Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2010/S pr. 1. februar Patientkaldesystem til Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2010/S pr. 1. februar Patientkaldesystem til Region Midtjylland"

Transkript

1 Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2010/S pr. 1. februar 2010 Patientkaldesystem til Region Midtjylland

2 Spørgsmål 1 Svar 1 Kvaliteten af tegningerne er ikke den bedste, har svært ved at læse rum nr. Ligger disse i et.dwg format eller en bedre pdf version...? Tegningerne foreligger desværre ikke i bedre kvalitet på nuværende tidspunkt. Der kan dog ses bort fra rum nr. ved tilbudsgivningen. Spørgsmål 2 I forbindelse med kontraktindgåelse vil tegninger foreligge i en DWFfil. I relation til udbud kommer hermed et principielt spørgsmål, som har stor betydning for, hvorledes vi kan udforme vore spørgsmål i relation til udbuddet. Vort ønske er, at spørgsmål og besvarelse kan ske efter følgende princip: 1. Selve spørgsmålet offentliggøres og besvares i anonymiseret form. 2. Tilbudsgivers motivation til selve spørgsmålet holdes fortrolig af udbyder. Svar 2 Kan ovennævnte spørgeform accepteres? Vi forventer, at spørgsmål fremsendes i et separat dokument som en fil vedhæftet en . Spørgsmålene fra dette dokument vil i så fald blive offentliggjort sammen med svarene herpå. Hvad tilbudsgiver eventuelt måtte skrive i følg en, vil derimod ikke blive offentliggjort. Dog skal det offentliggjorte spørgsmål i sig selv give mening også for andre end spørgeren uden yderligere oplysninger. Spørgsmål 3 Vi anmoder venligst om, at tilbudsfristen udsættes med minimum en uge. Årsagen er, at det er forbundet med mange ressourcer, at besvare de spørgsmål som er anført i udbudsmaterialet, samt at vi forventer det under tilbudsfristen bliver nødvendigt at fremkomme med yderligere spørgsmål, som udbyder naturligvis skal have en fair chance for at svare på. Dette kombineret med, at mange medarbejdere holder vinterferie i uge 7, gør, at vi finder ønsket fair. Svar 3 Udbyder har besluttet at imødekomme ønsket om en udskydelse af tilbudsfristen. Ny tilbudsfrist er herefter 2. marts 2010 kl Bemærk den ændrede tidsplan, som fremgår af de korrigerede udbudsbetingelser. Spørgsmål 4 Punkt Er det dokumentation nok, hvis der vedlægges kopi af forsikringspolicer? - 2 -

3 Svar 4 Ja Spørgsmål 5 Punkt Svar 5 Spørgsmål 6 Punkt 1.12 Kan udbyder redegøre mere specifikt for, hvilke oplysninger udbyder finder relevant i relation til skatter, afgifter, miljø og arbejdsmiljø? Henvisningen til oplysninger om skatter, afgifter, miljøbeskyttelse og beskyttelse af arbejdsmiljø er alene ment som en hjælp til tilbudsgiverne, så de kan orientere sig om deres generelle forpligtelser som erhvervsdrivende. Tilbudsgiver skal fremsende tro og love erklæringer vedrørende overholdelse af arbejdsmiljøforhold og vedrørende gæld til det offentlige. Herudover har ordregiver ikke bedt om oplysninger om de pågældende forhold. Kan udbyder acceptere, at regnskaber og forsikringspapirer samt brochuremateriale alene afleveres i papirform? Svar 6 Spørgsmål 7 Ja Punkt 1.17 Forbehold Da vi er underlagt at skulle medtage ydelser fra en konkurrerende virksomhed i relation til integration med DECT, finder vi det fair, at udbyder tillader, at der tages forbehold for ydelser, der skal leveres af dette firma. Dette gælder både i relation til tidsplan og funktionalitet. Kan udbyder acceptere dette? Svar 7 Nej - ordregiver ønsker at sikre integration med det eksisterende DECT system og ønsker, at leverandøren påtager sig ansvaret herfor. Forbehold over for mindstekrav vil fortsat gøre tilbud ukonditionsmæssige. Spørgsmål 8 Punkt Kan udbyder mere detaljeret beskrive, hvilke forventninger der er til indholdet af en risikoanalyse, eventuelt fremkomme med eksempler på en sådan? Svar 8 Spørgsmål 9 Der ønskes en risikoanalyse for implementeringsprojektet. Tilbudsgiver kan hente inspiration fra anerkendte projektstyringsmodeller, såsom Prince2, PMI eller IPMA Miljø For at sikre en fair konkurrence anmoder vi om, at udbyder selv tillægger den miljøbelastninger, som udbyder selv har, i relation til switche og andet udstyr som udbyder leverer. Kan udbyder acceptere dette? Svar 9 Nej. Beregning af et evt. merforbrug på udbyders eget udstyr vil være særdeles problematisk. Derfor er det udbyders vurdering, at det ville - 3 -

4 Spørgsmål 10 være i strid med gennemsigtighedsprincippet, hvis der ved vurderingen af strømforbrug blev taget hensyn til et evt. merforbrug på udbyders eget udstyr Disposition af tilbud I punkt henvises til et bilag 21, vi kan ikke finde dette bilag i materialet, kan udbyder hjælpe med fremskaffelse? Svar 10 I punkt henvises ikke til et bilag 21. Det oplyses blot, at der sammenlagt er 21 bilag 4 udbudsbilag og 17 kontraktbilag. Spørgsmål 11 Udbudsbilag 1 punkt 1.4 Kan udbyder nærmere redegøre for, hvilke muligheder tilbudsgiver har i relation til anmodning om fortrolighed? Svar 11 Der henvises til punkt 1.6 i udbudsbetingelserne samt til kapitel 2 og 3 i offentlighedsloven og kapitel 4 i forvaltningsloven, som er de regelsæt, der sætter grænserne for, hvad udbyder må tillægge fortrolighed og undtage fra aktindsigt. Spørgsmål 12 Tegninger For at kunne prissætte opgaven er det af stor betydning, at tilbudsgiver får kendskab til, hvorledes de forskellige bygninger er placeret i forhold til hinanden. Ligeledes er der behov for informationer om, hvilke kabelføringsveje der findes mellem de enkelte bygningsafsnit. Har udbyder mulighed for at offentliggøre en situationsplan, hvor hovedføringsveje mellem de enkelte bygninger er vist? Svar 12 Spørgsmål 13 Svar 13 Spørgsmål 14 Af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker udbyder ikke at offentliggøre sådanne tegninger. Tegningerne vil blive udleveret i forbindelse med indgåelse af kontrakt. Udbyder har forudsat, at tilbudsgiverne har benyttet besigtigelsen til afklaring af praktiske/fysiske/geografiske forhold f.eks. om føringsveje, m.v. Udbudsbekendtgørelsen Bliver udbudsbekendtgørelse en del af aftalegrundlaget, hvis ja kan udbyder nærmere redegøre for, hvilke forhold tilbudsgiver bør være opmærksom på? Udbudsbekendtgørelsen indgår ikke decideret som en del af kontrakten, men vil dog indgå i fortolkning af kontrakten i tilfælde af en tvist herom. Derfor bør tilbudsgiver generelt være opmærksom på hele indholdet af udbudsbekendtgørelsen. Kontraktbilag K01 Svar 14 Ja Spørgsmål 15 K01 bilag 1, 2.2 Er det korrekt opfattet, at tekst som er overstreget, ikke er en del af udbuddet? - 4 -

5 Kan udbyder nærmere redegøre for indholdet af Review af Overtagelsesprocedure? Svar 15 Spørgsmål 16 Under Review af Overtagelsesprocedure sikrer udbyder, at alle krav testes på en hensigtsmæssig og fyldestgørende måde. K01 bilag 2 Krav M 9 kabling Da forskellige fabrikater af anlæg anvender forskellige typer af kabler, finder vi det fair, at dette punkt udgår. Kan udbyder acceptere dette? Er det korrekt opfattet, at nuværende kabler må anvendes, såfremt tilbudsgiver garanterer, at dette er muligt og at der opnås fuld funktionalitet? Svar 16 Spørgsmål 17 Krav M9 beskriver, hvilke krav kunden har til IP-kabling. Hvis leverandøren skal bruge IP-kabling ud over den eksisterende, skal dette opsættes af leverandøren i henhold til dette krav. Hvis leverandøren har behov for anden kabling end IP-kabling, er dette krav ikke relevant for denne kabling. Tilbudsgiver må gerne genanvende eksisterende kabling, jf. kommentaren under krav M9. K01 bilag 2, Option O3 I forhold til trådløs dækning forstår vi udbudsmaterialet således, at patienterne skal kunne kalde på personalet via en trådløs sender, er dette korrekt opfattet? På markedet findes mange teknologier til trådløst patientkald, kendetegnet er meget stor funktionalitet og prisforskel. Hvis der skal opnås en fair konkurrence, vil vi anbefale udbyder, at der tages stilling til ønsker til funktionalitet for den løsning, der skal prissættes i O3 og O4. Grundlæggende ser vi to muligheder som måske kunne prissættes hver for sig. Mulighed 1: Patienten kan kalde trådløst i alle patientområder på afdelingen, men uden markering af hvor patienten befinder sig, når dette sker. Mulighed 2: Patienten kan kalde trådløst i alle patientområder på afdelingen, med præsentation af hvilket rum patienten befinder sig i, når kaldet aktiveres. Hvis flere patienter skal anvende løsningen, er vor anbefaling, at der vælges løsning 2, ellers ved personalet ikke, hvor man skal gå hen, når patienten kalder. Svar 17 Spørgsmål: Vil udbyder med baggrund i ovennævnte genvurdere funktionalitetsønsker til O3 og O4? a. Ja, patienten skal kunne kalde personalet via trådløs enhed. b. Det er muligt for tilbudsgiver på dette punkt at tilbyde sideordnede løsninger, f.eks. som skitseret i spørgsmålet. Disse bør da klart prissættes separat og i svaret på konkurrenceparameter K4 bør de funktionsbeskrives - 5 -

6 Spørgsmål 18 separat. Ved tilbudsevalueringen vil det samlede tilbud blive vurderet som to (eller flere) sideordnede tilbud - ét med den ene løsning og ét med den anden. K01 Bilag 2 Konkurrenceparameter Er det korrekt opfattet, at K krav kan prissættes under punkt O7? Svar 18 Under option O7 prissættes de typer udstyr, som er beskrevet under optionen. Udstyr, som er krævet for at opfylde mindstekrav, skal indeholdes i tilbudsprisen uden optioner. Konkurrenceparametrene K1, K5, K6 og K8 relaterer sig til egenskaber ved udstyr, som er krævet som mindstekrav. K2, K3, K7 og K9 relaterer sig til andet udstyr, hvor det står tilbudsgiver frit at opgive enhedspriser eller ikke. Udstyr, som er omfattet af andre optioner ønskes ikke gentaget under O7. Udbyder ønsker i den forbindelse at korrigere næstsidste linje under K4, hvor der står, at Priser på enheder bedes oplyst. Det skal således præciseres, at det står tilbudsgiverne frit for, om de ønsker at oplyse sådanne priser. Spørgsmål 19 K01 bilag 2 O7 Udstyr ved seng Udbyder ønsker prissat en telefon. Kan udbyder fremkomme med en nærmere uddybning af ønsket, f.eks. ved at besvare: Skal telefonen være en del af hospitalets telefonisystem? hvis ja, hvilken form for tilslutning ønskes? Skal nødvendig infrastruktur være en del af tilbuddet? Er der krav til udformning af apparatet i relation til hygiejne? Svar 19 Telefonen bør som minimum kunne anvendes for patienten til at kommunikere med personalet. Nødvendig infrastruktur til dette skal prissættes. Mulighed for yderligere funktionalitet må gerne beskrives, men skal ikke nødvendigvis prissættes. Spørgsmål 20 Svar 20 Apparatet er omfattet af kravene til hygiejne beskrevet i mindstekrav M17. Udbyder ønsker et videokamera ved senge. Kan udbyder fremkomme med flere oplysninger om, hvorledes dette ønskes anvendt og hvorfra der skal overvåges? Kameraet bør kunne anvendes, således at personalet kan iagttage patienten

7 Spørgsmål 21 Overvågningen bør kunne foregå fra personalets kontor. K01 bilag 2, M14 Sammenkobling med DECT anlæg Svar 21 Nej, jf. svar 7. Vi har naturligvis fuld forståelse for, at udbyder skal sikre sig, at ønsket funktionalitet er til stede i relation til overførelse af kald til DECT telefoner, men vi finder det ikke fair, at vi skal være ansvarlig for funktionalitet i et DECT anlæg som leveres af anden entreprenør. Kan udbyder acceptere, at såfremt tilbudsgiver kan eftervise, at kravene i relation til protokol som anført i udbuddet opfyldes, er det udbyders ansvar at den ønskede funktionalitet er til stede? Spørgsmål 22 K01 bilag 2, K12 Hastigheder ved udsendelse af kald til DECT Da transitionshastigheder i DECT anlæg er uden for kaldeanlægsentreprenørs kontrol, anmoder vi om, at punktet ændres, således der kan oplyses og eftervises, hvor lang tid kaldeanlægget er om at transmittere kaldet til DECT anlægget. Alternativt kunne udbyder overveje at lade punktet udgå, da besvarelse kan kræve mange ressourcer, fordi hastighederne kan være afhængige af en række forskellige andre samtidige hændelser. Vil udbyder lade dette punkt udgå af udbuddet? Alternativt acceptere at tilbudsgiver ikke redegør for transitionshastigheder i DECT anlæg? Svar 22 Se svar 32. Spørgsmål 23 K01 bilag 2, punkt 2.4 Standarder M 16 Svar 23 Spørgsmål 24 Udbyder bedes fremkomme med henvisninger til, hvor de omtalte punkter i relation til den Danske Kvalitetsmodel kan findes og ligeledes bekræfte, at tilbudsgiver tager stilling til de punkter, som udbyder anfører. Vil udbyder acceptere ovenstående? Den Danske Kvalitetsmodel samt omtalte punkter kan findes på Tilbudsgiver skal garantere, at systemet ikke forhindrer hospitalet i at leve op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Endvidere skal tilbudsgiver være indstillet på at samarbejde positivt med hospitalet om at leve op til disse krav. K01 bilag 2, punkt K15 Standarder Da det er kutyme i branchen, at udstyr opfylder forskellige typer af standarder, finder vi, at konkurrencen bliver mere fair, hvis udbyder anmoder tilbudsgiver om at oplyse, hvilke standarder som opfyldes. Ligeledes vil det for tilbudsgiver være forbundet med et betydeligt tidsforbrug, hvis tilbudsgiver skal forholde sig til standarder som ikke anvendes. Accepterer udbyder, at de fem underpunkter fjernes ved K15 og at der i stedet anmodes tilbudsgiver om at oplyse, hvilke standarder - 7 -

8 Svar 24 Spørgsmål 25 som opfyldes? Udbyder finder de 5 nævnte standarder relevante og ønsker, at enhver tilbudsgiver besvarer, i hvilken grad (evt. ingen) den tilbudte løsning overholder disse. Det står tilbudsgiver frit for at angive overholdelse af andre relevante standarder. K01 bilag 2, punkt K16 Udbyder anmoder tilbudsgivere om at redegøre for kvalitetssikring i relation til bestemte standarder. Da tidsfristen i relation til udbuddet er meget knap, finder vi det ikke fair, at tilbudsgiver skal bruge mange ressourcer på at forholde sig til standarder, som vedkommende måske ikke anvender. Vil udbyder acceptere at besvarelse af K 16 udgår af udbuddet? Svar 25 Spørgsmål 26 Det står tilbudsgiver frit for at undlade besvarelse af K 16 eller øvrige konkurrenceparametre eller at besvare summarisk. I det omfang en manglende eller ikke-uddybende besvarelse indeholder færre kvalitets-/funktionalitetsmomenter end en uddybende besvarelse, vil den manglende eller ikke-uddybende besvarelse blive vægtet lavere end den uddybende. K01 Bilag Betalingsplan I tabel 1.2 henvises til bilag 4, men i bilag 4 finder vi, at der kun skal oplyses en pris på reservedele. Udbyder bedes beskrive mere indgående, hvorledes priserne skal udfyldes, gerne med præcis henvisning til, hvilke priser der skal overføres og hvorfra. I tabel 1.3 og 1.4 mangler vi ligeledes præcise informationer om, hvilke priser der skal overføres. Udbyder bedes præcisere. Svar 26 Afsnit 1.2 Systemvederlag: Udstyr, programmel og dokumentation, som er omfattet af systemvederlaget, forventes specificeret i Løsningsbeskrivelsen i Bilag 4, afsnit 3 (evt. via reference til et selvstændigt dokument med løsningsbeskrivelse). Det er ikke et krav, at Systemvederlaget opdeles i Udstyr, Programmel og Dokumentation. Afsnit 1.3 Den samlede kontraktsum: Systemvederlaget overføres fra afsnit 1.2 For tilknyttede ydelser opføres det beløb, som yderligere kræves for at opfylde kontraktens mindstekrav, som specificeret i afsnit 5. En yderligere nedbrydning af tilknyttede ydelser er ikke krævet. Spørgsmål 27 K01 Bilag 5 punkt 1 Ændringsforslag Hvorledes indgår den anførte pris i punkt 1 i bedømmelsen af tilbuddet? Skal punktet forstås således, at der ønskes oplyst timepris på konsulent? - 8 -

9 Svar 27 Ja, det er helt korrekt forstået, at vederlag for udarbejdelse af løsningsforslag skal oplyses som en timepris. I den forbindelse skal det hermed præciseres, at den oplyste timepris ved tilbudsevalueringen vil blive ganget med 40 og herefter indgå i vurderingen af underkriteriet Økonomi.. Spørgsmål 28 K01 Bilag 5 I punkt 2 henvises til kontraktens punkt 4.4, dette punkt kan vi ikke finde i materialet, venligst beskriv nærmere. Svar 28 Henvisningen gælder K01 standardkontrakten. Udbyder er blevet opmærksom på, at selve kontrakten (som ikke er ændret i forhold til standardteksten) ikke var uploaded sammen med kontraktbilagene. Det er den nu. Spørgsmål 29 Bilag 7 Vi kan ikke gennemskue, hvorledes tabeller i punkt 1.1 skal udfyldes. Kan udbyder fremkomme med flere oplysninger eller et eksempel? Vi forstår ikke, hvorledes tabel skal forstås. Kan udbyder fremkomme med flere oplysninger eller et eksempel? Vi forstår ikke, hvorledes punkt 4.2 skal forstås og udfyldes. Udbyder bedes fremkomme med flere oplysninger. Svar 29 Spørgsmål 30 Udbyder ønsker alene tilbud på service og vedligeholdelse af programmel og data. Den årlige pris for dette specificeres i bunden af tabel Den øvrige del af tabellen og andre tabeller, hvor der ikke er angivet tekst med rødt, kan anvendes af leverandøren til at nedbryde den samlede pris, men dette er ikke krævet. KV 1 Bilag 7 priser Hvorledes indgår prisen anført i punkt 6 i den samlede bedømmelse af tilbud? Svar 30 Ved bedømmelsen af underkriteriet økonomi, indgår prisen anført i punkt 6 for 4 års vedligeholdelse (svarende til den for leverandøren uopsigelige periode). I denne forbindelse skal det præciseres, at bedømmelsen af underkriteriet økonomi foregår ved at sammenlægge følgende beløb: Spørgsmål 31 KV 1 Bilag 7, bilag 3.2 Den samlede tilbudspris Regionens egne omkostninger til implementeringen Pris på service og vedligeholdelse i 4 år Regionens egne omkostninger til drift af systemet i 4 år De relevante procentdele af hver enkelt af optionspriserne For at minimere tilbudsgivers ressourcer, bedes udbyder acceptere, - 9 -

10 at prøveplan først udarbejdes, når opgaven er tildelt. Kan dette accepteres? Svar 31 Spørgsmål 32 Procedurer for overtagelsesprøve inkl. detaljeret prøveplan forventes udarbejdet efter kontraktindgåelsen. Principper og rammer for prøver fastlægges af K01-kontrakten inkl. dennes bilag, bl.a. kontraktbilag 8, som udarbejdes som en del af tilbudsmaterialet. Der er ingen markering med rødt i kontraktbilag 8, så tilbudsgiver behøver ikke at komme med input til dette bilag. KV1 bilag 10 Svartider Udbyder bedes præcisere, at overførelsestider alene vedrører forhold, som tilbudsgiver har kontrol over, således transmission i DECT anlæg ikke indgår i de tider, som skal anføres. Kan udbyder acceptere dette? Svar 32 Spørgsmål 33 Transmission i DECT-anlæg indgår ikke i de krævede svartider, se f.eks. d) nødkald, målt fra aktivering af knap til overførsel af alle kaldinformationer til DECT-anlægget. KV 1 bilag 13 Specifikation Svar 33 I punkt 2 henvises til kontraktens punkt 8.1, vi kan ikke finde dette punkt, udbyder bedes beskrive nærmere. Se svar 28. Spørgsmål 34 Vedr. K19 side 18 Skal udgift til dåser og ændring af låg udsnit være indeholdt i tilbud? Svar 34 I så fald skal der laves optælling af bestykning fordelt på de tre typer af paneler JM6 JM7 Duelco I det omfang, tilbudsgiver planlægger at udskifte dåser og låg, skal udgiften til dette indregnes i tilbuddet. Udbyder kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse fordelingen af de tre typer af paneler. Tilbudsgiverne er velkomne til selv at besigtige hospitalet igen for at foretage optælling af panelerne. Spørgsmål 35 Vedr. M12 side 12 Der er en smule sammenblanding af de forskellige kald typer og vi vil derfor gerne have bekræftet at nedenstående er korrekt forstået? Kald fra sengestuerne: Patientkald: kald fra patient til plejer, normal prioritet Assistancekald: kald fra plejer til plejer om at der er brug for hjælp, samme prioritet som patientkald

11 Nødkald: kald fra plejer til plejer om at der er brug for hjælp på stuen her og nu, høj prioritet, men det er stadig kun kollegaerne på afdelingen der kaldes. Kald fra dedikerede knapper rundt om på afdelingerne: Hjertestop, akut sectio, dårligt barn og traume: kald fra plejer til specialteam, højeste prioritering, sendes ud på DECT med ønske om kvittering. Svar 35 Patientkald: Ja, kald fra patient til plejepersonale. Assistancekald: Kald fra plejepersonale til plejepersonale betragtes af personalet som havende højere prioritet end patientkald. Går normalt til andet personale på afdelingen. Spørgsmål 36 Svar 36 Spørgsmål 37 Svar 37 Nødkald: Fællesbetegnelse for Hjertestop, Akut Sektio, Dårligt barn og evt. andre. Nødkald sendes til specialteam oftest med ønske om kvittering. Udbudsbetingelser Kontraktbilag patientkaldesystem.dok Pkt.: 1.1 Hvad er menes med Installationsdag og hvor mange anlæg dækker denne? Vi forventer at skulle bruge x antal dage til at udfører installationen, hvor skal disse anføres? Der henvises til punkt 1 i standardkontrakten. Se desuden svar 28. Udbudsbetingelser Kontraktbilag patientkaldesystem.dok Pkt.: O1 Hvilket områder er M26 & M27, jeg kan ikke ud fra udbudsmaterialet se disse betegnelser? Opdaterede bygningstegninger er nu tilgængelige på Opdateringerne vedrører: Tilføjelse af side omfattende M26 og M27 (jf. O1) Tilføjelse på side 11 (bygning 1, etage 13) af markering af M13-1 (Proof-of-Concept-området) Spørgsmål 38 Hvor indtastes priser på grundsystem med min. krav. Og Svar 38 ønskes der priser på de enkle afdelinger? Er der udarbejdet en tilbudsliste, som vi kan udfylde? Se svar 26 angående indtastning af priser for minimumskrav. Der ønskes ikke priser for de enkelte afdelinger. Der er ikke udarbejdet en tilbudsliste. Spørgsmål 39 Hvor er der beskrevet vedr. dagbod, samt maksimering af denne?

12 Svar 39 Der henvises til punkt i standardkontrakten. Se desuden svar

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s 114-200363 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik

Informationsmøde. 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital. Indkøb og Medicoteknik Informationsmøde 2014/S 108-189790 Udbud af lagerautomater til Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål skal sendes pr. til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011.

Spørgsmål skal sendes pr.  til Troels Mogensen på Dette dokument vil blive opdateret løbende indtil d. 18. november 2011. Spørgsmål & svar Vikarbureauydelser (sags nr. 2011102110) Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser Indkøb af gummihjulslæsser Udbudsbetingelser Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26661 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 7 Odense Renovation A/S

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af

Spørgsmål og svar EU-udbud 2016/S Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) Spørgsmål og svar 1 af og svar EU-udbud 2016/S 214-389527 Automatiseret laboratorieløsning (Midtlab) 1 Prækvalifikationsbetingelser (Bilag 1 til udbudsbetingelserne) Det bedes bekræftet at deadline for at stille spørgsmål til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense Udbudsbetingelser Dato: 13. september 2016 Dokument id: 49914 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: EP/ANS

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere