DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente eller udpegede myndigheders underretning om nationale makroprudentielle politiske foranstaltninger og ESRB's afgivelse af udtalelser og udstedelse af henstillinger (ESRB/2014/2) (2014/C 98/03) DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 ( 1 ), særlig artikel 458, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF ( 2 ), særlig artikel 133, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ( 3 ), særlig artikel 3, stk. 2, litra j), under henvisning til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2011/3 af 22. december 2011 om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat ( 4 ), under henvisning til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2013/1 af 4.april 2013 om delmål og instrumenter for den makroprudentielle politik ( 5 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) har ansvaret for at føre makrotilsyn på EU-plan med henblik på at bidrage til forebyggelsen eller mindskelsen af systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen. ESRB identificerer systemiske risici, herunder sådanne risici, som efter dens opfattelse bør imødegås ved makroprudentielle politiske foranstaltninger. ESRB kan opfordre til relevante handlinger og således bidrage til at a) sikre, at det endelige mål med den makroprudentielle politik bliver nået, og b) modvirke en tendens til ikke at træffe foranstaltninger, som under visse omstændigheder forekommer i den makroprudentielle politik, herunder både at gøre brug af makroprudentielle foranstaltninger og ikke at gøre det. (2) ESRB's overordnede mål er at sikre, at de makroprudentielle politikker, som de kompetente eller udpegede myndigheder udfører, rettidigt og effektivt forebygger eller begrænser systemiske risici, og at de samtidig er forenelige med og bidrager til den smidige funktion af EU's indre marked. (3) ESRB bør bidrage til at nå målene for det indre marked og navnlig til en integreret tilsynsstruktur for Unionen, hvilken er nødvendig for at fremme rettidige og konsistente politiske reaktioner blandt medlemsstaterne. Dette burde forebygge divergerende tiltag og forbedre det indre markeds funktion. I den forbindelse kan ESRB opfordre til gensidig anerkendelse af de kompetente eller udpegede myndigheders makroprudentielle foranstaltninger, navnlig i tilfælde hvor EU-lovgivningen giver mulighed for gensidig anerkendelse. Gennem en øget forståelse af de makroprudentielle politikker kan ESRB anbefale gensidig anerkendelse i andre tilfælde fremover. ( 1 ) EUT L 176 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 176 af , s ( 3 ) EUT L 331 af , s. 1. ( 4 ) EUT C 41 af , s. 1. ( 5 ) EUT C 170 af , s. 1.

2 C 98/4 DA Den Europæiske Unions Tidende (4) I overensstemmelse med sit mandat samarbejder ESRB med internationale finansielle organisationer og makroprudentielle myndigheder i tredjelande og vurderer behovet på EU-plan for makroprudentielle politiske reaktioner på systemiske risici og makroprudentielle politikker i tredjelande. (5) De nye EU-lovgivningsrammer for banker består af to separate lovgivningsmæssige instrumenter: direktiv 2013/36/EU (herefter»kapitalkravsdirektivet«(crd)) og forordning (EU) nr. 575/2013 (herefter»kapitalkravsforordningen«(crr)). Kapitalkravsdirektivets bestemmelser er mindre detailregulerende end bestemmelserne i kapitalkravsforordningen. Medlemsstaterne har derfor en høj grad af fleksibilitet, hvad angår anvendelsen af makroprudentielle instrumenter, der er baseret på kapitalkravsdirektivet, f.eks. de forskellige kapitalbuffere. I modsætning hertil er der ikke samme grad af fleksibilitet, hvad angår de makroprudentielle instrumenter i kapitalkravsforordningens artikel 458. De nationale myndigheders anvendelse af disse er underlagt en særlig procedure, som samtidig fastlægger omfanget af deres anvendelse. (6) Kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen indeholder flere underretningskrav, som de kompetente eller udpegede myndigheder skal overholde over for ESRB vedrørende makrotilsynet, navnlig følgende bestemmelser: artikel 129, stk. 2, artikel 130, stk. 2, artikel 131, stk. 7, artikel 131, stk. 12, artikel 133, artikel 134, stk. 2, artikel 136, stk. 7, og artikel 160 i kapitalkravsdirektivet samt artikel 99, stk. 7, og artikel 458 i kapitalkravsforordningen. (7) I henhold til kapitalkravsdirektivets artikel 133 og kapitalkravsforordningens artikel 458 skal ESRB afgive udtalelser eller udstede henstillinger om specifikke makroprudentielle foranstaltninger inden for en måned efter at have modtaget underretning om sådanne foranstaltninger. Med henblik på at fremsætte sådanne udtalelser og henstillinger vurderer ESRB ud fra et makroprudentielt perspektiv egnetheden af de påtænkte foranstaltninger på baggrund af underretningen fra den pågældende myndighed og sin egen analyse. (8) Som fastslået i kapitalkravsforordningens artikel 458 kræver det retlige grundlag for at afgive sådanne udtalelser en begrundelse for, hvorfor andre prudentielle instrumenter i kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen ikke er tilstrækkelige til at imødegå den identificerede systemiske risiko under hensyntagen til disse foranstaltningers relative effektivitet. Til dette formål vurderer ESRB ud fra et makroprudentielt perspektiv det underliggende rationale bag samt fordelene ved disse foranstaltninger, for så vidt angår deres begrundelse, virkning, effektivitet og proportionalitet. (9) I sin vurdering skal ESRB også tage hensyn til de potentielle grænseoverskridende implikationer ved de underrettede foranstaltninger, og kan om nødvendigt foreslå visse ændringer af foranstaltningerne for at begrænse deres potentielle negative afsmittende virkning på det indre marked. ESRB fokuserer dog på de overordnede nettofordele ved de makroprudentielle foranstaltninger ud fra et finansielt stabilitetsperspektiv. (10) ESRB bidrager også til koordineringen og udviklingen over tid af konsekvente og konsistente makroprudentielle politiske reaktioner på systemiske risici i Unionen, for derved at forbedre forståelsen af og fremme bedste praksis inden for den makroprudentielle politik. (11) Da ESRB i overensstemmelse med kapitalkravsdirektivets artikel 133 og kapitalkravsforordningens artikel 458 skal fremsætte sine udtalelser og henstillinger inden for en måned efter at have modtaget en underretning, skal det sikres, at processen til vurderingen af de underrettede foranstaltninger og fremsættelsen af udtalelser og henstillinger fungerer smidigt og effektivt. (12) Som vigtige elementer i en sådan smidig og effektiv proces anmodes de underrettende myndigheder om at indsende underretninger om foranstaltningerne på engelsk ved brug af de skabeloner, som ESRB offentliggør på sit websted, og udfærdige underretningen så præcist og konkret som muligt. (13) For at gøre det muligt for ESRB's Sekretariat at træffe de nødvendige administrative og organisatoriske foranstaltninger i god tid anmodes de underrettende myndigheder om i tillæg hertil uformelt at underrette ESRB's Sekretariat om en forestående underretning, så vidt muligt fem ECB-arbejdsdage forud for indsendelsen af underretningen.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/5 (14) Denne afgørelse fastsætter alment godkendte effektive procedurer vedtaget af medlemmerne af ESRB's Almindelige Råd. I kraft af offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er de nationale makroprudentielle myndigheder og andre relevante nationale organer, som ikke er repræsenteret i ESRB's Almindelige Råd, underrettet om de procedurer, efter hvilke ESRB afgiver udtalelser eller udsteder henstillinger om makroprudentielle politiske foranstaltninger, der er vedtaget af de kompetente eller udpegede myndigheder. Denne afgørelse skaber dog ingen retligt bindende forpligtelser udover de forpligtelser, der følger af Unionens retsakter VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Genstand Med denne afgørelse fastsættes en fælles proceduremæssig ramme for ESRB's afgivelse af udtalelser og udstedelse af henstillinger i henhold til kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen. Sådanne udtalelser og henstillinger skal udarbejdes i overensstemmelse med denne afgørelse. I denne afgørelse forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1)»underretning«: enhver underretning til ESRB fra kompetente eller udpegede myndigheder, herunder ECB i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 ( 1 ), jf. kapitalkravsdirektivets artikel 133 og kapitalkravsforordningens artikel 458 2)»udtalelse«: enhver udtalelse, som ESRB skal afgive inden for en måned, jf. kapitalkravsdirektivets artikel 133 og kapitalkravsforordningens artikel 458 3)»henstilling«: enhver henstilling, som ESRB skal udstede inden for en måned, jf. kapitalkravsdirektivets artikel 133, stk. 14 4)»makroprudentiel politisk foranstaltning«: enhver afgørelse vedrørende foranstaltninger truffet af kompetente eller udpegede myndigheder, som ESRB skal underrettes om i henhold til kapitalkravsdirektivets artikel 133 og kapitalkravsforordningens artikel 458, og om hvilken ESRB skal afgive en udtalelse eller udstede en henstilling i overensstemmelse med stk Artikel 3 Underretning til ESRB 1. Artikel 3 finder anvendelse på enhver underretning, der er omfattet af artikel 2, stk. 1. Den skaber ingen retligt bindende forpligtelser ud over de forpligtelser, der følger af Unionens retsakter. 2. For at sikre en smidig og effektiv proces skal de underrettende myndigheder indsende underretningerne på engelsk. Hvis ESRB har offentliggjort en underretningsskabelon, anmodes de underrettende myndigheder om at anvende en sådan skabelon, når de foretager en underretning. ESRB offentliggør sådanne skabeloner på sit websted. 3. Underretningen skal indeholde alle relevante informationer i overensstemmelse med de respektive krav i henhold til kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen. Underretningen skal udfærdiges så præcist og konkret som muligt. 4. ESRB offentliggør underretningerne tre måneder efter dagen, hvor de er blevet modtaget, med mindre den underrettende myndighed specifikt har anmodet om, at underretningerne ikke offentliggøres, eller ESRB af hensyn til den finansielle stabilitet finder, at de ikke bør offentliggøres. Artikel 4 ESRB's udtalelser og henstillinger 1. Artikel 4 finder anvendelse på enhver underretning og henstilling, der er omfattet af artikel 2, stk. 2 og 3. ( 1 ) Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af , s. 63).

4 C 98/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Hvis ESRB har anmodet de underrettende myndigheder om yderligere oplysninger og modtager en underretning med præciserende information, som dog ikke indeholder alle relevante oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af egnetheden af den påtænkte foranstaltning, herunder dens forenelighed med de respektive krav i kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen, kan ESRB afgive en udtalelse om, at det ikke har været muligt at vurdere kravenes overensstemmelse med kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen. ESRB kan også, alt efter omstændighederne, afgive en negativ udtalelse eller udstede en negativ henstilling. 3. Så snart en underretning er modtaget i henhold til kapitalkravsdirektivets artikel 133 eller kapitalkravsforordningen artikel 458, skal ESRB's Sekretariat straks fremsende den til alle medlemmerne af Det Almindelige Råd og til alle medlemmerne af Vurderingsteamet, som defineret i artikel 5, gennem Darwin ved brug af fortrolighedsproceduren. 4. Inden for fem ECB-arbejdsdage efter dagen for modtagelse af en underretning i henhold til stk. 3 kan medlemmerne af Det Almindelige Råd give udtryk for væsentlige betænkeligheder over for ESRB vedrørende negative eksterne implikationer, dvs. negative grænseoverskridende afsmittende virkninger af den underrettede makroprudentielle politiske foranstaltning. For at sikre en smidig og effektiv proces anmodes medlemmerne om at give udtryk for sådanne væsentlige betænkeligheder på engelsk. Medlemmerne tilvejebringer alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere relevansen af sådanne væsentlige betænkeligheder som en del af vurderingen i henhold til stk. 5, så præcist og konkret som muligt. 5. Inden for 12 ECB-arbejdsdage efter dagen for modtagelse af en underretning i overensstemmelse med stk. 3 udarbejder Vurderingsteamet en vurdering af og et udkast til udtalelse eller henstilling om den makroprudentielle politiske foranstaltning, omhandlende dens forenelighed med de respektive krav i kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen ud fra et makroprudentielt og finansielt stabilitetsperspektiv. Vurderingsteamet tager højde for de relevante væsentlige betænkeligheder, der er blevet givet udtryk for over for ESRB i henhold til stk Så snart Vurderingsteamet har færdiggjort udkastet til udtalelse eller henstilling, fremsender ESRB's Sekretariat straks udkastet skriftligt gennem Darwin ved brug af fortrolighedsproceduren til alle medlemmerne af Det Almindelige Råd til deres overvejelse. Medlemmerne af Det Almindelige Råd kan inden for fire ECB-arbejdsdage efter dagen for fremsendelse fremkomme med bemærkninger til udkastet til udtalelse eller henstilling, inden Det Almindelige Råd træffer afgørelse. 7. Vurderingsteamet træffer inden for to ECB-arbejdsdage efter dagen for medlemmerne af Det Almindelige Råds fremsendelse af bemærkninger beslutning om, hvorvidt udkastet til udtalelse eller henstilling bør revideres i lyset af de fremsendte bemærkninger, og forelægger det endelige udkast til udtalelse eller henstilling til Det Almindelige Råd via ESRB's Sekretariat. 8. Det Almindelige Råd skal på baggrund af vurderingen og udkastet, der er udarbejdet af Vurderingsteamet, træffe en afgørelse om udkastet til udtalelse eller henstilling. Medmindre et møde i Det Almindelige Råd finder sted i overensstemmelse med ESRB's forretningsorden, træffer Det Almindelige Råd en skriftlig afgørelse, i hvilket tilfælde Rådets medlemmer har mindst fem ECB-arbejdsdage til at afgive deres stemme. Det Almindelige Råds afgørelse skal senest træffes mindst én ECB-arbejdsdag før udløbet af den månedsfrist, der er specificeret i kapitalkravsdirektivets artikel 133 eller kapitalkravsforordningens artikel ESRB offentliggør sin udtalelse eller henstilling tre måneder efter godkendelse eller afvisning af den makroprudentielle politiske foranstaltning i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen, medmindre den underrettende myndighed specifikt har anmodet om, at udtalelsen eller henstillingen ikke offentliggøres, eller ESRB af hensyn til den finansielle stabilitet finder, at de ikke bør offentliggøres. Sådanne udtalelser eller henstillinger offentliggøres ikke før og er fortrolige frem til udløbet af denne tremåneders frist. Artikel 5 Vurderingsteam 1. Som en permanent understruktur til Det Rådgivende Tekniske Udvalg skal der oprettes et Vurderingsteam. Det udarbejder vurderinger af og udkast til udtalelser eller henstillinger om makroprudentielle politiske foranstaltninger. Vurderingsteamets medlemmer og observatører skal have tilstrækkelig anciennitet, både teknisk og politisk. 2. Vurderingsteamets permanente medlemmer består af to repræsentanter fra ESRB's Sekretariat, en repræsentant fra ECB, en repræsentant fra Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) og ni repræsentanter, der hver repræsenterer en national centralbank i en medlemsstat (herefter de»ni repræsentanter«), i henhold til stk. 8.

5 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/7 3. Vurderingsteamets permanente observatører består af to repræsentanter fra Europa-Kommissionen og en repræsentant fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. 4. Vurderingsteamets ikke-permanente observatører består af to repræsentanter, en fra den nationale centralbank og en fra den kompetente eller udpegede nationale myndighed, alt efter omstændighederne, i hver medlemsstat, der har underrettet om en makroprudentiel politisk foranstaltning, og en repræsentant fra hver institution, som repræsenteres ved et medlem af ESRB's Almindelige Råd, og som har givet udtryk for en væsentlig betænkelighed i overensstemmelse med artikel 4, stk Hvor ECB i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 underretter om en makroprudentiel politisk foranstaltning på nationalt plan i stedet for de nationale myndigheder, skal ECB repræsenteres af en ikke-permanent observatør, og den berørte medlemsstat skal repræsenteres af to ikke-permanente observatører udpeget i overensstemmelse med stk Vurderingsteamets ikke-permanente observatørers rolle er at tilvejebringe oplysninger og forklaringer for de permanente medlemmer vedrørende makroprudentielle foranstaltninger, hvorom der er indsendt underretning, eller hvorom der er givet udtryk for væsentlige betænkeligheder. 7. Vurderingsteamets formand skal være en repræsentant fra ESRB's Sekretariat. 8. På baggrund af nomineringer fra medlemsstaternes nationale centralbanker udpeger Det Almindelige Råd ni repræsentanter, der hver repræsenterer en medlemsstats nationale centralbank, til Vurderingsteamet. De ni repræsentanter er underlagt rotation. I den første embedsperiode udpeges fire af de ni repræsentanter for en periode på to år, og fem af de ni repræsentanter udpeges for en periode på tre år, og deres embedsperiode kan ikke umiddelbart fornyes. Embedsperioden for hver af de ni repræsentanter er herefter begrænset til to år og kan ikke umiddelbart fornyes. Sammensætningen af de ni repræsentanter skal sikre en afbalanceret repræsentation af nationale centralbanker fra de medlemsstater, der deltager i SSM, og fra de medlemsstater, der ikke deltager i SSM. 9. For at undgå interessekonflikter ved vurderingen af makroprudentielle politiske foranstaltninger mister repræsentanter fra de nationale centralbanker eller ECB i alle tilfælde, hvor myndigheder fra de respektive medlemsstater eller ECB har underrettet om en makroprudentiel politisk foranstaltning eller givet udtryk for væsentlige betænkeligheder vedrørende den makroprudentielle politiske foranstaltning, som Vurderingsteamet skal vurdere, midlertidigt deres status som permanent medlem, og der foretages ikke en udskiftning. Stk. 4 og 5 finder fortsat anvendelse. 10. Vurderingsteamets permanente medlemmer udarbejder udkast til udtalelser eller henstillinger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, som Det Almindelige Råd afgiver stemme om. Vurderingsteamets permanente medlemmer tilstræber at opnå enighed. Hvis omstændighederne påkræver det, kan der fremsætte en flertals- og en mindretalssynspunkt i den vurdering, der forelægges for Det Almindelige Råd. Denne afgørelse træder i kraft den 28. januar Artikel 6 Ikrafttræden Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. januar Mario DRAGHI Formand for ESRB

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

02016Y0312(02) DA

02016Y0312(02) DA 02016Y0312(02) DA 21.09.2018 004.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 21.9.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 338/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende

L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende 29.3.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 18.06.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 14.6.2019 L 157/61 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER L 82/56 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 024/203

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0538 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0538 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0538 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2017 COM(2017) 538 final 2017/0232 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

DET EUROPÆISKE UVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 39/10 Den Europæiske Unions Tidende 8.2.2011 DET EUROPÆISKE UVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 20. januar 2011 om procedurer og krav i forbindelse med

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 28.3.2015 DA L 84/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2012 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2012 Indhold Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2012 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) 14.6.2014 L 175/47 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) (2014/360/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0538 C8-0317/ /0232(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0538 C8-0317/ /0232(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 12.4.2019 A8-0011/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0011/2019 Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 144/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 14.5.2014 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2.6.2015 L 135/29 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 20.3.2019 DA Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014

Retningslinjer. for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner EBA/GL/2014/ juli 2014 EBA/GL/2014/06 18. juli 2014 Retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner 1 EBA-retningslinjer for mulige scenarier til brug i genopretningsplaner Retningslinjernes status 1. Dette

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, L 62/4 5.3.2018 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2018/318 af 22. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2018/7) STYRELSESRÅDET

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3, L 79/34 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse

Læs mere

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172), P7_TA-PROV(2014)0265 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om indførsel

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 1.2.2019 DA Den Europæiske Unions Tidende C 39/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere