Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for private donationer til forskning og højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger) 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. 8 H, stk. 1, affattes således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. Foreningerne, stiftelserne og institutionerne m.v. skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Fradraget er betinget af, at foreningen m.v. har indberettet til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk I 8 H indsættes som stk. 3: Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne, jf. ligningslovens I 15 O, stk. 1, 1. pkt., ændres kr. til: kr. (2010-niveau). 4. I 15 O, stk. 1, indsættes som 5. pkt.: Bundfradraget i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret ved 13 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

2 I 8 Æ, stk. 1,1. pkt., indsættes efter 8 A :, 8 H 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. 1, nr. 3 og 4 har virkning fra og med indkomståret Stk. 3. 1, nr. 1 og 2, og 2, nr. 1, har virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere.

3 - 3 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H Gældende ret Lovforslaget 2.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H 3.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1 Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H 5.2. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er et led i udmøntningen af Finanslovsaftalen af 12. november 2009 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Med lovforslaget foreslås det dels, at der gives fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning, dels at bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger forhøjes fra kr. til kr., og at beløbet reguleres efter personskattelovens 20. Formålet med lovforslaget er at give mulighed for, at der kan komme flere midler til almennyttig forskning samt at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse. 2. Lovforslagets enkelte elementer

4 Fradrag for private donationer til forskning - ligningslovens 8 H Gældende ret Fysiske personer, der giver gaver til almenvelgørende eller almennyttige foreninger m.v., kan efter gældende regler kun få fradrag for sådanne gaver efter reglerne i ligningslovens 8 A. Det betyder, at fysiske personer kun har fradrag for gaver indenfor en beløbsgrænse på kr. årligt (2010). Selskaber har derimod mulighed for at få fradrag for gaver til forskning efter reglerne i ligningslovens 8 H. Til forskel fra reglerne i ligningslovens 8 A foreligger der ingen beløbsmæssig begrænsning på selskabers fradragsret efter reglerne i ligningslovens 8 H. Selskaber kan efter de gældende regler fradrage gaver, som er ydet til almenvelgørende eller almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., som anvender deres midler til forskning. Det er en forudsætning for fradraget, at gavemodtageren er godkendt af Det Frie Forskningsråd. Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan godkendes, hvis de er, 1. hjemmehørende her i landet, 2. almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og 3. anvender midler til forskning. Det er et krav, at alle 3 betingelser er opfyldt. Udtrykket hjemmehørende her i landet svarer til betegnelsen i selskabsskattelovens 1. Begreberne almenvelgørende og almennyttig skal forstås på samme måde, som de forstås i ligningslovens 8 A om fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner. Den sidste betingelse, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v. skal anvende deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning, er bredt defineret. Forskning forstås som videnskabelig undersøgelse og granskning. Undersøgelserne kan indgå som et led i egentlig grundforskning. De kan også være rettet mod praktiske mål eller anvendelser. Det Frie Forskningsråd offentliggør hvert år de foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt i henhold til ligningslovens 8 H. Selskabets fradragsret er betinget af, at Det Frie Forskningsråd har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v. i det kalenderår, hvori gaven gives Lovforslaget Formålet med lovforslaget er at give mulighed for, at der kan komme flere midler til almennyttig forskning. Der kan forekomme tilfælde, hvor en fysisk person har midlerne og ønsket om at støtte en forskningsinstitution, men efter de gældende regler kan der kun opnås et meget begrænset fradrag. Derfor foreslås det at udvide bestemmelsen i ligningslovens 8 H således, at også fysiske personer kan få fradrag i deres skattepligtige indkomst, når de giver gaver til

5 - 5 - almennyttige institutioner, der anvender deres midler til forskning. En udvidelse af ligningslovens 8 H vil ikke blot give mulighed for flere midler til forskning, men vil samtidig åbne for, at fysiske personer fx en hovedaktionær kan give en gave direkte til den ønskede forskningsinstitution i stedet for via sit selskab. Det kan i visse tilfælde være mere hensigtsmæssigt. Det foreslås endvidere, at ligningslovens 8 H tilpasses i forhold til EU-retten i overensstemmelse med ændringen af ligningslovens 8 A, der skete ved lov nr. 335 af 7. maj Det foreslås således at foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, får mulighed for at blive godkendt efter ligningslovens 8 H af Det Frie Forskningsråd. Det vil betyde, at donationer til godkendte foreninger efter ligningslovens 8 H vil være fradragsberettigede uagtet, at foreningen er hjemmehørende i et andet EU/EØSland. Det vurderes tvivlsomt, om de nuværende regler er i overensstemmelse med EU-rettens regler om kapitalens frie bevægelighed. Tilpasningen af bestemmelsen i forhold til EU-retten medfører, at der bør indsættes en forudsætning om, at gavegiveren ikke må være interesseforbundet med gavemodtageren. Bestemmelsen skal sikre uafhængighed mellem gavegiver og gavemodtager. Hvilket blandt andet forhindrer, at gavegiver giver en fradragsberettiget gave til sin moderfond hjemmehørende i et andet EU/EØS-land. Uden sådan en begrænsning, kan det frygtes, at der i Danmark opnås fradrag for moderfondens oparbejdelse af en immateriel rettighed, som ikke vil være skattepligtig til Danmark efter oparbejdelsen. Endelig foreslås det, at fradraget gøres betinget af indberetning vedrørende gaven fra den pågældende forskningsinstitution, der har modtaget gaven. Det foreslås, at der indføres en indberetningspligt svarende til den, der allerede gælder i forhold til ligningslovens 8 A. Det gælder både for danske og udenlandske foreninger Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger - ligningslovens 15 O Gældende ret Indkomst ved udlejning af fritidsboliger skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler i statsskattelovens 4. Der sondres mellem, om fritidsboligen udelukkende anvendes til udlejning, eller om fritidsboligen anvendes til udlejning en del af året. Hvis en fritidsbolig udelukkende anvendes til udlejning, skal der opgøres et ejendomsregnskab på tilsvarende vis som for andre udlejningsejendomme. Udlejes en fritidsbolig med in-

6 - 6 - ventar, kan udlejeren skattemæssigt fradrage udgifter til vedligeholdelse heraf. Der kan også foretages skattemæssige afskrivninger på inventaret efter reglerne herom i afskrivningsloven. Der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på selve fritidsboligen. Beskatningen af indkomsten sker som personlig indkomst. Hvis en fritidsbolig anvendes til udlejning en del af året, kan udlejeren gøre brug af to forskellige metoder til at opgøre den skattepligtige indkomst vedrørende indkomst fra udlejningen. Erhvervsmæssig udlejning eller udlejning for et længere tidsrum end 1 år af sommerhuse kræver tilladelse efter sommerhuslovens 1, stk. 1. Hovedreglen er, at der ikke gives tilladelse til erhvervsmæssig udlejning m.v. Det er alene i en række få afgrænsede situationer, at der gives tilladelse til udlejning efter sommerhuslovens 1, stk. 1. Udlejeren af en fritidsbolig, der udlejes en del af året, kan enten anvende den skematiske opgørelsesmetode i ligningslovens 15 O, stk. 1, eller den regnskabsmæssige opgørelsesmetode i ligningslovens 15 O, stk. 2. Før indførelsen af den nuværende skematiske opgørelsesmetode, der blev indført ved lov nr. 423 af 25. juni 1993, kunne ejere af fritidsboliger, som blev udlejet en del af året, men ellers blev benyttet af ejeren, foretage fradrag i forbindelse med udlejningen. Dette skete efter en anvisning fra Ligningsrådet. Fradraget kunne enten opgøres som 40 pct. af lejeindtægten eller opgøres regnskabsmæssigt. Den nuværende skematiske opgørelsesmetode blev lovfæstet i ligningslovens 15 O, stk. 1, ved lov nr. 423 af 25. juni 1993, hvor der samtidig blev indført et bundfradrag på kr. Vælger ejeren at anvende den skematiske opgørelsesmetode, kan der således ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages et bundfradrag på kr. i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig. Bundfradraget på kr. reguleres ikke. Det er herefter kun den del af lejen, som overstiger bundfradraget, som medregnes ved indkomstopgørelsen. Bundfradraget kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Fradraget kan heller ikke foretages, hvis den skattepligtige fradrager faktiske udgifter i forbindelse med udlejningen. Af den reducerede lejeindtægt, der fremkommer efter bundfradraget på kr., kan der yderligere fradrages 40 pct. Dette fradrag på 40 pct. anses for at dække samtlige udgifter mv., der er forbundet med udlejningen. Har en fritidsboligejer eksempelvis bruttolejeindtægter på kr. ved udlejning af sin fritidsbolig, kan vedkommende indledningsvis fradrage kr., der således virker som et skattefrit bundfradrag. I den reducerede lejeindtægt på kr. kan der fradrages 40 pct., hvorefter beskatningsgrundlaget udgør kr. Sommerhusudlejere kan, som nævnt, i stedet for at anvende den skematiske opgørelsesmetode vælge den regnskabsmæssige metode i ligningslovens 15 O, stk. 2, hvor de får fradrag for præcis de udgifter, de har haft. De fleste vælger dog den skematiske opgørelsesmetode med

7 bundfradraget på kr. og 40 pct. fradrag Skattepligtig indkomst fra en fritidsbolig, der anvendes til udlejning en del af året, beskattes som kapitalindkomst, hvad enten sommerhusejeren anvender den skematiske opgørelsesmetode eller den regnskabsmæssige opgørelsesmetode. Positiv nettokapitalindkomst indgår fra indkomståret 2010 i topskattegrundlaget i det omfang, indkomsten overstiger et bundfradrag på kr. Det vil sige, at marginalskatten under bundgrænsen udgør ca. 37,3 pct. Marginalskatten over bundgrænsen udgør ca. 52,2 pct. De fleste personer, herunder udlejere, har negativ nettokapitalindkomst, der i en gennemsnitskommune fradrages med ca. 33,6 pct. (2010). Når Forårspakke 2.0 er fuldt indfaset, vil fradragsprocenten for negativ kapitalindkomst under kr. ( kr. for ægtepar) være ca. 25, Lovforslaget Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse. I løbet af de seneste ti år er der sket et fald i antallet af udlejede feriehuse. Det er regeringens opfattelse, at der er behov for at øge udbuddet af feriehuse. Lovforslaget går ud på at forhøje det nuværende bundfradrag på kr. til kr. Ved at forhøje fradraget øges incitamentet for feriehusejerne til at leje deres sommerhuse ud, så antallet af huse til udlejning kan øges. Det kan samtidig øge omsætningen i de øvrige turismeerhverv og relaterede erhverv. Det nuværende bundfradrag har ikke været reguleret siden 1993, hvor det blev indført. Det foreslås, at bundfradraget for fremtiden reguleres efter personskattelovens 20 i lighed med en række andre beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen. Reguleringen finder sted første gang i Økonomiske konsekvenser for det offentlige Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 45 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet til ca. 25 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør ca. 19 mio. kr. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 12,5 mio. kr Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H Den foreslåede indførelse af et ligningsmæssigt fradrag for fysiske personers gaver til almennyttige forskningsinstitutioner vil isoleret set medføre et provenutab. Et skøn over provenutabet er behæftet med stor usikkerhed, fordi der ikke foreligger statisti-

8 - 8 - ske oplysninger, der kan danne grundlag for et underbygget skøn over antallet af personer, som vil give fradragsberettigede gaver til forskning, samt størrelsen af disse gaver. En del af usikkerheden skyldes, at enkelte personer med stor formue vil kunne give store gavebeløb med fradragsret. Dette vanskeliggør et skøn over provenutabet. I ligningslovens 8 H er der fire overordnede kategorier af forskningsudførende institutioner, der er godkendt til at modtage gaver. De første tre grupper omfatter visse offentlige institutioner, teknologiske serviceinstitutter og museer. I provenuvurderingen er det forudsat, at det er begrænset, hvor meget privatpersoner vil give i gavedonationer til disse institutioner. Den sidste gruppe består af andre private og selvejende institutioner m.v., hvoraf størstedelen af dem tillige er godkendt efter ligningslovens 8 A, således at privatpersoner allerede i dag kan opnå fradrag for gaver på op til kr. årligt (2010) til disse institutioner efter ligningslovens 8 A. Det bemærkes, at flere af de institutioner godkendt efter ligningslovens 8 H, som har bredest og størst folkelig appel, også er godkendt efter ligningslovens 8 A. Det gælder således f.eks. AIDS-fondet og Kræftens Bekæmpelse. Disse institutioner vil formentlig ikke opleve en markant stigning i gavebidragene, idet de allerede får størstedelen af deres gaver igennem ligningslovens 8 A. En udvidelse af ligningslovens 8 H til også at omfatte fysiske personer vil for de institutioner, som både er godkendt efter ligningslovens 8 A og 8 H, kun medføre et provenutab for det offentlige vedrørende de personer, som giver eller vil give gaver udover maksimumsgrænsen i ligningslovens 8 A. Ifølge SKATs registre har knap personer i 2008 givet gaver med det maksimale gavefradrag på kr. (2008) i ligningslovens 8 A. Det er i skønnet lagt til grund, at det er i denne gruppe, at de personer, som vil udnytte afskaffelsen af grænsen for gavefradraget til at yde større gaver, skal findes. Størstedelen af institutionerne og foreningerne i ligningslovens 8 A er dog ikke godkendt efter ligningslovens 8 H (og kan heller ikke godkendes, idet der stilles krav om forskningsaktivitet), hvorfor det må forventes, at det vil være væsentlig færre personer, som vil benytte sig af fradragsmuligheden ved en udvidelse af ligningslovens 8 H. På denne baggrund skønnes det derfor med stor usikkerhed, at ændringen vil medføre et provenutab i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet at udgøre ca. 10 mio. kr. Heraf vedrører ca. 7,5 mio. kr. kommunerne og 2,5 mio. kr. staten. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 5 mio. kr. Fradraget for gaver til almennyttige forskningsinstitutioner har karakter af en skatteudgift, idet

9 - 9 - gaver må betragtes som en privatudgift, hvorimod der efter de generelle regler kun gives fradrag for de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Skatteudgiften skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Der er ca fritidsboliger, der anvendes til udlejning en del af året. Af disse skønnes ejerne af de ca at anvende den skematiske opgørelsesmetode med et bundfradrag på kr. En forhøjelse af bundfradraget med kr. vil forøge det skattemæssige fradrag med 60 pct. heraf, dvs kr., idet der i forvejen er en fradragsret på 40 pct. af indkomster ud over bundfradraget. Skatteværdien af forhøjelsen er 33,6 pct. af kr., dvs. ca. 600 kr. På den baggrund skønnes forhøjelsen af bundfradraget at medføre et provenutab i størrelsesordenen 15 mio. kr. i De følgende år vil provenutabet stige, idet bundfradraget på efter ændringen årligt reguleres efter personskattelovens 20, hvor det efter gældende regler ikke reguleres. Den varige virkning skønnes til et provenutab på godt 35 mio. kr. årligt. I indkomstårene 2010 og 2011 skønnes provenutabet at udgøre ca. 15 mio. kr. Heraf vedrører ca. 11,5 mio. kr. kommunerne og 3,5 mio. kr. staten. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 7,5 mio. kr. Forhøjelsen af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger har karakter af en skatteudgift i det omfang bundfradraget efter forhøjelsen overstiger de faktiske udgifter. For de ejere af fritidsboliger, der efter gældende regler benytter den skematiske opgørelsesmetode, fordi det er mindst lige så fordelagtigt som fradrag for de faktiske omkostninger, vil forhøjelsen af bundfradraget være en overkompensation af de faktiske udgifter. Det skal dog ses i forhold til, at de administrative omkostninger ved at opgøre fradraget for de faktiske udgifter kan være betydelige. Skatteudgiften skønnes at udgøre ca. 15 mio. kr. årligt umiddelbart efter den foreslåede ændring, men vil blive forøget gradvist i takt med at 20 reguleringen årligt forøger bundgrænsen nominelt. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige SKAT har skønnet, at forslaget om indberetningspligt af gaver givet efter ligningsloven 8 H vil medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 4 mio. kr. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1 Fradrag for private donationer til forskning ligningslovens 8 H

10 Forslaget om fradrag for private donationer til forskning forventes at medføre en stigning i forskningen, hvilket også vil være til gavn for erhvervslivet Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ligningslovens 15 O Et højere bundfradrag ved sommerhusudlejning øger incitamentet for sommerhusudlejere til at leje deres sommerhuse ud, så antallet af huse til udlejning stiger. Det forventes at føre til øget omsætning i turismeerhvervet. 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget sendes i høring hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Det foreslås at tilpasse ligningslovens 8 H i forhold til EU-retten svarende til tilpasningen af ligningslovens 8 A, der skete ved lov nr. 335 af 7. maj Det foreslås, at foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, får mulighed for at blive godkendt efter ligningslovens 8 H af Det Frie Forskningsråd. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet, AE Rådet, Cevea, CEPOS, Dansk Erhverv, Danske Advokater, Det Frie Forskningsråd, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Erhvervsog Selskabsstyrelsen Center for Kvalitet i Erhvervsregulering, Feriehusudlejernes Brancheforening, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, ISOBRO og Skatterevisorforeningen. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser Negative konsekvenser Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 45 mio. kr. årligt målt i varig virkning. I indkomst-

11 Administrative konsekvenser for det offentlige årene 2010 og 2011 skønnes lovforslaget at medføre et provenutab på ca. 25 mio. kr. Heraf skønnes den kommunale andel at udgøre ca. 19 mio. kr. I finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 12,5 mio. kr.. SKAT har skønnet, at forslaget om indberetningspligt af gaver givet efter ligningsloven 8 H vil medføre engangsomkostninger til systemtilretninger på ca. 4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om fradrag for private donationer til forskning forventes at medføre en stigning i forskningen, hvilket også vil være til gavn for erhvervslivet. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Forslaget om forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger ventes at føre til øget omsætning i turismeerhvervet Afventer CKR Ingen Ingen Afventer CKR Ingen Ingen Med indførsel af fradragsret for gaver givet til godkendte foreninger, stiftelser, institutioner mv. hjemmehørende i et andet EU/EØS-land sikres en overholdes af EU-retten. Der henvises til de almindelige bemærkninger herom. Derudover indeholder lovforslaget ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at bestemmelsen udvides således, at fysiske personer kan få et fradrag i deres skatte-

12 pligtige indkomst for gaver, der gives til almennyttige forskningsinstitutioner godkendt efter ligningslovens 8 H. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag. Endvidere foreslås det, at gaver til foreninger, stiftelser, institutioner m.v. der er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De udenlandske foreninger m.v. skal godkendes efter de samme kriterier som de danske foreninger m.v. efter ligningslovens 8 H. Efter gældende ret er fradrag for gaver udelukkende betinget af, at gaven ydes til danske foreninger m.v., der er godkendt af Det Frie Forskningsråd i det samme kalenderår, hvori gaven ydes. Det foreslås, at fradraget ligeledes gøres betinget af, at foreningerne m.v. har indberettet til toldog skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk. 3. Herved betinges fradraget direkte af, at foreningen har fulgt reglerne i indberetningsbekendtgørelsen. Det gælder både for danske og udenlandske foreninger. Både tilpasningen i forhold til EU-retten og indberetningspligten svarer til ordningen under ligningslovens 8 A. Til nr. 2. Det foreslås, at der ikke skal gives fradrag i de tilfælde, hvor gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne i henhold til ligningslovens 2. Bestemmelsen skal sikre uafhængighed mellem gavegiver og gavemodtager. Den forhindrer bl.a., at et moderselskab giver en fradragsberettiget gave til sin moderfond hjemhørende i et andet EU/EØS-land. Endvidere forhindrer bestemmelsen, at der opstår en interessekonflikt mellem gavegiver og gavemodtager, fx i den situation hvor gavegiver og stifter af den forskningsinstitution, der er gavemodtager, er en og samme person. Til nr. 3 Det foreslås, at bundfradraget på kr. forhøjes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det foreslås, at bundfradraget reguleres efter personskattelovens 20. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til 2 Til nr. 1 Indberetningspligten foreslås udvidet til ligeledes at omfatte foreninger m.v. efter ligningslovens 8 H. Til 3

13 Til stk. 1 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2. Det foreslås, at 1, nr. 3 og 4 har virkning fra og med indkomståret Til stk. 3. Det foreslås, at 1, nr. 1 og 2, og 2, nr. 1, har virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere.

14 Bilag Bilag 1 (Evt.) Andre bilag (EU-direktiver, forordninger, tekniske redegørelser) Bilag 2 Paralleltekster

15 Bilag 2 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret senest ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 8 H. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan selskaber, som er skattepligtige efter selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 e, 2 g og 3 a-6, samt 2, stk. 1, litra a, fradrage gaver, som det godtgøres at selskabet har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning. Foreningerne, stiftelserne og institutionerne skal være hjemmehørende her i landet. Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at Det Frie Forskningsråd for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution mv. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed H, stk. 1, affattes således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning. Foreningerne, stiftelserne og institutionerne skal være hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Fradraget er betinget af, at foreningen m.v. har indberettet til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens 8 Æ, stk I 8 H indsættes som stk. 3: Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundet, jf. ligningslovens 2.

16 O. Ejere af en fritidsbolig bortset fra sommerhus, der efter tilladelse anvendes som helårsbolig, og som udlejes en del af året, kan fradrage kr. i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig ved indkomstopgørelsen. Bundfradraget kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten. Af den reducerede lejeindtægt kan endvidere fradrages 40 pct., som dækker samtlige udgifter mv., der er forbundet med udlejningen, jf. stk. 2. Vælger ejeren at foretage fradrag efter pkt., medregnes ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskatteloven for hele indkomståret. Stk. 2. Ejere, der ikke anvender stk. 1, kan fradrage faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, foretage skattemæssige afskrivninger efter reglerne om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2 samt fradrage ejendomsskatter efter 14, stk. 3. Fradrag kan foretages med så stor en del af henholdsvis den afholdte vedligeholdelsesudgift, det beregnede afskrivningsbeløb og de betalte ejendomsskatter, som svarer til den del af året, hvor udlejning har fundet sted. Herudover kan der foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Det samlede fradragsbeløb efter dette stykke kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Foretages fradrag efter pkt., kan ejeren ikke senere overgå til fradrag efter stk I 15 O, stk. 1, 1. pkt., ændres kr. til: kr. (2010- niveau). 3. I 15 O, stk. 1, indsættes som 5. pkt.: Bundfradraget i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret ved 13 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved 2 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

17 Æ. Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens 8 A og 12, stk. 1-4, skal til brug for skatteligningen hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet. Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning. Stk. 2. Den, der har indbetalt til foreningen m.v., skal give foreningen oplysning om identifikation undtagen i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, 4. pkt. Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og I 8 Æ, stk. 1,1. pkt., indsættes efter 8 A :, 8 H

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2009/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-311-0039 Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017 Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS Rita O. Christensen Banetoften 26 4700 Næstved HR og Stab Omkostningsgodtgørelse Munch Petersens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 283 Offentligt J.nr. 2006-318-0509 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 282 og 283 af 4. april 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Forslag til Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af Skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere