtlig censor Generelle regler Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Én bedømmer ved skriftlige prøver Digitalt selvrettende prøver Bedømmelse af digitalt selvrettende i dansk, del 1 - a Rettegrupper for skriftlige censorer Tidspunkter for sparring (hvornår kan sparringen foregå) Forsendelsesprocedure Tidsplan for statslige beskikkede censorer i dansk og matematik Tidsplan for statslige beskikkede censorer i sprogfagene (engelsk, tysk og fransk) Bedømmelse af skriftlige besvarelser Anonymisering af elevbesvarelser Hvad indgår i en besvarelse? Karaktergivning ved skriftlige prøver Mundtlig censur Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) Bemærkninger Forberedelse og eksamination Prøveoplæg/fordybelsesområde/fokusområder må gå igen to gange Prøveformer Materialer til brug for mundtlige/praktiske prøver Håndværk og Design/Madkundskab Censors forfald Manglende aflevering Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse Elevens noter Afslutning af eksaminationen Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? Klager Grafisk oversigt over klageproceduren Censorernes evalueringsrapporter Kontakt Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig censur Udbetaling af forskud Afregning Hvornår udbetales honoraret m.v.? Udbetaling af censorvederlag Praktiske forhold i forbindelse med mundtlig censur Udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Udbetaling af forskud Regler for udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Privat overnatning Valg af hotel Side 2

3 12.6 Vejledning til søgning af hotel via applikationen Afregning af hotel Hotelregninger/kvitteringer/boner Udgifter til transport Togrejser Skib/færge Broafgift/Brobizz Fly Taxikørsel Anden transport Time- og dagpenge Hvornår udbetales rejse- og opholdsudgifter Bilag 1, Tidsplan i Side 3

4 1. Indledning Censorvejledning maj/juni 2017 indeholder de væsentligste oplysninger, som de skriftlige og mundtlige censorer skal vide om prøveafholdelsen. Vejledningen henvender sig hovedsageligt til de statsligt beskikkede censorer. Dette gælder især afsnittene vedrørende de praktiske og økonomiske forhold. De øvrige afsnit kan med fordel læses af de lokalt beskikkede censorer. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/februar Formål Formålet med censorvejledningen er, at klæde de beskikkede censorer på, så elevernes præstation ved folkeskolens prøver bliver bedømt objektiv og pålideligt. Dette bidrager til styrkelse af elevenernes retssikkerhed for en fair og ensartet bedømmelse på tværs af landet. 1.2 Baggrundsmaterialer At være beskikket censor indebærer, at du skal kende gældende regler, som det fremgår af Prøvebekendtgørelsen og andre bestemmelser (se oversigt på side 5), der omfatter prøveafholdelse, herunder i særdeleshed de vurderingskriterier, der ligger til grund for afgivelse af karakterer. I henhold til Prøvebekendtgørelse nr af 25. august 2016 om folkeskolens prøver, 49, stk. 1, skal censor: påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler medvirke til og påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Censor skal desuden: afgive indberetning til skolens leder, hvis det konstateres, at kravene, efter 49, stk. 1, ikke er opfyldt. Giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor ligeledes indberetning herom til skolens leder, jf. 49, stk. 4. Skolens leder skal, efter 49, stk. 5, videresende indberetningen til Undervisningsministeriet vedlagt en udtalelse. Indberetningen sendes til 1.3 Generelt Desuden henvises til vores hjemmeside Der henvises endvidere til Faelles-Maal vedrørende Fælles Mål og til om 7- trins-skalaen og vejledende karakterbeskrivelser. Censorvejledningen fremhæver de væsentligste bestemmelser i henhold til gældende regler om prøveafholdelsen. Censor må derfor orientere sig om mere specifikke forhold i ovennævnte regler. Censor bedes sætte sig grundigt ind i afsnittene om de praktiske forhold i forbindelse med mundtlig og skriftlig censur, så administrationen af censors afregning for censuren kan foregå så hurtigt og problemfrit som muligt for alle parter. Side 4

5 2. Vigtigt materiale for den statsligt beskikkede censor Nedenstående er vigtige love, regler og vejledninger m.v. som findes på hjemmesiden : Bekendtgørelse nr af 25. august 2016 om folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2014 formål, kompetencemål og færdighed- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. De nye forenklede Fælles Mål træder i kraft fra skoleåret 2015/16. Dette gælder dog ikke for håndværk og design og madkundskab. Læs mere på: Maal Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen (se afsnit 4) Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Prøvevejledningerne for fagene Fælles mål for fagene Omsætningstabeller og rettevejledninger (udsendes efter afholdelse af skriftlige prøver) Prøveeksempler og vejledende prøveoplæg til mundtlig matematik Prøveeksemplarer fra 2015 og 2016 i dansk med adgang til internet på Materialeplatformen Vejledning til de digitale selvrettende prøver læs mere på: 3. Indstilling som statslig beskikket censor Censorer, der bliver indstillet som statsligt beskikkede censorer, har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, inden for de sidste tre år. Arbejdet som censor skal medvirke til en ensartet bedømmelse på tværs af landet og tilgodese hensynet til elevens retssikkerhed, herunder sikre, at det alene er elevens præstation ved prøven, som vurderes uden inddragelse af elevens daglige skolearbejde og adfærd. Dette bidrager til at skabe et godt og troværdigt censorsystem. Det er den enkelte skoleleder, der indstiller lærer til - for en periode - at fungere som censor. En sådan indstilling er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets garanti for, at læreren er fagligt kvalificeret og har den fornødne viden og erfaring til at virke i arbejdet som censor. 3.1 Kvalifikationer Arbejdet som statsligt beskikket censor stiller ud over faglige og pædagogiske krav også nogle menneskelige krav, som omfatter evnen til at kunne samtale, beredvillighed til at forhandle, imødekommenhed og hjælpsomhed. Styrelsen forventer, at de statsligt beskikkede censorer, er indstillet på at yde skolerne den nødvendige vejledning i forhold til prøveafholdelsen. 3.2 Censorkurser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder hvert forår censorkurser. Det forventes, at samtlige statsligt beskikkede censorer deltager i disse kurser. Det er læringskonsulenterne i de enkelte prøvefag, der er kursusholdere. Formålet med disse kurser er, at censorerne: bliver opdateret i forhold til regler og procedurer i forbindelse med folkeskolens prøver får mulighed for at danne netværk med andre statsligt beskikkede censorer i samme fag Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder udgifter til transport, forplejning og oplægsholdere, og censors ansættelsessted afholder udgiften til løn. 3.3 Inhabilitet Du skal som censor være opmærksom på forvaltningslovens regler om inhabilitet. Reglerne om inhabilitet er med til at sikre, at der ikke kan sås tvivl om bedømmelsen af elevpræstationerne. Følgende forhold kan bl.a. gøre dig inhabil: Hvis du er i nær familie med en elev eller eksaminator Hvis du har en nær tilknytning til en elev eller eksaminator Hvis du har en særlig personlig interesse i bedømmelsen af en eller flere elevpræstationer Hvis du tidligere har været indblandet i klagesager med en elev eller eksaminator Side 5

6 Hvis du bliver bekendt med, at der er forhold, der gør, at du kan være inhabil, skal du straks underrette din skoleleder. Det er din skoleleder, der træffer afgørelse om, hvorvidt du er inhabil eller ej. Du må ikke selv deltage i behandlingen og i afgørelsen i spørgsmålet om inhabilitet. Uddrag fra forvaltningsloven, kapitel 2, om inhabilitet: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 3.4 Mundtlig censor Den mundtlige censorvirksomhed skal være et kvalitetsløft for alle parter. Kontakten med kolleger fra andre dele af landet åbner ofte øjnene for nye og anderledes måder at håndtere undervisningen og tilrettelæggelse af prøven. Ideer på tværs af landet kan medføre erkendelse af anderledes undervisningsformer og medvirke til en ensartet forståelse af tolkninger af bestemmelserne. Det sidste er et vigtigt aspekt i arbejdet som censor. En censor kan dermed kvalificere sig selv og tilføre sit eget undervisningssted en værdifuld viden. 3.5 Generelle regler De generelle regler vedrørende mundtlig og skriftlig censur fremgår af Prøvebekendtgørelsen. 47 omfatter også tilfælde, hvor skolen skal foranstalte prøveafholdelse for elever fra skoler, der ikke er prøveafholdende og for privatister. Uddrag fra Prøvebekendtgørelsens kapitel 6- Bedømmere (censorer og eksaminatorer): 43. Ved bedømmelsen af elevens præstationer medvirker censorer, medmindre prøven afholdes som digitalt selvrettende prøve, eller andet er fastsat i bilag 1 og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling beskikker censorer til prøver med skriftlig besvarelse. Ministeriet kan beskikke censorer til andre prøver. Stk. 2. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling beskikker censorer efter indstilling fra skolernes ledere. Ministeriet kan beskikke andre censorer end de af skolelederne indstillede. 45. Skolens leder er ansvarlig for at påse, at de censorer, der indstilles af denne, er kvalificerede til at gennemføre et undervisningsforløb frem til den pågældende prøve, og at de indstillede censorer har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, inden for de sidste tre år. 46. Censorerne pålægges censoropgaver af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved de mundtlige og praktiske prøver i folkeskolen pålægges censoropgaverne af lederen af censors skole. Side 6

7 Beskikker Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling censorer til disse prøver, pålægger ministeriet dem censoropgaverne. 47. Censorerne må ikke være ansat på den skole, hvor de skal virke som censorer. Når skolens leder fordeler censorarbejdet, skal det tilstræbes, at der ikke forekommer gentagen og gensidig censur indenfor en samlet periode på to år. Stk. 2. Censorer, der beskikkes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, skal have gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til den pågældende prøve, inden for de sidste tre år. Stk. 3. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt. 48. Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolens leder en anden censor, som opfylder kravene i 45. Uddrag fra Prøvebekendtgørelsen, kapitel 7, om Bedømmelse: 53. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Stk. 2. Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 54. Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eleven. Ved gruppeprøver skal bedømmelsen meddeles eleven individuelt uden gruppens påhør, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fremsætter eleverne til en gruppeprøve forud for prøven ønske om, at bedømmelse skal meddeles samtidigt for alle i gruppen, kan bedømmelsen meddeles samlet i hele gruppens påhør. Hvis blot én af eleverne ikke ønsker en bedømmelse i gruppens påhør, skal bedømmelsen meddeles eleverne individuelt i overensstemmelse med stk. 1. Uddrag af karakterbekendtgørelsen, uenighed om karakter: 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende. 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter 14, stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Side 7

8 4. Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen Prøvebekendtgørelsens kapitel 2 handler om tilrettelæggelse og planlægning af folkeskolens prøver. Styrelsen har på - under afsnittet skolens tilrettelæggelse, udfoldet det krav, der er fastsat i bekendtgørelsen. 4.1 Én bedømmer ved skriftlige prøver Prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin bedømmes af én statsligt beskikket censor. Dette blev gennemført ved en lovændring før sommerferien Overgangen til én bedømmer betyder, at faglærere ikke længere bedømmer de skriftlige prøver, men faglærerne har efter bedømmelsen adgang til at se opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på evaluering af egen undervisning. 4.2 Digitalt selvrettende prøver De digitale prøver bedømmes automatisk i systemet. Såfremt en skole aflægger en eller flere af prøverne på papir, foretages bedømmelsen af en kvalificeret lærer udpeget af skolens leder. Bedømmeren må ikke være holdets faglærer. I prøveterminen maj/juni 2017 er det obligatorisk at afholde nedenstående prøver som digitalt selvrettende prøver: Biologi Geografi Fysik/kemi Matematik uden hjælpemidler Det er i prøveterminen maj/juni 2017 frivilligt at afholde nedenstående prøver som digitalt selvrettende prøver: Dansk retskrivning og læsning, FP9 1. del - a: Læsning og sprogbrug i skriftlig dansk, FP Bedømmelse af digitalt selvrettende i dansk, del 1 - a Hvis eleverne aflægger del 1 a som: digital selvrettende, bedømmer test- og prøvesystemet besvarelsen på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen I begge tilfælde fremsender skolens leder resultatet af del 1 a til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for prøven i dansk, skriftlig fremstilling, FP Rettegrupper for skriftlige censorer Selvom censorerne fremover fastsætter karakterne for de skriftlige besvarelser alene, kan der fortsat være behov for faglig sparring om nogle besvarelser. Derfor etableres rettegrupper for at sikre, at alle censorer får mulighed for faglig sparring, inden karakteren fastsættes. I forbindelse med tildelingen af opgaver vil censorerne blive sat sammen i grupper med mulighed for faglig sparring om bedømmelserne. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som danner grupperne og informerer censorerne om sammensætningen. Censorerne kan vælge andre sparringspartnere, men hver censor skal stå til rådighed for censorer i den statsligt sammensatte rettegruppe, hvis en anden censor i rettegruppen ønsker sparring (jævnfør beskrivelsen og modellen nedenfor). En rettegruppe består af op til fem medlemmer. Ønsker censor (censor1) sparring om bedømmelsen af en elevbesvarelse, kan vedkommende kontakte en af de øvrige censorer (censor2) i gruppen og bede om en vurdering af den konkrete besvarelse. Den anden censor (censor2) skal have adgang til at læse elevens besvarelse, når det er nødvendigt for at sikre en kvalificeret dialog. Det vil fortsat være den censor (censor 1), som er udpeget til at bedømme den pågældende besvarelse, der fastsætter karakteren. Hver censor er kun forpligtet til at give sparring til én anden censor. Vi har prøvet at illustrere det i denne model: Side 8

9 Formål: Rettegrupper giver mulighed for sparring om konkrete elevbesv arelser, før karakteren fastsættes. Anonymisering af elevbesvarelser via Uni login. Klageproceduren er uændret. Censor nr. 4 Censor nr. 5 Rettegruppe Censor nr. 3 Censor nr. 1 Censor nr Sparring er et tilbud. 2. Censorer er forpligtet sparring, når det ønskes af en anden censor. 3. Én censor fastsætter karakteren. 4. Rettenorm en er uændret. 5. Gruppen kan vælge anden organiseringsform. Men alle censorer skal have mulighed for sparring. 4.5 Tidspunkter for sparring (hvornår kan sparringen foregå) Sparringen kan foregå telefonisk, online (skype, facetime, hangouts mv.) eller ved fysisk møde. Censorerne aftaler indbyrdes tidspunkt for sparringen, dette kan f.eks. foregå: Tirsdag den 30. maj kl Side 9

10 5. Forsendelsesprocedure Bemærk, at der er 2 forsendelsesprocedurer. En for dansk og matematik og en for engelsk, tysk og fransk. Procedurerne adskiller sig ved deadlines. 5.1 Tidsplan for statslige beskikkede censorer i dansk og matematik Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor. Censor retter i perioden frem til den 6. juni 2017 Evalueringsmøde i dansk læsning og retskrivning holdes den 11. maj 2017 Evalueringsmøde i dansk skriftlig fremstilling og matematik holdes den 19. maj 2017 Sparring i rettegruppen skal være afsluttet inden den 6. juni 2017 (læs mere om sparring i pkt. 4.5) Censor sender senest den 6. juni 2017 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post. 5.2 Tidsplan for statslige beskikkede censorer i sprogfagene (engelsk, tysk og fransk) Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlisterne som sikker post til den statsligt beskikkede censor. Censor retter i perioden frem til den 9. juni 2017 Evalueringsmøde i engelsk holdes den 23. maj 2017 Evalueringsmøde i tysk og fransk holdes den 24. maj 2017 Sparring i rettegruppen skal være afsluttet inden den 9. juni 2017 (læs mere om sparring i pkt. 4.5) Censor sender senest den 9. juni 2017 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post. Side 10

11 6. Bedømmelse af skriftlige besvarelser 6.1 Anonymisering af elevbesvarelser Med henblik på at styrke censorernes position som uvildige og objektive bedømmere af de skriftlige besvarelser ved folkeskolens prøver blev der ved sidste prøvetermin maj/juni 2016 indført en ny administrativ ordning, hvor eleverne aflægger skriftlige prøver under et prøvenummer i stedet for som i dag under eget navn. Som prøvenummer benyttes elevernes Uni login. Uni login er i nogle tilfælde ikke fuldstændig anonymt, men er alligevel valgt som identifikation af elevernes besvarelser, da risikoen for forveksling er mindre, end hvis der udelukkende blev benyttet tal. Nogle skoler vil have fordel af også at benytte et internt id-nummer til elevernes besvarelser. Det må også gerne fremgå af besvarelserne ved siden af Uni login, ligesom skolens navn skal fremgå af besvarelserne. Eleverne skal fortsat attestere på forsiden af deres besvarelse, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. Eleverne skal attestere med deres Uni login. Beskikket censor må ikke rette elevbesvarelser, der ikke er anonymiseret. Modtager en beskikket censor elevbesvarelser der ikke er anonymiseret, skal elevbesvarelserne sendes retur til skolen, og skolen skal anonymisere elevbesvarelserne og genfremsende dem til beskikket censor. Hvis en elevbesvarelse indeholder elevens eget navn i selve besvarelse fx hvis en elev skriver sit eget navn, som forfatter i en artikel, skal censor se bort fra dette, og betragte navnet som et fiktivt navn. 6.2 Hvad indgår i en besvarelse? Elevens samlede besvarelse kan bestå af: håndskrevne ark, udskrevne ark fra computeren, tegninger og grafer på specialpapir, udfyldte svarark. Censor skal ved bedømmelsen inddrage alle afleverede dele af besvarelsen. 6.3 Karaktergivning ved skriftlige prøver Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Bedømmelsen sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Ved de skriftlige prøver i 9. klasse og 10. klasse fastsættes karakteren efter karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1. Uddrag af karakterbekendtgørelsen: 14. Hvor en censor eller eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem dem. Karakterbeskrivelserne kan læses på: Ved prøver, hvor den endelige karakter består af flere delkarakterer, vil der i rettevejledningerne/omsætningstabellerne i de enkelte fag fremgå delkarakterernes vægt og afrundingsregler fremgå. Side 11

12 7. Mundtlig censur 7.1 Bedømmerne (censorer og eksaminatorer) Uddrag fra Prøvebekendtgørelsen: 49. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. 63. Notaterne skal opbevares i et år. Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. Stk. 5. Skolens leder videresender indberetningen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedlagt en udtalelse. Stk. 6. Censor afgiver efter anmodning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater. De notater der omtales i 49, stk. 3 betragtes som interne arbejdspapirer i henhold til forvaltningslovens 12 om undtagelse af dokumenter. De er ikke omfattet af reglerne om aktindsigt, men er alene til internt brug Bemærkninger Censors primære opgave er at vurdere. Det kan være udmærket og naturligt at deltage aktivt i prøven, blot vurderingsperspektivet ikke glemmes. En vis tilbageholdenhed er dog nødvendig set i forhold til censors primære opgave, nemlig vurderingen af de kvaliteter og mangler, der ligger til grund for karakterfastsættelsen. Censor bør skrive så fyldige notater i forbindelse med vurderingen, at man umiddelbart kan gå ind i en eventuel forhandling. Erfaringerne viser, at der efter prøven kan blive brug for sådanne notater vedrørende enkelte eksaminationer. Ved de mundtlige prøver er det vigtigt, at censors arbejde med eventuelle notater under selve prøven finder sted på en hensigtsmæssig og i forhold til eleven hensynsfuld måde. Uddrag af Prøvebekendtgørelsen: 50. Den lærer eller en af de lærere, jf. dog stk. 3, der er ansvarlig for den enkelte elevs undervisning, er eksaminator ved de mundtlige og praktiske prøver, jf. dog stk. 2. Stk. 2. I ganske særlige tilfælde, herunder hvor læreren har forfald på grund af sygdom, eller hvor en elev er blevet hjemmeundervist, kan skolens leder udpege en anden eksaminator. Stk. 3. Ved prøver, hvor flere lærere har været ansvarlige for undervisningen i et fag, kan der anvendes mere end én eksaminator ved prøverne. Stk. 4. Ved flerfaglige prøver anvendes mere end én eksaminator, når flere lærere har været ansvarlige for undervisningen i fagene, og det er nødvendigt for at opnå, at de relevante faglige kompetencer er repræsenteret ved eksaminationen. Side 12

13 7.2 Forberedelse og eksamination Skolens leder underskriver tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne. Skolens leder godkender med sin underskrift, at materialet som skal danne grundlag for prøven, er i overensstemmelse med prøvebekendtgørelsens regler. Umiddelbart før første skriftlige prøvedag skal eleverne være bekendt med tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser, fordybelsesområder, tema eller andet forberedelsesmateriale til de mundtlige og praktiske prøver. Eleverne kan ikke trække fordybelsesområde, tema og andet forberedelsesmateriale, hvis eleverne ikke er bekendt med opgivelsen til den enkelte prøve Prøveoplæg/fordybelsesområde/fokusområder må gå igen to gange Prøveoplægget/fordybelsesområdet/fokusområder skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Den enkelte elev/gruppe skal have mindst fire prøveoplæg/ fordybelsesområder/fokusområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven. Bestemmelserne udmøntes forskelligt i de enkelte fag. Vi henviser derfor til prøvevejledningerne for de enkelte fag Prøveformer Skolens leder skal i forbindelse med planlægningen af de mundtlige prøver være opmærksom på, at der gælder forskellige regler, i forhold til om klassen aflægger prøve i prøveform A eller B i de fag, hvor dette er muligt. Det har blandt andet betydning for planlægningen forud for prøvernes afholdelse, jævnfør Prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2 og de enkelte prøvevejledninger Materialer til brug for mundtlige/praktiske prøver Materialer til brug for prøven skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse Håndværk og Design/Madkundskab Prøveopgaverne samt en kopi af undervisningsbeskrivelsen skal sendes til censor, så materialet er vedkommende i hænde senest 14 kalenderdage før eleven/gruppen trækker prøveopgaverne, og planlægningsfasen begynder. Forlæg, der stilles af eksaminator, skal være godkendt af censor. Censor skal være fuldt informeret om prøvens indhold, derfor skal alle bilag sendes til censor. Eksaminator kan kun sende link til opgivelser, hvis censor har godkendt dette. Læs mere om tekstopgivelser på vores hjemmeside: Censors forfald Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder kravene i Prøvebekendtgørelsens Manglende aflevering Elever, som ikke afleverer dispositioner, synopser, naturfaglig problemstilling med arbejdsspørgsmål eller lignende, kan ikke aflægge prøve i faget og vil blive betragtet som udeblevet fra prøven. Uddrag fra Prøvebekendtgørelsen: 21. Materiale til brug for prøven skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse. Forlæg, der stilles af eksaminator, skal være godkendt af censor. Stk. 2. Opgaverne til prøver med mundtlig besvarelse fordeles ved lodtrækning blandt eleverne, medmindre andet er fastsat i bilag 1 og 2. Hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder. Ved lodtrækning skal eksaminator samt censor eller skolens leder være til stede. Udtrukne muligheder kan anvendes op til to gange. 22. Folkeskolens prøver afholdes to gange om året, henholdsvis i prøveterminen maj-juni og i prøveterminen december-januar, jf. 7. Side 13

14 Stk. 2. Prøveaflæggelse med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige, jf. dog stk Stk. 3. Skolens leder kan fravige bestemmelsen i stk. 2, hvis der foreligger særlige omstændigheder, eller hvis hensynet til eleven taler for det. Skolens leder kan begrænse adgangen til prøvelokalerne af pladsmæssige grunde. Stk. 4. Når en elev aflægger en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv har aflagt prøve. Stk. 5. Lyd- og billedoptagelse i prøvelokalet er ikke tilladt. Skolens leder kan tillade, at en elev kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Det er en betingelse for elevens lydoptagelse af egen mundtlig prøve, at censor og eksaminator har givet samtykke hertil. Stk. 6. Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator være til stede. Skolens leder kan tillade, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering. 23. Skolens leder skal sikre, at eleven har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven, og at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleven kommunikerer utilsigtet. Stk. 2. Skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelse kan foregå et andet sted end på skolen. Stk. 3. Skolens leder kan beslutte, at en prøve med mundtlig besvarelse kan afholdes som videokonference mellem elev, eksaminator og censor. Hvis det er eleven, der befinder sig et andet sted end eksaminator eller censor, udpeger og godkender skolens leder en tilsynsførende, der skal være til stede hos eleven under prøven. 7.5 Prøve med forberedelse forud for prøveafholdelse Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet. I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre. Hvis eleven benytter hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven Elevens noter Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se elevens notater. 7.6 Afslutning af eksaminationen Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader lokalet. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den endelige karakter til eleven i overværelse af censor. Lærer og censor kan kommentere præstationen over for eleven uden dog at komme ind på forskelligheder i eksaminators og censors bedømmelse. Ved gruppeprøve kan eleverne ønske forud for prøvens afholdelse at bedømmelsen meddeles samtidigt for alle elever i gruppen. Hvis blot én af eleverne ikke ønsker en bedømmelse i gruppens påhør, skal bedømmelsen for gruppens elever meddeles individuelt. Karakterfastsættelsen følger regler og procedurer, som de fremgår af karakterbekendtgørelsens 14, stk. 1 og Hvornår er en mundtlig/praktisk prøve gået i gang? En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv. udarbejdet i undervisningen, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Hvis en elev ikke har afleveret synopse, disposition, redegørelse mv. kan eleven ikke aflægge prøve. Eleven skal ikke have en karakter, men skal betragtes som udeblevet fra prøven. En elev, som får udleveret materiale til forberedelse forud for prøven, skal have en karakter, uanset om eleven vælger at blive eksamineret eller ej. Side 14

15 8. Klager Prøvebekendtgørelsen, 63. Ved eventuelle klager over forskellige forhold, bortset fra fejl og mangler ved prøver stillet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (kapitel 11 i Prøvebekendtgørelsen) er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet alene rådgivende. Den prøveansvarlige skoleleder har det fulde og overordnede ansvar for, at prøverne afholdes efter prøvebekendtgørelsens bestemmelser. Det betyder, at de krav og anvisninger, som fremgår af Prøvebekendtgørelsen, skal overholdes under skolelederens ansvar. Det er således skolelederen, der sikrer, at prøveafholdelsen følger de gældende procedurer. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til skolelederens brug udarbejdet en procedure i forbindelse med klager. Bedømmerne skal være opmærksomme på, at de i forbindelse med behandling af en klagesag vil blive bedt om at komme med en udtalelse i sagen. Denne udtalelse er omfattet af forvaltningslovens regler om aktindsigt. Hele klageproceduren kan ses på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside: Grafisk oversigt over klageproceduren Klage modtages Klage afvises Klage godtages Udtalelse fra bedømmeren/bedømmere Udtalelse til høring Skoleder træffer afgørelse Klageren får ikke medhold Berrettiget tvivl Omprøve Ombedømmelse Side 15

16 49. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. 63. Notaterne skal opbevares i et år. Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. Stk. 5. Skolens leder videresender indberetningen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedlagt en udtalelse. Opstår der uoverensstemmelser mellem lærer og censor ved en mundtlig prøve, skal disse løses mellem to prøveforløb, eventuelt med deltagelse af skolens leder. Finder censor herefter prøveafviklingen utilfredsstillende, følges proceduren beskrevet i stk. 4 og 5. Hvis en skoleleder beder en censor om en udtalelse på baggrund af en klage, skal censoren afgive en udtalelse, hvor censor har forholdt sig til klagepunkterne. Udtalelsen skal være så beskrivende, at skolens leder er i stand til at træffe afgørelse om, hvorvidt klagestilleren skal have medhold, eller om klagen skal afvises. Hvis klagen går på, at eleven er utilfreds med karakteren, skal censoren redegøre for baggrunden for karakteren. Dette kan fx gøres på baggrund af de noter, som censoren har fra bedømmelsen. Censoren skal ikke revurdere elevens besvarelse i forbindelse med udarbejdelsen af udtalelsen. Hvis censor i forbindelse med udarbejdelsen af udtalelsen bliver opmærksom på, at der har været tale om en fejl i bedømmelsen, fx forbytning af to elevers karakterer, skal censor dog gøre skolelederen opmærksom på dette. En skoleleder kan rette henvendelse til en censor uden en elevklage, hvis skolelederen har mistanke om en fejl i bedømmelsen, fx mistanke om forbytning. Censor skal i sådanne tilfælde alene forholde sig til, om der har været tale om en fejl i bedømmelsen. Hvis dette er tilfældet, skal censor gøre skolelederen opmærksom på konsekvenserne af fejlen. Skolelederen må herefter træffe afgørelse om, hvad der skal ske, gerne efter vejledning fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis der ikke er tale om en fejl, skal censor alene fastholde karaktergivningen. Censor behøver ikke at udarbejde en udtalelse om baggrunden for karaktergivningen. En skoleleder har mulighed for at klage over en censor til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen vil herefter vurdere, om der er grundlag for at undersøge sagen nærmere. Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet går videre med sagen, vil styrelsen kontakte censor og bede censor om at afgive en udtalelse. Side 16

17 9. Censorernes evalueringsrapporter 48, Stk. 6. Censor afgiver efter anmodning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater. Hvert år skal censorerne udfylde evalueringsskemaer i forbindelse med prøveafviklingen. Det er af særdeles stor betydning, at censorerne giver fyldige tilbagemeldinger, da dette materiale bruges i forbindelse med evaluering af prøverne. For prøverne maj-juni 2017 vil alle censorerne modtage et elektronisk evalueringsskema via mail. 10. Kontakt Spørgsmål vedr. tilrettelæggelsen af den mundtlige og skriftlige censur samt spørgsmål vedr. prøvebekendtgørelsen bør i videst muligt omfang ske via mail på nedenstående mailadresse: I tilfælde hvor der er behov for telefonisk kontakt, kan dette telefonnummer anvendes: Henvendelse om faglige spørgsmål skal ske til læringskonsulenterne og du finder oversigten på vores hjemmeside: Side 17

18 11. Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig censur Du modtager hjælpeskema med oplysninger, om de skoler og antal opgaver du skal rette i denne prøvetermin Udbetaling af forskud Grundet store administrationsomkostninger i Styrelsen er det ikke længere muligt at få udbetalt et forskud som skriftlig censor. Styrelsen forventer en hurtigere sagsbehandlingstid for udbetaling af honorar mv Afregning Når arbejdet er udført, udfyldes hjælpeskemaet i de tomme felter og underskrives på sidste side. Derefter tages kopier af kvitteringer/boner på porto og kuvertudgifter, som scannes sammen med selve hjælpeskemaet. Det er vigtigt, at du ikke udfylder hele dit cpr nr. på hjælpeskemaet, men kun de 6 første cifre. Hjælpeskema samt udgiftsbilag sendes samlet pr. mail til Skriv de 6 første cifre i dit cpr nr. samt navn i emnefeltet. Vær opmærksom på at styrelsen ikke kan udbetale honorarer fra skoler, som ikke fremgår af hjælpeskemaet (påført i hånden). Hvis du som censor overtager en skole fra en anden censor, skal du huske at informere styrelsen herom Hvornår udbetales honoraret m.v.? Når du har udfyldt hjælpeskemaet og underskrevet det, vil det blive godkendt i den rækkefølge de modtages. Udbetaling til din NemKonto sker ved næste lønkørsel, når hjælpeskemaet er godkendt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afregning skal ske senest en uge efter den skriftlige censur er afsluttet Udbetaling af censorvederlag Løn pr. censortime pr beregnes (sats E) med kr. 211, ½ % feriegodtgørelse (beløbet justeres pr. 1. april 2017) på grundlag af det antal rettede elevbesvarelser pr. time, der er anført i følgende oversigt. Rettenormer I nedenstående skema fremgår rettenorm og antal opgaver for en normal tildeling (100%) elevbesvarelser for de enkelte fag for prøveterminen maj/juni FP9 Rettenorm/ Prøve ca. antal besvarelser Dansk, skriftlig fremstilling, FP9 3,7/240 Dansk, skriftlig fremstilling FP10 - ved elevbesvarelse som digital selvrettende (del A) og papir (del B+C) FP10 Rettenorm/ ca. antal besvarelser 2,4/160 Matematik med hjælpemidler, FP9 3,7/240 Matematik, FP10 2,8/185 Engelsk, tysk og fransk 3,7/240 2,8/185 Side 18

19 12. Praktiske forhold i forbindelse med mundtlig censur Som statslig mundtlig beskikket censor modtager du fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følgende materiale i uge 12: Fortegnelse over skoler, hvor beskikket censor skal medvirke. I fortegnelsen over skoler er anført fag, prøveniveau samt skolernes navne og adresser Udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Udbetaling af rejse- og opholdsudgifter skal ske via RejsUd: Du har i en mail modtaget et Bruger-ID og et Adgangsord for at tilgå systemet. Hvis du har mistet dit Bruger-Id og/eller Adgangsord, skal du rette henvendelse til vores systemadministrator for at få tilsendt et nyt. Du finder quick-guides til, hvordan der afregnes for rejse- og opholdsudgifter på vores hjemmeside: Udbetaling af forskud Du har mulighed for at få udbetalt et forskud kr ,- eller kr ,- til dækning af større udgifter. Ansøgning om forskud skal ske i RejsUd senest den 28. april Du finder quick-guides på Styrelsens hjemmeside Regler for udbetaling af rejse- og opholdsudgifter Reglerne for udbetaling af rejse- og opholdsudgifter findes i Moderniseringsstyrelsens cirkulære om tjenesterejser. Til aftalen knytter sig et årligt cirkulære om regulering af satser for tjenesterejser: Følgende tjenesterejser berettiger hverken til time- og dagpenge eller refusion af merudgifter: tjenesterejser, som strækker sig mindre end 8 km fra tjenesterejsens udgangspunkt tjenesterejser, som varer mindre end 5 timer eller tjenesterejser, der forgår inden for et område bestående af København og Frederiksberg kommune Privat overnatning Hvis du overnatter privat og derfor ikke har benyttet hotel, vil du modtage et beløb for udokumenteret nattillæg pr. døgn. Det er meget vigtig at du på din rejseafregning gør opmærksom på dette. Man kan i rejsudguiden læse hvordan man angiver udokumenteret nattillæg i rejseafregningen Valg af hotel Du skal selv bestille og lægge ud for dit hotelophold. Det er ikke tilladt at bestille rejse(r) og hotelophold gennem Carlson Wagonlit Travel. Du må heller ikke benytte Styrelsen for Undervisning og Kvalitets EAN.nr til afregning for hotelophold. Du skal benytte nedenstående link til at finde et hotel i det område, du skal være censor i. Vær opmærksom på at maksbeløbet pr. overnatning er 1.020,-. Bemærk: Hvis det er muligt at vælge i mellem flere hoteller i området, så skal du vælge det billigste: d=true Hvis du skal være censor i et område i Danmark, hvor der er langt til nærmeste hotel på statsaftalen og det derfor vil være unødigt dyrt transportmæssigt at anvende et hotel på statsaftalen, så kan du vælge et hotel udenfor aftalen. I dette tilfælde skal du, såfremt det er muligt, vælge et hotel som ikke overstiger hoteldispositionsbeløbet. Hvis det er muligt, så er det en god ide at indhente et tilbud fra 2-3 hoteller, mange hoteller giver rabat til staten. Side 19

20 Udgifter til morgenmåltid afholdes af time- og dagpengene. Hvis der er bestilt hotelværelse gennem Statens indkøb, må der ikke være tillæg for fx havudsigt, miljøafgift eller lignende. Hotellerne må ikke melde alt udsolgt til staten medmindre alle værelser på hotellet er booket, hotellerne må heller ikke kræve højere priser end de priser der er på statens Hotelaftale Vejledning til søgning af hotel via applikationen For at finde et hotel skal du logge ind i applikationen. d=true Bemærk: Brugernavn og Password er sendt til dig via mail. Brugervejledningen til søgning i hotelapplikationen findes: Hvis du har problemer med log-in, så kontakt Irene Pless pr. mail: ALLE OPLYSNINGER I APPLIKATIONEN ER FORTROLIGE OG MÅ DERFOR IKKE VIDEREGIVES ELLER BRUGES TIL PRIVAT BRUG Afregning af hotel Censor skal tydeligt anføre på hotelregningen, om værelsesprisen er/ikke er i henhold til statsaftalerne og med hvilket beløb, om regningen i øvrigt indeholder betaling for mere end værelsesprisen - i givet fald oplyses art og beløb. Hvis prisen for værelset inkluderer betaling for obligatorisk morgenmad, reduceres regningsbeløbet tilsvarende, således at det beløb, der herefter resterer, er det beløb, som godtgøres til censor inden for hoteldispositionsbeløbet. Fradrag for morgenmad sker ikke, hvis det tydeligt fremgår af regningen, at morgenmad ikke er inkluderet. Hvis satsreguleringerne pr. 1. januar 2017 justeres, opdateres RejsUd automatisk. Side 20

21 12.8 Hotelregninger/kvitteringer/boner Alle dokumenterede udgifter, der er nødvendige i forbindelse censorarbejdet skal indscannes og vedhæftes den aktuelle rejseafregning i RejsUd. Har du ikke selv adgang til en scanner, kan du evt. rette henvendelse til din skole, eller tage et billede med din mobiltelefon. Hvis din afregning ikke er korrekt udfyldt, vil styrelsen afvise den, hvilket systemet automatisk giver dig besked om til den mailadresse, du har opgivet Udgifter til transport På tjenesterejser kan du benytte såvel offentlige transportmidler som eget transportmiddel. Alle transportudgifter skal dokumenteres ved kopi af billetter m.m. sammen med rejseafregningen Togrejser Billetudgiften til standard klasse refunderes Skib/færge Billetudgiften til skib/færge og eventuelt tillæg for soveplads i kahyt refunderes Broafgift/Brobizz Udgifter til broafgift refunderes. Hvis du benytter brobizz, skal du vedlægge en kopi af kontoudskrift eller tilsvarende Fly Udgifter til flyrejser refunderes normalt ikke, men hvis den samlede udgift til fly ikke overstiger det, rejsen ellers ville koste inkl. time- og dagpenge, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet refundere udgiften til flyrejse. NB! Der skal være truffet en forudgående skriftlig aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Aftalen indscannes og vedhæftes afregningen i RejsUd Taxikørsel Udgifter til taxikørsel refunderes ikke. NB! Undtagelsesvis kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurdere nødvendigheden af taxikørsel, men i disse tilfælde skal der være truffet en forudgående skriftlig aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Aftalen indscannes og vedhæftes afregningen i RejsUd Anden transport Rejser du på en billigere måde, godtgøres kun den faktisk afholdte transportudgift Time- og dagpenge Der udbetales kun time- og dagpenge for tjenesterejser, der er forbundet med overnatning uden for hjemmet. For tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning uden for hjemmet, udbetales ikke time- og dagpenge, men derimod vil rimelige merudgifter til måltider o.lign. blive refunderet mod dokumentation Hvornår udbetales rejse- og opholdsudgifter? Når du har udfyldt en afregning i RejsUd, vil den blive godkendt i den rækkefølge de modtages. Udbetaling til din NemKonto sker 5-7 arbejdsdage efter den er godkendt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afregning skal ske inden udgangen af juni måned. Side 21

22 Bilag 1, Tidsplan i februar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Meddelelse om udtræksfagene sendes til skolens ledelse Ultimo februar Styrelsen for Under- visning og Kvalitet Meddelelse om beskikket censur ved mundtlige og praktiske prøver i maj/juni 2017 Uge 11 marts Styrelsen for Under- visning og Kvalitet Meddelelse til censorerne om beskikket censur ved mundtlige og praktiske prøver i maj/juni 2017 Ultimo marts Styrelsen for Under- visning og Kvalitet Meddelelse om beskikket censur ved skriftlige prøver maj/juni 2017 Primo april Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Meddelelse til censorerne om beskikket censur ved skriftlige prøver maj/juni april Styrelsen for Under- visning og Kvalitet Opgaver til skriftlige prøver maj/juni 2017 udsendes 24. april Skolen Offentliggørelse af udtræk 2. maj 11. maj Skolen Skriftlige prøver maj/juni maj 12. maj Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Dagen efter hver prøve, lægges foreløbige rettevejledninger på: maj Skolen Mundtlig prøveperiode starter juni Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Mundtlig beskikket censur i de praktiske fag 6. juni Skolen/ Statsligt beskikket censor/bedømmeren Skriftlig censur skal være afsluttet i dansk og matematik Bedømmelse af opgavebesvarelser i dansk og matematik afslut- tes, og opgaverne sendes i henhold til de retningslinjer, som er beskrevet i på styrelsens hjemmeside: 9. juni Statsligt beskikket censor Skriftlig censur skal være afsluttet i engelsk, tysk og fransk Bedømmelse af opgavebesvarelser i engelsk, tysk og fransk afsluttes, og opgaverne sendes i henhold til de retningslinjer, som er beskrevet i på styrelsens hjemmeside: juni Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Mundtlig beskikket censur i dansk juni Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Mundtlig beskikket censur i matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og sprogfagene (dog ikke dansk) og historie, samfundsfag, kristendomskundskab Side 22

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold.

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2016. for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver. formål opgaver praktiske forhold. Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2016 for beskikkede censorer ved folkeskolens prøver formål opgaver praktiske forhold Februar 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Formål...

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 ILINNIARTITAANERMUT AQUTSISOQARFIK / UDDANNELSESSTYRELSEN Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Censorvejledning. Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen

Censorvejledning. Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen Censorvejledning Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen Udarbejdet af Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse April 2011 Det faglige Udvalg for Hospitalsteknisk

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903.

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Dato: 07.10.2019 (revideret) Prøvevejledning Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse It-udstyr betyder computer + tablet og/eller smartphone. Vær opmærksom på at tablet og smartphone skal være i FLY-tilstand, da de IKKE må gå på nettet. Computeren må

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Dato: 30.03.2016 Redigeret d. 13.03.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA Online Elev og censor SOSU Esbjerg Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra onlineundervisningen

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedsassistent Januar 2017 SOSU OJ 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag, Social- og Sundhedsuddannelsen, Social-

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere