ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING macchina per caffè e cappuccino COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO KAFFEMASKIN FÖR ESPRESSO OCH CAPPUCCINO KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKINE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...7 Bogstaver i parentes...7 Problemer og reparationer...7 SIKKERHED... 7 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...7 Tilladt anvendelse...8 Brugsanvisning...8 BESKRIVELSE AF MASKINEN... 8 Beskrivelse af maskinen...8 Beskrivelse af mælkebeholderen og tilbehør...8 Beskrivelse af betjeningspanelet...8 INDLEDENDE OPERATIONER... 8 Kontrol efter transporten...8 Installation af maskinen...8 Tilslutning af maskinen...9 AUTOMATISK BELYSNING AF KOPBAKKEN... 9 INDBYGGET INSTALLATION FØRSTE ANVENDELSE AF MASKINEN TÆNDING OG FORVARMNING TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) ÆNDRING AF KAFFEMÆNGDE I KOPPEN JUSTERING AF KAFFEKVÆRNEN TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FORMALET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER) TAPNING AF VARMT VAND ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND TILBEREDNING AF CAPPUCCINO (OPSKUMMET MÆLK OG KAFFE) TILBEREDNING AF OPSKUMMET MÆLK (UDEN KAFFE) ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE OG MÆLK I CAPPUCCINO EN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af maskinen...16 Rengøring af kaffegrumsbeholderen...16 Rengøring af drypbakken...16 Rengøring af vandbeholderen...16 Rengøring af kaffestudsen...16 Rengøring af kaffepulverskakten...16 Indvendig rengøring af maskinen...16 Rengøring af infusionsenheden...16 Rengøring af mælkebeholderen...17 ÆNDRING OG INDSTILLING AF PARAMETRENE I MENUEN Indstilling af uret...18 Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding...18 Afkalkning...18 Ændring af kaffetemperaturen...19 Ændring af tændetidens varighed...19 Indstilling af vandets hårdhedsgrad...19 Retur til fabriksindstilling (reset)...19 Vaskeprocedure...19 ÆNDRING AF SPROG SLUKNING AF MASKINEN TEKNISKE DATA BORTSKAFFELSE MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET FEJLFINDING OPSKRIFTER

3 INDLEDNING Tak fordi De har valgt den automatiske espresso- og cappuccinomaskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye maskine. Tag Dem et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen. Symboler, der anvendes i brugsanvisningen De vigtigste meddelelser er mærket med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter. Manglende overholdelse af de angivne anvisninger kan forårsage elektrisk stød, alvorlige kvæstelser, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet. Fare! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Pas på! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen. Fare for forbrænding! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger. Bemærk: Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af maskinen (side 3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i afsnittene Meddelelser, der vises på displayet og Fejlfinding. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, anbefales det at rette henvendelse til kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på arket kundeservice. Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend Dem udelukkende til Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen. SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Pas på! Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Fare! Da maskinen er el-forsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Berør ikke apparatet med våde hænder. Berør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikkontakt, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt. Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl. Sluk maskinen på hovedafbryderen (A19), tag stikket ud og henvend Dem til et Teknisk Servicecenter. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af et Teknisk Servicecenter, for at forebygge enhver risiko. Pas på! Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde. Pas på! Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fare for forbrænding! Maskinen laver varmt vand, og når den er i brug, kan der dannes vanddamp. Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Undgå at røre ved de varme overflader under anvendelse af maskinen. Brug knopperne eller håndtagene. Pas på! Man må ikke støtte sig til kaffemaskinen, når den er trukket ud af skabet. Der må ikke anbringes genstande, der indeholder brandbare eller ætsende væsker og materiale, på maskinen. Anvend tilbehørsholderen til opbevaring af udstyret til kaffetilberedningen (for eksempel måleskeen). Anbring ikke store genstande, der kan blokere for maskinens bevægelighed, eller ustabile genstande på maskinen. 7

4 Pas på! Der må aldrig tilberedes drikke, varmt vand eller damp, når maskinen er trukket ud: vent altid til maskinen er færdig med tilberedningen, inden den trækkes ud. Manglende overholdelse af dette kan medføre beskadigelse af maskinen! Tilladt anvendelse Maskinen er beregnet til at tilberede espressokaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Maskinen er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af maskinen. Maskinen kan installeres på en indbygget ovn, hvis ovnens køleventilator sidder på bagsiden (maksimal effekt for ovnen 3 kw). Brugsanvisning Læs omhyggeligt disse anvisninger inden maskinen tages i brug. Gem brugsanvisningen. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen medfølge. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og beskadigelse af maskinen. Fabrikanten tager ikke ansvar for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. BESKRIVELSE AF MASKINEN Beskrivelse af maskinen (side 3 - A ) A1. Kopbakke A2. Serviceluge A3. Kaffetransportør A4. Kaffegrumsbeholder A5. Infusionsenhed A6. Lys A7. Betjeningspanel A8. Varmtvands-/dampdyse A9. Vandbeholder A10. Kaffestuds (justerbar højde) A11. Drypbakke A12. Låg til kaffebønnebeholderen A13. Kaffebønnebeholder A14. Knap til justering af formalingsgrad A15. Luge til kaffepulvertragt A16. Rum til måleske A17. Kaffepulverskakt A18. Strømkabel A19. Hovedafbryder ON/OFF A20. Opbevaringsskuffe A21. IEC-forbindelse 8 Beskrivelse af mælkebeholderen og tilbehør (side 3 - B ) B1. Mælkeopskummermarkør B2. Mælkebeholderens håndtag B3. CLEAN knap B4. Opsugningsrør mælk B5. Rør til udledning af opskummet mælk B6. Mælkeskummerenhed B7. Varmtvandshane B8. Måleske Beskrivelse af betjeningspanelet (side 3 - C ) Nogle af panelets knapper har dobbeltfunktion: den angives i parentes i beskrivelsen. C1. Display: vejleder brugeren under anvendelse af maskinen. C2. Menuknap til at aktivere eller deaktivere modus for indstilling af parametrene i menuen. C3. Knap for at vælge formalet kaffe. (I MENU en: NEXT knap, trykkes for at vise det næste parameter i menuen). C4. Knap skylning: udfører en kort skylning for at opvarme infusionsenheden. (I MENU en: CHANGE knap, trykkes for at ændre parametrene i menuen). C5. Knap for at tappe varmt vand. (I MENU en: OK knap, trykkes for at bekræfte parametrene i menuen). C6. Drejeknap : til at tænde eller slukke maskinen. C7. Knap for at vælge kaffesmag. C8. Knap for at tilberede en lille eller to små kopper espresso. C9. Knap for at tilberede en eller to normale kopper espresso. C10. Knap for at tilberede en eller to store kopper espresso C11. Drejeknap : for at tilberede cappuccino eller opskummet mælk. INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol efter transporten Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er intakt, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke maskinen, hvis den har synlige skader. Henvend Dem til Teknisk service. Installation af maskinen Pas på! Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Installeringen skal udføres af en kvalificeret tekniker i hen-

5 hold til de gældende lokale regler (se afsnittet INSTALLA- TION ). Emballagen (plastikposer, polyester osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den kan være farlig. Maskinen må ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet (tilfrysning af vandet kan skade maskinen). Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge angivelserne i afsnittet Indstilling af vandets hårdhedsgrad. Tilslutning af maskinen Fare! Kontrollér at el-forsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet. Maskinen må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type, af en fagmand. For at overholde sikkerhedsdirektiverne på området skal der under installeringen anvendes en omnipolær afbryder med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3 mm. Der må ikke anvendes stikdåser eller forlængerledninger. For at lære at betjene maskinen korrekt bør man ved første anvendelse følge de detaljerede instruktioner i nedenstående afsnit. Pas på! Der skal være afbryderenheder på forsyningsnettet i overensstemmelse med de lokale installationsregler. AUTOMATISK BELYSNING AF KOPBAKKEN Når maskinen tændes, oplyser lysene (A6) automatisk studsen og kopbakken. Lyset forbliver tændt, indtil maskinen slukkes. Under tilberedning af kaffe, damp og varmt vand tænder køleblæseren. Når tilberedningen er færdig, lader maskinen køleblæseren køre for at forhindre, at der dannes kondens inde i skabet: blæseren slukker automatisk efter nogle minutter. Bemærk: Maskinen fuldfører også denne funktion i tilfælde af, at den bliver slukket ved, at drejeknappen (C6) drejes til højre eller venstre. Pas på! Kig ikke på lyset direkte eller med et optisk instrument. 9

6 mm mm 372 mm mm mm 455 mm INDBYGGET INSTALLATION Kontrollér minimumsmålene for korrekt installation af maskinen. Kaffemaskinen skal installeres i en søjle, og denne søjle skal være sikkert fastgjort til væggen med beslag. 22 mm 22 mm 22 mm Pas på: Vigtigt: al installation og vedligeholdelse skal ske med maskinen frakoblet elnettet. De køkkenskabe, der kommer i direkte kontakt med maskinen, skal være varmebestandige (min. 65 C). For at sikre korrekt ventilation skal der være en åbning nederst på skabet (se målene på figuren). 15 mm 15 mm 15 mm 595 mm 595 mm 595 mm 528 mm 528 mm 528 mm 361 mm 361 mm 361 mm 560 mm 560 mm 560 mm 200 cm mm mm 850 mm mm 500 mm 500 mm 550 mm Min. 550 mm Min. 550 mm Min. 200 cm cm cm cm cm 2 10

7 x 16 x x 16 2 x 2 x 4 x 4 x 16 x 2 x 16 x 2 x 4 x 4 Anbring skinnerne på skabets sider, som vist på figuren. Fastgør skinnerne med de særlige skruer og træk dem herefter fuldstændigt ud. Hvis kaffemaskinen installeres ovenpå en Varmeskuffe (maks. 500 W), skal dennes øverste overflade anvendes som reference for anbringelse x 1 af skinnerne. x 1 I dette tilfælde vil der ikke være nogen støtteflade. Anbring maskinen på skinnerne idet det sikres, at stifterne er korrekt indsat i de særlige lejer, når maskinen fastgøres med de medleverede skruer. x 4 x mm mm x 1 x 1 approx. 350mm approx. 350mm x 4 x mm mm approx. 350mm approx. 350mm Fastgør strømforsyningskablet i den særlige clips for at undgå, at kablet bliver viklet ind, når maskinen trækkes ud eller ind. Strømforsyningskablet skal være tilstrækkeligt langt til, at maskinen kan trækkes ud af søjlen, når kaffebønnebeholderen skal påfyldes. Jordforbindelse er lovpligtig. El-tilslutningen skal udføres af en kvalificeret elektriker i henhold til fabrikantens instruktioner og gældende lokale regler. Man skal kunne nå stikkontakten. Hvis maskinen skal tilpasses, anbringes de medleverede afstandsstykker under eller på siderne af støtten. 11

8 FØRSTE ANVENDELSE AF MASKINEN Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet Indstilling af vandets hårdhedsgrad. 1. Tilslut maskinen til el-nettet og tryk på ON/OFF hovedafbryderen (A19). Vælg det ønskede sprog: 2. For at indstille dansk ventes, til displayet viser meddelelsen: TRYK OK FOR AT INSTALLERE SPROG. Mens meddelelsen vises, holdes OK knappen (C5) (fig. 1) inde i mindst 3 sekunder, indtil meddelelsen Dansk installeret vises. Hvis der ved en fejl vælges et uønsket sprog, følges angivelserne beskrevet i afsnittet Ændring af sprog for at vælge det rigtige. Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på maskinens display: 3. Efter 5 sekunder viser maskinen FYLD VANDBEHOLDE- REN : vandbeholderen tages ud (fig. 2), skylles og fyldes med friskt vand uden at overstige MAX-linjen. Indsæt vandbeholderen ved at trykke den til bunds. 4. Anbring derefter en kop under varmtvandshanen (fig. 3). (Hvis varmtvandshanen ikke er indsat, viser maskinen IN- DSÆT VANDAFLØBS STUDS og den påsættes som vist i figur 4. Maskinen viser nu: VARMT VAND TRYK PÅ OK. Tryk på OK knappen (C5) (fig. 1) og efter et par sekunder kommer der en smule vand ud af hanen. (Vandudledningen afbrydes automatisk). 5. Maskinen viser nu meddelelsen: LUKKER NED VENT VENLIGST og slukker. 6. Træk maskinen ud ved hjælp af de særlige håndtag (fig. 5); åbn låget, fyld kaffebønnebeholderen og luk herefter låget og skub maskinen ind. Pas på! For at undgå funktionsfejl må der aldrig påfyldes formalet kaffe, instant kaffe, karamelliserede bønner eller genstande, der kan beskadige maskinen. Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Bemærk: Der skal laves 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Bemærk: Hver gang maskinen tændes på ON/OFF hovedafbryderen (A19), foretager maskinen en SELV-DIAGNOSE, hvorefter den slukker, den tændes på ny ved at dreje drejeknappen (C6) til højre eller venstre. TÆNDING OG FORVAMNING Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fare for forbrænding! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Maskinen tændes ved at dreje drejeknappen (C6) til højre eller venstre (fig. 6): displayet viser OPVARMNING VENT VENLIGST. Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: SKYLNING på denne måde lader maskinen varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen. Maskinen har nået driftstemperaturen, når meddelelsen, KLAR NORMAL SMAG, vises på displayet. TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) 1. Maskinen er indstillet til at tilberede kaffe med normal smag. Det er muligt at tilberede kaffe med ekstra mild, mild, kraftig, eller ekstra kraftig smag. Tryk på knappen (C7) (fig. 7) for at vælge den ønskede smag: displayet viser den ønskede smag. 2. Anbring 1 kop under kaffestudsen, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 8), eller 2 kopper for 2 kopper kaffe (fig. 9). Sænk kaffestudsen for at nærme den koppen og derved få en bedre creme (fig. 10). 3. Tryk på knappen (C8) hvis der ønskes en lille kop espresso (fig. 11) eller knappen (C9) for en normal kop espresso eller knappen (C10) for en stor kop espresso. Hvis man derimod ønsker at lave 2 kopper kaffe, trykkes to gange på knappen (inden for 2 sekunder). Hvis man ønsker at ændre mængden af kaffe, som maskinen automatisk udleder i koppen, gøres dette ved at følge beskrivelsen i nedenstående afsnit. Nu kværner maskinen bønnerne og tilbereder kaffen, som fyldes i koppen. Når den forindstillede mængde kaffe er nået, standser maskinen automatisk tapningen og leder de brugte kaffebønner ud i kaffegrumsbeholderen). 4. Efter et par sekunder viser maskinen på ny klar, og det er muligt at lave endnu en kop kaffe. 5. Maskinen slukkes ved at dreje knappen (C6) til højre eller venstre. (Maskinen foretager en automatisk skylning inden den slukkes: under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at blive forbrændt). BEMÆRKNING 1: Hvis kaffen udledes dråbevist, eller slet ikke, 12

9 skal justeringsknappen (fig. 12) drejes et hak i urets retning, se afsnittet Justering af kaffekværnen. Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. BEMÆRKNING 2: Hvis kaffen løber for hurtigt ud, og cremen ikke er tilfredsstillende, drejes justeringsknappen (fig. 12) et hak mod urets retning, se afsnittet Justering af kaffekværnen. Vær omhyggelig med ikke at dreje justeringsknappen for meget, ellers kan det ske, at udledningen bliver dråbevis, hvis man laver 2 kopper kaffe samtidigt. BEMÆRKNING 3: Gode råd til en varmere kaffe: Hvis man, lige når maskinen er blevet tændt, vil lave en lille kop espresso (under 60cc), anvendes det varme skyllevand til at opvarme koppen. Er der derimod gået mere end 2/3 minutter, siden sidste kaffe blev lavet, skal infusionsenheden opvarmes ved hjælp af knappen C4) (fig. 13), inden man laver en ny kop kaffe. Lad vandet løbe ned i drypbakken nedenunder eller brug vandet til at fylde (og derefter tømme) koppen, der skal bruges til kaffen således, at den opvarmes. Brug ikke for tykke kopper, da de absorberer for meget varme, med mindre de bliver forvarmede. Brug kopper, der er blevet forvarmet ved skylning med varmt vand. BEMÆRKNING 4: Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik ved at trykke på den tidligere anvendte knap (C8) eller (C9) eller (C10). BEMÆRKNING 5: Hvis man ønsker en større mængde kaffe i koppen, når tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at holde den tidligere anvendte knap (C8) eller (C9) eller (C10) inde, indtil den ønskede mængde nås (dette skal gøres inden for 3 sekunder efter, at tilberedningen er afsluttet). BEMÆRKNING 6: når displayet viser meddelelsen: FYLD VAN- DBEHOLDEREN skal vandbeholderen fyldes, for at maskinen skal kunne tilberede kaffe. (Det er helt normalt, at der stadig er en smule vand i vandbeholderen, når meddelelsen vises). BEMÆRKNING 7: efter at maskinen har lavet 14 enkelte kopper kaffe (eller 7 dobbelte), vises meddelelsen: TØM BEHOLDER FOR KAFFESUMP for at angive at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes og rengøres. Meddelelsen vil blive vist på displayet, indtil kaffegrumsbeholderen rengøres, og maskinen kan ikke lave kaffe så længe. Åbn servicelugen på forsiden ved at trække i håndtaget (fig. 14), tag drypbakken ud (fig. 15), tøm den og rengør den. 13 Under rengøringen skal drypbakken altid tages helt ud, for at forhindre at den falder ud, når man tager kaffegrumsbeholderen ud. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden. Pas på! når man tager drypbakken ud, SKAL kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. BEMÆRKNING 8: vandbeholderen må aldrig tages ud, mens maskinen tilbereder kaffe Hvis den tages ud, kan maskinen ikke længere lave kaffe og vil vise meddelelsen: FOR FINTMALET IN- DSTIL MALING og indsæt vandafløbs studs og tryk på OK. For at genstarte maskinen skal vandhanen (fig. 4) sættes på, hvis den ikke allerede er indsat, hvorefter der trykkes på OK (C5), og man lader vandet løbe ud af hanen i nogle sekunder. ÆNDRING AF KAFFEMÆNGDE I KOPPEN Maskinen er forindstillet til automatisk at tilberede følgende typer kaffe: en lille kop espresso, hvis der trykkes på knappen (C8); en normal kop espresso, hvis der trykkes på knappen (C9); en stor kop espresso, hvis der trykkes på knappen (C10). Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: hold knappen, for hvilken det ønskes at programmere mængden, (C8) (eller (C9) eller (C10) inde i mindst 3 sekunder og slip, når displayet viser PROGRAM MÆNGDE, og maskinen begynder at udlede kaffe; når vandet i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på samme knap for at gemme den nye mængde. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling, og displayet viser KLAR.

10 JUSTERING AF KAFFEKVÆRNEN Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i de første tider, da den er forindstillet således, at en korrekt kaffetilberedning opnås. Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er for hurtig eller for langsom (dråbevis), er det nødvendigt at udføre en justering af formalingsgraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 12). Ved at dreje den et hak med uret (svarende til et tal) opnås derimod en hurtigere udledning af kaffen (uden dråber). Ved at dreje et hak mod uret opnås en langsommere udledning og en bedre creme. Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang. For at opnå en langsommere kaffeudledning og forbedre cremens kvalitet drejes et hak mod urets retning (=finere malet kaffe). For at opnå en hurtigere kaffeudledning (som ikke er dråbevis), drejes et hak med uret (= mere groftmalet kaffe). (Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny). TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED FORMA- LET KAFFE (I STEDET FOR KAFFEBØNNER) Tryk på knappen (C3) (fig. 16) for at vælge formalet kaffe (på denne måde udelukkes kaffekværnen). Maskinen viser KLAR TIL FORMALET KAFFE. Træk maskinen ud ved hjælp af de særlige håndtag. Løft låget i midten tilsæt en måleskefuld formalet kaffe i tragten (fig. 17); skub maskinen ind og gå frem, som beskrevet i afsnittet Tilberedning af kaffe (med kaffebønner). Bemærk: Det er kun muligt at lave en kop kaffe ad gangen ved at trykke en enkelt gang på knappen (C8) eller (C9) eller (C10). Hvis man, efter at man har anvendt maskinen til at lave kaffe med formalet kaffe, vil anvende kaffebønner, skal formalet funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen (C7) hvorved kaffekværnen tilsluttes. BEMÆRKNING 1: Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen.. BEMÆRKNING 2: Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald vil maskinen ikke lave kaffe, og kaffepulveret kommer ind i maskinen og snavser den indvendigt, eller man får en dråbevis udledning. BEMÆRKNING 3: Anvend kun den medfølgende måleske til at dosere mængden af kaffe, der skal anvendes. BEMÆRKNING 4: Kom kun formalet kaffe til espressomaskiner i tragten: kom aldrig kaffebønner, instant kaffe eller andre materialer, der kan beskadige maskinen, i tragten. BEMÆRKNING 5: Hvis tragten tilstoppes, fordi der er tilsat mere end én måleske formalet kaffe, anvendes en kniv til at skubbe kaffen ned (fig. 18), tag herefter infusionsenheden ud og rengør den og maskinen, som beskrevet i afsnittet Rengøring af infusionsenheden. TAPNING AF VARMT VAND Kontrollér altid om maskinen er klar til brug. Kontrollér, at varmtvandshanen er korrekt tilkoblet til dysen (fig. 4); Placér en beholder under hanen (fig. 3). Tryk på knappen (C5) (fig. 1). Maskinen viser varmt vand, og det varme vand kommer ud af varmtvandshanen og fylder beholderen nedenunder Det anbefales at tappe varmt vand i højst 2 minutter ad gangen). Afbryd ved at trykke på knappen (C5). Maskinen afbryder under alle omstændigheder automatisk tapningen, når den forindstillede mængde varmt vand nås. ÆNDRING AF MÆNGDEN AF VARMT VAND Maskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 200 ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: Sæt varmtvandshanen på (fig. 4). Placér en beholder under hanen (fig. 3). Hold knappen (C5) inde i mindst 2 sekunder og slip den, når maskinen viser VARMT VAND PROGRAM MÆNG- DE, og der kommer varmt vand ud af hanen. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen (C5) for at gemme den nye mængde. (Det anbefales at tappe varmt vand i højst 2 minutter ad gangen). TILBEREDNING AF CAPPUCCINO (OPSKUMMET MÆLK OG KAFFE) Vælg den ønskede kaffesmag til cappuccino en ved at trykke på knappen (C7). 14

11 Tag låget på mælkebeholderen. Fyld beholderen med cirka 100 g mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes (fig. 19), og sørg for ikke at overskride MAX niveauet (svarende til ca. 750 ml), som er trykt på beholderen. Anvend køleskabskold (cirka 5 C) helst skummet- eller letmælk. Vær omhyggelig med at indsætte røret, som opsuger mælken, korrekt i gummiringen (fig. 20) og sæt låget på mælkebeholderen igen. Placér mælkeopskumningsmarkøren (B1) mellem CAP- PUCCINO og CAFFELATTE, som er præget på mælkebeholderens låg. Det er muligt at justere skummets kvalitet: ved at flytte markøren en anelse mod CAFFELATTE opnås et mere kompakt skum. Flyttes markøren derimod en anelse mod CAPPUCCINO, opnås et mindre tykt skum. Mere kompakt skum Markør Intet skum Mindre tæt skum Tag varmtvandshanen af (fig. 21) og tilkobl mælkebeholderen til dysen (fig. 22). Flyt røret, der udleder opskummet mælk, som vist på fig. 23 og sæt en tilstrækkeligt stor kop under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk. Drej knappen (C11) mod højre. Maskinen viser: CAP- PUCCINO og efter et par sekunder strømmer den opskummede mælk ud af mælkestudsen og fylder koppen. (Udledningen af mælk afbrydes automatisk). Herefter kværner maskinen bønnerne, udleder kaffen og viser på ny klar til brug meddelelsen. Nu er cappuccino en klar: kom sukker i efter behag og drys lidt kakao på skummet, hvis det ønskes. BEMÆRKNING 1: Under tilberedningen af cappuccino en kan udledningen af opskummet mælk eller kaffe afbrydes ved at dreje knappen (C11) mod højre. BEMÆRKNING 2: Hvis mælkebeholderen løber tør under tilberedningen, skal den tages af og påfyldes mere mælk. Herefter sættes den på igen, og knappen (C11) drejes mod højre for at lave endnu en cappuccino. BEMÆRKNING 3: For at sikre at mælkeskummeren er fuldstændig ren og hygiejnisk, skal de indvendige rør i mælkebeholderens låg rengøres, når cappuccino erne er blevet tilberedt: Placér en beholder under røret, der udleder opskummet mælk; Tryk på CLEAN knappen på låget (fig. 25) og hold den inde 15 i mindst 3 sekunder. Maskinen viser RENGØRING I GANG. Efter rengøringen tages mælkebeholderen af og opbevares i køleskab. Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i mere end 15 minutter. BEMÆRKNING 4: Mængden af kaffe eller opskummet mælk, som maskinen automatisk udleder i koppen, ændres ved at følge beskrivelsen i afsnittet Ændring af mængden af kaffe og mælk i cappuccino en. TILBEREDNING AF OPSKUMMET MÆLK (UDEN KAFFE) Tag låget på mælkebeholderen. Fyld beholderen med den mængde mælk man vil tilberede (fig. 19). Sæt låget på mælkebeholderen. Kobl mælkebeholderen på maskinen (fig. 22) Anbring en tilstrækkeligt stor kop under udledningsrøret (fig. 23). Drej håndtaget (C11) mod venstre. Maskinen viser MÆLK SKUMMES, og efter et par sekunder strømmer den opskummede mælk ud af mælkestudsen og fylder koppen. Efter udledningen rengøres mælkebeholderens indvendige rør ved at trykke på knappen CLEAN, som beskrevet i foregående afsnit (bemærkning 3). ÆNDRING AF MÆNGDEN AF KAFFE OG MÆLK I CAP- PUCCINO EN Maskinen er forindstillet til automatisk at tilberede en standard cappuccino. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: Fyld mælk i beholderen op til MAX-niveauet, der er angivet på beholderen; Drej knappen (C11) mod højre og hold den i denne stilling i mindst 3 sekunder, indtil maskinen viser MÆLK FOR CAPPUCCINO PROGRAM MÆNGDE. Herefter slippes drejeknappen. Maskinen begynder at udlede mælk. Så snart den ønskede mængde mælk nås, drejes knappen (C11) igen mod højre for at gemme mængden, og udledningen af mælk afbrydes. (Det anbefales at udlede opskummet mælk i højst 3 minutter ad gangen). Efter et par sekunder begynder maskinen at udlede kaffe i koppen, og displayet viser KAFFE FOR CAPPUCCINO PRO- GRAM MÆNGDE. Så snart den ønskede mængde kaffe nås, drejes knappen (C11) igen mod højre for at gemme mængden, og udledningen af kaffe afbrydes. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling, og displayet viser på ny KLAR.

12 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Inden maskinen rengøres på nogen måde, skal den være kold, og ledningen skal være taget ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand: det er et el-apparat. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det er nok med en fugtig, blød klud. INGEN af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen. Rengøring af maskinen Følgende dele af maskinen skal rengøres jævnligt: Kaffegrumsbeholder (A4). Drypbakke (A11). Vandbeholder (A9). Kaffestudsen (A10). Kaffepulvertragten (A17). Indvendigt i maskinen, hvortil der er adgang gennem servicelugen (A2). Infusionsenhed (A5). Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når displayet viser tøm beholder for kaffesump, skal den tømmes og rengøres. Meddelelsen vil blive vist på displayet, indtil kaffegrumsbeholderen rengøres, og maskinen kan ikke lave kaffe imens. For at udføre rengøringen: Åbn servicelugen (A2) på forsiden (fig. 14), tag drypbakken ud (A11) (fig. 15), tøm den og rengør den. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden. Pas på! når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Rengøring af drypbakken Pas på! Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i maskinen eller ved siden af den. Det kan medføre beskadigelse af maskinen og skabet. 4. Sæt drypbakken med kaffegrumsbeholderen på igen. 5. Luk servicelugen. Rengøring af vandbeholderen 1. Rengør vandbeholderen (A9) jævnligt (ca. en gang om måneden) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. 2. Skyl omhyggeligt vandbeholderen, efter at den er blevet vasket, for at fjerne alle spor af opvaskemiddel. Rengøring af kaffestudsen 1. Rengør jævnligt kaffestudsen (A10) med en svamp eller en klud (fig. 27). 2. Kontrollér jævnligt at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 26). Rengøring af kaffepulvertragten Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden) at kaffepulvertragten (A17) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med en kniv (fig. 18). Fare! Inden maskinen rengøres på nogen måde, skal den slukkes på ON/OFF hovedafbryderen, og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand. Indvendig rengøring af maskinen 1. Kontrollér jævnligt (cirka en gang om ugen), at maskinen ikke er snavset indvendigt. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med en kniv og en klud. 2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 30). Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A5) skal rengøres mindst en gang om måneden. Pas på! Infusionsenheden (A5) må ikke tages ud, når maskinen er tændt. Forsøg ikke at tage infusionsenheden ud med vold og magt, da det kan beskadige maskinen. Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), der viser vandniveauet i den (fig. 31). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal drypbakken tømmes og rengøres. Drypbakken fjernes således: 1. Åbn servicelugen (A2) (fig. 14). 2. Træk drypbakken (A11) og kaffegrumsbeholderen (A4) ud (fig. 15). 3. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se Slukning ). 2. Åbn servicelugen (A2) (fig. 14). 3. Træk drypbakken (A11) og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 15). 4. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 28).

13 Pas på! Infusionsenheden må ikke rengøres med rengøringsmiddel, da indersiden af stemplet er behandlet med et smøremiddel, der vil blive fjernet af rengøringsmidlet og forårsage, at infusionsenheden klistrer til og bliver ubrugelig. 5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden (A5) på plads ved at indsætte den i holderen og på tappen for neden, tryk herefter på PUSH, til der høres et klik. Rengøring af mælkebeholderen Pas på! Rengør altid mælkebeholderens indvendige rør (B) efter at der er tilberedt mælk. Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere tid, hvis der stadig er mælk i den. Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i bemærkning 3 i afsnittet Tilberedning af cappuccino. Alle dele kan vaskes tåle maskinvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. 1. Drej mælkebeholderens låg med uret og tag det af. 2. Tag mælkeudlednings- og -opsugningsrøret af. Holder udledningsrør opsugningsrør Tap rille Bemærk: Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidigt på den øverste og den nederste del, som vist på figuren. Markør Hul Hul 7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen. 8. Indsæt drypbakken (A11) og kaffegrumsbeholderen igen. 9. Luk servicelugen (A2). 3. Tag markøren af ved at trække den udad. 4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Vær særligt omhyggelig med at fjerne mælkerester fra hullerne og rillen på markørens tynde del. 5. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester. 6. Montér markøren, mælkeudlednings- og -opsugningsrøret igen. 7. Sæt låget på mælkebeholderen igen. 17 ÆNDRING OG INDSTILLING AF PARAMETRENE I MENUEN Når drejeknappen (C6) er blevet drejet til højre eller venstre, og maskinen igen er klar til brug, er det muligt at gå ind i menuen for at ændre følgende parametre eller funktioner:

14 UR STARTTIDSPUNKT 7:30 AUTOMATISK START NEJ AFKALKNING NEJ TEMPERATUR MIDDEL AFBRYD EFTER 1 TIME VANDETS HÅRDHED 4 FABRIKSINDST. NEJ Indstilling af uret Maskinens ur indstilles på følgende måde: Tryk på menuknappen (C2) og tryk herefter gentagne gange på NEXT knappen (C3) indtil maskinen viser UR 00:00 Tryk på knappen change (C4) for at indstille klokkeslættet. (Hvis CHANGE knappen (C4) holdes inde, ændres klokkeslættet hastigt). Tryk på knappen ok(c5) for at bekræfte indstillingen; Tryk på menuknappen (C2) for at gå ud af programmeringen eller next knappen (C3) for at ændre andre parametre. Indstilling af tidspunktet for automatisk start Denne funktion giver mulighed for at programmere tidspunktet, på hvilket maskinen tændes automatisk for at være klar til brug. Indstilling af tidspunktet for automatisk start Denne funktion giver mulighed for at programmere tidspunktet, på hvilket maskinen tændes automatisk for at være klar til brug. Det skal sikres, at maskinens ur er indstillet, som beskrevet i foregående afsnit. Tryk på menuknappen (C2) og herefter gentagne gange på next knappen (C3), indtil maskinen viser STARTTID- SPUNKT 00:00. Tryk på change-knappen (C4) for at indstille tidspunktet for automatisk start. (Hvis change-knappen (C4) holdes inde, ændres tidspunktet hastigt). Tryk på knappen ok(c5) for at bekræfte indstillingen; Tryk en gang på next knappen (C3) og maskinen viser AU- TOMATISK START NEJ Tryk på change knappen (C4) for at ændre funktionen (maskinen viser AUTOMATISK START JA): Tryk på ok knappen (C5) for at slå automatisk start funktionen til; BEMÆRK: når maskinen er tændt, og tidspunktet for auto-start er indstillet, vises også symbolet ved siden af klokkeslættet på det ikke-oplyste display. Tryk på menuknappen (C2) for at gå ud af programmeringen eller NEXT knappen (C3) for at ændre andre parametre. 18 Afkalkning Pas på! Det skal sikres, at vandfilteret er blevet fjernet, inden afkalkningen foretages. Pas på! Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne. Bemærk: Anvend udelukkende det af fabrikanten anbefalede afkalkningsmiddel. I modsat fald bortfalder garantien. Derudover dækker garantien heller ikke, hvis afkalkningen ikke udføres jævnligt. På grund af den gentagne opvarmning af vandet, der anvendes til kaffebrygning, er det normalt, at der med tiden dannes kalk i maskinens indvendige rør. Når maskinen viser AFKALKNING, er det tid til at afkalke. Gå frem som følger: Tryk på menu knappen (C2) og tryk på next knappen (C3), indtil maskinen viser AFKALKNING NEJ ; tryk på change knappen (C4) og maskinen viser AFKALK- NING JA tryk på ok knappen (C5) for at starte afkalkningsprogrammet; tøm vandbeholderen, tilsæt indholdet af flasken med afkalkningsmiddel i henhold til angivelserne på afkalkningsmidlets pakning og påfyld herefter vand op til MAX niveauet trykt på vandbeholderen. Anvend samme type og mærke afkalkningsmiddel, som det medleverede (der findes hos de af fabrikanten godkendte servicecentre), eller et afkalkningsmiddel, der anbefales af servicecenteret, til de fremtidige afkalkninger: følg anvisningerne på pakningen. tilkobl varmtvandshanen til dysen; placér en beholder med en min. kapacitet på 1,5 l (fig. 3) under varmtvandshanen; tryk på OK knappen (C5); afkalkningsvæsken kommer ud af varmtvandshanen og fylder beholderen nedenunder. Maskinen viser AFKALKNING I GANG ; afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen; efter ca. 30 minutter viser maskinen SKYLNING FYLD VAN- DBEHOLDEREN. Nu skal der skylles for at fjerne rester af afkalkningsmiddel inde i maskinen på følgende måde: tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den op med rent

15 vand; sæt vandbeholderen på plads; tøm beholderen fyldt med afkalkningsvæske og placér den igen under varmtvandshanen; tryk på OK knappen (C5). Det varme vand løber ud af hanen, fylder beholderen nedenunder, og maskinen viser SKYLNING. når maskinen har tømt vandbeholderen, vises SKYLNING FULDFØRT TRYK PÅ OK ; tryk på OK knappen (C5) og fyld igen vandbeholderen med rent vand. afkalkningsprogrammet er nu slut, og maskinen er klar til at lave kaffe igen. BEMÆRK: Hvis afkalkningen afbrydes, inden den er færdig, vil maskinen blive ved med at vise afkalkningsmeddelelsen, og det vil være nødvendigt at starte forfra. Tøm vandbeholderen, skyl den, fyld den op med rent vand og tap en kop varmt vand. Pas på! GARANTIEN BORTFALDER, HVIS AFKALKNIN- GEN IKKE UDFØRES JÆVNLIGT. Ændring af kaffetemperaturen Temperaturen af den tilberedte kaffe ændres på følgende måde: tryk på MENU knappen (C2) og tryk herefter gentagne gange på nextknappen (C3), indtil maskinen viser TEMPE- RATUR HØJ... ; tryk på change knappen (C4), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur; tryk på OK knappen (C5) for at bekræfte den valgte temperatur; tryk på menuknappen (C2) for at gå ud af programmeringen eller next knappen (C3) for at ændre andre parametre. Ændring af tændetidens varighed Maskinen er forindstillet til automatisk at slukke 1 time efter sidste anvendelse. Hvis man ønsker at øge antallet af timer, som maskinen forbliver tændt (maks. 3), gøres følgende: tryk på menu knappen (C2) (kontrollampen over knappen tænder) og tryk gentagne gange på next knappen (C3), indtil maskinen viser AFBRYD EFTER 1 TIME ; tryk på change knappen (C4) for at ændre hvor mange timer maskinen skal forblive tændt; tryk på OK knappen (C5) for at bekræfte indstillingen; tryk på menuknappen (C2) for at gå ud af programmeringen eller next knappen (C3) for at ændre andre parametre. Indstilling af vandets hårdhedsgrad Afkalkningsmeddelelsen fremkommer efter en forudbestemt driftsperiode, som er indstillet af fabrikanten under hensyntagen til den maksimale mængde kalk, der kan være indeholdt i vandet. Det er muligt at forlænge denne driftsperiode og dermed gøre afkalkningerne mindre hyppige ved at programmere maskinen i henhold til det faktiske kalkindhold i vandet. Det gøres på følgende måde: dyp teststrimlen TOTAL HARDNESS TEST (vedlagt på side 2) helt ned i vand i nogle sekunder efter at den er blevet taget ud af pakningen. Tag den herefter op og vent cirka 30 sekunder (indtil den skifter farve, og der dannes nogle små røde firkanter). tænd maskinen ved at dreje knappen (C6) til højre eller venstre (fig. 6); tryk på menu knappen (C2) og tryk derefter gentagne gange på next knappen (C3), indtil maskinen viser VANDETS HÅRDHED 4 ; tryk på change (C4) flere gange, indtil tallet angiver hvor mange små røde firkanter, der blev dannet på teststrimlen (hvis der for eksempel blev dannet 3 små røde firkanter, skal der trykkes 3 gange på knappen for at få vist VANDETS HÅRDHED 3 ); tryk på knappen ok (C5) for at bekræfte indstillingen. Nu er maskinen indstillet til at vise afkalkningsmeddelelsen, når det rent faktisk er nødvendigt i henhold til vandets reelle kalkindhold. Retur til fabriksindstilling (reset) Det er muligt at vende tilbage til maskinens oprindelige indstillinger (også efter at brugeren har ændret dem) på følgende måde: tryk på menuknappen (C2) og herefter gentagne gange på next knappen (C3), indtil maskinen viser: FABRIKSINDST. NEJ; tryk på change knappen (C4) for at ændre til FABRIKSIN- DST. JA : tryk på ok knappen (C5) for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger; maskinen vender tilbage til fabriksindstillingen og viser KLAR. Vaskeprocedure Denne funktion kan kun anvendes af servicecenterets personale. ÆNDRING AF SPROG Hvis man ønsker at ændre sproget, trykkes på CHANGE knappen i mindst 5 sekunder, indtil maskinen viser indstillingsbeskeden 19

16 på de forskellige sprog. Herefter vælges det ønskede sprog som beskrevet i afsnittet Første anvendelse af maskinen. SLUKNING AF MASKINEN Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, som ikke kan afbrydes. Fare for forbrænding! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Maskinen slukkes ved at dreje på knappen (C6). Maskinen udfører en skylning og slukkes herefter. Bemærk: Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal ON/OFF hovedafbryderen (A19) på bagsiden af maskinen også trykkes i position 0. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Effekt: 1350W Pumpetryk: 15 bar Kapacitet vandbeholder: 1,7 liter Mål BxHxD: 595 x 455 x 412 mm Vægt: 26 kg Maskinen er i overensstemmelse med følgende EFdirektiver: Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer. Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer. Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning nr. 1935/2004. BORTSKAFFELSE I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation. 20

17 MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING FYLD VANDBEHOLDEREN FOR FINTMALET INDSTIL MALING Indsæt vandafløbs studs og tryk på ok (c5) Vandbeholderen er tom eller forkert indsat. Formalingsgraden er for fin, og kaffen strømmer derfor for langsomt ud. Maskinen kan ikke lave kaffe, fordi der er luft i det hydrauliske kredsløb. Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7. Indsæt varmtvandshanen og tryk på OK knappen (C5) og lad vandet løbe ud af hanen. i nogle sekunder. INDSÆT VANDAFLØBS STUDS Vandhanen er ikke eller forkert indsat. Indsæt vandhanen til bunds. TØM BEHOLDER FOR KAFFESUMP INDSÆT BEHOLDER FOR KAFFESUMP Kaffegrumsbeholderen (A4) er fyldt, eller der er gået mere end 3 dage siden sidste tilberedning (denne funktion sikrer god hygiejne i maskinen). Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen. Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den på plads igen. Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Åbn servicelugen og indsæt kaffegrumsbeholderen. TILFØR MÆLK BEHOLDER Mælkebeholderen er ikke indsat. Indsæt mælkebeholderen til bunds. TILFØR FORMALET KAFFE Der er valgt formalet kaffe men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten. Tragten (A17) er tilstoppet. Træk maskinen ud og fyld formalet kaffe i tragten. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet rengøring af kaffepulvertragten. AFKALKNING! Angiver at maskinen skal afkalkes. Det er nødvendigt snarest muligt at afkalke, som beskrevet i afsnittet Afkalkning. MINDSK KAFFE Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag eller reducér mængden af formalet kaffe, og tryk så igen for tilberedning af kaffen. PÅFYLD KAFFEBØNNER Der er ikke flere kaffebønner. Fyld bønnebeholderen. INDSÆT INFUSIONSENHED Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen. LUK LUGEN Servicelugen er åben. Luk servicelugen. Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet Rengøring af infusionsenheden. GENEREL ALARM! Maskinen er meget beskidt indvendigt. Rengør maskinen omhyggeligt, som beskrevet i afsnittet rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. 21

18 FEJLFINDING Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. Kaffen er ikke varm. Kaffen er for lidt cremet. PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Kopperne er ikke blevet forvarmede. Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning. Kaffen er malet for groft. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen er malet for fint. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand eller lad dem stå mindst 20 minutter på kopvarmerbakken. Opvarm infusionsenheden ved at trykke på (C4), inden der laves kaffe. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang. Anvend en kaffeblanding til espressomaskine. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning mens kaffemøllen arbejder. Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe. Kaffen kommer for hurtigt ud. Kaffen er malet for groft. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning mens kaffemøllen arbejder. Vær omhyggelig med ikke at dreje justeringsknappen for meget, ellers kan det ske, at udledningen bliver dråbevis, hvis man laver to kopper kaffe samtidigt. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe. Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestudsen. Der kommer ikke kaffe ud af hanerne på kaffestudsen, men langs servicelugen (A2). Hanerne er tilstoppede. Hullerne i kaffestudsen er tilstoppede af tørt kaffepulver. Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 26). Rengør kaffestudsen med en tandstikker, en svamp eller en lille køkkenbørste med hårde børster. Der kommer ikke kaffe, men varmt vand ud af kaffestudsen. Der kommer ikke mælk ud af mælkestudsen (B5). Mælken er ikke godt opskummet. Kaffetransportøren (A3) inde i servicelugen er blokeret. Den formalede kaffe sidder fast i tragten (A17) Opsugningsrøret er ikke eller forkert indsat. Mælkebeholderens låg er beskidt. Mælkemarkøren er placeret forkert. Rengør omhyggeligt kaffetransportøren (A3), specielt ved hængslerne. Rengør tragten (A17) ved hjælp af en træ- eller plastikgaffel, rengør maskinen indvendigt. Sæt røret, som opsuger mælken, (B4) korrekt fast i gummiringen på mælkebeholderens låg (fig. 20). Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet Tilberedning af cappuccino. 22

19 PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra mælkestudsen Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk. Mælkeopskummermarkøren er forkert indstillet. Mælkebeholderens låg er beskidt. Anvend køleskabskold (cirka 5 C) helst skummet- eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk. Flyt markøren let hen imod CAFFELATTE (se afsnit Tilberedning af cappuccino ). Rengør mælkebeholderens låg, som beskrevet i afsnittet Rengøring af mælkebeholderen. OPSKRIFTER Kaffepunch Ingredienser (6 personer): 1/2 l varm kaffe 1/2 l hvid portvin 1/2 l rom 100 g kandiseret rørsukker Tilberedning: Hæld kaffen op i en gryde, tilsæt rom og portvin og varm det hele op til kogepunktet. Smag til ved at tilsætte det kandiserede sukker lidt ad gangen, indtil punchen er tilstrækkeligt sød. Når sukkeret er blevet opløst, serveres punchen i kortstilkede glas. Caffè dell Imperatore (Kejserens kaffe) Ingredienser (3 personer): 3 kopper espressokaffe 3 æggeblommer 3 tsk. sukker 3 dl mælk 2 små glas cognac Tilberedning: Pisk æggeblommerne med sukker og cognac. Tilsæt den varme mælk og den varme kaffe. TIPS: opskum mælken let og tilsæt den langsomt til sidst. Fremragende sammen med chokoladekage. Caffè Danese ( Dansk kaffe) Ingredienser: 6 æg revet skal af én citron 100 g sukker 3/4 l kold, stærk kaffe 1 stort glas cognac Tilberedning: Pisk æg og citronskal og tilsæt sukkeret gradvist, indtil blandingen er skummende. Tilsæt langsomt kaffe og cognac under stadig omrøring. Serveres i tekopper eller iskolde ballonglas. Irish cofee Ingredienser (3 personer): 2 spsk. sukker 1 spsk. vand 9 tsk. piskefløde 6 spsk. irsk whisky 4 kopper varm kaffe Tilberedning: Kog vand og sukker i omkring et minut, tilsæt derefter whisky og varm kaffe. Bland og hæld i glas på stilk. Hæld langsom fløden over kaffen (3 tsk. pr. glas). TIPS: pisk piskefløden let således, at den bliver liggende oven på kaffen. Der kan også tilsættes Grand Marnier eller Calvados. Kaffesorbet Ingredienser (4 personer): 200 g melis 2 dl espressokaffe Tilberedning: Opløs sukkeret i 1/2 liter vand og tilbered en sirup ved at koge det ved lav varme i nogle minutter; lad siruppen køle af og tilsæt kaffen. Når det er blandet godt, filtreres kaffesiruppen og sættes i fryser. Der skal røres ofte i den, indtil den får en grynet konsistens. Caffè shakerato (Iskaffe) Ingredienser: 4 kopper espressokaffe 4 tsk. sukker 12 isterninger Tilberedning: Knus isen og bland den med den allerede sødede kaffe. Shake i en shaker indtil iskaffen er cremet og skummende. TIPS: mix i en mixer ved lav hastighed og servér i fløjteglas eller tumblerglas. 23

20 2

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INDLEDNING... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere