BESKRIVELSE AF APPARATET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF APPARATET"

Transkript

1 DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig. på side 3) Nedenstående udtryk vil blive anvendt gentagne gange på de næste sider. 1 Filterholder til malet kaffe 2 Stort filter til 2 kopper pulverkaffe 3 Lille filter til 1 kop pulverkaffe 4 Dampbetjeningsknap 5 Stempel 6 Kopbakke 7 El-ledning 8 Kontrollampe temperatur OK (varm kaffe/vand eller damp) 9 Kontrollampe (maskinen tændt) 10 Funktionsvælgerknap 11 Position udløb varm kaffe/vand 12 Position slukket 13 Position damp 14 Måleske til kaffe 15 Vandvarmerens stråledanner 16 Udløbsrør til varm damp/vand 17 Cappuccinoadaptor 18 Vandbeholder 19 Låg til vandbeholder SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er konstrueret til at brygge espressokaffe samt til at opvarme drikkene. Pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget ved uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke. Rør ikke ved apparatets varme overflader under brugen. Brug kun håndtagene og knapperne. Berør ikke apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder. Tillad ikke børn eller inhabile personer at anvende dette apparat uden opsyn. Tillad ikke børn at lege med apparatet. Skulle apparatet vise tegn på fejl eller ikke fungere ordentligt må det ikke bruges. Sluk for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse anvisninger tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE. Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds. INSTALLATION Efter at have fjernet emballagen, kontrolleres om apparatet er intakt og at alle dele findes. I tvivlstilfælde, må apparatet ikke bruges, og man bør henvende sig til en fagmand. Emballagedelene (plastikposer, polystyren, o.l) må ikke efterlades indenfor børn rækkevidde, da disse er potentielle farekilder. Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, håndvaske og varmekilder. Apparatet skal anbringes så der efterlades en fri afstand på cirka 5 cm på begge sider og på bagsiden af apparatet, og en fri afstand på mindst 20 cm over kaffemaskinen. Installer ikke apparatet på et sted, hvor temperaturen kommer under eller på 0ºC (hvis vandet fryser, kan apparatet beskadiges). Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10 A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikket med en af egnet type. Forsyningsledningen må ikke udskiftes af bruger, da dette kræver anvendelse af specialværktøj. I tilfælde af beskadigelse eller udskiftning af ledningen, bør man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter, for at undgå enhver form for risiko. 66

2 TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN 1. Åbn låget på vandbeholderen (fig. 1) og tag derefter beholderen ud ved at trække den op af (fig.2). 2. Fyld vandbeholderen op med koldt rent vand. Pas på det ikke overstiger MAX angivelsen (fig. 3). Sæt beholderen i igen med et let tryk så ventilen i bunden af selve beholderen åbner sig. 3. Mere enkelt er, at beholderen kan fyldes op uden man behøver tage den ud. Vandet kan hældes direkte i ved hjælp af en kande. VIGTIGT: det er helt normalt, at der vil komme vand i rummet under beholderen, derfor skal dette rum en gang imellem tørres af ved hjælp af en ren svamp. BEMÆRK: tænd aldrig for apparatet, hvis der ikke er vand i beholderen, og husk altid at fylde vand på når vandniveauet står et par centimeter over bunden. FORVARMNING AF KAFFE-DELEN For at kunne brygge espressokaffe med den rigtige temperatur, anbefales det at forvarme maskinen: drej vælgerknappen i position (fig. 4) mindst minutter før kaffen skal brygges. Vær sikker på at filterholderen er sat i maskinen. (Kontroller at dampbetjeningsknappen er lukket). Filterholderen sættes på ved at anbringe den under vandvarmerens stråledanner med håndtaget vendt mod venstre, tryk den opad samtidig med at håndtaget drejes mod højre (se fig. 5). Den skal drejes med et fast greb. Når den halve time er gået, kan kaffen brygges som beskrevet i næste kapitel. Alternativt, hvis du har behov for at forvarme maskinen hurtigt, kan du følge denne metode: 1.Tænd for maskinen ved at dreje vælgerknappen i position (fig. 4) og sæt filterholderen i maskinen. Der skal ikke kommes kaffe i. 2.Placer en kop under filterholderen. Brug den kop der skal brygges kaffe i, så den opvarmes inden brug. 3.Vent til kontrollampen OK tændes (fig. 6), hvorefter vælgerknappen straks drejes i position (fig. 7), lad vandet løbe ud til kontrollampen OK slukkes, og afbryd derefter udløbet ved at dreje vælgerknappen i position (fig. 6). 4.Tøm koppen, vent til kontrollampen OK tændes igen, og gentag derefter hele operationen en gang til. TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE 1.Efter at have udført forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, sættes filteret til malet kaffe i filterholderen. Vær sikker på at tappen er sat korrekt i, på sin plads som vist i fig. 8. Anvend det mindste filter, hvis man ønsker at brygge en kop kaffe eller det største, hvis man ønsker at brygge to kopper kaffe. 2.Hvis der kun skal brygges en kop kaffe, fyldes der en strøget måleske malet kaffe i filteret, 7 gr. (fig. 9). Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, fyldes der to små måleskeer malet kaffe i filteret (cirka 6+6 gr) Fyld filteret op med små doser af gangen så den ikke bliver overfyldt. Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, fyldes der to små måleskeer malet kaffe i filteret (cirka 6+6 gr). Fyld filteret op med små doser af gangen så den ikke bliver overfyldt. 3.Fordel den malede kaffe jævnt og tryk det let med stemplet (fig.10). BEMÆRK: det er meget vigtigt at presse den malede kaffe på den rigtige måde for at lave en god espressokaffe. Hvis du trykker for hårdt, løber kaffen langsomt ud og cremen vil få en mørk farve. Hvis du derimod trykker for lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud og cremen vil få en lys farve. 4.Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen: drej håndtaget med fast hånd mod højre (fig. 5) for at undgå at der løber vand ud. 5.Sæt koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 11). Det anbefales at forvarme kopperne ved at skylle dem med varmt vand, inden der brygges kaffe i dem. 6.Kontroller at kontrollampen OK (fig. 6) er tændt (hvis ikke, vent til den tændes), derefter drejes vælgerknappen i position (fig. 7) indtil man har fået den ønskede mængde kaffe. Der afbrydes ved at føre vælgerknappen tilbage til position (fig. 5). 7.Drej håndtaget fra venstre mod højre for at tage filterholderen af. PAS PÅ: for at undgå sprøjt fra maskinen, må man aldrig fjerne filterholderen mens maskinen brygger. 8.Den brugte malede kaffe fjernes ved at blokere filteret med låseknappen der findes på håndtaget, og banke kaffen ud af den nedadvendte filterholder (fig. 12). 9.Der slukkes for maskinen ved at dreje vælgerknappen i position 0 (fig. 13). PAS PÅ: første gang man bruger maskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige 67

3 kredsløb af, og brygge kaffe mindst fem gange uden malet kaffe. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO 1.Tilbered espressokaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper. 2.Drej vælgerknappen til position damp (fig. 14) og vent til kontrollampen OK tændes (fig. 6). Kontrollampen tændes for at vise at vandvarmeren har nået den ideelle temperatur til at producere damp. 3.I mellemtiden fyldes ca. 100 gram mælk for hver cappuccino man ønsker at lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!). Når der vælges beholder, så husk på at mælkens omfang forøges ca. 2 til 3 gange under tilberedningen. BEMÆRK: DET ANBEFALES AT BRUGE LETMÆLK DER HAR KØLESKABSTEMPERATUR. 4.Anbring beholderen med mælk under cappuccinoadaptoren (fig. 15). 5.Sænk cappuccinoadaptoren ned i mælken ca. 5 mm og drej dampknappen i retning mod uret, fig. 16 ved at dreje lidt eller meget på knappen er det muligt at variere mængden af damp der kommer ud af cappuccinoadaptoren). Nu begynder mælken at forøges og at få et cremet udseende. 6.Når mælkens omfang er blevet fordoblet, sænkes cappuccinoadaptoren helt ned i bunden og der fortsættes med at varme mælken (fig. 17). Når den ønskede temperatur er nået (den ideelle temperatur er 60ºC) afbrydes dampen ved at dreje dampknappen i retning med uret og placere vælgerknappen i position 0 (fig. 13). 7.Hæld den skummende mælk på i kopperne med espressokaffen der er tilberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis man ønsker, kan der drysses lidt kakaopulver på toppen af det hele. Bemærk: hvis man ønsker at brygge kaffe efter at have skummet mælk, er det nødvendigt at afkøle vandvarmeren først, ellers vil kaffen blive brændt. Den afkøles ved at anbringe en beholder under stråledanneren, dreje vælgerknappen i position kaffe udløb, og lade vandet løbe ud indtil kontrollampen OK slukkes. Drej vælgerknappen i position igen og tilbered kaffen som beskrevet i de forudgående afsnit. VIGTIGT: gør altid cappuccinoadaptoren ren efter brug. Dette gøres på følgende måde: 1.Lad lidt damp flyde ud et lille øjeblik, ved at dreje på dampknappen (fig. 16). 2.Vent et øjeblik på at dampudløbsrøret afkøles. Drej cappuccinoadaptoren af i retning med uret (fig. 18) og vask den omhyggeligt af med lunkent vand. 3.Kontroller at de tre huller i cappuccinoadaptoren, vist på fig. 19, ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt må de rengøres ved hjælp af en nål. 4.Rengør dampudløbsrøret, men vær opmærksom på ikke at brænde dig. 5.Skru cappuccinoadaptoren på igen. AT VARME VAND 1.Tænd for maskinen ved at dreje vælgerknappen i position (fig. 4). 2.Anbring en beholder under cappuccinoadaptoren. 3.Når kontrollampen OK tændes, sættes vælgerknappen på position (fig. 8) og samtidig drejes dampknappen i retning mod uret (fig. 18): der vil nu komme varmt vand ud af cappuccinoadaptoren. 4.For at afbryde udløbet af varmt vand, drejes dampknappen i retning med uret og vælgerknappen sættes i position 0 (fig. 14). RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF FILTERET 1. Inden påbegyndelse af enhver form for rengøring, skal maskinen være afkølet og koblet fra el-nettet. 2. Brug ikke opløsende eller slibende midler til rengøring af maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en fugtig og blød klud. 3. Træk dråbeopsamlingsbakken ud, tøm og vask den regelmæssigt. 4. Rens vandbeholderen regelmæssigt. 5. Kontroller regelmæssigt om hullerne i filteret til espressokaffe er tilstoppede, hvis dette er tilfældet renses de ved hjælp af en nål (se fig. 20). RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER For hver 300 kopper kaffe cirka, er det nødvendigt at rengøre espresso vandvarmeren på følgende måde: Kontroller at kaffemaskinen ikke er varm og at elstikket er taget ud af stikkontakten. Ved hjælp af en skruetrækker, skrues skruerne der holder vandvarmerens stråledanners filter af (fig. 21). Rens stråledannerens filter omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe med en børste. Kontroller at hullerne ikke er tilstoppede, ellers skal de renses ved 68

4 hjælp af en nål (fig. 20). Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt. VIGTIGT: Dyp ikke maskinen i vand under rengøring: det er et elektrisk apparat. AFKALKNING Det anbefales at afkalke maskinen efter hver cirka 200 kopper kaffe. Det anbefales at anvende de specielle afkalkningsprodukter til espressokaffe maskiner, der findes i handlen. Hvis disse produkter ikke findes, er det muligt at afkalke på følgende måde: 1.Fyld vandbeholderen med 0,5 liter vand. 2.Opløs 2 spiseskeer (ca. 30 gram) citronsyre (findes på apoteket) i vandet. 3.Drej vælgerknappen i position og vent til kontrollampen OK tændes. 4.Kontroller at filterholderen ikke sidder i maskinen og anbring en beholder under maskinens stråledanner. 5.Drej vælgerknappen i position (fig. 8) og lad halvdelen af blandingen i beholderen løbe igennem. Nu afbrydes operationen ved at dreje vælgerknappen i position 0 (fig. 14). 6.Lad blandingen virke i ca. 15 minutter, og start derefter udløbet igen indtil beholderen er helt tom. 7.Rester af blanding og kalk fjernes ved at skylle beholderen grundigt. Fyld den op med rent vand og sæt den ind på dens plads igen. 8.Drej vælgerknappen i position og lad det løbe ud indtil beholderen er helt tom. 9.Drej vælgerknappen i position og gentag operation 7 og 8 en gang til. Reparation af skader på kaffemaskinen der skyldes problemer med kalk, dækkes ikke af garantien, hvis afkalkningen der er beskrevet ovenfor ikke er foretaget regelmæssigt. 69

5 PROBLEM MULIGE ÅRSAGER LØSNING Espressokaffen løber ikke igennem - Der mangler vand i beholderen - Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede - Vandvarmerens stråledanner er snavset - Filteret er tilstoppet - Vandbeholderen er sat forkert i så ventilen i bunden af beholderen ikke er åben. - Fyld vandbeholderen - Rens hullerne i hanerne afsnittet Rengøring af vandvarmerens stråledanner afsnittet Rengøring af filteret - Tryk let på vandbeholderen så ventilen i bunden åbnes. Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hullerne. - Filterholderen sidder ikke rigtigt - Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk - Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede - Sæt filterholderen korrekt i og drej den med fast hånd helt i bund - Få skiftet vandvarmerens pakning på et Service og Assistance Center. - Rens hanernes huller Espressokaffen er kold - Kontrollampen OK er ikke tændt i det øjeblik der trykkes på kaffeudløbsknappen - Der er ikke foretaget forvarmning - Kopperne er ikke blevet forvarmede - Vent til kontrollampen OK tændes - Foretag forvarmning som beskrevet i afsnittet Forvarmning af maskinen - Forvarm kopperne Høj støj fra pumpen - Vandbeholderen er tom - Vandbeholderen sidder ikke rigtigt og ventilen i bunden af den er ikke åben - Fyld vandbeholderen - Tryk let på vandbeholderen så ventilen i bunden åbnes Espressokaffens creme er lys (den løber hurtigt ud af hanen) - Den malede kaffe er ikke presset tilstrækkelig hårdt - Der er anvendt for lidt malet kaffe - Kaffen er malet for groft - Kaffepulverets kvalitet er ikke velegnet - Pres den malede kaffe noget mere (fig. 5) - Kom mere malet kaffe i - Brug kun malet kaffe der er beregnet til espressokaffe maskiner - Skift til en anden kvalitet af pulverkaffe Espressokaffens creme er mørk (den løber langsomt ud af hanen) - Den malede kaffe er for hårdt presset - Der er for meget malet kaffe i - Vandvarmerens stråledanner er tilstoppet - Filteret er tilstoppet - Kaffen er malet for fin - Den malede kaffe er for fin eller også er den fugtig. - Den malede kaffes kvalitet er ikke den korrekte type. - Pres kaffen lidt mindre (fig. 6) - Kom ikke så meget kaffe i afsnittet Rengøring af vandvarmerens stråledanner afsnittet Rengøring af filteret - Brug kun malet kaffe der er beregnet til espressokaffe maskiner - Anvend kun malet kaffe beregnet til espressokaffemaskiner og den må ikke være fugtig. - Skift til en anden kvalitet af pulverkaffe 70 Der dannes ikke mælkeskum, mens der laves cappuccino - Mælken er ikke tilstrækkelig kold - Cappuccinoadaptoren er snavset - Brug altid mælk der har køleskabstemperatur - Rens cappuccinoadaptorens huller omhyggeligt, i særdeleshed dem der er vist i fig. 19.

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

sikkerhed Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Giv agt: Fare! Giv agt: Giv agt! Fare for Forbrænding! Fare for Forbrænding!

sikkerhed Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Giv agt: Fare! Giv agt: Giv agt! Fare for Forbrænding! Fare for Forbrænding! Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Advarslerne er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter. Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

SIKKERHED. Fare! Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser pga. elektrisk stød, med fare for livet.

SIKKERHED. Fare! Den manglende overholdelse kan medføre kvæstelser pga. elektrisk stød, med fare for livet. FORORD Tak for at have valgt vores kaffemaskine. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Brug venligst en smule af din tid for at læse disse brugsanvisninger. De vil være dig til hjælp for at

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

1. BESKRIVELSE (side 3) Terminologien nedenfor vil blive anvendt gentagne gange på de følgende sider.

1. BESKRIVELSE (side 3) Terminologien nedenfor vil blive anvendt gentagne gange på de følgende sider. 1. BESKRIVELSE (side 3) Terminologien nedenfor vil blive anvendt gentagne gange på de følgende sider. 1.1 Beskrivelse af apparatet A1. Låg til vandbeholder A2. Greb til udtagning af beholder A3. Vandbeholder

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 DANSK

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084

Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Dansk vejledning Æggekoger PC-EK1084 Produktoversigt: 1. Låg 2. Damp-udtag 3. Æggeholder 4. Maks-markering 5. Vandtank med varmeplade 6. Hus / Enhed 7. Indikatorlampe 8. Kontrolknap ( tænd / sluk / indstilling

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE

VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE VEJLEDNING TIL BRUG AF STEMPELKANDE INDHOLD DANSK DELE OG FUNKTIONER...2 Dele og tilbehør...2 SIKKER BRUG AF STEMPELKANDEN...3 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 BRUG AF STEMPELKANDEN...5 Betjening af stempelkanden...5

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 1225 DK Brugsanvisning TRYKKOGER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye trykkoger, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykkogeren i brug. Vi anbefaler dig

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET ANBEFALINGER

BESKRIVELSE AF APPARATET ANBEFALINGER DA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se figur

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning NSK Sundheds- og sikkerhedsvejledning 3 Installationsvejledning 6 2 SIKKERHEDSREGLER VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C)

Monterings- og brugsvejledning. 3N1 NeoTank. Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Monterings- og brugsvejledning 3N1 NeoTank Tank til 3N1 kogende vandhane (98 C) Hvad du bør vide, inden du begynder For sikker installation og brug af din nye NeoTank til din kogende vandhane (98 C), beder

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB32A11S Best.nr. 5481 BRUGSANVISNING 220V~ 50Hz 450W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere